Zondag 33 Bekeer je tot God

Zondag 33 Bekeer je tot God

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 78:1,2

Lezing van Gods wet

Psalm 40:5,7

Schriftlezing: Lukas 13:1-5

                       Kol 3:5-17

Psalm 1

Tekst: Zondag 33

Preek

Psalm 32;2,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 139:1,2,11

Zegen

 

Gemeente van de Drie-enige God, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We hebben een periode van grote droogte achter de rug. Meer dan zeven weken geen regen. Hele hoge temperaturen. Ineens wordt duidelijk dat ook wij door een watertekort getroffen kunnen worden. Er was een hitteplan. Er waren maatregelen om te zorgen dat we genoeg drinkwater zouden hebben. Ook zagen we het grondwater dalen. De gewassen op het land hadden heel erg van te lijden. Er wordt veel over plannen voor de toekomst gesproken. We wisten niet hoe lang dit allemaal zou duren. Hoe was jij daar zelf mee bezig? Komt het vanzelf wel weer goed? Kunnen we het door onze plannen wel weer fixen? De laatste weken horen we van aardbevingen op Lombok. Met ook heel veel slachtoffers. Dan was er de plotselinge ineenstorting van de brug bij Genua. Ineens stort alles in en dit kost ongeveer 40 mensen het leven. Hoe kijken we naar deze dingen. Hebben deze dingen meer te zeggen dan dat wij plannen voor de toekomst moeten maken. Dat we betere veiligheidsmaatregelen moeten nemen en huizen meer aardbeving bestendig? Over die plannen hoor je veel en ook over wie bij de instorting van die brug verantwoordelijk is. Heeft dit alles ons meer te zeggen dat we maatregelen moeten nemen, voor de slachtoffers moeten zorgen en beter voorbereid moeten zijn op de toekomst?

Wij zijn altijd weer geneigd om naar zulke rampen alleen op een afstand te kijken, hoeveel we daar ook van zien en horen door de media. Toch moeten wij ook in deze dingen de stem van God voor ons eigen leven horen. De Here Jezus wijst daarop in Lukas 13. Er komen mensen bij de Here Jezus die het verschrikkelijke nieuws vertellen dat Pilatus een aantal Galliërs heeft laten vermoorden. Op een vreselijke manier.  Hun bloed is met hun offer vermengd. Als de Here Jezus op deze gebeurtenis, die een geweldige indruk op Gods volk maakt, reageert, herinnert hij aan iets anders wat nog niet zo lang geleden gebeurd is. De toren van Siloam is omgevallen en daarbij zijn toen 18 mensen omgekomen. Moeten wij als we met deze dingen te maken krijgen alleen redeneren hoe dit kon gebeuren en hoe je deze dingen kan voorkomen? Moet je er dan alleen over praten en nadenken waarom deze dingen die mensen trof en niet jou? Nee, de Here Jezus leert ons om met open ogen, ogen geopend door de Heilige Geest ook naar deze dingen te kijken en daarin Gods boodschap voor jouzelf te zien. Om daarin ook voor ons eigen leven in ’n ander deel van de wereld Gods liefdevolle oproep te horen: “Bekeer jou toch tot Mij.” De Here Jezus brengt het zo onder woorden: “Nee, zeg Ik u, maar als u u niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.” Vs 3,5.

Wij zien hier het grote belang van de bekering. Ik verkondig aan jullie het evangelie van de Verlosser Jezus Christus onder het thema:

 

BEKEER JE TOT GOD

 

  1. Ga dood aan jouzelf
  2. Sta op door Christus

 

  1. Gaan dood aan jouzelf

 

Bekering! Wij kennen het woord. Het klinkt in jouw oren misschien erg streng en radicaal. Het klinkt in jouw oren misschien erg bedreigend. Wij leven in een tijd waarin je weer religieus mag wezen. Het is niet meer echt vreemd als jij van het hogere  in jouw leven praat. Maar als dat betekent dat een mens zijn leven helemaal moet veranderen, dat God jou er op wijst hoe verkeerd jij tot in jouw hart bent, willen velen dat niet meer accepteren. Veel mensen willen wel weer godsdienstig zijn als dat hun leven verrijkt, als dat zekere gevoelens in hun leven aanvult. Dan is God of het goddelijke dat wat jouw leven aanvult. Dat wat jij nog mist vind je dan in dat goddelijke. Dat is helemaal iets anders als leven met de HERE. De HERE vraagt ons hart, Hij wil de liefdesband met Hem in ons leven. Dat roept tegenstand en verzet op. Wij zien dat heel duidelijk wanneer Paulus op de Areopagus in Athene staat. De Grieken vinden het heel interessant dat deze Paulus met een voor hen nieuwe godsdienst komt. Het kan hun godsdienstige en filosofische gedachten verrijken. Het verzet komt als Paulus over de opstanding uit de dood, het laatste oordeel en bekering begint  te praten. Het verzet komt als Paulus  daar het evangelie met de volgende woorden verkondigt: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.” Hand 17:30,31

De HERE komt naar ons met het evangelie. Dat is geen vrijblijvende, interessante boodschap. Dat is ook niet een van de vele godsdiensten of  een deel van de waarheid. Wanneer de HERE met het evangelie, met Christus zelf naar mensen toekomt, klinkt daar de oproep om in Hem als de enige die recht op ons leven heeft te geloven. Om  Christus met ons hele leven te volgen. Als Paulus later aan stadhouder Agrippa vertelt wat hij als prediker van Christus gedaan heeft, zegt hij o.a: “maar ik heb eerst hun , die te Damascus waren, en te Jerusalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en goede werken doen, met hun berouw in overeenstemming.” Hand 26:20

Zonder ware bekering gaat de deur van het Koninkrijk van de hemel voor een mens niet open. Dan blijft het oordeel van God over je leven liggen. Een van de opvallende punten in onze zondag is dat er van ware  bekering gesproken word. Dat woord ware wijst er op dat het gevaar van een soort schijnbekering, een alleen maar uiterlijke bekering groot is. Wat is een belangrijk verschil tussen ware bekering en een soort schijnbekering? Bij een schijnbekering is er niet de droefheid, het verdriet, het berouw dat bij de ware bekering hoort. Wij lezen in antwoord 89 van “oprechte droefheid”. In de oorspronkelijke Nederlandse tekst van de Catechismus wordt van “hartelijke leedwezen” gepraat. Het gaat erom dat bij de ware bekering er vanuit ons hart  echt verdriet over onze zonden is. Een verdriet omdat jij of ik zien en voelen dat wij met onze daden, woorden en verlangens Vader in de hemel verdriet gedaan hebben. Dat wij daarmee de liefde van de Zoon van God die zichzelf in oneindige liefde gegeven heeft, afgewezen hebben. Toch kan het nog zo zijn dat je bij iemand na zonden tranen ziet of hoort zonder dat hij of zij echt spijt heeft. De grote vraag is nu of dat in jouw leven spijt is vanwege de nadelige gevolgen van bepaalde verkeerde daden of woorden in jouw leven of  omdat jij het zo erg vind dat jij de HERE daarmee pijn gedaan hebt. Omdat jij ziet dat jij jou schuldig gemaakt hebt aan iets wat verkeerd is. Paulus noemt het spijt alleen om de nadelige gevolgen in en voor jouw leven de “droefheid van de wereld”. 2 Kor 7:10. Jij zegt dingen, jij doet dingen die jou in problemen brengen op jouw werk, in jouw familie, bij vrienden of in de kerk. Jij bent die problemen zat en jij wil toch jouw werk houden, deel van de familie zijn, bij de kerk horen en daarom zeg jij om geen verdere moeilijkheden te krijgen dat het niet goed was wat jij gedaan hebt en dat je er spijt van hebt. Dat is het verdriet van de wereld. Dat komt niet uit je hart. Dat verandert jouw verhouding met Christus niet. Jij voelt jezelf niet werkelijk schuldig en vraagt niet vanuit jouw hart om vergeving van jouw zonde. Het kan heel goed zo zijn dat mensen dat niet ontdekken maar wij kunnen de HERE niet met woorden misleiden. Hij kent ons hart! Hij doorgrondt en kent ons als geen ander. Zie o.a. Ps 139.

Bij de verandering van jouw houding tegenover God en daarom ook tegenover de mensen om jou heen, hoort dan ook dat jij bij de zonden in jouw leven wegvlucht. De ware bekering  is niet alleen een gelaten verdriet over wat jij allemaal weer verkeerd gedaan hebt maar ook een aktief groeien in geloof en liefde voor Christus. Dat betekent dat wij ook bewust daarmee bezig zijn om “onze zonden hoe langer hoe meer te haten en te ontvluchten.” Dat betekent dat jij en ik bewust met ons leven bezig zijn. Dat we er maar niet een beetje op voort leven en denken dat het allemaal niet veel uitmaakt. Nee, ’n gelovig kind van de HERE is zo door Gods onverdiende liefde getroffen dat hij steeds weer denkt hoe kan ik leven zoals mijn hemelse Vader dat graag wil. Steeds aan de HERE denken als onze God en Vader is een dankbaar leven.  Dan komt er ook steeds weer het intense gebed dat de HERE jouw open ogen maakt. Ogen die ook naar je eigen leven kijken in de spiegel van Gods wet en liefde. Wat baal jij dan van jezelf als jij weer aan jouw ellendige, zondige zelf ontdekt wordt. Juist dan hebben wij het gebed zo nodig. Juist dan hebben we zo nodig om als arme zondaren tot Christus te vluchten. Juist dan hebben we zo nodig dat wij door de Heilige Geest leren om te blijven bidden dat de HERE ons het verkeerde in ons leven laat zien en we het niet met de zonde in ons leven op een akkoordje zullen gooien. Juist dan hebben we het gebed van Psalm 139 in ons leven zo nodig: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.” Vs 23,24.

Wanneer jij weet dat als je in het gezelschap van bepaalde vrienden bent het je dan makkelijk aan bepaalde verkeerde dingen meedoet.  Als jij weet dat wanneer jij in bepaalde gelegenheden komt je zo makkelijk tot zonden komt, als jij weet dat als jij alleen tv kijkt of  met internet bezig bent dingen je geneigd bent om dingen te bekijken die zondig zijn. Wanneer je weet dat het jou tot zondige gedachten en gevoelens brengt. Dan is het van levensbelang, werkelijk van belang voor jouw eeuwige leven dat jij daarbij wegvlucht. Dat jij daar niet meer komt. De Here Jezus brengt het  voor ons heel scherp onder woorden als Hij zegt: “Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.” Matt 18:8,9         

Het is zo belangrijk dat wij onszelf toetsen of wij werkelijk met de HERE leven en daarom berouw, oprecht verdriet over onze zonden hebben. De kern van dat verdriet is dat wij met Christus leven. Dat jij met Hem in liefde verbonden bent. Dat jij Hem in jou wilt laten leven. Dat jij met hart en ziel leeft zoals Paulus in Gal 2:20 schrijft: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.”                    

Hier zie je hoe wij moeten sterven. Hoe jouw en mijn zondige ik al meer dood moet gaan. Hiervoor lezen we in Gods Woord verschillende beelden. Het beeld van doodgaan (Rom 6:4-6; Kol 3:5-14), het beeld van je oude vieze kleren uittrekken en andere kleren aantrekken (Ef 4:22-24; Kol 3:5-14), het beeld van het wegdoen uit jouw leven van wat in de ogen van de HERE verkeerd, zonde is. Deze beelden vinden we bij elkaar in Kol 3. Daar lezen we o.a: “Doodt dan de leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt.  ….. Maar thans moet ook u dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. …Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Vs 5,8,12

De HERE vraagt dus van ons om vanuit de liefde van Christus andere mensen te worden. Al hoe meer andere mensen te worden. Vraagt de Here daarin van ons niet teveel? Is het niet onmenselijk om dat van ons te vragen? Wil God ons dan ontmenselijken?  Nee! De HERE wil jou door de bekering, door het vernieuwende werk van de Heilige Geest juist  jouzelf  laten zijn. Jij blijft de persoon die je bent met de mogelijkheden en talenten die de HERE jou gegeven heeft. Jij maakt in de kracht van de Geest al hoe meer jou zondige ik dood. Dat betekent dat jij met jouw unieke persoonlijkheid al hoe meer verandert, al hoe meer aan jouw doel begint te beantwoorden. Al hoe meer in dienst van Christus en de wereld zoals de goede God dat bedoeld heeft, begint te staan. Dat leven is sterven maar ook heerlijk opstaan in een leven met Christus. Wij letten daarop in het tweede punt.

 

  1. Sta op door Christus

 

Bekering is niet alleen afbraak en doodgaan. De HERE wil van ons geen negatief leven. Het leven met Christus is juist op het alle kanten positieve gericht. Leven met Hem betekent dat jij in God jouw blijdschap vindt. Dat jij in Hem ook als het lijkt dat alles om jou heen donker wordt jouw troost hebt. Het kan zo donker in jouw leven worden omdat jij in een zonde gevallen bent die jouw leven heel erg heeft beschadigd. Het kan gebeuren dat alles zo goed in jouw leven lijkt te gaan. Je bent gelukkig, je bent blij samen met jouw man, vrouw of kinderen. Door een ongeluk of een ziekte staat jouw leven plotseling helemaal op zijn kop. Het lijkt of je nergens geen zekerheid en vaste grond meer kunt vinden. Menselijke mogelijkheden schieten tekort.

Dan mag jij weten dat er voor jou vergeving is, dan mag jij weten dat in jouw diepe nood en verdriet die Ene er is die jou op het gebed nooit verlaat. Dan kun je met de HERE worstelen als je er op let welke weg Hij met jou gaat. Maar toch is Hij het die jou niet aan de dood en eeuwige ellende overgeeft. In de nood is Hij voor Zijn kinderen de Helper die jou ook door de diepste nood heen draagt, die jou de kracht ook geeft om in de nood en in het verdriet verder te kunnen. Hij is door Christus die in onze plaats geleden heeft de Vader die in de nood voor je blijft zorgen en jou op de weg van het leven, het verloste leven zet. Op de weg waar je vanaf een bepaalde dag boven alle ellende, verdriet en handicap, aanvechting en gevolgen van de zonde ontheven bent. Dat leven krijg jij door Christus, door Zijn leven en werk in jouw plaats.

Dan is jouw vreugde in de nood en de worsteling  dat God jouw Vader is die jou nooit verlaat. Het wonder van een leven met God is  wat Mozes in Deut 31 tegen het volk Israel op de drempel van Kanaan zegt: ”Want de HERE zelf zal voor u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.” Vs 8.

Jouw leven raakt zo al hoe meer op de wil van God gericht. De wil van God zoals we die vanuit Gods eigen Woord de Bijbel kennen. Niet ik of wij samen als gemeente besluiten wat die wil van God is. Nee, wij moeten altijd weer samen terug naar Gods eigen Woord. Zo leert de Heilige Geest ons wat de wil van God, de geboden van Christus in en voor ons concrete leven in 2018 zijn. Wie zich op de HERE richt en dat steeds weer in het gebed doet, ontvang  ook liefde om Gods wil te willen doen tegenover jouw zondige ik.  Dan begin je al hoe meer inzien dat  Gods wil werkelijk goed voor jou en het hele leven is.  Dan komt er de blijdschap in je leven dat jij Gods wil in en voor jouw leven mag kennen. Dan zie jij voor hoeveel ellende en ongelukken de HERE jou door Zijn geboden, Zijn wijsheid bewaart. Je leert ook zien hoe belangrijk Gods wil en echte bekering juist ook voor de samenleving is. Hoe bealngrijk het is dat het leven gericht is op dat wat we in Psalm 119 lezen: “Naar uw heil verlang ik, o HERE, uw wet is mijn verlustiging. Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen.”vs 174,175

Zo leer je om met jouw leven gericht te zijn op dat te doen wat in de ogen van God goed is. Dan wil jij juist door de liefde van Christus bewogen heel jouw leven een gelovig leven laten zijn. Een leven waarin jij werkelijke niets inje leven van Chrstus wil losmaken. De HERE in de hemel is voor jou dan de persoon om wie het hele leven draait. Zijn liefde gaat je dan boven alles. Jij wilt hem geen verdriet doen bij wie jij altijd kunt schuilen. Zelfs nadat jij Hem met jouw leven teleurgesteld hebt. Juist omdat jij weet dat Hij altijd bij jou is en jij ook niet zonder Hem wilt leven, wil jij dat doen wat volgens Zijn geopenbaarde wil is. Dan telt mijn eigen mening of de mening of regels van andere mensen niet  meer. Ook niet de mening of het gevoel van de meerderheid als duidelijk is dat dat tegenover de wil van onze hemelse Vader staat. ’n Goed leven is een leven vanuit de bekering tot God, ’n leven dat  door de Geest tot God gekeerd is en dat jij ook niet kwijt wil, omdat jij Christus niet kwijt wilt. Dat is een leven waarboven geschreven staat: “En al wat niet uit geloof is, is zonde” (Rom 14:23)

Mijn broeder of zuster, jongens en meisjes bekeer jullie tot God. Probeer niet om je eigen baas te zijn. Breek met de zonden in jouw leven en bid steeds weer dat bekering de dagelijkse houding van jou leven mag zijn. Dan heeft jouw leven zin voor eeuwig.

 

AMEN