Zondag 34: De HERE geeft Zijn wet in de omstandigheden van vandaag

Zondag 34: De HERE geeft Zijn wet in de omstandigheden van vandaag

Dit zijn de uitgebreide aantekeningen waarvanaf ik gepreekt heb. Zo geschreven dat het eventueel wel als korte preek gelezen kan worden. 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 122:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Jakobus 1:19-27

Psalm 97:1,2,3

Tekst: Zondag 34

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119: 3,4

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 81:6,7,8

Dankgebed

Collecte

Psalm 147:5,7

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

We gaan beginnen met een reeks preken over de 10 geboden. Over de grondwet die de HERE voor ons leven gegeven heeft.

Dat is belangrijk maar ook op een manier moeilijk. Want als het om de wet, om de 10 geboden gaat zijn er nogal wat vragen. Als het er om gaat hoe we wat we in de Bijbel lezen ook echt als norm voor ons leven moeten nemen zijn er veel vragen.

Daar komt nog iets bij. Wij zijn in onze tijd heel erg gesteld op onze vrijheid. Dan voelen geboden, regels die van buiten komen vaak niet goed. Word je daardoor niet teveel ingeperkt? Voelt dat niet alsof je gevangen gehouden wordt? Bij het leven van een christen past toch vrijheid? Je leest toch zelfs in de Bijbel dat Christus ons van de wet verlost heeft?!  Moeten we niet veel meer vertrouwen en ons laten leiden door de Heilige Geest dan door de wet?

Er komt nog meer bij. Dat is dat is dat we zelf onze keuzes willen maken. Het moet van binnen komen en het voelt niet goed als we iets volgen dat van buiten komt. Het moet mijn eigen keuze zijn, het moet bij mij passen, het moet iets zijn dat dicht bij mijzelf is. Allemaal woorden die je vaak hoort.

Is de wet van God, zijn de geboden van God voor ons nu een probleem of iets waar je feest over viert? Het zijn belangrijke vragen. Dat is ook de reden waarom we nu in de eerste preek over de 10 geboden hier onze aandacht op richten.

Ik verkondig jullie vandaag het evangelie onder het volgende thema:

 

DE HERE GEEFT ZIJN WET

 

In de situatie van vandaag

 

 

Wet, geboden, regels laten ons gauw denken aan formalisme. Koude regels. Mensen doen het alleen zo omdat er regels voor zijn. Daar houden we niet van. Mensen die zo op de regels zijn dat moeten wel koude, liefdeloze mensen zijn. Mensen bij wie het hart niet warm klopt.  Al dat gepraat over de wet. Al dat gepraat over wat er nu precies in de Bijbel staat en hoe je jou daaraan houdt. Dat voelt bij velen in onze tijd niet goed. Het gaat er toch om dat ik me nu goed en gelukkig voel? Dat Jezus iemand is bij wie ik warmte voel?  Dat ik me vrij en gelukkig voel. Nu!

Dat is het gevoel van veel mensen in onze tijd. Natuurlijk niet van allemaal maar toch kom je dat om je heen ook bij mensen die gelovigen willen zijn in verschillende variaties tegen. Als je merkt dat er zo gevoeld en gedacht wordt,  is de vraag wat onze waarden en normen zijn.  Waar halen we onze waarden en normen vandaan? Wat is ons antwoord op de spreuk: Het gevoel van geluk is de waarheid.    

De grote norm wat goed en kwaad is in onze tijd  bij velen het woord: vrijheid.

Je moet alles kunnen zeggen wat je wilt. Op een voorwaarde: Je mag niet zeggen dat mensen aan Gods geboden gebonden zijn en dat als ze daar tegenin leven ze in zonde leven. Vrijheid om niet gebonden te zijn en om in alles gelijk te zijn lijken een heilig goed. Een soort nieuwe godsdienst.   Je moet kunnen zeggen dat christenen die seks voor het huwelijk en homoseksuele omgang en wisselende seksuele contacten zonden noemen achterlijk zijn. Je moet kunnen zeggen dat mensen die godsdienstige normen op eigen scholen voor het aannemen en ontslaan van personeel hanteren echt niet meer kunnen. Want iedereen moet eigenlijk overal kunnen zeggen en bijna alles kunnen doen zonder dat die ander een echte beperking wordt opgelegd.  Wie daar tegenin gaat discrimineert. Wie als ouders kinderen opvoedt met de normen van de Bijbel raakt verdacht en moet misschien maar eens bij de Jeugdzorg aangemeld worden. Kinderen worden geïndoctrineerd en krijgen niet de vrijheid om te zijn wie ze willen zijn zonder beperking. Je ziet hier hoe intolerant de zogenaamde toleranten zijn.  In de praktijk lijkt het in onze samenleving te gaan naar een opvoeding waar de staat de dienst gaat uitmaken. Kinderen worden meer gezien als eigendom van de staat dan dat ze door de HERE aan de ouders zijn toevertrouwt. Dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Vervolging van mensen die echt christen willen zijn en zo ook hun kinderen willen opvoeden zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we nu denken.  Bij alle praten over vrijheid van meningsuiting is het al meer zo dat mensen die zeggen wij willen volgens andere normen leven dan wat de meerderheid vindt leven en opvoeden dit volgens velen  al minder  moeten kunnen doen. De druk vanuit de samenleving wordt al groter om volgens de geest van de tijd te denken, te voelen en op te voeden.

Vrijheid is voor velen de norm. Kunnen doen wat je wilt en waar jij voor kiest. Er alles aan doen om daarin niet beperkt te worden.

Denk eens aan het opkomen van aids/hiv jaren geleden. Deze ziekte heeft miljoenen slachtoffers gemaakt. Het was ook duidelijk dat de oorzaak daarvan juist wisselende seksuele contacten zijn. Hetzelfde zien we bij verschillende geslachtziekten. Als er dan opgeroepen wordt om trouw te zijn aan een partner en   dit als norm in de samenleving te gaan hanteren,   komt er veel protest. Dat tast onze vrijheid aan. Wij moeten de seksuele vrijheid die we veroverd hebben handhaven wordt er dan gezegd.  Wie opkomt voor het leven van het ongeboren leven, ook het gehandicapte leven, wordt beschuldigd van het beperken van vrijheid van vrouwen. Zij zouden uit zijn op de onderdrukking van de vrouw. Dit terwijl het ongeboren kind, een echt mens wel gedood mag worden.  Hetzelfde geldt als het om het einde van het leven gaat. Wij moeten volgens de vrijheid hebben om zelf het moment van de dood te kiezen. Ook voor kinderen en dementen mensen. Dan zouden wij de vrijheid moeten hebben om voor hun te kunnen beslissen dat ze op het door ons gekozen moment dood gaan.

Vrijheid is in onze samenleving een van de belangrijkste normen geworden. Als je dan met een wet te maken krijgt die jou en mij beperkt dan willen we dat eigenlijk niet. Dan vinden we dat niet goed.

Zo komen we bij de vraag: Wat is echte vrijheid? Is echte vrijheid dat ieder zijn eigen ding kan doen?  Bedenk eens wat dat zou betekenen. Als ik moet kunnen doen wat ik maar wil en mijn buurman ook kan het makkelijk tot conflict leiden. Stel dat ik vind dat ik net zoveel geluid moet kunnen maken als ik wil. Hoe hard het ook is. Hoe harder hoe mooier en fijner ik het vind. Naast mij woont iemand die of ziek is of  om zich te concentreren nodig heeft dat het om hem heen rustig en stil is. Ik maak veel geluid en de buurman komt heel vriendelijk vragen om meer stilte. Mijn antwoord is: Het is mijn vrijheid om zoveel geluid te maken als ik wil. Dan is het niet de echte vrijheid die gewonnen heeft. Nee, dan is het juist  het recht van de sterkste en de brutaalste die gewonnen heeft. Dan drukken de sterksten de anderen aan de kant. Dat is helemaal in lijn met wat er in de evolutietheorie geleerd wordt. Het is er een logisch gevolg van. Het gevolg van het niet letten op de HERE die als de God vol liefde en die in en in goed is de schepping heeft gemaakt.  

Wat is nu echte vrijheid?  Daarop geeft de HERE antwoord als Hij de 10 geboden aan Zijn volk geeft. Als de HERE die met Zijn eigen stem de 10 geboden laat horen, die Hij ook nog zelf op 2 stenen platen met Zijn vinger schrijft,  begint Hij met de woorden: “Ik ben de HERE, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, geleidt heeft.”

De God die de Bevrijder is, de God die jou en mij in de echte vrijheid wil laten leven, geeft Zijn wet!  Om jou en mij te laten zien wat dat echte leven in vrijheid is!

Ik wil dat heel kort laten zien aan elk van de 10 geboden:

1. Dien de HERE. Als je HERE niet dient dan leef je in een fantasiewereld. Je leeft dan alsof de HERE er niet is terwijl Hij in werkelijkheid alles gemaakt heeft, over de schepping regeert en ook de toekomst bepaalt! Wie zonder Christus leeft komt met al zijn zogenaamde vrijheid eens bedrogen uit. Dan kom je in een leven zonder Christus als je Redder in de eeuwige gevangenis uit. Voor altijd al je vrijheid verloren.

2. Dien geen andere goden. Luister niet naar andere stemmen dan naar die van de HERE. Als je de stem van je eigen hart volgt of die van geld, bevrediging van eigen verlangens enzovoort dan volg je een stem die je slaaf van de duivel maakt. Je leeft ondanks dat je vrij denkt te zijn in slavernij. Je komt er dan nooit meer uit.

3. De naam van de HERE niet zomaar gebruiken. Je ziet het echte leven niet als je vloekt, als je zomaar God of Jezus zegt. De echte eerbied voor de Ene die je het goede leven wil geven, is er dan niet in je leven. Je leeft niet met Christus en raakt daarom al je vrijheid kwijt.

4. De rustdag. Rusten op de door God gegeven zondag. Het is niet nodig om slaaf van je werk te zijn. Je hebt niet nodig om workaholic te zijn. Je mag rusten, je mag genieten, je wordt geroepen in alle rust samen met Gods volk naar de HERE te luisteren. Daarvoor krijg je een dag alle vrijheid. Je hebt die dag niet als werkdag nodig om te kunnen leven. De HERE zorgt.

5. Eer je vader en je moeder. Je hoeft als kind niet jezelf te redden. Er zijn als het goed is ouders die vol liefde om je heen staan. Ouders die je laten zien wat de echte vrijheid is. Ouders worden niet aan zichzelf overgelaten als ze ouder worden. Ze hoeven niet te lijden onder het recht van de sterkste. Ze mogen met de liefde en hulp van hun kinderen in het leven staan.

6. Niet doodslaan. Gelukkig is er niet de vrijheid om iemand die ik niet mag of mij in de weg staat, dood te maken. Als we die vrijheid hadden dan was niemand zijn leven zeker. Dan zou er overal het recht van de sterkste zijn. Een wereld vol geweld en ellende bij alle vrijheid die we dan zeggen te hebben.

7. Trouw zijn in je huwelijk. Geen slaaf zijn van je eigen seksuele verlangens. Waar er ontrouw is daar worden mensen beschadigd. Daar worden kinderen in grote onzekerheid gebracht. Wie achter zijn eigen seksuele verlangens aanloopt, wordt sekverslaafd en is de echte vrijheid kwijt.

8.  Niet stelen. Je hoeft niet bang te zijn dat vrijheid er toe leidt dat  zomaar wat van jou is door een ander ingepikt wordt.  Het recht van de sterkste mag niet heersen.

9.  Geen dingen over een ander vertellen die niet waar zijn. Ook geen dingen vertellen van een ander, ook niet in de kerk die de ander in een slecht daglicht zetten. Daarover praat je met die ander zelf en dat ga je niet uitbazuinen. Ook niet als het waar is. Als er gevaar dreigt ga je praten met de mensen die daarvoor gewaarschuwd moeten worden.  Gelukkig geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting want dat zorgt er voor dat een ander onterecht moet lijden en de liefde en respect voor elkaar verdwijnt. Inperking van onbeperkte vrijheid is een zegen. Een zegen van de HERE en Zijn wet.

10. Niet achter je eigen verlangens in het algemeen aanlopen. Je ziet hoe hier de vrijheid om te doen wat je wilt wordt ingeperkt. Tot zegen. Om samen te kunnen leven in echt goede omstandigheden.  Om samen vrede te hebben  en echt gelukkig leven.

Vrijheid dat je maar kunt doen wat je wilt, is dus geen goede norm op een wereld waar we als zondige mensen leven. Dat is anders op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is anders als er geen zonde is. Dan sta je in die echte vrijheid waardoor je met hart wil doen wat de HERE zegt, waarin je altijd dat wil doen wat goed is voor de ander. Dan ga je de vrijheid nooit te buiten, dat komt niet meer in je op. Dat is het resultaat van Christus’ verlossingswerk, dat is het resultaat van het werk van de Geest in ons. Dan sta je echt in de vrijheid. Echte vrijheid die iedereen gelukkig maakt, vind je bij een leven volgens de wil van God. Een leven waarin  je van je eigen eigenwijsheid bevrijdt bent. Waarin je Christus als de Heer van je leven wilt volgen. Een leven waarin je alles wat in je leven  met Gods wet strijdt als zonden belijdt en daarvoor vergeving vraagt.

Echte vrijheid ligt juist in een leven volgens Gods geboden. De Geest zegt het in de brief van Jakobus ook zo duidelijk: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.” Jak 1:22-25

Wie God door Christus kent, leert elke dag danken voor het cadeau van Gods wet ,elke dag van je leven. Dan leer  je staan op de hoogte van psalm 119. Dan maak je de woorden van deze Psalm te jouw eigen woorden. Woorden van je hart: “Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.” Vs 47,48.

De HERE kennen als de enige God, de HERE kennen als de Schepper van alle dingen die ons de goede weg wijst en je zo in de echte vrijheid zet daar gaat het om. Je leven heeft zin en krijgt eeuwig zin als je de HERE met je hart wilt dienen volgens Zijn goden die goed en heilig zijn. Anders raak je je vrijheid kwijt en gaat je leven in eeuwige slavernij verloren.

 

AMEN