Zondag 37 Gods trouw en onze trouw

Zondag 37 Gods trouw en onze trouw

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 145:1,2

Lezing van Gods wet Deut 5

Psalm  15

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 5:33-48

Psalm 148

Tekst: Zondag 37

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119: 40,47

Dankgebed

Collecte

Gezang 41

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Trouw zijn. Wat is dat eigenlijk? Ben jij trouw? Zijn wij trouw? Trouw zijn is in onze tijd en samenleving toch echt wel een ding. Dat komt heel duidelijk wanneer je aan trouwen denkt. Het aantal huwelijken in ons land dat op een echtscheiding uitdraait is heel groot. Velen kiezen in onze tijd ook helemaal niet meer voor een huwelijk. Juist omdat het zo vaak toch weer uitdraait op een uit elkaar gaan.

Ik blijf je altijd trouw. Het zijn heel mooie en kostbare woorden. Toch worden deze woorden in onze tijd vaak uitgesproken met de gedachte dat het na een tijd toch wel weer eens op een uit elkaar gaan zal uitdraaien. Dat is iets waar je rekening moet houden zeggen heel velen. Het kan op een bepaald moment gewoon op zijn met liefde en trouw. Dan wil het gewoon niet meer.

Trouw zijn, is meer dan het trouwen van een man en een vrouw. Trouw zijn wordt in onze tijd ook vaak verbonden met saai. Trouw zijn betekent o.a. dat je bepaalde dingen steeds weer doet. Iets wat steeds weer terugkomt. Steeds met dezelfde mensen. In onze tijd is het in om steeds andere dingen te doen. Dat is spannend. Dat is veel leuker. Anders is de kans dat het verveeld heel erg aanwezig. Je hebt er geen zin meer in om datzelfde steeds weer te doen. Nu is het wel eens de beurt voor anderen. Jij hebt nu lang genoeg hetzelfde gedaan. Dit is voor jouw geen uitdaging meer. Dat is ook zo’n uitdrukking die je in onze tijd vaak hoort. Dingen moeten nog een uitdaging zijn want anders staat het jouw eigen ontplooiing in de weg. Jij moet als persoon ook groeien door steeds weer uitdaging te hebben. Mensen die die uitdaging niet zoeken zijn maar saai.

Wanneer ik deze dingen hoor dan herken ik het gevoel van eigen tijd dat ook op mij invloed heeft. Toch moet ik dan ook aan iets anders denken. Stel nu dat de HERE zou zeggen: ik heb jou al zo vaak vergeven en geholpen. Ik ben wel een beetje op je uitgekeken. Ik heb nu wel andere uitdagingen nodig dan jou. Wat zou er dan met ons gebeuren? Dat is iets om over na te denken. Hoelang heeft de HERE al met zondaren te doen? Zou Hij nu niet eens wat anders gaan doen dan Zich met hen bezighouden. Gelukkig is de HERE trouw. Dat heeft alles met Zijn Naam te maken. Dat heeft alles met Zondag 37 te maken. Daarom verkondig ik jullie in de wereld van 2018 het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 

GODS TROUW EN ONZE TROUW

 

 De HERE zelf maakt in het derde gebod duidelijk dat we zijn naam niet ijdel, niet zomaar mogen gebruiken. De naam van de HERE heeft gewicht, verdiend respect. Waarom eigenlijk? Een naam is toch maar een naam? Het uitspreken van een naam is toch maar het uitspreken van een woord. We zeiden vroeger dat pesten geen zeer deed als het alleen maar worden waren. Van dat laatste zijn we echt wel teruggekomen. Maar nu eerst over de naam van God. Waarom verdient het uitspreken van Zijn naam respect, eerbied?

Om wie de HERE in werkelijkheid was, is en zal zijn. Een van de kenmerken van God is dat Hij trouw is. Niet voor even maar voor altijd. We lezen dat o.a. in Psalm 138: “Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.” De goedertierenheid van God is Zijn liefdevolle trouw. Is de trouw aan wat Hij beloofd heeft. Die is niet voor eventjes, die is niet voor een jaar, die is niet voor 100 of duizend jaar. Die is voor altijd! Voor eeuwig.

Dat zie je ook als je op de HERE let. De HERE doet wat Hij gezegd heeft. Zelfs op een manier die ver boven ons voorstellingsvermogen uitgaat. Wij zouden op een bepaald moment zeggen: Het is nu zo erg dat je je niet meer aan je belofte hoeft te houden. Dan doet de HERE het ondanks onszelf nog! Laten we eens samen naar een paar momenten in de geschiedenis kijken waar de de trouw van God zo heel duidelijk zien. Het is en blijft maar een greep uit de hele geschiedenis die van Gods trouw getuigt.

Laten we eerst eens gaan naar de tijd niet lang voor de zondvloed. Het is een tijd waarin er zeker al miljoenen mensen op aarde leven. De HERE heeft na de zondeval de Verlosser belooft. Het leven is in alle gevolgen van de zondeval vol hoop en uitzicht als je bij de HERE de Schepper van alle dingen je leven zoekt. Van het volk van God in de lijn van Abel is bijna niets overgebleven. Het is zelfs zo erg dat we in Genesis 6 lezen: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn ​hart​ elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er ​berouw​ over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn ​hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het ​vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er ​berouw​ over dat Ik hen gemaakt heb.” vs 5-7 Hoe de HERE ook Zijn zorg en liefde aan de mensen had laten zien, hoe Hij ook had laten zien dat Hij vol genade is voor schuldige mensen. Toch willen de miljoenen niet bij de HERE horen. Ze willen hun eigen baas zijn en hun eigen gang gaan. Als je dan eens om je heen kijkt in ons eigen land dan zie je ook in onze tijd dit terug. Misschien voel je in je eigen hart ook wel dat verlangen om eigenlijk bij de HERE weg te breken en je eigen dingen te doen zoals de mensen om je heen dat ook doen.

Als je ziet hoe erg het is in de ogen van de enige die echt goed is de HERE dan zou het toch heel verdiend en eerlijk zijn als Hij zou zeggen: Ik stuur de Verlosser echt niet meer. Dan zie je Gods onvoorstelbare trouw. Hij ziet daar Noach en zijn gezin. Mensen die in alle gebrek met hun hart voor Hem willen leven. De HERE is in Zijn trouw zo liefdevol en genadig dat Noach nog jaren de mensen oproept om zich tot God te keren, om zich te bekeren. Zodat ze door Gods oordeel van het water niet zouden sterven en de eeuwige dood zouden binnengaan. Na al die jaren van bouwen aan de ark, na al die jaren van met liefde en ernst oproepen tot bekering is de tijd van genade voorbij. Ook dan is de HERE trouw aan Zijn Woord. Dan komt de zondvloed die op die 8 mensen na de hele mensheid van de aarde wegvaagt. Toch is de HERE trouw ook in Zijn liefde. Dat laat Hij na de zondvloed in de regenboog zien. De regenboog die bij het verschijnen tegen ons zegt: De HERE is trouw. Hij zal de mensheid nooit meer door het water op de hele aarde wegvagen. Er komen nog vloedgolven en tsunami’s over wereld. Ze herinneren ons dat Gods oordeel komt en roepen ons op om ons leven in dienst van Christus te stellen. De HERE geeft nog tijd van genade. Tot de terugkeer van de Here Jezus op de wolken. De HERE is zo trouw zo zeker als wij de regenboog steeds weer zien.

Wij als mensen leren het nooit in eigen kracht. De HERE heeft Zijn liefde en trouw aan Noach en zijn familie laten zien. Alle mensen op aarde stammen van Noach en zijn vrouw af. Je zou zeggen dat de nakomelingen van Noach nu de HERE in liefde blijven dienen. Maar zo is het niet. De overgrote meerderheid van de mensen wil hun eigen gang gaan. Zo is het in de tijd van Abraham. Zo was het ook al in de tijd van de torenbouw van Babel. Je zou zeggen dat de HERE nu wel met Zijn definitieve straf zou komen al was de Verlosser nog niet gekomen. Weer zie je die weergaloze trouw van God. Hij houdt Zijn belofte ondanks ons. Hij kiest Abraham uit om met hem verder te gaan. Om uit hem op Zijn tijd de Redder die Hij beloofd heeft in de wereld te brengen. Dan ga ik nu een stukje verder in het leven van Abraham. Abraham krijgt een zoon: Izak. Dat is de verbinding naar de toekomst dat de Verlosser geboren zal worden. Dan komt de opdracht van de HERE aan Abraham dat hij zijn enige zoon Izak moet offeren. Dat kan toch niet? Verbreekt de HERE dan nu toch Zijn belofte van de Verlosser naar de toekomst toe. Dan zien we Abraham en Izak gaan naar de berg Moria. Hoe zal het gaan. Wat blijft er over van Gods belofte. Abraham geeft zich in vertrouwen op de enige die echt 100% te vertrouwen is over. Dan komt die verlossende stem uit de hemel als Abraham bij het altaar waar zijn zoon op ligt met zijn mes klaarstaat: “Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.”Gen 22: 12 HSV

De HERE is zo trouw dat Hij de weg naar de Verlosser openhoudt. Juist op dat moment dat Zijn belofte zo kwetsbaar lijkt. Er is er maar 1 en dat is Izak via wie Gods belofte verdergaat. Juist op dat moment laat de HERE Zijn trouw horen, luister maar: “Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk ​zegenen​ en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de ​poort​ van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.” vs 16-18.  De HERE belooft bij zichzelf dat Hij ondanks wat de overgrote meerderheid van de mensen doet Zijn belofte houdt. Zijn belofte zal uitvoeren. Om juist die trouw van God te laten zien, grijpt de schrijver van de Hebreënbrief op deze geschiedenis en woorden terug. Dan lezen we in Hebr 6:

“Want toen God aan ​Abraham​ zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon ​zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u ​zegenen​ en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen ​zweren​ bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een ​anker​ der ziel, dat veilig en vast is” vs 14-19

De HERE houdt Zijn belofte. Hij heeft Zijn Zoon gegeven als de Verlosser. Hij belooft jou en mij dat jij bij de verlosten hoort als jij jouw hand legt op de belofte die Hij jou gedaan heeft. Jou en mij ook nu doet deze zondag. Dat ieder wie met zijn of haar schuld en ellende tot Christus vlucht vergeving en een eeuwig goede toekomst krijgt. Vast en zeker. Het kan niet zekerder want de altijd trouwe God zweert bij Zichzelf dat Hij dat doet. Als we twijfelen of als we denken dat God er niet is, dat Hij onbetrouwbaar is of dat Hij ons weinig zegt dan ligt dat niet aan hem maar aan ons. Hij is trouw, op Hem kun je aan. Als jij met twijfel te maken hebt, als jij bij jouzelf onbetrouwbaarheid ziet dan ligt dat niet aan de HERE. Dan komt de verleiding op je af of dan ben je bezig hem te volgen die de leugen en de onbetrouwbaarheid in de wereld gebracht heeft. Die ene die van die mooie praatjes heeft die bij Christus terugkeer voor altijd als waardeloos en bedrieglijk ontmaskert zullen worden. Dat is die ene waarover de Here Jezus sprak in Johannes 8: “43Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de ​duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.” vs 43-45

Wat is het belangrijk dat we in ons leven laten zien en horen dat we niet bij de duivel maar bij de HERE horen en daarom betrouwbaar zijn. We gaan daar nu op letten.

De HERE is betrouwbaar. Toch wordt juist de kerk vaak als onbetrouwbaar gezien. In een peiling die niet lang geleden is, werd mensen gevraagd wat voor instellingen ze het meest en het minst vertrouwde. Daarin kwam de kerk in het algemeen op een van de laatste plekken terecht. In de ogen van velen zijn heel wat kerkmensen schijnheiligen. Als die schandalen van seksueel misbruik in kerken en bij mensen die zich gelovig noemen, doen hun verwoestende werk. Gelovigen die met slimme trucjes andere mensen oplichten doen ook hun werk. We moeten daar niet onze schouders over ophalen. Dat is erg. Zo wordt de naam van de HERE aangetast zoals dat ook gebeurde door het overspel van David met Batseba en zijn opdracht om haar man uria dood te maken zodat hij haar tot vrouw kon nemen. We lezen daarvan in Gods eigen Woord: “De Here heeft uw ​zonde​ ​vergeven: gij zult niet sterven, ofschoon gij door deze daad de vijanden des Heren zeer hebt doen lasteren,” 2 Sam 12:14

De HERE vraagt van ons om vanuit Zijn trouw aan ons die een en al genade is ook trouw te zijn de wereld. Om juist als gelovigen, juist als gereformeerden bekend te staan als betrouwbare mensen die er voor anderen zijn. Die niet leven voor eigen ontplooiing maar die in dienst van de HERE en in dienst van mensen die het nodig hebben willen staan. Dan zoek ik niet voor mijzelf een spannend leven, dan gaat het er niet om of ik mijn uitdagingen in het leven krijg maar of ik dienstbaar aan anderen ben vanuit Gods liefde.

Juist die betrouwbaarheid komt in een eed naar voren. Wanneer leg je een eed af? In noodgevallen of als je een bijzondere belofte moet doen. Wat doe je bij een eed? Je roept de HERE als getuigen aan. Heel nadrukkelijk. Je zegt daarmee dat als jij de belofte die je doet niet houdt of als zegt bij de naam van God dat jij dit gezien, gedaan of gezegd hebt terwijl het in werkelijkheid niet zo is de HERE je daarvoor moet straffen. Mensen kunnen niet in jouw en mijn hart kijken, mensen kunnen bepaalde dingen uit het verleden niet meer nagaan maar de HERE weet alles, heeft alles gezien en gehoord. Niets ontgaat Hem. Hij vergeet ook niets. Daarvoor heeft Hij geen harde schijf of iets dergelijks nodig. Hij is God en Hij alleen.

Het moet in ons leven zo zijn dat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben om te zweren. Dat jij en ik voor elkaar en voor alle andere mensen betrouwbaar zijn. De Here Jezus laat zien hoe belangrijk en onmisbaar dat is in het leven van een christen. We hebben dat gelezen in Mattheus 5: “Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in het geheel niet te ​zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is;  bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote ​Koning​ is; ook bij uw hoofd zult gij niet ​zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.” vs 33-37 

De Here jezus zegt hiermee niet dat als de nood of de overheid het van je vraagt je nooit mag zweren. Hij maakt wel duidelijk dat het juist in het leven van een gelovigen nooit nodig zou moeten zijn. Jij en ik behoren vanuit Gods trouw en liefde zo betrouwbaar te zijn dat mensen echt op je aankunnen. Dat ze niet vol twijfel hoeven te vragen: Zou je het ook zweren dat het zo is. Juist het leven van een christen moet er van getuigen dat we de waarheid spreken. Dat ons ja ja is en ons nee nee. Dat betekent niet dat de HERE wil dat jij een of andere koude kikker moet zijn. Iemand die zegt ik heb nu eenmaal nee gezegd en wat er ook gebeurt het blijft zo. Wanneer een ander naar je toekomt en laten zien dat je het verkeerd hebt. Dat de feiten anders zijn. Dat de HERE anders spreekt en leert in de Bijbel. Dan laat je je corrigeren en maak je duidelijk dat je alleen volgens Gods woord wil leven, denken en voelen.

Maar nu nog even terug naar de woorden van de Here Jezus in de Bergrede, in Matheus 5.

Hij maakt daar duidelijk dat wie van Zijn genade wil leven, wie Hem die aan het kruis de straf voor de gelovigen gedragen heeft, wil volgen ook geen trucjes uithaalt. We kunnen als mensen altijd weer dingen bedenken waarbij ons ja geen ja is en ons nee geen nee. Ik zet zo een paar dingen op een rijtje terwijl er veel meer te noemen is:

  1. Iemand vraagt wat aan je en je antwoord is: Ja, jae. Als later blijkt dat mensen dit echt als ja begrepen hebben zeg je: Nee, dat heb ik niet gezegd. Mijn: ja,jae is eigenlijk nee. Dat is een manier van oneerlijk praten dat niet bij een christen hoort.
  2. De Here jezus noemt hier allerlei vormen van zweren. Allemaal vormen waarbij je niet uitdrukkelijk bij de HERE zweert. Het lijkt of je een belofte aflegt met de HERE als getuige. Later zeg je dat je wel onder deze belofte uit kunt omdat je niet de HERE als getuige aangeroepen hebt maar alleen de aarde of Jeruzalem of wat maar ook. Je bouwt in je spreken al in dat je er toch onderuit kunt en dat het dan niet zo erg is. Het gaat hier natuurlijk niet over beloften die je door overmacht op een bepaald moment niet kunt waarmaken. De Here Jezus maakt korte metten met dit soort toveren met woorden om er altijd onderuit te kunnen. Als jij zweert bij iets dan is het iets wat de HERE gemaakt heeft en is de HERE er echt bij betrokken. Hij is getuige hoe je ook tovert met je woorden. De HERE vraagt van ons trouw, eerlijkheid en oprechtheid. Ook als we de HERE er niet bij halen met onze woorden is Hij er bij! Hij hoort elk woord van ons. Hij ziet elke onbetrouwbaarheid van ons. Hoe je het ook denkt te bedekken voor de mensen. Hoe handig je ook met je woorden bent om mensen te laten denken dat je ze gelijk geeft maar later kunt zeggen dat heb ik toch niet helemaal gezegd.

De HERE zegt tegen ons vanuit Zijn trouw, vanuit Zijn 100% betrouwbaarheid: wees mijn kinderen en daarbij hoort dat je ook hierin beeld van Mij bent. Wees oprecht, eerlijk liefdevol betrouwbaar. Sta zo bekend in je omgeving. Geef mensen geen kans door je woorden en daden om slecht van Christus en Zijn kerk te spreken. Dat is ook voor jou en mij van levensbelang!

Dan straalt je mond en je leven zegen uit in deze wereld. Wie zo niet wil leven hoort bij de duivel al spreek je nog zulke mooie woorden. Dan deel je in het lot van de duivel bij Gods oordeel. Ook in Zijn oordeel is de HERE betrouwbaar. Wie bij Christus vergeving voor onbetrouwbare woorden en daden zoekt en kracht vraagt om juist echt een betrouwbaar kind van God te zijn in deze wereld mag weten dat Christus betrouwbaarheid jou in het oordeel wordt toegerekend. Daar kun je op aan want de HERE heeft dat belooft.

 

AMEN