Zondag 4 De HERE is rechtvaardig

Zondag 4  De HERE is rechtvaardig

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 5:5,9,10

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 2:8-17

                         Openbaring 19:1-16

Psalm 7:1,3,4,7

Tekst:  Zondag 4

Verkondiging van het evangelie

Gezang 36:1,2

Geloofsbelijdenis

Psalm 2:2,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 9:5,6,7

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Er is een revolutie aan de gang. Een stille revolutie die al meer om zich heen grijpt. Waardoor we elkaar niet meer begrijpen al gebruiken we nog veel dezelfde woorden. Al praten we veel over Jezus Christus en over God. Het is een revolutie die langzaam maar zeker duidelijk wordt. Veel mensen hebben zelf niet door hoe het hun leven beïnvloed.

Het is namelijk zo dat er al meer over de Here Jezus gesproken en gedacht wordt als de Overwinnaar. Natuurlijk is Hij dat!  Toch ontstaat er een heel ander geloof, een heel ander leven als we niet meer of heel weinig spreken over Christus als de drager van de straf die we elke dag nodig hebben. Er ontstaat een heel ander geloof en een heel ander beeld van God. Het leven in geloof gaat al meer om het hier en nu. Over het oordeel van God wordt dan vaak niet gesproken.  Ook over schuld wordt weinig gezegd. Dat heeft er o.a. mee te maken dat velen die zo denken er vanuit gaan dat de mens door evolutie ontstaan is en niet als een mens zonder verkeerde verlangens en daden gemaakt is. De mens moet leren om in de loop van de tijd beter te worden en het voorbeeld van Jezus te volgen. Maar spreken over de toorn van God die uitgaat tegen ons is dan bijna verdwenen. Spreken over Gods straf en toorn omdat wij de zonde in de wereld gebracht hebben en ook tegen de zonden die we in ons eigen leven doen is dan voor een groot deel uit beeld.

De grote vraag bij deze dingen is of de Geest zelf over Gods straf en toorn spreekt. Hoe de Geest in Gods eigen Woord ons daarover leert. Is het zo dat Christus moest komen om voor ons de straf te dragen? Moest Hij komen om door Zijn leven en Zijn lijden het offer te brengen dat de toorn van God tegen ons stil maakt? Of zijn dat eigen gedachten? Is dat een leer die we zelf bedacht hebben of heeft de HERE ons dat zelf geleerd met Zijn eigen stem? Dat is een van de dingen die ook een grote rol speelt in wat we belijden in Zondag  4 en ook in de zondagen er na. Ik ga nu niet zeggen dat wat mensen in onze tijd zeggen verkeerd is omdat wij het in Zondag 4 anders belijden. Dat is wel zo maar we gaan een laag dieper. We gaan naar de stem van de HERE zelf. We gaan zien of wat wij belijden echt is wat de Geest ons in Gods eigen Woord vertelt. Daarna willen we ook zien wat dat voor ons beeld van God, wat dit voor ons leven met de HERE betekent.

Ik verkondig jullie het Woord van God onder het volgende thema:

 

 

 

DE HERE IS RECHTVAARDIG

 

1.  Wij hebben ons door onze onrechtvaardigheid onder Zijn toorn gesteld

2. Hij laat Zijn toorn eeuwig gelden.

 

1.   Wij hebben ons door onze onrechtvaardigheid onder Zijn toorn gesteld

 

Eerst terug naar het begin. Naar het paradijs. De HERE heeft de aarde bewoonbaar gemaakt. Hij heeft van een deel van de wereld een prachtige hof gemaakt waarin alles klaarstaat voor een goed leven van de mens. De Here heeft een deel van de aarde al zo in cultuur gebracht dat hij er meteen met de dieren en de planten om hem heen kan leven. De mens, dus ook wij, krijgen in het paradijs de opdracht om vanuit het paradijs de aarde al meer te ontwikkelen. Al meer te ontdekken en wat we ontdekken te gebruiken om de aarde zo te bewerken dat we al meer de grootheid en de mogelijkheden zien die de HERE in de aarde gelegd heeft.  Dat is dan een ontwikkeling zonder dat daarmee andere schepselen en dus ook de natuur niet aangetast wordt. De grootheid van Gods schepping zou bij die ontwikkeling, bij het al meer in cultuur brengen niet aangetast worden.

Wat is het leven op aarde goed. Zonder bedreiging vanaf de aarde zelf. De HERE heeft een wereld in volle harmonie geschapen. Daarop mag de mens leven als Zijn beeld. Als de onderkoning die volgens de wil van God als de Koning regeert. Een beter leven dan in het paradijs was niet mogelijk. Het was ook leven zonder God die met Zijn straf en Zijn toorn over het leven komt. Het is het leven waarin je zelf steeds leeft met de God die met liefdevolle en vriendelijke ogen naar je kijkt.

Zo was het in het paradijs. Zo heeft de rechtvaardige God, de enig God die leeft ons en de wereld gemaakt! Zijn rechtvaardigheid is er omdat Hij in en in goed is! Hij is liefde. Ik hoor iemand wel eens zeggen: dominee waarom gaat het in de preken altijd over de liefde, over Gods liefde. Dat is heel eenvoudig.  God is liefde! Hij is een en al liefde. Juist Zijn liefde laat mij mijn zonden zien, juist Zijn liefde laat zien dat Hij rechtvaardig is, juist Zijn liefde is de oorzaak van Zijn toorn en straf omdat liefdeloosheid en dus zonden door Hem vanwege Zijn liefde met Zijn hart gehaat wordt. Dat betekent dus niet dat de HERE niet toornt, het betekent niet dat Hij ons vriendje is. Nee, het betekent dat wij in Zijn liefdevolle hart mogen kijken en daardoor onze zonden zien en juist Zijn toorn en straf zien en daarvan verlost willen worden. Dat heeft dus alles te maken met wat er in het paradijs gebeurd is.

In Zijn liefde heeft de HERE ons als mensen opgezocht. Hij heeft ons vertelt wat onze taak op aarde is. Hoe wij op deze wereld tot Zijn eer hebben te leven en dat het leven dan echt goed is. Hij heeft in Zijn liefde ook verteld dat wanneer de mens eet van de boom van kennis van goed en kwaad de dood als straf in de wereld komt. Eten van die boom is zonde. Dan haalt de mens de zonde en al haar gevolgen in de wereld. Dit terwijl het niet nodig is. De HERE heeft de mens goed gemaakt. Hij kan de drang om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten weerstaan. Juist als hij in liefde blijft antwoorden op de HERE die Zijn Goddelijke liefde aan de mens bewezen heeft door hem op deze prachtige plaats in de schepping te laten leven.

Dan komt dat verschrikkelijke moment dat de duivel met zijn verleiding komt. De mens die deze verleiding kon weerstaan door te bouwen op Zijn God en Schepper kiest toch voor het eten van deze boom. Dan zie je dat de HERE de betrouwbare en rechtvaardige God is. Dan komt Zijn straf in de wereld. Dan is het duidelijk dat de mens sterfelijk geworden is.  Dan komen er de gevolgen van de zonden zoals schaamte, moeite, ziekte, vermoeidheid, haat en moord. Dat hebben wij als mensen in de wereld gebracht! Niet de HERE. Het is Zijn oordeel over ons dat voortkomt uit Zijn liefde waarmee Hij de zonde haat.

Dan kom ik bij de vraag die in onze zondag gesteld wordt: “Doet God de mens dan geen onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem vraagt wat hij niet doen kan? “

Laat ik die vraag eens wat algemener stellen: “Is er in God onrecht te vinden?” Dan moet ons antwoord zijn: Nee! Als je wilt weten wat goed is. Echt goed. Goed ook voor jezelf en voor de wereld om je heen. Als je wilt weten wat in jouw leven, in het leven op deze wereld onrecht is en het leven en de schepping verpest moet je ons bestaan toetsen aan wat de HERE zegt, doet en is! In Hem is geen onrecht te vinden. Soms denken we dat wel. Er zijn van die dingen en die momenten dat wij tegen dingen die de HERE gedaan heeft en die Hij ons vertelt oplopen. Hoe kan dat? Is wat God doet  wel rechtvaardig? Dan is er bij ons onbegrip omdat wij zondig zijn maar ook omdat wij tekort schieten wat ons verstand betreft. Omdat wij het overzicht over de wereld en de geschiedenis niet hebben. Laat ik daarvan een voorbeeld geven vanuit het Nieuwe Testament. Vanuit de brief aan de Romeinen. Het is Paulus die in Romeinen 9 over zijn diepe verdriet spreekt dat veel van zijn volksgenoten, velen van het verbondsvolk  niet bij Christus hun leven en hun verlossing zoeken. Dan laat de Geest hem  er over spreken dat de HERE in Zijn ongelooflijke genade toch mensen tot het geloof brengt. Paulus is met zijn harde hart dat de Here Jezus haatte en dat christenen wilde uitroeien daarvan een heel duidelijk voorbeeld. Hij maakt duidelijk dat we geloof te danken hebben aan Gods uitverkiezend werk in ons. Dan komt ook ter sprake of de HERE daarin niet willekeurig, onrechtvaardig te werk gaat. Dat komt ter sprake bij het verschil tussen Jakob en Ezau, ook bij de  farao van wie de HERE zijn hart nog harder maakte tegen Hem. Is dat wel rechtvaardig?  Daarop lezen we dan het volgende als het Woord van God die liefde is en daarin ook rechtvaardig is:

“Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tot ​Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik ​barmhartig​ ben, zal Ik ​barmhartig​ zijn.    Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot ​Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. U zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil? Maar u, o mens! wie zijt u, dat u God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?” vs 14-20 

De HERE is rechtvaardig! Niemand verdiend als zondig mens dat Hij je zonden vergeeft. Wij hebben volgens Gods eerlijke, rechtvaardige oordeel verdiend dat wij verloren gaan en onder de toorn en het oordeel blijven liggen waar we onszelf onder gebracht hebben. Dat komt ook heel duidelijk op grond van de Bijbel uit in het formulier voor de doop van de kinderen van de gelovigen. We lezen daar aan het begin: “Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen, dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en behoud buiten onszelf zoeken.”

Wij hebben Gods genade in ons leven niet verdiend vanaf de zondeval. De HERE is niet onrechtvaardig als iemand zonder Christus leeft. Het geweldige is dat de HERE jou en mij oproept tot Christus te komen en jou te willen geven wat je daarvoor nodig hebt! Dan moeten wij de HERE niet gaan beschuldigen als anderen niet tot Christus komen of van Hem afvallen. Dan moeten wij nooit zeggen: het is Gods schuld dat ik niet echt kan geloven. Hij roept in Zijn liefde. Als je niet gelooft is het nooit Gods schuld, nooit omdat Hij niet rechtvaardig is. Als je wel gelooft is het niets anders als een onverdiend voorecht wat Hij je om Christus gegeven heeft.

Nou wil jij met jouw redenering misschien toch nog verder gaan: want …. Dan is het tijd om stil te blijven en je toe te vertrouwen aan de HERE die in wijsheid, liefde, rechtvaardigheid en verstand zo ver boven ons allemaal uitgaat. Dan is het tijd om jouw en mijn kritische vragen stil te maken en ons toe te vertrouwen die een en al rechtvaardigheid en liefde is.

Dan is het tijd om goed te zien dat wij onszelf door eigen schuld onder Gods toorn gesteld hebben. Maar hoe kan het dat er bij God toorn en straf is? Waarom niet alleen vergeving? Waarom niet alleen overwinning waarin ieder mens uiteindelijk toch zal delen. Dat klinkt ons zoveel beter en liefdevoller in de oren. Wij letten daarop in het tweede punt.

 

 

2.  Hij laat zijn toorn eeuwig gelden

 

De HERE is liefde! Nergens wordt de HERE omschreven als dat Hij toorn is. Hij is liefde. We lezen het zo in 1 Johannes 4:  “Geliefden, laten wij elkander ​liefhebben, want de ​liefde​ is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is ​liefde. Hierin is de ​liefde​ Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de ​liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze ​zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.” Vs 7-11

De liefde zoals wij die kennen en omschrijven is niet God. Het is andersom: God is liefde en de echte liefde is wat Hij laat zien en horen. Alleen bij Hem leer je de echte liefde kennen. Wat betekent dat o.a.? Dat we het bij het verkeerde niet kunnen en  niet willen volhouden. Ook niet dat wat in onze eigen hart en leven speelt.  Juist omdat de HERE in ons leven door de Geest de liefde voor Hem, de liefde voor Christus geeft.  Dan leer je juist zien wat de toorn van God is. Dat die toorn in jouw leven gestild moet worden. Om niet voor eeuwig onder die toorn te moeten bestaan.

Ja, maar zegt iemand nu misschien. Ja, maar de Here Jezus is gekomen en dat betekent toch dat Gods toorn gestild is en we het er niet meer over hoeven te hebben? Christus heeft toch overwonnen? Ja dat heeft Hij maar ook bij Hem omdat juist Hij Gods liefde als geen ander heeft laten zien, zie je die toorn, die boosheid en straf over de zonden.

Kijk maar eens met mij mee in het boek Openbaring.  Een boek dat de Geest heeft laten schrijven en waarin het juist Christus is die Johannes allerlei dingen laat zien nadat Hij Zijn werk op aarde gedaan heeft.   Ik neem jullie mee naar verschillende gedeelten in dit boek:

 

Openbaring 6: “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere ​slaaf​ en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” vs 15,16

Openbaring 14: “En een derde ​engel​ volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de ​wijn​ van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de ​heilige​ ​engelen​ en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”vs 9-11 HSV

Openbaring  19: “En uit zijn mond komt een scherp ​zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de ​persbak​ van de ​wijn​ der gramschap van de toorn Gods, van de  Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: ​Koning​ der koningen en Here der heren.” Vs 15,16

Het is heel duidelijk dat Hij die Gods liefde als geen ander door het dragen van de schuld en zonden van zondaren heeft laten zien vanuit die zelfde liefde straft en toornt. Dat is een toorn die rechtvaardig is en die ook niet ophoudt. Dat is een eeuwige toorn als jij en ik niet schuilen bij Christus als de drager van onze schuld in onze plaats. Als wij onze zonden niet willen kennen en belijden. Dat wordt heel duidelijk wanneer de Here Jezus ons zelf vertelt over het laatste oordeel en dat in Mattheus 25 met de volgende woorden afsluit:

“En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” vs 46

 

 

Als je deze woorden van de Here Jezus leest valt er ook iets anders op: er wordt gesproken over rechtvaardigen die naar het eeuwige leven gaan. Die eeuwig met een volmaakt lichaam op de nieuwe aarde in vrede met God en met iedereen zullen leven. Tot Gods eer. Hoe is dat nu mogelijk? Hoe is het mogelijk dat de catechismus na Zondag 4 nog verder gaat?

Omdat deze Zondag laat zien vanuit Gods eigen Woord hoe het er met ons voorstaat. Op weg naar de vraag wie we nodig hebben om aan Gods recht te kunnen voldoen en van de welverdiende straf toch verlost te worden. Het staat allemaal in het kader van dat eerste antwoord dat je door het geloof het eigendom bent niet van jezelf maar van je trouwe Heiland Jezus Christus. Eigendom van hem zijn dat is zo heerlijk. Dan beleef je de liefde van God, Zijn genade in leven de lijve. Dan ken je namelijk Hem als jouw Redder die  voor jou met de “de zwaarste, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft is”.  Hij heeft dan de eeuwige toorn van God uit jouw leven weggedragen. Hij is de man die voor jou het goede leven, het heil verdiend heeft. Hij is dan echt je Heiland. Het is de Zoon van God die zelf door de Vader ons als Verlosser is gegeven. De enige weg tot vrede met God. De Geest laat ons in de Bijbel zelf weten dat Jezus Christus dit in Zijn diepe lijden voor wie tot Hem vlucht gezegd en gedaan heeft: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.” Matt 26:42 HSV  Hij dronk voor wie gelooft, wie ook nu met zijn of haar zonden tot Hem vlucht de beker van Gods toorn tegen jou en mij helemaal leeg, tot de laatste druppel aan het kruis.

 Laat het in jouw leven zo zijn en in dat van ons allemaal dat we gehoor geven aan die oproep van de HERE zelf aan het einde van Psalm 2: “Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!”vs 12 HSV

Wat gaat het evangelie van Gods liefde, recht en toorn diep. U alleen Drieenig God zij de eer en de lof!

 

AMEN