Zondag 41: De HERE geeft de seksualiteit als een prachtig cadeau

Zondag 41: De HERE geeft de seksualiteit als een prachtig cadeau

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 19:3,6

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 2:18-25

                        Hooglied 8

Psalm 8:1,2,3,4

Tekst: Zondag 41

Verkondiging van het evangelie

Psalm 51:4,5

Geloofsbelijdenis

Gezang 5:7,8,10

Dankgebed

Collecte

Psalm 63:2,3

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Seksualiteit is iets dat in onze wereld heel sterk en open aanwezig is. Het is iets dat in onze tijd vaak heel openlijk naar voren wordt gebracht. Het wordt meerdere keren heel uitdagend naar voren gebracht. Zoals bij de canal parade vorige week in Amsterdam. Seks is in onze maatschappij iets van een eerste levensbehoefte. Je moet het kunnen doen zoals jij het wilt. Zoals jij daarvan geniet en  jij daarin bevrediging vindt.  Daarbij moeten liefde en trouw van jouw en mijn genot losgemaakt kunnen worden. Het moet mogelijk zijn om naast je eigen vrouw of man een second love er op na te kunnen houden. Om seksueel optimaal aan je trekken te kunnen komen. Daarmee wordt op verschillende manier geadverteerd alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het vreemde is wel dat het in het geheim en heel vertrouwelijk moet. Want toch voelen velen nog wel aan dat je daarmee een ander die jouw man of vrouw is veel pijn doen. We voelen ergens aan dat dit niet klopt. Toch groeien we in deze wereld op.  Groeien we in een wereld op waar liefde in levenslange trouw voor velen achterhaald is. Soms nog niet echt in hun denken maar de invloed van het levensgevoel is vaak zo sterk dat mensen in hun huwelijk zeggen: “De aantrekkingskracht die er was is weg, het werkt niet meer dan kun je toch niet bij elkaar blijven. Eigenlijk klopt het niet hoor je mensen om je heen dan zeggen maar het gaat gewoon niet meer. Het kost allemaal te veel moeite. We gaan dus toch maar uit elkaar. De HERE wil toch dat we in liefde leven en dat is niet meer zo.” Het levensgevoel dat om ons heen heerst, komt ook de kerk binnen, het raakt ook ons! Hoe gaan wij daarmee om? Is seksualiteit iets waar wij in onze gezinnen bijna niet over spreken? Een te beladen onderwerp? Vinden we het eigenlijk iets dat niet bij het geestelijke leven hoort?  Iets dat minderwaardig is? Als we zo in onze gezinnen en onderling in de gemeente hier niet over  spreken dan is het wel de wereld die onze kinderen en jongeren inlicht en meeneemt. De HERE zelf leert ons juist in de wereld van vandaag om hierover wel open te zijn. Op een goede en tere manier. De Geest gaat ons daarin voor in de Bijbel zelf.  Laten we samen jong en oud leren van de HERE die de seksualiteit als iets heel moois aan de mens in Zijn goede schepping gegeven heeft. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE GEEFT SEKSUALITEIT ALS EEN PRACHTIG CADEAU

 

1.            De oorsprong er van

2.            Wees er open over

 

 

1.De oorsprong er van

 

We gaan nu eerst samen terug naar het paradijs. Het is de zesde dag. De Here heeft Adam gemaakt. De HERE leidt het op deze dag zo dat Adam er zelf achter komt dat  hij alleen is. Hij krijgt de opdracht om de dieren namen te geven. Dan ziet hij hoe de dieren in paren van een mannetje en een wijfje bij elkaar zijn. Dat laat in Adam het verlangen groeien naar iemand die bij hem past. Let er op dat het gaat om iemand die bij hem past en niet iemand die precies zoals hij is. Gods bedoeling was vanaf het begin niet dat mensen van hetzelfde geslacht èèn zouden worden in een verhouding waar ook lichamelijk de liefde bedreven wordt. De HERE laat zien dat Hij iemand wil geven die echt bij Adam past. Iemand die ook echt een mens is maar toch anders dan de man Adam. Het verlangen van Adam naar iemand die bij hem past was een goed verlangen!  Wanneer jij naar iemand van het anders geslacht verlangt om werkelijk als man en vrouw de toekomst in de te gaan is dat een goed verlangen. Wanneer je verkering met elkaar hebt is er niets mis met het verlangen om toe te leven naar de dag dat je ook de liefde de lichamelijk eenwording mag beleven. Mag beleven voor Gods ogen die het als iets heel moois aan ons gegeven heeft.

De HERE laat dan een diepe slaap over Adam komen. Zonder dat Adam het zelf ziet maakt de HERE uit een van zijn ribben de vrouw. Zij is anders. Maar ook heel duidelijk die ene die ook mens is en bij de man hoort. Samen zijn ze er toe in staat om Gods opdracht die ze gekregen hebben om kinderen te krijgen te vervullen. Denk er aan dat het krijgen van kinderen in het paradijs iets zou zijn dat zonder enige pijn en moeite zou gebeuren want pas na de zondeval komt als deel van de straf ook het  met moeite en pijn baren van kinderen. Deze vrouw door God gemaakt is echt de hulp die bij de man past. Dat ziet Adam ook en hij noemt haar dan ook Mannin. Zij is uit de man genomen. Ze horen heel echt bij elkaar. Samen vertonen zij Gods beeld in al Zijn rijkdom.

Die eenheid tussen èèn man en èèn vrouw is iets heel moois. Dat het echt om een unieke verhouding tussen èèn man en èèn vrouw gaat, maakt de Here Jezus heel duidelijk. Hij maakt ook duidelijk dat dit vanaf het begin Gods bedoeling was. We lezen dat in Mattheus 19 wanneer de Here Jezus zich dan heel duidelijk beroept op Gen 2:24.

Kijk maar samen met mij: “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.  Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” Matt 19:4-6     

De HERE maakt in het paradijs al duidelijk dat Zijn bedoeling is dat 1 man en 1 vrouw in unieke liefde samenleven en in die band als bekroning daarvan ook lichamelijk de eenheid kunnen beleven. Als iets heel moois en teers. Dat is de norm die in het paradijs voor alle eeuwen aan ons gegeven wordt. Je leest dat heel duidelijk in Gen 2:24: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”

Dat tere, dat mooie zie je ook als je na dit vers leest dat de mens in het paradijs naakt rondliep. Ze wisten zich helemaal veilig bij elkaar. Dat zou ook niet bedreigd worden als er meer mensen zouden komen. Er was sprake van echte liefde in trouw waarbij het verlangen, ook het seksuele verlangen niet naar een ander zou uitgaan. Zonder de zonde was ook de wereld van de seksualiteit zo zuiver. De HERE gaf daarin werkelijk iets heel moois en teers. De ontrouw, de seksualteit gebruiken en elkaar gebruiken om alleen maar zelf je lusten te kunnen uitleven heeft niets met de echte seksualiteit te maken zoals de HERE het gegeven heeft. De oorsprong is zo mooi, teer en zuiver. Zo goed ook voor man en vrouw.

Het is de HERE die ons dan ook steeds weer in de Bijbel terugroept naar dat mooie begin. Daarbij hebben wij in onze tijd na de zondeval bescherming nodig. Wij kunnen het door ons zondige hart niet meer aan dat de mensen zonder kleren zijn.  Onze zondige verlangens worden zo snel geprikkeld dat we nodig hebben om met kleren aan door het leven te gaan. Om niet zo gekleed te gaan dat alle aandacht van anderen naar ons lichaam getrokken wordt en de verleiding er vanaf spat. Het is de HERE zelf die de mens na de zondeval kleren geeft.

Dat laat ook zien dat de seksualiteit tussen die ene man en die ene vrouw in diepe liefde en trouw niet bedoeld is voor de openbaarheid. Niet om anderen te vermaken. Maar om daar waar je samen bent zonder anderen te mogen genieten van wat de HERE in de seksualiteit gegeven heeft. Ook daarbij is dan van belang  dat we elkaar daarin zoeken en niet alleen onze eigen bevrediging. Ook dat zie je duidelijk in Gen 2:24 wanneer de Geest daar zegt dat  de man zijn vrouw moet aanhangen. In de HSV is dit weergegeven dat de man zich aan zijn vrouw moet hechten.  Het gaat er dus niet om dat we onze vrouwen moet overdonderen, het gaat er niet om dat we ze moeten gebruiken en dus misbruiken. Nee, het gaat er om dat je je aan je vrouw hecht. Dat we als man en vrouw graag bij elkaar zijn. Wat is het moeilijk en erg wanneer ervaringen in het verleden en meerdere keren zelfs in de jaren dat we kind waren dit mooie voor ons zo moeilijk maken. Wat is het nodig dat als dat in jouw leven gebeurt je dat aan de orde stelt en hulp zoekt!  Wat de HERE als zo iets moois gegeven heeft, wordt door ons als mensen zo vaak misbruikt en smerig gemaakt. We zullen steeds weer vanuit de oorsprong met seksualiteit hebben om te gaan. Ook in ons persoonlijk leven.  Om als we getrouwd zijn juist steeds in liefde naar elkaar toe te willen groeien, om als we alleen zijn ons leven schoon voor de HERE te willen leven ook op het terrein van de seksualiteit. Dat vraagt van ons dan ook dat we daar op de goede manier open over zijn. We letten daarop in het tweede punt.

 

2.Wees er open over

 

De wereld is heel open over seks. Al spreken tegenwoordig mensen wel weer over de vertrutting van de maatschappij. De wereld is zo open over seks dat het naar ons toestroomt in allerlei beelden die we vaak ongevraagd te zien krijgen op televisie en sociale media. Ook als we ons daarvoor afsluiten komt het nog naar ons toe. Moeten wij op deze openheid, dit vaak tentoonstellen van lichamen en seksualiteit nu reageren met er maar niet over praten? Doen alsof het er niet is? Daardoor ook de indruk geven dat seksualiteit eigenlijk iets is dat vies is, dat bij een donkere maar toch onweerstaanbare wereld hoort? Als we zo reageren dan doen we het in ieder geval heel anders dan de HERE zelf het doet. De HERE spreekt heel open en eerlijk over de seksualiteit. Om het mooie te laten zien en ook om op de gevaren te wijzen voor ons als zondige mensen. Het is nodig dat we juist in onze tijd die goede, die tere openheid die de Geest ons in de Bijbel leert ook eigen maken.

Ik noem een paar voorbeelden van deze openheid in Gods eigen Woord.

a.       Je ziet deze openheid bijvoorbeeld in Spreuken 5. Daar vind je een heel duidelijk waarschuwing voor een vrouw en dat geldt natuurlijk ook omgekeerd voor een man die jou voor een seksueel avontuurtje zoekt.  Dat kent tegenwoordig allerlei namen die vaak in Engels worden genoemd maar die wel alles daarmee te maken hebben zoals: one-nightstand of friend with benefits.

We hebben het zo nodig om steeds weer gewaarschuwd te worden om je niet in te laten met mannen of vrouwen die met je flirten om je voor een keer of een paar keer als los contact in bed te krijgen. of je van je eigen man of vrouw af te troggelen. Tegenover de waarschuwing lezen we dan die prachtige open woorden om het juist bij die ene te zoeken die God je gegeven heeft. Luister maar: “Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput.  Moeten uw bronnen op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen?  Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u.  Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd:  een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken,

wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.”  vs 15-19

b.       Een tweede voorbeeld is het hele boek Hooglied. Waar we op een heel bijzondere manier over de liefde lezen. Hoe een jongen en een meisje man en vrouw geworden zijn en hoe een leven in liefde in levenslange trouw een goed leven is. We lezen daar ook heel openlijk hoe je in je huwelijk van elkaar lichamelijk mag genieten.

Een heel belangrijk boek in de Bijbel en ook zeker in onze tijd.

Laat ik iets uit het boek Hooglied hier nu naar voren halen wat betekenis voor ons allemaal heeft of we nu getrouwd zijn of niet. Zeker ook als we iemand zoeken met wie we het leven willen delen. Maar ook als we alleen zijn en met mensen om ons heen in gesprek zijn of komen. 

 

“Och, waart gij als mijn broeder, aan de borst van mijn moeder gezoogd! Vond ik u dan buiten, ik kuste u en niemand zou mij daarom laken.  Ik zou u leiden, ik zou u brengen naar het huis van mijn moeder, die mij opvoedt; van geurige wijn zou ik u te drinken geven, van de jonge wijn mijner granaatappelen.  Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij.  Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom wilt gij de liefde opwekken en prikkelen, vóórdat het haar behaagt?”  8:1-4

 

 

Het gaat hier om een vergelijking waarin de vrouw duidelijk maakt hoe diep haar liefde, haar unieke vriendschap met haar man gaat. Die gaat zo diep dat ze eigenlijk altijd wil laten zien als zij dat voelt. Ze weet dat het zo niet kan. Maar dat verlangen ernaar laat wel zien hoe diep haar liefde voor haar man is. Nu kan het diepe verlangen dat zo duidelijk uitgesproken wordt een verkeerde indruk wekken. Het zou de indruk kunnen geven dat het lichamelijke, het seksuele het belangrijkste van het huwelijk is. Dat het altijd daarom gaat in het huwelijk. De vrouw beseft dat deze indruk nu kan ontstaan. Daarom laat de Heilige Geest haar nu zeggen: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem:

waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?” Zie ook: 1:5; 2:7;3:5,10; 5:8,16.  HSV

Wat is de liefde zoals de HERE die bedoeld heeft? De echte liefde. Wat is de liefde waarin er ook diepe vriendschap voor de ander is? Wat is de liefde waarbij de lichamelijke gemeenschap de kroon is op de liefde en de unieke vriendschap voor elkaar? Dat is niet de liefde die kunstmatig opgewekt wordt. Dat is niet het verlangen dat opgewekt wordt door je lichamelijk of met woorden uitdagend naar de ander toe te gedragen. Dat is niet het verlangen dat je probeert op te wekken door je lichamelijk zo opvallend mogelijk aan de ander te laten zien. Als je zo naar iemand toegaat ben je niet bezig om echte liefde op te wekken maar om seksuele gevoelens zonder liefde los te maken. Ware liefde zoals Christus die graag ziet moet groeien.

Het lichamelijk komt daarbij niet op de eerste plaats. De liefde ontstaat en groeit. Die groeit door een bijzondere vriendschap tussen jongen en meisje. Die vriendschap betekent dat je elkaar al meer gaat vertrouwen. Elkaar al meer gaat kennen. Al meer vertrouwelijk met elkaar omgaat. Je vertelt aan de ander al meer wat er in je hart omgaat. Je staat met je gevoelens op een bijzondere manier open voor de ander. Vanuit die bijzondere vriendschap, vanuit dat bijzondere vertrouwen in elkaar groeit de liefde. De echte liefde kan niet van de bijzondere vriendschap voor elkaar losgemaakt worden.

Er is dan ook geen sprake van echte liefde als je in de tijd van je verkering niet van hart tot hart met elkaar praat. Het is geen echte liefde als je niet samen praat over jullie leven met Christus. Met Christus als de belangrijkste persoon in het leven samen in verkeringstijd en in het huwelijk. Het is onmisbaar dat je in de tijd van je verkering samen over alle dingen praat die je samen bezighouden. Dat er samen gebeden wordt. Dat je elkaar al hoe meer leert kennen. Dat je ook samen over de toekomst spreekt. Verkering hebben is dan veel meer als  samen eten, samen plezier maken, samen uitgaan. Veel meer dan elkaar zoenen en aanraken. Als er niet meer dan dat is, is de echte liefde er niet. De liefde die ook diepe vriendschap is en samen de HERE in liefde dienen. Samen ook in diepe liefde voor Christus actief in Zijn kerk willen leven. In die liefde groeien is onmisbaar. Voor een goede voorbereiding op het huwelijk en voor een leven in het huwelijk. Zo wil Christus dat in het leven van Gods volk. Daarom is het voor een huwelijk onmisbaar om samen met je hart Christus te dienen! Samen in dienst en in liefde voor Hem te leven. Het is ook daarom dat we in 1 Kor 7:39 lezen: “Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.”

De HERE wil in onze levens tot in het seksuele leven zien dat we met onze eigen man of vrouw in blijvende liefde leven en tot in het seksuele doen wat we in 1 Kor 6:20 lezen:  “Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

 

AMEN