Zondag 41 Hoe zoek je je levenslange levenspartner?

Zondag 41 Hoe zoek je je levenslange levenspartner?

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 25:1,2

Lezing van Gods wet

Gez 39

Schriftlezing: Romeinen 1:22-32; 1 Korinthe 7:36-40; 2 Korinthe 6:14-18 

Gebed

Gez 177

Tekst: Zondag 41

Verkondiging van het evangelie

Psalm 19:5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 51:4,5

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Terug van vakantie. Weer samen als gemeente om te leven in de wereld van 2015. In de vakantie sluit je je misschien een beetje van de wereld om je heen af maar als je dan weer thuis bent, komt alles weer op je af.  In die wereld moet je werken, leven, leren en alle andere  dingen doen.  Je afsluiten voor wat er om je heen gebeurd, gedacht en gedaan wordt kan niet. We moeten juist als kinderen van God in deze wereld leven en Gods licht verspreiden. Het licht van het goede leven, het leven dat vol van beloften is. Een veel belovend leven.

We leven in een wereld waarin seksualiteit heel nadrukkelijk op ons afkomt. Er is veel openheid. Ook heel veel verleidende openheid. Ons jeugd en kinderen leven in een omgeving waarin seksualiteit naar je toekomt als iets dat vooral voor je eigen genieten bedoeld is. Wij leven in een wereld en groeien op in een omgeving waarin het al meer gewoon is dat je in je leven met meer dan een man of vrouw seks gehad hebt. Waarin al meer gewoon gevonden wordt dat mensen bi-seksueel of in homoseksuele relaties leven.

Dat wordt als de winst van de laatste 60 jaar gezien. Zo wordt het ons ook voorgeschoteld in kranten en bladen en op televisie in gesprekken en films. Is wat als winst geprezen wordt ook echt winst. Het is juist als deze dingen zo indringend op ons afkomen heel erg nodig om samen naar de HERE te luisteren. Wat zegt Hij die de Schepper is en weet wat het goede leven is ons hierover. Deze dingen hebben alles te maken met het zoeken naar iemand met wie je levenslang je leven wilt delen. De HERE heeft man en vrouw voor elkaar gemaakt op de zesde dag. Als we vanuit Gods Woord horen hoe we dan moeten zoeken naar die ander met wie we het leven willen delen vergeten we niet die broeders en zuster die alleen door het leven gaan. Die het gemis van die ander in hun leven kennen en voelen. Het blijft belangrijk en onmisbaar vanuit Gods eigen Woord elkaar aan te sporen om op de goede manier te zoeken en als je gevonden hebt dan ook op een goede manier samen te leven. Laten we samen luisteren naar het onderwijs dat de HERE ons geeft.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE WIJST ONS DE WEG IN HET ZOEKEN VAN EEN LEVENSPARTNER

 

1.  Iemand met wie je samen de HERE dient.

2.  Iemand van het andere geslacht

 

1.  Iemand met wie je samen de HERE dient.

 

Ik begin dit punt met enkele zinnen die ik de afgelopen week las: Verliefd worden’ – dat heb je meestal niet in de hand. Het gebeurt gewoon. Je voelt vlinders in je buik. En de spanning … zou hij mij ook zien zitten? Of ziet zij mij helemaal niet staan? En als het wel klikt … heerlijk! Je hebt verkering. Je bent helemaal weg van elkaar. Verliefd zijn overkomt je. Daarom is het niet vreemd dat christelijke jongeren verliefd worden op iemand die helemaal niets van God af weet en de Here Jezus niet kent.”  

Als je gaat zoeken naar iemand met wie je in liefde het leven wilt delen, komen dan ook jongens en meisjes echt in beeld die niet met de Here Jezus als hun Heer en Verlosser leven. Ik ga de vraag nu nog wat scherper stellen. Het gaat niet alleen om de vraag of je met iemand die heel bewust geen christen is kunt trouwen.  Je moet je ook de vraag stellen of je naar huwelijk op weg kunt als de ander wel lid van de gemeente is maar zelf  niet bewust met Christus als zijn of haar Verlosser en God leeft.  Het zijn belangrijke vragen.

Je kunt natuurlijk zeggen dat je die vragen niet belangrijk vindt. Je kunt toch zelf geloven en dat heeft toch niets met de liefde voor die ander te maken. Je kunt toch best zelf geloven en met iemand die dat niet doet getrouwd zijn als jezelf maar voor jezelf kunt geloven. Daar heeft die ander toch niets mee te maken?

Toch zegt de HERE heel andere dingen tegen jou en mij. Ik ga eerst een paar delen uit de Bijbel samen met jullie lezen waar heel anders gesproken wordt. Daarna gaan we bekijken waarom de HERE dat gezegd heeft.

“Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen.  En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden.”   Ex 34:15,16

“Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.  Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u Zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen.”   Deut 7:3,4

“Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?  Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?  Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.  Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen  en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’”   2 Kor 6:14-18

Wat leren we hier uit als het gaat om het zoeken van iemand met wie levenslang ons leven willen delen?

1. Dat het gevaarlijk is om met iemand die niet met zijn of haar hart van Christus als Verlosser en Here leeft zo’n innige band aan te gaan. Je stelt jezelf steeds weer bloot in je meest innige verhouding aan verleiding om anders te gaan denken en doen dan wat de HERE wil. Steeds weer is er de verleiding om om de lieve vrede wil toch maar op bepaalde punten wat toe te geven om je man of vrouw een plezier te doen terwijl je de Here Jezus er geen plezier mee doet.

2. Je maakt het jezelf heel moeilijk als je kinderen krijgt. Je maakt het ook je kinderen heel moeilijk. Want de ander leeft niet voor Christus en dat wordt duidelijk in de opvoeding. Dat kan niet anders. De kinderen krijgen waar ze juist de liefde voor Christus als de enige Verlosser van zonden en schuld zo nodig hebben   niet een opvoeding die voluit van een leven en volgen van Christus getuigt.

3. Het derde dat ik nu noem is de vraag wie je grote liefde is. Als dat de HERE is dan wil je in je leven alles in Zijn dienst doen. Dan zie je je gebreken maar wil je toch niets tussen die liefde voor Hem laten komen en wat er tussen komt uit je leven wegdoen. Je kunt je man of vrouw die je hebt niet zomaar wegdoen. Daarom is het belangrijk om als je je levenspartner zoekt dat je niet op weg naar het huwelijk gaat met iemand die niet zijn of haar hart voor Christus en volgens Zijn Woord wil leven. Met wie je niet samen hem vanuit Zijn kerk kunt dienen.

Het is dan ook daarom dat de Heilige Geest positief tegen ons zegt dat je vrij bent om te trouwen met wie je wil op die ene voorwaarde: “mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.”  

Dan kan op een bepaald moment heel erg zeer doen en voelen of je iets heel kostbaars moet opgeven. Toch wil de Geest je daarvoor de kracht en het geloof geven als het nodig is. Om juist echt als beeld van God te kunnen blijven stralen op deze wereld.

Bij het zoeken naar een levenslange levenspartner is ook iets anders in onze tijd heel actueel. Zoek je alleen naar iemand van het andere geslacht of komt ook iemand van hetzelfde gelacht in aanmerking?  We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Iemand van het andere geslacht

 

Er is de laatste 60 jaar veel gebeurd als het gaat om seksualiteit, huwelijk en het denken over homoseksualiteit. Meerdere van ons merken dat niet alleen als ze met anderen er over spreken maar ook in eigen familiekring. Tot ongeveer 1955 was het in de kerk van Christus over de wereld bijna zonder uitzondering zo dat een homoseksuele manier van leven als zondig werd gezien. Het was heel duidelijk dat als het om een huwelijk ging dat er alleen was voor man en vrouw. Een man getrouwd met een vrouw. Geen homohuwelijk en ook geen huwelijk meet meer dan 1 man of vrouw.

Toch kwam en komt het voor dat iemand wel  verliefdheid kent en seksuele gevoelens gaat krijgen voor iemand van hetzelfde geslacht. Dat is na de zondeval van alle tijden. Er zijn tijden geweest dat het sterk veroordeeld is maar er zijn ook tijden geweest waarin dit juist werd aanbevolen en aangeprezen. Dat is niet alleen in onze tijd zo. Toch werd in de kerk altijd gezegd dat de HERE geen homoseksuele verhoudingen wil. Dat wil niet zeggen dat er geen vergeving is als iemand toch in die zonde gevallen is. Er is zelfs vergeving voor mensen die zich in heel losbandige seksuele verhoudingen hebben begeven. Ook in losbandige homoseksuele verhoudingen. Paulus spreekt er over dat mensen in de gemeente vroeger zo geleefd  hebben. Christus nodigt ieder uit te komen tot hem hoe groot iemands zonden ook zijn en bij Hem vergeving en een nieuw leven te ontvangen waarin je met dat vroegere leven breekt.

Wij staan nu voor de vraag als we iemand zoeken met wie we in een unieke verhouding van liefde en trouw willen leven of we dan ook kunnen zoeken binnen de kring van ons eigen geslacht. Is wat daar duizenden jaren over gezegd is ook voor ons vandaag van belsissend belang?  Was het alleen de kerk die dat zei of Zijn dat ook de beslissende woorden van de HERE zelf?

Als je rustig en eerlijk de Bijbel leest dan merk je dat er geen goed woord over homoseksualiteit als praktijk gezegd wordt. We zien de laatste tijd ook meerdere die wel voor de ruimte van een homoseksuele relatie in de kerk pleiten eerlijk zeggen en schrijven dat je dat nergens in het Woord van God kunt vinden.     

Dat een homoseksuele praktijk niet volgens de wil van onze hemelse Vader is lezen we zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Laten we eens kijken wat de Geest ons daarover zegt in Romeinen 1.

De Heilige Geest laat in dit hoofdstuk o.a. zien hoe het komt dat er op de wereld zoveel anders gaat dan de HERE wil en wat daarom echt goed voor ons leven is. Het is belangrijk om ook te zien dat het hier niet alleen om homoseksualiteit gaat. Dat zie je bijvoorbeeld in vers 29-32. Het gaat daar om alle mensen die niet volgens de wil van God willen leven.

Wat is er sinds de zondeval gebeurd?  Mensen willen vanuit hun hart niet voor de HERE leven. Ze willen God niet als hun Heer. De mensen zoeken het in de schepping zelf. Daarom was de wereld in de dagen van Paulus vol van allerlei afgodendienst.   Ze maakten beelden van allerlei dingen en dieren uit de schepping en dienden goden volgens hun eigen gedachten. Daarin kwam ook mee dat de grote meerderheid van de mensen zichzelf volgens de gedachten van zichzelf verstandig vond. Ze richten zich niet op de HERE en op wat Hij zegt. Daarom lezen we in vers 21-23: “Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.  Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas  en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.”   

Het gevolg van het inwisselen van de HERE voor goden, voor geest van de tijd is dat mensen hun eigen normen gaan maken. Dat ze gaan leven volgens eigen verlangens en dat de wijsheid die God geeft aan de kant geschoven wordt.

Een van de gevolgen daarvan was in de tijd van Paulus dat  het gewoon gevonden werd dat mensen met elkaar in een homoseksuele relatie leefden. Dat kon zijn in een relatie waarin er allerlei losse contacten waren maar ook in een verhouding die we vandaag een relatie van liefde en trouw noemen. Dan is het natuurlijk zo dat het een nog meer tegen Gods wil ingaat als het andere. Dan is het zo dat we als we met mensen die het aangaat daarover praten dit ook mee laten wegen.

Laten we meteen erbij zeggen en bedenken dat als iemand die naast eigen vrouw of man wisselende seksuele contacten heeft of  naast zijn huwelijk er nog een verhouding met een andere vrouw of man op na houdt ook duidelijk tegen de wil van god ingaat. Ook dat is zonde waarvan beklering nodig is.

Wie niet op Gods wijsheid let gaat de natuurlijke omgang verlaten of er naast zijn eigen ding doen. Wat is nu die natuurlijke en tegennatuurlijke omgang  in vers 26,27? Dat is niet wat de meeste mensen wel of niet doen. Dat is ook niet wat wij als meerderheid aanvaardbaar of niet aanvaardbaar vinden. We gaan hier terug naar hoe de HERE volgens Zijn wil het in Zijn schepping wil. Dat zie je heel duidelijk bij de schepping. Wat zegt de HERE als Hij Adam en Eva geschapen heeft? Dit: “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” Gen 2:24

De beleving van de seksualiteit heeft de HERE gegeven volgens Zijn wil aan een man en een vrouw in het huwelijk. Niets daarbuiten. Dat is het natuurlijke. Het is ook daarom dat we ook in het Oude Testament heel nadrukkelijk een verbod lezen dat zich richt tegen elke homoseksuele daad. Ik noem een voorbeeld:Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw”. Lev 18:22  

Al deze dingen maken duidelijk dat een homohuwelijk niet volgens Gods wil is en daarom ook in Christus kerk geen plaats kan hebben. Dit betekent ook dat als we naar iemand zoeken om het leven voluit te delen we niet naar iemand van hetzelfde geslacht kunnen zoeken als kind van God.

Betekent dit nu dat je als je die gevoelens in je eigen leven wel kent je helemaal alleen moet staan?  Dat je het allemaal zelf uit moet vechten?  Als het goed is niet! We zullen een kerk en een gemeente moeten zijn die open staat voor die broeder of zuster die met deze gevoelens in eigen leven worstelt. Dat is dan een kruis wat je leven heel zwaar kan maken. Laten we in eigen familie, vriendengroep en als gemeente voor broeders en zusters die deze gevoelens kennen openstaan zodat ze er niet alleen voorstaan. Zodat we ze stimuleren in hun leven om op Gods weg te blijven ook met de gevoelens die ze kennen. Wij mogen zeker geen homohaters zijn. Laat van ons het getuigenis uitgaan dat we juist mensen helpen die door anderen gepest, in elkaar geslagen worden. Al zijn we het met hun manier van leven niet eens. Laten we juist het evangelie met liefde en geduld ook aan hen verkondigen.

Dan keuren we een homoseksuele verhouding niet goed en zetten daarop niet het stempel van Gods regenboog. Wel zullen we ook homo’s in de samenleving met Gods liefde benaderen en helpen waar dit nodig is.

Laten we ook in de samenleving van vandaag vasthouden aan wat de HERE ons als wijsheid geleerd heeft: Zoeken naar iemand van het andere geslacht om in een huwelijk te willen leven waar liefde en trouw volgens Gods Woord en door Zijn Geest levenslang regeert.

 

AMEN