Zondag 41 Niet echtbreken vraagt om een goede voorbereiding op het huwelijk volgens Gods Woord

Zondag 41 Niet echtbreken vraagt om een goede voorbereiding op het huwelijk volgens Gods Woord

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 25:4,5

Lezing van Gods wet

Psalm 110:2,3,4 (Psalm van de week vs 4)

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 2:18-25

                         Deuteronomium 22:13-21

                         1 Korinthe 7:1-9

Psalm 45:1,3,4,5

Tekst: Zondag 41

Verkondiging van het evangelie

Psalm  19:5,6

Collecte

Dankgebed

Psalm 51:4,5

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Niet echtbreken. Of te wel: altijd trouw blijven aan die ene man en die ene vrouw met wie je getrouwd bent. Is dat echt wat de HERE van ons vraagt? Vraagt Hij dat echt van ons in de wereld van 2018 waarin wij leven? Het was 2000 jaar geleden voor de leerlingen van de Here Jezus al bijna niet voor te stellen dat de HERE dat zou bedoelen. Als ze hiermee te maken krijgen zeggen die leerlingen van de Here Jezus dat het dan maar beter is om niet te trouwen. Je zult maar met een vrouw of een man in huis wonen waarmee het na een tijdje veel moeilijker gaat dan je gedacht had. Met een man of vrouw die allerlei dingen niet kan en snel haar of zijn aantrekkelijkheid bij het ouder worden verliest.  Waarom zou je levenslang tot elkaar veroordeeld zijn? Waarom zou je door moeilijke tijden samen heen moeten? Als het echt niet meer leuk is samen kun je toch beter uit elkaar gaan? Het zijn in de samenleving waarin wij leven heel gewone woorden. Het is zelfs zo dat heel veel mensen als ze gaan trouwen er al op rekenen dat het toch weer een keer voorbij zal zijn. Daarom kiezen velen in onze samenleving ook voor samenwonen. Als het dan niet meer wil, heb je veel minder drama. Het aantal echtscheidingen stond in 2016 op 39,1 %.

Nu zeg of denk je misschien: dat is de wereld. Zo is het bij ons niet. Waarom moeten wij het er dan over hebben. Laten we geen verstoppertje spelen, laten we ons hoofd niet in het zand steken. Gelukkig komen er bij ons niet zoveel echtscheidingen voor. Toch worden wij beïnvloed door de gedachten die er achter zitten. Wij ademen deze gedachten en gevoelens in via al de contacten die wij hebben.  Laten we ook niet hoogmoedig zijn want zulke gedachten spreken ook ons zondige hart aan. Je ziet daarbij hoe belangrijk het is dat we ons steeds weer door de Geest laten leren wat Gods wil is voor het huwelijk en de weg er naar toe. Wat Gods wil ook is als het gaat om seksuele ervaringen buiten en voor het huwelijk om. Wat is het ook belangrijk dat we als ouders en als gemeente onze jonge mensen voor dit deel van het leven het goede voorbeeld geven. Dat we laten zien wat het is om in liefde met je man of vrouw te leven. Niet een paar jaar maar steeds maar weer. We gaan vanmorgen dan ook vooral letten op die weg naar het huwelijk toe. Letten op de plaats die ook de seksualiteit en de trouw aan de ander daarbij spelen.  Laten we samen naar het evangelie van Christus luisteren dat ons ook raakt tot in het meest intieme lichamelijk in ons leven onder het thema:

 

NIET ECHTBREKEN VRAAGT OM EEN GOEDE VOORBEREIDING OP HET HUWELIJK VOLGENS GODS WOORD

 

 Je bent getrouwd en je krijgt kinderen. Het kan ook anders. Het kan ook zijn dat je alleen blijft. Het kan zijn dat je trouwt maar geen kinderen krijgt. Dat doet bij de meesten die dat moeten meemaken pijn. Je moet dat leren aanvaarden en een plaats in je leven geven. Juist ook door je met deze dingen aan de HERE toe te vertrouwen. Door te zien dat je als alleenstaande, als ouders zonder kinderen in de ogen van je hemelse Vader niets minder waard bent. Jij bent als alleenstaand, als kinderloze ouder niets minder dan anderen. Ook voor jou is als je je aan de HERE toevertrouwt Christus kostbare bloed gevloeid. Omdat je kostbaar in Gods ogen bent als zijn kind. Dat is ook voor ons als getrouwden met kinderen en kleinkinderen een duidelijke oproep om  deze broeders en zuster voluit op te nemen. Om er ook voor hen te zijn en ze niet ergens aan de rand van de gemeente af te toe en zien staan. Ze horen er helemaal bij. Ook als het gaat om het gesprek over de weg naar het huwelijk toe. Ook met hun wijsheid in het gesprek met de jongeren.  De wijsheid die we in de eerste plaats nodig hebben is de wijsheid van het Woord van God. De HERE is de Schepper. Hij heeft ook de seksualiteit geschapen en spreekt daar ook met teerheid vrijmoedig over. Het is belangrijk dat we de wijsheid van God op dit punt ook echt naar ons laten toekomen. Ook in het boek Hooglied waar de HERE er zo duidelijk en er open over spreekt. We moeten die wijsheid niet van ons weghouden door het spreken van de HERE over liefde en seksualiteit te vergeestelijken. Het is belangrijk en onmisbaar om het hele Woord van God geestelijk te lezen. Om het spreken over liefde en huwelijk te zien in het perspectief van het leven van de gelovige en van de kerk met Christus. Christus die de Man is en de kerk die de vrouw is. Maar dat neemt niets weg van het concrete spreken van de heilige Geest over liefde en seksualiteit. Een ongezonde houding tegenover liefde en seksualiteit heeft er meerdere keren voor gezorgd dat een boek als Hooglied werd vergeestelijk en daardoor vergezochte verklaringen werden gegeven van teksten in de Hooglied om het maar niet concreet te hoeven toepassen. Dan werden de 2 borsten van de vrouw bijvoorbeeld verklaard als het Oude en Nieuwe Testament.  Bedenk daarbij dat toen de HERE het boek Hooglied gaf er nog geen enkele spraken van het Nieuwe Testament was.  Dit terwijl dit boek juist de misstanden die er o.a. bij koning Salomo waren concreet aanspreekt. Een ander voorbeeld waar  we in het vervolg van de preek nog op terugkomen is wat we lezen in Hooglied 8 over de vrouw toen ze nog jonger was. Dan wordt over haar gesproken als een zusje die nog geen borsten heeft. Bij een vergeestelijkte/allegorische verklaring kom je onder andere tegen dat het hier om jonge volken zou gaan, over de heidenvolken die nog tot Christus zouden moeten komen. Als je zo je fantasie op teksten loslaat verlies je de concrete betekenis van Gods onderwijs over hoe we ons op seksueel terrein voor ons huwelijk hebben te gedragen. Ook dat is echt geestelijk. Dat is ook op dit concrete punt luisteren naar het onder wijs van de Geest dat zich uitstrekt tot het meest intieme lichamelijke in ons leven.

Leven vanuit Gods liefde  in liefde voor elkaar als man en vrouw in het huwelijk.  Het huwelijk heeft de HERE als de ring van trouw als de plaats gegeven waar de seksualiteit, de eenwording tussen man en vrouw tot het hoogtepunt beleefd mag worden. Wat is het belangrijk om dat in onze tijd goed uit te dragen in onze gezinnen en in de gemeente. Dat is namelijk op geen enkele manier vanzelfsprekend in onze tijd. Laten we even heel eerlijk met elkaar zijn. Ook in onze gezinnen wordt gezegd: Dat is toch wel een heel ouderwets standpunt om te zeggen dat seksuele eenwording voor het huwelijk verkeerd is. Zo dachten de mensen vroeger. Zonder om te zeggen dat het ook toen niet vaak voorkwam. Maar de norm was er. Het is voor onze kinderen en kleinkinderen extra moeilijk om dit als een goede norm te zien. Leeftijdsgenoten, vrienden om je heen die zeggen dan tegen je zeker als je met iemand uitgaat: jullie hebben het zeker al wel gedaan. Als het antwoord nee is krijg je een vreemde blik of je wordt niet geloofd. Soms gebeurt dit tot in de kerk. Wat is het dan belangrijk om niet alleen te zeggen dat het verkeerd is, dat de HERE het niet wil. Om dan ook echt te zien dat de HERE voor volle de beleving van seksualiteit in Zijn wijsheid een andere plaats gegeven heeft: het huwelijk.  Laten we jong en oud in alle eerbied en teerheid daar nu eens naar kijken. 

Dan beginnen we bij Genesis 2:24. De HERE maakt daar voor de zondeval duidelijk hoe de HERE het huwelijk heeft bedoeld. Nu denk je misschien dat was voor de zondeval en na de zondeval is er zoveel veranderd dat het nog de vraag is of het nu nog zo geldt. Eerst daarbij de opmerking dat de wil van God vanaf de schepping dezelfde gebleven is. Wij hebben de zonde in de wereld gebracht en daarmee Zijn de goede normen voor ons leven gelukkig niet veranderd. Daarbij komt dat we de woorden uit Genesis 2:24 steeds weer in het Nieuwe Testament terugvinden als Gods wil voor het huwelijk en voor de plaats van de seksualiteit in ons leven. Zie bijvoorbeeld Mattheus 19 en Efeze 5.

Wat zegt de HERE nu tegen Adam en Eva als norm voor de hele wereldbevolking in de hele geschiedenis? Dit: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Het huwelijk is dus een unieke verhouding tussen 1 man en 1 vrouw. Een derde hoort daar niet bij. De jongen en het meisje, de man en vrouw die met elkaar trouwen vormen samen een unieke levenseenheid. Zij hebben als zelfstandige levenseenheid hun verantwoordelijkheid op zich genomen. In de eerste plaats tegenover de HERE. Daarmee ook de verantwoordelijkheid om elkaar levenslang trouw te zijn en liefde te bewijzen. Wat hoort bij die unieke levenseenheid vanaf dat je getrouwd bent: het een vlees worden. De seksuele eenwording tussen man en vrouw. Je ziet hier al dat dit thuishoort binnen het huwelijk.

Toch leeft er bij velen dan nog wel een vraag. Hoe zit het dan met de tijd voor je huwelijk? Als je op elkaar verliefd bent, als je plannen maakt om samen verder door het leven te gaan. Als je bezig bent om plannen te maken voor je huwelijk. Hoort de seksualiteit ook een plaats te hebben als je van elkaar houdt maar nog niet getrouwd bent?  Hoe ga je in die tijd op dit punt met elkaar om? Hoe praten we daarover onder elkaar? Hoe helpen we  elkaar om ook dan op de weg te blijven die de wil van God is. Voor mensen kunnen we eventueel nog veel verbergen maar voor de HERE helemaal niets. Is het zo dat je volgens Gods wil als maagd het huwelijk moet ingaan? Als ik het daarover heb moet je als jongeren niet denken dat die ouderen maar makkelijk praten hebben. O.a. omdat het vroeger zo anders was. Laten we met elkaar heel eerlijk zijn: Ook de ouderen hebben het daar vaak moeilijk mee gehad. Bij de een kwam dat uit omdat er een zwangerschap voor het huwelijk was en bij de ander werd ook zo geleefd terwijl er geen kind voor het huwelijk verwacht werd. In onze tijd is het vaak zo dat er geen kind meer verwacht wordt omdat er middelen gebruikt worden om dit te voorkomen. Laten we samen jongeren en ouderen luisteren naar wat de HERE gezegd heeft en ons niet boven een ander verheffen. Wie zonder zonde is op het punt van de seksualiteit gooie de eerste steen. Wie dat wil doen,  verheft zich en moet weten dat de HERE zegt dat wie zich verheft, vernederd zal worden.

Maar nu terug naar het goede Woord van God. Als we naar onze God en Schepper luisteren is het duidelijk dat de HERE wil dat we als maagd het huwelijk ingaan.

We kijken  naar Exodus 22:16,17: “Wanneer iemand een ​maagd​ verleidt, die niet ondertrouwd is, en gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle ​bruidsprijs​ tot vrouw nemen. Indien haar vader ten stelligste weigert haar aan hem te geven, dan zal hij de ​bruidsprijs​ der maagden aan zilver afwegen”. Zonder om nu op de details van deze tekst in te gaan, is het duidelijk dat de Heilige Geest ons hier duidelijk maakt dat seksuele gemeenschap die geen overspel is omdat je al getrouwd bent, roept om het huwelijk. Wie in de tijd dat je zoals het nu heet aan daten is en verkering krijgt met elkaar naar bed gaat, heeft zich voor Gods ogen verplicht om met die ander te trouwen. Seksuele gemeenschap is in Gods ogen niet los beschikbaar. Het is ook niet zo dat de HERE dat niet ziet hoe stiekem en geheim je het ook voor anderen doet.

Betekent dit nu dat je voor je huwelijk ook wel met elkaar naar bed kunt gaan als je maar zorgt dat je met elkaar trouwt? Dat is een redenering die erg aansprekend is voor wie het verlangen naar elkaar in de verkeringstijd zo goed kent. Als we antwoord op deze vraag zoeken wil ik eerst terugwijzen naar Genesis 2:24 waar de HERE het een vlees worden duidelijk verbindt met het huwelijk en niet met de tijd daarvoor. Ik wil ook wijzen op  Deuteronomium 22: “Wanneer een man een vrouw huwt en na de echtelijke gemeenschap een afkeer van haar krijgt, haar in opspraak brengt en haar een slechte naam bezorgt door te zeggen: Deze vrouw heb ik gehuwd, maar bij de echtelijke gemeenschap bevond ik, dat zij geen ​maagd​ was – dan zullen de vader en de moeder van het meisje de bewijzen van de maagdelijkheid van het meisje nemen en tot de ​oudsten​ van de stad, naar de ​poort, brengen.” Vs 13-15    

Ook hier ga ik nu niet in op allerlei details in de tekst. Voor ons is nu belangrijk dat de HERE duidelijk maakt dat Hij wil dat we als maagd het huwelijk ingaan. Dat geldt niet alleen voor een meisje en een vrouw.  Al hebben de jongens en de mannen geen maagdenvlies toch geldt dat ook voor hen. Wij staan als mannen niet boven Gods wet. Bij ons als mannen is het lichamelijk niet te controleren maar weet wel dat niets voor de HERE verborgen blijft. Het is dus duidelijk dat Gods goede wil is dat we als maagden man en vrouw het huwelijk ingaan. Je ziet dat ook heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Ik denk dan aan 1 Korinthe 7 waar we o.a. dit lezen: “Maar tot de ongehuwden en de ​weduwen​ zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.” vs 8,9  Ook hier zie hoe het verlangen naar eenwording van man en vrouw in het huwelijk volgens Gods wil een plaats heeft.

Daarbij moeten we heel goed bedenken dat juist voor een kind van God als het goed is het nooit in de eerste plaats om die lichamelijke eenwording gaat. Dat laatste is de kroon op de unieke geestelijke eenheid die er tussen jongen en meisje, tussen man en vrouw groeit op weg naar het huwelijk. De lichamelijke eenheid is niet de grond voor de geestelijke eenheid. De geestelijke eenheid is juist de grond voor de lichamelijke. De lichamelijke eenwording is de kroon op het samen in diepe liefde voor elkaar en voor de Here te willen leven. Als het goed is geeft dat ook stuur aan het zoeken van iemand met wie we het leven als man en vrouw willen delen.

Dan ga je zoeken naar iemand die bij jou past en die samen met jou mooi voor de HERE wil zijn. Jij zoekt iemand die de HERE kent als zijn of haar grote liefde en voor Christus wil leven. Het gaat er om dat jouw en mijn leven om Christus draait. Dat Hij jouw leven is. Hij die zelfs voor mij die mijn eigen zonden ook op seksueel terrein in woorden, daden en gevoelens kent Zijn leven gegeven heeft. Hij heeft ook voor die zonden in mijn leven aan het kruis Gods straf daartegen ondergaan en gedragen. Om die straf daarop uit mijn leven weg te dragen. Wanneer je Christus voor je ziet als de een die jou liefheeft, voor jou tot in de hel geleden heeft ook voor jouw seksuele zonden, voor jouw eventuele ontrouw dan begrijp je dat de HERE wil, dat het zelfs Zijn liefde voor jou is dat jij die levenslange liefdesband en trouw zoekt met iemand die in de eenheid van het geloof de HERE dient. Dan is wat de Geest ons leert in 1 Korinthe 7:39 veel meer dan maar een regel: “Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.” HSV

 

Hoe help je elkaar nu om vanuit de liefdesband met Christus ook voor het huwelijk op deze weg te gaan?  Door echt samen als mensen die op weg zijn naar een huwelijk hierover te praten. Samen ook te bidden dat de Geest je de kracht en liefde geeft om op deze weg te gaan. Om ook samen er als gezin, als gelovigen met elkaar te praten hoe teer het ook is.

Dan houden we elkaar ook duidelijk Gods goede norm voor. Ook dat is echte liefde. Zoals we dat lezen in Hooglied 8: “Wij hebben een jonge zuster,  die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij met onze zuster doen ten dage, dat iemand naar haar dingt?  Als zij een muur is, dan bouwen wij daarop een zilveren tinne; maar als zij een deur is, dan sluiten wij haar af met cederen planken. “ vs 8,9

 

Om de ander niet alleen maar te veroordelen als die op dit punt verkeerd gegaan is. Maar vanuit de vergeving die we allemaal elke dag nodig hebben elkaar te stimuleren weer deze weg te gaan. Om ook samen op weg naar het huwelijk afspraken te maken en elkaar daarop aan te spreken wanneer het verlangen bij een van de twee te groot wordt. Om af te spreken te stoppen als je elkaar zou gaan uitkleden.  Wie denkt dat dit wel kan zonder te ver te gaan, denkt te veel van zichzelf. Wat nu als je toch zwanger zou worden voordat je bent gaan trouwen?  Dan zijn er in christelijke kerken meisjes die alleen staan of jongens en meisjes die dit samen meemaken diedan  heel bang zijn voor wat er in de gemeente wel gezegd zal worden. Die daar zo bang voor zijn dat ze dan zelfs overwegen om het kindje dan maar weg te laten halen zodat die schande hen niet treft. Die dingen gebeuren! Als je dat hoort, moeten we ook als gemeente de hand in eigen boezem steken. Het zou zo moeten zijn dat wie gestruikeld is niet bang is voor de gemeente maar daar juist ook als je als meisje of vrouw alleen er voor staat met liefde en zorg ontvangen wordt. Leven uit de vergeving betekent dat we voor elkaar als zondaren altijd een warm huis van liefde zijn zonder het verkeerde goed te noemen. Laten we zo leven dat die warmte ook vanuit ons uitstraalt naar elkaar toe en naar buiten.

Wat in de wereld vaak misbruikt wordt, is een prachtig geschenk van de HERE. Een geschenk om in teerheid en liefde te ontvangen. Om met elkaar vanuit de vergeving door Christus alleen in het huwelijk voluit te beleven. Om elkaar te helpen op de goede weg te gaan. Wie door het altijd alleen door het leven gaan hier voor een deel buiten staat mag in de gemeente vanuit Gods liefde veel betekenen voor anderen. Die mag ook dit onderwijs als Gods onderwijs uitdragen. Die mag weten dat wie in geloof ook het gemis dat je voelt bij de HERE brengt voor Hem Zijn geliefde kind is. Deel is van Christus’ kerk die de vrouw van Christus is! 

 

AMEN