Zondag 42 Rijk in de HERE zijn is pas echt goed

Zondag 42  Rijk in de HERE zijn is pas echt goed

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 127:1,2

Lezing van Gods wet

Gezang 5:1,5,10

Schriftlezing: Spreuken 15:16-33

                          Lukas 12: 13-21

Gebed

Collecte

Psalm 49: 3,4,5,6

Tekst: Zondag 42

Preek

Psalm 37: 7,16

Dankgebed

Psalm 4:3

Zegen

 

 Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,  broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Niet stelen. Misschien is het in jou nog nooit opgekomen om iets van een ander te stelen. Iets wat van een ander is, mag jij niet zomaar pakken en doen alsof het van jou is. Toch is dat nog niet altijd het moeilijkste. Het is vaak nog veel moeilijker om tevreden te zijn met wat je hebt. Om aan andere mensen te geven die het in deze wereld veel minder hebben dan jij en ik. Ook daarover gaat het in het achtste gebod. Luister maar wat er ook in de catechismus bij de uitleg van dit gebod staat: “ook verbiedt God alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven.”

“Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen helpen.”

Jongens en meisjes jullie krijgen misschien ook wel eens geld. Meerdere van jullie krijgen zakgeld of  je verdient elke week wat met werk dat je doet. Je hebt misschien wel vakantiewerk gedaan. Dat betekent dat je wat geld om handen hebt. Dan is het altijd weer belangrijk dat je er over nadenkt:  Hou ik dat geld alleen voor mezelf? Of wil ik ook heel bewust geven voor mensen die het zoveel moeilijker als ik het hebben. Ben jij bereid om elke maand 10% van je zakgeld voor mensen in nood en voor de verkondiging van het evangelie te geven? Ben je bereid om daardoor op een avond dat je gezellig weg bent  minder te besteden of om wat langer te sparen voor iets dat je graag wilt hebben? Als je alles voor jezelf wilt houden en dat geld ook voor ons als ouderen, als we niet meer bereid zijn om offers voor Christus’ kerk en voor mensen in nood te geven, leven we in strijd met het achtste gebod. Ook hier gaat het erom dat ons leven beheerst wordt  door de liefde van God en de liefde tot onze naaste. Een liefde die je leven goed maakt. We zien dat als ik jullie het rijke Woord van het geloof onder het volgende thema verkondig:

 

         Rijk in de HERE zijn is pas echt goed

 

  1. Dan ben je rijk zonder onrust
  2. Dan ben je rijk zonder haat.

 

  1. Dan ben je rijk zonder onrust

 

Waarom  komt je in de kerk?  Waarom ben jij lid van de kerk?  Waarom  bidt  jij eigenlijk?  Waarom leest u uit de Bijbel?  Waarom geloof jij eigenlijk?  Waarom heb je vorige week  het avondmaal gevierd? Waarom komen we in de kerk? Deze vragen raken je leven. Deze vragen raken je hart. Deze  vragen leggen het binnenste van jou en mij bloot.  Dan hebben we onszelf ook de vraag te stellen of wij de HERE dienen om ons  eigen voordeel.  Leven wij met God omdat we denken dat we dan verzekerd zijn van een leven waarin we het materieel goed zullen hebben? Komen we in de kerk, bidden en lezen we omdat we dan denken dat we dan meer kans hebben dat moeiten ons  leven  niet treffen?  Is geloven voor jou een  soort  verzekering  voor een makkelijk leven op aarde?  Als  dat  zo is zal  jouw geloof eens in elkaar storten. Dan  is  het  op zand gebouwd in plaats van op de rots.  De  duivel lacht wanneer hij bij jou zo'n geloof ziet. Hij dacht  dat ook Job zo geloofde.  Want als de HERE de duivel wijst op Job. Op het geloofsleven van Job zegt de hij: “Is het om niet, dat ​Job​ God vreest? Hebt U zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt U gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! ’  (Job 1:9-11)  De HERE laat de duivel toe  bij  Job  de  proef op de som te nemen.  Zoals de HERE zelf Abraham op de proef gesteld heeft toen Hij hem opdracht gaf  Isaak te offeren op het gebergte Moria.

 Zijn  wij tegen die proef bestand?  Is jouw geloof gebouwd op  Christus  als  de rots of op het drijfzand van uw eigen belang op deze aarde?  Ons geloof houdt stand wanneer we rijk

zijn  in  God.  

Het is goed om in deze preek dan ook bijzondere aandacht aan Spreuken 15:16,17 te geven. We lezen in vers 16: “Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij. ”

Dus:  Beter weinig spullen  met  daarbij  eerbied  en  liefde tot de HERE dan een grote

schat met onrust daarbij. Het kan zijn dat je weinig bezit hebt. Dat je weinig geld hebt om te besteden. Het lijkt in je leven zo schamel. De een heeft  weinig en de ander heeft veel.  De een kan net rondkomen de  ander  heeft  veel  en  heeft ook nog een bankrekening waar  meer dan genoeg op staat. Tegenstellingen zijn zelfs in ons eigen land groot. In andere landen in de wereld zijn die verschillen nog veel groter en schrijnender. Als je er op let hoe mensen zonder geld en goed over de wereld zwerven terwijl  bepaalde voetballers voor meer dan 200 miljoen euro verkocht worden. Als je er dan op let dat bepaalde voetballers geweldige bedragen verdienen om mensen te vermaken. Als je dat ziet en mensen angstig zonder iets op deze wereld ziet leven, vol angst vanwege de honger dan wordt je er misselijk van.   Laten we ons nu vooral richten op onze eigen omstandigheden in het Nederland van 2017. Ook  dan  is het zo dat de een denkt:  laat er alsjeblieft niks

stukgaan  want ik heb geen geld om nieuw te kopen.  Laat er  alsjeblieft  geen  extra mensen komen want dan heb ik niet genoeg  te eten.  Er is eigenlijk geen geld om iets extra’s  te kopen.   Voor  de  ander  is het geen enkel probleem als iets stukgaat  en als er extra mensen komen.  Als je deze dingen ziet, is  het  logisch  dat  je  als  mens  uitkijkt naar de  omstandigheden dat je ruimer in je geld en goed zit.  Dat die  omstandigheden  je voorkeur hebben is logisch.  Daar is ook niets  verkeerds van te zeggen.  Rijkdom wordt in de Bijbel  dan  ook  niet veroordeeld.  Daarin mag je zelfs Gods zegen zien. De Heilige Geest leert ons om ons niet dood te staren op al dat geld.  Op al die welvaart. Het lijkt zo mooi. Maar vaak is het lang zo mooi niet als je denkt. Het is echt waar dat geld niet gelukkig maakt.  Veel hebben, een grote voorraad hebben lijkt prachtig. Maar  het brengt zo vaak onrust met zich mee. Aan wat voor onrust kunnen we dan denken?

Die  onrust,   die  rusteloosheid  kan er in ons leven zijn omdat we zo graag veel willen hebben. We willen het zo goed  hebben als die ander die zoveel heeft.  Die zoveel mooie en dure dingen kan kopen.  Dan kan ons leven al meer in beslag  genomen worden door de drie H's.  De h's van halen,  hebben en  houden.  Dan lopen je achter je eigen hebzucht aan.  Je werkt  altijd omdat je meer wilt.  In je gezin is alles gericht  op  meer  en  daardoor  is  er  geen echte tijd voor  elkaar. Je wilt zoveel verdienen dat er een moment komt dat  je  eens  op je lauweren kunt rusten.  Je werkt je kapot om  eens in alle rust te kunnen doen wat je wilt.  Je hebt daar nu een rusteloos leven voor over. Wie zo leeft moet eens  denken  aan  dat  verhaal  wat  de  Here  Jezus in Lukas 12 verteld  heeft.  De gelijkenis die we deze kerkdienst gelezen hebben.   Dat verhaal maakt duidelijk dat het steeds maar weer  rusteloos op meer uit zijn echt geen verzekering is voor een  rustig  leven op het moment dat jij dat gepland hebt.  Want jij  hebt je leven  niet in de hand.  Dat zegt de Here  Jezus  heel duidelijk in Luc 12:15:  “Ziet toe, dat u u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.”

Als jij altijd voor dat moment gewerkt hebt, is het voor niks  geweest.  Wanneer jouw leven gericht is op veel geld en  goed  is  jouw hart bezet.  Dan is jouw hart niet open voor God  die echte rust kan geven.  Dat maakt de Here Jezus ons duidelijk in vers 21:  "Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.."

Wie  veel  heeft  kan ook veel moeten doen om dat velen wat  hij  heeft  te  beschermen.   Rijke  mensen leven lang niet  altijd rustig. Wat moeten ze vaak geen maatregelen nemen,

voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van hun bezit te waarborgen. Dan kun je je een gevangene voelen op je  eigen bezit. Wie weinig kostbaars bezit hoeft zich daarover

geen zorgen te maken.

Er is nog een andere onrust die er in je leven kan zijn als je veel hebt. Dat is dat je heel je bezit of een deel daarvan  op  een  oneerlijke  manier gekregen hebt.  Die oneerlijkheid komt van tijd tot tijd weer in je gedachte.  Maakt je  hart  onrustig.  Zeker als je aan die oneerlijkheid herinnerd  wordt.   Of als er over oneerlijk naar je  toehalen  van  bezit  gesproken  wordt.  Hoe kom je van die onrust  af?   Hoe  kom je van Gods boosheid over die oneerlijkheid  van jou af?  Door je eigen bezit kleiner te laten   worden.   Door  aan  de  ander of aan zijn nabestaanden met  rente  terug te geven wat jij eens naar je toegehaald hebt. Je leest dat ook heel duidelijk bij Zacheus die als tollenaar veel geld oneerlijk zich toegeëigend had. Wanneer hij op de oproep van de Here Jezus zich bekeert en tot geloof komt, lezen we: “Maar Zacheüs ging staan en zei tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.” Lukas 19:8

Dan laat je zien dat je je echt tot God bekeerd hebt.  Rijk zijn  in God houdt ook in dat je jouw schuld concreet belijdt al  kost dat jou veel geld en welvaart.  We zien dat dus in het leven van de tollenaar Zacheus gebeuren. Wanneer deze man die een  groot  deel  van  zijn  bezit op een oneerlijke manier gekregen Christus leert kennen als zijn Redder en Koning verandert hij zijn leven.  Op deze concrete schuldbelijdenis spreekt  Jezus  dan dit bevrijdende en rustgevende woord:  "Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van ​Abraham​ is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden." (Lukas 19:9,10)

Al  die onrust blijft buiten je leven wanneer je weinig hebt  en je leven vol is van de vreze des HERE. Al die onrust gaat  jouw  leven  uit wanneer het leven met en het gehoorzamen van

de  HERE je boven aards bezit gaat.  Of je nu veel of weinig  hebt:  een leven in diepe eerbied voor de HERE kan  je pas echt rijk maken.  Kan jou pas echt rust geven.  Dan alleen leer je

zien  dat werken en werken voor meer niet brengt wat je eigenlijk wil.  Echte rust,  echt geluk vind je alleen in je  verhouding  met  de HERE.  Wanneer je weet dat Hij je Vader  is. Dat Hij jou altijd weer in Zijn liefde wil opnemen. Je  steeds  weer  wil vergeven.  Wanneer je die rijke God leert  kennen,   verbleekt  de glans van al meer willen hebben.  Dan  staat dat niet meer boven aan de agenda van je leven. Boven  aan je agenda staat dan:  Hoe doe ik God in mijn leven plezier.  Hoe draag ik in mijn leven de eer van Christus uit.  Hoe  komt  God in mijn leven aan zijn eer. Ook als het om het uitgeven van mijn geld gaat en het omgaan met mijn bezit. Dan is Christus, het leven met Hem het kostbaarste wat je  hebt.   Hem wil je voor geen goud missen.  Jezus  Christus  heeft  voor  zichzelf  geen rijkdom gezocht.  Hij   wilde arm zijn om ons rijk te maken.  Hij wilde voor jou en mij  meer  geven  dan al het goud van de aarde.  Hij wilde zelfs  Zijn  leven  geven.  Het leven van Hem als de Zoon van God.  Bij dat leven vergeleken, bij het leven met Christus vergeleken  stellen geld en goed  heel weinig meer voor.  Christus en  Zijn  liefde beheersen toch wel jouw levensagenda?  Dan  valt   je  geloof  niet  om wanneer  jij  veel  geld  en  bezit  kwijtraakt.  Dan ben en blijf je rijk voor eeuwig. Dan haat  je  als  echt rijk  mens  de  haat en de jaloezie die er onder mensen is.   We zien dan ook in de tweede plaats

 

  1. Rijk zonder haat.

 

“Beter een schotel groente, waar ​liefde​ heerst, dan een gemeste os en haat daarbij.” Dat is Spreuken 15:17.  Een  bord met groente zonder vlees was onder Israël een sobere, een karige  maaltijd.  Er zullen wel tijden geweest zijn veel  Israëlieten bij hun dagelijkse eten geen vlees kregen. Alleen op bijzondere dagen. Alleen bij de rijkeren aan tafel.  En wanneer er een offer in de tempel gebracht werd.  Een  deel  van  het vlees dat overbleef was voor de persoon

die het offer bracht.

Toch was een maaltijd zonder vlees karig. Iemand die bijna nooit vlees op zijn bord krijgt,  kan dan verlangen naar een lekker  stukje  vlees.  Je kunt naar gezinnen waar het er elke dag wel zo is vol verlangen  kijken.  Zo kan het ook bij ons zijn.  Bij jou thuis staan elke dag de pannen wel dampend op tafel maar  voor  iets extra's is er geen geld.  Je komt wel eens  ergens anders, je komt wel bij je vriendje of vriendinnetje thuis en daar is altijd wel wat extra's.  Daar staan als ze  brood  eten veel meer soorten beleg klaar.  Daar krijgen ze  tussendoor  ook  meer.  Dan kun je denken:  Was het bij ons  thuis  ook  maar  zo.  En nu zegt de HERE tegen jou en mij: Denk  er  aan  dat al die extra dingen het echte geluk niet brengen.  Er is iets anders wat jou gelukkig kan maken. Wat  is dat? Dat is de echte liefde! Dat is dat je in het gezin,  dat  je  met  de mensen met wie je aan tafel zit vol liefde  omgaat.   Dan is er de sfeer van elkaar vertrouwen,  van je bij elkaar geborgen weten.

Wat  heb je er aan wanneer er van alles op tafel staat maar er  is spanning aan tafel.  Je zit wel met elkaar aan tafel maar je mag elkaar niet.  Je geeft niet echt om elkaar.  Je  maakt alleen maar ruzie met elkaar. Dan eet je met een hart vol  haat en achterdocht. Een sfeer en omgeving waarin je elkaar heel weinig gunt. Waarin de een altijd meer dan de ander wil.   Dan kunnen er nog zoveel lekkere dingen  op  tafel staan maar je bent heel wat gelukkiger  wanneer je   bij een sobere maaltijd bent waar er  vanuit Christus liefde  liefde voor elkaar is. Wanneer we  het  samen van Christus verwachten is Hij bij ons aanwezig.  Ook  onder  het eten.  Dan zitten we samen als rijke mensen aan  tafel hoe sober de maaltijd ook is.  Dan kunnen mensen  denken:   wat  een  stakkers daar in dat gezin.  Dan kunnen  mensen  denken:   Wat  zijn die lui gek dat ze zoveel geld geven voor de  kerk,  voor zending en evangelisatie, voor de diaconie, voor de medemens in nood. Veel mensen verklaren je dan voor gek en denken:  Dat kost die  mensen  juist het mooie  van  het  leven.  Maar de werkelijkheid is dat de mensen die   Christus niet kennen maar wel geregeld biefstuk en wijn bij  het  eten hebben armzalig zijn.  Wat kun je gelukkig en rijk lijken.  Je bent dan zo arm. Wie Christus liefde niet kent,  wie welvaart en geld nummer een zet op zijn levensagenda is  arm, straatarm. Bij die mens ligt ook de haat op de loer om  eigen leven voor altijd te vergallen.  Deze dingen zijn ook heel belangrijk als je op het punt staat om een opleiding en een beroep te kiezen.  Wat is beslissend bij jouw beroepskeuze? Dat je zoveel mogelijk verdiend? Of dat je echt met jouw gaven het meest dienstbaar aan de HERE en je naasten bent? Dat is de keuze waar we in ons leven voor staan.

Dit zijn allemaal dingen die alles te maken hebben met het echt leven met Christus. Met echt geloven. Alles te maken met het echt in verbondenheid met Christus het Avondmaal vieren zoals we dat vorige week gedaan hebben.   Het samen eten van het brood en de wijn dat echt rijk maakt, het leven met Christus is  beslissend voor echte rijkdom.

Wat ben je rijk wanneer je bij een sober maal in geloof beseft  dat Christus’ bloed ook voor dat eten uit Zijn lichaam is  gelopen.  Laat dat bloed en die liefde van Christus ons onderlinge  gekrakeel,   geruzie  en  gepest laten verstommen.   Laat  Zijn liefde de dingen die verkeerd zijn  geweest bedekken.  En eet, leef, geloof,  heb echte gemeenschap met elkaar door Christus liefde. Dan zijn we samen en persoonlijk rijk omdat je rijk in  God bent. 

AMEN