Zondag 46: Wie bidt, praat met God als Vader

Zondag 46: Wie bidt, praat met God als Vader

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 86:1,5 (Psalm van de week)

Gezang 1:1

Lezing van Gods wet

Gezang 1:13

Schriftlezing: Lukas 11:1-13

Gebed

Gezang 5:1,10

Tekst: Zondag 46

Verkondiging van het evangelie

Psalm 103:4,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 66:5,6,7

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Bidden. Dat is een gesprek voeren met God. Wij voeren over het algemeen meerdere gesprekken op een dag. De manier waarop wij praten en de inhoud van die gesprekken hangt af van met wie we praten. De manier van praten, de waarde van het gesprek hangen o.a. er vanaf wie onze gesprekspartner is. Soms heb je van die gesprekken die niet verder komen dan allerlei koetjes en kalfjes.  Je hebt met die ander niet die verhouding om over meer vertrouwelijke en diepere dingen door te praten. Het is soms ook zo dat je expres over bepaalde dingen niet begint omdat je weet dat zo’n gesprek dan snel onaangenaam raakt. Mensen doen zich in veel gesprekken ook mooier voor dan ze zijn. wanneer je bijvoorbeeld naar facebook kijkt, zie je vaak dat mensen daar heel positief zijn. Ze vertellen de mooie dingen en laten er een heel positief beeld van zichzelf zien. Soms heel anders dan de werkelijkheid. Heel anders dan dat jij die ander kent in het volle leven. Veel mensen willen zichzelf o.a. via de sociale media promoten. Daardoor ontstaan er heel andere gesprekken en komt er geen gesprek in de diepte.

Bidden is in gesprek gaan met de HERE. Met de enig echte en levende God. Het bijzondere van de Here God is dat Hij Zijn hart aan ons heeft laten zien. Ieder mens kan Hem in Zijn hart kijken. Dat wil niet zeggen dat een mens de HERE helemaal kan kennen. Hij is God en altijd meer  dan we samen als mensen kunnen bevatten. Toch heeft Hij ons laten zien wat hem beweegt. Wat Zijn verhouding tot ons ten diepste is. Wat Hij van Zichzelf laat zien is altijd waar. Daar kun je voor 100% op aan! Daaraan hoef je nooit te twijfelen. Hoe kunnen jij en ik en alle mensen de HERE nu in Zijn hart kijken? Door op de Here Jezus te letten. De Heilige Geest zegt het zo in Johannes 1: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.” Vs 18

Als iemand zegt dat hij of zij God niet kan kennen dan klopt dat niet. Dan kun je met liefde de ander wijzen op Christus. Dan kun je zeggen: lees de Bijbel het Woord van God. Lees de evangeliën waarin je leest  van Christus de Verlosser, de Zoon van God. Door Vader in de hemel gestuurd om zondaren uit hun verloren zijn te redden. Het is Jezus Christus die ons het gebedsonderwijs geeft dat we nodig hebben. Hij brengt ons tot het gesprek met de Here God.  Wat is het bijzondere van het gesprek met de HERE in de hemel? We letten daarop als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

WIE BIDT PRAAT MET GOD ALS VADER

Daarom bidden we

  1. Met kinderlijk ontzag
  2. Met vertrouwen

 

  1. Met kinderlijk ontzag

 

 Je praat met anderen over bidden. Je hebt het er over wat bidden voor jou betekent. Dan komen in het gesprek de opmerkingen dat bidden vooral spontaan moet zijn. Drie keer per dag bidden rond de maaltijden en ook nog een vaste plaats op de dag voor persoonlijk gebed is iets van het verleden. Het was allemaal teveel opgelegd. Het is veel belangrijker dat we bidden uit een behoefte die we voelen, dat het spontaan opkomt. Als het volgens vaste patronen loopt is het niet echt. Dan is het niet authentiek.  Dit soort gevoelens leven heel sterk.  Zeker onze jongeren krijgen in gesprekken daarmee te maken. Misschien is het ook wel zo dat deze redenering jou in jouw hart wel heel erg aanspreekt.

Laten we eens van een paar kanten hiernaar kijken. Is het zo dat spontaan iets doen meer met je hart te maken heeft dan dat je elke dag op vaste tijden bidt?  Dan denk ik nu eerst aan Daniël van wie we lezen dat hij drie keer op een dag bad. Ook als de koning dat verbiedt, blijft hij het doen. Omdat zijn hart en leven aan de HERE verbonden was. Hij zocht steeds weer het gesprek met de HERE als Zijn God en Redder.  Juist omdat het leven zo vol is, hebben we nodig dat we voor vaste tijden zorgen, voor tijden die we juist voor het gesprek met de HERE apart gezet hebben. Om vanuit het luisteren naar en spreken met de HERE het leven van die dag in te gaan. Je wilt midden in een wereld waarin van alles te doen is en heel veel je aandacht vraagt juist door vaste tijden je leven gericht hebben en houden op de belangrijkste die er in je leven is: de HERE! Bepaalde zaken goed plannen om er tijd voor te hebben,  is niet minder dan iets plotseling in een opwelling van je gevoel doen. Het is ook niet minder echt als je  met je hart  bewuste keuzes doet waar je je elke dag aan houdt.  Laten we eerlijk zijn dat ons leven vol van keuzes en daarom ook van nodige vaste dingen is. Als je om je gezin geeft met je hart ga je elke dag werken om voor je gezin te zorgen. Dan ga je er elke dag voor zorgen dat er brood en ander eten komt om op bepaalde tijden van de dag te kunnen eten. Het gaat er om dat we elke dag de HERE als onze God willen spreken. Als we dat overlaten aan ons gevoel, zal het vaak al minder worden. Ons gevoel is niet goed van zichzelf. We hebben juist het dagelijkse gebed nodig waarin we vragen dat ook ons gevoel door de Heilige Geest en door Gods woorden op Christus gericht is en blijft. Het is ook voor ons gebedsleven heel belangrijk om niet op ons gevoel te leven maar op de stem van Gods Woord. We lezen in de Bijbel niet voor niets steeds weer de oproep, het bevel om te bidden. Om ons hart door het Woord te laten vormen en zo elke dag weer de HERE in ons gebed te zoeken. Hierbij twee voorbeelden daarvan:

“Verblijdt u te allen tijde, bidt​ zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in ​Christus​ ​Jezus​ ten opzichte van u.” 1 Tes 5:16-18

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.” Psalm 105:4 HSV

Als we  bidden, is een heel belangrijke vraag tot wie wij bidden.  Dat bepaalt namelijk de houding waarmee we bidden.  We gebruiken het woord bidden eigenlijk alleen als het om het gesprek met een god of hogere macht gaat. Ook als we het over andere godsdiensten hebben, zeggen we dat mensen tot hun god of goden bidden. Het is de Here Jezus die de enige echte God kent als geen ander die ons laat zien tot wie wij hebben te bidden. Tot  Zijn Vader in de hemel. De Zoon laat ons zien en horen wie het enige goede adres voor ons bidden is. Dat is de HERE in de hemel. Dat is de enige God. Hij is echt God. Niemand anders is dat. Dat betekent dat we in ons gebed tot die ene God komen die zoveel meer, zoveel groter is dan wij dat zijn. Zelfs zo groot en geweldig dat de Heilige Geest Paulus laat schrijven:

“Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,  opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat ​Christus​ door het geloof in uw ​harten​ woning make.  ……  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij ​bidden​ of beseffen,  Hem zij de heerlijkheid in de ​gemeente​ en in ​Christus​ ​Jezus​ tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! ​Amen.” Efeze 3:14-17 … 20,21

Je ziet hier hoe de Heilige Geest  ons aanwijst dat ons gebed moet gaan naar de Vader van onze Here Jezus Christus.  We kunnen niet samen bidden met moslims, met mensen die het Joodse geloof aanhangen, niet met hindoes en boeddhisten. Dat zou de indruk wekken dat we allemaal dezelfde god zouden aanbidden. Dat is niet het geval.  Het gebed dat echt aankomt,  is het gebed tot de Vader van onze Here Jezus Christus. De HERE is zo groot en geweldig dat dit van ons ook de houding vraagt van je klein weten voor Hem. Wat in de Bijbel vaak ootmoedig wordt genoemd. Je leest dat bijvoorbeeld heel duidelijk in Maleachi 1: “Een zoon eert zijn vader en een ​slaaf​ zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de ​eerbied​ voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij?

zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters​ die Mijn Naam verachten.”

In de Catechismus wordt dit als het om ons bidden gaat zo beleden: “Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: “Onze Vader? Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijke ontzag en vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebed gegrond is.”

Hoe leer je nu om zo met ontzag, met eerbied te bidden? Let er goed op dat het hier niet om diepe angst gaat! Het gaat er niet om dat je zit te rillen van angst als je de HERE in je gebed zoekt. Wie rilt van angst, wie God ziet als de Rechter bij wie je niets goed kan doen en die je eigenlijk alleen maar wil straffen, komt aan een echt gebed niet toe. Dan zul je zelfs vaak niet durven bidden, je durft dan niet dicht bij de HERE te komen. Het gaat om kinderlijk ontzag. Niet om een kind dat een vader heeft die zonder liefde zijn kind behandelt. Niet om een kind dat alleen maar een vader kent die hem of haar misbruikt en die vol huiselijk geweld zit. Nee, het gaat hier om de Vader waaraan alle vaders en moeders het voorbeeld aan moeten nemen. Zoals Hij volgens Zijn belofte met Zijn kinderen omgaat. In volmaakte liefde en trouw.  

Die Vader verdiend werkelijk alle eerbied. Hij is namelijk de ene geweldige God. Er is niemand zoals Hij. Hij is de enige God. Het bijzondere is dat die geweldige, die heilige God ver, ver boven ons staat maar niet onbenaderbaar is!  We lezen dit geweldige woord bij de apostel Jakobus: “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de ​harten, dubbelhartigen!” 4:8 HSV

Wie naar de HERE gaat met belijdenis van eigen schuld, eigen zonden die is niet meer dubbelhartig. Die wil voor de HERE leven. Als je zo tot Hem komt dan komt Hij met Zijn liefde, Zijn vergeving, Zijn Goddelijke leiding naar jou toe. Dan drukt Hij je als je liefhebbende Vader om het werk van Christus aan Zijn borst. Dan mag je komen bij die God die de Schepper van alle dingen is. Die God is de Vader. Een vader heeft kinderen. Het grote wonder is dat niet alleen Jezus Christus de Zoon van de Vader is. Het geweldige is dat wie in zijn armoede en schuld naar Christus vlucht door God tot Zijn kind aangenomen wordt! De HERE behandelt jou dan als Zijn kind. Juist dat je de HERE die zo geweldig en groot is jouw Vader mag noemen, leert je diepe eerbied voor Hem. Ik las deze week in dit verband prachtige woorden van Calvijn in de Institutie. Ik wil ze hier graag doorgeven: “de gelovige ziet dat God een rechtvaardige Rechter is die met strengheid gewapend is om de overtredingen te bestraffen. Hij houdt de rechterstoel van God altijd voor o gen en uit ontzag voor Hem weerhoudt en beteugelt hij zichzelf om Gods oordeel toorn niet op te roepen.

En toch wordt hij door ervaring niet door Gods oordeel zo verschrikt dat hij zichzelf van God onttrekt. Zelfs niet wanneer voor hem de mogelijkheid zou bestaan om aan God te ontvluchten. Hij omhelst Hem zowel als de Wreker van goddeloze mensen en ook als trouwe en liefdevolle Vader voor de godvruchtigen  ………..Bovendien weerhoudt hij zich niet alleen van zondigen  uit vrees voor Gods straf maar ook omdat hij God als zijn eigen Vader liefheeft en eerbiedigt. Hem als zijn eigen Heer hoogacht en eerbiedigt. En al zou er geen hel zijn, dan nog schrikt hij ervoor terug om God op welke wijze ook aanstoot te geven.” Inst I,2.2

We mogen juist als we op Christus letten, die door de Vader als Verlosser gestuurd is, God als de liefdevolle Vader kennen. Vol ontzag en eerbied. Dat geeft dan juist vertrouwen en leert vertrouwen. Daarop letten we in de tweede plaats.

 

  1. Met vertrouwen

 

De HERE is de Vader die meer liefde voor Zijn kinderen heeft dan de beste vader, dan de meest liefdevolle ouders op aarde. Hij is het ook die wie in het gebed Hem echt als Vader zoekt, geeft wat jij als bidder nodig hebt. Hij behandelt je als Zijn kind. We hebben dat heel duidelijk in Lukas 11 gelezen.

Kijk nog maar eens mee: “ En Ik zeg u: ​Bidt​ en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die ​bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een ​vis​ vraagt, hem voor een ​vis​ een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw ​kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de ​heilige​ Geest​ geven aan hen, die Hem daarom ​bidden?” vs 9-13

Je ziet hier hoe de HERE met Zijn hart bij al Zijn kinderen betrokken is. Over de verhoring van het gebed zelf zullen we het op een ander moment in deze reeks preken hebben. Je ziet hier dat de HERE echt als de volmaakte Vader naar ons luistert als we met ons hart tot Hem komen in het gebed. Dan zie je ook weer hoe geweldig de HERE is! Hij geeft als jij tot hem bidt echt persoonlijke aandacht aan jou. Moet je dat eens bedenken! Miljoenen mensen die op hetzelfde ogenblik in Christus naam vol eerbied en liefde naar de Vader in de hemel komen. Er ontstaat geen wachtrij. Er klinkt geen piepje met daarna de stem; Al onze medewerkers zijn nu bezet.  De HERE zegt niet dat er nu even niemand bij Hem kan komen. Nee, Zijn hart en liefde gaat uit naar Zijn kinderen in nood. Zijn hart gaat uit naar de mensen die bij Hem hulp zoeken, die Hem danken en prijzen. Hij luistert echt naar je met Zijn hele hart zonder dat Hij minder aandacht heeft voor de andere miljoenen gelovigen die tot hem komen.  Wat is de HERE geweldig. Die geweldige God wil jouw God en Vader zijn om Christus werk! Hij wil jouw Vader zijn. Je kunt met het volste vertrouwen naar Hem gaan.

Wat betekent het nu praktisch voor ons bidden dat de Here Jezus ons leert om God bij het begin van het gebed leert aanspreken als: Onze Vader?

Ik noem vanmorgen 3 dingen:

  1. Voor wie bid je als je zelf bidt? Is je gebed dan alleen gericht op jezelf en misschien nog op wat mensen om je heen van wie je op een bijzondere manier houdt? Christus leert ons om in ons gebed veel verder te kijken.

Hij leert ons om te bidden voor al die mensen met wie we samen  Gods gemeente op aarde vormen. Hij leert ons bidden samen en daarom ook voor al de gelovigen op aarde. Dat maakt mijn blik zoveel ruimer. Als ik ga bidden, is het bijvoorbeeld een goede hulp om eerst eens op te schrijven voor wie  en welke dingen je wilt bidden buiten jezelf en de kring van je geliefden om. Dan komt het gebed voor de ambtsdragers, voor de zieken in de gemeente, voor de eenzamen en de mensen van wie je de moeite kent voor de vervolgden enz in zicht. De Geest leert ons zelfs nog verder te kijken dan de gemeente, dan de kerk. Luister maar naar wat de Geest Paulus laat schrijven aan Timotheus:  “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, ​gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland”. 1 Tim 2:1-3

  1. Dat Christus ons leert om te bidden: “Onze Vader” betekent ook dat we niet alleen geroepen zijn om persoonlijk te bidden. Bidden is ook iets om samen te doen. Bij de maaltijden maar ook op andere momenten. We vinden het gewoon dat de dominee, dat ouderlingen en soms wat minder diakenen met ons bidden. Is dat alleen iets voor ambtsdragers? Wat doe jij als je bij iemand komt die zijn moeite en zorgen aan jou vertelt?

Wat doe je dan aan het einde van het gesprek? Zeg je dan goede dag en ga je weer naar huis?  Of zeg je dan: Ik zal na wat ik van je gehoord heb voor je bidden? Of nog beter: Zeg je tegen de ander: Vind je het goed dat we samen gaan bidden en jou aan de HERE opdragen. Wat is het goed als we leren om samen te bidden, om een echt biddende gemeente te zijn. Een gemeente waarin we elkaar met liefde aan de HERE opdragen. Een gemeente waarin ook de ambtsdragers zich gedragen weten door het gebed van de gemeente.

  1. Christus leert ons om ons gebed te beginnen met het heel vertrouwelijk: ‘Onze Vader’ Het is die Vader die uniek is. Die Vader die in de hemel woont. De enige echte levende God. Hij is niet een God die op afstand wil blijven. Hij wil wie tot Hem vlucht tot in de diepste nood helpen.

Hij is echt die Vader die zo in liefde om je heen wil staan en je wil dragen dat Hij het je niet kwalijk neemt als je in de problemen niet meer weet wat jij moet bidden. Je hebt geen woorden meer, je weet niet welke kant je op moet. Die Vader in de hemel heeft  Zijn Zoon aan het kruis laten sterven om zelfs in die omstandigheden voor jou te zorgen. Hij geeft dan om Christus werk jou de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat  voor jou naar de Vader als jouw stem breekt, als jij het niet meer weet. Om voor jou te bidden, om Vader te vragen dat je op de weg van Christus verder gaat en door Hem gedragen wordt. We lezen dat zo mooi en teer in Rom 8: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij ​bidden​ zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27En Hij, die de ​harten​ doorzoekt, weet de bedoeling van de  Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor ​heiligen​ pleit.” vs 26,27  

Blijf dus niet aan de kant staan. Denk niet dat je het zelf kunt.   Dan laat God je staan en komt je al dieper in de ellende. Ga naar de HERE als je Vader, als onze Vader. Dan omringt Zijn tere liefde jou, die omringt dan ons uit onverdiende liefde om Christus werk.

Wees een bidder die als kind tot de vader in de hemel komt. Dan kun je bidden met het volste vertrouwen.

 

AMEN