Zondag 49 Vader leer ons uw wil te doen

Zondag 49 Vader leer ons uw wil te doen

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 25:1,2

Lezing van Gods wet

Mattheus 22:37-40

Psalm 24:2,3,5 (vers 5 psalm van de week)

Gebed

Schriftlezing: Hosea 4

                        Mattheus 7:13-23

Psalm 119:40,49,50

Tekst: Zondag 49

Verkondiging van het evangelie

Psalm 86:4,7

Dankgebed

Collecte

Psalm 119:43,47,48

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Bidden om het doen van de wil van God. Je vraagt een ander dat zijn wil in jouw leven en dat van anderen gedaan wordt. Zelfs zo dat het niet alleen over je komt maar dat je het ook zelf gaat doen. Niet alleen omdat je niet anders kunt maar je vraagt die ander of Hij er voor wil zorgen dat je het met je hart doet. Dat het echt iets van je eigen wil en hart wordt. Je ziet dat het ook hier over het mijnen, over de toe-eigening van het geloof gaat.

Waarom zou je nu de wil van een ander gaan doen? Waarom moet je daarom bidden?

Vorige week zagen we al dat God in de hemel de grote Koning is. Jezus Christus regeert vanuit de hemel.  Hij is als de Verlosser naar de aarde gekomen. Hij liet tijdens Zijn leven op aarde al zien hoe goed het is als Hij regeert. Hij liet toen al zien wat het resultaat van Zijn regering zal zijn. Hij liet toen al zien hoe geweldig het zal Zijn als de duivel voor altijd van de aarde moet verdwijnen en Hij terugkomt naar de aarde. Hij zorgde er voor dat mensen feest konden vieren, dat mensen genezen werden, dat ze uit de dood opstonden. Leven met Christus en de Vader als Koning op de nieuwe aarde is een leven zonder dood en daarom eeuwig, is een leven zonder ziekte, zonder verdriet, zonder ruzie. Is een leven dat elk moment feestelijk is. Niet alleen uiterlijk maar ook in je hart. Dat leven is er voor wie niet uit is op het blijven doen van wat jij w ilt en voelt maar die er op uit is om Gods wil te doen. Die bereid is om je eigen wil aan de wil van God te toetsen. Vanuit de verwondering dat je Christus hebt leren kennen als de Verlosser van je leven. Dat je geleerd hebt dat jij maar geen mens bent die af en toe wel eens een foutje maakt maar verder eigenlijk best goed is van binnen. Nee, je heb ontdekt dat ook jij echt vergeving nodig heb, je hebt ontdekt dat jij nodig hebt om in de spiegel van Gods wet je eigen zonden te ontdekken. Je hebt geleerd dat je de Heilige Geest nodig hebt om jou tot een nieuw mens te maken. Een mens die niet koning over eigen leven wil zijn maar zich met hart en ziel onder Koning Christus wil stellen. Niet mijn wil Here maar Uw wil!  Dit laat al meteen zien waarom we dat bidden zo nodig hebben. We hebben de verandering en ontdekking wie we zelf zijn van buitenaf nodig. Van de HERE. Dat onze eigen wil ons niet brengt in dat heerlijke Koninkrijk van God zegt de Here Jezus zo duidelijk en ook zo scherp in de Bergrede. Ik denk nu aan Mattheus 7: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ​wetteloosheid. “

Bidden om het doen van Gods wil is zo nodig in jouw en mijn leven. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

VADER LEER ONS UW WIL TE DOEN

 

1.            We kunnen daarom bidden

2.            We moeten daarom bidden 

 

1.We kunnen daarom bidden

 

Van morgen wil ik een bepaalde vraag heel nadrukkelijk aan de orde stellen. Dat is of we eigenlijk wel kunnen bidden om het doen van Gods wil. Als je daarom bidt voor jezelf maar ook voor alle anderen mensen zoals we belijden in Zondag 49  moeten we Gods wil wel kennen. Wel weten wat die wil van God is. Zeker als we in Zondag 49 belijden dat we onze eigen wil moeten verloochenen en moeten leren om Gods wil zonder enig tegenspreken te doen. Het gaat hier heel duidelijk om de wil van God voor alle  mensen. Voor mij. Voor jou, voor de persoon die naast je zit, voor je buurman en je buurvrouw maar ook voor mensen die 10.000 kilometer in een andere cultuur leven. Gods wil staat boven alles en iedereen. Gods wil is de norm voor het leven van ieder mens op deze wereld. Hoe leer ik nu de wil van onze hemelse Vader kennen. Hoe weet ik nu wat Zijn wil is? Als dat in ons gevoel of in onze cultuur zou liggen en we het zo zouden moeten ontdekken zouden we er niet uitkomen. Ons gevoel en menselijke culturen geven heel verschillende antwoorden. Wij mensen maken er op deze aarde samen ook een grote ellende van. Nog nooit is er door menselijke gevoelens en gedachten een goede aarde ontstaan. Altijd weer is er de haat, de machtswellust, de oorlog, de onenigheid.  We komen er als mensen met elkaar niet uit wat Gods wil voor ons is. We moeten dus ergens anders wezen om de wil van God te ontdekken. Waar vinden we nu de wil van God? Waar vinden we nu de goede normen voor ons leven om werkelijk volgens de wil van God te kunnen leven?  Dan kan en mag ik u in Gods naam maar een antwoord geven!  Ook in het Nederland van 2017, ook in de kerkelijke situatie die in onze tijd zo vol verwarring is. De verwarring die we zo duidelijk om ons heen zien. Ook bij mensen van wie we veel houden. Vergeet niet dat die verwarring ook heel snel naar ons hart kan overslaan. Ook onder ons wordt onder de druk van wat er allemaal om ons heen gezegd wordt gevraagd: Hoe zit dat nu?

Kun je bidden om het doen van Gods wil? Waar vind je die wil van God voor ons leven nu op aarde? Ik ga met jullie naar de woorden van God zelf. Naar die in en in betrouwbare Vader in de hemel die de hele geschiedenis en alle culturen overziet. Het is de Heilige Geest die door Petrus dit tegen onze en alle mensen, ook de mensen in de 21e eeuw zegt: “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en u doet wèl , er acht op te geven als op een ​lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de ​morgenster​ opgaat in uw ​harten. Dit moet u vooral weten, dat geen ​profetie​ der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is ​profetie​ voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de ​heilige​ Geest​ gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”  2 Petrus 1:19-21  

Heel kort gezegd: we hebben een lamp nodig. Een lamp buiten ons. Het is zo donker in ons eigen hart, het is zo donker in de harten van alle mensen. Uit onszelf maken we het op deze wereld donker. Er is in ons eigen zondige hart niet het licht te vinden van de Enige die goed is en altijd goed blijft.  Het licht van God. We hebben Zijn licht nodig en dat schijnt in en door het Woord van God. Dat laat de Heilige Geest schijnen als we Gods eigen Woord, de Bijbel lezen en horen!

Ik hoor al weer de jamaars. Ze klinken zo hard in onze tijd. Paulus was toch ook maar een mens van zijn eigen tijd. Paulus schreef van tijd tot tijd toch maar heel moeilijk. Het is allemaal niet zo zeker wat hij bedoelde. Mensen komen met de meest bijzondere opmerkingen en uitleggingen van de Bijbel en de geschiedenis die we in de Bijbel lezen. Zo hoorde ik 2 weken geleden dat iemand met een serieus gezicht zegt:  “Besef je wel dat het de vrouwen waren die hebben verteld dat Jezus is opgestaan. Als de vrouwen het niet hadden verteld zouden wij nooit in de Here Jezus als de Opgestane hebben geloofd.” Je voelt hem al aankomen dat was een opstapje om te verkondigen dat vrouwen dus ook best ambtsdrager kunnen zijn. Je ziet hoe mensen de gekste dingen gaan zeggen om maar hun eigen wil te kunnen doorzetten tegen het duidelijke getuigenis van Gods eigen Woord. Waarom is dit zo’n gekke redenering? Omdat verder in de Bijbel heel duidelijk staat dat de ambtsdragers die moeten leren en regeren mannen moeten zijn. In de tweede plaats omdat de Here Jezus helemaal niet alleen naar vrouwen toe is gekomen om te laten zien dat Hij opgestaan is. Hij verscheen bijvoorbeeld aan Petrus, Hij verscheen aan zijn broer Jakobus, Hij verscheen   aan de Emmausgangers, Hij verscheen zelfs aan 500 broeders tegelijk!  Wat is het dus belangrijk om echt naar het Woord te luisteren en Zijn wil te kennen en dan te laten staan.

Ja, maar de Bijbel is soms toch echt wel onduidelijk. Petrus zegt dat toch zelf als het om het schrijven van Paulus gaat. Luister maar: “Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in ​vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder ​Paulus​ naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,  evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.” 2 Petrus 3:14-16

Let er op dat het ook hier gaat om het doen van Gods wil. Het gaat er om dat we naar de dag van Christus terugkeer toeleven. Dat we dat onberispelijk doen. Dat betekent dat je een mens uit een stuk wilt zijn, met je gebreken, om Christus volgens de wil van de hemelse Vader te volgen. Daarbij verwijst Petrus ook naar de wijsheid die de Geest aan Paulus heeft gegeven. Daarbij is het zo dat Paulus niet altijd heel makkelijk te begrijpen is. Daar moet je je soms echt voor inspannen. Maar dat betekent niet dat het onduidelijk is. Zeker niet als je wat Paulus schrijft in het geheel van de Bijbel. Mensen gebruikten al in de tijd van Paulus het excuus dat dingen in de Bijbel moeilijk en onduidelijk zijn en dat ze dan gaan leven en denken tegen wat de Geest in de Bijbel duidelijk zegt! Hetzelfde zien we in onze tijd gebeuren. Dan willen we volgens de normen van eigen tijd leven, ons hart is daardoor al zo in ons gevoel meegenomen dat het Woord van God aangepast moet worden. Dan kan het niet zo zijn dat Gods wil is dat er geen vrouwelijke ouderlingen en predikanten zijn, dan kan het niet zo zijn dat  homoseksualiteit iets is waar we in ons leven tegen moeten strijden als die gevoelens er in ons hart zijn. Dan kan het niet zo zijn dat we zeggen dat wie seksueel een wil worden getrouwd moet zijn. Dan zeggen we ook op allerlei andere punten dat het er niet om gaat dat we de geboden en regels in de Bijbel in ons leven biddend moeten nakomen. Want ze zijn of niet zo duidelijk, of het waren regels alleen voor toen, of het gaat eigenlijk niet om het leven volgens regels en geboden want het gaat alleen om de liefde of om de Here Jezus.  We worden overspoeld met allerlei van dit soort gedachten. Wie weet dan nog wat de wil van God is?  De verwarring wordt al groter. Als je maar van Jezus houdt. Wat dat dan ook is. Het gevolg is dat al meer mensen los raken van de HERE, van Zijn verbond, van Zijn Woord. De HERE laat dat zo duidelijk in Zijn Woord zien. Kijk maar eens met mij mee in Hosea 4: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat u de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat u geen ​priester​ meer voor Mij zult zijn; daar u de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun ​eer​ zal Ik in schande verkeren. Van de ​zonde​ van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt: zo ​priester​ zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden; zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden; want zij hebben nagelaten de Here te vereren.

Ontucht, ​wijn​ en most nemen het verstand weg. Mijn volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken.” Hosea 4:6-12

De HERE geeft Zijn duidelijk wil en Woord! We kunnen Gods wil kennen. We kunnen in ons eigen leven, in het leven van de gemeente, voor alle andere mensen bidden om Gods wil te kennen en dan ook te doen. Gods wil is geen puzzel als het om het gewone leven gaat. Gods wil is niet zo troebel dat we er naar moeten gissen. Juist de predikanten en de andere ambtsdragers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om steeds weer Gods duidelijke wil vanuit Zijn duidelijke Woord naar voren te brengen. Wee, de ambtsdragers die het niet doen. Here ontferm U over het arme volk dat zo niet meer geleid wordt en breng Uw volk ook in ons land weer samen rond uw duidelijke wil ook als de cultuur het zo anders wil. Maak ons mensen die de stem van de Goede Herder hun leven lang willen horen om Gods wet en wil niet te vergeten maar te doen. Ook voor dat doen,  hebben we het gebed meer dan nodig. Dat zien wij in de tweede plaats.

 

2.   We moeten daarom bidden

  

De wil van God kennen is nog wat anders dan die wil van God ook doen. Je kunt dingen weten en toch heel anders leven.  Leven volgens de wil van God is zo anders als wij het vaak voelen, vaak zo anders dan de mensen om ons heen het doen. Er gaat vanuit ons hart en vanuit onze omgeving steeds weer de verleiding uit om Gods wil op bepaalde punten in ons leven niet te doen. Het komt ons niet uit, wat zullen je vrienden er wel van zeggen, het kost je geld en je kan daardoor niet kopen wat nu graag wil hebben, het kost je voor een deel je carrière,  het is zo anders dan de mensen in onze tijd denken en voelen. Wij hebben altijd weer onze verhaaltjes om ons aan te passen aan de wereld en ons eigen zondige hart. Het valt ons vaak zwaar om onszelf te verloochenen zoals we hier in Zondag 49 belijden. Ook om onze cultuur te verloochenen als die tegen het Woord en de wil van onze hemelse Vader ingaat. Hoe kunnen we dat dan toch doen. Hoe kunnen we ook als onze gevoelens en ons verstand een andere weg wil toch als kinderen van de hemelse Vader leven?

Ik ga weer een paar dingen noemen die belangrijk zijn voor ons gebed zonder om volledig te zijn.

a. Het is belangrijk om steeds weer op de Here Jezus te letten. Hoe moest Hij zichzelf als de Verlosser voor onze verloochenen. Niet omdat Hij zondig was maar Hij moest zich als misdadiger en godslasteraar in onze pl aats verloochenen, vernederen om ons te redden.  Zelfs toen het voor Hem zo verschrikkelijk zwaar werd dat hij doodsbang was en vroeg of deze beker van lijden en het diepste onrecht hem niet voorbij kon gaan. Toen was Hij het die zo bad tot ons voorbeeld: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Matt 26:39 HSV

De Here Jezus had al eerder gezegd dat het doen van de wil van Vader in de hemel voor Hem alles is: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.”Joh 4:34

Wat is het belangrijk dat we bij ons bidden steeds op de Here Jezus letten. Dat we Zijn liefde boven alles stellen en daarom bidden om het doen van Gods wil in eigen leven om als Gods kind te leven.

b. Dat betekent voor zondige mensen zoals wij dat er strijd komt in je leven. Je gaat als het goed is bidden: Vader wilt u in mijn leven geven dat ik niet tevreden ben met mijzelf maar wil mij zo veranderen dat ik echt als Uw kind ga leven. HERE geef mij het vertrouwen in u als de Vader die het altijd beter weet dan ik en dan alle andere mensen als ze een andere weg wijzen dan u dat in Uw Woord doet. Een klein kind begrijpt vaak nog niet waarom vader of moeder bepaalde dingen verbieden. Toch luisteren ze en doen ze wat gezegd wordt omdat ze vader en moeder vertrouwen. Die weten het! Het is zo belangrijk dat wij echt op de Here God letten. Dat we hem meer vertrouwen dan onszelf en de hele mensheid.  Dat we bidden om het werk van de Heilige Geest in ons hart.  Het is de Geest die ons harde hart en onze onwillige hart kan veranderen. Zodat we leren om Gods wil al meer te willen doen in ons leven. We lezen over dat Goddelijke werk in ons leven dat we nodig hebben ook in de Dordtse Leeregels. We belijden daar o.a. dit: “Maar Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt; Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil: van dood maak Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.” III/IV, 11

We hebben steeds weer het gebed om de Geest nodig die ons leert de HERE lief te hebben, die ons leert om ook Gods wil in ons leven al meer te gaan liefhebben en onze eigen zondige wil al meer leert te haten.

c. Dan wil ik als laatste aandacht vragen voor he gebed om Gods wil te leren doen zonder “enig tegenspreken”.  Je begrijpt dat we hier het gebed heel erg nodig hebben. Wij zijn mensen die als het ons niet zo goed uitkomt of wij denken dat het toch anders is altijd weer beginnen er tegen in te gaan. Onze Vader in de hemel leer ons dat af. Leer ons ons over te geven aan Uw wil. Leer ons om Uw wijsheid boven onze wijsheid te stellen en op te houden met ons verzet. De Geest zelf vertelt het ons zo duidelijk. Hij laat ook zien hoe belangrijk het is om juist anderen die de HERE niet kennen of van Hem afgedwaald zijn te laten zien hoe goed het leven volgens Gods wil is. Ik denk nu aan wat de Geest Paulus heeft laten opschrijven in Fil 2: “Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat u onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken ​kinderen​ van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord van het leven vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van ​Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.” Vs 14-16  

Wat is het gebed om Gods wil te doen op deze wereld nodig. Wat heb ik dat nodig. Jij zing toch ook wel met hart en ziel zo mee wat we gaan zingen. Want zo leven op het gebed is beslissend je eeuwige toekomst.

Wie echt bidt, leert in liefde voor de HERE zingen:

“Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.” Psalm 86:4

 

AMEN