Zondag 52: De HERE verhoort het gebed van Zijn kinderen

Zondag 52: De HERE verhoort het gebed van Zijn kinderen

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 65:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeze 3:14-21

Psalm 34:6,7

Schriftlezing: 2 Timotheus 4:9-22

Gez 5:7-10

Tekst: Zondag 52

Verkondiging van het evangelie

Gez 3

Dankgebed

Collecte

Psalm 68:2,13

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Vragen is niet altijd makkelijk. Het is eigenlijk veel makkelijker om iets te kopen. Dan heb je er voor betaald. Dan is wat je gekocht hebt van jou. Als je geen geld hebt, of je hebt hulp nodig dan moet je iemand anders er om vragen. Je weet niet zeker of die ander jou kan helpen. Je weet niet zeker of hij je wel wil helpen.

Dan kun je heel zenuwachtig zijn als je het wilt gaan vragen. Soms ben je zo zenuwachtig dat je weer terug gaat zonder dat je je vraag gesteld hebt. Je durft eigenlijk niet. Heb je dat bij je bidden ook wel eens? Leg je bij je bidden je hart echt voor God open? Of durf je soms niet? Of denk je soms dat je de HERE niet met die kleine dingen van jou moet vermoeien? Of denk je soms dat je voor bepaalde dingen al teveel vergeving gevraagd hebt? Je denkt: De HERE ziet me aankomen. Het kan niet dat Hij me nu toch weer wil vergeven.

Als je bidt, gaat het erom in wat voor verhouding jij met de HERE staat. Is er tussen jou en Vader in de hemel die band van liefde en vertrouwen? Is er in alle diepe eerbied voor Hem ook de vertrouwelijkheid dat je jouw hele leven bij Hem als je Vader brengt?

Misschien denk je wel: dat kun je wel zeggen maar ik heb mijn leven al zo vaak aan God voorgelegd en toch is er nog zo weinig in mijn leven veranderd. Er is nog zoveel moeilijks in mijn leven. Laat ik daarvan een voorbeeld noemen dat ik las over iemand die al meer dan 40 jaar door een ongeluk in een rolstoel is komen te zitten en niet meer kan lopen.  

“Zij zit nu al zo’n jaar of veertig gekluisterd in haar rolstoel. Ze schrijft dat zij de laatste jaren bovendien gemarteld wordt door een niet met medicijnen weg te werken pijn en dat bij haar onlangs ook nog eens borstkanker is geconstateerd. En wat heeft ze niet steeds gebeden om genezing, vroeger ook tijdens zogenaamde genezingsdiensten. En toch, schrijft ze ook nu nog: ‘Ik dank God voor die rolstoel.”

Hoe kan dit? Hoe kun je ook in dit soort omstandigheden ervan overtuigd zijn dat God je gebeden verhoord? Dat Hij echt naar je luistert en voor je zorgt? We zien dat als ik jullie het evangelie van Christus verkondig onder het volgende thema:

 

DE HERE VERHOORT HET GEBED VAN ZIJN KINDEREN

 

1.            Want Hij kan dat

2.           Want Hij wil dat

 

1.            Want Hij kan het

 

Bidden. Praten met God in de hemel als je Vader. Heeft dat zin? Hoort God je echt? Kan Hij jou wel in alles helpen? Het gaat me in dit punt dus om het kunnen. Juist als je daar over nadenkt is het heel opvallend dat de Here Jezus het volmaakte gebed dat Hij ons leert,  afsluit met de woorden: “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid”.

Denk er dan aan dat je net daarvoor gebeden heb: ‘Verlos ons van de Boze’. Er is die ene, de duivel die met al zijn helpers er op uit is om het leven een grote ellende en smeerboel te laten worden. Als je om je heen kijkt dan zie je veel ellende. Dan zie je ook veel onrecht in de wereld. Hoeveel mensen worden niet verdrukt! Hoeveel mensen lijden geen armoede omdat anderen in weelde willen baden. Hoeveel mensen hebben in kleiner verband niet met huiselijk geweld te maken of zelfs met seksueel misbruik. Denk ook aan de ziekten die het leven van mensen treffen. Dat zijn dingen waarin de duivel op een bepaalde manier plezier heeft. Hij vindt het heerlijk om wat God goed gemaakt heeft stuk te maken. Hij vindt het heerlijk als mensen dan zeggen als ze al die moeilijke en ellendige dingen op de wereld zien: ik geloof  niet in God. En als Hij er wel is,  wil ik niet bij Hem horen want moet je eens zien wat een ellende overal. Op dat laatste kom ik straks nog verder terug.

Juist als je over de duivel nadenkt. Juist als je nadenkt over al die ellendige dingen in deze wereld en in je eigen leven, zegt de Here Jezus dat het toch echt niet zo is dat de duivel de macht heeft. Dan zegt Hij dat de duivel geen koning is en dat de satan straks echt niet alle eer krijgt. De Here Jezus leert jou en mij dat ook elke dag in het Onze Vader zeggen. Je zou kunnen zeggen dat Hij er voor wil zorgen dat het een vaste en blijvende plaats in je hart krijgt. Bedenk steeds weer dat bidden, praten met God echt zin heeft want niet de duivel is koning, niet de dood is koning maar de HERE is de Koning. Je leest dat op een heel mooie manier in 2 Tim 4:18: “Verder is voor mij weggelegd de krans van de ​rechtvaardigheid​ die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

Het is goed er op te letten wanneer Paulus dit zegt. Soms hoor je iemand wel eens zeggen: dat kun jij wel makkelijk zeggen want bij jou gaat alles goed. Jij weet niet wat het is om het zo moeilijk te hebben. Dat kun je van Paulus op het moment dat hij dit schrijft zeker niet zeggen. Hij zit juist om Zijn leven met de Here Jezus in de gevangenis. Hij wacht op de uitvoering van het doodvonnis. Hij heeft ook al gezien hoe kinderen van God gevangengenomen zijn en doodgemaakt. Dan lijkt het of de vervolgers koning zijn en dat zij de macht en de heerlijkheid hebben. Paulus zegt hier: Vergis je niet! Zoals het lijkt als je naar de wereld kijkt zo is het niet. In werkelijkheid is Vader in de hemel Koning. Daarom kun je bidden en heeft bidden ook echt zin.

God is Koning. Van Hem is het Koninkrijk. Nu is het zo dat iemand koning kan zijn maar het echt niet zo is dat hij alles voor elkaar kan krijgen. Ook als het om koningen en machthebbers gaat is het vaak zo dat er ergens een grens aan hun macht, aan hun kracht is. Als je denkt aan machthebbers op deze wereld dat hebben ze die macht niet over de hele wereld. Hun land of hun machtsgebied heeft grenzen. Buiten die grenzen van hun gebied kunnen ze hun wil niet opleggen. Daar kunnen ze niet de hulp geven die je nodig hebt. Zo is het niet met de HERE. Hij heel alle macht en kracht en dat ook overal. Je leest dat bijvoorbeeld in Efeze 3: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij ​bidden​ of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

21Hem zij de heerlijkheid in de ​gemeente, door ​Christus​ ​Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.” Vs 20,21

Wat betekent dat nu voor jouw bidden?

•             Het eerste is dat je overal en in alle omstandigheden tot God kunt bidden. Er is echt geen plek in het heelal waar Hij je niet zou horen. Je kunt ergens met je mobieltje staan en geen of bijna geen ontvangst hebben. Anderen die jou hulp nodig hebben, kunnen je niet bereiken. Als jij hulp nodig hebt, kun je dan zelfs 112 niet bereiken.

Zo is het nooit als het om de HERE, de enig God gaat. Hij staat boven alles. Hij is overal. Nooit is Hij voor wie Hem zoekt in het gebed onbereikbaar. Dat is een geweldige bemoediging. Ook als je van alle mensen en elke menselijke hulp verlaten bent, is de HERE er. Hij wil ook dan als een Vader voor je zorgen. Hij hoort en ziet je echt altijd!

•             Je kunt echt alles aan de HERE als je Vader voorleggen. Er is niets te klein maar ook niets te groot voor Hem. 

Hij is meer dan alles wat je maar kunt denken of verlangen. Hij is ook zo’n geweldige Vader dat voor Hem niets te klein of onbelangrijk is als jij dat als Zijn kind met Hem wilt bespreken. Zelf ben jij ook nooit te onbelangrijk voor de HERE. Hij zegt nooit: Jij stelt zo weinig voor dus voor jou heb ik geen aandacht of geen tijd. Zo is de HERE in al Zijn grootheid niet. Hij is Goddelijk groot in Zijn liefde waarmee Hij naar Zijn kinderen luistert.

•             Dat van Vader in de hemel het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid is betekent ook dat Hij wat voor ons onmogelijk lijkt,  kan doen. Waar wij als mensen denken dat alle deuren gesloten zijn, kan Hij een deur voor ons openmaken waar wij dat nooit verwacht hadden.

Hij kan te eten geven als er niets meer lijkt te zijn. Hij kan genezing geven als wij denken dat het echt niet meer kan. Hij zal je vergeven als je met echt verdriet over je zonden bij Hem komt en eigenlijk denkt dat wat jij gedaan hebt  te erg was.

•             Toch ervaren we meerdere keren juist als het hierover gaat een probleem. Denk maar eens aan het voorbeeld van de vrouw in de rolstoel dat ik in de inleiding noemde. Toen ze 17 jaar oud was dook ze als gezonde jonge vrouw in de zee. Ze kwam op een rots onder water terecht en was vanaf toen echt helemaal verlamd.

Hoe vaak heeft ze zelf en hebben anderen niet om het wonder van haar genezing gebeden. Die genezing is nooit gekomen. Betekent dat nu dat de HERE niet als de geweldige Vader naar haar geluisterd heeft? Nee, want juist in al haar moeite en verdriet was de HERE bij haar als haar Vader. Ze zag het wonder dat ze in haar verlamming Christus had leren kennen als haar Verlosser en dat die verlossing van straf en zonden haar nooit afgenomen kon worden. Ze zag hoe ze in het dragen van haar grote moeite juist  een heel goede getuige van Christus kon zijn. In die omstandigheden heb je alleen hoop en kun je ondanks alles nog blij zijn als je ziet hoe de HERE je een toekomst geeft waar al die ellende weg is. Dat Hij je die onverdiend om Christus werk wil geven.

Dan zie je weer dat het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van de HERE zijn! Wat niemand en niets kan maken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde dat kan en dat doet Hij! Daarop mogen voor altijd in volmaakt geluk wonen zij die met hun zorgen, met hun zonden, met hun verdriet, met hun dankbaarheid en blijdschap Hem in het gebed zoeken als hun God, Vader en Redder.

Het heerlijke is dat Hij dat goede ook echt aan Zijn kinderen wil geven. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Want Hij wil dat 

 

“Want van u is de heerlijkheid”  In die laatste woorden die je in het Onze Vader leert bidden,  zie je ook de zin van je leven. Misschien denk je wel eens: Waarom leef ik eigenlijk, waarom ben ik hier eigenlijk op aarde. Als je het doel van je leven niet ziet, kun je ook moeilijk richting vinden in je leven. Dan ga je je makkelijk vervelen en raken mensen ook sneller depressief.  De Here Jezus maakt duidelijk dat jouw leven zin heeft. De zin ligt daarin dat jij en ik op aarde zijn om God te verheerlijken. Om zo te leven dat we zijn beeld zijn en dat mensen juist om wat ze van ons horen en zien ook de HERE gaan eren als de ene God en de grote Koning.

We zeggen dat in vraag en antwoord 128 zo: “Wij bidden U dit, opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht.”  Leven voor God, leven dat spreekt van Christus, leven dat vol is van het Woord van God en waarin we steeds weer, elke dag in het gebed de HERE zoeken is echt leven! Dat is een leven dat goed is. Dat is een leven dat niet saai is. Dat is ook een leven waarin je vraagt: HERE wilt U mij door de Heilige Geest laten zien hoe mijn leven van U kan spreken. Geef me dat ik in mijn vriendengroep, in het gezin waarin ik leef, met de mensen om mij heen in de kerk en ook in de buurt waar ik woon een leven leidt waarin gezien kan worden dat leven voor U het doel van mijn leven is. Dan ga je anders leven, dat is het leven met een nieuw hart door de Geest.

Dan is bidden en lezen uit de Bijbel. Dan is praten over God en Zijn Woord niet meer iets dat je bijna stiekem doet. Dan is het niet zo dat anderen dat eigenlijk niet moeten zien of horen omdat ze dat maar vreemd vinden. Nee, dan is spreken over Christus iets dat uit je hart komt omdat Hij de belangrijkste in je leven geworden is. Je wil juist leven volgens Zijn wil. Om zo te laten zien wat dat goede leven met God is.

Op het gebed wil de HERE jou zo ook Zijn Geest geven. Om je leven te richten op Hem.

Dan ga je ook iets anders naar de dingen kijken. Dan ga je zien dat je heel echt kunt vertrouwen op wat God gezegd, wat Hij beloofd heeft. Dat is ook heel belangrijk voor jouw bidden.

Want hoe zeker is het dat de HERE echt naar jou luistert als je bidt?

Laten we eerlijk zijn. Meerdere keren hoor je iemand zeggen: Ik weet niet of bidden wel zin heeft want ik voel er niets bij als ik bid. Als ik bid voel ik niet dat God bij mij is. Als ik bid dan is er niemand die iets terugzegt. Omdat je niets voelt, kan er dan de twijfel komen: luistert God wel echt, is God er wel echt?  

Het is heerlijk als je met heel je hart voelt dat de HERE bij je is, dat Hij naar je luistert. Dat is ook iets waar je naar mag verlangen en om bidden. En toch is jouw en mijn leven met God daarvan niet afhankelijk. De zekerheid dat God er is, dat Hij naar je luistert als de Vader ligt niet in wat jij voelt maar in wat Hij tegen je gezegd heeft, wat Hij je beloofd heeft.

Laat ik daarbij een voorbeeld geven. Je koopt een huis. Je gaat naar de notaris en je zet met de verkoper je handtekening onder het koopcontract. Het kan zijn dat wanneer  jij de handtekening gezet hebt je nog helemaal niet het gevoel hebt dat dat huis van jou is. Of je het nu voelt of niet het is echt zo want in dat officiële contract ligt het vast.

Zo is het ook als je als kind van God naar de HERE gaat. Hij heeft gezegd, Hij heeft beloofd dat Hij naar jou zal luisteren. Hij heeft gezegd en belooft dat Hij als een Vader voor je wil zorgen. Dat Hij je nooit zal verlaten en je nooit zal begeven als je als kind dat naar Hem wil luisteren en tot Zijn eer wil leven naar Hem toekomt.  Dan denk ik o.a. aan woorden van de Here Jezus zelf in Mattheus 7: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die ​bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een ​vis​ vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw ​kinderen​ dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem ​bidden.” Vs 7-11  

Het gaat er dan niet om dat jij en ik de dingen altijd zo van God krijgen zoals wij ze willen. Wel altijd zo dat jij kind van God mag zijn en blijven. Wel zo dat jij door alle zorgen en moeite van het leven heen uitkomst hebt. Dat ook wie heel verkeerde dingen gedaan heeft en daardoor misschien wel voor zijn leven in de problemen zit naar Vader in de hemel mag gaan. Wie dan met het belijden van eigen schuld de moeite van zijn leven bij God brengt, kan verder. Die heeft toekomst. Al blijven de problemen misschien wel tot je dood op je drukken. Toch weet je dat ook dat aan die moeite een einde komt en Vader je bij Hem thuis verlost van alle schuld zal ontvangen. Omdat Christus jouw schuld gedragen heeft. Vader wil je geven wat je nodig hebt! Dat is zo zeker als je Zijn eigen woorden en beloften in de Bijbel leest. Of dat je ze hoort voorlezen. Omdat God zo’n Vader voor je wil zijn,  is bidden juist wat je op de been houdt als kind van God. Als je met je hart bij Hem komt wil Hij je ook vergeven Ook als je jouw eigen zwakheid al zoveel keer aan Hem hebt moeten belijden.  Dan kun je door tranen en zorgen heen gelukkig zijn. Het geluk waarvan David in Psalm 32 zo spreekt: “Welzalig is hij van wie de ​overtreding​ ​vergeven, van wie de ​zonde​ bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” Vs 1,2

Zelfs als je jouw eigen bedrog van vroeger aan de HERE oprecht belijdt, vergeeft Hij. Graag om jou toekomst te geven! Dat alleen om het offer van de Here Jezus.

Het is echt zo dat wat de HERE zegt meer is als wat jij ziet en voelt! Daarop kun je aan. Een heel mooi voorbeeld hoe dat Hij Zijn kinderen echt kracht geeft is wat er in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gebeurde. Het was tegen de avond. De gevangenen hadden hard moeten werken. Ze waren er lichamelijk slecht aan toe. Toen ze van hun werk terugkwamen mochten ze nog niet terug naar hun barakken en gaan eten. De commandant van het kamp wilde laten zien dat hij de baas was. Duivels gemeen liet hij de gevangenen nog een uur voor hem staan. Wie zou gaan zitten zou doodgemaakt worden. Je zou zeggen hier is niets van Gods Koningschap, van Zijn liefde te zien en te voelen.

Na een uur mogen de gevangenen naar hun barakken. Dodelijk vermoeid komen ze er aan. Een van hen knielt neer voor zijn bed en begint het Onze Vader hardop te bidden. De gevangene naast hem neemt het over. In de barak langs hen sluiten ook gevangenen zich er bij aan. Dan ineens klinkt het door het hele kamp uit vele monden terwijl het allemaal zo anders leek: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Niet de duivel en niet de zonde maar de HERE heeft heel echt het laatste en beslissende Woord.

Dan kun je met een dankbaar hart je gebed afsluiten met dat ene woord: Amen. Zo is het! Zonder zo te bidden heb je geen toekomst zelfs niet als alles zo goed in je leven lijkt. Leef een biddend leven, heel dicht bij Christus en leef niet voor jezelf maar voor je God en Verlosser. Dan komt het echt goed voor altijd. Want de HERE wil ook jou dat heerlijke geredde leven geven.

 

AMEN