Zondag 7 Geloven is vertrouwen

Zondag 7   Geloven is vertrouwen

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 61:2,3   - 84:5,6

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheus 16:13-28

Psalm 19:1,4

Tekst: Zondag 7

Verkondiging van het evangelie

Psalm 27:6,7

Geloofsbelijdenis

Gez 37

Dankgebed

Collecte

Psalm 56:3,4

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Jongens en meisjes zijn jullie in deze tijd bang? Bang dat je zelf ziek wordt of misschien nog wel nog banger dat je vader of moeder of je opa of oma heel ziek worden?  Dat je bang bent is heel logisch. Dat je het moeilijk vind ook. Juist als je het zo voelt is het zo belangrijk dat je in de HERE gelooft. Dat je op de Here jezus vertrouwt. Dan mag je weten dat als iemand van wie je veel houdt en die zelfs sterft de HERE voor die ander blijft zorgen. Dan hoef je niet bang te zijn dat het niet goed komt met die ander. Dan mag je in alles bijvoorbeeld dit zingen:

“Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.”

Wanneer je dat doet zie je dingen die vroeger gebeurd zijn en ook belangrijk voor ons zijn. Wat we in zondag 7 belijden over het echte, het ware geloof nu heeft ook met de kerkgeschiedenis te maken. Is kerkgeschiedenis niet iets dat vaak dat echte geloof in de weg staat? Het gaat in de kerkgeschiedenis zo vaak over verschillen, over onenigheid, over scheidingen. Dat is toch niet wat we zoeken? Waarom zou jij je met de kerkgeschiedenis bezighouden want dat brengt toch alleen maar in verwarring? Dat is zo als je naar de geschiedenis van de kerk kijkt als een menselijke zaak. Als je ernaar kijkt als een geschiedenis waarin je ziet hoe mensen proberen macht te krijgen of te houden. Waarin mensen voor zichzelf volgelingen zoeken. Dan is de kerkgeschiedenis waarvan je leert hoe het niet mag. Dat zijn waarschuwende voorbeelden.

Het is belangrijk dat je er anders naar kijkt. Op een manier die je juist leert om te willen geloven, om juist ook door wat er in de geschiedenis van de kerk gebeurd is,  te zien dat Christus doet wat Hij beloofd heeft.

De HERE in de hemel kent ons. Hij kent zijn volk. Hij weet dat ook zijn volk steeds weer de neiging heeft om bij dat echte geloof weg te gaan. Denk alleen maar eens aan het volk Israël. Hoe vaak dwaalt het volk niet bij dat ware geloof weg! Het is echt niet zo dat de kerk na Christus komst beter is. Als je het hele Nieuwe Testament leest hoe vaak wordt er dan niet gewaarschuwd tegen dwaalleer en een verkeerde manier van leven in de kerk. Het is niet voor niets dat de Heilige Geest in 2  Timotheus  4 zegt: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.  Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.” vs 3-5

De hele geschiedenis van de kerk door zie je steeds weer afval van het ware geloof, zie je de vervorming van wat de Geest ons in Gods eigen Woord zelf leert. Dat is het menselijke, het zondige in de geschiedenis van de kerk. Gelukkig laat de HERE, laat Christus vanuit de hemel dat niet maar gaan. Hij geeft in Zijn diepe liefde en trouw steeds weer mannen en vrouwen die als het moet tegen de stroom van de tijd en de mensen om zich heen voor Christus en Zijn Woord opkomen. Ook als dat voor veel kritiek zorgt. Ook als je daardoor als een scherpslijper en een onruststoker wordt betiteld. Ook als ze daarom uit gemaakt worden voor mensen die geen aansluiting met eigen tijd hebben. Of juist als mensen die volgens een groep mensen als te ruim of te modern. Christus geeft ze de moed om met alle worsteling vast te houden aan het onvervalste evangelie en daartoe de andere mensen in de kerk ook op te roepen. Zo heeft Christus Zijn kerk bewaard, heeft Hij er voor gezorgd dat er een volk is dat bij het Woord van God in diepe liefde voor Christus en Zijn waarheid leeft. Dat gaat vaak door veel strijd heen. Je ziet daarin de trouw van Christus. Het gaat er namelijk om dat wij niet maar zeggen ik hou van Jezus maar dat we dan ook de echte Jezus, de echte God liefhebben en volgen. Laten we samen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

 

GELOVEN  IS VERTROUWEN

 

1.            Vertrouwen op het Woord van God

2.            Vertrouwen op God zelf

 

1.            Vertrouwen op het Woord van God

 

Nu eerst terug naar zondag 7. We hebben tot nu toe gezien dat we als mensen de straf van God over ons uitgeroepen hebben.  Door onze ongehoorzaamheid aan onze God en Schepper. Dan is het de Here God zelf die in voor ons onverklaarbare liefde zegt dat Hij zelf de Verlosser zal geven. De man die  ons van de verdiende straf zal redden. Die je onder die straf zal weghalen. De Verlosser die dat moet gaan doen, moet zo’n geweldig zware klus doen dat Hij daarvoor God en mens moet zijn. Die Verlosser is gekomen in de Persoon van de Zoon van God Jezus Christus.  We weten dat uit de Bijbel, uit het Woord van God zelf.

Als  we zover zijn, komt er de belangrijke en spannende vraag: “Krijgen dan alle mensen door Christus het heil terug, zoals zij in Adam veroordeeld zijn?”

Broeders en zusters, jongens en meisjes dat is echt een heel spannende vraag. Van het antwoord op deze vraag hangt heel veel af. Is het zo dat het met iedereen uiteindelijk goed komt omdat de Here Jezus als Verlosser gekomen is en Zijn werk gedaan heeft? Krijgt iedereen of hij nu gelooft of niet uiteindelijk door wat de Here Jezus gedaan heeft dat echte geweldige leven met God terug zoals in het paradijs? Is voor iedereen uiteindelijk Gods oordeel en de hel verdwenen? Hoef je alleen maar te zeggen God houd van je hoe je ook leeft? Als dat zo is,  hoef jij je ook echt niet druk te maken over allerlei verschillen in de kerk, ook niet in de geschiedenis van de kerk. Dan is tucht in de kerk niet nodig. Dan is de oproep om je leven te veranderen, om je te bekeren omdat je anders met Gods oordeel te maken krijgt ook niet meer van deze tijd. Dan is zending en evangelisatie ook niet meer nodig in die zin dat je zegt dat mensen zonder dat echte geloof in Christus verloren gaan. Dat je ze het evangelie brengt met het doel dat ze door het geloof in de HERE onder Zijn oordeel uit komen. Je ziet dat aan het antwoord op deze vraag heel belangrijk is

Het antwoord is heel erg duidelijk: Zo is het niet!  Dat is ook wat de Heilige Geest ons zo duidelijk in de Bijbel leert.

Kijk alleen maar eens naar het onderwijs van de Here Jezus zelf. Zoals dat ook in  eerste tekst onder antwoord 20 staat:

Mattheus  7:13,14:” Ga binnen door de nauwe ​poort, want wijd is de ​poort​ en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de ​poort​ is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”  

Ik voeg hier nu nog aan toe wat we lezen in  Joh 3:16-18: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren ​Zoon van God.”

Je ziet alleen al uit dit onderwijs van de Here Jezus dat het aankomt op geloof. Op geloof in Christus. Zonder in Hem te geloven en met Hem te leven is er geen verlossing van straf van God die na de zondeval op ons ligt.

Je ziet hoe ontzettend belangrijk het geloof in de HERE is. Dat is dan ook maar niet geloven in een theorie of in iets vaags. Het geloof waarom het hier gaat is maar niet een of ander gevoel. Het heeft een heel concrete inhoud. Het is geloven in de Drie-enige God.

Dat  concrete geloof is nodig om in Christus ingelijfd te worden. Wat betekent dat woord inlijven? Dat betekent dat je deel van het lichaam van Christus wordt door te geloven. Door het echte geloof, door je leven aan de enige God over te geven hoor je bij Christus. Maak je deel uit van dat geredde volk van God, maak je deel uit van Christus’ gemeente die in de Bijbel o.a. het lichaam van Christus genoemd wordt.   Zonder dat geloof, zonder dat jij jouw vertrouwen op die ene God stelt, kun je niet bij dat geredde volk horen.  Het gaat om het vertrouwen jongens en meisjes dat in dit lied dat je denk ik wel kent klinkt:

“‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.”

Bij dat vertrouwen hoort dat je je geloof helemaal laat vormen door wat God zegt en niet door wat jij of ik denken of voelen. Het gaat erom dat we ons helemaal uitleveren en ons denken en voelen willen laten vormen door God. Dat we geloven in God zoals Hij zichzelf heeft laten zien en zoals Hij dat zelf leert in de Bijbel. Want de Bijbel is het Woord van God zelf. Daar lezen we het onderwijs dat de Heilige Geest zelf ons geeft. Daarom is de Bijbel zo ontzettend belangrijk. Het  gaat erom dat we in ons leven juist vanuit de liefde voor de HERE  “alles voor betrouwbaar houden, wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft.”

Het is Christus zelf die er in de geschiedenis van de kerk voor zorgde dat er tegen dwaling in de kerk strijd kwam. Ook als mensen die voor de ogen van anderen heel gelovig leefden met een leer kwamen die niet was zoals we het in Gods eigen Woord lezen. Ook als het mensen waren die zeiden dat ze veel van Jezus en van God hielden en die ook voor je gevoel echt als gelovigen leefden.

Ik noem twee voorbeelden uit de kerkgeschiedenis die ook voor ons vandaag nog heel belangrijk zijn. Alle drie voorbeelden uit de eerste 400 jaar na Christus.

1.            Arius . We verplaatsen onze aandacht naar de kerk van Christus rond 300 jaar na Christus. Dan komt Arius met de gedachte dat de Here Jezus wel heel bijzonder is. Hij is wel de Zoon van God maar toch niet echt zelf God. Hij zou meer dan ons als mensen zijn maar niet God zelf. De Vader zou Hem voordat Hij ons als mensen geschapen heeft geschapen hebben als het hoogste en belangrijkste schepsel.

Wat was nu de belangrijkste reden waarom in de kerk toen niet gezegd werd: Ach dit is niet zo belangrijk, laat ieder maar geloven op zijn eigen manier als je maar in Jezus als de Verlosser gelooft. Waarom daarvan dan toch en punt maken? Omdat de HERE het in de Bijbel het zo anders vertelt! We willen de HERE op Zijn Woord geloven. Ons denken en ons geloof helemaal laten invullen door wat de Heilige Geest ons zelf in de Bijbel verteld heeft.

Dan lees je heel duidelijk dat Christus, dat de Zoon van God heel echt God is! Ik geef twee voorbeelden:

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.  ……  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van ​genade​ en waarheid.” Joh 1:1,2,14

Als de Here Jezus opgestaan is en zich aan Thomas na een week laat zien, horen we Thomas door de Geest over de Here Jezus belijden: “Mijn Here en mijn God!” Joh 20:28

2.            Pelagius .  Deze man leefde rond 400 na Christus. Hij was het die met kracht de leer verspreidde dat wij als mensen in eigen kracht tussen goed en kwaad kunnen kiezen. Dat we vaak voor het verkeerde kiezen heeft er mee te maken dat we zoveel verkeerde voorbeelden zien. Na de zondeval zijn er veel verkeerde voorbeelden gekomen maar we kunnen nog altijd zelf voor dat goede kiezen. Je kunt dus uit jezelf voor God kiezen zegt Pelagius. Je hebt na de zondeval volgens hem nog altijd een vrije wil.  Het is je eigen verdienste als je voor Christus kiest. Zo’n leer is voor ons als mensen heel aantrekkelijk. Toch strijdt het met wat de HERE ons geleerd heeft. Wij hebben door de zonde ervoor gezorgd dat we in eigen kracht alleen maar tegen Christus en tegen wat echt goed is kiezen. Het voelt niet goed om dat te weten maar het is wel zo.

Luister maar eens naar dit onderwijs van God zelf in de Bijbel: “Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.  Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en ​vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” Rom 8:5-8

Wij hebben God, wij hebben de Geest zelf nodig om ons te veranderen, ook om onze wil weer voor Hem open te breken. Dat wil de HERE door de Geest in jouw leven doen. Zo hebben we God te eren volgens wat Hij ons in de Bijbel leert en niet volgens wat ons eigen gevoel meer streelt.

De Here Christus zorgde ervoor dat de kerk tegen de leer van Arius en Pelagius koos om juist bij dat echte leven met de HERE te blijven. Hij gaf mensen die er in voorgingen om te blijven bij  wat de Geest ons in het Woord van God leert en daarop ons geloof te bouwen. Wie zo naar de kerkgeschiedenis kijkt, ziet Christus daarin werken. Die ziet hoe onze Verlosser en Koning voor Zijn kerk blijft zorgen. Dan kiezen we altijd weer voor eenheid met wie volgens dat Woord van God willen leven en denken.

Het is ook echt goed en heerlijk om zo te geloven want dan leer je God echt kennen. Daarover nog enkele opmerkingen in het tweede punt.

 

2, Vertrouwen op God zelf

 

Geloven  is vertrouwen. Niet vertrouwen in jezelf maar vertrouwen op God. Dat is dat je wilt blijven leven met die God en Redder van je leven waarvan Petrus in Mattheus  16  belijdt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” vs 16 Het is juist op deze belijdenis dat Christus Zijn kerk wil bouwen. En ook echt bouwt. Als de Here Jezus dat aan ons vertelt,  zie je meteen weer dat we dat echt niet van onszelf hebben, dat we niet zelf tot die belijdenis komen. Luister maar: “En ​Jezus​ antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, ​Simon​ Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u ​Petrus​ bent, en op deze petra zal Ik Mijn ​gemeente​ bouwen, en de ​poorten​ van de hel zullen haar niet overweldigen.” Vs 17,18

Wanneer je je zo door Christus en door de Geest laat leren, als je zo leert te geloven, ga je de echte God en de echte Jezus kennen. Dan leer je om in je hele leven op Hem te bouwen. Te leven vanuit het vertrouwen op God.

Dat is echt goed want dan krijg je uitzicht in je leven. Dan hoef je niet meer zoveel. Dan raak je veel benauwdheid en opgejaagdheid in je leven kwijt. Want dan weet je dat je er echt op kunt vertrouwen dat de Heilige Geest in je hart werkt. Hoe weet ik dat dan?

Door heel eerbiedig te luisteren naar wat de HERE in de Bijbel, in het evangelie tegen je zegt. Door te vragen in je dagelijkse gebed: HERE wilt u mij ook vandaag weer leren om Uw onderwijs in Uw Woord boven alles te stellen en volgens Uw Woord te leven en te spreken. Met dat Woord als de stem van God wil de Geest in jou werken. Daarvoor heeft de Here Jezus aan het kruis Zijn leven gegeven onder de straf die wij als zondaren verdiend hebben. Dan gaat het erom dat je daarin ook wilt groeien. Dat je de HERE door dat Woord al meer wil leren kennen.

Is dat wel zo nodig? Het is toch genoeg als ik weet wat er in de Apostolische Geloofsbelijdenis staat? Let eens op wat we belijden in vraag  en antwoord 22. “Wat moet een christen geloven? Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. Daarvan geven de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijke geloof een samenvatting.”

Let erop dat hier staat dat de Geloofsbelijdenis een samenvatting  is.  Het is een goede samenvatting maar ook niet meer dan dat. Je zou het kunnen vergelijken met een foto van je vrouw of je man die je bij je hebt als je op reis bent. Een mooie foto. Je ziet echt die ander die je in dit leven het meeste van alle mensen liefhebt. Toch wil je meer. Je wilt graag weer thuis zijn. Je wilt bij de ander zijn. Je wilt horen en voelen wat die ander bezighoudt. Je bent niet tevreden met die foto. Zo is het als het goed is ook als het gaat om je leven met God. Je wilt Hem al meer en dieper kennen. Al meer Zijn grootheid zien. Al meer Hem bewonderen en vertrouwen. Daarom ga je steeds weer terug naar het Woord van Hemzelf om daaruit te leren, om Zijn eigen stem te horen. Dan is de Bijbel niet meer maar een boek maar die stem van je God en Vader zelf.

Dan hoor ik daarin heel persoonlijk de HERE die mij belooft dat Hij mij wil vergeven, dat Hij mij dat geweldige eeuwige leven wil geven. Dat Hij me dat wil geven alleen om wat de Here Jezus op aarde gedaan heeft. Om Zijn lijden onder onze schuld en zonden. Dan wil ik niet meer mijn eigen geloof volgens mijn eigen smaak invullen. Dan is de HERE en Zijn liefde en Zijn onderwijs mij om het bloed van Christus zo lief geworden dat ik alleen nog maar wil geloven volgens Zijn Woord.

Mijn broeder en zuster, jongelui vertrouw toch op de HERE en Zijn Woord! Als we dat doen dan komt er vrede in je leven, vrede onder elkaar. Dan komt er groei in je leven met de HERE. Dan wil je niets liever dan je leven laten aansluiten bij Gods Woord, bij de HERE zelf! Dan mag je ook in deze tijd samen met de kinderen weten:

“Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.”

 

AMEN