Advent

25-12-2014 07:15

ADVENT 

 

Die weke wat kom, skryf ek so die Here wil meditasies wat met Advent te doen het. Ek wil hulle so skryf dat hierdie meditasies ook met kinders bespreek kan word. Jy vind dan ook vrae daaronder wat bespreek kan word.

Psalm 36:1-10 Advent Ek kan my indink dat jy dit as ’n moeilike woord ervaar. Ons noem die weke voor die Kersfees advent. Dit is ’n Latynse woord. Die woord advent beteken: Hy kom! In die Ou Testament het die HERE beloof dat die Verlosser sal kom. Dit was vir die mense toe die belangrikste belofte. ’n Belofte beteken dikwels dat jy met hoop en verwagting na dinge kan uitkyk. Iets wat mooi is kom. Wanneer ouers kinders iets beloof het wat hulle more sal kry, gebeur dit dat hulle daardie aand nie kan slaap nie. 
Die HERE het regtig ’n pragtige geskenk in die Ou Testament beloof. Hoekom was hierdie geskenk so wonderlik mooi? Omdat die Verlosser vir ’n heerlike toekoms gaan sorg. ’n Toekoms wat so mooi gaan wees dat jy net vol verwagting daarna kan uitkyk. ’n Toekoms waarin die lewe net mooi en wonderlik sal wees. Niemand gaan meer dood nie. Nooit is daar meer oorlog nie. Die sonde kan niks meer stukkend maak nie. Kan selfs nie meer in jou hart kom nie. Jy sal dan selfs nooit meer bang wees nie. Vir niks en niemand nie. Die Here Jesus moes kom om vir al hierdie dinge te sorg. Hy is dit wat so’n toekoms vir die gelowiges verdien het. 
1. Is die Here Jesus regtig vir jou die mooiste geskenk in jou lewe? Hoekom?
2. Die Here Jesus wordt Verlosser genoem. Wat beteken Verlosser?

 

BRON VAN VERGEVING 

 

Psalm 36:8-13 Wat is eigenlijk een bron? Een bron is een plaats waar iets uit komt. Als je bij de bron van een rivier komt, is dat het begin van de rivier. Het kan de plaats zijn waar water uit de grond naar boven komt. Of de plaats waar kleine stroompjes water bij elkaar komen je het begin van de rivier ziet. 
Over de ene bron kun je enthousiast zijn. Een andere bron wil je liever niet. Een fabriek die veel giftige stoffen uitstoot kan een bron van ziektes zijn. Uit de pijp komen allerlei stoffen die je beroerd laten voelen. Dan wil je er voor zorgen dat uit die pijp niet langer die giftige stoffen komen. Ons hart is als we er niets aan doen juist een bron waaruit dingen komen die je de verkeerde kant uit trekken. 
Om echt het goede ook voor de toekomst te krijgen moet je bij de HERE zijn. Hij is de bron van leven! Van het echte goede leven. Daarvoor heb je vergeving nodig uit die ene bron: de Here Jezus! Over Christus die komt lezen we in het Oude testament o.a. dit: “Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.” Zacharia 13:1
1. Merk je dat je hart vaak een bron is waaruit verkeerde gevoelens en gedachten komen? Waaraan merk je dat?
2. Wat kun je daartegen doen?

 

DIE GROOT PROFEET 

 

Numeri 12:1-8 Moses was ´n groot profeet. In die Ou Testament het geen profeet so naby die HERE gekom as Moses nie. Die HERE het met niemand so direk as Moses gepraat nie. Nogtans het ´n afstand tussen die HERE en Moses gebly. Moses kon nie die HERE se groot heerlikheid sien nie. Net ´n glimp daarvan. As sondige mens kon hy nie meer verdra nie. 
Om die HERE heeltemal te ken is dit nodig dat ´n profeet kom wat die HERE volledig ken en Hom in al Sy heerlikheid kan sien. As hierdie profeet kom, sien ons nog baie meer raak van God se grootheid en liefde. Hierdie profeet het gekom toe die Here Jesus gebore is. Ons lees dit op ´n baie mooi manier in Johannes 1: “Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het Hom verklaar.” Vs 18
Jy kyk as die Here Jesus praat in God se hart. Duideliker en ryker as by al die ander profete. Die Here Jesus wys ons heeltemal wie God is en wat Sy wil is. Die beste is dat die Here Jesus daarvoor gesorg het dat God se kinders naby God kan kom. Dat hulle Hom in Sy heerlikheid met eie oë gaan sien. 
1. Hoekom het God profete gegee? Is profete net mense wat voorspel wat in die toekoms gaan gebeur?
2. Wat is ons taak in hierdie wêreld as profete in Christus se diens?

 

LEERLING

 

Mattheus 4:23-25 De Verlosser die komt, is ook de grote profeet. Heb jij wel behoefte aan een profeet? In de tijd van Israel waren er veel mensen die een hekel aan een profeet hadden. Waarom? Omdat zo’n profeet je kwam vertellen hoe het is en hoe het moet. Zo’n profeet kwam je onderwijs geven. Wij willen vaak zelf uitmaken hoe we leven. We willen vaak zelf uitmaken wat we van God geloven. Dan komt er zo’n profeet die zegt: Zo is het! Zo is God en dat moet je geloven. Als mensen dat niet deden, kwamen die profeten vaak terug en zeiden: jullie moeten je bekeren anders loopt het niet goed met jullie af. Veel profeten zijn door Gods volk aan de kant geschoven of soms zelfs doodgemaakt. 
De Here Jezus is gekomen als de grote profeet. Ook Hij wordt aan de kant geschoven. Mensen willen niet naar Hem luisteren. Ze willen hun eigen ideeën blijven volgen. Ze willen hun leven niet veranderen. Niet op de goede weg brengen door Zijn onderwijs. Je ziet al bij het begin van Jezus optreden dat Hij als profeet onderwijs geeft. Zie Matt 4:23. Het bijzondere is dat Hij met gezag onderwijs geeft: “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.”  Matt 7:28,29 Het is belangrijk dat je een echte leerling wordt of blijft van de Here Jezus die in Bethlehem geboren is. 
1. Al meer leren wie de HERE is en wat Zijn wil is, is belangrijk. Vind je het moeilijk om al meer van God te willen leren? Wat heeft dat leren met het houden van God te maken? 
2. Is de kerkdienst ook bedoeld om ook in kennis te groeien in het leven met God? Hoe ga je daar mee om?

 

HERDER

 

Jesaja 40:1-11 Baie mense op hierdie wêreld sien met hul eie oë amper nooit ´n herder nie. Vir baie mense het dit iets van die verlede geword. Wat is eintlik ´n herder? ´n Man wat vir ´n trop diere sorg. Hy wys vir die trop die pad en verdedig hulle as gevaar dreig. 
Nogtans is sommige herders nie regtig met hulle hart herder nie. Hulle doen dit net om geld te verdien. Herder wees was hulle beroep maar as dit moeilik geword het, het hulle geloop. Hulle wil nie self in gevaar kom as die wilde diere aanval nie. Hulle wil nie hul tyd gee vir siek diere wat versorg moet word nie. Hulle bestee geen tyd aan diere wat verdwaal het nie. Hulle vind dat hulle reg op eie vrye tyd het. Daardie vryheid gaan dan bo die liefde vir die skaap in nood. Ons lees in Jesaja 40 dat die HERE regtig die goeie Herder is wat met hart en siel altyd vir die skape met liefde wil sorg. Hy doen dit ook vir die skaap wat so baie sorg en liefde nodig het. Hy stuur Christus as die goeie Herder vir Sy skape. Van die werk wat die Here Jesus kom doen het, lees ons in vers 11: “Hy sal sy kudde laat wei soos ´n herder; Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal hy saggies lei.` 
Wanneer die Here Jesus gekom het sien die mense nog duideliker raak wat dit beteken dat die HERE die goeie Herder is. Dis die herder wat elkeen nodig het! 
1. Wil jy ook ’n herder vir ander mense rondom jou wees? Hoe kan jy dit wees?
2. Van wie lees jy in die Bybel dat hy reguit sê dat hy nie vir ander mense wil sorg nie? Wat is jou gedagtes daaroor?

 

GOEDE HERDER

 

Johannes 10:11-21 De goede Herder komt. De herder die nooit teleurstelt. Wij voelen nog wel eens teleurstelling. Ook als het om God gaat. Ook als je er aan denkt dat de Here Jezus vanuit de hemel regeert. Dat heeft er mee te maken dat wij vaak een andere weg willen gaan dan de HERE ons wijst. Dat komt omdat de moeilijke dingen in het leven door ons in de wereld gebracht zijn. Het is belangrijk dat je niet tegenover de Here Jezus als de goede Herder gaat staan. De enige altijd goede Herder is de Here Jezus. De enige die je echt kan helpen als het heel moeilijk is, is Hij. 
De Here Jezus heeft laten zien dat Hij ook als het heel moeilijk wordt ons de goede weg wijst. Hij is niet zo’n herder die het alleen om geld doet. Nee, want toen de Here Jezus gevangengenomen werd, liep Hij niet weg. Om de echte goede Herder te zijn, moest Hij zich aan het kruis laten spijkeren. Dat deed Hij! Hij wist hoe nodig jij het hebt dat Hij voor jou zou sterven. Voor jou de straf die jij en ik verdiend hebben, zou dragen. Hij is echt de Herder die Zijn leven gaf voor de schapen. Om ze te redden! Bij de Here Jezus zit als enige mens het hart altijd op de goede plaats. In het bijzonder voor Gods uitverkoren kinderen. Die Herder is in Bethlehem geboren. 
1. Lees eens vers 16. Wat betekent wat daar staat?
2. Wordt er ook iets van jou gevraagd als het om mensen gaat die nu niet geloven? Doe je daar ook iets aan?

 

U KONING KOM! 

 

Psalm 110 Ek was vroeër lid van ´n Bybelstudievereniging met die naaam: “U Koning kom”. Die eerste keer wat ek dit bygewoon het, het ek van ’n ander kerk gekom. ’n Kerk waar die Bybelstudievereniging meer om die geselligheid gegaan het as om regtig met die Bybel besig te wees. Hoe anders was dit by die nuwe Bybelstudievereniging! Die jongmense het saam die Bybel gelees. Hulle was ernstig om te vra wat sê die HERE in hierdie deel van die Bybel. Wat wys die HERE hier van Homself en wat beteken hierdie dinge vir ons? Steeds weer saam terug na die Woord van die HERE om die Woord te verstaan.
Jy kon die eerbied vir die Woord van God hier proe. Hulle wou die Here Jesus regtig as hul Koning ken. Die Gees wys in Psalm 110 dat die Here Jesus, wat toe nog moes kom, as die groot Koning kom. Psalm 110 word in die Nuwe Testamnet meerdere kere aangehaal en dan word gesê dat dit hier om die Here Jesus gaan. Hy is die “my Here” in vers 1. Hy kom in Bethlehem ook as Koning. 
God in die hemel gee vir Christus die Koningskap. Christus gaan na Sy werk op aarde na die hemel en gaan daar in die troon sit. Hy is die Koning wat daarvoor gaan sorg dat alles sal verdwyn wat ellende veroorsaak. Hy wil so graag dat jongeres en oueres Hom volg. Dis regtig wonderlik om by Hom te behoort! Ons lees dit in vers 3 so: “U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige gewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.” 
1. Wat dink jy as mense sê: “Bybelstudie is nie vir die jeug nie maar vir oueres”? 
2. Hoekom is die gebed belangrik as jy in diens van koning Christus leef?

 

KONING OVER ALLES

 

Psalm 24 De Here Jezus komt als de koning. Dat weten ook de wijzen uit het Oosten als ze in Jeruzalem komen. Zij gaan naar het paleis. Daar moet die jong geboren koning van de Joden toch wel geboren zijn! Dat is niet zo want de grote Koning moet geboren worden in Bethlehem. Dat is de stad waar Zijn grote voorvader koning David geboren is. 
David was koning over een deel van de wereld. Maar de Verlosser die komt, zal koning zijn over alles! Hij is God zelf die mens geworden is. Als Hij in de hemel op de troon zit, geldt van Hem wat we lezen in Psalm 24:1: “Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.” 
Moet je er eens over nadenken dat alles wat je ziet van Christus is! Dat alles in je leven van Hem is! Alles wat je aanraakt, alles waar je mee om gaat is van Christus, hoort bij Hem. Niet alleen de dingen, niet alleen de planten maar ook alle mensen. Ook jij met alles wat je bent. Echt leven is leven in dienst van die ene goede Koning Jezus Christus. 
Een goed leven is een leven waarin je vol eerbied Koning Christus in je leven begroet. Een goed leven is een leven waarin het belangrijkste bij alles wat je doet, is dat je volgens de wil van deze Koning leeft. Hij die echt de Koning van alle koningen is. Die Koning is met kerst gekomen en heeft met hemelvaart Zijn troon in de hemel bestegen.
1. Vind je het moeilijk om Christus te erkennen als de Koning van je hele leven? Wat vind je daaraan moeilijk?
2. Christus is Koning. Wat is voor de gelovigen de belofte die in deze woorden ligt?

 

TWYFEL

 

Lukas 1:37 Die engel Gabriël het vir Maria kom sê dat sy die moeder van die beloofde Verlosser sal word. Hoe is dit moontlik? Sy het nog nooit met ’n man gemeenskap gehad nie. Sy is nog nie getroud en die komende maande gaan dit ook nie gebeur nie. Sy en Josef wil volgens die HERE se wil leef en daarby behoort nie dat hulle voor hul huwelik gemeenskap met mekaar sal hê nie. Hoe kan sy dan die moeder van die Messias word?
’n Mens kan twyfel. Ook ’n kind van God kan twyfel. Hoe kan ’n mens bo die twyfel uitkom? Nie deur vir mekaar te sê dat twyfel by die geloof sou behoort nie. Ons help mekaar deur die ander dan weer te wys op die HERE. Deur mekaar daarop te wys wie die HERE is en dat jy en elke mens vir 100% op die HERE se Woord kan bou en vertrou. Deur mekaar te wys op die gebed om die Gees wat jou weer wys wie die HERE is. Jy sien dit ook in die gesprek tussen Maria en Gabriël gebeur. Maria vra hoe dit tog moontlik is. Dan kry ons nie een of ander wetenskaplike verklaring nie. Ons kry nie ’n verklaring waardeur ons dit as mense kan verstaan nie. Nee, Gabriël wys ons wie die HERE is! Maria dit is die rede hoekom dit moontlik is: “Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.” ’n Mens kan vanuit die twyfel weer tot sekerheid kom deur jou aan die HERE toe te vertrou. Dat wil Hy ons gee. Maria vertrou haar aan die betroubare God toe: “Laat dit met my gaan volgens U woord.” Vs 37

 

WAT PAST BIJ JOU?

 

Lukas 1:38 We leven in een tijd waarin al meer gezegd wordt dat dingen bij ons moeten passen. Bij de een past weer iets anders als bij de ander. Het is zeker voor het leven met de HERE een van de grootste plagen van onze tijd. Deze gedachte dringt namelijk ook door in het geestelijke leven. Het dringt door in de keuzes die we in ons leven maken. “Je moet vooral leven zoals dat bij jou past. Dan groei je in je leven, dan ontwikkel je jezelf.” We praten elkaar in onze tijd aan dat dit een van de belangrijkste dingen van ons leven is. Zo zouden we ook moeten kiezen voor onze eigen manier van geloven, onze eigen manier van kerk-zijn. Het moet bij je passen. Het klinkt allemaal zo mooi maar het is wel zo dat wij op de troon gaan zitten in plaats van de HERE. Het moet bij ons passen. Hoe anders leert de Geest het ons ook in het adventsevangelie. De HERE laat aan Maria zien wat bij haar past, wat echt goed voor haar is. Hij laat zien hoe haar leven in Zijn plan past. Dan komt er dat geweldige geloofsantwoord: “De Heer wil ik dienen.” Maria wil zich voegen in het plan van God. Maria wil leven volgens de wil van God. Ook als het volgens haar of mensen op dat moment niet bij haar zou passen. Gods wijsheid is zoveel beter als wat wij denken dat bij ons past. Ook hier geldt wat we later in verband met de vrucht van de Geest lezen in Galaten 5: “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” vs 25

 

SWYG DIE HERE?

 

Lukas 1:38 ’n Mens kan twyfel. Dit kan gebeur as die lewe moeilik en swaar is. Jy bid tot die HERE nogtans bly die probleme. Dit kan selfs wees dat jou probleme net groter word. Dan voel dit vir ons asof die HERE swyg. Ons lees daarvan ook in God se Woord. As kinders van God oor die swyg van die HERE praat, gaan dit om ’n roep om hulp in groot nood. ’n Voorbeeld daarvan vind ons in Psalm 109: “o God van van my lof, moenie swyg nie! Want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak; hulle met my gespreek met ’n leuenagtige tong”. Vs 1,2
As dan geen verandering in die situasie kom nie, kan ’n mens begin twyfel. Dit lyk asof God nie bestaan nie omdat Hy nie so in ons lewe ingryp soos ons dit graag wil nie. Hoe belangrik is dit dan om jou steeds weer te bedink dat die HERE nie swyg nie. Dit is nie so dat Hy nie ingegryp het nie. Hy het beslissend ingegryp sodat vir God se kind in enige situasie uitsig bestaan. Die Vader in de hemel het Sy Seun na die wêreld gestuur om die oorsaak van al ons probleme vir ons weg te dra. Om te kan weet dat die HERE jou selfs in jou grootste nood en by die dood dra. Jou so dra dat Christus vir jou die redding selfs van die dood verdien het. Hoe belangrik is dit as dit lyk asof de HERE swyg om te weet dat de Gees in Maria die Redder van dood en skuld verwek het! Maria glo die HERE op Sy Woord!

 

TWIJFEL - SCHULD

 

Mattheus 1:21 De Here stuurt Zijn engel naar Jozef. Jozef moet weten dat Maria geen overspel gepleegd heeft. Hij moet weten dat het kind dat bij Maria groeit door de Heilige Geest in haar verwekt is. Hij moet weten dat hij straks als vader dit kind de naam Jezus moet geven. Er is geen naam die beter bij dit kind past: De HERE redt! We zien dat ook als de engel Psalm 130:8 aanhaalt om te laten zien dat dit kind de beloofde Verlosser is. Wat komt Hij doen? Dit: “want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden “. Ik denk weer aan twijfel. Meerdere keren is de oorzaak van twijfel dat je dingen doet of gedaan hebt waarover jij jou schuldig voelt tegenover God. Ben je wel goed genoeg voor God, zou er voor jou nog wel vergeving zijn? Jij wil met die dingen die jou schuldig laten voelen eigenlijk helemaal niet stoppen. God voelt op die momenten van je leven zo lastig. Moet je dan jouw twijfel maar wegduwen door te denken en te zeggen Gods liefde jou altijd verwelkomt? Is dat de goede weg. Nee, dat is de weg die Israel vaak koos en waarover de HERE dan zegt dat dit Zijn toorn oproept. De verlossende weg die Christus wijst, is dat ik concreet om Zijn werk vergeving vraag en kracht om tegen de zonden concreet te strijden. Christus is gekomen om de zonden van Zijn volk weg te dragen en voor hen de Geest te verdienen die ons leert om die strijd vanuit Gods liefde aan te gaan. Dan hoef je niet te twijfelen. Dan is vergeving zeker!

 

ESUS SO GEWOON

 

Matteus 1:21 Die HERE gee vir Josef en Maria die opdrag om die kind wat gebore word die naam Jesus te gee. Dit maak duidelik dat dit nie logies was dat die kind wat uit die maagd Maria gebore word hierdie naam sou kry nie. Is hierdie naam so spesiaal? Dalk wel in die familie van Josef en Maria. Nogtans was Jesus in daardie tyd onder die Jode een van die mees gebruikte name. Ons Heiland kry dus ’n heel gewone naam. Die naam wat die beste by die werk pas wat Hy as die Verlosser moet doen. Sy naam beteken: Die HERE red! 
Jesus is nogtans ’n naam wat ons Verlosser met so baie ander toe deel. Hoekom kry die Here Jesus nie ’n naam waardeur Hy dadelik opval nie? ’n Naam wat niemand anders dra nie. Ons sien hier iets wat ons tydens die hele lewe van die Here Jesus opval. Hy maak steeds weer duidelik dat mense Hom moet volg, Hom moet erken as die beloofde Verlosser om die inhoud van die boodskap wat Hy bring. Hy vermaan die mense in o.a. Johannes 6 omdat hulle Hom volg om die wonders wat Hy doen en nie om die boodskap wat Hy bring nie. Hierdie mense verlaat die Here Jesus omdat hulle nie die ware evangelie wat Hy verkondig verdra nie. 
Hoe belangrik is dit om ook in ons tyd te konsentreer op die inhoud van die evangelie. Om te groei in die ken en van daaruit in die leef volgens die inhoud van wat die HERE ons vertel. Laat by die Kersfees gefokus wees op Jesus Christus en wat Hy ons geleer het.

 

HIJ DIE DIE HIJ IS!

 

Lukas 1:55 “Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid”. De HERE heeft beloofd om naar ons om te zien. Hij is wie Hij is. Hij is volledig betrouwbaar. Daarom wordt Maria de moeder van de beloofde Verlosser. In Hem komt Gods onverdiende liefde, Zijn barmhartigheid zichtbaar en voelbaar onder ons. Hij die de eeuwige liefde voor Gods kinderen gaat verdienen. Hij heeft dat Godlof ook gedaan. 
Ik kom naar aanleiding hiervan weer terug op de twijfel die je leven kan binnen komen. Ik las pas de raad dat als je twijfelt het goed kan zijn om een ander beeld van God te kiezen. Als je oude beeld voor twijfel en je niet goed voelen zorgt, kies je voor een ander beeld God zodat je jezelf weer beter voelt. Dat zou je leven dan zelfs rijker maken. In werkelijkheid zal dat je leven alleen maar afbreken. In werkelijkheid raak je de HERE die betrouwbaar is kwijt. Hij is ook betrouwbaar in wat Hij ons in de Bijbel van Zichzelf vertelt. Het gaat er om dat we het beeld van Hem hebben en al meer krijgen dat Hij van Zichzelf in Zijn Woord geeft. Het beeld dat we zien in Christus die volgens Zijn beloften ook echt gekomen is. We kijken de HERE in Zijn hart als we Christus voor ons zien zoals de Geest in de Bijbel ons dat laat zien en horen. Als we ons beeld van God door Zijn betrouwbare Woord laten vormen dan zien we de echte God. Als we ons aan Hem toevertrouwen vinden we rust in Hem ook voor onze twijfel.

 

ONMOONTLIK?

 

Lukas 1:34  “Hoe is so iets moontlik”.  Dit is woorde wat Maria sê as die engel Gabriël kom en vertel dat sy die moeder van die Verlosser sal wees. Nog een keer iets oor twyfel en advent. Een van die oorsake van twyfel is dat ons ons nie kan indink dat wat van die HERE vertel word moontlik is nie. Hoe sou dit moontlik wees dat die HERE in ses dae hemel en aarde gemaakt het?  Hoe sou dit moontlik wees dat die HERE vir die sondvloed gesorg het? Hoe sou dit moontlik wees dat ’n dag langer as 24 uur geduur het soos ons in Josua 10 lees? Hoe sou dit moontlik wees dat die HERE  ’n droë pad vir Sy volk deur die see gegee het waardeur hulle aan die farao kon ontsnap? Hoe sou dit moontlik wees dat die Here Jesus uit ’n maagd gebore is?

Ons sou nog so baie meer kon vra. As ons vanuit ons menslike verstand reken en as ons volgens wat ons in skepping ontdek het gaan meet dan sê ons: Dit is nie moontlik nie. Dan gaan ons twyfel. Hoe dom is ons dan! Dan doen ons asof ons God is. Hoe belangrik is dit dat ons ons toevertrou aan Hom wat is soos Hy gesê het: “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die HERE is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en Sy insig is ondeurgrondelik.” Jes 40:28. Vir Hom is niks onmoontlik nie! In Hom mag ek my sekerheid vind.  

 

WOORD WORDT MENS 

 

Johannes 1:14   Het Woord  is mens geworden en heeft onder ons gewoond. God zelf is mens geworden. Dat is een duizelingwekkende mededeling.  Als je al heel lang een gelovige bent lijkt het misschien zo gewoon maar het is een van de meest bijzondere dingen. God wordt mens. Niet maar een volmaakt mens. Hij neemt niet alleen maar de vorm van een mens aan. Nee,  Hij wordt mens zoals wij dat nu zijn. Met al ons zwakheden. Met al onze ziekten, met al de moeilijke dingen die wij op aarde ondervinden. Er is maar een verschil met ons en dat is dat God mens werd zonder dat er zonden in Hem te vinden zijn. Je kunt het zo zeggen dat de Zoon van God mens werd  zonder zonden maar wel met alle gevolgen van zonden in en rond Hem.

We zien hoe God zich hier vernedert.  Hij maakt zich klein. Doet Hij dat om ons te kunnen bespieden?  Nee, dat heeft Hij als de enige echte God niet nodig. Hij kent ons door en door. Hij mist niets. Hij wordt mens uit liefde voor zondaren. Hij wordt mens om zich nog meer te vernederen. Om de schuld van wie tot Hem komt om vergeving die totale vergeving te geven. Uit liefde. Hij wordt mens om voor mensen er voor te zorgen dat ze voor altijd in vrede met Hem kunnen leven. Dat is zo groot, dat is een duiselingwekkende liefde die je nergens anders dan bij de ene God vindt. Als er iemand is die geloof en vertrouwen verdient is Hij het!