REEKS: Die briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring: Efeze, Smyrna en Pergamum

05-12-2013 07:21

 

 

 

ENGEL VAN DIE GEMEENTE

 

Openbaring 2:1 Die boek Openbaring is vereers aan sewe gemeentes in in die eerste eeu na Christus geskryf. Dit is die Here Jesus self wat vanuit die hemel vir Johannes die opdrag gee om dit in Sy naam te doen. Ons lees dit in Openb 1:11: “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ’n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Efese en Smirna en Pergamus en Thiatire en Sardis en Filadelfia en Laodicea”

Die Here Jesus Christus self skryf aan die begin van die boek Openbaring aan elk van hierdie gemeentes afsonderlik ’n brief om hulle elkeen in hulle eie omstandighede die pad te wys. Ons kan baie daarvan leer. Juis ook vir ons gemeente wees in ons tyd. 
Die eerste wat opval is dat hierdie briewe geskyf is aan die engel van elke gemeente. Die woord wat hier gebruik word beteken letterlik boodskapper. Dit gaan hier om die herder en leraar van daardie gemeente. Die brief moet na die dominee van die kerk gestuur word. Hoekom? Omdat sy spesiale taak is om die woorde van God vir die gemeente oor te bring. Hy is nie in die eerste plek die dienaar van die gemeente nie maar van die Woord van God. Hy moet nie verkondig wat mense graag wil hoor nie maar wat die Gees hom in die Woord voorsê. Dit is daarom so belangrik dat die verkondigers van die evangelie in ons tyd hulle bind aan die onfeilbare Woord van God. Die hele Woord.

 

GELOVEN IN EEN ONGELOVIGE WERELD

 

Openbaring 2:1 Christus schrijft een brief aan Zijn gemeente in Efeze. Dat is in die tijd een grote stad. Er wonen ongeveer 300.000 mensen. Het is een centrum van handel en godsdienst. Het is ook een havenstad. Het heeft door de rivier de Cayster een korte en goede verbinding met de Egeische Zee. Het is een stad die in die tijd bruist van leven.

Een van de grote aantrekkelijkheden van deze stad is dat er de tempel voor de godin Artemis of Diana staat. Die tempel werd toen gezien als een van de zeven wereldwonderen. Deze godin was in de hele omtrek heel populair. Zij was de godin van de vruchtbaarheid. Rond deze tempel was er een ruim aanbod om godsdienstig vreemd te gaan met een priester of priesteres. De godsdienst rond deze godin was ook een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen in de stad. Verder werd ook de keizer in deze stad als een god vereerd. Het leven was hier tot op het bot vergiftigd met afgodendienst.
In zo’n stad is er een gemeente van Christus ontstaan. Ze zijn op die 300.000 mensen een heel, heel kleine minderheid. Hoe hou je het in zo’n stad vol als kerk van Christus? Die vraag is in onze tijd in de westerse wereld heel actueel. Je kunt ook dan volhouden als je er op let dat Christus tussen de kandelaren loopt. Hij houdt Zijn kerk vast! Als je op Hem vertrouwt kun je zelf ook nu trouw blijven. Als Hij de Heer en God van je leven is.

 

SEWE STERRE EN KANDELAARS

 

Openbaring 2:1 Die Here Christus gee vir Johannes die opdrag om ‘n brief te skryf aan die engel van die gemeente van Efese. Die dienaar van die Woord moet die Woord van Sy Sender aan die gemeente in Efese oorbring. 

By hierdie opdrag kom Christus ook met ‘n groot bemoediging, Hy laat in die brief skryf wie die afsender van hierdie brief is: “Dit sê Hy wat die sewe sterre in Sy regterhand hou”. Wie is hierdie sterre? Ons lees dit in 1:20: “Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes”. ‘n Dienaar van die Woord wat die Woord trou verkondig skitter as ‘n ster. Die boodskap wat hy bring is die heerlike evangelie wat in die donker wêreld skyn. 
Wie so die evangelie verkondig in Christus se gemeente mag weet dat Christus hom in Sy regterhand hou. Die troue verkondiger van die Woord word deur Christus self beskerm. Hierdie leraar, wat trou aan die Woord is en dit uitdra, word steeds weer deur Sy Sender vasgehou. Dit gee die moed om die Woord te bly verkondig soos Christus ons dit in die Woord voorsê. Wat die reaksie van mense dan ookal is nogtans mag jy weet dat Christus met jou is. 
So is dit ook met die gemeentes. Hulle word hier kandelaars genoem. Die egte kerk van Christus hou aan die Woord vas en versprei so die lig in hulle omgewing. Die kerk wat dit doen en daarom in liefde leef, mag weet dat Christus die gemeentes vashou.

 

GEEN PANIEK

 

Openbaring 2:1,2 De Here Jezus Christus wandelt tussen de kandelaren. Hij wandelt en dat laat zien dat er bij Hem rust is. Hij raakt niet in paniek. Hij rent niet van de ene kandelaar naar de andere om overal brandjes te blussen om dan weer gauw naar een ander te moeten omdat het anders niet goed gaat. Nee, Christus loopt rustig tussen Zijn kerken. Hij ziet wat er in al Zijn gemeenten aan de hand is. Niets ontgaat Hem. Hij kan dat in alle rust doen omdat alles in Zijn hand is. Hij regeert vanuit de hemel. Hij is in het bijzonder de Koning van Zijn kerk. Het bemoedigende is daarbij dat Christus ook regeert over de hele geschiedenis. Dat is ook de reden waarom Christus kan zeggen: “Op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Matt 16:18
Dat is een geweldige bemoediging voor kerken waarin echt op Christus gebouwd en vertrouwd wordt. Dan ben je door Hem ook echt een kandelaar in deze wereld. Een kandelaar verspreidt licht in het donker. De taak van Gods volk is in de hele geschiedenis om het verlossende licht van God te verspreiden. Zie bijvoorbeeld: Jes 42:6; 49:6; Matt 5:14-16. Om juist in deze wereld op Christus te wijzen die van zichzelf getuigt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Joh 8:12

 

CHRISTUS KEN ONS

 

Openbaring 2:2 Christus wandel tussen die kandelaars. Hy is by die kerke betrokke. Die spesiale is dat Hy as Seun van God ook alles van hulle weet. Niks bly vir Hom verborge nie. Christus wat ook God is, weet alles van elkeen se lewe. Ons kan niks vir Hom wegsteek nie. Ook nie een gedagte of een gevoel wat in ons hart is nie.

Dalk voel dit vir jou negatief want dit beteken dat die Here Jesus ook al jou en my slegte dinge ken. Nogtans is dit vir God se kind positief. Christus sê vir de gemeente in Efese dat Hy hulle “werke en arbeid en lydsaamheid” ken. Hy is daaroor positief.
Christus weet hoe die gemeente in Efese hom steeds weer teen dwalings verset. Hulle verslap nie daarin nie. Hulle hou vol. Paulus het hulle al eerder daarvoor gewaarsku dat mense met ‘n verkeerde leer onder hulle gaan kom. Ons lees in Handelingen 20 dat Paulus vir de ouderlinge van Efese sê: “Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder jullie sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie.” Vs 29-31
Christus sien dat die gemeente op hierdie punt mooi geluister het. Hulle het gewaak, hulle het weerstand teen die verkeerde leer wat gekom het, gebied. Dit is goed in Sy oë.

 

LEER EN LEVEN EEN!

 

Openbaring 2:2 We zagen gisteren dat Paulus aangekondigd heeft dat in de gemeente van Efeze er mensen zouden komen die een verkeerde leer gaan verkondigen. De gemeente heeft dat niet over zich laten komen. Ze waren gewaarschuwd en een gewaarschuwde gemeente telt als het goed is voor twee. De Here Christus prijst deze gemeente dan ook dat ze de dwaalleraars weerstaan hebben. Christus noemt mensen die dwaalleer verkondigen hier ook ‘boosdoeners’ of ‘slechte mensen’. We kunnen bij dat slecht zijn aan twee dingen denken. Het is slecht als mensen niet voor het onderwijs buigen dat Christus geeft en daarom hun mening niet veranderen. Het tweede is dat veel dwaalleer er toe leidt dat mensen niet meer volgens de wil van God leven maar volgens hun eigen verlangens. De Here Jezus wijst daarop in de Bergrede als Hij van de valse profeten zegt: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.” Vs 15-18 We zien hier dat de leer niet een of andere onbelangrijke zaak is. Leer en leven voor Christus hebben alles met elkaar te maken. Ze zijn in het leven van Gods kind een.

 

TOETS

 

Openbaring 2:2 Is dit verkeerd om ondersoek in te stel na die leer wat mense verkondig? Is dit verkeerd as mense sê dat hulle van Jesus hou en baie oor Jesus praat om dan tog nog te toets of hulle die regte evangelie verkondig? Die gemeente van Efese het dit gedoen en wordt deur Christus self daarvoor geprys. 
Ons moet bedink dat dit altyd weer ons taak as gemeente is om te doen wat die Gees ons ook op andere plekke in die Bybel leer. Ek noem 2 voorbeelde:
“Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad.” 1 Tes 5:20-22
“Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld ingegaan.’ 1 Joh 4:1
Die gemeente van Efese het dit ook gedoen toe manne by hulle gekom het wat sê dat hulle apostels is. Ons lees in die Nuwe-Testament  die naam apostels ook vir anderes as die twaalf apostels. Byvoorbeeld vir Paulus en Barnabas (Hand 14:14). Ook vir Jakobus die broer van die Here Jesus. (Gal 1:19) Die gemeente van Efese het manne weerstaan wat hulle apostels noem maar  nie volgens die leer van die apostels geleer het nie. Dan kan iemand nie ‘n regte apostel wees nie. Steeds weer toets is goed en nodig in Christus se kerk.

 

NIET JEZELF ZOEKEN

 

Openbaring 2:2 De mannen die zichzelf in Efeze als apostelen gepresenteerd hebben, zijn door de gemeente die onderzoek ingesteld heeft, ontmaskerd. Ze zijn geen apostelen. Ze leren zelfs niet hetzelfde als waarvan we in Efeze 2 lezen: “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.` vs 20
Je kunt door Christus niet gezonden zijn en het gezag van een door Hem gestuurde hebben als je niet de leer van de echte apostelen brengt. 
Hier komt nog iets bij. Deze mensen zoeken een positie in de kerk. Ze gebruiken daarvoor zelfs een leugen. Ze presenteren zich als apostelen terwijl ze het niet zijn. Ze proberen door te bluffen gezag te krijgen in de gemeente. Dan ben je een leugenaar. Dan zoek je jezelf en heb je daar zelfs voor over om te liegen. Om te doen alsof je meer bent dan je in werkelijkheid bent. Ook in de kerk vinden we dat. Dat was voor mijzelf in de loop van de jaren een van de grootste teleurstellingen. Hoe mensen ook in Christus gemeente op een positie uit zijn en daarvoor middelen gebruiken die zo duidelijk in strijd met het evangelie zijn. Laten we oprecht zijn en alleen het evangelie met liefde willen verkondigen. Dan geeft Christus ons de plaats in Zijn kerk die goed is. Dan zoeken we geen kerkelijke carrière. Dan zoeken we naar de plaats waar we dienstbaar in Christus gemeente kunnen zijn.

 

BLY WEERSTAAN

 

Openbaring 2:3 Die weerstaan van die dwaalleraars bly nie sonder gevolge nie. Die kririek kom. Hoekom moet hulle so krities op hierdie mense wees wat tog ook van Jesus hou. Ondanks die kritiek bly die gemeente van Efese volhou in die weerstaan van die dwaalleer en die dwaalleraars. Ook as hulle daarom vervolg word. As dit vir hulle negatiewe gevolge het. Dis duidelik dat die naam van die gemeente nou in ‘n slegte daglig gestel word. Nogtans verdra hierdie gemeente dit. Nie omdat hulle hulself wil handhaaf nie maar ter wille van Christus se Naam. Dit gaan daarom dat in die gemeente en vanuit die gemeente die evangelie van die regte Christus verkondig word. 
Christus prys hierdie gemeente dat hulle na al die teenstand en die negatiewe gepraat oor hulle nie moeg geword het nie. Dat hulle op hierdie punt nie verslap het nie maar volgehou het. Juis vanweë die egte Christus en die ware evangelie. ‘n Mens en ‘n gemeente kan regtig moeg word en dan dreig verslapping. Ons lees dit o.a. in die brief aan die Hebreërs: “daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit die lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.” Hebr 12:12,13 By die HERE kan ons die nuwe krag altyd vind: “ maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag .... hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Jes 40:31

 

REKENSOM?

 

Openbaring 2:4 De Here Jezus heeft de gemeente van Efeze geprezen om het weerstaan van de dwaalleer en de dwaalleraars. Dat was en dat is positief. Toch is dat niet alles. In hun ijver om de dwaalleer te weerstaan zijn ze iets heel belangrijks kwijtgeraakt. Dat is de liefde die er in het begin was. Het weerstaan van een verkeerde leer is tot een dode orthodoxie geworden. Een wettische manier van kijken naar de dingen. Een soort rekensom waarvan je koud zegt dat het niet klopt en dat je er dus niet mee te maken wil hebben. 
Je zou het hiermee kunnen vergelijken: Iemand moet berekeningen maken voor een brug waar veel verkeer over moet. Als je naar de berekeningen kijkt, merk je dat er iets niet klopt. Je trekt aan de bel omdat het niet klopt en daarmee uit. Iemand anders kijkt het ook na en ziet ook de fout en hij voelt als het ware de pijn en het gevaar. Hij ziet voor zich dat als de brug zo gebouwd wordt het gevaar op instorten groot is en ziet al dat het voor heel veel ellende en verdriet gaat zorgen. Uit liefde en bewogenheid met mensen trekt hij aan de bel. 
De echte diepe liefde voor God en de naaste is in de gemeente verdwenen. Daardoor wordt het bij alle rechtzinnigheid koud en kil. Het gaat erom dat we uit liefde voor Christus en onze naaste de HERE op Zijn Woord geloven. Om samen te leren en zo onder de indruk van Gods liefde elkaar in het warme bad van Gods liefde te willen onderdompelen.

 

KRUISPAD

 

Openbaring 2:5 Die Here Jezus vermaan die gemeente van Efese dat hulle hul eerste liefde verlaat het. Dit is ‘n ernstige ding. Die gemeente het daardeur ver agteruit gegaan. Hulle het van die vlak van Christus na die vlak van die wêreld geval. 
‘n Lewe sonder die liefde van God is ‘n wêreldse lewe. Wat moet ‘n gemeente of ons persoonlik doen as ons van so ‘n hoë vlak geval het? In ons teks gee Christus daarvoor belangrike aanwysings. Die eerste is dat ons in die lig van God se liefde en Woord na onsself leer kyk. Steeds weer die tyd neem om stil te staan om onsself aan die wil van ons liefdevolle Redder te toets. Nie net jou eie ding bly doen nie maar na jouself kyk. Christus sê hier dat die gemeente van Efese moet “onthou”. Dit moet nie by die onthou bly nie. Die onthou moet ons daartoe bring dat ons besef dat ons op ‘n kruispad gekom het. As ‘n mens of ‘n gemeente op so’n punt gekom het, moet jy besluit wat jy gaan doen. Gaan jy regtig omkeer of besluit jy tog die pad te bly gaan wat jy die laaste tyd gegaan het. As die HERE ons wys dat ons in liefde vir Hom en ons naaste agteruitgegaan het is dit regtig nodig om om te keer. Om ons te bekeer. Om ons weer tot die HERE en Sy liefde te keer. Om Sy liefde weer in ons te laat stroom en vanuit die liefde te leef. So kom ons ook by die derde element wat hierby behoort. Jy gaan op die gebed dan ook regtig weer anders leef! Op die gebed om die Gees wat God se liefde in jou laat werk.

 

BEROUW TONEN

 

Openbaring 2:5 De Here Jezus Christus roept de gemeente in Efese op om tot de eerste liefde terug te keren. Hij doet dat met ernst. Ze moeten met een leven alleen vanuit een theorie en zonder echte liefde stoppen. Als ze dat niet doen komt Christus naar ze toe. Je ziet hier wat je in de hele Bijbel leest over het komen van God naar Zijn volk. Zijn komen kan zegen betekenen maar ook straf. Dat hangt er van af hoe Zijn volk leeft. Hier zie je hoe de HERE in Zijn verbond met Zijn volk omgaat. Je moet daarbij ook steeds in rekening brengen dat zelfs het komen met ernstig vermaan bij de HERE gedragen wordt door Zijn liefde voor Zijn volk. Hij wil niet dat mensen verloren gaan.
Dat is ook de reden waarom de Here Jezus de gemeente nu oproept om “berouw te tonen”. Berouw is dat je inziet dat je dingen verkeerd gedaan hebt en doet. Dat je daar ook echt in je hart spijt van hebt tegenover de HERE. 
Als dat berouw en vanuit dat berouw er geen verandering komt. Als ze nu niet vanuit een hart met liefde de HERE willen dienen en met elkaar willen omgaan, is Gods uiteindelijke straf dat de kerk uit Efeze gaat verdwijnen. Dat het licht van Hem er niet meer zal schijnen. Het mooie is dat we uit de kerkgeschiedenis weten dat de gemeente het vermaan van Christus ter harte genomen heeft. De gemeente heeft er nog honderden jaren mogen bestaan.

 

LIEFDE EN LEER

 

Openbaring 2:6 Die Here Jesus het ´n ernstig vermaan laat hoor. Nogtans neem Hy nie afstand van Sy gemeente nie. Hy kom nou met ‘n heerlike bemoediging. Hy sien in die gemeente ook ‘n element waarvoor Hy hulle prys. Dit is dat ‘hulle die werke van die Nikolaite haat”. Christus sluit hier by Sy eerdere woorde aan waarin Hy hierdie gemeente prys vir die weerstaan van die dwaalleer. So maak Christus duidelik dat as Hy met diepe erns die gemeente oproep om tot hulle eerste liefde terug te keer dit nie beteken dat hulle dus uit sogenaamde liefde die dwaalleer nie meer moet verwerp nie. Nee, dit gaan daarom dat hulle dit bly doen maar dan vanuit die gemeenskap met, vanuit die liefde vir die HERE en nie om net ‘n teorie veilig te stel nie. Die liefde verwerp juis wat in leer en lewe wat in stryd kom met die wil van God omdat God se kind die HERE bo alles stel. Jy het Christus lief en dit is Christus wat sê dat Hy die werke van de Nikolaite haat. As ‘n mens dit lees gaan my gedagtes na Psalm 139 waar Dawid deur die Gees gelei sê: “HERE, sou ek die nie haat wat vir U haat, en ‘n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?” Dan dreig altyd die gevaar dat die regte liefde uit jou lewe verdwyn. Om op ‘n goeie manier te haat en dit te doen uit liefde is die gebed waarmee Psalm 139 afsluit baie belangrik: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” vs 21,23,23

 

IK HAAT DIT!

 

Openbaring 2:6 De Here Jezus en de gemeente van Efeze haten de praktijken van de Nikolaieten. Praktijken die het gevolg van een bepaalde overtuiging zijn. We weten vanuit de brieven die Christus aan Pergamum en Tyatira gestuurd heeft dat het hier gaat om de overtuiging dat het voor wie in de HERE gelooft niet meer belangrijk is hoe je leeft. Hoe je ook leeft Christus heeft jou zonden gedragen. Je kunt aan zondige dingen meedoen, zonder probleem als je in je hart maar van de Here Jezus houdt.

We komen deze manier van denken en leven steeds weer in de geschiedenis tegen. Het zijn de mensen die de wet van God in het leven van een christen niet meer belangrijk vinden. Christus heeft de wet vervuld en dus is het volgens deze mensen  niet meer nodig om ons er aan te houden. Je staat als christen in de vrijheid. In de praktijk ook een vrijheid om te zondigen. De concrete zaken die dan in de brieven aan Pergamum en Tyatira genoemd worden, zijn dat christenen rustig met het offeren aan de afgoden kunnen meedoen en dat ook op seksueel terrein het huwelijk niet de enige plek voor seksuele gemeenschap hoeft te zijn. 
Voor de mens die zijn eigen zondige verlangens wil volgen en niet op de smalle weg wil gaan maar toch zichzelf wil geruststellen dat hij gered is een heel aantrekkelijke leer en praktijk. Maar onze Here en Heiland zegt: Ik haat dit! Dan is alles duidelijk toch?!

 

SOU EK NIE LUISTER NIE?

 

Openbaring 2:7 Aan die einde van hierdie brief kom die Here Jesus met ’n bevel. ’n Bevel wat die hele gemeente van Efese moet bereik. Dit is die leraar van die gemeente wat hierdie brief moet voorlees. Hy is die stem van Christus. Ons sien hier hoe die Gees en Christus nie van mekaar geskei kan word nie. Wanneer Christus skryf is dit die Gees wat praat! Christus se woorde is die woorde van die Gees. Die Gees neem wat Hy sê uit Christus! Die engel van die gemeente hou die gemeente van Efese die Woord van Christus en die Gees voor! Met ´n duidelike bevel. ’n Bevel van geloof en bekering. Nie een of ander advies wat jy die beste kan doen nie. Nee, ’n ernstige bevel uit liefde vir die gemeente. Hier word ook duidelik dat wat vir die gemeente van Efese geskryf is ook betekenis het vir die ander kerke. Dit is ook die Woord van God vir al Christus se kerke op die wêreld in die 21e eeu. Ons lees naamlik: “Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê”. 
Dit gaan daarom dat ons met ons hart luister as die Gees deur die Woord met ons praat. Dat as ons ons Bybel lees en in die kerk na die verkondiging van die evangelie luister, besef dat die HERE self ons aanspreek. Dan leer jy met jou hart luister, dan wil jy as kind van God jou ore spits om niks van die woorde te mis nie. Jou Redder wat Sy lewe vir jou gegee het praat met jou. Sou ek dan nie luister nie?

 

OVERWINNING

 

Openbaring 2:7 Wie in liefde naar de woorden van Christus luistert overwint. Die is steeds in het leven weer overwinnaar. Wie naar de Geest in liefde luistert keert naar de echte liefde terug en wil vanuit die liefde van God voor Christus en zijn naaste leven. Dan sta je uit je zondeval waardoor je die liefde verloren hebt weer op. Dat is een dagelijkse strijd in het leven van Gods kinderen. Een strijd waarin je dan door de kracht van de Geest overwinningen behaalt. Na de nederlaag sta je op om te overwinnen. Om geen loser te zijn of te blijven. Door Gods genade. 
Die overwinning wordt dan door Gods genade een blijvende overwinning. Je krijgt maar niet een keer een prijs waar je later niet veel meer aan hebt. Nee, je gaat dan bij je sterven of als de Here Jezus terugkomt het paradijs in. Je mag dan zonder einde leven in de paradijstoestand waarin Adam en Eva voor de zondeval leefden. Een leven waarin je van de heerlijke vruchten van de boom van het leven mag eten. Die boom is het symbool van een geweldig leven, zonder maar een smet, dat God Zijn kinderen voor altijd wil geven. De HERE geeft wie nu naar Christus luisteren en zichzelf verloochenen zo’n heerlijk uitzicht, zo’n geweldig leven. Wie bij Christus de grote schoonmaak van zijn leven elke dag zoekt is te feliciteren. Lees maar: “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen; zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnen gaan.” Openb 22:19 Het Nieuwe Jeruzalem!

 

RYK IN CHRISTUS

 

Openbaring 2:8 Christus skryf ook ’n brief aan die gemeente wat in Smirna ontstaan het. Ons weet nie hoe hierdie gemeente ontstaan het nie. Smirna was in die tyd ’n groot stad. ’n Stad waarin toe omtrent 200.000 mense gewoon het. Smirna was ’n welvarende stad wat 75 kilometer van Efese gelê het. ’n Welvarende stad wat vanaf die Egeise See goed bereikbaar was. Hierdie stad het toe bekend gestaan as een van die mooiste stede. Hulle het dit die eerste stad van Asia genoem. Dit was ook die hoofstad van die Romeinse provinsie Asia. Smirna was ’n stad wat sterk op Rome gerig was. Ons vind daar 2 eeue voor Christus al ’n tempel  aan die godin Rome gewy: Dea Roma. In 26 na Christus kry hierdie stad toestemming om ’n tempel vir keiser Tiberius te bou. In Smirna woon baie Jode. Die kans is groot dat daarom die Jode daar volgens hul eie Joodse reg bereg kon word. As ’n mens hierdie dinge bedink, sien jy ook raak waar die gevaar vir die klein gemeente van Christus vandaan gekom het. Vervolging van die kant van die Romeine en van Jode. Christene het nie die Romeinse gode gedien en het geweier om die keiser as god te vereer. Hulle het ook die Jode opgeroep om in Christus te glo. Wie sy lewe nie aan Christus as die Verlosser toevertrou, gaan verlore. As jy na die gemeente van Christus in hierdie welvarende stad kyk, sien jy dat hulle arm is. Hulle tel nie mee nie. Nogtans sê Christus dat hulle ryk is! Ryker as die hele welvarende stad Smirna! Ryk in Hom.

 

DE BELANGRIJKSTE

 

Openbaring 2:8 Smyrna, het huidige Ismir, werd de ‘eerste van Asia’ genoemd. De mooiste, de belangrijkste, de hoofdstad van deze Romeinse provincie. In deze stad worden de echte christenen juist arm gehouden en moeten vrezen voor hun leven. Het zou niet vol te houden zijn om te blijven geloven als Smyrna echt het belangrijkste in het leven is. Als iets op deze wereld echt het belangrijkste is, waar je voor kan leven, is leven met Christus niet vol te houden. Dan ontzeg je je dingen op deze wereld voor niets. Dan heeft het geen zin om vooral op de hemel gericht te zijn in plaats van op de aarde. We lezen over die gerichtheid o.a. in Kol 3:2: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.”
Toch is juist het gericht zijn op boven het echte leven! Waarom? Omdat Christus de ‘Eerste en de Laatste is’. Niet Smyrna of wat of wie ook maar op deze aarde is de eerste en de belangrijkste. Christus is God. Hij was er altijd en zal er altijd zijn. Hij is het van wie we in Johannes 1 lezen: “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is, In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” 
Je leven heeft zin hoe arm en verdrukt je ook bent als je aan Christus als de Eerste en de Laatste verbonden bent. Dan leef je en kan je leven niet stuk! Dan werk je op aarde in Zijn dienst. 

 

WEER LEWEND GEWORD

 

Openbaring 2:8 Christus ken ons. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet hoe moeilik dit vir Sy kerk in Smirna is. Hoe verdrukking hul deel is juis omdat hulle op Christus bou. Hoe die dood, vanweë hul lewe met die HERE, hulle bedreig. 

Juis in daardie omstandighede kondig Hy Homself aan as die: ‘wat dood was en weer lewend geword het’. Dis nie nodig dat die gemeente daar die moed verloor as hulle in die tronk kom of selfs om die gehoorsaamheid aan Christus dood gemaak word nie. Een van die bekendste martelaren uit die eerste eeue is ds Polikarpus uit Smirna. Hy kom in 156 na Christus op die leeftyd van 86 jaar op die brandstapel. Dit beteken dat hierdie Polikarpus uit Smirna op die oomblik dat hierdie brief in die gemeente voorgelees word omtrent 26 jaar oud is. 
Christus wys Sy gemeente in Smirna dat selfs as hulle in die tronk kom of dood gemaak word hulle hoop nie vervlieg het nie. Dan is die ewige lewe daar! Die dood is vir God se kind nie die einde nie. Hoekom nie? Omdat Christus vir ons gesterf het en ook vir ons uit die dood opgestaan het! Hy het weer lewend geword en so die dood oorwen vir elkeen wat by Hom sy of haar lewe soek. So gee Christus Sy kerk en elke gelowige moed selfs as ons met die dood bedreig word. Dan mag ons in die geloof weet wat ons in 2 Tim 2:11 lees: “Dit is ’n betroubare woord; want as ons met Hom gesterf het, sal ons ook met Hom lewe.”

 

TOCH RIJK

 

Openbaring 2:9 Christus schrijft dat Hij de kerk in Smyrna kent. Hij is helemaal op de hoogte met wat er in de gemeente speelt en hoe ze leven. Hij leeft als de Zoon van God, die alwetend is, met ze mee. Dat is een grote troost. De kerk van Christus in Smyrna heeft het namelijk moeilijk. De Here Jezus laat merken dat Hij weet dat Zijn gemeente daar met ‘verdrukking en armoede’ te maken heeft. Hierbij is ook de volgorde van deze twee zaken van belang. Het gaat hier om verdrukking en armoede vanwege het leven met Christus. Geloven leidt in Smyrna tot verdrukking. Het woord dat hier gebruikt wordt, wijst op zowel lichamelijke als geestelijke verdrukking. Omdat de broeders en zuster met Christus als hun Koning leven en daar voor uitkomen, krijgen ze klappen. Ze worden ook achteruit gezet. Ze zijn arm om hun geloof. Waarschijnlijk krijgen ze ontslag en kunnen geen baan vinden omdat ze als echte christenen bekend staan. Ze worden om hun leven met de HERE geboycot. Dat zorgt voor armoede. Als dat in je leven gebeurt, is het moeilijk. Dan valt het echt niet mee om als volgeling van Christus te blijven leven. Om samen echt kerk van de Here Jezus te blijven. Juist dan is het zo goed en bemoedigend om te weten dat Christus, die Zijn volk het eeuwige leven geeft, je ziet en je erdoor zal helpen. Hoe moeilijk ze het ook hebben, hoe arm ze ook zijn toch zijn zij echt rijk. Ze mogen zich aan dit woord van Christus vasthouden: “Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.’ Luk 6:20

 

IN CHRISTUS RYK

 

Openbaring 2:9 Die Here Jesus weet hoe ons voel. Hy weet watter met ons gebeur as ons vanweë die geloof geboikot word. As jy geminag word, verdruk word en daarom armoede ly. As ons persoonlik of as gemeente so ter wille van Christus ly, mag ons weet wat ons lees in Hebt 4: “Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.” Vs 15 Juist Christus is vanweë Sy lewe vir God vervolg selfs tot die dood aan die kruis. Hy weet hoe dit voel om verdruk te word. Hy verstaan wat jy voel as die probleme van die lewe so baie groot is. Ons lees dan in die volgende vers van Hebr 4: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”
Die Here Jesus wat tot die dood aan die kruis gely het, het opgestaan en is die groot Koning vir ewig. Jy kan by Hom aanklop in jou nood en dan maak Hy oop. Dan is Sy heerlike hulp daar vir jou. Dan word jy op die regte tyd gehelp. As mense sterf omdat hulle op Hom bou, is die regte hulp dat hulle die ryk lewe sonder end in die hemel by Christus ontvang. Hoe arm en verdruk ook nogtans staan die ewige rykdom, deur Christus verdien, vir God se troue volk te wagte. Wie hier op aarde rykdom en aansien sonder Christus gesoek het, is dan vir altyd brandarm. Hoe groot is die houvas as Christus vir Sy gemeente in Smirna sê: “Maar jy is ryk”.

 

ECHTE JOOD

 

Openbaring 2:9 De grootste en felste tegenstand komt in Smyrna van de mensen die het dichtst bij de christenen staan. De Joden. Je ziet dat vaker in de wereld dat juist de mensen met wie je het meest deelt je tegenstanders worden. Ook in het boek Handelingen zien we dit. In het begin van de jonge kerk deelde de kerk nog in de bescherming die de Joden in het Romeinse Rijk hadden. Het Joodse geloof werd in het Romeinse Rijk toegelaten en de Joden waren vrijgesteld van de plicht om voor de keizer als een god te offeren. In het begin werd de kerk van Christus door de buitenwacht als een stroming binnen het Jodendom gezien. Ze werden daarom niet verplicht voor de keizer te offeren. De Joden deden er alles aan om te zorgen dat duidelijk werd dat christenen geen Joden waren. In het jaar 75 na Christus wordt officieel in het Achttiengebed, dat elke sabbat in de synagoges gebeden werd, ook een vervloeking van de christenen opgenomen. De Joden nemen heel duidelijk afstand van het geloof in Christus als de beloofde Verlosser. Zij zien volksgenoten die in Christus geloven niet meer als Joden. Nu zegt Christus dat je niet een echte Jood, een echt verbondskind kunt zijn als je niet in Christus gelooft. Een echte Jood is iemand die met Christus als de beloofde Verlosser leeft. We lezen dat heel duidelijk in Galaten 3:29: “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.

 

DIE ISRAëL VAN GOD

 

Openbaring 2:9 Christus ken die lastering wat die gemeente van Smirna tref. Hierdie lastering kom veral van die Jode. Juis deur die lastering wys hulle dat hulle nie by God se volk behoort nie. Hulle het hul in diens van die Satan gestel. God se groot teenstander. 
Die Here Jesus self het ook duidelik gemaak dat as verbondskinders hulle teenoor Hom opstel hul die duiwel as vader het. Sien Joh 8:44. Hulle wat hul aan Christus in liefde toevertrou behoort by God se volk, by die Israël van God. Baie duidelik en mooi lees ons dit in Gal 6:15,16: “Want in Christus Jesus het nog die besnydenis nog die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reel, en oor die Israël van God!”
Jode wat nie by die Israël van God behoort belaster die gemeente van die Here Jesus in Smirna. Dit beteken dat hulle dinge oor die gemeente vertel wat nie regtig so is nie. Hulle stel die gemeente in ‘n slegte daglig om daarvoor te sorg dat die gemeente vervolg word en swaarkry. ‘n Voorbeeld van so’n lastering deur die Jode sien ons byvoorbeeld in Hand 17:6,7 as gesê word dat die gemeente van Christus mense tot opstand teen die wettige gesag aansit. Wanneer oor ons juis as kinders van God oneerlike dinge vertel word mag ons weet dat Christus weet hoe dinge regtig is. Gelukkig is Hy die Regter wat die laaste oordeel uitspreek.

 

STIL BLIJVEN?

 

Openbaring 2:10 De Here Jezus maakt duidelijk dat Zijn gemeente in Smyrna het moeilijk gaat krijgen. Er zullen er zijn die om hun leven met Christus in de gevangenis komen. Dat komt. Toch zegt onze Heiland dat ze daar in Smyrna niet bang hoeven te zijn in verband met het lijden dat over ze komt. Dat klinkt ons misschien makkelijk in de oren. Het gaat namelijk om lijden, om ellende dat echt komt. In de gevangenis gezet worden, achteruitgezet worden, door mensen geminacht worden omdat je Christus volgt, gaat je toch niet in de koude kleren zitten toch? Wij hebben in onze situatie waarin we vrij zijn al de neiging om bepaalde standpunten die we vanuit het leven met de HERE hebben wat af te zwakken of er niet over te praten. Dat kan namelijk felle reacties oproepen. Dat wil je niet, je wilt voor vol worden aangezien. Dan zie je hoe de angst ons leven regeert in plaats van frank en vrij voor Christus en het goede leven met Hem uit te komen. 
De Here Jezus zelf zegt dat we niet bang hoeven te zijn. Juist als je in je leven de tegenstand van de wereld voelt, is Christus op een bijzondere manier bij je. Juist dan komt Zijn Geest vol liefde jou te hulp. Dat belooft Christus jou en mij. Ook daarvoor is Hij gestorven. 
Ook als je de angst wel voelt, mag je het bij de Here brengen en bidden om nieuwe geloofsmoed. Die geeft Vader in de hemel dan als jouw liefdevolle Vader!

 

DIE DUIWEL SE MAG IS BEPERK

 

Openbaring 2:10 Ons sien dat die duiwel nog altyd mag op aarde het. Hy het dit tot die Here Jesus op die wolke terugkom. Hy kan na Christus se hemelvaart nie meer in die hemel kom nie. Hy konsentreer hom nou heeltemal op die aarde en dan veral op die gelowiges. Ons lees dit in Openbaring 12. As ons daar lees van die vrou gaan dit om die gemeente van Christus. Ons lees dan in vers 12,13: “Wee, die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het”. Die duiwel soek regtig as ’n leeu wat honger is om die kerk, om die gelowiges in sy hande te kry. Die Here Jesus maak vir die gemeente van Smirna duidelik dat die duiwel dit by hulle met geweld gaan probeer. Christus gebruik hier die woord duiwel wat letterlik lasteraar beteken. Die duiwel sal sorg dat dinge van God se kinders vertel word wat nie waar is nie maar wat mense glo en daarom christene in die tronk sal gooi. Nogtans kan die duiwel nie doen wat hy maar wil nie. Hy kan nie verder gaan as waarvoor Christus hom ruimte gee nie. Daarom kan Christus sê dat die gevangeskap ’n beperkte tyd sal vat. Tien dae. Die duiwel kan God se kinders nie vir altyd in sy hand hou nie. Christus het oorwen en dit gewys toe Hy uit die dood opgestaan het. Die duiwel kon Hom nie vashou nie. Dit is ons houvas as die duiwel moeilike dinge oor ons laat kom.

 

TROUW TOT IN DE DOOD

 

Openbaring 2:10 De duivel gaat in deze wereld tekeer. Vooral tegen de trouwe kerk van Christus. Dat zorgt er voor dat er in Smyrna een tijd komt dat gelovigen gevangengenomen, gemarteld en zelfs gedood zullen worden. Er komt door Christus ingrijpen een einde aan de vervolging. Daarop wijzen die 10 dagen. Toch zullen sommigen trouw moeten zijn tot in de dood. We zien dat later in de geschiedenis ook steeds weer. De duivel krijgt niet de macht om Christus kerk door vervolging van de wereld te vagen. Toch kost het broeders en zusters in alle tijden hun leven. De Here Jezus roept op waar nodig trouw te zijn tot in de dood. Als je er op let wat Hij gedaan heeft dan zie je dat Hij dit met alle recht kan zeggen. Bij Hem kun je ook de moed, de trouw vinden om zo te leven. Het was de Here Jezus die totaal onschuldig gevangengenomen is, gemarteld is en aan het kruis gedood is. Waarom? Omdat Hij trouw bleef aan Zijn Vader in de hemel en zich helemaal aan Hem toevertrouwde. Zelfs toen om onze zonden de Vader Hem drie uren verliet. De Here Jezus stierf om Zijn trouw aan God en stond na de 3 dagen weer op! Liet de duivel met lege handen, een leeg graf staan. Christus is de overwinnaar van de dood! Zie vers 8. Hij belooft je om de trouw tot in de dood je te willen geven. Hij belooft, en dat is zeker, dat wie met Hem lijdt ook deelt in Zijn overwinning, Zijn heerlijkheid. Zie ook Rom 8:17

 

KROON VAN DIE LEWE

 

Openbaring 2:10 Trou tot in die dood. Hoekom sou jy dit wees? Die dood is tog die einde van die lewe? Baie mense dink so. Ander mense sê dat dit so kan wees dat na die sterwe nog lewe is. Nogtans is hulle daarvan nie seker nie. As ‘n mens so dink en voel hoekom sou jy dan trou aan Christus wees tot in die dood toe? Dan wil jy tog uit die lewe haal alles wat jy kan. As die lewe nie meer lekker is en jy dink dat dit nie meer lekker kan word nie kies jy vir eutanasie. Dan lê jy jou lewe en die oomblik van jou sterwe nie in die hande van God nie. 
Gelukkig is die dinge nie so nie! Christus het vir wie trou aan Hom is tot die einde toe die lewe verdien. Die lewe wat soveel mooier is dan die lewe nou op hierdie aarde. Die lewe wat regtig vol is van geluk en niks anders nie. Waarin ‘n mens geniet omdat hy so naby die HERE is en vrede met Hom het. Christus het dit as die Verlosser verdien. Deur op Christus te bou, deur in de krag van die Gees vol te hou, kry ‘n mens dan die louerkrans omgehang. Die krans van die oorwinning. Die Here Jesus bemoedig die gelowiges wat vervolg sal word so: “En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” Matt 10:22. Ons kan in moeilike tye vorentoe kyk soos onsook  in Jak 1:12 lees: “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan wie Hom liefhet.

 

DE TWEEDE DOOD

 

Openbaring 2:11 De Here Jezus sluit met bijzondere woorden de brief aan Smyrna af. Echt als de Heiland die van Zijn gemeente houdt. Hij weet hoe moeilijk ze het daar gaan krijgen. Hoe ze in hun geloof, in het volhouden in geloof op de proef gesteld zullen worden. De beulshanden zullen meerderen van hen treffen. Het zal bij gemeenteleden tot de dood leiden. Dan komt de Here Jezus met woorden die voor Zijn kerk van alle tijden heel belangrijk zijn. Dan zegt Hij: “Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”
Je kunt sterven om je leven met Christus en toch een overwinnaar zijn. Wie in de kracht van de Geest aan Christus heeft vastgehouden, ligt misschien dood op de vloer maar deelt in de overwinning door Christus behaald. Je hoort hier de juichkreet van Paulus in Rom 8: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.” Vs 38,39 Wie zich aan Christus toevertrouwt, leidt geen schade door de tweede dood. De eerste dood is het sterven hier op aarde. Ook de gelovigen sterven. Het lijkt alsof hun geloven geen zin heeft gehad. Maar zo is het niet. Want die tweede dood, het eeuwig oordeel zal hen niet treffen! Dat maakt alles zo anders maar daarover morgen verder.

 

GEEN SKADE VAN DIE TWEEDE DOOD NIE

 

Openbaring 2:11 Wie in vertroue op Christus sterf, “sal deur die tweede dood geen skade ly nie.” Die eerste dood is jou afsterwe op hierdie aarde. ’n Mens se bestaan eindig nie as jy op aarde sterf nie. Ons kom almal sonder ons liggaam voor God se troon. Ons lees dit o.a. in 2 Kor 5: “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” Vs 10 Wie sonder die ware geloof in Christus sterf, word deur God veroordeel. ´n Mens sal dan verder bestaan ver van die HERE en Sy liefde. Hierdie bestaan in die hel word die ewige verderf genoem. Dit is die tweede dood. Sien o.a: Openb 20::6,14; 21:8 

Die tweede dood is die straf wat ons as mense na die sondeval almal verdien het. Nogtans word wie op Christus bou van daardie oordeel gered omdat Christus die Godverlatenheid vir die gelowiges gedra en weggedra het. Christus het in Sy opstanding gewys dat Hy die tweede dood verslaan het. Wie steeds vanuit die vergewing wat Christus verdien het, lewe en steeds weer soek om God se wil te doen, kom nie in de tweede dood nie. Die ewige oordeel kan by jou dood jou dan selfs in niks beskadig nie. Christus is jou advokaat waardeur die Vader jou vryspreek en deur die sterwe heen die ewige lewe gee. Heerlik Christus sê: “Ek is die opstanding en die lewe, wie in My glo, sal lewe al het hy gesterwe”. Joh 11:25

 

KERK IN PERGAMUM

 

Openbaring 2:12 Christus schrijft ook een brief aan Zijn gemeente in Pergamum. Deze stad ligt meer landinwaarts. Deze stad is in economisch opzicht minder belangrijk dan Efeze en Smyrna. Toch is het een stad die toen van groot belang was. Vooral als het om godsdienst en cultuur gaat. Deze stad is trots op haar wereldberoemde bibliotheek. In deze bibliotheek bevinden zich 200.000 boeken. Dat was voor die tijd dat elk boek nog met de hand geschreven werd een ongelooflijke hoeveelheid. Je kunt dus begrijpen dat veel geleerden naar Pergamum gingen om daar te studeren. Veel van deze boeken waren op perkament geschreven. Dat was voor die tijd een dun soort papier dat van dierenvellen gemaakt was. De naam perkament komt van Pergamum omdat juist in deze stad het perkament door een bepaald proces heel sterk verbeterd is. De cultuur is in deze stad  sterk verbonden met de godsdienst. Ik kom daar morgen nog uitgebreider op terug. Ik noem nu een heel belangrijk onderdeel van de godsdienst in deze stad. Dat was de dienst aan de god van de genezing: Asclepius. Hij wordt als een slang voorgesteld. Deze god wordt ook Verlosser genoemd. De gemeente van de echte Verlosser staat in deze stad tegenover de Satan in cultuur en godsdienst. Gelukkig heeft Christus het scherpe tweesnijdende zwaard in Zijn hand. Hij beschermt Zijn kerk. Ook vandaag en morgen.

 

HARTLIK CHRISTEN WEES

 

Openbaring 2:12 Pergamum is ´n stad van kultuur en godsdiens. Mense kom na hierdie stad om Zeus, Athene, Dionysius en Asklepius te vereer. Hierby kom nog dat Pergamum in Asia die amptelike sentrum vir die verering van die keiser is. Pergamum was die eerste stad in die Romeiense provinsie Asia wat toestemming gekry het om vir ’n keiser wat nog leef ’n tempel te bou. Dit was in die jaar 29 voor Christus toe hulle ’n tempel kon bou vir ‘die goddelike Augustus en die godin Rome’.
Die Satan het in Pergamum baie wapens om Christene aan te val en te verlei. Die verleiding in hierdie stad is groot om ´n kompromis met de wêreld te sluit. Om in jou hart te sê dat Christus jou Verlosser en God is maar dat jy tog van tyd tot tyd met die verering van die keiser saamdoen. Dan loop jy geen gevaar nie. Dan bring jy die gemeente van Christus nie in probleme nie. Dit gaan in die lewe met God tog nie om reëls nie maar om wat in jou hart lewe? Hierdie soort gedagtes voel vir ons as mense dikwels goed. Nogtans is hulle nie reg nie. Die Here wil dat ons met alles wat in ons is Hom dien. Wat in ons hart is moet dan ook ons hande, ons mond, ons voete, alles in ons lewe bepaal. Dan wil ons geen kompromis met de wêreld sluit nie. Dan wil ons ook daar waar die troon van die Satan staan net dienaar van Koning Christus wees. Christus wil jou en my daarvoor die moed, Sy Gees gee!

 

TROON VAN DE SATAN

 

Openbaring 2:12 Kerk van de Here Jezus zijn daar waar de troon van de Satan staat. Je zou zeggen dat is onmogelijk. Daar kun je het als gelovigen toch niet volhouden? Dat denken wij ook wel eens als we zien in wat voor een samenleving onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Dan slaat de angst ons om het hart. Het is toch bijna onmogelijk in een samenleving waar een leven zonder God en tegen zijn wil in overdonderend door allerlei media op ons afkomt? Je ziet als het ware de troon van de Satan voor je. In dit soort omstandigheden presenteert Christus zich aan de gemeente van Pergamum als: “Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft”. Het lijkt er vaak op dat de Satan regeert en je daaraan niet kunt ontkomen. Toch is het anders. Niet de Satan, niet de regeerders die Christus trouwe kerk vervolgen, niet de media en de meerderheid die ons en onze kinderen een leven zonder het echt volgen van Christus aanbevelen, regeren. Er is er een die sterker is dan de Satan, dan alle verleidende invloed van de wereld. Dat is die ene die het slagzwaard in Zijn hand heeft. Dat zwaard dat aan de punt scherp is en dat aan twee kanten snijdt. Niemand kan deze persoon verslaan. Wij mogen als biddende mensen hoop hebben voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen als we ons, ook waar de troon van de Satan staat,  toevertrouwen aan Christus. Hij beschermt ook nu wie zich aan Hem toevertrouwt tegen de Satan.

 

DIE TEENSTANDER

 

Openbaring 2:12,13 Ons lees weer, soos in die briewe aan Efese en Smirna, dat Christus weet wat in die gemeente van Pergamum gebeur. Hy weet dat hulle daar gemeente is waar die troon van die Satan staan. Ons moet bedink dat die woord Satan ’n Hebreeuse woord is wat teenstander beteken. Die woord het tot ’n naam vir die duiwel geword. Die duiwel is God se groot teenstander. Die Satan is vir Christus die Teenstander. Daarom is dit ook so vir Christus se kerk. As ’n mens hierdie dinge weet dan sien jy ook die diepte in die Here Jesus se woorde wat hy na Petrus se belydenis dat die Here Jesus die Seun van God is, uitspreek: “Jy is Petrus en op hierdie rots sal Ek My gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matt 16:18 Hoe naby die doderyk, die hel, die woonplek van die Satan ook al is as Christus se kerk trou is aan Hom kan die ryk van die duiwel die kerk nie verslaan nie. Nooit nie! In die geestelike stryd vind die gelowige rus by Christus wat opgestaan is, na die hemel gegaan en vanuit die hemel regeer. Dink ook aan wat ons lees in Jes 11:4 en vind daarin vandag jou rus en vrede: “Maar aan die armes sal de HERE in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van Sy lippe die goddelose doodmaak.” Christus het die skerp, tweesnydende swaard!

 

GOD, HEER EN REDDER

 

Openbaring 2:13 De gemeente in Pergamum leeft op een gevaarlijke plaats. De titels van Heer en Redder worden hier nadrukkelijk aan anderen dan Christus gegeven. De keizer wordt hier als Heer vereerd. De god Asclepius als Redder. Daarbij komt dat Zeus er als de oppergod aanbeden wordt. Dat Christus de Heer en de Redder is wordt niet erkend en roept weerstand op. Dat de HERE de enige God is, roept tegenstand op want Zeus is hier de oppergod. Dan zijn er nog de Joden die niet met de christenen te maken willen hebben. De gelovigen in Pergamum zijn echte vreemde eenden in de bijt. Een heel kleine minderheid. Een minderheid die ook voelt hoe het onrecht hen treft. Tot zelfs in de dood van broeder Antipas toe. Het is echt schrikken als iemand met wie je in de kerk zit om het geloof in Christus doodgemaakt wordt. Broeder Antipas is doodgemaakt omdat hij een trouwe getuige van Christus bleef. Hij bleef getuigen van Christus als de Opgestane uit de dood die God en Heer en Redder is. Hij bleef getuigen dat er geen andere God en Redder is. 
Wat is jouw houvast als dit soort dingen gebeuren? Wat houd je dan op de been? Dan denk ik aan de volgende woorden van de Here Jezus zelf: “Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Matt 10:31-33

 

GOD, HEER EN REDDER

 

Openbaring 2:13,14 Antipas het as martelaar gesterf. Die gemeente van Pergamum word geprys omdat hulle trou aan Christus bly. Hulle bly bely dat Hy die enigste Heer en Verlosser is. Ook al beteken dit vervolging en die dood. Nogtans is in hierdie gemeente dinge aanwesig waarvan Christus nie hou nie. Ons sien hier dat glo nie net is dat jy met oortuiging leer dat die HERE die enigste God is en dat Christus die enigste Verlosser is nie. Ons het nodig om hierdie dinge te leer en te bely. Daarsonder kan ons nie ’n gemeente van Christus wees nie.
Die regte leer vra egter  ook om die regte lewe. Christus het teen die gemeente van Pergamum dat hulle nie optree teen mense wat die leer van Bileam aanhang en uitdra. Wat is nou die leer van Bileam? Vir die antwoord moet ons daarop let dat Bileam God se volk in die woestyn wou vervloek maar dit deur die werk van God se Gees nie kon doen nie. Hy kon met woorde die volk net seën! Sien Num 22-24. As hy God se volk nie kan vervloek nie gee hy koning Balak die raad om ’n fees te organiseer. ’n Fees met baie drank, met mooi Maobitiese vroue  waar ook die afgode gedien word. Hy gee die raad dat die mooi vroue van Moab die manne van Israël vir daardie fees sal nooi. Die vroue moes die mans van die verbondsvolk, wat mooi geweet het wie die HERE is, verlei tot sondes. Christus verduidelik dat dit nie so kan wees  dat jy bely dat Christus die enigste Heer is en dat jy nogtans saamdoen met die sondige wêreld nie.

 

TOCH SLAAF VAN DE DUIVEL?

 

Openbaring 2:14 Bileam was een heel slimme man. Heel doortrapt. Hij was uit op geld. Hij was een in die tijd wereldberoemde man. In de wijde omtrek stond hij bekend om zijn occulte macht. De laatste jaren is ook bij opgravingen uit die tijd zijn naam naar voren gekomen en wordt hij beschreven als de grootste en machtigste tovenaar. Als je hem aan je kant hebt, heb je een geweldige macht. Hij heeft een verbond met de demonen gesloten. Toch loopt hij stuk op de macht en liefde van de HERE voor Zijn volk. Hij kan in dienst van koning Balak geen enkel negatief woord over Gods volk uitbrengen. Hij wordt profeet van de HERE tegen wil en dank! De Geest van God overwint.
Deze dingen zorgen er niet voor dat Bileam een volgeling van de HERE wordt. Nee, zijn haat tegenover God wordt alleen maar groter. Hij staat echt in dienst van de duivel. Daarom komt hij met het advies voor dat feest met die mooie vrouwen en daarbij het offeren voor de afgoden. Num 25;31:16 Ook vandaag klinkt het zo aantrekkelijk om van Jezus te houden en toch een los leven te leiden. Toch zo te feesten dat je rustig dronken kunt zijn, eens met een ander naar bed kunt gaan. Om uit je dak te kunnen gaan zonder er aan te hoeven denken hoe Christus jouw leven wil. Dat moet toch kunnen. Allemaal niet zo zwaar hoor. Dat heet dan staan in de vrijheid. In werkelijkheid noem je jezelf een christen en ben je slaaf van de duivel.

 

AANPAS?

 

Openbaring 2:15 Ons lees hier oor die Nikolaiete. Christus het hulle ook al genoem in Sy brief aan die gemeente van Efese. Hierdie Nikolaiete leer wat Bileam as ’n struikelblok voor die Israëlieten neergelê het. Die Nikolaiete leer dat jy ’n Christen kan wees en tog op verskillende punte ’n wêreldse lewe kan lei. Die HERE sou dit net belangrik vind dat jy in jou hart van die Here Jesus hou. Nogtans kan jy, as dit volgens jou nodig is, maar teen die wil van God in leef. ’n Voorbeeld kan verduidelik wat dan gebeur. Jy is getroud. Jy hou van jou vrou. Jy soek werk. Jy kom agter dat om die werk te kan kry dit goed sou wees om met ’n ander vrou as jou eie die bed te deel. Is dit dan so dat jy kan sê: geen probleem nie as ek maar in my hart van my eie vrou bly hou? As jy dit lees besef jy dat dit nie so is nie. Regte liefde vra om trou! 
Die verleiding is groot wanneer in die kerk mense sê dat ons ’n kompromie met die wêreld kan sluit. Mense beweer dikwels dat dit goed is om ons meer aan die wêreld aan te pas want dan sal mense meer na ons luister. As dit gaan om dinge wat die HERE se norme is dan mag ons uit liefde vir Hom nie aanpas nie. As dit net om ons eie gewoontes gaan is dit anders. Die regte liefde vir Christus vra om volledige gehoorsaamheid aan Hom. Die Here Jesus self haat die aanpassing aan ’n wêreldse lewe. Dit moet vir ons genoeg wees.

 

RILLINGEN

 

Openbaring 2:16 Er zijn van die momenten dat woorden van God je zo in de spiegel laten kijken dat je de rillingen over je lijf voelt gaan. Zo vergaat het mij nu. Als ik deze woorden op mij in laat werken en kijk hoe wij in onze tijd vaak denken en handelen dan wijst Christus nu zo’n duidelijk weg. Hij roept de gemeente van Pergamum op tot bekering. Terwijl ze zelfs voor Christus opkwamen en daarvoor stierven. Ondanks dat goede is het erg dat ze in hun midden toelaten dat mensen leren dat je op punten een werelds leven kunt leiden. Dat aanpassen aan de wereld niet zo erg is als je maar van Jezus houdt in je hart. Een gemeente die deze leer niet weerstaat en mensen die dit blijven leren niet uit hun midden wegdoet, krijgt met het oordeel van Christus te maken. Een gemeente die dit soort dwaalleer toelaat is medeschuldig hoe ze zelf ook denken. Je laat dan toe dat mensen voor kinderen van God een struikelblok neerleggen in de kerk van de Here Jezus. Je ziet dan ook de overeenkomst met wat er onder Israël gebeurde in de tijd van Bileam. Toen veel Israëlitische mannen op het feest met Moabitische vrouwen naar bed waren geweest en daarbij ook aan afgodendienst hadden meegedaan, kwam Gods oordeel over het hele volk. Dat hield op toen de tucht door de stam van Levi werd toegepast. Toen mensen die zondig feestvierden zelfs met het zwaard werden gedood onder leiding van Pinehas week God straf van het volk. Zonder dat zwaard zou de hele kerk onder Gods oordeel verdwenen zijn.

 

TOLERANSIE?

 

Openbaring 2:16 Dit gaan nie net om wat in die verlede gebeur het nie. Die HERE is dieselfde God wat Hy altyd was. So sal Hy ook altyd bly. Hy kon dit nie verdra dat mense onder Sy volk die dwaalleer verkondig en in praktyk bring dat jy as gelowige ’n wêreldse lewe kan lei nie. Die HERE verdra dit nie as teen mense wat so onder Sy volk leef nie opgetree word nie.
Die Here Jesus maak duidelik dat wanneer die gemeente van Pergamum dit so laat Hy gou kom om te straf. Bekering is nou nodig. Dit is nodig dat die hele gemeente in hul denke so verander dat hulle dit nie bly verdra nie. Dit is nodig dat die mense wat so leer en leef in hul denke en in hul doen heeltemal verander. Die Here Jesus maak duidelik dat Hy dwaalleer nie tolereer nie en dat ons daarom as kerke daarin ook nie tolerant mag wees nie! Hoe belangrik is hierdie woorde vir die kerk in die 21e eeu. Ons leef in ’n wêreld waar hierdie toleransie aangeprys word.
As ons tog so tolerant wil wees, word Christus ons teenstander. Dan word die swaard van Christus waarmee Hy Sy troue gemeente beskerm vir ons die swaard waarmee Sy oordeel ons tref. Christus straf ook met die swaard wat uit Sy mond kom. Sien o.a. Openb 19:15. Naby Christus leef is nodig om onder Sy beskerming te staan. Die beskerming is dan ook seker.
 

VERBORGEN MANNA

 

Openbaring 2:17 De Here Jezus laat weer zien dat wat Hij aan een gemeente schrijft van belang is voor alle kerken op de wereld. Het gaat er om dat we deze woorden van de Geest echt willen horen. In ons hart willen opslaan om daaruit te leven. 
Er komt weer een prachtige belofte voor wie een echte hoorder van het evangelie is en daarom ook een dader ervan. Wie zo met Christus leeft, is een overwinnaar. Je deelt dan in de overwinning die Christus op de duivel, de dood en alle kwaad behaald heeft. Uiteindelijk kunnen de duivel en het kwaad je niet blijven raken. Door Christus overwinning is voor wie bij Hem schuilen de dood de poort geworden naar een leven waar de dood en de duivel je zelfs met geen vinger meer aan kunnen aanraken. Wat de grootste nederlaag op aarde lijkt wordt door Christus overwinning voor de gelovigen een stap naar een bestaan waar ze de overwinning nog veel meer beleven. Zonder einde. 
Hoe kan dit? Omdat ze door het geloof te eten krijgen van het verborgen manna. Manna was het eten dat in de woestijn uit de lucht kwam vallen. Als de zon opkwam smolt het op de grond en zag je het niet meer. Christus is het manna dat uit de hemel gekomen is. Joh 6. Je ziet Hem nu niet. Hij leeft in de hemel. Leven van het eten, van het vermaak dat de wereld geeft, laat je doodgaan. Leven met Christus geeft je eeuwig leven en geluk!
 

LEWENSBROOD

 

Openbaring 2:17 Die verborge manna. Manna was voedsel in die woestyn. Die HERE sorg dat waar omtrent 2 miljoen mense onmoontlik in die woestyn kan lewe hulle nogtans 40 jaar daar lewe van die voedsel wat Hy onverklaarbaar vanuit die hemel laat kom. 
Die Nikolaiete is mense wat in die tempels van die afgode gaan eet. Mense wat met die wêreld saamdoen omdat hulle meen dat hulle op hierdie manier as Christen kan oorleef. ’n Mens sou as kerk en as gelovige so in de wêreld ’n plek kon kry en hou. Die Here Jesus maak duidelik dat dit nie so is nie. ’n Gemeente wat deur kompromisse met de wêreld wil oorleef, is nie regtig ’n gemeente van Christus nie.
Wie so leef sal die Koninkryk van Christus nie binnekom nie. Ons kan ons lewe nie veilig stel deur ons aan de wêreld aan te pas nie. Ons lewe is veilig en gered as ons Christus in alles wil volg. As Hy vir ons die voedsel is waarvan ons leef. As Hy elke dag ons lewensbrood is. 
Die Here Jesus het dit so duidelik in Joh 6 gesê: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. ….. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” Vs 35,39 Nie die wêreld nie maar net Christus en regtig leef met Hom as jou Heer gee vir jou lewe. Vas en seker!
 

WITTE STEEN

 
Openbaring 2:17 Christus geeft aan wie in geloof in Hem volhoudt een witte steen. Een witte steen werd in die tijd gebruikt om bij de rechtspraak te stemmen. De mensen die een oordeel moesten vellen, deden een zwarte of witte steen in een pot. Wit stond voor onschuldig, vrijspraak. Zwart voor schuldig, veroordeling. 
Denk hier aan de omstandigheden in Pergamum waar gelovigen worden beschuldigd, veroordeeld en gedood. Christus zegt hier van iedereen die om het leven met Hem veroordeeld en gedood wordt dat ze van Hem de witte steen krijgen. Hij spreekt ze vrij als de hoogste Rechter. Daar komt nog iets bij. Een witte steen werd in die tijd ook gebruikt bij een uitnodiging voor bijzondere maaltijden. Dan kreeg je bij de uitnodiging een witte steen als toegangsbewijs voor het feest en de maaltijd. Christus laat zien dat wie om de eenvoudige trouw aan Hem de gevangenis in gaat of zelfs gedood wordt een toegangsbewijs heeft voor het geweldige feest van God. Het bruiloftsmaal van het Lam. Zie Openbaring 19. Daar kan de rechter op aarde en de beul Gods kind niet weghouden. Je ziet hoe Christus Zijn trouwe kerk hier bemoedigt. Ook ons bemoedigt als we in het vrije Westen om ons geloof belachelijk gemaakt worden of ook van bijvoorbeeld  discriminatie beschuldigd worden. Dan zegt Christus: Denk eraan dat je overwint want Ik heb je de witte steen gegeven.

 

´n NUWE NAAM

 
Openbaring 2:17 Christus gee aan die gelowige ’n wit steen, ’n spierwit klippie waarop ’n nuwe naam staan. Christus sorg daarvoor dat die gelowiges vrygespreek word en ook vir die groot fees uitgenodig word. Wie in geloof op Christus bou, word genooi vir die lewe wat deur Christus werk ’n ewige fees is. 
By die nuwe stadium in jou lewe behoort ’n nuwe naam. ’n Naam wat daarvan getuig dat jy God se kind is, dat jy die ewig verloste lewe binnegaan. ’n Naam wat by jou pas. Ons sien hier ook hoe Christus as die Redder en Koning by jou as gelowige persoonlik betrokke is. God se kind is vir Christus nie ’n nommer nie. Die keiser het die inwoners van sy ryk as nommers, as mense wat net sy onderdane is gesien. Wie met Christus leef, deel in Christus se persoonlike liefde en aandag! Hy is die Koning wat in ’n intieme oomblik jou ’n ander naam gee. ’n Naam wat by jou pas en wat duidelik maak dat jy by Christus se verloste volk behoort. Jy gaan die hemel binne, jy leef op die nuwe aarde met die nuwe naam wat jou Redder en God jou gegee het. Wie in geloof leef, kry die uitnodiging wat vir jou die toegang tot die ewige fees is. ’n Nuwe periode in jou lewe wat nooit meer eindig nie. Waar niks meer aan die ou lewe vol sorg, verdriet en sondes herinner nie. Regtig ’n nuwe lewe!