Zondag 31 Geloofsgroei en de verkondiging van het evangelie als sleutel van het Koninkrijk

20-11-2015 08:59

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                        Votum

Vrede/Zegengroet                      Vrede/Zegengroet 

Lied 328                                    Gezang 15 

Lezing van de wet                      Lezing van de wet

Mattheus 5:13-17                      Mattheus 5:13-17  

Psalm 19:3,4                              Psalm 19:3,4

Schriftlezing: Psalm 1                 Schriftlezing: Psalm 1

                     1 Petrus 2:1-10                          1 Petrus 2:1-10

Gebed                                        Gebed 

Collecte                                     Collecte

Gez 177                                     Gezang 6

Teks: Zondag 31                        Tekst: Zondag 31

Verkondiging                             Verkondiging

Psalm 119:1,40                          Psalm 119:1,40

Dankgebed                                 Dankgebed 

Psalm 56:3,4                              Psalm 56:3,4

Zegen                                         Zegen

 

Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Jongens  en meisjes ik denk dat jullie bijna allemaal het liedje kennen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag’. Als je dat zingt maak je er vaak ook nog gebaren bij. Als je dan zingt: ‘dat je groeien mag’ ga je met je hand al hoger in de lucht.

Wat is dat groeien eigenlijk? Het gaat er niet om dat jij langer wordt. Het is niet zo dat als jij in de Bijbel leest en je bidt dat je dan vanzelf langer wordt. Toch zing je: ‘dat je groeien mag’. Het gaat er om dat je groeit in je geloof. Het gaat erom dat je al meer van de HERE leert. Dat je al meer leert wat de HERE gedaan heeft en doet. Dat je al meer leert hoe de Here Jezus wil dat je leeft. Dat je al meer leert hoe geweldig het is dat de Here Jezus jouw Redder wil zijn. Om te groeien als kind van God. Om de HERE als jouw God en jouw Vader echt al beter te leren kennen is het heel belangrijk om steeds weer in je Bijbel te lezen. Om in de kerk steeds weer te horen vertellen uit de Bijbel. Om te weten wie de Here Jezus is. Om te weten hoe Hij graag wil dat jij leeft. Weet je dan raak je in je leven nooit uitgegroeid. Ook je vader en je moeder, ook je opa en oma, ook een dominee heeft altijd weer nodig om in de Bijbel te lezen. Om te luisteren naar de preken in de kerk. Om te blijven groeien in je geloof. Om echt al meer van de HERE te leren houden. Want het belangrijkste in je leven is dat je heel dicht bij de HERE leeft. Dat trof mij toen we afgelopen week bij het eten Maleachi  1 lazen. Moet je eens naar deze woorden luisteren: “Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als Ik jullie Vader ben, waar is dan je eerbied voor Mij; als Ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten-, waar is dan je ontzag voor Mij?” vs 6 

Jongens en meisjes wat leer je daar nu van als je dit in de Bijbel leest? Dat de HERE zo belangrijk en zo geweldig is dat  als Hij praat jij heel eerbiedig moet luisteren. Dat het dan tijd is om heel stil te zijn en heel goed te luisteren. Dan wordt het belangrijkste gezegd wat er in de wereld is. Als je thuis zit of op school of bij de overblijfmoeder en er wordt gezegd nu eerbiedig want we gaan uit de Bijbel lezen en we gaan bidden. Dan wil de HERE dat je heel stil bent en heel eerbiedig luister. Dat wil maar niet je vader of moeder of de overblijf moeder nee dat wil de HERE. Denk daar altijd aan als er uit de Bijbel gelezen wordt en wees dan heel stil en eerbiedig

Jongelui, jullie hebben misschien wel eens meegemaakt dat ouders of anderen tegen je zeiden: Als je bij de koningin was zou je het wel anders doen. Om te laten zien hoe belangrijk het is dat je vol eerbied volgens de wil van God leeft. Dan denk je misschien dat zo iemand zeurt maar toch is het de HERE zelf die ons ook met zo’n voorbeeld leert om echt met eerbied en met heel ons hart Hem te dienen. Ook dat lees je in Maleachi  1. Kijk maar eens in vers 8: “Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nu?’En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie: ‘Dat geeft toch niets?’Bied de gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt de HEER van de hemelse machten.”

Laten we samen vol eerbied zien hoe de HERE juist door de verkondiging van Zijn Woord en de kerkelijke tucht ons geloof wil laten groeien. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:           

 

GELOOFSGROEI EN DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE ALS SLEUTEL VAN GODS KONINKRIJK

 

We  weten wat een sleutel is en waar we een sleutel voor gebruiken. We doen onze deuren dicht als we uit ons huis gaan. We doen de deuren als er niemand meer is op slot. We doen dat omdat we er voor willen zorgen dat anderen niet zomaar ons huis in kunnen. We hebben de sleutel nodig om weer in ons eigen huis of onze eigen kamer te kunnen komen.

Als  het om het komen bij God, als het gaat om het komen in het koninkrijk van de hemel zijn er ook sleutels. Dat zijn de verkondiging van het evangelie en de kerkelijke tucht. Eeerst over de verkondiging van het evangelie. Daarbij gaat het om de Bijbel als het Woord van God en de verkondiging daarvan in de kerkdiensten. Je kunt als gelovige niet zonder de Bijbel en zonder de verkondiging daarvan. Want in de Bijbel en in de prediking van het Woord komt de HERE zelf naar ons toe. Daarin horen we dan dat machtige evangelie van de Verlosser Jezus Christus.

Als we de Bijbel, als we de verkondiging van het evangelie in ons leven niet op de eerste plaats stellen zijn we bezig om de sleutel die God geeft in ons leven weg te leggen. Dan leef je volgens je eigen ideeën. Dan zit de deur naar het koninkrijk van de hemel, dan zit de deur naar de vergeving van je zonden door de Here Jezus op slot. Die deur gaat open als je vol eerbied aan de voeten van God gaat zitten.  Aan de voeten van de heilige Geest die door de Bijbel  en de verkondiging van het Woord je aanspreekt. Je Leraar wil zijn. Een heel bijzondere Leraar want als de verkondiging van het evangelie de Bijbel naspreekt dan is dat het onderwijs dat echt goed is en ook echt goed voor jou is.

Je  ziet dat bijvoorbeeld in Psalm 1. Laten we samen naar een paar dingen in deze psalm kijken. Je ziet dat deze psalm begint met het woord: gelukkig. Wanneer ben je gelukkig? Als de deur naar Gods Koninkrijk voor je open staat. Als je weet dat er voor jou toekomst is, als je weet dat Gods oordeel niet meer op je rust maar door de Here Jezus van je weggenomen is. Je ziet dat ook steeds weer in de Bergrede als de Here Jezus ons vertelt wie er gelukkig zijn. Dan volgt er meerdere keren: “want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.”

Wanneer ben je echt gelukkig? Als de woorden van God, als de wet van Christus dat is wat je steeds in je hart meedraagt. Als je leven juist op de HERE en Zijn woorden gericht zijn dag en nacht. Steeds weer staat boven alles dat je juist de HERE en Zijn wil meer wilt verstaan. Je verdiept je daarin steeds weer met het doel om echt in alles met Christus te willen leven. Dan is het lezen van de Bijbel, je echt verdiepen in wat de HERE zegt al de dagen van je leven geen vraag meer. Want juist omdat je gezien hebt dat de HERE uit liefde Zijn Zoon voor zondaren gegeven hebt wil je juist groeien in dat leven met de HERE. Daarom wil jezelf al minder worden en wil je al meer die andere mens worden die in alles in liefde volgens de wil van je God en verlosser wilt leven. Je wilt daarin groeien  “als een boom, geplant aan stromend water”. Vs 3

Als je wilt groeien dan heb je gezond en voedzaam eten nodig. Dan moet je de woorden van God als het beste voedsel dat er is naar je toe laten komen. Over het eten en drinken van de woorden van God lezen we meerdere keren in de Bijbel. Ik haal een paar elementen daarvan nu naar voren.

Een baby heeft om te leven de moedermelk nodig. Zo hebben wij het Woord van God in ons leven nodig om echt in leven te blijven. Luister  maar naar wat we lezen in 1 Petrus 2: “Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” Vers 1,2

Een  baby wil als die net geboren wordt al heel snel drinken. Hij weet dat hij daarvoor bij moeders borst moet zijn. Zonder dat zuiver Woord zul je niet groeien. Zonder steeds weer de zuivere verkondiging van het Woord in te drinken, blijf je zelfs niet leven. Dan wordt je zwakker en zwakker. Dan ga je uiteindelijk dood. Dan is er niet meer die open deur naar Gods Koninkrijk voor je. Die is dan dichtgegaan omdat je dat zuivere Woord niet op waarde geschat hebt. Je ziet hier hoe belangrijk de zuivere verkondiging van het Woord is en dat je daarnaar luistert en het echt tot je neemt. Dat je daarin groeit en daaruit leeft. Dan zie je ook dat het echt geweldig is dat je elke zondag twee keer samen naar die verkondiging te luisteren. Wat is het dan eigenlijk erg als er soms zo minachtend over kerkdiensten gedaan wordt waarin dat zuivere Woord naar ons toekomt. Als je dan hoort dat mensen dat niet zo belangrijk vinden, dat ze het eigenlijk vaak maar saai vinden.  dan besef je niet wat er hier in de kerkdiensten gebeurd. De HERE die geweldige God komt naar ons toe. Het is werkelijk elke week de grootste gebeurtenis die er elke week in je leven is!  Je hoort dan als er gepreekt wordt volgens Gods Woord, als Christus ons verkondigd wordt de levende stem van God. Ga daarmee nooit slordig en minachtend om. Want dat kost je je leven.

Eerbiedig en vol liefde luisteren naar de woorden van de HERE. Zo luisteren naar de prediking van het evangelie elke week betekent ook dat je wilt groeien. Daarover zijn bij ons nogal eens wat vragen. In onze tijd is er een neiging om alles simpel te willen houden. Een nieging om te zeggen het gaat alleen om de kern. Het is voor ons niet nodig en daar houden we ook niet zo van om precies te willen weten wat God in bepaalde gedeelten van de Bijbel zegt. Houd het simpel en eenvoudig meer hoeven we niet. Dat klinkt goed en toch zijn we dan verkeerd bezig. Dan houden we onszelf zwak en arm terwijl de HERE zelf het graag zo anders bij ons wil zien. De heilige Geest wil dat we verder komen dan de melk. Hij wil dat we ook vast voedsel gaan eten. Ook een goede warme maaltijd.

Ik wil daarvoor met jullie naar 1 Korinthe 3 en Hebreeen 5/6.

Eerst naar 1 Korinthe 3. Paulus schrijft een brief aan een gemeente waar veel verkeerd gaat. Waar ook veel zonden in de gemeente toegelaten worden en er niet duidelijk vanuit de Bijbel onderscheid gemaakt wordt. In die omstandigheden lezen we dan in de eerste verzen van 1  Korinthe 3: “Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld.” Vs 1-3a.

Je ziet dat veel onzekerheid, dat veel  slapheid in het leven als christen, veel  slordigheid in het leven als kind van god voortkomt uit het niet verder dan de melk willen gaan. Mensen willen dan niet dieper in het Woord van God gaan en niet al meer en al duidelijker de wil van god leren kennen. Dan zeggen we: ik houdt van de HERE en ik kan mijn gedrag verantwoorden en verder moet je niet gaan. Dan houden we onszelf voor de gek. Het gaat er juist om dat we al meer Christus en Zijn duidelijke wil willen kennen. Al dieper om al meer ons hart en onze manier van leven aan Hem aan hem te geven. Om al meer de rijkdom van Zijn Woord en daardoor al meer de HERE te kennen. Zo zul je je leven lang met een o0ntdekkingstocht bezig zijn. Waardoor je al meer de HERE leert kennen  en daardoor al meer leert zien hoe nodig je Christus hebt en de vergeving en de geest die je het nieuwe leven leert. Dan leer je al meer hoog opgeven van de HERE en ga je al minder op jezelf steunen. Dat is de echte groei in geloof.

Dat we juist daarop gericht moeten zijn om echt te groeien, zie je ook in Hebreeën 5 en 6. de heilige Geest maakt daar duidelijk dat het goed is om diep door te dringen in wat Hij in de Bijbel ons vertelt. Hij geeft als voorbeelden de vergelijking tussen de hogepriester in het Oude Testament en  Christus als Hogepriester. Hij wijst ook op de diepe betekenis van het priesterschap van Melchizedek in Genesis 14. Als  de Geest ons dat verteld heeft, lezen we in vers 11-13: “Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden.  Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel.  Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.”

Je ziet hier hoe belangrijk het is dat we groeien in geloof en dat dat ook alles te maken heeft met een groeien in kennis en inzicht in het Woord van God. het is dus belangrijk dat de prediking van het evangelie ook daarop gericht is. Om ons als gemeente mee te nemen in het al meer inzicht krijgen en kunnen onderscheiden vanuit wat de HERE in Zijn Woord ons leert.

Dat  is maar geen theoretische zaak. Hoe meer je de HERE kent, hoe meer je leert bouwen op wat Hij zegt en belooft hoe meer je echt uitzicht en blijdschap in je leven kent. Hoe meer je ziet dat er in alle omstandigheden die open deur naar Gods Koninkrijk is als de troost, als het houvast van je leven. Hoe meer je aan Christus verbonden wordt door het kennen van Hem volgens Zijn Woord hoe meer je sterk in deze wereld kunt staan. Als je dat groeien in het kennen van de HERE en Zijn wil maar overdreven vindt en je daar je niet voor wilt inzetten, zorg je zelf ervoor dat je zwak staat in geloof. Zorg je er zelf voor dat je jezelf in de gevarenzone gaat begeven. Dat je makkelijk aan verleidingen toegeeft om tegen Gods wil in te leven. Dan vindt je leven met Christus saai, dan vind je kerkdiensten saai en ga je makkelijk op een weg waarbij het zo eindgt dat aan het einde van je leven die deur naar Gods Koninkrijk gesloten blijft. Dat je nog steeds onder het oordeel van God ligt.

Wanneer je je steeds weer door de prediking dicht bij de HERE laat brengen, steeds weer je laat aanspreken en daardoor vergeving vraagt en breekt met dat in je leven dat in strijd is met Gods wil, staat de deur naar Gods Koninkrijk, naar het eeuwige leven door Christus bloed heerlijk voor je open.

Dan zie je steeds, zonder dat je jezelf bedriegt, die heerlijke belofte van het evangelie. Die belofte dat God je om Christus offer echt vergeving van la je zonden geeft. Elke keer wanneer je die belofte in liefde voor de HERE aanneemt.

Jongens  en meisjes het gaat er in ons leven om dat we wat de HERE ons belooft heeft vast houden, echt blijven geloven. Ik zal het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Je kunt wat de HERE jou en mij beloofd heeft verglijken met een papier waarop die belofte staat. De belofte dat Hij jou wil geven dat de deur naar het koninkrijk van God, naar het eeuwige leven voor je open staat. Het papier waarop die belofte staat moet je bij je hebben als je bij de poort staat. Dat is de sleutel, dat is het wachtwoord waardoor de deur opengaat.

Je hebt dat papier gekregen. Als je in de Bijbel leest of als je echt luistert naar de preek dan zie je dat papier met die belofte weer zo duidelijk! Wat gebeurd er als je de Bijbel niet meer zo belangrijk vind, als je kerkdiensten niet meer zo belangrijk vindt. Wat gebeurd er als je wel weet dat God het in je leven anders wil maar je gaat je eigen weg? Dan laat je het papier met de belofte daarop eigenlijk ergens slingeren. Dan houd je het niet meer vast in je hand. Als je dat papier ergens hebt laten liggen omdat je die dingen gedaan hebt waarvan de HERE zegt dat wil ik niet zo. Dan moet teruggaan. Dan moet je dat papier weer gaan ophalen. Dan kom je weer terug bij God en zeg je: HERE dat was verkeerd van mij. Ik heb er verdriet over. Ik pak de belofte weer vast. Wilt u mij vergeven en dan vergeeft God je als de Vader die zoveel van je houdt.

Het kan zo zijn dat er heel veel moeilijke en verdrietige dingen in je leven gebeuren. Het is zo moeilijk. Je weet niet wat je moet doen. Je bent eigenlijk wanhopig. Misschien denk je wel dat je maar beter dood kunt zijn. Misschien is het wel zo dat je ziet dat je echt heel slechte dingen gedaan hebt in de ogen van God. Zou er voor mij ooit nog wel vergeving zijn? Dan kun je als mens echt wanhopig en depressief worden. Het lijkt alsof niets je meer echt kan helpen. Weet je dat er dan een ding is dat je nog echte hoop kan geven en dat is dat papier met daarop de belofte van God. Die belofte van vergeving en eeuwig leven alleen omdat Christus voor wie zich aan die belofte vastgrijpen de verdiende straf op onze zonden heeft gedragen. Als je in het huis van de wanhoop gevangen zit. Als dat je leven martelt is er die ene uitweg en dat is dat je Gods belofte vastgrijpt. HERE ik redt het niet, wilt u me toch redden. Dan zul je zien dat het de sleutel is om uit het huis van wanhoop te komen en om in alle moeite te zien, te bevinden dat Christus je vraagt en je erdoor heen helpt. Dan mag je weten vanuit de verkondiging van Gods Woord: de deur naar Gods Koninkrijk staat open. Dat kan niemand mij afnemen. Dat is het werk van de heilige Geest in mij.

Wees dan ook vanuit liefde, al biddend steeds weer bezig met Gods Woord, kom steeds weer luisteren naar de trouwe verkondiging van dat Woord. Wie dat niet doet, komt voor een dichte deur. Wie zo leeft, zal merken dat uit genade de deur naar een leven met Christus voor eeuwig, met grote blijdschap voor je open staat.  Koester het Woord van god en de wekelijkse verkondiging daarvan dan ook als een geweldige schat in je leven.

 

AMEN