2 Samuël 19:32-39 We zien adventslicht wanneer Barzillai kiest voor de gezalfde van de HERE

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 92:1,7,8

Lezing van Gods wet

Psalm 101:1,2,3

Schriftlezing: 2 Samuël 17:15-29

Psalm 71:8,9,10

Tekst: 2 Samuel 19:32-39

Verkondiging van het Woord

Psalm 92:5,78

Dankgebed

Collecte

Gez 9

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,  broeders en zusters, jongens en meisjes.

 

Je  moet vluchten. Je moet alles achterlaten wat je hebt. Je moet je paleis uit omdat je kind met steun van veel belangrijke personen en veel aanhang onder de bevolking je als koning weg wil hebben.

Het zal je maar overkomen. Dat nog wel terwijl je met al je gebreken je zoon en het volk dat je regeert in liefde hebt willen opvoeden en regeren. Dan wordt je voor je gevoel weggezet. Wat doet dat een pijn. Wat voel je het als mens diep van binnen als je door mensen van wie je houdt en op wie je vertrouwd hebt aan de kant geschoven wordt. Wat een ellende voor koning David.

Hij vlucht Jeruzalem uit en zoekt voorlopig een veilig heenkomen aan de andere kant van de Jordaan. Hoe moet het verder? Hoe kan David met zijn mannen overleven? Wanneer David aan de andere kant van de Jordaan in Machanaim gekomen is, is daar ineens een welkomstcomité.  Het is de HERE die in al dat verdriet en in al die heel moeilijke dingen aan Zijn gezalfde weer moed en uitzicht geeft.

Dan staan er drie rijke mannen klaar om voor David en de zijnen te zorgen. Om te zorgen dat ze op krachten komen en blijven. Om te laten zien dat de HERE Zijn gezalfde knecht niet vergeten is. Dan staan daar de Ammoniet Sobi en de man die Mefiboset vroeger een schuilplek had gegeven en Barzillai. Zij staan garant voor de opvang en het onderhoud van David en zijn mannen. Wat een heerlijk warm onthaal als je niet weet hoe het allemaal verder moet.

Dan zie je eeuwen later die grote Zoon van David, de Gezalfde van HERE,   in Getsemane. Dan zie je hoe Hij in het nauw wordt gebracht door ons als mensen. Hoe Hij in het nauw wordt gebracht door onze zonden. Hoe wij als mensen Hem niet eren. De Here Jezus weet dat het zwaarste, het moeilijkste het door God verlaten worden om de schuld en zonden van de gelovigen vlak voor Hem ligt. Hoe vlak voor Hem ligt dat Hij als een verslagene, als een misdadiger gevangen genomen gaat worden. Hij bidt in al Zijn benauwdheid. Hij hoopt nog op steun van Zijn leerlingen om Hem heen. Hij krijgt die steun niet. Ze vallen in slaap en laten de Here Jezus alleen strijden. Dan als de nood van de Here Jezus als Gods gezalfde Verlosser zo groot is, komt er bemoediging door Gods hand. Dan lezen we in Lukas 22:43: “En aan Hem verscheen een ​engel​ ​uit​ de hemel, die Hem versterkte.” HSV

De HERE zorgt dat Zijn gezalfden hun werk tot het einde toe, tot het grote doel toe kunnen doen. Daarin mogen ook wij onze rust en troost in een onrustige wereld zoeken en vinden. We zien dat ook als ik jullie vanuit onze tekst het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

WE  ZIEN ADVENTSLICHT WANNEER BARZILLAI KIEST VOOR DE GEZALFDE VAN DE HERE

 

1.            De liefde van Barzillai voor de Gezalfde van de HERE

2.            De zegen voor Barzillai van de Gezalfde van de HERE      

 

1.            De liefde van Barzillai voor de Gezalfde van de HERE

 

David  is verjaagd. Hoe moet de weg van de HERE verder? God heeft toch gezegd dat Hij  de weg naar de Verlosser verder zal gaan via Salomo en niet met Absalom?! Toch wijst alles erop dat Absalom de koning zal zijn. De meeste belangrijke personen en ook de meerderheid van de Israëlieten heeft zich achter de showman Absalom gesteld. De man die met al zijn show en met zijn knappe verschijning en mooie praatjes velen voor zich gewonnen heeft.

Toch zijn er ook die niet naar het uiterlijke kijken. Toch zijn er die naar de inhoud blijven kijken. Die blijven letten op de weg van God. Mensen die geleerd hebben om niet werelds te kijken maar met geestelijke ogen. Met een hart dat steeds weer zo naar de werkelijkheid wil kijken dat je wilt ontdekken wat de weg van de HERE is.

Een van die mensen is Barzillai. Een man van wie de naam in de Bijbel maar een paar keer voorkomt. Hij is al oud als we over hem lezen. De eerste keer is in 2 Samuel 17. Ineens is deze rijke boer er. Ook later zie je dat hij geen man is die zo nodig op de voorgrond hoeft te staan. Het is voor hem genoeg dat hij de HERE kent en in dienst van God kan leven. Een man die in alle rust zijn werk in dienst van Gods Koninkrijk wil doen.

Als de nood aan de man is, is hij er. Koning David moet vluchten. Barzillai ziet met de ogen van het geloof dat het hier maar niet om een menselijke strijd tussen vader en zoon gaat. Het is niet zo dat het maar verstandig is om te kijken wie er wint en je dan aan de kant van de overwinnaar te scharen. Nee, het gaat hier om zoveel meer. Het gaat er hier om dat je jou voegt bij de echte gezalfde van de HERE. Dat je in de keuzes die je in je leven doet je laat leiden door Gods gezalfde die voorop gaat.

We  moeten goed bedenken dat toen Barzillai klaar stond om David en zijn mannen op te vangen en te verzorgen het menselijk gezien niet duidelijk was wie de overwinning zou behalen. Als Absalom zou winnen, zou dat voor Barzillai en zijn bezit en familie waarschijnlijk heel ernstige gevolgen gehad hebben. Barzillai heeft van de HERE geleerd om  bij de keuzes in zijn leven te letten op de HERE, op de weg die Hij wijst. Hij heeft geleerd om de gezalfde van de HERE te volgen. Wat de gevolgen daarvan in je leven op deze wereld ook zijn.

Het vandaag komen naar de kerk betekent ook dat je duidelijk hebt gekozen. Gekozen niet voor de wereld maar voor de HERE. Niet voor jezelf maar voor Christus. Niet voor de wijsheid en glamour van deze wereld maar voor een leven met God. Wat is het belangrijk dat je komen naar de kerk er niet is omdat je anders problemen met je familie of vrienden krijgt maar om de HERE. Dat je daarom er vanmiddag weer wilt zijn.

Het is belangrijk dat je steeds weer in zuivere liefde voor Christus kiest. Dat je dat ook doet als je daardoor in deze wereld gevaar loopt. Het viel mij deze week bij mijn persoonlijke Bijbellezen weer op hoe ook juist het lijden om Christus in deze wereld zo sterk in het Nieuwe Testament naar voren komt. Bijvoorbeeld in Fil 1:29,30: “Want aan u is het uit ​genade​ gegeven in de zaak van ​Christus​ niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.”

 Het gaat om die zuivere liefde voor Christus en dat de keuzes in ons leven door Hem beslissend beïnvloed worden. Leven uit dankbaarheid ook nadat we op zondag het evangelie, het Woord van God gehoord hebben.  Juist in die keuzes voor Hem en daarom volgens Gods wil. Ook in ons dagelijkse leven, ook op ons werk en als we uitgaan. 

Wat moet het voor David heerlijk zijn geweest, een warme deken,  dat in de grote nood er drie mannen op hem staan te wachten en voor hem en de zijnen willen zorgen.

Je  ziet later bij de Here Jezus hoe Zijn volmaakte liefde en trouw als de Verlosser Hem ook in conflict met de meerderheid van de mensen brengt.  De Here Jezus komt terwijl  Hij geen enkele schuld draagt door onze schuld al meer in het isolement terecht. Hij moet al meer meemaken dat er al minder mensen Hem met warme en zuivere liefde ontvangen. Je ziet in het leven van de Here Jezus een heel belangrijk en pijnlijk keerpunt in Johannes 6. De aanhang van de Here Jezus is heel groot. Een geweldige groep mensen volgt Hem overal. Hij geeft die hele grote  groep mensen door een wonder te eten. Van 5 broden en 2 vissen worden duizenden mensen gevoed. Ze houden  meer over dan waar ze mee begonnen zijn. De mensen willen nu dat Jezus koning wordt. Hij moet zorgen dat ze van de Romeinen bevrijd worden en dat Israël de grote wereldmacht wordt. De Here Jezus laat dan zien dat ze helemaal verkeerd bezig zijn. Ze hebben juist zelf verlossing van hun schuld tegenover God nodig en daarvoor moeten ze in de eerste plaats bij de Here Jezus zijn. Als de Here Jezus zo spreekt willen de mensen niets meer met Hem te maken hebben. Ze vinden Jezus’ preek maar hard en onbarmhartig. Als die duizenden dan de Here Jezus verlaten hebben, zich van Hem afgekeerd hebben, kijkt hij ook naar de twaalf discipelen en vraagt ze : “ Wilt u ook niet weggaan?”

Dan komt er door Gods werk voor de Here Jezus uit Petrus mond dit bemoedigende antwoord: “Here, tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat U bent de ​Heilige van​ God.” Vs 67-69

De HERE zorgt ervoor dat er ook voor Christus als de grote Zoon van David de bemoediging blijft dat mensen voor Hem kiezen als de Gezalfde, als de beloofde Koning en Verlosser. Hij is geen Koning zonder volk. Altijd zullen er mensen zijn die door het werk van de Geest in liefde voor Christus als de Verlosser willen leven. Toch komt er voor de Here Jezus als de Gezalfde van de HERE het moment dat er voor David nooit gekomen is. Het  moment dat er geen enkele steun meer voor Hem was om Hem heen. De Here Jezus wordt in Bethlehem geboren als de Gezalfde Verlosser om eens echt helemaal alleen te staan. Omdat Hij de beloofde Verlosser is. Dan zie je de ultieme liefde van Hem. Die liefde om Gods kinderen voor altijd in de liefde en zorg van God te laten delen, om voor hen de vergeving en vrede met God te verdienen. Als de Here Jezus, die in Getsemane nog vanuit de hemel bemoedigd is,  aan het kruis hangt,  komen die drie uren dat het donker is en zelfs God in de hemel de Here Jezus verlaten heeft. Drie verschrikkelijke uren in helse eenzaamheid. Dan is er geen Barzillai, dan is er geen engel uit de hemel, dan is zelfs Vader in de hemel niet aanspreekbaar. Alleen de duivel en zijn trawanten om de Here Jezus heen. Daarvoor kwam de Zoon van God naar de wereld. Om de straf die jij en ik verdiend hadden te dragen tot dat bittere eenzame, helse einde. De Here Jezus, de Zoon van God draagt het met liefde voor Vader in de hemel, in liefde voor Gods uitverkoren kinderen. Hij roept het na drie uren uit: mijn God, mijn God! Hij heeft de zwaarste taak die er op aarde gedaan moest worden gedaan, helemaal!

Als je daar aan denkt, als je dat tot je hart laat doordringen, leer je kiezen voor de Gezalfde van de HERE. Dan leer je om uit dankbaarheid Hem te willen volgen in alle dingen van je leven. Dan leer je om voor die keuze voor Hem in deze wereld uit te komen. Ook als  dat tegenstand, onbegrip en spot naar je toebrengt. Hoe zou je nog kunnen kiezen voor de wereld als je ziet wat die grote Zoon van David voor je heeft willen doen?! Hoe zou je nog kunnen kiezen voor gedachten en gevoelens in jezelf die tegen de wil van Christus ingaan?!  Toch kunnen we dat niet in eigen kracht. Daarom steeds weer vanuit eigen kleinheid het gebed tot de Geest om ons zo te veranderen dat we deze liefde boven alles stellen en dat die al meer in en uit ons hart komt.  Christus is het  die de wil van Vader juist met Zijn bloed aan het kruis bevestigd heeft. Hij roept ons in Zijn geweldige liefde toe: Kom, leef met Mij! Volg Mij als de Gezalfde Koning. Wie zo in liefde voor Christus kiest ontvangt uit genade Gods zegen. We zien dat in het tweede punt.

 

2.            De zegen voor Barzillai van de gezalfde van de HERE

 

Barzillai  staat als 80 jarige nu aan de oever van de Jordaan. Hij heeft een tijd voor David en zijn mannen mogen zorgen. De HERE heeft aan David de overwinning gegeven en voor hem de weg naar het herstel van het koningschap in Jeruzalem gebaand. Het is tijd om afscheid van David te nemen.

Dan zie je en hoor je hoe David de zorg en liefde van Barzillai gewaardeerd heeft. Hij nodigt hem uit om met hem mee te gaan. Om in Jeruzalem koninklijk door David verzorgd te worden. Barzillai ’s antwoord is dat hij graag wil blijven waar hij nu woont. Hij wil in zijn ouderdom graag de laatste jaren van zijn leven op aarde doorbrengen in de omgeving die hem vertrouwd is en waar ook zijn ouders hebben geleefd. Ook het hofleven trekt hem niet echt. Hij zegt niet dat het lekkere eten in het paleis en dat de zang en de muziek in het paleis slecht zijn. Je mag daarvan als goede dingen die de HERE geeft genieten. Juist ook als kind van God. Als het een plaats heeft in een leven vol eerbied en liefde voor Christus.

Toch zijn deze dingen voor de tachtigjarige Barzillai niet meer zo belangrijk. Ook dat mag in het leven van Gods kinderen. We lezen in Prediker 12 hoe met de ouderdom allerlei dingen niet meer zo functioneren zoals vroeger. Bijvoorbeeld je gehoor, je ogen, je smaak. Toch kun je als je oud bent gelukkig zijn. Juist omdat je de HERE kent, met Hem leeft en in Hem je rust vindt. Je mag in je vertrouwde omgeving met mensen om je heen die je lief zijn naar je sterven toeleven. In het weten dat je als kind van God ook door de dood heen in Vaders handen bent. Wie in liefde voor Christus leeft, mag weten dat dit er ook voor jou is.  In echte rust en tevredenheid wil Barzillai graag in zijn vertrouwde omgeving de laatste jaren van zijn leven op aarde doorbrengen.

Hij  begrijpt het ook dat je  als je jong bent je van zulke dingen graag geniet. Daarom vraagt hij David of zijn zoon Kimham in zijn plaats dan aan het hof mag komen. Zonder  enig probleem mag Kimham mee en zal hij behandeld worden zoals dat met Barzillai gebeurd zou zijn.

David is als gezalfde van de HERE zo dankbaar. Hij wil Barzillai graag het goede geven omdat Barzillai voor hem gezorgd heeft. Hij wil hem zegenen en ook de kinderen van Barzillai. Dat moet ook Salomo doen. We lezen in 1 Koningen 2 dat David op zijn sterfbed o.a. zegt: “maar aan de zonen van de Gileadiet Barzillai zult u weldoen, zodat zij onder uw disgenoten zijn, want zo zijn zij mij tegemoet gekomen, toen ik voor uw broeder ​Absalom​ vluchtte. ” Vs 7

Barzillai  kan rustig sterven. Dat uitzicht, die zegen is er ook vandaag voor wie in zijn of haar leven zich aan Christus heeft toevertrouwd. Dat uitzicht is er voor wie in de lijn van een gelovig voorgeslacht in de sporen van dat voorgeslacht leeft. Door de Geest geleerd om de weg van Christus te willen gaan. Christus heeft zijn leven gegeven om in de lijn van de geslachten dat leven met Hem te willen leiden. Wie tot Hem vlucht in zijn of haar leven mag thuis zijn bij God. Die mag leven in Gods paleis. In de hemel. Of je oud of jong gestorven bent, je zult daar dan altijd voluit genieten. Dan zul je nooit zeggen laat mij maar terug en  thuis zijn op de zondige aarde. Nee, dan is je thuis met alles wat je hebt bij de HERE, bij Christus de Redder van je leven. Dan wil ik het mijn kinderen en kleinkinderen vanuit de verkondiging van evangelie zo graag vertellen hoe goed het is om bij Christus de Gezalfde van de HERE te horen. Dan wil ik dat zo graag aan anderen vertellen aan jongeren en ouderen. Dan wil ik geen oude mopperaar zijn maar een mens waarvan het leven met Christus in liefde en zorg afstraalt. Als iemand die laat zien hoe goed de wil van God in alles dingen is.   Dan is het goed om samen bij de HERE te horen. Dan wil ik niets liever als om gezegend te worden door Christus. Om door Zijn werk en zegen eeuwig bij God te zijn. Om in Zijn dienst op aarde voor anderen tot een echte zegen te zijn. De zegen die je vindt in een leven volgens Gods wil!

Heerlijk!

 

AMEN!