Zondag 44 God wil dat wij zuiver verlangen

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 42:1,5

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 19

                        Psalm 84

Psalm 119:5,43

Tekst: Zondag 44

Verkondiging van het evangelie

Psalm 19:3,6

Geloofsbelijdenis

Psalm 27:3,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 84:1,5

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Droom  jij wel eens? Droom jij wel eens van iets heel moois waarvan je later zegt wat zou ik graag willen dat het zo in mijn leven is? Dan bedoel ik niet dat het een droom in je slaap is die je onthouden hebt. Dan bedoel ik dat je wel eens in gedachten wegdroomt en dan dingen voor je ziet die je zo graag zou willen.

Als dat in je leven gebeurd, kun je ook van jezelf schrikken. Je ziet ineens iets voor je waarvan je schrikt. Zit die gedachte, zit dat verlangen in mijn hart? Je wilt het deurtje van de droom gauw dicht doen. Het kunnen ook prachtige dingen zijn. Prachtige dingen die je laten beseffen dat het nu zo anders is. Dat wakkert het verlangen in je naar dat mooie als het goed is nog meer aan.

Het is in je hart, in je gevoel vaak heel druk. Er zijn zoveel indrukken. Er zijn zoveel gevoelens. Je kunt vaak ook niet beredeneren waarom juist die gevoelens er zijn. Je kunt al met heel verschillende gevoelens wakker worden. Je wordt blij wakker, je kunt de dag aan. Een andere keer ben je chagrijnig als je wakker wordt. Je ziet tegen alles op en eigenlijk is niets goed. Als iemand wat tegen je zegt, moet je uitkijken om niet onredelijk te reageren. Juist over die verlangens, over die gevoelens gaat het in het 10e gebod. De HERE laat zien dat niet alleen wat je doet belangrijk voor Hem is maar ook wat je voelt. Ook je verlangens en je dromen. De HERE laat dan zien welke gevoelens en verlangens Hij in jou en mij niet wil. Dat wordt in de catechismus zo onder woorden gebracht : “Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod  van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen”. Daar hebben we ons leven lang de handen vol aan. Dat brengt je als je de HERE en jezelf kent  steeds weer op je knieën. Dat brengt je steeds weer dicht bij de HERE. Dat brengt je als je in liefde voor de HERE leeft elke dag tot het gebed om vergeving van je zonden. Ook voor die gevoelens en verlangens in je hart die niet zuiver zijn.

 Maar dat is niet alles want als je de HERE als je Vader kent. Als die geweldige God aan wie je je leven en ook je redding te danken hebt. Wanneer je Christus kent als de Redder van  je leven wil je ook in eigen gevoelens en gedachten al meer zuiver worden. Daarom vraag je niet alleen om vergeving maar wil doen wat we lezen als het ten tweede in vraag en antwoord 115 : “Dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden. Totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.”

Juist naar dat laatste willen we deze keer samen kijken als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

GOD WIL DAT WIJ ZUIVER VERLANGEN

 

1.            Verlangen  naar God

2.            Verlangen naar een leven volgens Gods wet

 

1.            Verlangen naar God

 

De grote vraag van ons leven is: Wie woont er in je hart. Wat er in je hart gebeurt, heeft heel veel invloed op je leven. Je gevoelens en je verlangens zijn de dingen die je leven sturen. Die zetten als het ware de koers uit die je in je leven gaat. Dan is het zo dat  als je hart op dit punt gezond is, levert dat je veel en als het niet zo is ,gaat het mis . Je leest dat o.a. in Spreuken 14:30: “Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen.”

Wat  is een gezond hart? Is dat een hart waarin alle verlangens verdwenen zijn? Dat klinkt misschien raar maar dat is bijvoorbeeld wel het ideaal van het boeddhisme. In het boeddhisme is het grote ideaal dat je helemaal onthecht raakt van de wereld. Je hebt de hoogste trap in je leven bereikt als je zelfs niet meer naar voedsel verlangt. Als je zonder enig verlangen sterft. Dan zou je na dit leven het beste af zijn.

Moeten wij mensen zonder verlangens worden? Is dat wat de HERE als onze Schepper graag wil?  Nee, zeker niet. Ook onze verlangens horen bij ons als mens. De HERE heeft ons met verlangens gemaakt. Om juist ook van die verlangens te genieten. Om vanuit die verlangens ook er naar uit te zien om die verlangens werkelijkheid te maken. Om juist vanuit een goed verlangen en goede gedachten elke dag het leven weer in te gaan.  

Het is zo belangrijk om elke dag met jouw en mijn verlangens naar God te gaan.

Op  een heel mooie manier lezen we dat in Jeremia 9:23,24:

“Zo zegt de HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,

laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte,

laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.

24Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen

dat hij begrijpt en Mij kent

dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs,

recht en gerechtigheid op de aarde doe,

want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.”

In  het middelpunt van je leven en dus ook van je verlangens staat bij je als kind van God  de HERE. Je leven is dan gebouwd op een leven waarin Hij je grote Geliefde is. Daar gemeente ligt het geheim dat je van de HERE houdt of gaat houden. Dat je van Christus houdt als die echte lieve Verlosser die zo heilig is en als jouw eerbied en liefde verdient.  Lief in de zin dat Hij je Geliefde is. Je hebt je hart aan Hem verloren. Waarom zou jij je hart aan God verliezen? Die vraag stel ik aan jullie allemaal. Of je nu oud of jong bent! Want daar gaat het om dat je de HERE kent als je grote Geliefde. Als jouw Koning en jouw God.

Dat is heel wat anders dan dat je denkt dat je nu eenmaal van alles moet voor God. Dat je je wel aan allerlei regeltjes moet houden omdat God je anders straft en dat je je daarom  er maar zoveel mogelijk aan houdt. Al is het vaak met tegenzin. Nee, het gaat erom dat je in je hart zo blij bent dat je God als je Vader en je God kent. Je bent juist blij met Hem. We zien hierna nog dat dit dan ook betekent dat je zo blij met Zijn wet bent.

Blij met de HERE in je leven? Waarom eigenlijk? Omdat jij Hem zo nodig hebt! Waarom heb je nu juist de HERE zo nodig?  Omdat als je volgens de gevoelens van jouw eigen hart leeft je op een weg gaat die uiteindelijk op alleen maar verdriet uitloopt. Omdat dan de straf op de zonden, op je eigen zonden in dit leven er dan zonder enige twijfel komt. Jij en ik hebben de Here Jezus nodig als onze Verlosser  ook voor al die verkeerde verlangens in mijn leven waardoor ik echt straf bij God heb verdiend.

Waarom zou God mijn grote Geliefde in mijn leven zijn? Omdat Hij zich met mijn leven bemoeit! Omdat Hij mij die geweldige boodschap van Christus als de Redder voorhoudt. Omdat Hij mij daar laat leven, daar  een plaats op de wereld gegeven heeft waar ik over de Here Jezus mag horen. Waar Christus mij als die geweldige Verlosser wordt aangeboden. Waar Hij met zoveel onverdiende liefde op mijn hart klopt. Waar in het evangelie de Geest naar mij toekomt om mij te leiden op de goede weg.

Waarom zou de HERE de grote geliefde van mijn leven zijn? Omdat Hij met liefde naar mij zondaar kijkt die Gods  liefde op geen manier verdiend heeft! Omdat Hij elke keer weer aan mijn hart klopt ook als ik er een potje van gemaakt heb. Ook als ik verstrikt zit in allerlei verkeerde verlangens en gevoelens. Ook als ik vanuit die verlangens de drang voel om dingen te gaan doen die niet goed zijn. Dan is Vader in de hemel er die mij uit liefde Zijn goede geboden voorhoudt. Uit liefde alleen. Niet om je dwars te zitten maar om je het goede te geven. Zelfs als ik mijn verkeerde verlangens stem gegeven heb, zelfs wanneer ik mijn verkeerde verlangens handen en voeten gegeven heb. Zelfs als ik de HERE en mijn naaste er zoveel verdriet mee heb aangedaan. Zelfs dan klopt de HERE aan mijn hart. Als Hij dan met Zijn Woord mij laat zien hoe verkeerd ik zit,  kan dat mij zo’n pijn doen maar het is de liefde van God die mij weer roept. Er is ook dan nog voor jou en mij vergeving! Kom mijn kind keer je niet af maar kom toch terug. Wat een liefde!

Waarom zou Christus mijn grote Geliefde zijn? Ach broeder en zuster, jongelui als je er eens een beetje over nadenkt wat Christus als de Zoon van God voor ons heeft overgehad. Mensen die door eigen schuld met verkeerde verlangens rondlopen en er op aarde ondanks dat God ons goed gemaakt heeft een zootje van maken. Toch zegt de Zoon van God in echt onvoorstelbare liefde: Vader Ik zal naar de aarde gaan, Ik zal mens worden en de straf dragen die de gelovigen verdiend hebben. Ik zal Uw terechte toorn tegen de zonden dragen om ieder die zijn of haar hart aan u verliest voor altijd te redden en gelukkig te maken. Christus heeft meer liefde en Zijn liefde is groter en onvoorstelbaarder dan die jongen of dat meisje op wie je smoorverliefd bent. Dat de Here Jezus zelfs voor mij naar deze wereld gekomen is. Wie zichzelf kent weet dat je dat op geen enkele manier verdiend hebt.

Als je dat ziet, bid dan om  de Heilige Geest. Dat Hij je deze geweldige dingen laat zien met een hart dat naar de HERE leert verlangen als je grote Geliefde! Naar wie je verlangen uitgaat. Om bij Hem te zijn, om zo vrede met Hem te hebben dat je met een gerust hart met Hem kunt leven en ook op Zijn tijd in rust en vrede kunt sterven.

Verlangen naar de HERE om juist daarmee je eigen verkeerde verlangens te bestrijden. Diep in je hart. Dat is wat de HERE ons juist in het 10e gebod op het hart drukt. Als je zo  je bijbel leest, leer je meevoelen, mee verlangen met wat we over dat verlangen naar God bijvoorbeeld in de Psalmen lezen. Een enkel indrukwekkend voorbeeld:

Psalm  27: “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,

dát zal ik zoeken:

dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,

al de dagen van mijn leven,

om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen

en te onderzoeken in Zijn tempel.

5Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut

op de dag van het onheil.

Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,

Hij plaatst mij hoog op een rots.” Vs 4,5

Als je God als je grote Geliefde kent, wil je zo graag in zijn huis, in de kerkdiensten zijn. Dan is het luisteren naar Hem, het zijn bij Hem in lied en gebed zo goed!  Dicht bij Hem te zijn persoonlijk en samen wordt dan het beste van je leven! Ken jij ook dat verlangen dat de dichter van Psalm  84 onder leiding van de Heilige Geest ons tot voorbeeld uitspreekt? Dit verlangen: “Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen

naar de voorhoven van de HEERE;

mijn hart en mijn lichaam

roepen het uit tot de levende God.” Vs 2,3

Een verlangen naar Christus als je grote Geliefde waar je niet zonder kunt. Als die Geliefde die jou alleen echt het leven kan geven. Je hebt Zijn hulp, Zijn genade, Zijn leven, Zijn opstanding zo nodig. Zonder Hem kun je niet meer. Ook als de nood en het verdriet je overvallen. Ook als je menselijk niet ziet hoe het verder moet, is er bij Hem de plaats om rust en uitzicht te vinden. Bij God en God alleen kun je weer verder. Daarom ook juist in de nood dat verlangen naar Hem zoals de dichter van Psalm 42 het uitzingt :

“Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,

zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God.

Wanneer zal ik binnengaan

om voor Gods aangezicht te verschijnen?” Vs 2,3

Je leert verlangen naar God, om Hem zelf te zien, om nog dichter bij Hem te zijn. Juist daarom wil je niet dat er iets tussen jou en God staat. Daarom wil je al meer volgens Gods wet leven. Wil je die wet al meer liefhebben. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Verlangen naar een leven volgens Gods wet

 

Jij hoort elke week de wet van God in de kerk. Je leest in je Bijbel en krijgt daarin ook steeds weer te maken met de wil van God. Zowel in de Bijbel als in de kerkdiensten zie je steeds weer dat jouw leven geen volmaakt leven is. Zoals we het hier in de catechismus belijden : “Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze gehoorzaamheid”. Juist als je dat ziet wil je vooruit. Wil je juist al meer leren om jouw eigen verlangens, jouw eigen leven al meer in overeenstemming met Gods wil te brengen. Als het goed is, brengt het zien van eigen zonden geen afstand tussen de wet van God en jou maar wil je juist vanuit de verbazing van Gods liefde voor jou al meer ook Zijn wil liefhebben.

Ook  dat komt terug in antwoord 114: “maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven.”

Waarom zou je dat doen? Waarom zou je ook jouw verlangens en gedachten zo willen vormen dat als ze tegen Gods wil ingaan dat je ze dan het zwijgen wilt opleggen. Houdt je dan nog wel een plekje voor jezelf over? Wordt de wet van God dan niet verstikkend voor je? Zo voelen wij het nogal eens. Mag dat nu ook al weer niet. Mag ik dit niet eens zo voelen of denken!

Als de HERE je grote Geliefde is. Als je Zijn geweldige liefde voor jou gezien hebt, kan het niet anders dan dat die wil van Hem echt goed is. Echt goed voor jezelf, echt goed voor de mensen om je heen. De wet van de God die liefde is, kan niet anders dan goed zijn.

Je leest in de Bijbel dan ook prachtige dingen over de wet van God. Bijvoorbeeld  in Psalm 19:

“De vreze des HEEREN is rein,

zij houdt voor eeuwig stand;

de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,

met elkaar zijn zij rechtvaardig.
Zij zijn begerenswaardiger dan goud,

ja, dan veel zuiver goud;

en zoeter dan honing

en honingzeem uit de raat.” Vs 10,11

Let er eens op hoe de Heilige Geest, hoe God zelf hier Zijn wet bij je aanbeveelt. Dat doet Hij heel persoonlijk bij je. Want als je dit leest en hoort, is het de HERE zelf die aan de deur van je hart klopt. Het zijn niet zomaar een paar zinnen die over God gaan! Nee, het zijn de woorden van God zelf! Het zijn woorden waarmee Hij jou en mij nu heel echt persoonlijk aanspreekt. Hij beveelt Zijn wet bij je aan!

Hij drukt je nu op je hart dat ontzag voor Hem goed is. Wat is ontzag? Ontzag is dat je die ander met eerbied aankijkt. Je hebt ontzettend veel respect voor hem. Het ontzag voor de HERE is nog veel meer dan dat voor andere mensen. Je kijkt vol liefde en respect naar de HERE en weet dat alleen weet wat echt goed voor je is. Daarom wil je naar Hem luisteren, je wilt van Hem leren wat het echte goede leven is. Je verlangt ernaar om juist die dingen uit je leven te krijgen die je leven negatief beïnvloeden. Die negatief beïnvloeden de liefde voor de echte God, voor de echte Christus.

De HERE beveelt Zijn wet vol liefde bij je aan. Let er op Mijn kind dat Mijn voorschriften rechtvaardig zijn. Daarom zijn ze zo goed voor je. Zo goed ook voor je hart. Mijn hele wet is goed voor jou, niets uitgezonderd. Ook als het eerst zo zeer doet. Ook als je daardoor met dingen in je gevoelens maar ook in je gewone leven moet breken die zo graag vanuit jezelf wil. Het is echt goed ook voor jou om daarmee te breken, om die gevoelens in jezelf aan te pakken.

Want leven volgens Mijn wet brengt je tot het doel van je leven. Dan leer je een mens zijn zoals je bedoeld bent, zoals het echt goed is. Daarom is Gods wet goud! Goud waar je naar leert verlangen. Goud dat je leven goed maakt. Goud dat je leven smaak geeft. Dan leer je zien hoe genezend   leven volgens Gods wil is. We zien het soms angstig dichtbij hoe leven tegen Gods wil in levens stukmaakt. Hoe mensen dan zichzelf zoeken en het leven van een ander vernielen. Dan zegt de HERE tegen je: breek ermee, laat dat oude zondige achter je en belijdt aan de ander die je zoveel verdriet aandoet je zonden. Dan leef je zoals we dat lezen in Fil  3: “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren.” Vs 14,15

Dat doe je door je hart op de HERE als je grote Geliefde te richten. Door daarom helemaal te willen leven volgens Zijn liefdeswil. Uit diepe dank en verwondering over Zijn liefde voor jou. Dat Hij voor jou de Here Jezus heeft willen geven. Wie echt van Christus houdt, moppert niet meer op Gods geboden maar gaat van ze houden. Dan wil je niet meer dat er gevoelens en gedachten je hart binnenkomen die tegen Gods wil ingaan. Juist omdat je Gods liefde kent. Dan voel ik tegen Gods wet in mijn hart weerstanden. Juist dan buig ik mijn knieën en vraag ik: Heilige Geest vul mij met Gods liefde, breek mijn weerstanden af. Vergeef mij wat verkeerd was en geef kracht om vol liefde en eerbied voor Christus te leven. Leer ons dat samen, leer ons elkaar daarin opbouwen. Geen negatief woord over Gods wet omdat ik God heb leren liefhebben.

Dank u Vader in de hemel.

 

AMEN