Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

VAKANSIEMYMERINGE - VAKANTIEMIJMERINGEN

 

16 JULIE

 

Ek hoop in hierdie weke wat dinge hier te skyf wat 'n soort vakansiemymeringe is. Dalk elke dag sonder dat ek beloof om dit elke dag te doen. Gister het een van ons kleinkinders verjaar. Ons het ook die berig gekry dat 'n ander kleinkind gebore is en dit goed maak. Wat 'n groot seen! Die HERE gee nuwe lewe en maak dit goed. Hy gee by ouers ook die dank aan die hemelse Vader en ook die gebed om hulle kinders in die HERE se diens met liefde vir Hom op te voed. Dieselfde dag was ek in die regbank omdat 'n seun van 20 jaar wat uit sy land moes vlug in Nederland Christen geword het. Om nou na sy eie land terug te keer is eintlik onmoontlik omdat sy lewe in gevaar is omdat hy na 'n streng Islamitiese land sou moet teruggaan. Dit dreig dat hierdie man teruggestuur word omdat betwyfel word of hy regtig tot bekering gekom het. By die regter is nou gevra om hom nogtans 'n veilige plek in Nederland te gee. Hoe goed was dit om baie lidmate van die gemeente te sien wat hom ondersteun het. Ons bid die HERE dat die regter volgende week regtig reg sal spreek. Waarby dit duidelik word dat ons ons in Nederland wil ontferm oor hulle wat dit so nodig het. Hoe ryk is dit as jy in eie lewe God se hand van ontferming so duidelik mag sien. Mag ons dit bring tot 'n dankbare lewe vir die HERE waarin ons ook regtig in liefde vir ons naaste leef. Waarin ons nie ons eie belange soek nie maar juis dit van die ander.

 

17 JULI

 

Gisteren het boek: Wees onzichtbaar van Murat Isik uitgelezen. Een boek dat vorig jaar meerdere literatuurprijzen kreeg en al in meerdere talen vertaald is. Een boeiend boek over een familie uit Turkije die naar Nederland komt. Hoe ze leven en de kinderen opgroeien in de Bijlmermeer. Heel goed geschreven wel met enkele hoofdstukken waarin seksuele handelingen onnodig uitgebreid beschreven worden. Je leert zien hoe het leven toen was en wat de grote moeiten zijn als je in een land met een andere cultuur komt. Het gaat me nu even om de titel: Wees onzichtbaar. Om te overleven moet de hoofdpersoon in dit boek Metin thuis en op school zoveel mogelijk onzichtbaar zijn. Zou het niet verstandig zijn als wij als gelovigen zoveel mogelijk onzichtbaar zijn in de samenleving? Niet opvallen, geen of heel weinig kritiek op wat er gebeurt en gedacht wordt. Daar over valt veel te zeggen. Ik moet nu denken aan wat we in Filippenzen 2 lezen: "Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, ​kinderen​ van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van ​Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen." vs 14-16
Onze roeping is niet om onzichtbaar te zijn. We hebben te schijnen, te schitteren in de samenleving. In de eerste plaats positief. Juist door een christelijk leven met blijdschap te leven. Juist door tevredenheid, trouw en liefde in ons leven uit te stralen. Bijvoorbeeld ook door onze huwelijken. Door te laten zien in Gods kracht dat huwelijken levenslang zo goed en mooi kunnen zijn. Door bij gebrokenheid zo te spreken dat je het erg vindt dat die gebrokenheid er in je leven gekomen is. Door tegenover wat we bijvoorbeeld op seksueel terrein vanuit de Bijbel veroordelen een mooi en trouw seksueel leven op de wereld te leven. Zo positief uitstralen wat leven met Christus is volgens zijn Woord. Heel zichtbaar en transparant.

 

18 JULI

 

Concurrentie en prestatie zijn in onze samenleving bijna heilig. Ze hebben ook alles met elkaar te maken. Je ziet dat ook tussen de generaties. Je bent oud en duf en je kost veel geld als je echt oud wordt. Je hoort van tijd tot tijd zelfs pleidooien dat als mensen echt heel oud geworden zijn en heel veel kosten ze door de samenleving dood verklaard of zelfs doodgemaakt zouden moeten kunnen worden. De rest van de mensen moet verder kunnen en een lekker leven kunnen leiden. 
Wanneer je jong en energiek bent is het goed. We willen ook zolang mogelijk jong lijken want als je wat ouder lijkt tel je niet meer mee. Een facelift, botox, plastische chirurgie mag wat kosten om jong te blijven lijken. Oud zijn willen we niet. 
Er is ook een andere beweging. Ouderen die alleen maar kunnen mopperen. Ouderen die het alleen maar beter weten en jongeren als een bedreiging zien. Hier zie je weer de concurrentie. 
Concurrentie en de zucht naar prestatie worden vaak een vloek. Omdat het om jezelf en je eigen groep gaat. Hoe anders spreekt de HERE in Zijn Woord. Ouderen hebben juist wijsheid en levenswijsheid uit te stralen. Die zijn als ze gezond zijn op hun 70e niet uitgeteld in de samenleving en de kerk. Dat moeten ze ook niet willen. Ze kunnen met hun levenswijsheid van groot belang zijn. Dan moeten ze wel echt belang stellen in de jongeren en hun vragen. Om juist samen jong en oud de goede weg door het leven te vinden. Wat zou het goed zijn als we zo ook samen in de kerk van tijd tot tijd als jong en oud Bijbelstudie zouden doen. Waar we echt voor elkaar openstaan. In vertrouwen omdat we samen de weg willen volgen die de Geest ons door het Woord wijst.

 

19 JULI

 

Onderwijs in burgerschap. We horen hierover de laatste weken geregeld. Het wordt een school ernstig toegerekend als het onderwijs in burgerschap te wensen over laat. Ik kan niets over de concrete situatie zeggen. Dat ga ik ook niet doen. Het is wel zo dat er een gevaar bestaat met het onderwijs in burgerschap en burgerwaarden. Er kan makkelijk een totalitair trekje komen. Dat heeft ook alles te maken met de vraag van wie de kinderen zijn. Zijn die aan de staat toevertrouwd of aan de ouders? 
We hebben in het verleden moord en brand geschreeuwd als in communistische landen kinderen uit huis gehaald werden omdat ouders ze een christelijke opvoeding gaven die in strijd was met de waarde van het communisme. We protesteerden tegen de dictatuur van de staat ook ten aanzien van de opvoeding. Er dreigt nu ook in Nederland het gevaar om langzaam maar zeker die kant op te gaan. Dat zie je bijvoorbeeld als Lodewijk Asscher bij een bezoek op een reformatorische middelbare school zegt dat de tijd kan komen dat kinderen aan de invloed van ouders onttrokken moeten worden als ze normen en waarden hebben die afwijken van wat de meerderheid denkt. Wat is het belangrijk om samen de vrijheid te hebben en te houden om vanuit de liefde voor God en de naaste onze kinderen te kunnen opvoeden. Om in de samenleving vanuit vrijheid een volwassen discussie te kunnen voeren over wat goed en kwaad is. Om elkaar met woorden daarop aan te spreken. Laten we het begin van een totalitaire staat bij het begin weren. De HERE heeft kinderen niet aan de staat maar aan hun ouders toevertrouwd en hen de verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs gegeven. Dat moet in dit het uitgangspunt zijn en blijven.

 

20 JULI

 

Ben je wel eens verlegen met wat de HERE in de Bijbel zegt? Wat Hij als Zijn wil ons leert. Ik wel. Je merkt dat al meer. Hoe verder het levensgevoel van de samenleving van de wil van God komt af te staan hoe meer je dat zult ervaren. Daar staan wij niet buiten. Wat er in de wereld om ons heen speelt, raakt ook ons hart. Dat spreekt ons ook vaak aan. Je merkt dan in je hart dat je vragen gaat stellen en al meer iets gaat ontwikkelen van dat kan toch niet zo zijn. Zo wil ik helemaal niet meer denken, voelen en doen. Die verlegenheid was er ook bij de leerlingen van de Here Jezus in Mattheus 19. De Here Jezus krijgt daar een vraag over echtscheiding. Hij maakt duidelijk dat de band van het huwelijk voor altijd bedoeld is. Wij mogen die band niet breken. Dat is de regel van Gods Koninkrijk. Die band wordt verbroken door overspel. Dat is zo maar ook overspel, seksuele gemeenschap buiten het huwelijk om wil de HERE niet. Seksuele gemeenschap is geen snack die buiten de gewone maaltijd af en toe ook gegeten kan worden. Juist die trouw in het huwelijk en dat liefde tussen een man en vrouw niet voor een bepaalde tijd i,s brengt ook Jezus' leerlingen in verlegenheid. Ze zijn zo gewend in de samenleving waarin je toch redelijk makkelijk kunt scheiden. Ze zeggen dan in reactie op het onderwijs van de Here Jezus dat je dan maar beter niet kunt trouwen. Ze zijn in verlegenheid. Verlegenheid kan in onze tijd zomaar een excuus worden om wat de HERE zonde noemt toch maar toe te laten en zelfs als goed te ervaren omdat er volgens ons toch sprake van liefde is. Als het om het seksuele leven gaat waar we vaak verlegenheid voelen omdat de geest van onze tijd zo anders is, is beslissend dat de Here Jezus terug verwijst naar Gen 2:24. De HERE heeft de seksuele eenwording tussen mensen bedoeld voor een man en een vrouw die elkaar levenslange trouw beloofd hebben. Dat is volgens Gods wil en dat is goed. We moeten leren daarover niet verlegen te zijn maar dat uit te dragen als goed en mooi. Daartoe is Christus' kerk in de samenleving van nu en morgen toe geroepen. Dan verdwijnt de verkeerde verlegenheid.