Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

JESUS VOLG

 

“En 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al mag gaan. En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.” Matteus 8:19,20

 

As die skrifgeleerde Jesus werklik wil volg, werklik aan Hom verbonde wil wees moet hy weet dat hy in sy lewe geen rus gaan vind volgens menslike maatstawwe nie. Dit sal vir Christus se leerlinge so bly tot die dag dat Hy op die wolke vanuit die hemel terugkeer. Ook hier geld wat die Here Jesus later vir Sy leerlinge sê. Hy sê in verband daarmee dat die wêreld Christus se kerk, Sy volgelinge in die geskiedenis sal vervolg. Ons lees  in Joh 15 die volgende: “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle My woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.” Vs 17-20.

Christus se leerlinge, hulle wat om hulle lewe ontwil aan Hom verbonde wil wees, moet bedink dat hul lewe op aarde nie ‘n maklike en suksesvolle lewe sal wees omdat hul Christene is nie. Dit is die groot dwaling van die mense van die jare gelede die Jabes-gebed en nou die welvaartevangelie. Dit is die groot dwaling van mense wat sê dat as jy waarlik ‘n Christen is en jy bid om groot dinge dat jy dan ook ryk en suksesvol in hierdie lewe op aarde sal wees.

Christus wys juis in ons teks dat die lewe as Christen ‘n lewe van vreemdelingskap in die sondige wêreld sal wees. Jy sal dikwels verjaag word, dikwels nie die posisie in die besigheid kry, dikwels nie met partytjies kan saamdoen nie. Dikwels ander mense moet soek met wie jy werklik vriende kan wees omdat jy Christus volg. Die  vreemdeling wees en  dit ook voel kom in ons lewe in vanweë die volg van Christus in liefde. Hoe belangrik is dit dat ons let op wat met ons Meester en Verlosser op aarde gebeur het. Hy sê vir die Skrifgeleerde wat hom wil volg hoe die lewe as volgeling van Hom op hierdie aarde sal wees.

Ons lees dat ons Here in vers 20 daarvan sê: “Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.”

God se kind word opgejaag soos Sy Meester. Nogtans is hy op pad na die ewige rus. Juis omdat hy aan Christus verbonde is.  

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (VII)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

 Wij als mensen hebben de ellende, het verdriet en de dood in de wereld gebracht. Wij hebben over onszelf Gods oordeel uitgeroepen. Daardoor stopt dat zelfs niet bij de dood maar is er een voortbestaan waarin voor ons persoonlijk het verdriet en de ellende verder gaat. Ook voor de rest van Gods schepping op aarde hebben wij als mensen voor zoveel ellende gezorgd. Het is niet voor niets dat de hele schepping naar de dag uitkijkt dat de Here Jezus terugkomt. De nieuwe aarde zal er dan komen waarop er vrede in de natuur is en ook de natuur schittert meer als we tot nu op aarde hebben meegemaakt. De diversiteit in de schepping is dan enorm!

Hoe komt dat? Omdat de Zoon van God mens geworden is. Omdat Hij in onze plaats de straf gedragen heeft waardoor dat oordeel van God dat over ons en de aarde ligt, verdwijnt. Voor jou als gelovige en voor de hele aarde. Voor ons als mens geldt daarvoor dat we dat ontvangen als we in liefde met Christus als onze Verlosser verbonden zijn. De Zoon van God is mens geworden om in onze plaats te lijden en zo dat heerlijke leven met God en daardoor met andere mensen en met heel de natuur te verdienen. Hij leeft als zondeloos mens zodat Zijn zondeloze leven, Zijn leven in totale liefde voor God en de naaste over jou gelegd wordt. Om jou daarmee te kleden! Over al dat verkeerde van jou en mij heen. Op een prachtige manier belijden we dit in Zondag 23:

Hoe bent u rechtvaardig voor God?

 Alleen door waar geloof in Jezus Christus.
Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.”

 

WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA/ DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA (VI)

 

“Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien e knie gemeenskap met ’n man het nie?” Die engel het haar geantwoord:  Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.” Lukas 1:34,35  

 

Die Seun van God het mens geword. Sonder sonde! Altyd met hart en siel ’n mens wat Sy Vader in die hemel dien. Nooit selfs maar ’n gevoel of ’n gedagte wat sondig was nie. Waarmee Hy net Homself gesoek het en nie God in die hemel of Sy naaste nie. Hy was heeltemal gerig op die doen van God se wil en daarmee om Homself op te offer vir elkeen wat by Hom skuil om vergifnis van eie skuld en sondes te kry. Hy is dit wat ons sondes op Hom laat laai om vir ons vergifnis en verlossing van God se oordeel te verdien. Hy doen dit in ons plek.

Hy dra die straf en Hy leef ’n volmaakte lewe as mens. Hy doen ook die laaste met liefde vir ons. Vir hulle wat by Christus hul lewe soek.

As die Here God na die Here Jesus kyk sien Hy iemand sonder ook maar een sonde. Ons lees dit ook baie duidelik in God se eie Woord.

Ons lees dit o.a. op die volgende plekke in die Bybel:

“Hy wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie”. 1 Petrus 2:22

“Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.”2 Korintiërs 5:21

“Want ons het nie ‘n Hoëpriester wat nie medelye met ons swakhede kan hê nie, maar Een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat Hy gesondig het.” Hebreërs 4:15

Die Sondelose sterf vir sondaars. Hoe groot is die wonder van God se genade! Wie daardie genade ken, wie die HERE so ken, wil juis daarom al meer volgens God se wil leef.  Terwyl jy weet dat Christus se sondeloosheid jou toegereken word.

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (V)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

De Zoon van God echt mens. Echt mens zodat Hij zelfs onze broer genoemd wordt. De Here Jezus is als je in afhankelijkheid en  gehoorzaamheid aan Hem leeft jouw broer. Hij zegt dat ook zelf. Wanneer Maria en Zijn bloedeigen broers en zussen ergens buiten staan en iemand anders dat aan de Here Jezus vertelt, gebeurt er het volgende: “Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?

En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.

Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” Mattheus 12:48-50

De Here Jezus is echt mens. Toch is die die vertrouwelijke band  er niet in de eerste plaats door de bloedband maar door het geloof, door het je toe te vertrouwen aan die Here Jezus als je grote Broer en als jouw Heer en God. Christus is jouw allerbelangrijkste Medemens die ook jouw God is. De vertrouwelijkheid en die diepe eerbied gaan in een leven met Hem samen.

Die vertrouwelijkheid  zien we ook als de Here Jezus Zijn leerlingen Zijn vrienden noemt. Hij is in het geloof onze Vriend. Niet om met Hem om te gaan als iemand met wie je even een potje gaan knikkeren maar als die Ene grote Verlosser die het geheim van Zijn leven met jou deelt. We lezen daarvan in Johannes 15: “Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.” vs  15

Dat Christus in het geloof onze broer en vriend is, maakt ook duidelijk dat we naar Hem kunnen gaan in ons gebed. Dat maakt meteen al duidelijk dat Hij veel meer dan ons is. Want we bidden tot Hem die God is in het vertrouwen dat alleen God ons kan helpen. Over die vertrouwelijkheid in het bidden door de Here Jezus lezen we in Hebreeën 4:14-16: “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (IV)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

Die Seun van God word mens. Nie maar vir ’n deel nie. Hy word met siel en liggaam mens. Niks wat menslik is, is die Here Jesus vreemd nie.  Dalk skrik jy van wat ek nou skryf. Jy wil sê: dominee jy is nie reg nie. Wat jy nou sê,  is in stryd daarmee dat die Here Jesus God is. Jy vergeet dat elke mens sondig is en die Here Jesus was en is nie sondig nie. Hy het nooit een verkeerde ding gedoen, gesê, gevoel en gedink nie. Jy is reg! Ek stem vir 100% saam dat die Here Jesus God is en dat Hy volledig in liefde vir God en mense geleef het.

Nogtans was Hy regtig ook heeltemal mens. Hoe is dit moontlik? Omdat die HERE ons as mense heeltemal goed gemaak het. Die sonde, ook ons sondige hart behoort nie by die mens-wees soos die HERE dit bedoel het nie. Ons is  as mense sonder sondige hart geskep. Ons het deur Adam en Eva die sonde in ons lewe gebring. Ons het ons sondig gemaak. Daardeur het enige nakomeling van Adam en Eva as sondig mens in de wêreld gekom. Ons kon nie meer ‘n kind verwek wat nie sondig was nie.

Dit is die HERE self wat ‘n nuwe begin gemaak het. Dit is die Gees wat die sondelose mens Jesus Christus in die maagd Maria verwek het. Die Seun van God word mens sonder sonde. ‘n Nuwe skepping om daarvoor te sorg dat wie by Hom vergifnis en nuwe lewe soek ‘n nuwe skepping word! Ons lees daarvan iets op ‘n pragtige manier in Hebreërs 2: ‘Aangesien die kinders dan aan die vlees en bloed deel het, het ook Hy (God se Seun) net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat Hy deur Sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die Duiwel, kragteloos kon maak, en sodat Hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry.    .... Daarom moes Hy in elke opsig gelyk word aan Sy broers, sodat hy ‘n barmhartige en getrou Hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes.“ 2:14,15 ...17.

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (III)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

De Zoon van God wordt echt mens. Hij komt niet in de wereld met een perfect en stralend lichaam. Hij komt niet naar de wereld met een krans die steeds om Zijn hoofd te zien is. Hij valt onder de mensen niet op. Dat heeft de HEERE ook al in het Oude Testament laten weten. We lezen in Jesaja 53 over de Verlosser die komen zal o.a. dit: “Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” Vs 2,3

De Zoon van God is een mens geworden die als je naar Hem kijkt zo’n gewoon mens is. Hij draagt ook in Zijn lichaam de gevolgen van de zonden. De verlossing is niet alleen maar iets wat er voor de ziel is. De Zoon van God is naar de wereld gekomen om zondaars van hun schuld en van alle gevolgen van de zonden te redden. Hij draagt in Zijn hele wezen de straf die wij verdiend hebben.

De HEERE stuurt Zijn Zoon als de Verlosser in een lichaam dat de onvolmaaktheid en kwetsbaarheid van ons lichaam laat zien. Hij zorgt er zo ook voor dat mensen niet op het uiterlijk kunnen afgaan. Ze worden doordat de Verlosser zo komt verplicht om op de inhoud te kiezen. Er moet naar de Here Jezus geluisterd worden. De mensen in Nazareth, waar de Here Jezus opgegroeid is, verbazen zich over Zijn kennis. Over wat Hij leert want Hij is toch maar de zoon van de timmerman? Zie Markus 6:3  

Mensen worden geroepen om juist te luisteren en de Here Jezus op Zijn Woord te geloven. Om op Hem te bouwen die zieken geneest als teken van Gods Koninkrijk. Bouwen op Christus als de Verlosser en als de Geneesheer is zo nodig. Geloven op Zijn Woord. Zonder te bouwen op uiterlijke pracht en praal.

 

 

“En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,

sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra. Matteus 8:16,17

 

Die Here Jesus het op ‘n berg vir baie mense gepreek. Hy het hulle in die hemelse leer onderwys gegee. Dit wat Hy vir die groot menigte geleer het, het groot indruk op die mense gemaak. Hulle het agtergekom dat Jesus se leer met groot gesag na hulle toekom. Sy leer het gesag omdat dit die leer van die hemel, van die Vader is. Ons lees van die mense se reaksie op die Bergpredikasie in 7:28,29: “En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.”

Die volk het ontdek dat ‘n groot verskil tussen Jesus en die Skrifgeleerdes bestaan. Hulle begin verstaan dat ‘n keuse tussen Jesus en die ander leiers van die volk gemaak sal moet word. Na die Bergpredikasie is die aantal mense wat Jesus volg baie groot. Dit is duidelik dat sy invloed onder die volk al hoe meer groei. Jesus word ‘n belangrike faktor binne die Joodse samelewing in Palestina. Na die bergpredikasie wys die Here Jesus Sy spesiale gesag. Hy wys dat Hy meer as al die ander mense is. Ons lees in die eerste deel van hoofstuk 8 van drie genesings. Drie keer dat Jesus wys dat Hy die groot Heelmeester is. Selfs siektes moet dadelik vir Hom wyk. As Hy gesond wil maak, kan geen siekte een oomblik staande bly nie. Die Here wys in die genesings dat Hy die Lewe is wat ook die lewe gee. Die Here Jesus se naam word al hoe meer bekend. Hy raak bekend vanweë sy onderwys en vanweë die genesings wat Hy doen. Dit wat Hy sê en doen is wonderlik. Jy moet by Jesus wees. Hy is so spesiaal.  Sy belofte dat wie in Hom glo na ‘n toekoms gaan waar die siekte en die dood verdwyn het, word in die genesings tydens Sy lewe op aarde beklemtoon. Die Here jesus is die Verlosser vir ons hele lewe.

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (II)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35  

 

 De Here Jezus uit de maagd Maria geboren. Maria een heel gewoon mens. Een gewone vrouw. Door God uitgekozen om de moeder van de Verlosser te zijn. De echte moeder. Omdat God haar voor deze taak heeft uitgekozen zal haar naam op de hele wereld genoemd worden. Met eerbied en verwondering. Omdat zij dit heeft mogen doen en omdat zij in geloof deze taak ook aanvaard heeft. Wat een prachtige woorden van geloof spreekt zij als zij zegt: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” Lukas 1:38

Zij vertrouwt in alle eenvoud op wat de Geest door de engel Gabriël zegt. Al kan het eigenlijk niet volgens ons verstand en onze ervaringen. Dan is wat de engel hier zegt ook nog iets dat niet eerder is voorgekomen en ook niet meer zal gebeuren op deze manier. Dat is waar wij als mensen vaak de meeste moeite mee hebben. Wij willen vaak geloven wat misschien wel uitzonderlijk is maar toch herhaalt kan worden. Als het niet herhaalt kan worden is het voor ons vaak iets van een sprookje. Dat kunnen we niet geloven zeggen we dan. Dat is vast zo vertelt om iets anders duidelijk te maken in een beeld. Ik kan niet geloven dat het echt zo gegaan is.

Maria gelooft dat zij zonder sperma zwanger zal worden terwijl ze het Kind nog niet in haar buik voelt. Omdat ze de HEERE op Zijn Woord vertrouwt. Omdat ze Hem als de God  kent voor wie niets onmogelijk is. Hij is God en wij als mensen moeten niet denken dat we op dezelfde hoogte staan!  Wanneer we alleen geloven wat wij kunnen herhalen of als eigen denkexperiment kunnen bedenken dan heeft God de hele schepping niet uit niets gemaakt, dan heeft Hij geen droog pad door de Schelfzee gemaakt, dan is er geen langere dag dan 24 uur geweest waarvan we lezen in Jozua 10, dan is Christus niet uit de dood opgestaan en dan komt Hij niet op de wolken terug om te oordelen de levenden en de doden. Dan komt er geen nieuwe hemel en aarde. Dan zijn we ten dode opgeschreven. Dan hebben wij God dood verklaard. Onszelf goddelijk gemaakt maar wel goden die sterven en geen toekomst hebben. Laten we geloven zoals Maria dat deed. Dat wil de Geest ons geven.

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA.

 

“Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien e knie gemeenskap met ’n man het nie?” Die engel het haar geantwoord:  Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.” Lukas 1:34,35  

 

 Ons word in sonde ontvang en gebore. Na die sondeval is elke mens vanaf sy geboorte ’n sondige mens. Wanneer ons sien wat op hierdie wêreld gebeur, kan ons dit nie ontken nie. Dit wys dat as ons na onsself kyk dat vir die aarde geen goeie toekoms kan bestaan nie. Die geskiedenis wys ons dat die kwaad steeds weer lewens op hierdie aarde stukkend maak. Dan het ons ook nog te doen met die gevolge van die sonde. Dood, siekte, psigiese nood, natuurrampe en nog so baie meer.  Ons as mense kan hierdie wêreld nie regruk nie. Ons is van onsself te sleg en het ook nie die mag en krag om oor die natuur te regeer nie.

Ons het iemand nodig wat baie beter en baie meer as ons is. Ons het iemand nodig wat nie net deur mense verwek en voortgebring word nie. Ons het iemand nodig wat van buite die skepping kom om ons en die wêreld te red. Maria vra die vraag as die engel haar vertel dat sy ‘n kind sal kry terwyl sy nog maagd is. Let daarop dat die Gees dan nie deur die engel sê dat sy na Josef moet gaan om met hom gemeenskap te hê nie! Iets anders gaan gebeur. Die antwoord vanuit die hemel is dat die Heilige Gees oor haar sal kom! Dat dit God is wat die Kind in haar sal verwek.

Dit is regtig so dat Maria as maagd swanger raak. Die opvallende is dat die Gees dit ook nog benadruk deur daarop te wys dat Josef tot die geboorte van die Here Jesus geen gemeenskap met Maria gehad het nie. Ons lees dit in Matteus 1:25: “Josef het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan ‘n seun geboorte gegee het nie. En hy het Hom Jesus genoem.”

Gelukkig het God op ‘n spesiale manier onder ons mense ingegryp. Ons kon nie vir iemand sorg wat regtig die Redder van mense en van die wêreld is nie. Jesus Christus die sondelose mens wat ook die Seun van God is, is die Verlosser.  Dit leer ons om ons verwagting op Hom te stel.  Die HEERE het daarvoor gesorg dat Jesus nie in sonde ontvang en gebore is.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (XI)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

 De Here Jezus is de Zoon van God. Jezus zegt in Johannes 10: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.” Vs 27-30

De Vader stuurt de Zoon. Zij zijn een. Zij zijn samen met de Geest de ene God. Het is in een woord geweldig dat Jezus Christus de Zoon is. Daarom kan Hij ook onze Heer zijn! Niet maar Heer met woorden. Niet maar Heer omdat Hij mensen en machten tegenover elkaar uitspeelt. Niet omdat Hij bluft of manipuleert. Nee, Hij is de Verlosser die God is. Hij is onze Heer. Hij heeft het over ons en over alles en iedereen te zeggen.

De ellende van ons leven en van de hele wereld is dat wij Christus zo niet erkennen. Wij willen zo graag onze eigen koning zijn. Velen op deze wereld  leven voor eigen macht en verlangens. Spionagesystemen, afpersing, hackers die geld zoeken en zo veel anderen proberen macht uit te oefenen. Ook in het heel gewone leven.  Waarbij ze anderen allerlei ellende bezorgen. Mensen willen hun eigen positie krijgen, houden en uitbreiden. Macht en het verlangen naar invloed maakt van mensen enge wezens.

Dan is er die Ene die Zijn macht zo heeft gebruikt dat Hij zichzelf opofferde om mensen te bevrijden van schuld en zonden. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn leven voor zondaars te geven en heeft Zijn macht gebruikt om als Overwinnaar op te staan uit de dood. Om mensen met een slecht hart op een slechte wereld Zijn Geest op het gebed te geven. Om mensen te leren op te staan en anders door Gods kracht te willen leven. Om door het leven met hem als de Heer van je leven uitzicht te hebben op een altijd heerlijk leven op die nieuwe aarde. Waar al de machtswellustelingen verdwenen zijn. Waar de heerlijke macht van God en het Lam regeert zonder enige tegenstand!

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE (X)

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

Die Here Jesus is die unieke Seun van God. Hy is God die Seun. Niemand anderste is wat Hy is nie. Juis Jesus se opstanding het kragtig aangedui dat Hy die Seun van God is. Sien Rom 1:4. Wanneer ons oor Jesus Christus praat is Hy nie net die volmaakte mens nie. Die verbinding tussen opstanding, Seun van God wees en Jesus wat die Heer is lees ons in Rom 1 so: “Wat na die Gees van heiligheid op grond van Sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die Seun van God – Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het op tot eer van Sy Naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is”. Vs 4-6

Die erkenning van Jesus Christus as God die Seun beteken dat ons Hom ook as die Here van ons lewe volg. Is dit so dat jy en ek in Christus kan glo sonder om Hem regtig as ons Here te erken? As die Verlosser wat ons in alles gehoorsaam wil wees. Ons lees in 1 Korinte 12: “Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê “Jesus is vervloek!” nie, en niemand kan sê “Jesus is die Here!” behalwe deur die Heilige Gees nie.” Vs 3

Ons moet hierby mooi bedink dat dit hier daarom gaan dat jy met jou hele hart bely dat Jesus Here is. Nie net algemeen nie maar ook van jou en my eie lewe. Dit gaan daarom dat ons leer om Jesus Christus met liefde in ons hart gehoorsaam te wees. Om Sy waardes en norme al meer in ons hart te laat heers en daaruit te leef. Om God se Woord wat van Hom kom te eerbiedig en ons na Hom toe en Sy wil, wat God se wil is, te bekeer.

Jesus is Here. Gods se kinders vertrou hulle aan Hom toe en verloën hulleself om al meer as beeld van Christus en daarmee as God se beeld op hierdie aarde te leef. Geloofsgehoorsaamheid is ‘n pragtige  woord. Hoe groot is die voorreg om te gehoorsaam aan Hom wat net goed is en ons net leer wat regtig goed en mooi is. Ook as in ons eie lewe daarteen nog teenstand is. Die Gees wil ons al meer bring onder die sagte juk van Christus en ons bevry van die harde juk wat vanuit ons eie sondige hart kom.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (IX)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Jezus Christus is  Gods eniggeboren Zoon. Dat betekent ook dat Hij de unieke Zoon van God is. De gelovigen worden in de Bijbel kinderen van God en ook zonen van God genoemd. Mensen die in hun leven en in hun eeuwige bestaan de HEERE als hun Vader mogen kennen. Die de Here Jezus als mens zelfs als hun broer mogen kennen. Zonder dat dit laatste iets afdoet van Zijn Heer over ons zijn. Zonder dat dit iets van zijn God zijn en onze diepe eerbied voor Hem afdoet.

Jezus Christus is de Zoon van God die er altijd al was. De Vader was nooit zonder de Zoon en de Zoon nooit zonder de Vader. Altijd samen met de Geest de ene God.

De Here Jezus is het die op de derde dag opstaat uit de dood. Hij laat zien dat niets en niemand in de schepping Hem kan uitschakelen. Je kunt God doodverklaren, je kunt Jezus Christus doodverklaren. Je kunt zeggen dat het open en lege graf alleen maar verzinsel is. Je kunt zeggen dat mensen Zijn dode lichaam uit het graf hebben gelegd en niemand dit meer heeft kunnen vinden. Dat kun je allemaal zeggen maar het feit is dat Jezus is opgestaan. Het feit is dat daarvan veel getuigen op aarde waren. Mensen die de Opgestane Christus hebben gezien. Jezus Christus was echt dood maar Hij leeft. Hij is opgestaan. Dat is zo omdat Hij ook de Zoon van God is die niet dood te krijgen is. Toen de Vader en de Geest Jezus lieten opstaan, werd Jezus Christus voor de hele wereld aangewezen als de unieke Zoon van God. We lezen dat in Romeinen 1 zo: “Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”

Wie in Christus geloofd en dus met Hem leeft als de Heer van je leven hoort door Christus opstanding zelf bij Gods kinderen  en  zal eens met eigen lichaam opstaan uit de dood. Er is een duidelijk onderscheid in de verhouding tussen Christus en Vader in de hemel en de gelovigen als kinderen van God. De Here Jezus maakt dat na Zijn opstanding heel duidelijk als Hij tegen Maria van Magdalena zegt: ‘Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Joh 20:17

Morgen verder.   

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18 (VIII)

 

 Het God aan die kruis gesterf? Jy hoor dit mense sê. Dit lyk logies. God se eie Seun het mens geword. Ons lees dit in Johannes 1 so: “In die begin was die Woord, en die Woord was 
by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. ….. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”  Vs 1-3 ….14

Dit is Johannes die Doper wat Hom as die Verlosser aanwys. Dit is die Vader en die Gees wat duidelik maak dat Jesus Christus die Seun van God is. Ons lees dit in die vervolg van Johannes 1: “En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly. En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is.” Vs 32-34. Sien ook Matteus 3:16,17

Die Here Jesus is God en mens. Beteken dit nou ook dat God aan die kruis sterf? Nee! Die Verlosser sterf. Hy moet in ons plek regtig sterf. Hy dra vir die gelowiges die straf. Om so elkeen wat glo deur die dood te dra en die ewige lewe te gee. Daarom moet die Verlosser die dood regtig ondergaan. Beteken dit dat God gesterf het? Nee! God is gelukkig onsterflik. As God gesterf sou het, sou die duiwel die mag in hande kon neem. Dan was die HEERE nie regtig God nie. Die mens Jesus Christus is die Verlosser  (1 Tim 2:5) en het gesterf om deur die Vader wat leef opgewek te word. Om deur die Gees wat leef so aangewys te word as die Seun van God. Die Seun staan self op uit die dood. Omdat niemand Hom as God die Seun dood kon kry nie. Hierdie geheimenis is groot. Nogtans mag ons weet dat God leef en dat Hy die mens Jesus Christus het laat opstaan om so te wys dat die dood nie die laaste woord het nie!  

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (VII)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is God de Zoon. De Zoon is mens geworden om onze Verlosser te kunnen zijn. Dat allemaal volgens het Goddelijke verlossingsplan. De verlossing van zonde, dood en hel is Gods werk. De redding van het oordeel en het geven van een eeuwig gelukkige toekomst is Gods werk en Zijn werk alleen. Een en al genade die we niet vanuit onszelf bewerkt hebben.

We zien dit o.a. in Galaten 4: “Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,

om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.” Vs 4-7

Als mensen hadden wij geen toekomst. De enige toekomst die er na de zondeval was, was een eeuwig bestaan in de hel. Totaal van God verlaten. Overgeleverd aan de duivel en ons eigen zondige hart. Een bestaan na de dood dat nog voller van ellende is als wat we nu op de wereld zien en ervaren. Elk lichtpuntje is dan verdwenen.

Dan zie je in Galaten 4 dat het de Drie-enige God is die hoop, zekere hoop geeft. Hij stuurt Zijn Zoon! Let er op dat deze Zoon niet ontstaat op aarde. De Vader stuurt de Zoon vanuit dehemel naar de aarde! De Vader laat Zijn liefde en genade zien door de Zoon die er altijd al was mens te laten worden op aarde. Om te redden. Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God die mens wordt om te lijden. Om uit de hel te verlossen tot het eeuwige leven in vrede met God en mensen. Om eeuwig voluit Gods liefde te ontvangen en in liefde met iedereen en alles op de nieuwe aarde te leven. Morgen nog meer hierover.

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18 (VI)

 

Die HERE beloof. Hy doen wat Hy sê. God se beloftes is juis in Christus seker. Ons lees dit baie kernagtig in 2 Korinthe 1:20: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom (Christus!) is hulle “ja”; daarom sê ons deur Hom  “amen” aan God, tot Sy eer.”

As jy raaksien dat God se beloftes waar en seker is, is van groot belang dat ons verwagting ook die regte een is. Dit gaan heeltemal verkeerd as ons verwagtings anderste is as wat die HERE regtig beloof het.

Jy sien dit as die Here Jesus op aarde Sy werk doen. Wanneer God se Seun mens geword het. Wat was die verwagting van baie Jode in daardie tyd? Dat die HERE beloof het dat die Christus wat kom dadelik as die magtige Koning gaan optree. Dat al die teenstanders van Jode tydens die Verlosser se lewe op aarde oorwin en onderwerp sal word. Hulle verwagting was dat hulle as volk die magtigste sou word. Hulle verwagting het God se belofte nasionalisties gemaak. Toe gaan dit heeltemal mis.

Hulle het nie daarop gelet dat die Verlosser wat kom eers as die Christus sal moet ly en die straf moet dra vir ons sondes nie. Dat Hy dit as die Kneg van die HERE moet doen. Ons lees daarvan o.a. in Jesaja 50 en 53. Die Verlosser moet eers die oorsaak van ons ellendes, ons eie sondes dra. Die straf daarvoor op Hom neem. Daarby kom dat Hy dit nie net doen vir die Jode nie maar vir mense wat uit alle volke op aarde kom. Bedink daarby wat ons al eerder gesien het. Dat God se belofte na die sondeval kom tot die hele mensheid. Dat die Verlosser wat God beloof ook in die Ou Testament die lig vir die volke genoem word. Dat die Gees ook Psalm 87 vir ons gegee het.

Ons leer hier om as dit om God se beloftes gaan om ons verwagting altyd deur God se hele Woord te laat bepaal. Dan weet ons dat deur die geloof mense uit alle volke deur Christus gered word en dat die nuwe hemel en aarde kom waar Christus as die Oorwinnaar oor alles heers. Ook dit het die HERE beloof.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (V)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

De HEERE had in het Oude Testament de Christus als de Verlosser beloofd. Al vanaf net na de zondeval. Gods voor ons onverklaarbare liefde en genade, werd toen al zichtbaar.

Er kwam straf. Door onze schuld werd het leven moeilijk en zwaar.  Wij maken het door onze schuld en zonden vaak voor anderen nog beroerder dan voor onszelf. De dood kwam in de wereld. Die hoort niet bij Gods goede schepping. Die hoort niet bij de God van het leven, van het eeuwige leven. Er kwam voor ons het zicht op een heel slechte toekomst. Zicht op de hel. Eeuwige ellende.

Dan waar er geen uitkomst meer in eigen leven en vanuit de schepping is, is er Gods belofte. Daar waar wij er niet voor kunnen zorgen dat ziekte en dood uit het leven verdwijnen, is er Gods belofte. De belofte van de God van het leven.

Hij belooft die Ene die als Verlosser zal komen voor wie zich aan Hem vastgrijpt. Die belofte is er niet alleen voor Israël! Bedenk dat die belofte gedaan is aan de hele mensheid. Als de mensheid die blijft verwerpen, gaat de HEERE zijn weg met Israël. Om uit dat volk die beloofde Redder te laten voortkomen. Met altijd nog het oog gericht op de hele mensheid. Wanneer de Here God met Abraham over deze belofte spreekt, zegt Hij ook dit: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Gen 12:3  De Geest maakt later heel duidelijk dat het hier om de belofte van de Christus gaat die weer aan alle volken verkondigd moet worden. We lezen dat in Galaten 3: “En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.” vs 8,9

De HEERE laat al vanaf het begin zien dat Hij wil redden. Hij is de God die Zijn volk een verwachting geeft die zo goed is! Dat vraagt van onze kant om die verwachting dan ook vanuit wat God zegt in te vullen. Daarover morgen verder.

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE (IV)

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

In Jesus glo. Wanneer dit om Jesus gaan wat die Verlosser is, beteken dit ook dat ons in Hom as die beloofde Christus glo. Dit gaan om Jesus Christus soos God Hom na de wêreld gestuur het. Nie ‘n Jesus volgens ons eie geur en smaak nie.

Dit gaan om Hom wat die Messias is. Ons het te doen met twee woorde wat dieselfde betekenis het. Messias is die Hebreeuse woord en Christus die Griekse. Al twee beteken: Gesalfde. Hy is nie ‘n gesalfde nie maar die Gesalfde. Nogtans is dit goed om te dink aan ander wat in die Ou Testament gesalf is. Dit was die hoëpriester, koning en ook meerdere profete. Wat was daarvan die betekenis as iemand in God se naam gesalf word? As met iemand gebeur wat ons van Aaron in Psalm 133 lees: “Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.”

Dan is dit die HERE wat iemand aanwys om ’n spesiale taak vir Hom uit te voer. Die HERE roep en sê: Jy moet dit vir My gaan doen. Ek gee jou hierdie opdrag. Partykeer dink mens dat hulle daardie opdrag nie kan uitvoer nie. Die HERE maak in die salwing duidelik dat Hy daarvoor gaan sorg dat daardie mens dit kan uitvoer. Die HERE gee daarvoor wat nodig is. Hy gee Sy Gees om bekwaam te maak.

Die Here Jesus kry die grootste en swaarste opdrag wat op aarde gedoen moet word. Ons sien baie duidelik dat Hy dit moet doen. As die Here Jesus wat Johannes die Doper kom, gebeur die volgende: “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien  die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.
En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.” Matteus 3:16,17

Die Here Jesus is die Christus! Hy is deur die Vader aangewys. Die Gees kom sonder mate oor Hom. Hy gaan doen wat die Verlosser moes doen. In ons plek ly en leef. Sonder die geloof in daardie Christus bestaan geen verlossing van het oordeel nie.  Die Seun het gekom om as die Gesalfde regtig die Verlosser te wees!

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (III)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus Zijn Eniggeboren Zoon. Wij geloven in Jezus. In die ene Persoon die door de Vader naar deze wereld gestuurd werd om als de Verlosser te komen. Als de Redder die ieder mens nodig heeft.

Die naam Jezus is niet zomaar een naam. Het was wel een naam die in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament veel vaker onder Gods volk voorkwam. Het was geen naam waardoor je opviel. Toch moest juist deze naam aan de unieke Redder gegeven worden.

De Hebreeuwse vorm van deze naam is Jozua. De bekendste Jozua is de helper en opvolger va Mozes. Jozua is het die het volk Israël het beloofde land inbrengt. Het land dat overvloeit van melk en honing. Het land waar er vrede en rust zal zijn als het volk de HEERE dient volgens Zijn Woord. Dan zal dat land een afbeelding van het hemels vaderland en van de nieuwe aarde zijn. Toch is dat land nog niet volmaakt. Toch is het de zonde en het leven tegen Gods wil in die er steeds weer voor zorgt  dat honger, ziekte, vijanden die komen en zelfs ballingschap het volk in dit land treffen.

Gods werk van verlossing stopt niet bij deze Jozua waarvan de naam betekent: De HEERE redt, de HEERE verlost. Heel nadrukkelijk geeft de HEERE vanuit de hemel de opdracht dat als het Kind uit de maagd Maria geboren zal zijn hij de naam Jezus (Jozua) moet krijgen. Zie Mattheus 1:20,21; Lukas 1:31

De Zoon van God die de naam Jezus krijgt is een heel bijzondere Verlosser. Hij is de enige Verlosser die van de schuld door onze zonden en van de gevolgen van de zonde kan redden. Hij is de enige die jou en mij kan bevrijden van de straf die wij op onze zonden verdiend hebben. Daarvoor moeten we gaan tot Jezus Christus als onze Verlosser, God en Heer. Wie met hem leeft als de Verlosser krijgt de rust en vrede die nooit meer verstoord zal worden. Na je sterven of als de Here Jezus eerder terugkomt,  krijg je dan de rust en de vrede die het eeuwige geluk brengt. Dat leven in vrede en volmaaktheid met God. Daarom is het zo belangrijk dat we in ons leven doen waartoe de Geest ons in Hebreeën 4 oproept: “Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.   ….   Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Vs 11 …`14

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (II)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Echt geloven is meer dan je vertrouwen stellen op de Vader die de Schepper is.  God  is meer dan de Schepper. Hij stopt niet met Zijn werk, met Zijn liefdevolle aanwezigheid op aarde wanneer wij de zonde op deze aarde laten heersen.

De Drie-enige God is niet alleen de God van het Oude Testament. Doordat we op grond van wat de HEERE ons zelf vertelt ook het werk van Jezus Christus als de Verlosser belijden, zien we dat het dezelfde God is die we in het Oude en Nieuwe Testament ontmoeten. Er is geen God van het  Oude en een van het Nieuwe Testament. Er zijn namelijk geen twee goden. Er is er gelukkig maar een waarop je ook voor 100% aankunt. Daarom zijn het Oude en het Nieuwe Testament ook het ene Woord van God.

Wanneer mensen die zeggen te geloven zeggen: “maar dat staat maar in het Oude Testament” zitten ze helemaal naast. Dan slaan ze daarmee de ene God in feite in het gezicht. In de geschiedenis zijn er steeds weer mensen geweest die het Oude Testament als minderwaardig hebben bestempeld. Dat ging zelfs soms zover dat het Oude Testament gezien werd als een boek van een andere god. Van een slechte god. De god die zichzelf zoekt en geen echte liefde kent. Daarmee werden Gods goede geboden in het Oude Testament ook buiten spel gezet. Als gevolg hiervan krijgt in onze tijd heel vaak de liefde de klank dat je dus maar kan leven zoals jezelf wil. Liefde is dan geen echte liefde meer voor God maar een excuus om je eigen manier van leven en je eigen ideeën te kunnen vasthouden. Liefde wordt dan in feite van de echte God en de echte Verlosser losgemaakt. Het wordt vooral liefde volgens je eigen richting en smaak en ieder moet daarin voor zichzelf kunnen kiezen. Dat het Oude Testament er helemaal bij hoort zegt ook de Here Jezus, de Zoon van God steeds weer. Een voorbeeld.

In Johannes 5 praat de Here Jezus met de Schriftgeleerden. Hij zegt dan o.a. dit: “En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Vs 37-39

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

Die Vader is nie alleen nie. Hy was nooit alleen. Altyd sonder ’n begin saam met de Seun en die Heilige Gees. Dit is opvallend dat hierdie gedeelte van de Apostoliese Geloofsbelydenis met die woordjie en begin. Die Drie-enige God het nie net die skepping gemaak nie. Hy het dit saam met die Seun (Johannes 1) en met die Gees (Genesis 1:2) gedoen.

Dit is nie net die Vader wat gewerk het, werk en sal werk word duidelik in die woordjie en. Ons ken God die Seun op ‘n spesiale manier in Jesus Christus. Ons sien daarin o.a. raak dat God se werk nie opgehou het met die skepping nie. Selfs toe ons as mense God se skeppingswerk op aarde met die sonde besoedel het, laat God die wêreld en selfs ons as sondaars nie los nie. God beloof dat vir wie by Hom verlossing, redding, genesing soek die Verlosser sal kom. Ons weet dat Hy gekom het in Jesus Christus wat God se Seun is.

Die heerlike belofte het die HEERE al in Genesis 3 gegee: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” Vs 15

Die HEERE is nie net die Skepper. Hy is ook die Verlosser. Ons sien daarin God se spesiale onverdiende liefde. Die Here Jesus is op ‘n unieke maner God se Seun. Wie glo is deur Christus kind van God. Nooit op dieselfde manier as Christus nie. Jesus Christus is self God. Dat word ons nooit nie. Nogtans deel ons in God se liefde soos die Vader dit aan die Seun gee. Zie Joh 17:26 Hoe groot is God. Hoe diep is Sy liefde. Hoe groot is Sy genade vir sondaars wat hulle skuld en sondes bely.

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (IX)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

Hoe gaan we met de schepping om waarop de HEERE ons een plaats gegeven heeft? Ik kom meerdere keren mensen tegen die zeggen dat dit niet onze verantwoordelijkheid is. Die zelfs zeggen dat mensen die voor de bewaring van natuur opkomen en die zich beijveren voor het klimaat eigenlijk de aarde als god zien. Zij zouden aan afgodendienst doen. Dat kan als je de aarde of de schepping als het hoogste goed ziet. En er kan vanuit onderzoek ook verschil van inzicht zijn over wat goede en niet goede maatregelen zijn. Dat is niet waar het me nu over gaat.

Wel is een belangrijke vraag voor gelovigen of we geroepen zijn goed voor Gods schepping te zorgen of niet. Dat is een heel andere vraag dan of we goed voor onze portemonnee of welvaart moeten zorgen. Als deze laatste dingen ons in onze gedachten drijven, dienen we zelf een afgod. De afgod Mammon. De Here Jezus maakt duidelijk dat het niet mogelijk is om God en de Mammon te dienen. Zie o.a. Mattheus 6:24 We moeten onszelf toetsen of eigen welvaart en geld niet in ons hart de dienst uitmaakt als we hierover nadenken.

Goed beheer van de schepping waarin we Zijn schepping bewaren is onze roeping. Een roeping die verstaan zou moeten worden door iedereen die zich christen noemt. We moeten goed bedenken dat de HEERE de Schepper van alle dingen is. Dat God gezegd heeft dat het goed is. Hij heeft ons op de aarde de plaats gegeven als Zijn beeld. Daartoe worden wij geroepen. Zoals de HEERE goed voor Zijn schepping heeft gezorgd en in de diversiteit Zijn groot en Zijn veelkleurige wijsheid laat schitteren zo hebben wij dat als Zijn beeld ook te doen! We willen toch wel beeld van God zijn? Wij willen toch niet  beeld van de duivel zijn die Gods grootheid en heerlijkheid juist wil aantasten? Dit betekent niet dat we met geweld actie gaan voeren en andere mensen dwars gaan zitten. Het betekent wel dat we vanuit Gods liefde ons op vredelievende en liefdevolle manier inzetten voor Gods schepping en daar niet minachtend over doen.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (VIII)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die HERE is die Skepper, Hy is die Eienaar van alles. Hy is dit wat van Sy skepping geniet. Hy het alles so gemaak dat dit goed is en tot Sy doel kom. Ons is na die sondeval mense wat juis nie tot ons doel kom nie. Daarom is in ons lewe baie onrus, baie wat vir hartseer en probleme sorg. Ons kan weer rus vind as ons by Christus skuil. Ons rustelose hart, kom regtig tot rus wanneer ons in God geborge is. As ons ons aan Christus oorgee om in God se liefde opgeneem te word en vir Hom volgens Sy goeie wil te leef.

Ons soek baie keer ons rus iewers anderste. Ons soek ons rus dikwels in wat ons in die skepping self vind. Baie belangrik daarby is in ons tyd dat ons baie wil hê. Ons wil koop, ons wil konsumeer. Ons soek dit in baie welvaart waarin ons dinge koop en ons voel ‘n rukkie lekker as ons dit vir onsself gekry het.  As ons daaraan gewoond geraak het dat ons dit het, wil ons weer meer of iets anderste. Die dinge wat ons koop of het, moet ons rus gee. Ons gaan daardeur die regte rus nooit kry nie. Die aarde is nie van ons nie. Die hele skepping is van die HERE! Ons lewe by Hom soek en leer om daarmee tevrede te wees gee die ware rus.  Wie leef vir soveel as moontlik vir jouself kry, leer Christus nie ken nie. Dan moet jy baie onrustig word as jy dink aan jou ontmoeting met die HERE na jou dood. Wie nou tevrede leer wees met Christus en God se liefde, al is jy glad nie welvarend nie, het deur Christus vir ewig ryk geword. Dan kan jy sonder angs en onrus uitkyk na jou ontmoeting met God na jou sterwe. Dan het jy tot jou doel gekom.   

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (VII)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

We zijn door God gemaakt. Hij is de Schepper. Dat betekent o.a. dat wij het leven  hebben gekregen als een cadeau van Hem voor ons. Het leven dat we hebben gekregen is tegenover Hem geen recht dat we zelf hebben. Het is Gods geschenk waar wij op een goede manier mee om hebben te gaan. Dat betekent dat wij geen rechten tegenover God hebben maar wel dat we het recht op leven dat God aan iedereen gegeven heeft eerbiedigen. God heeft het leven gegeven om het in liefde tot Hem en in liefde tot alle andere mensen te leven.

Dat betekent eerbied voor het gegeven leven tot in de moederschoot. Dat betekent dat ik vanuit Gods liefde me wil inzetten voor het leven van de mensen om mij heen. Daarom heeft het door God gegeven leven recht op leven. Op een leven waarin ik in de levens van anderen Gods liefde laat zien.

Wanneer we zien dat ons leven door God gegeven is, beseffen we dat niet wij het middelpunt van de wereld of van ons eigen leven zijn. Het middelpunt is de HEERE. Het middelpunt is Christus die we door het werk van de Geest kennen. Dan draait het in mijn leven dus niet om mij maar om Christus en om dienstbaar zijn aan de mensen om me heen. Dan leer je zien hoe erg narcisme is. Als alles of bijna alles om mij draait dan sta ik tegenover God en de naaste. Dan breek ik de band met de HEERE en maak levens van anderen kapot.

Dat iedereen en alles door God gemaakt is, maakt mij klein en leert mij om mijn leven zo in te richten dat ik zo wil leven dat het in Zijn ogen goed is. Dat is het echte goede leven. Ik hoef niet groot en belangrijk te zijn. Ik leef om God groot te maken en zo een zegen voor anderen te zijn.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (VI)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Ons het gesien hoe belangrik dit is om raak te sien dat dit die HERE is wat die hemel en die aarde geskep het. Ons het ook gesien dat dit beteken dat ons bely dat en hoe Hy dit gedoen het. Ons is eerbiedige leerlinge van God. Ons gaan in die klaskamer van die Gees sit om te luister na Sy Woord. Ons wil luister en bely. Ons wil nie eiewys wees nie. Ons wil nie twyfel aan God se almag en Sy Woord nie. Ons leer Hom bewonder as die Skepper van alle dinge.

‘n Belangrike vraag is dan nog: Hoekom het die HERE die hele heelal gemaak. Die groot rede is dat Hy dit gedoen het tot Sy eer. Dit gaan dan nie daarom dat die HERE net Homself soek en Sy eer soek ten koste van ander nie.

Die HERE het alles goed gemaak. Hy soek Sy eer op s’n manier dat alles in die skepping daardeur tot sy of haar doel kom. Dit gaan op die manier om God se eer dat alles en almal daardeur juis tot die grootste geluk en blydskap kom. Al die verdriet, alles wat seer maak op hierdie wêreld is nie die gevolg van God se skeppende werk nie maar van die sonde wat ons in die wêreld gebring het nie. Leef tot God se eer vra van ons na die sondeval dikwels selfverloëning vanweë ons sondes en die gevolge van die sonde in ons lewe. Ons mag weet dat die leef tot God se eer op aarde ons sal bring in die tyd, wat ewig is, dat leef tot Sy eer so goed is en nooit meer tot selfverloëning in jou lewe sal lei nie.

Die verlange van die kerk, van die gelowige. Die verlange van die hele skepping is daarom juis gerig op Christus se terugkeer. Dan kom alles en almal tot hul heerlike doel en is dit alles wat met blydskap en in volledige liefde en harmonie tot God se eer bestaan. Ons lees daarvan op ‘n pragtige manier in Romeine 8: “Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename – erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word.” Rom 8:16-19  

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (V)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

 

Wanneer er gesproken wordt over schepping of evolutie komt vaak de vraag aan de orde of ons in Genesis 1,2 verteld wordt dat of hoe alles gemaakt is. Velen kiezen dan voor dat. Dan is het namelijk niet nodig om tegen de gevestigde mening in dat het door evolutie is in te gaan. De geloofsvoorveronderstelling dat het door evolutie is, is zo sterk dat velen er niet tegenin durven te gaan. Dan ben je zo’n buitenbeentje. Toch moet je bij eerlijk Bijbellezen zeggen dat de Geest ons ook vertelt hoe de HEERE het gedaan heeft.

Toch dreigt er bij de discussie over dat of hoe onder te sneeuwen wie het gedaan heeft. Dat is namelijk de belangrijkste vraag. Die vraag is ook beslissend voor het antwoord of het om dat of hoe gaat. Als je ziet wie alles geschapen heeft, hoef je niet meer te kiezen of het om dat of hoe gaat. Dan is het geen probleem want we lezen in de Bijbel heel duidelijk wie de Schepper is. Dan zie je dat de HEERE alles gemaakt heeft en dat Hij ons ook nog eens vertelt hoe Hij het gedaan heeft.

De allereerste zin van de Bijbel vertelt ons namelijk wie alles wat er is, alles wat je kunt zien gemaakt heeft: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. Gen 1:1. Niemand anders deed het! Er was niemand anders toen Hij met Zijn scheppingswerk begon. Hij schiep eerst de hemel met haar bewoners lezen we in het boek Job. (Job 38:7) Dat strijdt niet met Genesis 1.

Eerst wordt de hemel met haar bewoners en als woonplaats van de HEERE gemaakt. Waar Hij de lof van de inwoners van de hemel krijgt. Dat past in het geheel dat God alles gemaakt heeft. Dus het hele Heelal. In Genesis 1 gaat de Geest dan vertellen hoe het met de aarde verdergegaan is. De Geest vertelt dan vanaf vers 2 ho  in 6 dagen de aarde zo werd ingericht dat daarop leven tot Gods eer mogelijk geworden is.

Wat is het belangrijk om vanuit het Goddelijk indrukwekkende scheppingswerk God te zien. Hoe groot is Hij! Hij verdient daarvoor de eer. De eer zoals de hele schepping Hem die ook brengt in het boek Openbaring: “En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. (Openbaring 4:8-11)

De schepping is er om God te eren in ons hele leven.

 

HOE LANG LEVEN WE? (III slot)

 

En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mattheus 25:46

 

Leven met de eeuwigheid in zicht. Verstandig zijn en daarom niet vergeten dat de manier waarop je nu op aarde leeft bepalend is voor hoe het na je dood met je gaat. Hoe en waar je na je dood voor eeuwig bestaat.

De band met Christus en je leven in Zijn dienst is daarvoor beslissend. Wanneer je daarover nadenkt, ga je ook zien dat dingen opgeven in je leven, jezelf verloochenen in het leven hier en nu je leven niet verwoest. We hebben allemaal dingen in ons eigen leven, in ons eigen hart die anders zijn dan de wil van God zoals die tot ons komt in Gods eigen Woord. Wij zijn na de zondeval van onszelf zondaars, vijanden van God. Dat betekent heel concreet dat we allemaal vanuit ons hart dingen willen doen tegen Gods wil in. Ons gevoel wil tegen Gods goede geboden ingaan. Ons gevoel kan zo anders zijn dan wat ons als de wil van God wordt voorgehouden in Gods eigen Woord.

Dat kan ons diep raken in ons leven. Dat kan ons diep raken in wie wij eigenlijk willen zijn. Dat kan zo scherp staan tegenover ons eigen ik, tegenover de identiteit die we zelf willen kiezen.  

Mensen roepen ons in onze tijd toe dat we vooral onszelf moeten zijn. Dat we vooral ons gevoel moeten volgen, dat we vooral moeten leven zoals wij voelen. Wie dat niet doet, maakt zichzelf ongelukkig en krijgt een mislukt leven horen we dan.

Juist als we letten op dat eeuwige leven zien we hoe slecht en dom dit soort woorden en adviezen zijn. Je kunt hier je eigen gevoel volgen, jezelf willen zijn en je een tijd lang goed voelen. De duivel zal zeggen: Zie je wel je bent op de goede weg. Maar als dat een leven tegen Gods goede wil en geboden in is, moet je eens je zogenaamde geluk van 100 jaar inleveren voor een eeuwigheid aan moeite, verdriet, ellende en liefdeloosheid.

Wie zichzelf verloochent, al doet dat nog zo zeer en roept iedereen om je heen dat je dat  niet moet doen, is verstandig. Dan deel je in de liefde van God door Christus. Dan is God als liefhebbende Vader om je heen om Christus werk. Hoe diep het verdriet en de strijd ook is. Dan verwelkomt de HEERE jou na een leven vol strijd als Zijn kind in de hemel en op de nieuwe aarde. Dan wacht je een eeuwigheid zo goed, zo mooi, zo gaaf, zo vol van Gods liefde die overal is. Hou de eeuwigheid in het oog en leef hier en nu met het oog op een eeuwig leven met Christus. Zo goed wil de Here God voor je zijn.  

 

 

HOE LANK LEEF ONS? (II)

 

“Hierdie menses al weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe.” Matteus 25:46

 

Ons het gister gesien dat ons lewe nie by die eerste dood ophou nie. Na die lewe op hierdie aarde kom ons voor God se troon te staan. Die lewe is nie ‘n lewe van 85 of 100 jaar nie. Na hierdie lewe op aarde bly ons bestaan. Die plek waar ons kom sal verskil. Nou leef ons op hierdie aarde saam. Na hierdie lewe kom die skeiding. ‘n Bestaan of in die ewige dood of in die ewige lewe. Die ewige dood is nie dat ‘n mens nie meer bestaan nie. Dit is juis die Here Jesus wat die meeste van almal in die Bybel daaroor praat. Die ewige dood is die bestaan waar God se liefde en sorg heeltemal verdwyn het. Dit is wat ons die hel noem. Dit is nie lekker om daaroor te praat en te skryf nie. Dit is nie lekker om in die preek ook daaraan aandag te gee nie.

Mense wil dit dikwels nie hoor nie. Mense wil dit vergeet. Mense doen ‘n beroep op God se liefde om te sê dat ons nie oor die ewige oordeel moet praat nie. Dit terwyl juis die Here Jesus daaraan so baie aandag gee.

Hy wys steeds weer op die twee weë waarop ‘n mens kan gaan. Hy bevestig en verdiep wat ons in Psalm 1 lees. Juis in die Bergpredikasie is dit die Here Jesus in wie God se liefde so helder skitter, wat ons leer: “Gaan deur die nou poort in. Want breed is die pad en wys die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur binnegaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei! En daar is min wat dit vind.” Matteus 7:13,14

Dit is opvallend dat die Here Jesus dadelik daarna begin praat oor die vals profete. Mense wat in  Gods se naam, in die naam van  Jesus ons dinge wil leer, vir leer en lewe, wat teen God se Woord ingaan. Wat ingaan teen wat Christus ons leer. As jy dit hoor, begin jy raaksien hoe verkeerd en gevaarlik dit is as mense sê dat dit vir Christus nie  saak maak hoe jy leef nie. Hy sou almal aanvaar en nie regtig tot bekering oproep nie. Hy sou so vol liefde wees dat dit nie nodig is om jou en my lewe langs God se wet te lê en ons op allerhande punte te bekeer. Dit is nou ‘n valse leer! Wie hierdie soort dinge sê is ‘n valse profeet en moet so ontmasker word. So ‘n mens is vir al die ander ‘n gevaar. Die gevaar is dat s’n leraar jou op die breë pad lei wat na die ewige verderf lei.   

 

HOE LANG LEVEN WE?

 

En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mattheus 25:46

 

Hoe lang leven we? De gemiddelde leeftijd in Nederland ligt op ongeveer 85 jaar. Mensen willen van die 85 jaar wat maken. Ze doen er alles aan om die 85 jaar redelijk gezond te halen. Want daarna is het voorbij. Zo leven veel mensen. Ik denk dat het zelfs zo is met veel mensen die zich christen noemen. Wat er daarna eventueel is, is een soort extraatje. Je weet toch nooit zeker of dat komt en hoe dat is. Er zijn ook veel mensen die zich niet gelovig noemen en die denken dat er na de dood nog wel iets zal zijn. Maar dat is zo onzeker dat we er in die gemiddeld 85 jaar geen rekening mee houden. Het lijkt alsof de eeuwigheid als werkelijkheid  al meer uit ons leven  verdwijnt.

Tot zo’n 200 jaar gelden was voor de meeste mensen het leven hier voorbereiding op de eeuwigheid. Hoe je nu leefden, was beslissend voor je leven na de dood.

Nu leven de meeste mensenvoor een leven tot de dood op aarde. Daarna is er volgens ons niets of als het wel zo is dan zien we het wel.

Deze verandering van denken heeft grote invloed op ons leven. Als ik leef voor de tijd tot mijn dood op aarde hoef ik geen verantwoording af te leggen van mijn leven op aarde. Dan ben ik mijn eigen rechter. Dan is het leven mijn bezit waarin ik uitmaak hoe het er uit gaat zien.  Dan gaat het om het leven hier en nu.

Als we het hebben over de eeuwigheid richt ik mij er op hoe de Geest daarover spreekt in Gods Woord. Dat betekent dat we na onze dood voor God verschijnen. Dat we tegenover Hem als onze Schepper verantwoording hebben af te leggen van ons leven. Was ons leven een leven in dienst van Christus? Als dat zo is, staat door Christus de poort naar de hemel en daarna naar de nieuwe aarde voor ons wagenwijd open. Een leven bij de HEERE in vrede. In vrede met alles en iedereen. Een leven waarin we God als onze Vader kennen en waarin zonder einde van Zijn liefde mogen genieten.

Verschijnen we voor God zonder dat leven met Christus dan blijft de poort naar dat heerlijke leven gesloten. Dan bestaan we ook eeuwig verder maar dan een bestaan zonder Gods liefde en in onvrede en in ellende. Wat is het belangrijk om rekening te houden met de eeuwigheid! Om je leven hier en nu daarop af te stemmen. Morgen nog iets meer daarover.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (IV)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

 

Een van de slechtste dingen die over het geloven, het leven met de HEERE gezegd worden,  is dat geloven saai is. Dat geloven betekent dat je van alles niet mag. Dat geloven in Christus zwaar is en dat het een somber leven betekent als je gelooft.

Ik weet dat veel mensen een verkeerd beeld van geloven in Christus maken en zo deze indruk ontstaat.  Toch is het ook zo dat we elkaar in de kerk meerdere keren zo’n beeld voorhouden. Dat we onze jongeren die indruk geven. Wat ik nu ga schrijven zegt op geen manier dat we onszelf niet moeten verloochenen. Ik zeg ook niet dat bekering en belijden van schuld niet nodig is. Dat is het zeker wel. Toch maakt dat geloven geen sombere boel.

Juist als je naar de schepping kijkt zie je hoe het de HEERE juist om vreugde en blijdschap gaat. De HEERE wil juist de blijdschap bij Hemzelf en in Zijn hele schepping. Wanneer de HEERE Zijn schepping gemaakt heeft zoals Hij wilde, lezen we in Genesis 2: “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.” Vs 2,3  Het was voor God heerlijk dat Hij kon genieten van wat Hij gemaakt had.

Het is daarom ook een zaak van blijdschap dat Christus naar de wereld gekomen is om ons door het geloof van onze schuld en zonden te verlossen. De engel zegt tegen de herders in het veld van Efrata o.a. dit: “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.”

De schepping kijkt met grote verwachting uit naar de dag dat Christus terugkomt: “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” Rom 8:19-21

Dan is de schepping weer helemaal goed. Dat komt er voor wie gelooft in Christus als de Verlosser en zo met Hem leeft. Geloven is een leven vol hoop, vol dankbaarheid, vol blijdschap Laat dat van ons afstralen in de kerk en daarbuiten.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (III)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die HERE is die Skepper. Hy is die Vader wat vir Sy kinders sorg. Kan Hy dit in alle omstandighede? Is dit nie so dat somtyds dinge ook vir Hom te groot is dat Hy nie meer weet hoe Hy in daardie omstandighede verder moet nie?

As jy hierdie vraag vra is dit belangrik om daarop te let dat die HERE die hele heelal uit niks geskep het nie. Uit heeltemal niks nie. Dit was vir Hom nie nodig om voordat Hy gaan skep alles te bereken nie. Dit was vir Hom nie nodig om voordat Hy regtig gaan skep dit te gaan probeer en  eers iets wat klein is te maak. Hy het nie eers ‘n proefopstelling nodig nie.

Hy is God. Hy het alle kennis. Hy het nie nodig om eers te gaan leer nie. Hy het die kennis, Hy het die krag en mag. By die skepping gebeur wat ons in Psalm 33 lees: “Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.  Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;  want Hý het gespreek, en dit was; Hý het gebied, en dit staan.” Vs 6-9

Hy wat alles gemaak het, Hy wat Sy Seun vir sondaars na die aarde gestuur het is die enigste God. Niks is vir Hom te groot en te wonderlik nie. As jy dit bedink, sien jy raak dat Hy in alle omstandighede jou God en Vader kan wees. Niemand anders kan  so vir jou sorg en jou in alle omstandighede help as die HERE nie. Niemand anderste kan in alle omstandighede vir jou en vir Sy skepping toekoms gee nie. Dat doen Hy vir Sy skepping en vir wie hom of haar aan Christus toevertrou. Hy is dit wat daarvoor sorg dat die aarde nie op ‘n bepaalde oomblik opbrand nie maar ewig bly bestaan. Al gaan Sy vuur van oordeel oor die aarde om die te reinig. Die aarde het nie self die krag om ewig te bly bestaan nie maar die HERE as die ewige God laat die aarde ewig bestaan.   

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (II)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

De HEERE is de Schepper. Hij is het die als de Vader alles gemaakt heeft. Gisteren zagen we dat  Hij alles goed gemaakt heeft. Hij is goed. Alleen van Hem kan gezegd worden dat Hij liefde is en daarom de bron van alles is wat goed is. God is liefde en Hij is geen haat.  Omdat Hij liefde is haat Hij elk kwaad.

Waarom heeft Hij alles uit niets gemaakt? Omdat Hij ons nodig heeft? Er was een tijd dat de Drie-enige God er alleen was. Er was verder niets dan Hij! We moeten goed bedenken dat er toen ook de liefde was die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest deelden. Er was ook toen de liefde die naar elkaar als Goddelijke Personen uit ging. Dat is niet iets wat ik nu bedenk. We lezen dat klip en klaar in de Bijbel. De Here Jezus zegt in Johannes 17: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”  vs 24

De Zoon van God die mens geworden is, is de eeuwige Zoon van God! De Vader, de Zoon en de Geest zijn eeuwig. De Vader was er daarom nooit zonder de Zoon en de Zoon was er nooit zonder de Vader. Het was nooit zo dat de Vader, de Zoon, de Heilige Geest eenzaam waren. Er was het samenleven als de ene God. In diepe liefde. God had de schepping en ons niet nodig om Zijn liefde kwijt te kunnen. Die God van liefde is het die juist door Christus zelfs aan zondaren liefde geeft. Christus is voor ons het beeld van God. Zie kol 1:16,17.

Die liefde van God komt naar buiten in Christus. Kijk maar eens mee hoe we dat in de Bijbel lezen. Hoe we juist dan ook zien dat als we Christus willen volgen uit liefde volgens al Gods geboden willen leven.

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Joh 3:35,35

“Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.” Joh 5:20,21

“Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft.” Johannes 14:31

 

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (I)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die Geloofsbelydenis van Nicea begin met hierdie woorde: “Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge”

Ons bely daar dieselfde as in die Apostoliese Geloofsbelydenis. Daar is die Geloofsbelydenis van Nicea toegevoeg: “van alle sigbare en onsigbare dinge.” Die HERE het regtig alles geskep. Alles goed geskep. Dit gaan o.a. terug op wat ons in Kolossense 1:15-17 lees: “Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die Eersgeborene oor die hele skepping; want deur Hom het God alles geskep: alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is – alles is deur Hom en tot Hom geskep. Hy het voor alles bestaan, en in Hom hou alles stand. ”

Jy sien hier hoe die Gees vir ons duidelik maak dat alles in die skepping deur God gemaak is. Dat dit ook deur die Seun van God gebeur het. Ook die Gees wat daarby aktief betrokke. Ons lees in Genesis 1 dat dit die Gees is wat oor die waters gesweef het. Gen 1:2. Die Drie-enige God het alles wat in die skepping is gemaak.

Saam het hulle dit goed gemaak. As die een God. So gemaak dat alles tot eer van God kon leef. Die HERE het niks en niemand as Sy teenstander gemaak nie. Die sonde en die teenstand teen God en alles wat sleg is het die HERE nie in die skepping gelê nie. Die teenstand en die kwaad het nie deur God nie maar deur die duiwel en deur die mens wat teen God gekies het in God se goeie skepping gekom. Alles wat met die regte liefde stry is die keuse van skepsels wat deur God goed gemaak is maar terwyl hulle goed was vir die kwaad gekies het.

Alles is deur Hom tot Hom geskep. Dit beteken om tot Sy eer te leef en te bestaan en dus om regtig goed te wees. Die skuld vir ellende, onreg, dood, oorlog, verdriet, natuurrampe en alles wat vir die slegte sorg, lê nie by die HERE wat die Skepper is nie. Dit beteken dat ons as skepsel juis op die HERE en wat Hy sê moet let om op die regte pad te kan gaan. Die pad van ewige hoop!   

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE. SKEPPER (V)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

 Er zijn machtigen in de wereld die zeggen in God te geloven. Machthebbers die met macht en geweld in de wereld tekeergaan en dat doen met woorden die moeten laten zien dat ze in God geloven. Die zich zelfs opwerpen als verdedigers van de normen van het Christendom. God als de Almachtige belijden, als de Schepper om vervolgens met geweld je eigen macht te behouden of uit te breiden.

Als je dat ziet kun je zeggen in onze tijd: die man gelooft tenminste nog in God. Dat is heel wat beter dan al die mensen bij ons die het nooit over God hebben en die voor normen opkomen die zo verkeerd zijn.

Mensen die met geweld hun eigen zaak bevorderen noemen God vaak de Almachtige. Als ze het al over Christus hebben, wat veel minder gebeurt, dan gaat het om Christus als de machtige Koning.  Voor dit soort mensen is juist die kracht God. Zij willen een zegen van een grote kracht om hun eigen macht te stutten en te laten overwinnen. De grote vraag of dit soort mensen, dan denk ik o.a. aan Poetin en Hitler, samen met ons in dezelfde God geloven.

Geloven zij in God de Vader van onze Here Jezus Christus? Nee en nog eens nee! Zij geloven in kracht voor hun eigen zaak en misbruiken daarvoor Gods naam. Zij kennen niet de liefde die de Vader door Jezus Christus Zijn Zoon naar ons laat komen. De HEERE komt niet naar ons om met macht en geweld mensen tot een leven met Hem te brengen. De HEERE is niet zo. Luister maar wat Hijzelf zegt:

“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” Zacharia 4:6

De Here Jezus zegt tegen Petrus die het zwaard getrokken heeft: “Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.” Matt 26:52

Christus roept ons op om over de wereld te gaan niet met geweld maar met deze opdracht: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheus 28:18,19

We worden opgeroepen om te strijden niet met geweld maar met het zwaard van het Woord: “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efeze 6:17,18

Ik geloof niet in de god van Poetin, Hitler en andere mensen die Gods macht willen gebruiken om eigen belangen met geweld af te dwingen. Hoe mooi hun woorden ook klinken. Zij laten niet het beeld van de echte God zien!

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE (IV)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

 

De HEERE is de Almachtige. Zo is Hij ook de Schepper. Gisteren zagen we al dat dit betekent dat we wat Hij doet niet kunnen narekenen. Wat is het belangrijk om dat te beseffen! Er wordt vaak zo over God gesproken dat we in Hem kunnen geloven als wij als mensen kunnen verklaren wat en hoe Hij dingen gedaan heeft. Dat kan heel goed klinken. Je kunt dan zeggen: Zie je wel, mensen willen best in God geloven. We moeten zorgen dat ze het snappen, dat ze het mee kunnen voelen. Tot in kerken wordt er zo over gesproken. Als je het kunt uitleggen en wij kunnen dat begrijpen en aanvoelen dan kun jezelf geloven of anderen overtuigen. Dan zou je de hinderlijke afstand tussen God en ons hebben weggenomen.

Het klinkt mooi maar het is juist aanleiding om God op afstand te houden. Wij kunnen de HEERE namelijk niet narekenen en dan tot de conclusie komen: Zie het is toch waar. Wij kunnen met ons gevoel God niet narekenen en aanvaardbaar maken. Waarom niet?

 1. Omdat we schepselen zijn en blijven. Wij worden nooit God. De HEERE is altijd meer dan ons.
 2. Daar komt bij dat we zondige mensen zijn en dat dit er voor zorgt dat ons verstand en gevoel door de zonde, door de tegenstand tegen God beïnvloed is.    

Wanneer we God willen narekenen om te kijken of Hij het waard is om Hem te dienen, komt het nooit goed. Dit betekent dat als het om de schepping, om de verlossing en al de andere dingen die God doet en zegt gaat, het nodig is om Zijn wijsheid altijd boven de onze te stellen.

Op een prachtige manier vinden we dat ook in het Nieuwe Testament als over het resultaat van Christus werk gesproken wordt. Het gaat me nu om wat we in Romeinen 11 lezen: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” vs 33-36

Wie ziet wie de Drie-enige God is, wordt stil van aanbidding. Dan leg ik mijn hand op mijn eigenwijze mond en de eigenwijze menselijke wetenschap. Dan wil ik dat de Geest mij Gods wijsheid leert en mij leert om die met blijdschap en verwondering te belijden. Uit te dragen.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, SKEPPER /IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER (III)

 

“Ek is God, die Almagtige. Leef v=oor My, en wees onberispelik.” Genesis 17:1

 

God is Almagtig. Dit is iets om so bly mee te wees. Hoekom het die HERE ons vertel dat Hy alles uit niks gemaak het? Hoekom lees ons in die Bybel dat en hoe die HERE hemel en aarde gemaak het? In die eerste plek om ons te wys wie Hy is. Wie ons die enigste God en die Vader van jesus Christus mag ken. Om ons o.a. te wys dat Hy almagtig is. Hy is nie deel van die skepping nie. Hy is nie iemand wat deur ontwikkeling ontstaan het nie. Hy is die enigste lewende God wat altyd daar was en altyd daar sal wees. Altyd as die enigste God. Alles en elkeen wat verder bestaan is skepsel. Niks en niemand word God nie.

Die HERE wys Sy grootheid deur in 6 dae die aarde heeltemal so in te rig soos Hy die aarde wil hê. So groot is Hy. Hoekom wil ons van Sy grootheid afneem deur ander verklarings vir die ontstaan van die aarde en die heelal te bedink? Dit is so dat hoe die HERE dit gedoen het ons vuurmaakplek te bowe gaan. Hoekom moet ons dan eiewys wees pleks dat ons in verwondering Hom aanbid? God se grootheid en ons eiewys weer kom so duidelik vorentoe in Jesaja 40. Laat ons daarvan leer. Ons lees daar o.a. dit:

“By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.

27Waarom  sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie  moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. ”vs 25-29

Laat ons die Almagtige God eer en so ook die skepping bely as Sy wonderlike werk soos Hy dit ons self vertel het.

   

 

 

GODS ZEGEN

 

“De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Korinthe 13:13

 

Je ziet in de tekst hierboven het woordje zij  schuingedrukt. Dat betekent dat dit woordje in de oorspronkelijke tekst er niet staat. Wij hebben dat woordje nodig om het in Nederlands een lopende zin te krijgen.  Je kunt hier ook in plaats van zij het woordje is gebruiken. Zo spreek ik zelf altijd de zegen aan het einde van een kerkdienst uit.

Je kunt daarbij de vraag stellen of dat wel goed is. Mag je de zegen wel zo uitspreken dat je daarmee zegt dat Gods zegen echt naar je toekomt? Wat van mensen onder je gehoor die niet geloven of die zeggen te geloven en er een echt zondig leven op na houden zonder zich daarvan te bekeren. Dat is een heel goede vraag.

Is het zo dat ieder die Gods zegen hoort ook werkelijk in die zegen deelt? Ik hoop 30 september bij de opening van ons theologisch onderwijs in de GKN een lezing te houden over gezegend leven. Hoort daar ook Gods waarschuwing en zelfs aankondiging van oordeel bij? Komt Gods zegen automatisch in ons leven omdat God vol plezier naar het leven van alle mensen kijkt? Als je zo over Gods zegen praat en denkt ben je het echte evangelie kwijt. Een gezegend leven is er alleen maar dan ook helemaal als je naar Christus vlucht met je eigen zonden en die belijdt. Dan zegent de HEERE zo dat Hij in al je strijd en gebrokenheid je draagt en je leert om van Christus te houden en te willen leven volgens Gods gebod.

Als de zegen uitgesproken wordt, komt die heel echt naar je toe. Dan is het de HEERE die je roept om die zegen in geloof te ontvangen. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is als  de Here Jezus Zijn leerlingen erop uitstuurt om het evangelie onder Israël te verkondigen. Dan zegt ons Heiland o.a. dit:  “Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.
En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.” Lukas 10:4-6

Het gaat om geloof, om leven met de HEERE! Het is ook daarom dat Mozes in de woestijn tegen Gods volk moet zeggen: “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.” Deuteronomium 11:26-28

Waar de zegen zo uitgelegd wordt dat dit zelfs zonder geloof een gezegend leven geeft voor wie die zegen hoort daar is het echte evangelie totaal verdwenen. Laten we Gods zegen in geloof ontvangen!

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE /IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE (II)

 

“Ek is God, die Almagtige. Leef voor My, en wees onberispelik.” Genesis 17:1

 

Die HERE is die Almagtige. Hy is die enigste wat dit van Homself kan sê. Niemand kan ook maar iets noem waarin die HERE nie Almagtig is nie. Somtyds dink mense dat hulle slim is. Dan vra hulle vir jou of die HERE ‘n klip kan maak wat Hyself nie kan optel nie. Dit lyk ‘n vraag waarmee jy kan beweer dat die HERE nie Almagtig is nie. As jy mooi na so’n vraag kyk, sien jy dat dit ‘n strikvraag is soos die Jode ook strikvrae vir die Here Jesus gevra het. Die beste antwoord op hierdie vraag is dat die HERE alles kan wat Hy wil. Ons moet  bedink dat die HERE se wil vir 100% goed is. Die HERE is Almagtig maar kan die verkeerde nie doen nie. Hy is altyd trou aan Homself, aan dit wat regtig goed is. Hy misbruik nooit Sy almag nie. Dit staan altyd in diens van Sy Koninkryk waarin niks en niemand iets wat sleg is sal doen nie. Waar God se liefde orals vir 100% woon. Wie dit weet, sien raak dat die vraag of die HERE ‘n klip kan maak wat Hy self nie kan dra nie niks anders is as iets wat belaglik is nie.

Die HERE se almag staan in diens van Hom en Sy Koninkryk. Staan in diens van Sy plan van verlossing. Niemand kan die werk van Christus as die Verlosser stop nie. Die duiwel kan allerhande magte ontplooi maar God oorwin deur Sy almag. Ons kan ons aan die almagtige Vader en Skepper toevertrou. By Hom is ons veilig. Hoe swaar en moeilik die lewe ook is. Hoe die gevolge van die sondes ons en ons kinders ook tref. By die HERE, by Christus, by Sy liefde en sorg is jy veilig. Hoe jy die wonde van die lewe ookal voel. Hoe die hartseer in jou hart ook gevoel word. Mense en die duiwel kan ons so seermaak. Nogtans is by die HERE selfs vir ons sondaars uitsig. Christus oorwin die duiwel. Christus sorg daarvoor dat die poorte van die hel ons ondanks  so baie trane, verdriet en onreg nie oorwen nie. Vir wie by Christus behoort, kom aan die onreg, hartseer en al die moeilike dinge ‘n end. Die poort na die hemel en die nuwe aarde staan ook vir God se kinders oop. Hulle mag ingaan en alle trane sal vir altyd van jou oë weggevee word deur die almagtige Vader.   

 

HOERA VOOR HET KAPITALISME? 

 

Even iets heel anders tussendoor. Ik kijk vanavond naar het nieuws van 20.00. Er is een bericht dat hoop geeft voor long-covid patiënten op de hele wereld. Het lijkt erop dat een bepaald experimenteel medicijn voor kanker voor genezing kan zorgen. Een kuur van 8 dagen zou daarvoor misschien zelfs genoeg zijn. Om verder te kunnen met dit onderzoek hebben de onderzoekers meer van dat medicijn nodig. Er is bij twee farmaceuten aangeklopt met als resultaat dat ze het niet krijgen. De zoektocht gaat door.

Het is duidelijk dat farmaceutische grootmachten eigen belangen heel sterk beschermen. Dat eigen winsten en invloed er heel erg belangrijk zijn. We zien dit in de hele wereld. Mensen willen rijk worden, willen macht hebben en uitbreiden. Mensen zeggen dan zelfs dat het kapitalisme het beste systeem is. Ze zien het zelfs als christelijk. Ze vallen mensen aan die op grond van Gods Woord laten zien dat niet rijk willen worden, niet eigen macht willen hebben en uitbreiden dat is wat God van ons vraagt.

We zien de verschrikkelijke gevolgen van kapitalisme. Het recht van de sterkste door geld en invloed. Denk aan de verkoopprijzen van voetballers. Terwijl we zeggen tegen slavernij te zijn. Mensen worden producten die je kunt kopen in plaats van samen leven voor het liefde geven en zorgen voor mensen die weinig hebben en rechteloos zijn. Mensen verdienen miljoenen per jaar terwijl anderen met hard werken het hoofd net boven water kunnen houden of net niet meer.

Wat is de Heilige Geest hierover duidelijk! Geen woord frans bij. Ook als het er om gaat hoe we als samenleving hebben te functioneren. Dan komt kapitalisme en leven voor rijkdom en eigen belang niet voor in ons christelijke woordenboek. Wie rijk is wil dan juist ook geven en er voor anderen zijn.

Dan willen we zo leven en zo samenleving zijn dat er voor ieder echt genoeg is. Dan stellen we medicijnen beschikbaar al kunnen we er misschien nog weinig aan verdienen en leiden we zelfs verlies als we dat kunnen dragen. Luister maar eens wat de HEERE zegt: “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” 1 Tim 6:6-10

HEERE laat dit doordringen in de harten van mensen zodat er voor zieken en zwakken hoop is en die hoop niet teniet gedaan wordt door mensen die hun zakken vullen. Die hun talenten van U gekregen! alleen voor veel geld willen ontwikkelen.

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE (I)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

Wanneer we het over God als Almachtige hebben, denken we al gauw aan de schepping en aan allerlei wonderen in de geschiedenis. We betrekken het woord Almachtige vaak meteen op de volgende woorden in de Apostolische Geloofsbelijdenis: “de Schepper van de hemel en de aarde”.

Toch zou het een verarming zijn als we het woord  Almachtige alleen daarop betrekken. Natuurlijk heeft het ook op de schepping en zoveel meer betrekking. We gaan dat ook zien. Maar laten we er eerst eens over nadenken dat het Almachtig zijn van de HEERE ook alles met Zijn Vader zijn te maken heeft. Hoe Hij Vader is en hoe Hij Vader kan zijn.

We hebben gezien dat de liefde van de Vader naar ons uitgaat. Dat de Vader Zijn eigen Zoon naar de wereld gestuurd heeft om te redden. Dat zijn prachtige gedachten en plannen. Het is prachtig om te horen dat Christus tot verlossing gekomen is. Je kunt plannen maken, prachtige plannen. Je kunt dingen beginnen uit te voeren om het resultaat van je plannen voor elkaar te krijgen. Maar krijg je dat ook voor elkaar? Kun je er echt voor zorgen? Al heb je aan alle voorwaarden voldaan. Bij ons mislukt het vaak of we krijgen het maar voor een deel voor elkaar. Bij ons komen er later toch weer spaken in het wiel. Er komt ook een dag dat we het aan andere moeten overgeven door ziekte of dood en dan maar hopen dat anderen nog iets kunnen.

Zo is het bij de HEERE niet! Hij is echt de Almachtige. Hij is de Eeuwige.  In Hem ligt de verlossing door Christus vast. Wie in geloof Christus als de Verlosser omhelst die is zeker van de verlossing omdat de HEERE de Almachtige is. Niets en niemand kan Hem stoppen. Daarom verdient Hij alle eer.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER/IK GELOOF IN GOD DE VADER (IV)

 

Jesus sê vir haar; Moenie My langer vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ‘Ek vaar op na My Vader, en julle Vader, en na my God en julle God. “ Johannes 20:17

 

God as jou Vader ken. Deur Christus in Vader se liefde deel soos Christus daarin deel. Dat is die groot wonder van die geloof in Christus. Dat is die unieke wat ons deur die geloof in Christus het. Dat jy so in God se warme aanwesigheid mag deel as mens kan ‘n mens nooit heeltemal bevat nie. Ons sien en voel daar op hierdie aarde net ‘n klein bietjie van. As ons dit raaksien is die wonder al so groot! Hoe heerlik sal dit wees as ons sonder sonde naby die HERE in die hemel en op die nuwe aarde sal wees. Alles deel dan in God se liefde sonder enige aanvegting, sonder enige twyfel, sonder enige beperking. Dit is so groot en so mooi dat dit bo ons vuurmaakplek gaan.

Juis so word duidelik hoe die eer van God die doel van ons lewe is. Dan begin jy ook raaksien dat as jy daardie wonderlike liefde van God nie sien nie jy  jou lewe tot God se eer as ‘n las ervaar. Dan voel jy asof vir jou daar geen ruimte meer is nie. Die liefde vir jouself en vir dinge wat jy nog wil doen maar sonde is, staan ‘n lewe waarin God altyd weer die middelpunt is in die pad. Dan het ons onsself as sondaar en as iemand wat self eie lewe wil bepaal nog te baie lief.

Lewe tot eer van ons hemelse Vader is ‘n lewe waarin ons dien. Die HERE in die eerste plek en vanuit die dien van God jou naaste. Ons kan onsself nie genoeg voor oë hou wat ons lees in Markus 10:44,45 nie: “En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

God se liefde vir sondaars soos jy en ek is so groot dat dit vra om leef tot God se eer. Dit is Christus wat deur Sy Gees daarvoor die krag en liefde wil gee.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER/EK GLO IN GOD DIE VADER (III)

 

“Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Johannes 20:17

 

God als je Vader aanspreken. Dat leert de Here Jezus ons in het Onze Vader. In dat dagelijkse intieme gesprek met God in de hemel. We zijn als kinderen van God door Hem geschapen. Zo goed, zo mooi. Zo volledig toegerust tot ons doel. Juist het doel waarmee de HEERE ons en alles geschapen heeft, moeten we steeds heel goed in het oog houden.

Het laat namelijk zien hoe we elke dag weer hebben te leven. Je ziet dan ook door alles heen het doel van je leven. Laat ik het weergeven zoals we het in de Heidelbergse Catechismus belijden: “God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.” antwoord 6

Waarin ligt het doel van ons leven?  In het kennen van God. Dat kennen van Hem leidt dan weer tot het loven en prijzen van God. Om het kort te zeggen we zijn door God gemaakt tot Zijn eer.

Dat is het wat we vaak ook zeggen. Dat is wat in de Bijbel steeds maar weer terugkomt. Het gaat om Gods eer. Of te wel dat in en door ons leven de HEERE in en uit ons leven schittert! Dat dat de grootste blijdschap van ons leven is. Het gaat niet om mij, het gaat er niet om dat ik om het leven vanuit de talenten die ik gekregen heb, schouderklopjes krijg en misschien wel veel in de belangstelling sta. Voor velen is dat in onze tijd wel het doel van hun leven. Wat komt er dan  bij de meesten een teleurstelling. Doel niet bereikt en het voelt alsof het leven mislukt is. Wat zie je ook een ellende bij mensen die hun eigen doel bereikt hebben en beroemd zijn geworden maar toch vervallen in verslaving en dergelijke. Het echte doel dat laat zien dat je leven altijd zin heeft en altijd zijn of haar doel bereikt, ligt in God. In Christus. Daarom is er niet beter en mooier als te leven tot Gods eer. Daarover volgende keer verder.  

 

EK GLO IN GOD DIE VADER/IK GELOOF IN GOD DE VADER (II)

 

Jesus sê vir haar; Moenie My langer vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ‘Ek vaar op na My Vader, en julle Vader, en na my God en julle God. “ Johannes 20:17

 

Wanneer ons die Evangelies lees, val dit op hoe dikwels de Here Jesus oor My Vader praat. Steeds weer is dit die manier waarop Hy oor Vader in die hemel praat. Hy wys op die intieme verhouding wat tussen Hom en die Vader bestaan. Die eenheid tussen Christus en de Vader is selfs so sterk dat ons in Johannes 14 Hom dit hoor sê: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’” vs 9

Die Here Jesus het in Johannes 10:30 al gesê: “Ek en die Vader is een.”

Die Vader en die Seun is saam met die Gees die een Drie-enige God. Hulle is regtig die een God. Dit beteken dat die Seun ook volledig in die Vader se liefde en sorg deel. Die plan van verlossing wat Christus uitvoer is die plan van die Drie-enige God. Dit is die Vader wat volgens daardie plan Sy Seun na die wêreld stuur om vir sondaars te verdien dat ons ook seuns van God kan word. Dit is opvallend dat ons in die Nuwe Testament steeds weer lees dat die resultaat van Christus se werk is dat wie hom of haar in geloof op Hom bou seuns van God word. In ons tyd word dit deur mense gesien as diskriminasie. Vrouens sou nie genoeg gewaardeer word.

Dit is glad nie so nie. Dat wie glo deur die wonder van God se genade seuns van God genoem word het daarmee te doen dat die Gees so wys dat ons deel in die liefde wat Christus as die Seun vir ons verdien het. Ons behoort by Christus , ons is in die geloof in Hom. Daardeur mag ons deel in dieselfde liefde wat Hy van Sy Vader kry. Sowel vrouens as mans. Kinders van God wat deel in wat die Seun as Verlosser verdien het. Die skepping sien uit na die oomblik dat al die seuns van God by Christus se terugkeer op die wêreld leef. Sien Rom 8:19.  Dan maak dat nie saak of jy nou ‘n man of ‘n vrou is. Wie glo, deel in die liefde wat die Vader die Seun gee! Jy mag deur Hom die HERE ken as jou Vader!  

 

GODS LIEFDE EN ONZE KWESTIES

 

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Johannes 13:34,35

 

Gisteren was ik de Sjoel in Elburg.  Vroeger de synagoge daar. Nu een museum over het Joodse leven dat er vroeger in Elburg en in de omgeving was. Een klein maar heel mooi museum. Juist daar kwam het weer heel erg op me af hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Hoe is het mogelijk dat je mensen zo uitmoordt! Dat je hele groepen mensen zomaar de dood in jaagt. Wat zijn we als mensen toch diep zondig. Dat komt juist ook in de omgang met andere mensen zo schrijnend naar voren. We hebben onszelf, onze eigen ideeën en belangen zo lief. Verschrikkelijk.

Als je dan ziet dat de HEERE nog naar ons omziet. Dat de Vader in de hemel zelfs Zijn Zoon die Hij met Zijn hele hart liefheeft naar de wereld stuurt voor een stel ellendelingen die wij door eigen schuld zijn. Die liefde is zo groot. Daarvoor kun je de Here God alleen maar aanbidden.

Dan kijk ik naar binnen. Dan denk ik er aan dat ik morgen het evangelie in Amersfoort en Zwolle moet verkondigen. Om juist Christus te verkondigen en de mensen voor ogen te schilderen. Als je daaraan denkt hoe staat het dan met ons leven in de kerk? Spat de liefde voor elkaar en voor onze naaste vanuit Gods liefde in Christus er dan vanaf? Of gaan onze gesprekken en vergaderingen vaak over kwesties? Over dingen waar we elkaar ook gauw verongelijkt over aankijken. Dan zeggen we dat er beter gecommuniceerd moet worden. Dat kan zo zijn maar laten we nu eens bij onszelf beginnen. Ophouden over kleine dingen moeilijk te doen maar elkaar vriendelijk vragen hoe we elkaar kunnen helpen. Hoe we al meer een gemeente kunnen zijn die juist de liefde van Christus ook in de praktijk uitstraalt. Zodat mensen zeggen: Moet je eens kijken die mensen daar zijn heel anders. Je ziet dat de liefde, de liefde van Christus hen verbindt en de manier waarop ze met elkaar omgaan bepaalt. Zijn we niet veel te veel met kwesties bezig in plaats dat we daarvan die geweldige rijkdom in Christus zien en ons daarover al meer verwonderen? Dan hebben we ook niet zoveel tijd meer voor kwesties! Dan hoeven we niet met alles mee te kijken en te beslissen. Als we maar samen Christus op Zijn Woord volgen.  Hoe meer Christus in ons leven opstaat hoe meer de liefde naar anderen gaat overheersen en onze eigen belangen en ideeën  al minder belangrijk worden.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER/EK GLO IN GOD DIE VADER (I)

 

“Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Johannes 20:17

 

Het is heel bijzonder dat we mogen geloven in God de Vader. Hij is de Vader van Zijn Zoon Jezus Christus. Christus is de Zoon van God en zelf is Hij ook God. Samen met de Vader en de Heilige Geest. Samen zijn ze  de enige God. Wie in geloof Christus vastgrijpt als zijn of haar Redder en God is kind van God. Mag God als Vader aanspreken. Voor wie zo leeft, is God  ook echt jouw Vader. Vader met een grote letter. Het kan zijn dat je een vader hebt of hebt gehad waaraan je geen goede herinneringen hebt. Bij wie echte liefde en zorg voor jou ver te zoeken was.

Dan kan juist het noemen van God als Vader negatieve gevoelens oproepen. Het is dan zo belangrijk  dat je de Here God niet vanuit je eigen vader en vanuit ervaringen met andere mensen gaat beoordelen. Dat je leert om dat juist andersom te doen. Beoordeel je eigen vader, andere mensen en ook jezelf vanuit wie God als Vader is. De Vader met volmaakte liefde en zorg voor Zijn kinderen. De Vader die liefde is en in wie  geen enkele liefdeloosheid is!

Juist in dat woord Vader voor God komt uit dat Hij geen afstandelijke God is. Hij kijkt niet zo af en toe als toeschouwer vanuit de hemel  naar ons. Hij is niet de God die af en toe wat vermaak nodig heeft en daarvoor af en toe naar de wereld  kijkt. Hij is niet de onbewogen koele God die niet de warmte van echte liefde kent. Hij is de bron van alle echte warme liefde! Hij is ook niet de God die eens de wereld heeft gemaakt en daarna Zijn handen van de wereld en van ons heeft afgetrokken. Dat toen de ellende op de wereld kwam en het Hem eigenlijk niet meer interesseert.

De HEERE is Vader! Zijn hele hart gaat naar ons uit. Daarom stuurde de Vader Zijn Zoon om de wereld te redden van de ondergang.  

 

EK GLO IN/IK GELOOF IN (VII)

 

“Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ’n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Hebreeën 11:1

 

Glo in God beteken dat ek my aan Hom toevertrou. Dat ek Hom vertrou en nie myself nie. Dat ek in geloof weet dat ek vir wat regtig goed is en wat die doel van my lewe is by die Here God moet wees. Ek kan dink dat ek alles so kan lei dat ek my doelwitte kan bereik maar dit is nie so nie. As ek my doelwitte nogtans bereik is dit dikwels omdat ek daarmee ander hartseer besorg het. Ons leef in ‘n tyd dat ons vir onsself dinge wil bereik. As ons dit nie reg kry nie sou ons lewe misluk wees.

Dit sou om ons prestasies gaan. Wie so dink en leef, dink dat hy of sy eie lewe self kan lei . Asof ek die koning van my lewe is. Glo in God wat die Vader van Jesus Christus is beteken, dat ek my lewe uit hande gee. Ek lê dit in Sy hande. Hy weet wat regtig goed vir my is. Ek wil my lewe so lei dat ek Hom daarmee eer. Dan gaan jy raaksien dat die oproep tot bekering wat steeds weer klink nie snaaks is nie. Dat ek dit so nodig het om nie ander mense en myself te beskadig nie. Ek is ‘n kortsigtige en sondige mens wat nie kan oorsien  wat in die wêreld gebeur nie. Ek kan dit selfs nie as dit oor my eie lewe gaan nie. My lewe is net goed en veilig as ek dit in God se hande as my Vader lê.

Abraham word geroep. Hy het selfs ook ander gode gedien. Hy leer deur God se roeping sien dat de HERE die enigste God is en volg Hom op Sy stem. Weg uit sy eie land, weg by sy eie familie. Hy gaan na die plek wat die HERE hom wys. Wie God se stem volgens Sy gegewe Woord volg, is op die regte pad. Daar sal God jou gee wat jy nodig het om regtig as Sy kind te lewe en ook as Sy geliefde kind toekoms te hê. Toekoms vir ewig! Want die HERE wat my Vader en God wil wees oorsien selfs die ewigheid. Hoe wonderlik en groot is daardie God. Sou ek hom nie op Sy stem volg nie?!  Sou ek nie met my hart in Hom glo nie?!

 

IK GELOOF IN/EK GLO IN (VI)

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

 

Gaat geloven in de Drie-enige God om standpunten? Is het echte geloof dat ik dingen over God weet en dat geloof en daarmee uit? Nee, geloven is dat ik een liefdesrelatie met de HEERE heb. Dat ik in liefde reageer op Zijn liefdesaanzoek dat in het evangelie  mij toekomt. Het gaat er om dat we echt met Christus als onze God, Verlosser en Heer leven. Dat we Hem voor ogen zien om Hem te volgen.

Dus hoor ik iemand zeggen het gaat dus niet om standpunten. Dus gaat het niet om de inhoud maar om het gevoel. Denk nu een na. Wat is bij een echte liefdesrelatie onmisbaar? Dat ik van die ander houd met mijn hart. Dat is veel meer dan dat ik het lichaam van die ander aantrekkelijk vindt. Dat is dat mijn hart met dat van die ander verbonden wil zijn. Dan je juist eensgeestes met die ander wil zijn. Dat je juist zo wilt leven, dat wil doen wat die ander blij maakt.  Daarbij komt in onze gebroken en zondige wereld veel moeite en verdriet.

Laten we goed bedenken dat er bij God niets is dat verkeerd is. Laten we goed bedenken dat Christus God is en dat er bij Hem als mens ook geen enkele zonde was en is. Gods hart is zo zuiver, zo heilig, zo goed. Geloven in de enig echte God is leven met die Ene die in alles goed is. Die in alles wat Hij zegt in Zijn Woord zuiver en betrouwbaar is. Als geloven betekende dat ik voor bepaalde standpunten ga, is mijn geloof zo wankel. Dan kunnen mijn standpunten steeds weer veranderen met de omstandigheden, de cultuur en de tijd mee. Dan kunnen we zeggen dat we met ons geloof en onze standpunten met de tijd moeten meegaan.

Het is zo anders als ik de HEERE in liefde voor me zie. Als ik Hem hoor praten met mij door Zijn Woord. Die geweldige God, die heerlijke Verlosser leert door de Geest van die ene God te houden. Die ene God leert me om mijn  zondige ik te haten en Hem lief te hebben. Juist omdat geloven een liefdesrelatie met de HEERE is waarin Hij laat zien wat echte liefde is, neem ik met mijn hart de standpunten in die Hij mij in Zijn Woord leert. Daarom bid ik dat die al meer door mij met liefde omarmt worden. Dat ik ook daarin Christus in geloof omhels. Om al meer zo te leven, te spreken, te doen en te voelen zoals dat voor Hem goed is.

Geloof ik in standpunten? Nee! Ik geloof in God en daarom wil ik de standpunten innemen die Hij mij leert om daar al meer met mijn hart uit te leven.

 

IK GELOOF IN/EK GLO IN (V)

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

 

 Er zijn mensen die zeggen  niet te geloven. Ze geloven niet maar bouwen hun leven alleen op de feiten. Alleen op wat bewezen is. Het lijkt logisch maar het is het niet. Ieder mens gelooft ergens in. Ieder mens vertrouwt op anderen zonder zelf de kennis te hebben om alles na te gaan en te begrijpen. Hoeveel dingen zijn er niet, ook bij de slimste mens op aarde, die je niet zelf hebt onderzocht. Hoeveel dingen zijn er niet in de schepping waar ook de slimste mens geen verstand van heeft. Daarbij gaat ook de slimste af op wat anderen zeggen en beweren. Op deze manier gelooft ieder mens. Je stelt voor een groot deel van je leven jouw vertrouwen op anderen.

Dan moet je ook toegeven dat menselijke wijsheid en wetenschap altijd weer feilbaar blijkt. Geen mens heeft het volledige overzicht over wat er in de schepping, in het heelal allemaal speelt en hoe het in elkaar zit. Echte wetenschappers zullen dan ook zeggen dat we nog heel weinig weten als je naar het geheel kijkt. Dat zie je nu bijvoorbeeld met het opwarmen van de oceanen. Wetenschappers zeggen nu dat als een half jaar geleden gezegd was dat de oceanen nu zo warm zouden zijn ze dat niet voor mogelijk hadden gehouden. Toch is het zo!

Als je hier over nadenkt wat is de HEERE dan geweldig! Wat is het dan goed om in Drie-enige God te geloven. Ons vertrouwen voor 100% op Hem te stellen. Hij heeft alles gemaakt. Uit niets! Hij heeft niet eerst onderzoek gedaan of het project schepping mogelijk zou zijn. Nee! Hij is God en Hij schept alles. Hij weet van alles hoe het in elkaar zit. Hij hoeft dat niet na te zoeken in een of ander boek of document waarin na onderzoek staat hoe Hij het gemaakt heeft. Nee! Hij is de Schepper die alle kennis paraat heeft en zelfs nog veel meer dan over de schepping zoals wij die kennen. Hij is de bron van alle kennis. Iets daarvan zien we in de schepping die Hij gemaakt heeft. Dan zie je dat er niets beter is dan je toe te vertrouwen aan Hem en  Zijn kennis. Waarvan we iets lezen in Zijn Woord. Dat naar ons toekomt in de schepping. Dan zie je dat God veel meer te vertrouwen is dan alle menselijke kennis. Geloven in de HEERE is echte wijsheid.  

 

EK GLO IN/IK GELOOF IN (IV)

 

“Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ’n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Hebreeën 11:1

 

Glo in God. Glo in Hom wat Hom as die enigste God, wat regtig leef en bestaan. ons gewys het wie Hy is. In Sy eie Woord en ook in Sy skepping. De wêreld en die hele heelal sou nie bestaan het as Hy dit nie met Sy stem geskep het nie. Hy het alles uit niks geskep. Sonder Hom was daar niks nie. Sonder dat Hy ses dae met Sy stem en hande geskep het sou die aarde nog woes en leeg wees. Dit is die God wat leef wat vir alles wat leef gesorg het en nog sorg. Sonder Sy skeppende werk sou ons nie leef nie en sou ons nie die lewe en die natuur op hierdie aarde kon bewonder nie. Sonder God se werk sou die heelal wat ons ondersoek en vol bewondering sien nie bestaan nie. Niks daarvan nie.

Hieronder twee tekste vanuit Gods eie Woord wat ons dit so heerlik wys. Laat ons steeds weer die bril van Gods se Woord op ons neus plaas om Sy heerlikheid in heel die skepping te kan raaksien.

Hier dan die twee tekste:

Hebreeën 11:3; “Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die sigbare ontstaan nie.”

Jesaja 40:25-28 ”Met wie wil julle My vergelyk. Sodat Ek net soos hulle sal wees?” vra die Heilige.  Kyk boontoe en sien! Wie het hierdie dinge geskep? Dit is Hy wat die hemelse leër (alles wat jy in die heelal sien RV) een vir een uitlei, hulle almal op die naam roep. Deur die toedoen van Hom wat groot vermoëns en geweldige krag het, ontbreek nie een nie. Waarom sê jy dan Jakob, en beweer jy Israël: “My lewenspad is verborge vir die HERE, my reg gaan by my God verby?”

Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelik is Sy insig.”

Die HERE wat die lewende God is, word nie moeg. Dit is nooit so dat Hy nie volgens Sy Woord doen wat hy gesê en beloof het nie. Ons mag en word opgeroep om in Hom te glo. Hoe goed is dit om jou aan Hom toe te vertrou.

 

 

VAKANTIEMIJMERING (VIII)

 

BIDDEN VOOR DADERS. BIDDEN VOOR MOORDENAARS?

 

 Weer terug in Nederland. Lees net een artikel in het Reformatorische Dagblad over het bidden voor daders van misdaden. Twee weken geleden werd iemand in Leiden doodgestoken en raakte nog 2 anderen gewond. Dat is verschrikkelijk. De zondag erna werd er in een kerk ook voor de dader gebeden. Met deze woorden: “Open hem de ogen voor wat hij heeft aangericht maar geef hem ook te mogen zien  wie U bent Here Jezus, U die zelf gebeden heeft voor de mensen die U gingen doden.”

Op dat gebed liepen mensen boos de kerk uit. Op sociale media kwamen er verontwaardigde reacties. Het deed me denken aan vorige week zondag toen ik in de VGK Pretoria was en er na de dienst een korte presentatie was over werk onder gevangenen. Om mensen ook in de gevangenis, ook moordenaars het evangelie van Christus te brengen. Om ze uit te nodigen om bij Christus met berouw in eigen hart vergeving te zoeken. We zien in onze samenleving in een afrekencultuur. Als iemand iets verkeerd gedaan heeft ,moet de hele wereld het weten en moet zo iemand voor het leven getekend zijn en een tweede kans willen velen deze mensen niet geven. Ook niet als ze hun straf hebben uitgezeten.

Dan gaan mijn gedachten naar de Here Jezus aan het kruis. Dan hoor ik daar die moordenaar op de laatste dag van zijn leven zeggen: “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.”

Zegt de Here Jezus dan dat hij te slecht is? Dat er geen toekomst voor hem kan zijn. Nee! Want uit Jezus mond komen dan deze woorden: “Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” Lukas 24: 42,43

Dit is zo anders dan weglopen en verontwaardigd zijn over een gebed ook voor misdadigers. Wie zo reageert staat niet vol verwondering aan de voet van het kruis. Dan ken je niet de echte liefde van God.

Wat zijn we vaak onbarmhartig. Wat verheffen wij ons makkelijk boven anderen. Terwijl er in ons leven en ons hart ook zoveel mis is. Als de HEERE mij eens zou beoordelen op de manier waarop we anderen vaak beoordelen dan was ik voor eeuwig verloren. Laten we ook hierin beeld van Christus willen zijn. Altijd weer mag iemand terugkomen. Wie echt berouw heeft, wordt door God in liefde aangenomen.  Ook als dat op de laatste dag van zijn of haar leven op aarde is.

Wat zijn wij vaak hard! Laat ons hart niet hard zijn maar laat ons hart al meer uitgaan naar zondaren, ook naar moordenaars omdat God zelfs mij wil vergeven. Omdat Hij mij als ik mijn schuld belijd zelfs meer dan een tweede kans geeft. Hij geeft mij dan het eeuwige leven. Mijn hart is van zichzelf niet beter dan dat van die man die een ander in Leiden doodstak. Niet beter dan die van de moordenaar aan het kruis. Gods liefde is meer dan menselijke liefde. Gelukkig maar want anders konden we het allemaal voor eeuwig vergeten. Daarom bid ik voor slachtoffers en daders. Omdat we allemaal alleen door genade gered kunnen worden.

 

VAKANTIEMIJMERING ZUIDAFRIKA (VII)

 

GEREFORMEERD ONDERWIJS

 

Gisteravond was ik in Pretoria bij de inhuldiging van prof Kobus Mentz als rector van Aros (Academie Reformatoriese opleiding studies}. Dat was voor mij heel bijzonder. Zelf was ik betrokken bij het heel kleine begin van deze instelling. Een instelling die ontstaan is vanuit het gereformeerde onderwijs dat bij Johannes Calvijn en Dirk Postma in Pretoria gegeven is. Verschillende mensen zagen de nood en de roeping om een opleiding te starten om mensen op te leiden tot gereformeerde onderwijzers. In het eerste jaar waren er 4 studenten. Na bijna twintig jaar later zijn het er meer dan 2400!

Professor Mentz heeft in zijn intreerede heel duidelijk laten weten dat het gereformeerde karakter van de opleiding niet onderhandelbaar is. Voluit de Schrift en de belijdenisgeschriften zo gebruiken dat dit voor de opleiding ook maximaal benut wordt als de wijsheid en de normen die de HERE ook voor het onderwijs gegeven heeft. Hier wordt  duidelijk gestaan voor voluit gereformeerd onderwijs. Dit wordt ook inhoudelijk overgedragen. Ook aan studenten die niet gereformeerd zijn of zelfs niet geloven. Het is ononderhandelbaar om voor hen het onderwijs aan te passen. Daarom wil deze instelling ook geen subsidie van de overheid. Volledig vrij omvanhet Woord alleen onderwijs te blijven geven. Op een hoog niveau maar geen compromis sluiten om maar aanvaard te worden.

 Dit hangt ook samen met de overtuiging dat we in de wereld staan om vanuit de band van liefde met Christus de taak hebben het evangelie uit te dragen. Vanuit de band in Gods verbond het Koningschap van Christus uit te dragen op alle terreinen van het leven. Om vanuit opvoeding en onderwijs in de kracht van de Geest de verlossing door Christus en het leven onder Hem als de Koning uit te roepen. Het was ook heel mooi dat prof Mentz moest beloven dat uit te dragen wat vanuit Gods betrouwbare Woord naar ons toekomt ook als de meerderheid anders zou denken. Het Woord van God boven alles omdat het van God komt als de Betrouwbare. Als je dit meemaakt maakt dat heel dankbaar. Het zorgt ook voor verdriet en zorg als je nu kijkt naar wat in Nederland gereformeerd onderwijs heet. Wat is er veel van wat je hierboven leest verloren gegaan bij veel gereformeerde scholen.

HERE breng terug naar Uw Woord en naar onderwijs voluit volgens Uw Woord. Zegen waar dit in diepe afhankelijkheid van U wel volgens Uw Woord gebeurt. Zegen scholen en instellingen die  al meer volgens Uw Woord  in rapport met deze tijd dit willen doen. Ook als anderen en de samenleving daartegen protesteren. Maak ons trouw ook als we scholen en instellingen daarom voor 100% zelf moeten gaan bekostigen.  

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (VI)

 

IN GOD SE NATUUR DEEL

 

Somtyds lees ’n mens dinge in die Bybel wat vir jou baie lank vreemd klink. Jy lees dit maar kan dit nie mooi ‘n plek gee nie. Jy glo dit maar sukkel om te verstaan wat dit nou is.

Ek dink vir myself nou aan wat ons in 2 Petrus 1 lees. Waar die Gees Petrus laat skryf: “Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir ‘n godvresende lewe, deur die kennis van Hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het Hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, noudat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is.” 2 Petrus 1:3,4

Wat beteken dit nou dat ons in die geloof “deel aan die goddelike natuur kry”? Dit klink in ons ore so mistiek. So vaag asof dit iewers bo ons sweef. Nogtans is dit nie so nie. Dit wys ons hoe intiem die gemeenskap met God is as ons met Christus in liefde verbonde is. As ons deur die Gees vir Christus lewe, deel ons deur Hom in God se liefde. Dan is dit so dat Christus ons deur Sy offer by die Vader bring. Ons mag dan deel in die liefde wat die Vader en die Seun saam met die Gees deel. Dit is nie so dat ons gode word nie.

Ons word nooit God nie! Die HERE is God en ons is en bly skepsel. Die groot wonder is dat ons deur Christus se offer en Sy volmaakte lewe mag deel in die liefde soos Christus dit van die Vader ontvang het. So deel ons in die goddelike natuur. So deel ons in die gemeenskap wat God ons uit genade wil gee. Dit is so groot! Soos Christus in God se liefde deel so mag ons daarin deel. So groot is God. So groot is Hy in genade en liefde. Dan sien jy ook raak wat jy mis  as jy nie in geloof vir Christus lewe nie. Dan is jy ewig sonder hierdie liefde. Dan is God se oordeel vir altyd oor jou. As jy met jou hart raaksien hoe groot God se beloftes is en hoe intiem leer jy om godvresend te leef. Jy wil so lewe dat jou band van liefde met die HERE nie versteur raak nie.   

 

VAKANTIEMIJMERING ZUIDAFRIKA (V)

Vergeving en verzoening

 

Wij komen als zondige mensen in de wereld. Vanaf onze geboorte ligt de toorn van God over ons leven. Na de zondeval worden wij als verloren zondaren geboren. We zijn dan niet de parel in Gods hand waarmee het vanzelf goed zal aflopen. We hebben Christus als onze Verlosser nodig. Als de man die we in geloof aangrijpen. We willen in Gods warme liefde delen zoals Christus daarin deelt. Dat kan alleen als we Christus omhelzen in geloof. Als we volgens Zijn goede wil willen leven en onze zonden belijden. Dan weten we dat Christus ook voor ons de straf zo gedragen heeft dat we kind van God mogen zijn die in Gods liefde en bescherming delen.

Wanneer je dat ziet wordt ook duidelijk dat vergeving en verzoening bij elkaar horen. Ik weet dat er heel moeilijke omstandigheden zijn waarbij dit zo bitter moeilijk in dit leven is. Daarover schrijf ik nu niet. Het gaat om de gewone gang die er in onze levens moet zijn. Uitzonderingen mogen nooit een excuus zij om ons achter te verschuilen.

Ik heb vergeving nodig. Ook tegenover mijn naaste. Dan kan het niet zo zijn dat ik de HEERE om vergeving vraag maar niet naar mijn naaste ga die ik iets aangedaan heb. Dat ik dan niet tegenover hem of haar mijn verkeerde dingen uitspreek en om vergeving vraag. Het is ook prachtig dat de Geest ons oproept om elkaar onze zonden te belijden. O.a. Lukas 17:3,4;  Jakobus 5:15

Het laat zien dat de vergeving niet op zichzelf staat. Het dient een doel. Het doel van de verzoening! Dat we elkaar vergeven en daarna echt in liefde, ook in gevende liefde voor de ander verder gaan. Dat we vanuit de verzoening elkaar weer zonder problemen een zoen kunnen geven. Vergeving dient niet een wapenstilstand maar de echte warme vrede. Dat heeft Christus voor ons verdiend in de verhouding met God als onze Vader. Geen wapenstilstand met God maar dat wij delen in Zijn warme liefde zoals Christus in die liefde deelt.

Dan zie je hoe groot de zegen is die Christus voor ons verdiend heeft. Hoe groot en genezend dit is tussen broers en zussen in geloof in de kerk. Hoe groot het voorbeeld is dat we in de wereld van nu en morgen kunnen en moeten uitstralen door de Geest die Christus ons gegeven heeft.

 

VAKANSIEMYMERING SUIDAFRIKA (IV)

 

OPREG

 

Baie dinge gaan stukkend. Mense maak mekaar stukkend. Ek gaan al meer sien hoe belangrik dit is dat ons opreg na mekaar is. As ek daaroor nadink moet ek dink aan die Here Jesus. Hoe het Hy daaronder gely dat die mense nie opreg was nie terwyl Hy vir 100% was en is. Ek dink aan Judas. Hoe onopreg was hy. Hy het gedoen asof hy van die Here Jesus hou. Hy was ‘n dief. Hy het vir sy eie belange die Here Jesus begin volg. Toe die Here Jesus nie doen wat hy gedink het nie verraai hy Jesus. Hy neem geld aan om dit te doen. Sy hart was nie regtig in liefde met Christus verbonde nie. So onopreg. Jesus is deur hom oorgelewer aan die vyande. Hoe onopreg was die Joodse leiers. Hulle veroordeel die Here Jesus terwyl hulle weet dat hulle nie ‘n beskuldiging het wat water hou nie. So onopreg! Dit is so belangrik dat ook ons ander nie veroordeel sonder dat daar bewyse is dat iemand iets gedoen of nie gedoen het nie. Dit is moord as ons ander vals laat beskuldig word en dit ook in ons hart ‘n bietjie begin glo terwyl dit nie seker so is nie. Die Here Jesus sterf. Hy verdien vergifnis vir sondaars. Petrus wys op die Pinksterdag dat dit God se eie volk is wat die Seun van God, wat die sondelose mens veroordeel het. Hulle staan skuldig aan Sy dood. Petrus sê op die Pinksterdag: “Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van die wettelose mense gekruisig en doodgemaak.” Hand 2:23

Jesus is getref deur die onopregtheid van mense. Daarby was mense wat dit nie so raakgesien en bedoel het nie. Nogtans het hulle dit gedoen en lê God se oordeel oor hulle. So kan dit ook met ons gebeur. Ons besef nie wat ons gedoen het. Dan kom die feite. Hulle word ons vertel. Dan staan ons vir die keuse wat ons gaan doen. Gaan ons probeer verskonings soek. Of gaan ons volledig ons sondes bely. Wat daarvan ook die gevolge sal wees. As mense in Handelinge 2 raaksien wat hulle gedoen het sê Petrus deur die Gees: “Bekeer julle”. Hand 2:38

Die Gees wys die pad van die redding en genesing! Dit is dat ons opreg bely dat ons heeltemal verkeerd was. Dat ons gesondig het en dat ons die verhouding met die ander heeltemal wil herstel. Nie net vergifnis vra met ons woorde nie maar ook in ons dade. Die spesiale is dat Christus so sondaars weer wil ontvang in liefde. Hy wil selfs hul Verlosser wees en vir hulle die verhouding met die Vader herstel. Ons moet as mense in die kerk daarvan voorbeelde wees. Mense wat deur ons seer gekry het en ons onreg aangedoen het, moet ons opsoek en regtig ons sondes bely. Sonder enige verskoning. Opreg wees is onmisbaar in ‘n Christelike lewe. So moet ons voorbeelde in de wêreld wees. Dit is verskriklik as mense moet ly onder ons wat nie opreg is nie. Laat ons juis by Christus die liefde vind om opreg te wees ook as ons dan diep deur die stof moet gaan om wat ons gedoen of gesê het.

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (III) 

 

MACHT
 
Je kijkt om je heen. Je volgt het nieuws in je eigen land. Je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Je kijkt om je heen hier in Zuid-Afrika. Je ziet hoe mensen naar Europa vluchten. Hoe mensen vanuit Afrika naar Zuid-Afrika vluchten. Mensen op zoek naar een betere toekomst. Je ziet hoe mensen in kampen en en hier in Zuid-Afrika in townships in erbarmelijke omstandigheden wonen. Arm en menselijk gezien zonder toekomst.
Dit terwijl over de wereld machthebbers oorlogen voeren om maar meer aanzien te krijgen. Je ziet hoe een hele oorlogsindustrie zoveel geld opslokt. Leiders die voor eigen macht en aanzien leven. Vertaal het ook maar naar onze eigen politiek. Partijen die gaan voor zoveel mogelijk stemmen en daarmee voor zoveel mogelijk macht. Macht die niet in de eerste plaats aangewend wordt om het goede voor de zwakken in de samenleving te zoeken en te doen. Als het laatste een van de grote doelen was, zouden partijen veel meer samenwerken en niet hun eigen profiel en invloed willen bevorderen. Ze zouden zoveel mogelijk samenwerken om mensen te helpen.
We zitten in zo'n gekke wereld. De macht van de zonden in onze eigen hart komt zo duidelijk naar voren. Laten we toch kijken naar de HEERE. Hij die Zijn macht steeds weer gebruikt om ons liefde te geven en ons tot liefde op te roepen. Die ons de weg wijst om elkaar te helpen zodat ook de arme en de mens die onrechtvaardig behandeld is weer volop uitzicht krijgt. Daarom ook in blijdschap en dankbaarheid kan leven. De HEERE is het die in Zijn macht en liefde Zijn Zoon gegeven heeft om voor ons de weg naar dat leven met Hem dat daardoor altijd goed is, te wijzen. Die weg ligt open en die ontvang je als je Christus als je Verlosser, God en Heer omhelst.

 

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (II) 

 

"Luister, tog na 'n regverdige saak, HERE, gee tog aandag aan my klaagroep, hoor my gebed wat kom oor lippe sonder bedrog."Psalm 17:1

 

Die onreg in die wêreld is so erg. Daar is so baie mense wat onder die onreg ly. Dit is heeltemal erg as die onreg dit in die kerk wen van wat reg is in die HERE se oë. Onreg wat mense se lewens verwoes terwyl in de kerk juis die lewens van mense opgebou en verlos moet word. Leef vanuit die verlossing, en die blydskap wat dit geef. moet juis in Christus se kerk gesien en beleef word.Hier hoor ons iemand wat in die kerk, onder God se volk onreg aangedoen word. Dit kan wees dat ons eers die indruk het dat iemand onreg gedoen het. As later die feite boontoe kom dat dit nie so was nie. Dan moet dit in Christus se kerk so wees dat ons regtig bely en alles terugneem waarin ons die ander onreg aangedoen het. Hoe belangrik is dit! Ons mag ook altyd daarom bid. Die HERE is naamlik die regverdige regter. Hy sien alles wat gebeur het. Niemand kan dit vir die HERE wegsteek nie. Eendag sorg Hy daarvoor dat die onreg weggedoen word en dat die skuldge ook regtig daardie skuld toegereken kry. Dit is nie so dat ons met 'n beroep op vergifnis en op God se liefde onreg kan laat bestaan nie. Dan laat ons mense wat onreg aangedoen is liefdeloos in die lewe staan. Hoe nodig het ons dit altyd weer om ons eie hart te toets in die HERE se heilige lig. In die lig van Christus. Die pad wat Christus wys om ons broer en suster in geloof liefde te gee, beteken ook dat ek hom of haar as regverdige behandel en die reg herstel as dit aangetas is.

 

VAKANTIEMYMERING SUID-AFRIKA (I) 

 

"Die HERE is my herder, ek ly nier gebrek nie". Psalm 23:1

 

Gisteraand het ek in Kaapstad aangekom. Ek het Afrika weer geruik. Hoe goed is het om hier weer te wees. na een rustige vlug in die aand al weer so baie gepraat. Dit was of 'n mens nie weg was nie. Jy moet net mekaar se verhale hoor omweer te hoor wat die omstandighede is waarin elkeen leef. Jy hoor en voel hoe die HERE jou weer me ander saambring. Jy hoor ook van hartseer. Hoe goed is dit dan om saam te weet en te ervaar dat die HERE die Herder is wat ons gee wat ons nodig het. Dat Hy dit ons aan niks laat ontbreek nie. Ook hier in Suid-Afrika. De HERE is die God van die hele aarde en van die hele geskiedenis! Hy laat geen van Sy kinders sonder Sy sorg als die Hemelvader nie. Ons ly nie gebrek as God se kinders nie. Selfs nie as ons honger is, selfs nie as ons onreg aangedoen word, selfs nie as dit pad in die lewe baie swaar is nie. 'n Mens kan so moeg wees. Ook as jy jonk is. Dit kan wees dat jy mense as 'n bedreiging voel. Nogtans is die HERE as jy by Hom skuil jou Vader wat Sy Goddelike liefde gee. Wat Sy Seun gestuur het wat ons beloof: "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” Matteus 11:28-30 Die HERE sorg en daarom ly ek nie gebrek nie.

 

MAN VROUW KINDEREN EN ASIELBELEID

 

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Gen 2:24“

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deuteronomium 6:6,7

Het lijkt er op dat ons kabinet gevallen is op het punt van gezinsvereniging van asielzoekers die hier in ons land mogen blijven. Het zou gaan om “strengere regels rond de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen die hier een verblijfsvergunning krijgen.” Het gaat me nu dus niet om het asielbeleid zelf. Het gaat me er wel om of je mensen van wie vastgesteld is dat ze goede redenen hebben om in ons land asiel te zoeken en ook daarom toestemming hebben gekregen om hier te blijven een vereniging met hun gezin een hele tijd mag weigeren?Daarbij is het beslissend om te denken aan wat de HEERE ons zegt over gezinsverbanden. Dat is niet in de eerste plaats iets van onze eigen smaak. Het is heel duidelijk dat de HEERE de verhouding tussen man en vrouw gegeven heeft om heel dicht bij elkaar te zijn. Om zelfs tot een vlees te worden. Deze verhouding heeft God gegeven als de meest intieme tussen een man en een vrouw. Dat is de intieme verhouding die Hij gegeven heeft voor je hele leven. Je mag niet zeggen dat als er een moest vluchten en in ons land asiel krijgt dat hij of zij dan maar naar een andere partner om moet kijken en zijn of haar kinderen ver weg moet vergeten. God heeft Zijn goede gebod gegeven dat man en vrouw bij elkaar horen en dat kinderen bij hun vader en moeder horen. Om door hen opgevoed te worden in liefde. Gods geboden zijn ook goed voor een gezond asielbeleid. Ze zijn door de HEERE aan elkaar gegeven. Dat hebben we tot in de politie te eerbiedigen. Partijen die hiermee sjoemelen en proberen onmenselijke lasten op te leggen aan mensen die in een nood zitten die de meeste van ons niet kennen laten zich zien als onbarmhartig. Als harteloos. Ik heb het niet over het hele asielbeleid maar wel over mensen die hier status hebben gekregen. We moeten juist in deze omstandigheden ook als volk en politiek Gods barmhartig laten zien. We hebben ook in die verbanden gehoorzaamheid aan de verhoudingen die God gegeven heeft te eerbiedigen.

 

DANKBAAR VOOR GODS TROON

 

“En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam.” Openbaring 7:10

 

Gods volk dat op aarde in liefde van Zijn genade geleefd heeft, staat dankbaar voor Gods troon. Zonder angst omdat Christus de straf voor hen gedragen heeft. Dat volk roept uit: “De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam.” Gods kind kan vol vertrouwen in het leven staan. Die kan zelfs in de wereld van vandaag met allerlei bedreigingen met vertrouwen naar de toekomst kijken. Omdat Gods zorg en genade voor wie met Christus leeft nooit verdwijnt. Dat is het genadige werk van God. God heeft Zijn Zoon als het Lam naar de wereld heeft gestuurd. Christus heeft als het Lam Zijn leven aan het kruis gegeven. Hij heeft door Zijn offer de Geest verdiend voor wie zegt: ‘ik kan zelf niet verder. Leidt mij toch op de enige goede weg naar de hemel en de nieuwe aarde.’

Dan is het Jezus Christus als het Lam die voor jou, voor Gods kerk verdiend heeft dat je door het leven op een zondige aarde heen naar het hemelse Kanaän geleid wordt! Naar de wereld waar de zaligheid, het volle geluk, de volle verlossing er is. Waar alles wat verleidelijk en zondig is verdwenen is. Dat mag je nu al weten, daaruit mag je nu in 2023 al leven! Christus laat het ons nu zien om moed te vatten ook in de wereld van nu en morgen. Om echt met Christus te leven. Om bij de moeilijkste dingen in je leven op Christus te bouwen, om bij Hem vergeving te zoeken, om door de Geest te leren voor de Vader en de Zoon te willen leven. Dan kan ik blij zijn ook als verdriet mijn leven verscheurt. Het verdriet is dan niet het laatste en het alles beheersende. Christus heeft als het Lam voor Gods kinderen ook voor nu en de toekomst de angel uit het leven gehaald. Laten we persoonlijk zo met Christus leven en ook als kerk. Laat de dankbaarheid en de blijdschap dan van ons persoonlijke leven maar ook van ons leven als gemeente afspatten! Daar is alle reden toe als we echt met de HERE leven!Dankbaar dat wij kind van God mogen zijn en dat de zaligheid van Hem en Hem alleen komt. Daarom is die zaligheid, dat eeuwige geluk zo zeker. Het komt van God en het Lam!

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (IV)

 

“Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Joh 4
 
Hoe belangrik is dit dat ons ook solank as moontlik vir ons kinders skole soek waar die waarheid van die HERE se Woord hulle omring en die laaste woord het. As ‘n mens dan dink aan hoe in baie lande in hierdie wêreld die vryheid om onderwys te gee volgens eie geloof en oortuiging ingeperk word, gaan jy juis sien hoe belangrike regte Christelike onderwys is. Om in die skole juis te leer hoe iemand na die tyd van skool leer om te onderskei wat regtig goed en verkeerd is.
Juis in hierdie tyd is dit so belangrik om in die prediking en in de kategese die gedagtes van die wêreld te leer ken en dan raak te sien watter pad die HERE ons wys. Juis in ’n tyd dat ook owerhede wil dat ons ons kinders leer dat nie net Christus en wat Hy ons leer die waarheid is nie. Ons het hierin ‘n groot verantwoordelikheid.
Ons kan en wil in die opvoeding en dus ook nie in die skole swyg van Christus as die weg, die waarheid en die lewe nie. Juis Christus bepaal ons opvoeding en ons onderwys van begin tot einde. Ons mag dit dan nie verswyg omdat ons bang is dat ons subsidie verloor of as dit om Nederland gaan nie meer bekostig sou word nie. As dit gebeur is dit ook vir ons ‘n toets of ons regtig in die waarheid wil leef en Christus in die wêreld bely. Al raak dit ons beursie baie.
Al moet ons ons verloën nogtans is die lewe in die waarheid ‘n heerlike lewe. Wie glo het ’n blink toekoms. Hoekom? Omdat as ons in God se krag in die geloof volhard Christus ons Redder en Koning is. ‘n Beter en ryker lewe kan jy nie kry nie waar jy ookal sal soek. Leef in die waarheid, laat jou deur God se waarheid omring. Die HERE sal ons dan deur alles dra en ons by die lewe in die waarheid bewaar. Hy gee ons krag om te volhard in die lewe met Hom.

 

ONDERWIJSVRIJHEID

 

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deuteronomium 6:4-7

 

Ik lees in het Reformatorisch Dagblad van 4 juli 2023 dat minister Dijkgraaf een brief namens het kabinet over de onderwijsvrijheid naar de Tweede Kamer geschreven heeft. Uit deze brief blijkt o.a. dit: “Het kabinet neemt namelijk het uitgangspunt van de Onderwijsraad over dat het onderwijs dient te bestaan uit een kern waarin de regels van de democratische rechtstaat gelden. Dat zijn vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Deze burgerschapsopdracht moet het vertrekpunt van het onderwijs zijn. Daaromheen mogen de scholen een schil vormen waar ze hun eigen levensbeschouwing en identiteit een plek geven. Maar die mag niet in strijd zijn met de kern. Het eigen verhaal is een toevoeging op de gemeenschappelijke kern en niet andersom, aldus de Onderwijsraad. Het kabinet onderschrijft dat uitgangspunt.”

Mijn gedachten gaan uit naar de tekst hierboven. Daarna denk ik aan Willem Groen van Prinsterer (18010-1876). Menselijk gezien de vader van de christelijke politiek in ons land. Hij liet zien in o.a. de boeken Ongeloof en  Revolutie en Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap dat het onchristelijk is om juist politiek te voeren en onderwijs te geven vanuit een leven zonder God, zonder Christus als Heer over ons hele leven. Waarbij vrijheid gelijkheid en solidariteit (broederschap) leidend zijn. Dat is aantasting van de echte vrijheid. Dat betekent dat vader staat de opvoeder in dit land wordt. Vader staat neemt de plaats van God en van de ouders in.  We hebben dat vroeger in het communisme fel veroordeeld. Nu wordt het al meer werkelijkheid in ons eigen land. De HEERE geeft niet de staat de macht als opvoeder van onze kinderen maar geeft de ouders de verantwoordelijkheid. Daarbij is de grondslag wat de HEERE ons in Zijn Woord leert en niet wat wij als burgerwaarden formuleren. Onze liberale staat gaat al meer in de richting van de verdrukking van christenen die zonder enige vorm van geweld volgens Gods Woord willen leven. Laten we dat goed zien! Laten we bidden om Gods kracht om vast te houden samen met onze kinderen aan wat Hij zegt. Laten we bidden dat de Geest zo werkt dat echte onderwijsvrijheid niet ingeperkt  of zelfs verdwijnen zal. HEERE ontferm u over dit arme volk. De komende tijd hoop ik hier nog meer over te schrijven.

 

SCHONE KLEREN

 

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Openbaring 7:9

 

We hebben in het boek Openbaring al eerder gezien dat er schepselen zijn die voor de troon van God en het Lam mogen en kunnen staan. De 24 oudsten als vertegenwoordigers van de kerk uit de hele geschiedenis, de engelen en ook de vier dieren als vertegenwoordigers van de hele schepping. Nu wordt duidelijk dat niet alleen zij maar ook Gods hele volk bij Christus in de hemel mag komen. Wie je ook was op aarde. Hoe eenvoudig ook in de ogen van mensen. Hoe arm en gehandicapt ook. Al heb je nog zo’n donker en duister verleden waarvoor je je schaamt. Wanneer je met berouw over je zonden tot Christus bent gekomen en in alle eenvoud met een hart op de HERE gericht samen met Gods volk ook in 2023 trouw naar Hem komt luisteren, mag je zonder angst eens voor de troon van God en het Lam verschijnen. Niet om bang te zijn, niet om veroordeeld te worden maar om daar in witte feestkleren te staan.

Zijn jouw kleren vandaag zo mooi wit? Is jouw leven nu zonder schuld en zonden? k wou dat het zo was. Als je eerlijk bent is het niet zo. Moet je dan bang zijn om in 2023 te sterven? Wel als je het dat zondige leven zo goed vindt. Als je gewoon wil leven zoals jij voelt. Wanneer geloven in Christus er in jouw leven een beetje bijhangt. Als je dat niet verandert, sta je eens met doodsangst voor de troon van Christus als je Rechter. Maar wie bij Christus vergeving en vernieuwing van zijn of haar leven zoekt, mag weten dat jouw leven gewassen is in het bloed van Christus. Dat je als je sterft van God die nieuwe spiksplinternieuwe witte kleren zonder enige smetje aankrijgt. Jij mag onbekommerd vol blijdschap leven bij jouw Koning en Verlosser. Je mag samen met heel Gods volk bij Hem zijn. Dat is echt een feest. Dat is een feestelijk leven voor altijd. Daarop wijst de Heilige Geest doordat er hier gesproken wordt over de palmtakken die Gods volk in handen heeft. Die palmtakken herinneren aan het Loofhuttenfeest. Dan werd er het feest gevierd dat de HERE Zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijd had. Dat ze een vrij volk waren door Gods ingrijpen en Hij hen op weg naar het beloofde land beschermd, bewaard en geleid had. Hij had hun in het beloofde land dat overvloeit van melk en honing gebracht!

 

 

GODS NAAM EN VRIJZINNIG GELOVEN

 

“Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de Naam, hij vloekte.” Leviticus 24:11

 

Gisteren gepreekt over Leviticus 24:10-23. Voor velen een onbekende geschiedenis. Voor ons lijkt het nogal heftig. Een jongen die in een gevecht de Naam van de HEERE lastert en zo vloekt. Het oordeel van God is dat iemand die dit doet de doodstraf verdient.

Het maakt nog meer indruk als je bedenkt wat hier gebeurt. Het gaat hier namelijk niet om vloeken zoals wij dat kennen. Het gaat hier niet om gvd’s en om Jezus als krachtterm. Daarvan zou iedereen in de tijd van de Bijbel stijf gestaan hebben. Ook mensen die andere goden dienden dan de HEERE. Dat kwam niet voor. Iedereen was te bang dat er dan  meteen een straf van de goden zou komen.

Het woord dat hier voor lasteren  gebruikt wordt, betekent dat je iets licht maakt. Iets weinig waarde toekent. Je moet je voorstellen dat deze jongen laat horen dat de HEERE veel beloofd heeft maar ze zijn nog steeds in de woestijn. De HEERE stelt als god weinig voor. Hij is maar een god.

Als je bedenkt dat daarop de doodstraf staat onder Gods volk, als je bedenkt dat wie zo over Christus spreekt dus geen plaats in de kerk hoort te hebben, ga je meer zien.

Dan denk ik aan de theologie. Dan hoor je theologen zeggen dat we niet meer in het beeld van God zoals je dat in de Bijbel leest, hoeven te geloven. De HEERE zou in werkelijkheid niet almachtig zijn, God zou meer een kracht dan een persoon zijn. Christus zou een prachtig mens zijn geweest maar dat Hij God was en is dat kunnen we niet meer geloven. Dat God gehoorzaamheid vraagt en dat Zijn oordeel komt als we niet willen gehoorzamen, zou niet meer bij geloven in onze tijd passen. Er is nog zoveel meer.

De HEERE die de enig levende God is wordt door dit soort opmerkingen licht gemaakt. Wij kunnen van Hem ons eigen beeld maken.

Dan lees ik dat wie Gods Naam licht maakt en daardoor anders maakt onder Gods oordeel valt. Dat laat de rillingen over mijn lijf gaan. Vrijzinnigheid is geen vorm van christelijk geloof maar valt onder Gods oordeel. Het leert me nog eerbiediger met de HEERE en Zijn Woord om te gaan.     

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (III)

 

"Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Joh 4

 

Ons het baie nodig om mekaar te help want ‘n kind gaan nie sommerso die regte pad. ‘n Kind is nie sommerso ‘n gehoorsame kind nie. Johannes wys daarop deur te sê dat hy geen groter blydskap ken nie as dat hy hoor dat sy kinders in die waarheid wandel. Hy hou daarmee rekening dat sy kinders ook kan afval en op die pad van die ongeloof en ongehoorsaamheid begin loop. Ons weet hoe groot die hartseer is as ons een van ons kinders, een van die lidmate van die gemeente ‘n pad sien stap wat van Christus en die gehoorsaamheid van Hom begin afwyk. Hoe groot is dan ons sorg, hoe groot is ons hartseer as iemand sy rug op die HERE draai en afskeid van Christus neem. ‘n Groter hartseer is nie moontlik nie. Jou kind kan nog beter sterf terwyl hy met Christus leef as dat dit gebeur dat hy nie meer van God se genade wil leef nie. Ons kan ons kinders nie die geloof gee nie. Nogtans is dit ons verantwoordelikheid om as ouers en as hele gemeente ons kinders in die waarheid op te voed. Hoekom is Johannes nou so uitermate bly, hoekom mag ons so bly wees as jongmense onder ons op die pad van Christus stap en dit bely? Omdat dit ‘n heerlike wonder is. Die wonder dat kinders, wat van hulleself regtig nie beter as ander kinders is nie, hul eie sondige hart en die wêreldse verlangens wil verloën. Dat hulle bely dat hulle die duiwel en sonde as vyande wil bestry. Dat hulle in Christus naam in die geestelike oorlog saam wil stry teen de duiwel, die wêreld en hul eie vlees. Hierdie wonder is so groot omdat ‘n mens van hom of haarself juis nie so wil leef nie. Hoe goed is die HERE vir ons dat Hy die liefde vir Hom werk in harte van mense. Dat ons ondanks onsself kinders van God mag wees. Wie daarom bid met sy of haar hart, kry dit van die HERE. Dit leer ons ook altyd weer om te bly bid vir ons kinders wat ‘n ander pad gaan as wat die Gees ons wys. Hoe warm en dankbaar word ons as ons en ook geliefdes vir Christus leef. Ons sien dan God se onverdiende werk in ons en in ander. Elke dag dat jy mense in die waarheid sien wandel is ‘n dag om dankbaar en bly te wees.

 

OPROEP TOT GELOOF EN BEKERING

 

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheus 4:17
 
De Here Jezus roept op tot bekering. Hij maakt duidelijk dat de oproep tot bekering in de prediking niet gemist kan worden. Ook niet in de kerk. We moeten goed beseffen dat de prediking van de Here Jezus juist onder het verbondsvolk, in de kerk plaatsvond. Het is niet zo dat als je lid van de kerk bent, als je gedoopt bent en belijdenis van je geloof gedaan hebt geen bekering en geen oproep tot bekering meer nodig hebt. In onze tijd hoor je geregeld dat dit in de kerk niet meer nodig is want daar zitten gelovigen en een oproep tot bekering wordt door velen dan als onnodig, onprettig ervaren. Ze zien het als negatief en iets dat onrustig maakt. Het zorgt er voor dat je niet alleen met gevoel dat alles wel goed zit de kerk uit gaat. Dat wil je niet.
Je ziet hier bij de Here Jezus zelf dat die oproep tot bekering altijd heeft te klinken. Je ziet dit de hele Bijbel door. Steeds weer lees je in Oude en Nieuwe Testament dat Gods volk en ieder persoonlijk onder Gods volk wordt opgeroepen om volgens Gods Woord te leven. Steeds weer worden we naar de wil van God teruggeroepen door de Geest die Gods wil laat zien, door de profeten die terugwijzen naar Gods wil, door Christus zelf die ons wijst op zichzelf en die oproept tot een leven volgens Gods wil. De apostelen doen het niet anders. Oproep tot geloof en bekering kan in de prediking niet gemist worden. Anders wordt het een praatje volgens eigen gevoel. Klinkt misschien heel mooi en laat je heel goed voelen of laat je voelen alsof de genade niet voor jou is. In beide gevallen is dat niet het evangelie. Het echte evangelie is oproep tot geloof en bekering en is dus altijd weer echt gemeende uitnodiging om tot Christus te komen!
Zoals de Here Jezus dat in de synagoge in Nazareth gedaan heeft. Toen haalde Hij juist dat geweldige uitnodigende gedeelte in Jesaja 61 aan waarvan Hij duidelijk maakte dat het daar om Hem gaat. De Here Jezus roept op tot geloof en bekering en nodigt uit met deze woorden uit Jesaja 61 zoals we die in Lukas 4:18,19 lezen: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (II)

 

“want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Johannes 3,4

 

Johannes wys ons deur hierdie woord kinders weer op die verbond. Die lidmate van Christus se gemeente is verbondskinders. Juis daarom is elke kind wat in die gemeente gebore word ook ‘n kind van die gemeente. Ons behoort as gemeente God se volk te wees. Ons is nie los indiwidue nie wat net op die Sondag vir onsself na die kerk gaan om die Woord te hoor nie. Juis in die kerk behoort ons vir mekaar verantwoordelikheid te neem en mekaar te help. Ons behoort mekaar en ook die jongmense te help om God se kinders, kinders van die evangelie te wil wees en te wees. Om so te groei dat ons vanuit die innige band met Christus leef en dit ook weer uitleef. Die ouers ontvang daarin dan ‘n besondere verantwoordelikheid en ontvang daarby ‘n besondere gesag. Nogtans behoort die hele gemeente op mekaar betrokke te wees om mekaar ook in die opvoeding van kinders en jongmense te help. Ons is almal ook as ons volwasse of oud is kinders van die evangelie en ons behoort mekaar te help om op die pad van Christus, van die evangelie te bly. As ons van kinders praat beteken dit dat ons vir die ander lief is en die ander vanuit Christus se liefde wil voorthelp op die regte pad. Die HERE roep ons om kinders van Hom te wees. Om so tel leef. Dat ons kinders van die lig en dus van Christus wil wees en nie die donkerte se kinders. Dit beteken ook dat ons ander wys hoe wonderlik dit is om kind van God te wees. Dit is ’n saak van blydskap wat ons ook kan uitleef. Nie as ’n moontlikheid nie maar as die heerlike werklikheid in ons lewe.

 

NIET TE TELLEN

 

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.” Openbaring 7:9
 
Je leeft op aarde. Je komt voor allerlei vragen te staan. Mensen vragen aan jou allerlei dingen en doen allerlei dingen die zo anders zijn als wat je in de Bijbel leest. Waar wil je bij horen? Bij die grote massa die een andere weg gaat, een ander leven leidt dan de HERE in de Bijbel ons wijst? Of wil je horen bij dat volk dat vaak veel kleiner lijkt maar dat volgens de normen en waarden van de Drie-enige God wil leven zoals je die in de Bijbel vindt? Het zijn vragen die als het goed is ons leven bepalen. Persoonlijk, kerkelijk, politiek, in je hele leven.
Het eerste dat de Geest Johannes laat zien, is dat al lijkt Gods volk zo klein je toch bij een geweldig groot volk mag horen. Gods volk uit alle tijden is echt een geweldig groot volk. Bedenk daarbij hoe groot de bemoediging voor Johannes was en voor die 7 kerken aan wie het boek Openbaring gestuurd moest worden! Johannes is verbannen naar het eiland Patmos omdat hij het evangelie van Christus bleef uitdragen. De 7 gemeenten zijn kleine gemeenten in grote steden. Ze zijn nog veel meer een minderheid als dat wij dat nu zijn. Vervolging kennen ze en die dreigt voor hen steeds weer. Christus laat zien dat ze echt bij Gods grote volk mogen horen!
Het is ook een internationaal volk. Alle nationaliteiten en kleuren zijn vertegenwoordigd! Dat volk zal in de hemel en op de aarde weer de ene taal spreken zoals voor de torenbouw van Babel de mensen een taal spraken. Het bijzondere van het volk dat in verschillende talen en landen in eerbied en liefde voor Christus geleefd heeft, is dat ze voor troon van God en het Lam staan. In vrede met God vol verwondering. Dat is ook onze toekomst wanneer we echt in liefde voor de HERE en Zijn Woord op aarde leven. Wanneer we ons al biddend niet laten meenemen door wat de wereld tegen Gods Woord in leert.

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP

 

“want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Johannes 3,4
 
Dit maak Johannes so bly as hy hoor dat Gajus in die waarheid wandel. As hy dit geskryf het volg daaruit ‘n algemene uitspraak wat verduidelik hoekom Johannes ook so bly oor Gajus is: “Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.”
Hoekom praat Johannes hier van sy kinders? As hy dit skryf moet ons nie aan kinders dink wat hy by sy vrou verwek het nie. Hoe is Gajus en ander nou Johannes se kinders? Dit is hulle deur die verkondiging van die evangelie! Johannes het in verkondiging van Christus ‘n baie belangrike plek ingeneem. Hy was een van die apostels. Hy en ander het met oortuiging en in diepe afhanklikheid van die HERE gepreek en hulle nie die swye laat oplê nie. Nie deur die Joodse Raad nie, nie deur die keiser, konings en goewerneurs nie en ook nie deur groepe mense wat hulle bedreig nie. Hy en ander het gesien hoe die HERE vanuit die hemel mense deur die prediking tot Christus lei en so gemeentes ontstaan.
Die lidmate van die gemeente en hulle kinders is daardeur Johannes se kinders wat deur die prediking van die evangelie verwek is. Ook Paulus praat op hierdie manier. Ek noem enkele voorbeelde:
“Ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle tienduisend tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie; want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie.” 1 Kor 4:14,15
“Dit is goed as daar altyd geywer word in ‘n goeie saak en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie, my kinders, vir wie ek weer in barendsnood is totdat Christus in julle ‘n gestalte kry.” Gal 4:19.
Dit is so belangrik om op die prediking van die evangelie kinders van God te word en te bly!

 

144.000 (IV)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wanneer Christus in Openbaring over Gods volk spreekt en Hij noemt de twaalf stammen, hebben we te maken met het volk van God uit alle volken. Dat zie je ook in het vervolg. Nadat Johannes de namen en de getallen heeft gehoord, laat Christus hem nog iets zien! Die geweldige massa die je als je het zo ziet niet tellen kan! Die mensen uit alle volken en rassen die door de Geest tot geloof in Christus zijn gebracht. De 144.000 die genoemd zijn, zijn ook de grote massa die als je ze voor je ziet door jezelf niet te tellen is. Je raakt de tel kwijt zoveel zijn er die door genade in Gods genade mogen delen.

Die 144.000 laat zien dat Gods volk compleet wordt. Niemand zal gemist worden. Die 144.000 en die massa die niemand tellen kan, maakt duidelijk dat Gods volk een geweldig groot volk is. Gods genade is groot!  De HERE zorgt dat een geweldig groot volk van de ondergang, van het eeuwig oordeel gered wordt. Dan blijven er nog wel vragen over. Waarom de stam Dan niet genoemd wordt en wel Efraim en Manasse. Daar kun je dingen over zeggen, ook zinnige dingen maar het blijft bij veronderstellingen. Daarop ga ik nu ook niet in. Het belangrijkste is nu dat we zien dat de HERE in een onzekere, onveilige, zondige wereld waarin er dingen gebeuren die verschrikkelijk zijn jij en ik ons aan de HERE mogen en kunnen vasthouden. Dat als jij jouw leven in Zijn handen geeft Hij ervoor zorgt  dat je voor de troon van Hem en het Lam kunt staan. Dat je met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Dat er daardoor in je leven ook de dankbaarheid en de blijdschap van het geloof is of komt. Mensen uit alle volken staan zo voor Het Lam van God. Gered door hem. Daarbij maakt kleur, geslacht, gezond of ziek, arm of rijk, psychisch sterk of zwak en nog maar op niet uit. We mogen door geloof bij het Lam horen ook in de toekomst.

 

DIOTREFES

 

“Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diótrefes, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie.  Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen  deur met slegte woorde teen ons uit te vaar; en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente.” 3 Johannes 9,10

 

Gaius ontvang graag broers en susters wat op pad. Hy ontvang ook graag broers wat van plek tot plek reis om die evangelie te verkondig. Dit is vir Gajus nie maklik om dit te doen want daar is ‘n ander broeder. Sy naam is Diotrefes. Hy werk daaraan om die belangrikste in die gemeente te wees en te bly. Hy sien die gemeente as sy eiendom.

Hy wil nie dat mense uit ander plekke kom nie want dit kan sy posisie aantas. Hulle kan dinge sê of voorstel waar hy nie van hou en waardeur hy sy greep op die gemeente verloor. Hierdie Diotrefes het dalk ‘n groot kennis en praat baie van Christus maar hy het nog nie gelees wat dit beteken om diensbaar te wees. Hy het nog nie geleer wat die Here Jesus in Markus 10:43-45 sê: “maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”

Hoe groot die druk van Diotrefes ook op Gajus is om nie meer die broers en susters wat op pad is op te vang en voort te help nie, Gajus mag weet wat die Heilige Gees in vers 11 sê: “Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaaddoen, het God nie gesien nie.”

Johannes het van Gajus die goeie berigte gehoor dat hy tot nou toe nie onder Diotrefes se druk beswyk het nie. Dat hy vanuit Christus se liefde Hom as Koning gevolg het en hom so ‘n ware Christen betoon het. Ons kry altyd weer te doen met mense wat ook in die kerk op eie invloed en mag uit is. Wat nie net wil dien nie. Ons moet daarby ook altyd na ons eie hart en lewe kyk. Wanneer ons op Christus let, leer ons om te dien!

 

PREDIKING - JEZUS - KONINKRIJK

 

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheus 4:17

 

De kern van de prediking is dat Jezus Christus verkondigd wordt. Niet als een losse persoon. Niet als iemand waar iedereen zijn of haar eigen beeld van kan maken. Dat is iets wat ons wel in het bloed ziet. Als je gaat letten op de geschiedenis en de omstandigheden dan zie je dat velen steeds weer hun eigen beeld van God en Christus hebben gemaakt. Een beeld dat hen aansprak of waar ze van dachten dat het de mensen zou aanspreken. Om zo te zorgen, dachten ze dat de kerk en het geloof  zo zouden overleven. Dan maak je geloven tot een menselijk zaakje. Dan kneed je God en Jezus zolang tot ze voor jou en anderen aanvaardbaar zijn.

De HEERE kent onze zondige neigingen. Daarom heeft Hij Zijn Woord gegeven waar we lezen wie Christus echt is. Daarom is het ook van groot belang dat mannen die geroepen zijn om elke zondag te preken dat beeld van Christus, dat beeld van God ons voorhouden. In het tweede gebod worden we niet voor niets gewaarschuwd om geen beeld van God te maken. Ook geen eigen denkbeeld.

Dan gaan we zien dat Jezus geen los persoon is. Dan krijgen we juist voor ogen geschilderd dat Jezus Christus het Koninkrijk van God op aarde heeft verkondigd. Hij is voor ons de toegang tot dat Koninkrijk. Bij Zijn hemelvaart is duidelijk geworden dat Hij dat Koninkrijk regeert. Christus is Koning. Dat betekent dat wij niet koning willen zijn over ons eigen leven. Dat betekent dat ons o.a. verkondigd moet worden dat wij ons naar Christus en Zijn geboden hebben te richten. Dat Hij niet hoeft te veranderen naar ons gedachten maar dat wij hebben te veranderen in onze gedachten, gevoelens, handelingen naar Zijn beeld. Dan ga je als zondig mens zien dat zelfverloochening heel logisch is als je Christus dient en burger van Zijn Koninkrijk wilt zijn.  

 

GAIUS

 

“Die ouderling aan die geliefde Gajus wat ek in waarheid liefhet.” 3 Johannes 1

 

Johannes het sy lewe daaraan gewy om vir mense op allerhande plekke Christus te verkondig. Hy is ook die apostel wat die langste geleef het. Iewers in die laaste periode van sy lewe skryf Johannes die brief wat ons sy derde brief noem. Dit is een van die kortste briewe in die Bybel. Johannes skryf dit vir een persoon, vir Gajus. Nogtans is die belang van hierdie brief baie wyer. Dit is daarom dat die Heilige Gees daarvoor gesorg het dat hierdie brief bewaar is en ‘n plek in die Bybel gekry het.

Johannes skryf hierdie brief aan Gajus om hom te bemoedig en om ‘n verkeerde rigting in die gemeente waar Gajus is, aan te wys. Johannes noem homself hier die ouderling. Hy spreek Gajus vanuit die amp wat Christus vir hom gegee het aan. Johannes is nie maar ‘n ouderling nie. Vandag kan een van ons ouderlinge hom nie as ouderling by een van die gemeentes presenteer en sê ek tree hier nou by julle as ouderling op nie. Johannes is een van die apostels wat ‘n amp ontvang het wat nie aan een gemeente gebind was nie. Johannes skryf nou vir Gajus wat hy ken. Hy stimuleer Gajus om aan te gaan met sy werk in die gemeente. Gajus leef uit die liefde vir God, liefde vir gemeente. Hy bewys ook liefde aan broers en susters wat vanuit ander plekke kom. Hy is gasvry vir broers en susters in die geloof wat ‘n plek soek om dan iewers te bly. Hy is daarin ‘n voorbeeld in die gemeente. Hy help mense om weer verder te kan reis.

Dit is veral mense wat in daardie tyd reis en op verskillende plekke die evangelie verkondig. Die eerste tyd was daar die mense soos Timoteus wat die apostels gehelp het en evangeliste genoem is. Hulle het in opdrag van die apostels op verskillende plekke Christus verkondig. Gajus ontvang hulle hartlik en help hulle sodat hierdie broers weer bemoedig word en op ander plekke weer hulle pragtige werk kan doen. Hoe nodig is dit ook vandag om hulle wat op ander plekke die evangelie bring daarin te ondersteun.

 

 

IS HIER PLAATS VOOR?

 

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.” 2 Timotheus 4:1,2

 

Er is veel aan de hand in het kerkelijke leven in Nederland. Op meerdere plaatsen is er spanning. Soms heel veel spanning. O.a. rond de nu ontstane Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dat komt tot in preken en gebeden in de zondagse kerkdiensten naar voren. Soms op een heel beschamende manier. As je zulke dingen noemt is eerlijkheid geboden. Eerlijkheid in liefde. Dan gaat mij er nu om of het zo is dat je in de NGK van nu voluit kunt doen wat Paulus hier Timotheus opdraagt. Laat ik twee voorbeelden noemen. Is er een NGK gemeente die mij uitnodigt als ze weet dat ik een preek ga houden over 1 Tim 2:11-15? Waarin ik volgens wat de Geest hier Paulus laat schrijven ga zeggen dat vrouw in het ambt tegen Gods Woord en bedoeling is. Dat je dan bezig bent om meer de geest van de tijd te volgen dan de wat de Heilige Geest ons leert. Als ik daarbij zeg dat dit ook consequenties heeft voor de kerken met wie je wilt samenleven.Het tweede voorbeeld. Is er een NGK kerk die mij uitnodigt als ik zeg dat ik ga preken over Genesis 2:24? Als ik eerlijk voor die tijd zal zeggen dat ik dus ga vertellen dat seksueel leven en seksueel eenworden er volgens Gods wil alleen is tussen een man en een vrouw in het huwelijk voor altijd. Dat ik daarbij ook Mattheus 19 zal betrekken waar Christus daarover spreekt. Dat ik er ook op zal wijzen dat als je toch een andere weg verkondigd dan de Geest in de Bijbel doet je dwaalt. Dat predikanten en hoogleraren die dit doen daarmee tegen Gods Woord en wil ingaan. Dat als ze dat doen en blijven doen voor de gemeente in het kerkverband consequenties zou moeten hebben. Dan heb ik het niet erover om gevraagd te worden op een of andere vergadering. Nee, over de bediening van Gods Woord in de kerkdienst waar het als het Woord van Christus onze Heer klinkt. Klinkt als het Woord dat in liefde gehoorzaamd wordt. Het Woord dat ook op dit punt evangelie is!

 

GODS EER BOVEN ALLES

 

“opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte”. Efeze 1:12,13

 

Ons leven heeft een leven tot Gods eer te zijn. Ons leven heeft als doel dat uit ons leven de lof op God klinkt en dat ook anderen die lof op de HEERE brengen omdat wij tot Gods eer leven. Dat betekent ook dat kerk-zijn en de prediking als hoogste doel de lof op fr HEERE hebben. Hem de lof brengen. Hem in Zijn grootheid en waarheid laten zien.

Juist in een tijd waarin kerken en predikanten om Gods eer trouw willen zijn aan Zijn Woord. De daarom niet samen kunnen met anderen die Gods Woord niet eenvoudig laten staan zoals de Geest dit ons gegeven heeft.  Broeders en zuster, ambtsdragers, predikanten die daarom op zichzelf blijven en niet meegaan met de fusiekerk die de NeGK nu is,  worden openlijk tot scheurders en verschrikkelijke mensen gemaakt op de sociale media. Al ben je het niet met ze eens dan nog is dit ten hemel schreiend. Broeders en zusters, ambtsdragers die voor Gods ogen om de eer van God niet anders kunnen worden bespot, beschuldigd. Wat is de verleiding dan groot om maar stil te blijven. Om dingen maar niet te zeggen, die er in je hart voor Gods ogen zijn, omdat je anders neergesabeld wordt.

Wat is het dan belangrijk om op de HEERE te letten. Op Christus om te leven en te preken tot Gods eer. De verheerlijking van Hem gaat boven alles. Dat maakt klein en ook moedig. Tot bemoediging een paar zinnen uit het prachtige nieuwe boek van R. van Kooten Handboek Apostolische Homiletiek I: ‘” de wetenschap van het preken voor Gods aangezicht is verootmoedigend en mag gelijk bevrijdend werken zowel wat betreft de neiging mensen te behagen (te preken wat ze graag horen willen) als ook van mensenvrees  om met vrijmoedigheid  - dat betekent: alles durven zeggen – het Woord te preken. De kern is de vrijheid om de waarheid van God bekend te maken zonder vrees voor oppositie of gevolgen. Deze wetenschap zorgt ervoor dat wij beseffen dat belangrijker is hoe God over onze preek oordeelt dan wat mensen ervan vinden.” p. 96,97     

 

 

144.000 (III)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wie zijn in de ogen van de Here Jezus de Joden, het volk van God? Zijn dat de Israëlieten? Of ligt dat anders? Christus schrijft aan de gemeente van Smyrna o.a. dit:“Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.” Hij schrijft een hoofdstuk later aan de gemeente van Filadelfia: “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.” 3:9 Je ziet hier dat de Joden die de gemeente van Christus vervolgen synagoge van de satan genoemd worden. Christus zegt daarom dat ze geen echte Joden zijn.

Wie worden er in het Nieuwe Testament de echte, de geestelijke nakomelingen van Abraham genoemd? Wie zijn er samen met de gelovige Joden het volk van God? Wie zijn er geënt op de boom die het gelovige deel van Israël is? We lezen in Romeinen 11 dat de gelovigen uit de andere volken op de boom van Israël geplant worden. Dat daarom niet op de Israëlieten neergekeken mag worden. Wie eens ingeplant is maar niet gelooft, niet op Christus bouwt, wordt van de stam afgebroken.

Wie zijn in geestelijke zin de echte nakomelingen van Abraham? Een heel duidelijk antwoord geeft de Heilige Geest in Galaten 3:28,29: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” Wanneer Christus in Openbaring over Gods volk spreekt en Hij noemt de twaalf stammen, hebben we te maken met het volk van God uit alle volken. Dat zie je ook in het vervolg. Daarover volgende keer.

 

 

SKOENE WAT VREDE BRING

 

“en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.” Efese 6:15

 

Hoekom is dit so goed om bereid te wees om in God se leër te dien? Omdat jy dan bereid is om vir die “evangelie van vrede” te leef. Jy leef nie vir iets wat sleg is nie, jy leef nie vir iets wat geen uitsig, rus en vrede gee nie. Nee, jy wat Christus in jou lewe bely leef vir die evangelie: die blye boodskap. Jy leef vir die beste boodskap wat oor die wêreld gaan. Glo in Christus en jy het vir altyd vrede. Ware vrede wat niemand van jou kan wegneem nie.

 

Dan kan jy worstel met dinge in jou lewe, ook jy jonk is. Dan kan die teleurstellings so groot wees, hoe seer kan jy nie gemaak word nie! Hoe onseker en opstandig. Somtyds kan dit wees dat ’n mens nie verstaan wat in jou lewe gebeur. Ons kan opstandig voel. Nogtans kom dan die evangelie van vrede, van Christus war die vredemaker is. Dan kom die ware liefde weer na ons toe. Hoe verkeerd ons ookal gedoen, gepraat en gevoel het. Christus bring die blye boodskap dan weer na ons: “Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie … Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe.” Psalm 23 

 

Ek mag deur tot Christus te vlug, weer vrede met die HERE as my God hê. Hy is om Christus se lyding altyd by my. As jy so vir die Here en Sy koninkryk wil leef, kan die probleme in jou lewe groot wees maar dan het jy vrede. Dan mag ons as ons Christus voor die mense se oë bely weet dat selfs die duiwel met sy grootste aanval ons die ware vrede nie kan ontneem nie. Hy kan jou as soldaat in God se diens nie vir ewig laat struikel nie. Ons mag in geloof weet dat die gelowiges op pad is na die lewe waar die duiwel en die sonde geen enkele invloed meer het nie. Die lewe waar elkeen wat ‘n ware soldaat in diens van Christus op aarde was in die ewige vrede leef waarvan ons in Rom 16:20 lees: “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.”Wie God se wapenrusting in diepe aanvanklikheid van God aantrek mag weet dat die HERE jou sal bewaar. As ons dit weier, as ons uit God se leër dros, verloor ons alle vrede en verwagting. Dan het ons geen troos nie. Wie soldaat in Christus se diens mag weet: “Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.” Ps 16:6

 

144.000 (II)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wat wil het getal 144.000 uitdrukken? In de eerste plaats is het de optelling van 12 maal 12.000. Het getal twaalf wijst op het complete volk van God. De twaalf zonen van Jakob, de twaalf stammen van Israël. De Here Jezus koos ook 12 apostelen uit die Hem als oor en ooggetuigen op aarde moesten vertegenwoordigen en zo het fundament moesten leggen voor de kerk na Christus hemelvaart. We lezen in Openbaring dan ook van het Nieuw Jeruzalem: “Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Openbaring 21:12-14

Dat hier over 12 keer 12.000 gesproken wordt wijst op het complete volk van God. Het laat ook zien dat het een door God bepaald getal is en dat het er ongelooflijk veel zullen zijn. Je moet daarbij bedenken dat het getal 1000 toen het grootste getal was wat genoemd werd. Er werd in die tijd nog niet over miljoenen en zeker niet over miljarden gesproken. De hoogste getallen waren altijd duizendtallen.

Ook in het Oude Testament wordt steeds over de 12 stammen gesproken om het hele volk van God, de hele kerk aan te wijzen. Terwijl er in de praktijk 13 stammen waren. Omdat de stam van Jozef in de 2 stammen was verdeeld namelijk Efraim en Manasse. De dertien stammen waaronder Levi een heel aparte plaats innam. Al de stammen waren nakomelingen van de 12 zonen van Jakob. Maar gaat het hier toch niet alleen om de gelovigen uit de Joden? Dat lijkt toch het meest logisch? Als we dat denken, brengen we het onderwijs van Christus en de Geest in het Nieuwe Testament niet goed in rekening. Laten we eerst maar eens kijken in wat Christus eerder in het boek Openbaring schrijft. We gaan terug naar hoofdstuk 2 en 3. De volgende keer verder.

 

 

GOEIE SKOENE

 

“en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.” Efese 6:15

 

Skoene is vir ‘n soldaat nie onbelangrik nie. Die verskil in skoene kon toe die verskil tussen oorwinning en neerlaag beteken. En van die sterk punte van Aleksander die Grote, wat omtrent 350 voor Christus geleefd het, was dat sy soldate skoene aangehad het waarmee hulle vinnig groot afstande kon stap. Op oomblikke dat niemand dit verwag het, verskyn sy leërs op plekke waar hulle volgens ander nooit op daardie oomblik kon wees nie. So het Aleksander deur verrassing en oorrompeling baie oorwinnings behaal. Ook die Romeinse leërs het hulle vinnig en ver kon verplaas vanweë die skoene wat die soldate gedra het. Die skoene is die derde wat soldate toe aan die begin van die dag aangetrek het.

Die skoene waar dit hier oor gaan is die van die bereidheid. ‘n Christen is naamlik bereid om te dien. Om nie jou eie lewe te soek nie, om nie vir jou eie saak te veg nie maar vir Christus. ‘n Christen, ‘n mens wat deur die Gees tot ‘n nuwe mens gemaak is, is bereid om hom of haarself vir Christus en Sy kerk op te offer. Wie sy of haar geloof bely wil Christus ook hierin volg wat self in Mark 10:45 sê: “Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”

Ons kan ons lewe nie as ‘n losprys vir ander of vir onsself gee nie. Ons kan onsself nie van die ewige straf verlos nie. Dit kan en het Christus alleen gedoen! Sy liefde vir elkeen wat Hom as sy of haar Redder bely, is so wonderlik groot. Juis daarom is die gelowiges beried om in Sy diens te leef en so God en mense te dien. Wie homself soek, kan mooi woorde oor Christus en die geloof sê maar wil nie regtig dien nie. Dan stap jy by die ware diens aan die HERE weg. Voorbeelde daarvan in die Bybel is Orpa en Demas. Hulle wou nie werklik hulleself verloën nie. Christus die Verlosser is die groot voorbeeld van selfverloêning. Hom het ons te volg. Laat ons in Sy spoor gaan.

 

 

144.000

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

De HERE heeft in de wereld waarin er aan jou en mij als mens heel erg getrokken wordt mensen verzegeld. Mensen waar de duivel uiteindelijk geen grip op kan krijgen. Die juist dat verkeerde dat van buiten en van binnen aan ons trekt de strijd te verklaren.

Christus is het die de vragen van Johannes en van ons echt hoort. Die Christus wijst ons de 144.000. De 144.00 die bestaan uit steeds 12.000 voor elke stam en dat 12 keer. Daarna hoort Johannes niet alleen namen en aantallen. Hij ziet daarna de menigte die niemand tellen kan die uit alle volken komt.

Hoe zit dat nu? Zijn die 144.000 nu gelovigen uit de Joden en is die grote menigte die niemand tellen kan dan de gelovigen die uit andere volken komen? Moeten we op grond wat we hier lezen aannemen dat er uit elke stam van Israël er uiteindelijk 12.000 tot geloof zullen komen? Maakt het dan niet uit of het een grote of een kleine stam was? Moeten we hieruit de conclusie trekken dat uit de stam Dan niemand tot geloof gekomen is omdat die stam niet genoemd wordt? Genoeg vragen die ook belangrijk zijn om te zien hoe we het boek Openbaring moeten lezen.

Laten we eerst eens kijken naar die 144.000 die verzegeld door God zijn. We moeten goed bedenken dat in het boek Openbaring beelden en symbolische getallen gebruikt worden. Denk alleen maar de verzen hiervoor. Het gaat daar o.a. over de 4 engelen die aan de vier hoeken van de aarde staan. Het gaat er dan om dat de HEERE door de engelen de macht over de aarde heeft. Overal! Geen windstreek uitgezonderd.

Het gaat hier om 144.000. Het is niet zo dat Christus hier zegt dat er 144.000 mensen uit de hele geschiedenis uitverkoren zijn en echt tot geloof komen. Zo vind je het ongeveer bij de Jehovah getuigen. Als dat zo zou zijn zouden er in de hele de geschiedenis maar heel weinig tot geloof komen. 144.000 lijkt wel heel veel maar als je dat neemt over al de mensen die op aarde geleefd hebben is dit maar een handjevol zijn. Dat is niet de bedoeling want later wordt juist ook over die menigte gesproken die niemand tellen kan. Zouden het niet zo kunnen zijn dat het volk Israël er niet meer dan 144.000 behouden zullen worden? Ook dan zouden het er wel heel weinig zijn. Gelukkig is dat ook niet zo. God werk is gelukkig zoveel groter! Daarover de volgende keren verder.

 

REGVERDIGHEID AS WAPEN

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Dit gaan hier naamlik nie in die eerste plek om God se vryspraak van sondaars nie. Die borsharnas van die geregtigheid wys in die eerste plek daarop dat jy as Christus se soldaat op die HERE se regte paaie wil stap. Jy as soldaat gaan nie jou eie pad nie maar luister na God se goeie bevele. Jy volg Christus volgens die woorde wat uit Sy mond kom. Jy volg God se instruksies vir jou lewe. Jy kyk na die HERE. Hy is die Heilige en Regverdige, jy wil Sy beeld vertoon. Om te weet wat regtig regverdig is moet jy nie na jou eie hart luister nie, moet jy nie na ander mense kyk nie, moet jy nie die stem van die meerderheid as norm neem nie. Om werklik te weet wat goed en regverdig is het ons nodig om op die HERE te let. Van Hom lees ons in Jesaja 59:16,17: “daarom het sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid  Hom ondersteun. En Hy het geregtigheid aangetrek soos ‘n pantser”.

Wie God se soldaat wil wees, wil op die paaie gaan wat Hy as die regte paaie vir jou wys. Dan gaan jy ook saam met hulle wat vanuit liefde vir die HERE saam met jou soldate in God se leër is. Dan wil jy ook deel van Christus se kerk op aarde wees en bly. Dan wil jy ook nie by God en Sy norme wegloop nie, dan wil jy nie soldaat volgens jou eie waanwysheid wees nie! Nee dan wil jy volgens Christus se gebooie leef.

Daar is die oomblikke dat ons die borsharnas laat val en die sonde en ons die duiwel weer meer invloed in ons lewe gee. As ons so deur eie skuld beseer word, mag ons nogtans weer die borswapen aantrek en hoef ons nie beseer te bly lê nie. Hoekom kan ons weer opstaan en weer as soldaat in die Here se leër ons plek inneem, hoekom is dit nie nodig om raadop te raak nie? Omdat ons Christus as ons Verlosser mag ken!  Omdat Hy vir ons met Sy dra van my skuld en sondes verdien het dat die HERE my as ‘n regverdige behandel. Hy verklaar my om Christus se werk regverdig. Ek mag ondanks die val in sonde soldaat in Sy leër bly.

 

OPENBARING 7  VERZEGELD

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” Openbaring 7:2,3

 

Wat is dat nu dat je verzegeld bent door God? Je bent, denk ik snel geneigd om daarbij aan de doop te denken. De doop heeft er wel alles mee te maken maar is niet het zegel zelf. Wij praten ook over de doop als teken en zegel. Dat klopt ook. De doop is ook het zegel, het bewijs, de garantie dat de HERE met Zijn belofte naar ons toekomt.

Waar gaat het nu om? Dat je steunt op de belofte die God aan jou gedaan heeft. Zelfs als je dit leest en niet gedoopt bent zegt God tegen jou: “Schuil in deze zondige en onveilige wereld bij Christus! Zoek je leven niet in wat hier schittert en macht heeft maar bij Christus.” Wie dat in alle strijd en gebrek doet, mag weten dat hij of zij het zegel van God gekregen heeft. Hij heeft je om Christus’ werk de Heilige Geest gegeven die je vastmaakt aan Christus. Daarmee ook aan Vader in de hemel. De Geest leert je om niet met de wereld te willen meedoen maar teer en vol liefde voor Christus te willen leven. Je zegt daarom heel eerlijk en met verdriet: HERE vergeef mijn zonden. Je vraagt vol eerbied: Geef me uw liefde en houd me nu en in de toekomst staande als uw kind.

Dan hoor je bij de kudde van Christus die Gods belofte in geloof heeft toegeëigend en die daarom vol vertrouwen verder kan. Omdat Christus de Geest voor je verdiend heeft. Dan mag je rust vinden in deze belofte van Christus aan jou gedaan in Joh 10: “.En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.” Vs 28,29.

 

 

BESKERMING

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Jy mag  vanuit die vertroue leef dat Christus alle mag in hemel en op aarde het. As jy dan bang begin word omdat die volg van Christus daarvoor sorg dat mense jou teenstanders word. As die duiwel jou in sulke moeilike omstandighede bring, mag jy by Christus wat die Oorwinnaar oor dood, duiwel en sonde is jou rus en krag vind. Dan mag jy weet dat jy deur Christus se offer aan die kruis ook vir jou, meer as ‘n oorwinnaar is! God se liefde en mag is so groot. As ons  daaraan dink en in ons hart laat kom, verdryf dit die angs in jou lewe. Angs wat jou lam maak. Dan is jy deur God se krag nie meer ‘n bangbroek nie maar ‘n soldaat in Christus se leër. ‘n Soldaat met ‘n hoë moreel omdat jy weet dat in Christus die oorwinning seker is. Laat ons dan die gordel van die waarheid, van die in opregte liefde Christus  dien, aantrek.

As ‘n mens in ‘n oorlog is, is jy in ‘n gevaarlike situasie. Een van die kwesbare gedeeltes van ons liggaam is ons rug, ons bors en maag. Die swaar bewapende soldaat in die Romeinse leër het as tweede ‘n borsharnas aangetrek. Hierdie harnas is o.a. aan die gordel vasgemaak. Hierdie yster harnas moes jou rug, bors en maag teen die wapens van die vyand beskerm. As jy hierdie borsharnas nie aantrek  beseer elke pyl of swaard van die vyand wat jou raak jou. Met die borsharnas aan kan jy verder veg as ‘n pyl of swaard op hierdie harnas kets.

Ons moet leer om in ons lewe die borswapen of borsplaat (2020 vertaling) van die geregtigheid aan te trek. Wat hier die geregtigheid is, sien ons volgende keer raak.  

 

OPENBARING 7 VERZEGELD

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” Openbaring 7:2,3

 

In Ezechiël 9 zie je de mannen die het oordeel moeten voltrekken maar voordat ze het doen, is er de man in het linnen. Christus die dan nog moet komen. De Man die met Zijn pen een teken op de voorhoofden van de ware gelovigen zet. Zodat zij door de oordelen heen toch gered worden. Je kunt hier o.a. denken aan de verovering van Jericho. Iedereen in de stad werd om het goddeloze leven dat ze geleid hadden gedood. Maar er bleef een huis staan. Het huis waar een rood touw aan de buitenkant hing. Daarin woonde Rachab de hoer. Zij had haar zonden beleden en wilde voor de HERE leven. Zij was gemerkt met dat rode touw waardoor het bloed van Christus ook voor haar zou vloeien en haar schoonwassen van al haar zonden. Wie zo tot Christus gaat, al is de geschiedenis van jouw eigen leven nog zo vuil, mag weten dat je leven verzegeld is. Zoals we daarvan in Openbaring 7 lezen. We zien namelijk in tekst hierboven dat Gods oordelen moeten wachten tot Gods volk verzegeld is. Er komt een andere engel. Hij komt vanuit de hemel. Hij heeft het zegel van de levende God bij zich. Dat zegel waarmee de zegels van het boek die in Openbaring 6 opengegaan zijn, verzegeld is. Als teken dat het echt van God komt en in Zijn hand is. Nu laat de Here God met dat zegel mensen, Zijn knechten verzegelen. Zij krijgen het zegel op hun voorhoofd als teken dat ze bij Hem horen. Ook als de oordelen van Gods heel erg en zwaar over de wereld komen. Zelfs op de dag van het laatste oordeel kunnen deze oordelen en ellende hen niet losmaken van God en van Christus die als het Lam voor hen de straf gedragen heeft. Hier zie je wat we in Romeinen 8 als Gods belofte lezen: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Rom 8:38,39

 

SONDE BELY EN GOD SE WAPENRUSTING

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Ons het raakgesien dat dit daarom gaan dat ons opreg vir die HERE leef. Dat ons regtig met ons hart soldaat in Christus se leër is. Dat ons nie ’n huursoldaat is. Iemand wat wegsstap as dit moeilik word. Dit gaan daarom dat ons uit liefde vir Christus en as vyand van ons eie sondige hart die volle wapenrusting van God aantrek.Die lewe in waarheid, die opreg leef vir die Here word in hierdie brief meerdere kere beklemtoon. Enkele voorbeelde daarvan is: “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus ….. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, eleen met sy naaste, want ons is mekaar se lewe. ….. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.” 4:15,25; 5:9.

Die gordel wat jy nodig het, is dat jy vanuit Christus se liefde met jou hart by Christus wil behoort, dat jy regtig in Sy diens wil staan, vir Hom en Sy Koninkryk wil leef. Bid dan ook steeds weer tot die HERE om ‘n hart wat nooit van die HERE geskei wil wees nie. Dit kan ook in jou lewe gebeur, miskien is dit selfs nou so, dat jy met twyfel, met opstandigheid teen God se pad in jou lewe stry. Alles voel so moeilik. Sekere sondes voel vir jou so lekker om te doen. Dit kan wees dat jy ‘n sonde gedoen het waarvan jy besef hoe verkeerd dit was maar dit voel te erg om na Christus terug te gaan. Hoe belangrik is dit dan vir ons om te bid, om by die HERE te skuil, om van die Heilige Gees weer die liefde om in waarheid vir Christus te leef te ontvang. Om saam met Dawid wat in sonde geval het te bid: “Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.” Ps 51:12,13.

As jy so bid dan gee die HERE vir jou die regte moreel om weer in Sy leër te dien. Juis omdat in jou hart Sy liefde oorwin het. Dan wil jy Christus dien en dan kan daar stryd in jou hart wees maar om Hom te volg is dan jou lewe. Dan mag jy vanuit die vertroue leef dat Christus alle mag in hemel en op aarde het. Dat Hy jou weer in Sy leër opneem.

 

OPENBARING 7 GOD VERGEET ZIJN KINDEREN NIET

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God.” Openbaring 7:2

 

De HERE maakt terwijl de gevolgen van de zonden als het welverdiende oordeel over de wereld gaan ruimte voor tempering. Het wordt op aarde nog niet de hel die we wel verdiend hebben. Zelfs niet als het er op aarde heel erg aan toegaat. Als vervolging erg is. Wanneer de verleiding van die duivel om werelds te leven heel sterk en intens naar ons toekomt, is er toch door Gods werk de ruimte en de kracht om aan Christus verbonden te zijn en te blijven. Daarop mogen en moeten we elkaar wijzen nu en in de toekomst. Dat is ook zo als je op je leven terugkijkt en je jouzelf de vraag stelt of je eigenlijk nog wel gelooft. Wanneer je je afvraagt of je eigenlijk nog wel wil geloven, of je nog wel met Christus als je Heer en Koning wilt leven. Ook wanneer je je afvraagt of je het wel gaat volhouden in geloof, of je het wel kan uithouden bij een leven volgens Gods eigen Woord terwijl er om je heen zoveel zijn die zeggen dat je het allemaal veel makkelijker moet nemen.

Hou je het vol om bij zo’n klein clubje in de ogen van anderen te horen? Laten we dan even heel eerlijk met elkaar zijn: Als ik dat zelf voor elkaar moet boksen en volhouden, ga ik onderuit. Wie nu denkt: ‘ik sta uit mezelf sterk’ moet zich afvragen of hij wel echt gelooft.

Moeten we dan gaan twijfelen en of heel erg tobberig en somber worden? Gelukkig niet! Want ondanks onze zonden, ondanks de duivel is de HERE er en Hij werkt reddend in alle omstandigheden. Dat lezen we ook in Ezechiël 9. Het staat er in die tijd voor het verbondsvolk echt slecht voor. Ze hebben van hun leven met de HERE ondanks zoveel waarschuwingen uit liefde er een geweldige puinhoop van gemaakt. Ze nemen het leven met God maar makkelijk op. Je moet gewoon je eigen gang kunnen gaan en de HERE vindt dat echt niet erg denken ze. Ze leven in zonden en denken toch gered te worden. Dan komt Gods oordeel. Heel intens. Dan zie je dat de HEERE Zijn kinderen niet vergeet. De kinderen van Hem die echt in liefde voor Hem en Zijn Woord wil leven worden zo getypeerd: “de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.” Vs 4

Het gaat om de mensen die uit liefde voor de HERE het zo erg vinden als er in zonden geleefd wordt. Die met echt verdriet de afval van de HERE om zich heen zien. Tot in de tempel toe. Die niet alleen zo naar buiten kijken maar ook in eigen leven het verdriet over eigen zonden kennen en zo naar de HERE gaan. Die worden door de HEERE in Zijn hand bewaard. De winden van Zijn oordeel kunnen hun leven niet scheiden van de liefde van God die in Jezus Christus is. Gods reddende zegel wordt op hun voorhoofden gezet.

 

BEWAPEN JOU MET LIEFDE

 

“Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord”. Efese 6:12-14

 

Watter soort soldaat  moet ons wees? As ‘n mens aan die tyd dink waarin Paulus leef, teken die Gees vir ons die mees swaar gewapende soldaat. Dit is die soldate wat vir die swaarste stryd bewapen is. Ons het met die magtigste vyand te doen en daarom moet  ons so’n soldaat wees. Ons kan ook sien dat Paulus baie goed geweet het hoe soldate bewapen was want die volgorde waarin hy die wapens noem is die volgorde waarin ‘n soldaat dit aangetrek het. Die volgorde was belangrik want sonder die regte volgorde kon jy hierdie wapens nie dra nie en was jy nie goed teen die vyand bewapen nie. Ons kom nou by die eerste wat so ’n soldaat, wat jy en ek moet aantrek. Die eerste wat ons nodig het om staande te kan bly. Om werklik ons geloof, om werklik in die lewe met Christus te kan volhou en daarin selfs te kan groei. Die eerste is: “julle lendene met die waarheid omgord”.

Die eerste wat ‘n soldaat nodig gehad het om aan te trek was ‘n gordel. Die gordel om die heupe was nodig om ander dele van die wapenrusting op te kan laat rus. Die gordel was in die tyd ook nodig om die klere wat gedra is omhoog te kan trek en dan vas te maak sodat jy vinniger kon stap. Die gordel wat jy en ek nodig het is die van die waarheid. Waaraan moet ons nou by die waarheid dink? Om dit raak te sien is dit belangrik om te weet dat die lidwoord die  in die Grieks nie hier staan nie. Letterlik staan hier ‘die gordel van waarheid’. Dit gaan hier in die eerste plek nie om die waarheid van God se Woord nie. Daardie wapen word later in vers 17 genoem. Die waarheid waar dit hier om gaan is dat jy in waarheid, dat jy opreg, dat jy met jou hart Christus as jou Verlosser volg, dat jy in waarheid die HERE liefhet. Dit gaan daarom dat jy met jou hart vol liefde vir die HERE en Sy Woord wil leef. Dat jy daarom jou volledig wil bewapen teen jou eie sondige hart, die duiwel en die wêreld. Dat jy volledig in diens van Christus as jou Heer wil staan.

 

 

BESCHERMING

 

“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.” Openbaring 7:1

 

 Gods engelen houden overal op aarde in de hand wat er voor oordelen over de wereld gaan. Dat heeft ook betekenis voor het leven van Gods kinderen op aarde.

Als gelovigen zijn we op aarde niet zo aan Gods oordelen en aan ellende  overgeleverd dat we het zelf in eigen kracht maar moeten uitzoeken. Het is niet zo dat we in eigen kracht staande moeten blijven.   Het is niet zo dat wij in het leven voor een onmogelijke opdracht staan. Christus heeft voor ons verdiend dat wij niet onder moeten en zullen gaan. Het is niet zo dat de zonden in eigen leven ons reddeloos gemaakt hebben.

Christus heeft verdiend dat er een dosering in de oordelen komt. Een dosering die we kunnen dragen. Een dosering waardoor we tot geloof kunnen komen, waardoor we in liefde voor de HERE kunnen leven. Die dosering lees je bijvoorbeeld ook in Mattheus 24. Luister maar: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” vs 20-22

Wie in geloof op Christus bouwt mag zelfs weten dat God nooit iets over je brengt wat je niet kunt dragen. We lezen in 1 Korinthe 10:13 het volgende: “3Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

Zo is de HERE. Hij zorgt dat er gelovigen zijn en zullen blijven. Hij zorgt ervoor dat de tijd en ruimte er is om met Hem te leven en te blijven leven.

 

WAPENRUSTING

 

“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.” Efese 6:11

 

Die Heilige Gees roep ons in Efese 6 op God se wapenrusting aan te trek. Hy roep ons op om werklik vanuit die geloof te leef. Ons sien hier duidelik dat glo nie een of ander vorm is waarin nie lewe is nie. Jou geloof bely en lidmaat van Christus se kerk wees, is nie net dat jy jouself aan bepaalde gebruike hou nie. Wie so wil glo moet mooi daaraan dink dat jy dan nie werklik ‘n Christen is en ook geen ware Christen kan bly nie. Wie naamlik nie ‘n aktiewe soldaat in Christus se leër wil wees nie, wie nie wil stry nie sal deur die verleiding van die duiwel oorwin word. Dan word jy miskien sonder dat jy dit besef deel van die duiwel se leër.

Ons het nodig om God se volle wapenrusting aan te trek juis omdat ons met magtige teenstanders te doen kry. Jy en ek kan nie as God se kinders staande bly, ons kan nie in lewende geloof volhard sonder om daardie wapenrusting aan te trek nie. Let daarop dat dit ‘n saak van geloof, van geloofsaktiwiteit is om soldaat in Christus se leër te wees. Ons word naamlik daartoe opgeroep om die wapenrusting aan te trek. Hoekom het elkeen van ons dit so nodig? Omdat die duiwel met sy aktiwiteit hom juis teen hulle rig wat by Christus se kerk behoort. Die aktiwiteit wat hy teen ons ontplooi is werklik baie groot en ons kan nie in eie krag sonder die HERE daarteen teenstand bly bied nie. Let daarop wat Paulus as die rede gee waarom ons die wapenrusting moet aantrek: “Want  ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

 

OPENBARING 7 WINDEN

 

De komende tijd hoop ik als het om de meditaties in het Nederlands gaat met het boek Openbaring verder te gaan. Het moeten dan schetsen gaan vormen in dagboekvorm. 

 

“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.” Openbaring 7:1

 

Christus onderbreekt hier de serie van de zeven zegels. Er zijn er nu 6 opengegaan in hoofdstuk 6. Het laatste en zevende zegel gaat open in 8:1. We krijgen in hoofdstuk 7 met een tussenstuk te maken. Een tussenstuk waarin Christus juist wie bij Hem horen moed wil geven. Hij laat zien dat Gods oordelen niet ongecontroleerd over ons komen. Ook niet in 2023. Hij laat zien wat in deze roerige, onrustige wereld de plaats van Gods volk is en waarin ze hun houvast mogen vinden.
Wat laat Christus aan Johannes en daarmee aan ons zien? Vier engelen dus vier belangrijke afgezanten van God zelf staan op de vieren hoeken van de aarde. Het noorden en het zuiden, het westen en het oosten worden door de vier engelen overzien. Wat doen die engelen? Ze hebben de wind in hun handen. De winden die van alle kanten kunnen komen. Er is geen wind die aan de aandacht van deze machtige dienstknechten van God ontgaat. Ze houden ze vast, ze beschikken daarover. De winden zijn Gods oordelen.
Dit betekent o.a. dat de duivel kan met zijn vreselijke kracht niet ongecontroleerd ellende over de wereld kan brengen. We zouden dat wel als zondige mensen verdiend hebben. Gods zorg en liefde betekent dat de vier engelen ervoor zorgen dat niet ongecontroleerd de ellende ons leven zal treffen. Er zijn wel tijden dat het zo in jouw leven kan voelen. Het kan ook in jouw leven zo zijn dat er het ene na het andere moeilijke je leven binnenkomt. Waarom? Hoe moet en kan ik hier nog mee omgaan? Hoe moet het verder met de wereld met al die oorlogen en ellende?
Je kunt in vertrouwen op God verder omdat het juist die vier engelen van God zijn die alles in hun hand hebben. Zonder hun toestemming kunnen de oordelen van God niet over de aarde komen. Ze hebben macht om de aarde te beschadigen. Het is in hun hand. Wat doen nu deze vier belangrijke knechten van God? Ze zorgen voor een windstilte. Ze zorgen ervoor dat er tijden zijn dat de oordelen van God, dat de verleiding van de duivel niet met kracht over ons leven komt. Zij zorgen voor ruimte voor het volk van God! Dat is het wat wij mogen weten in ons leven.
Volgende keer verder.

 

DIE SPESIALE VAN DIE PINKSTERFEES

 

“Maar Moses sê vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy Gees oor hulle mag gee!” Numeri 11:29

 

Wat is die spesiale van die Pinksterfees? Nie dat dit die Gees is wat mense leer om te glo nie. Die mense wat in die tyd van die Ou Testament in liefde vir die HERE geleef het, het ook deur die Gees tot geloof gekom. Hulle het deur die werk van God se Gees nuwe mense geword.

Die spesiale van die Pinksterfees is dat Christus die Gees oor Sy kerk uitstort om daarvoor te sorg dat elkeen in die kerk, dat elke gelowige Sy profeet op hierdie wêreld kan wees. Dit is Christus wat gesê het dat Sy leerlinge in Jerusalem moet wag op die Gees. Hulle glo! Nogtans moet hulle wag op de Gees wat as Gpd se belofte sal kom. Hulle moet nog wag met die uitvoer van die opdrag wat Christus aan Sy kerk gegee het. Die opdrag wat ons in Handelinge 1 so lees: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”vs 8

Hierdie opdrag kan die kerk en die gelowiges nie in eie krag volbring nie. Hulle het daarvoor nodig dat die Gees hulle herinner aan wat Christus gesê het. Hulle het nodig dat die Gees hulle die geloofsmoed daarvoor gee. Hulle het daarvoor nodig dat die Gees die woorde in die mond lê wat hulle moet spreek. Ons lees in Numeri 11 al hoe Moses uitspreek hoe wonderlik dit sou wees as elke gelowige profeet van God op aarde sou wees. Op die Pinksterdag word deur die uitstorting van die Gees werklikheid wat Moses se verlange was en wat die HERE al in die Ou Testament beloof het. Dit is Petrus wat deur die Gees gelei op die Pinksterdag dit vertel: “Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.” Handelinge 2:16-18

Juis omdat die goeie boodskap van Christus die hele wêreld oor moet, juis omdat ons in ons eie omgewing geroep is om Christus se getuie te wees, gee die HERE op die gebed Sy Gees sodat ons Christus se opdrag met blydskap kan uitvoer. De HERE gee ons wat ons nodig het om Sy beeld op aarde te wees.

 

 

JE LEVENSWEG MET GOD DELEN

 

“Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord; leer mij Uw verordeningen.” Psalm 119:26

 

Je ziet hier iets van het intieme, het vertrouwelijke leven met de HEERE. De dichter van deze Psalm heeft net gezegd dat hij aan het stof kleeft. Dat hij sterfelijk is. Dat het op deze aarde een leven vol moeite en verdriet is. Dat als je goed kijkt je leven dreigt uit te lopen op een bestaan waarin zonder einde de ellende over je leven komt. Juist omdat ieder mens God veroordeling verdiend heeft.

Hij vraagt of God hem volgens Zijn belofte het leven wil geven. De hoop en de zekerheid dat sterfelijkheid en moeite en verdriet uit zijn leven zullen verdwijnen. Hij weet vanuit wat God beloofd heeft in Zijn liefde en genade dat er een weg uit dit dorre en uitzichtloze bestaan is. Juist omdat de ene levende God door Christus jouw Vader wil zijn. Jou en mij Zijn liefde wil geven. De dichter heeft zijn leven aan de enig levende God verteld. Hij heeft verteld over de wegen die hij in zijn leven is gegaan. De mooie dingen maar ook de heel moeilijke dingen. Ook de zonden van zijn leven. Ook over gevoelens en dingen die niemand anders weet of misschien alleen een ander mens. Hij heeft zijn hele leven aan God voorgelegd. Hij weet dat de HEERE alles ziet en gezien heeft. Tot dat wat heel diep in zijn hart opgeborgen is. Waarvan hij zelfs bang is om het weer naar boven te halen. Omdat het heel heftige gevoelens bij hem kan oproepen. Toch vertelt hij het aan de HEERE omdat die als Vader het graag hoort. Bij Hem is er dat altijd luisterende oor. Ook voor dingen die geen mens mag horen. Ook die heel verkeerde dingen in mijn leven.

Wie dat doet terwijl er de schaamte in eigen hart is tegenover de HEERE.  Wie toch doorgaat op die manier met de HEERE te praten omdat je jou juist aan Christus als je God en Redder wilt toevertrouwen, mag weten dat God als Vader Zijn arm om je slaat. Hij hoort en verhoort. Hij luistert intens met liefde naar je. Juist daarom zeg je dan ook: Vader in de hemel ik maak er nog zo vaak een potje van. Leer me toch Uw regels, Uw verordeningen. Schrijf ze door Uw Geest in mijn hart om ze al meer te doen. Zo mag ik steeds weer bij de HEERE komen.

 

 

AAN DIE STOF GEKLEEF

 

“My siel kleef aan die stof;  maak my lewend na u woord.” Psalm 119:25

 

Ons het nou by die vierde gedeelte van Psalm 119 gekom. Elke reël  begin in hierdie gedeelte met die vierde letter van die Hebreeuse alfabet. Die naam van daardie letter is daleth. Jy sou kon sê ons letter d.

Die digter ken sy eie swakheid. Hy weet dat sy lewe sal vergaan as dit om sy eie krag gaan. Ons hoor hom sê: “My siel kleef aan die stof”. Jy kan ook vertaal met : “My lewe kleef aan die stof.” Dit gaan daarom dat ons hele lewe gevaar loop. Na die sondeval is dit so dat ons sterflik geword het.  Ons liggaam het so verander dat dit aftakel en dat ons daardeur eendag sal sterf. By die straf op die sonde behoort o.a. dit: “In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.” Genesis 3:19

Nie net ons liggaam is swak en sal vergaan nie. Dit gaan om ons hele lewe. Dit wys ook op wat ons ons siel noem. Siel hier in ons Psalm wys op die ons hele lewe. Ons maak dikwels die onderskeid siel en liggaam. As jy hierdie onderskeid maak, moet ons ook sê dat ons siel, ons persoonlikheid onder God se oordeel lê. Dat ons na ons dood sonder geloof in Christus na die ewige dood gaan. Ons bestaan dan daar tot Christus se terugkeer sonder liggaam. Wie daar kom sal vir altyd in ellende en probleme bestaan. Dit is die HERE se regverdige oordeel. Ons hele lewe is deur ons sondes verbonde met die verganklikheid, met die ewige dood. Ons kleef daaraan vas.

Ons moet daarvan losgemaak word. Om nie in die ewige dood getrek te word nie. Net een kan ons daarvan losmaak. Net een kan ons hiervan bevry. Dat is die HERE. Die digter vra dan ook dat die Here God hom lewend maak. Hy voeg by: “na U woord”.  Dit beteken o.a. volgens wat U beloof het. God se volk het daardie belofte geken. Ons lees dit o.a. as Lasarus gesterf het en Martha sê: “Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.” Joh 11:24.

Wie met Christus leef as sy of haar Redder is losgemaak van die stof en mag weet dat jy leef!  Daardie lewe kan nie stukkend gemaak word nie.

 

BLIJ ZIJN

 

“Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers.” Psalm 119:24

 

Gods getuigenissen bron van blijdschap. Het Woord van God de bron om blij in het leven te staan. Zo wordt er vaak niet gesproken. Gods geboden worden door velen als een last gezien. Geloven betekent dat je allerlei dingen niet mag. Er zijn mensen die zich gelovig noemen maar niet positief tegenover de geboden staan. Dan gaat het alleen maar om moeten, zeggen ze. Dat heeft toch niets met blij zijn te maken? Een deel van de kritiek van buitenaf is dat geloven iets is of lijkt waarbij je allerlei dingen niet mag. Je wordt als gelovige eigenlijk onderdrukt door allerlei regels is dan de gedachte.

De dichter van deze Psalm noemt Gods regels, Gods geboden, dat wat je in de Bijbel leest over God en Zijn daden bron van blijdschap. Hoe kan dat? Waarom is het belangrijk om dat goed in beeld te hebben?

Bedenk daarbij dat het er hier niet om gaat dat blijdschap hetzelfde is als uit je dak gaan. Blijdschap wijst hier niet alleen op een uitbundige emotie. Het gaat erom dat er in je leven de rust en de kalmte is dat je altijd weer reden hebt om uitzicht te hebben. Altijd reden hebt om een weg voor je te zien. Een weg die je zelf misschien op geen enkele manier kunt open maken. In het donker is er ruimte om te weten dat Christus bij je is. Dat Hij je de goede weg wijst wat mensen ook zeggen. Je weet dat je uiteindelijk geen verantwoording aan mensen moet afleggen maar aan de Heere God. Door Christus mag je als je volgens Gods getuigenissen op aarde hebt willen leven, weten dat God je na je sterven als Zijn geliefd kind zal ontvangen. Dat al je zonden weg zijn door Christus’ offer. Alle reden om blij te zijn zoals Paulus en Silas dat waren toen ze in de donkerste cel in gevangenis in Filippi zaten. Dan lezen we: “En omstreeks middernacht  baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.”  Handelingen 16:25  In het donker is de HEERE en Zijn Woord ook dan de reden om houvast te hebben, om in problemen blij met hem en Zijn Woord te zijn.  

 

RAADGEWERS

 

“Al sit vorste en beraadslaag teen my — u kneg oordink u insettinge. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.”  Psalm 119:23,24

 

Wat is die raadgewers van jou lewe? Wat is dit wat beslissend is as jy oor dinge nadink? Die digter van ons Psalm vertel dat belangrike mense  jou beoordeel. Dit lyk daarop dat wat hulle oor jou sê beslissend sal wees vir jou. Vir jou toekoms. Gaan die pad vorentoe vir jou goed wees of baie swaar? Dit lyk daarop dat die leiers dinge van jou gaan vra waardeur jy in probleme kom. Dat hulle van jou gaan vra om op sekere punte teen God se gebooie in te gaan leef. Dit kan byvoorbeeld gebeur as dit om jou werk gaan. Kan jy jou werk behou?

Die digter bely hier dat hy dan oor God se voorskrifte sal bly nadink. Die menslike belange, die menslike beoordeling sal vir hom nie dit wees wat hy altyd sal volg. Dit is God se wil wat vir hom beslissend sal wees. Die oordink van die HEERE se voorskrifte beteken vir hom dat hy as dit moet teen menslike besluite in, God se pad sal gaan. Hoe mense ook oor hom praat.

God se bepalings is sy vreugde. Hulle is die beslissende raadsmanne. So bely hy dat die HERE sy Heer is. Dat Jesus Christus die Koning en God van sy lewe is. Dat hy vanuit God se werk in liefde vir die HERE wil leef. Dit is so belangrik dat dit die beslissende houding in ons lewe is. Die grond van jou bestaan.  Ook in 2023 en die jare wat die HERE ons nog op hierdie aarde gee.  Dan bid ons ook om die vreugde, die verlustiging in de Christus. Dat ons die HERE al meer ken as die groot vreugde van ons lewe. So leer ons dan om die HERE en Sy gebooie as ons raadgewers te volg.

 

 

SMAAD

 

“Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.” Psalm 119:22

 

Jy wil leef volgens God se wil. Jy gaan nie net kerk toe nie maar jy leef vanuit God se Woord. Elke dag weer. Jy wil anders wees as hulle wat vermetel en hoogmoedig is. Wat leef volgens hul eie gevoelens en gedagtes. Jy wil om wie de HERE is en wat Hy gedoen het na Hom luister en naby Hom leef.

Een van die gevolge is dat mense rondom met jou spot. Dat mense waaronder jy leef dinge van jou sê wat nie waar is nie. Dat die smaad van mense oor jou kom. Dat jy deur hulle verag word.

In ons tyd kan jy sommer van diskriminasie beskuldig word omdat jy meen dat  mense van dieselfde geslag nie soos ‘n man en vrou mag saamleef nie. Jy sou iemand wees wat mense wat in jou oë sondig, sleg behandel. Dit sê hulle terwyl jy ook hulle wil help. Jy wil hulle liefde bewys. Jy gee hulle die liefde wat Christus vra wat ons vir ons naaste moet doen. Nogtans bly jy vir jouself en vir ander sondes noem wat die HERE sondes noem. Jy wil jou self van jou eie sondes bekeer en jy roep ander vriendelik en  in liefde op om dit ook te doen.  Dit gaan nie net oor die seksuele maar oor die hele lewe. Jy bly byvoorbeeld ook sê dat dit nie reg in die HERE se oë is om dronk te wees. Jy bly ook uitdra dat mense nie op grond van velkleur of hoe hulle dink of leef  diskrimineer mag word nie. Jy wil elkeen wys wat die goeie lewe naby die HERE is. Jy bly uitdra deur jou lewe en met jou mond wat God se goeie gebooie is. Juis dan vra jy dat die HERE of Hy daarvoor wil sorg dat mense anderste op jou reageer. Dan bid jy die HERE om jou van ‘n oneerlike veroordeling vry te maak. Om jou daardeur juis nog meer ruimte te gee om sonder probleme uit te dra hoe goed dit is om met die HERE te leef volgens Sy gebooie. HERE wees met ons en maak ons sterk in U.

 

HOOGMOEDIG

 

“U bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen.  Wentel smaad en verachting van mij af, want ik heb Uw getuigenissen in acht genomen.”

 

Los van God. Of zogenaamd met God maar voor een deel los van Zijn Woord. Je eigen mening meer volgen dan wat je in de Bijbel als Gods mening leest. Dan ben je hoogmoedig. Het  kan jou en mij nu populair maken. Dat lijkt heel mooi maar we lezen hier en in heel de Bijbel dat dit jou en mij niet populair bij God maakt. Afdwalen van de HEERE en wat Hij ons in Zijn Woord leert maakt ons tot vervloekten. Als ik dit nu neerschrijf gaan de rillingen over mijn lijf. De geest van de tijd komt bij mij binnen en wil protesteren, wil hoogmoedig worden. Dan zie ik weer het kruis, dan zie ik weer wat ik en alle mensen na de zondeval verdiend hebben. Dan zie ik ook weer hoe onmisbaar het is om de HEERE op Zijn Woord te geloven. Om met door de Geest geopende ogen te zien dat het geen evolutie is die ons van deels slechte mensen tot betere mensen moet maken. Dan zie ik dat wij als mensen door God niet als mensen die de slechtheid en het recht van de sterkste in ons hebben, gemaakt zijn. Hij heeft de mens goed gemaakt en wij hebben Zijn vloek verdiend omdat wij onszelf bij de zondeval slecht gemaakt hebben. Die vloek van God hebben we allemaal heel echt verdiend. Juist omdat God liefde is! Het is de duivel die door de geest van de tijd ons hart iets anders wil laten voelen en geloven.

Al met al is het dus zo dat afdwalen van de HEERE gevolgen heeft. Dat dan Gods rechtvaardige oordeel over ons komt.  Dit heeft ook voor ons leven, voor de ethiek grote betekenis. Natuurlijk is Gods liefde de grote drijfveer, is Christus de Persoon die ons leert om volgens Gods woorden te leven. Daarbij hoort ook de waarschuwing zoals we die hier en in de hele Bijbel horen. Weet wat je doet als je afwijkt van Gods opgeschreven Woord en het beter denkt te weten dat de Schrijver van deze woorden.  Bij Christus schuilen betekent dan ook dat ik me overgeef aan Zijn Woord en als dat zo is maar voor dwaas en gek versleten wordt door mensen om mij heen.

Het zijn nu een aantal Nederlandse meditaties achter elkaar geworden daarom volgende week volgen er eerst 3 Afrikaanse meditaties.

 

PASSION - HEMELVAART

 

“Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.” Handelingen 1:3

 

Getwijfeld. Toch gisteravond gekeken naar de Passion-Hemelvaart.  Laat ik eerst zeggen dat het goed in elkaar zat en het ook goed verteld en gespeeld werd. Maar het is heel vervreemdend als je de Bijbel er naast legt. Er komen allerlei dingen in voor die niet kloppen en ook allerlei fantasie die je in het Woord van God niet vindt. Zoals het hele verhaal dat er rond Pilatus en zijn vrouw wordt gesponnen. Terwijl het gepresenteerd wordt als het verhaal dat op weg naar Jezus’ hemelvaart zich heeft afgespeeld. Daarmee komt er op zo’n uitzending het stempel apocrief te staan. Dit is niet het evangelie, dit is niet in overeenstemming met het Woord van God.

Dan zijn er ook de suggesties die zo uit ons levensgevoel komen en de boodschap van wat Christus gedaan heeft scheeftrekken. Bijvoorbeeld de suggestie dat Petrus niet geloofde in de opstanding omdat vrouwen met de boodschap van de opstanding kwamen. Daarbij komen de opmerkingen dat het vandaag nog vaak zo is en wordt de suggestie gewekt dat de boodschap van de opstanding o.a. is dat de emancipatie zich nog veel meer moet doorzetten.  

Voor mij was het slot wel de klapper die de deur dicht deed. Toen werd ons nog even verteld wat de boodschap van Hemelvaart nu eigenlijk is. Of het nu echt gebeurd is of niet. Dat werd zo omschreven: “Dat iedereen is zoals jij, dat iedereen liefde verdiend”. Daarna nog heel duidelijk dat de boodschap is dat je op Jezus mag leunen en zo deze boodschap moet uitdragen.

Dat zou het evangelie zijn. Een boodschap alleen voor nu en voor dit leven tot het sterven. Een leven waarin er niet gesproken wordt over vergeving die je nodig hebt. Wees goed voor elkaar en veroordeel niemand en wees zo lief voor elkaar.

Hoe anders is bijvoorbeeld de prediking van Paulus, die door Jezus vanuit de hemel zelf gestuurd is, in Athene: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” Handelingen 17:30,31

Natuurlijk betekent dat ook liefde voor elke naaste. Zelfs onze vijanden maar dan altijd vanuit de verzoening. Hemelvaart is ook dat Christus vanuit de hemel regeert, dat Hij als Hogepriester actief is in de hemel. Een uitzending zoals gisteren trekt de boodschap van Christus helemaal scheef. Geeft mensen een helemaal verkeerde indruk van de echte boodschap. Laten wij de echte boodschap in liefde tot God en de naaste steeds weer laten horen op deze wereld.

 

HEMELVAARTSDAG: KIJK OMHOOG!

 

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn”. Kol 3:1,2

 

Hemelvaartsdag. De Here jezus die echt met een verheerlijkt lichaam opgestaan is, is met dat lichaam naar de hemel gegaan. Hij leefde als mens op de aarde. Hij leeft nu als mens in de hemel. Zo eenvoudig en zo heerlijk is het.

Wat leert de Heilige Geest ons  als Hij ons vertelt over de hemelvaart van de Here Jezus? Dat we als mensen op aarde naar boven moeten kijken. Dat onze belangrijkste blikrichting naar boven moet zijn.  De allerbelangrijkste richting is voor ons niet opzij, niet naar achteren en zelfs niet vooruit. We zullen altijd eerst naar boven moeten kijken. De harten omhoog naar Jezus Christus gericht. De eerste vraag van ons leven, de eerste vraag elke dag weer is als het goed is: Hoe wil Christus als onze Heer dat we leven. Op Hem gericht, op Gods wil gericht, op het Woord van God gericht. Op dat gericht wat Christus vanuit de hemel tot ons laat komen. Het belangrijkste hier op aarde is dat we ons vandaag en morgen burger van Gods Koninkrijk weten. Zoals we daarover o.a. lezen in Filippenzen 3: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.”vs 20,21

Dus vanuit het omhoog kijken en het willen leven als hemelburger op aarde kijken we dan achterom. Om wat achter ons aan Gods Woord te toetsen. Kijken we opzij om de weg te gaan die Christus in de hemel ons vanuit de hemel door Zijn Woord wijst. Dan gaan we juist vooruit. Dan leven we vandaag en morgen als de HEERE het geeft als mensen die voor Christus willen leven. Dan knopen we in onze oren op Hemelvaartsdag en voor de dagen erna wat de Here Jezus hier op aarde ons geleerd heeft: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”  Lukas 9:62

Als het goed is leert Hemelvaartsdag ons namelijk ook dit samen met Paulus: “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” Fil 3:14

 

VERMETEL

 

“My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.” Psalm 119:20,21

 

Dit is die digter wat as vreemdeling op aarde na God se gebooie verlang. Hy wil God se wil vir die hele lewe ken. Hy wil hulle ken om daaruit te leef. Om daardeur gevorm en gekorrigeer te word. Nie net vir bepaalde geleenthede nie maar vir alles in sy lewe. Altyd weer.

Hy maak ook duidelik wat hoe dit is met hulle wat anderste leef. Hy praat hier in die eerste plek oor hulle wat saam met hom in die kerk is. Die volk van die verbond wat soos hy die woorde van God steeds weer hoor. Hy noem hulle wat van God se verordeninge afdwaal vermetel. Dit beteken dat jy oormoedig is. Dat jy te hoog van jouself dink. Wie God se bevele eenkant toe skuif, wie God se woorde ken maar eie wysheid en gevoelens meer volg as God se bevele is eiesinnig en eiewys. Jy doen dan asof jy God is, jy maak asof jy meer wysheid het en dit beter as die HERE sê.

Ons moet goed bedink dat die HERE se wysheid altyd groter is as ons wysheid. Hy oorsien ons lewe en die hele geskiedenis beter as wat ons dit doen. Hy is ook die God, die Enigste, wat ons die pad wys wat goed en reg vir ons is.

Laat ons nie eiewys wees nie. Dit bly naamlik ook nie sonder gevolge nie. Wie vermetel is en van God se bevele afdwaal, kry met God se straf te doen. Laat ons hoor en maak wat de Gees in Psalm 32:9-11 laat skryf het: “Moet julle nie soos ‘n perd, soos ‘n muil sonder verstand, gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteuel word, anders bly hy nie by jou nie. ‘n Goddelose het baie smarte, maar wie op die HERE vertrou – troue liefde omring hom. Verbly julle in die HERE, en juig regverdiges, ja, jubel dit uit,almal met opregte harte.”

 

VREEMDELING (III)

 

Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.” Psalm 119:18,19

 

 Een vreemdeling voor Gods troon. Je weet dat Christus regeert. Je weet dat de HEERE God is. De enige. Toch trekt de wereld. De omgeving die zo anders doet en denkt. Je voelt dat in je eigen hart. Het is niet voor niets dat we in de Heidelbergse Catechismus belijden dat we drie doodsvijanden hebben: de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Dat eigen vlees is ons hart, onze persoonlijkheid. Dat hart van ons vindt zo makkelijk aansluiting bij de omgeving die anders denkt en voelt als wat de Geest ons in de Bijbel leert. De duivel is het die zo graag lobbyt om vooral niet te doen zoals de HEERE ons de wegwijst in de Bijbel. Dat kan op een uiterlijk heel vrome manier en dat kan rouw en grof. Of ook heel netjes maar vol van afkeer van de weg die God ons wijst. Zo maken we het ook in ons leven op aarde mee.

Juist in die omstandigheden dat de gelovige dat vreemdelingschap tot in eigen hart voelt, is er het gebed dat de HEERE ons Zijn geboden zo duidelijk voor ogen stelt. Om al het waas dat er door de wereld, door allerlei redeneringen tot in kerken toe over Gods Woord gelegd wordt, weg te nemen. Om van de HEERE die ogen en dat hart krijgen dat het Woord van God in al Zijn duidelijkheid laat zien.

Wat is de drijfveer om dat duidelijke Woord te zien? Het verlangen naar de HEERE. Het verlangen om te weten wat echt goed is volgens de Enige die dat echt kan weten. Dat is de HEERE, de enige God. Is het in onze tijd anders? Nee!   De Geest laat de dichter dan ook uitspreken dat het hier om Gods bepalingen gaat voor alle tijden. Gods bepalingen zijn er echt voor de hele tijd totdat Christus op de wolken terugkomt. Daarna is Gods wet in het hart van de gelovigen zo geschreven dat je nooit meer anders wil en ook nooit meer anders doet als wat Gods wil is. Dan wil jouw hart niets meer weten van iets anders dan Gods wil. Daar is je hart dan zo vol van dat je Gods goede wil alleen maar kunt bejubelen. Geen vreemdeling meer voor Gods troon maar zo vertrouwd, zo thuis bij de HEERE. Wat kun je daarnaar uitzien.

 

 

VREEMDELING (II)

 

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.”  Psalm 119:18,19

 

Wanneer ons oë vir die wonders van God se wet oop gemaak word, word ons ’n vreemdeling op aarde. Dan behoort jy niet meer by die mense wat eie hart volg. Dan behoort jy nie meer by die gees van die tyd nie. In die eerste 400 jaar van die Christelike kerk het die beskuldiging na die gelowiges gekom dat hul vyande van die mensheid was. Die mense het gesien hoe Christus se kerk vir die siekes en die swakkes gesorg het wat hulle nie gedoen het. Die samelewing het gesien hoe die gelowiges vanuit wat hulle hoor in Christus se kerk hul aan allerhande sake onttrek het. Hulle het nie saamgedoen met feeste en ander dinge waarop die doen van sondige dinge heel gewoon was. Mense het hulle hieraan vererg. Dan was jy in hul oë ‘n vreemdeling, selfs ‘n vyand van wat hulle as die gewone lewe gesien het. Dit het gelowiges in die tyd na die Nuwe testament nog meer gevoel as dat die volk in die Ou Testament  saam gelowig geleef het. Dan was dit die volk wat saam as vreemdelinge geleef het en mekaar goed kon ondersteun. In die eerste 400 jaar na Christus wat God se kinders ‘n minderheid onder die mense. Die samelewing het steeds kritiek op hulle gehad. Soos ons dit in ons tyd ook al meer ervaar. Die agtergrond aan die vererg aan ‘n regtig Christelike lewe is dat mense hulle aangespreek voel en nie wil dat hulle gedrag sonde genoem word nie. Die Here Jesus wys ons dat ons dit sal moet dra. Dat die vreemdelingskap by die ware geloof behoort. Hy së dit o.a. in Johannes 15:18-22: “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie. As Ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.”

Ons kan en moet ly vir Christus.

 

 

JONA EEN GRAP?

 

“Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai:  Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE.” Jona 1:1-3

 

Je kon gisteren lezen dat prof A. Huijgen aan studenten uit de kring van de Gereformeerde Bond vertelde dat hij het  boek Jona als een grap, als een satire ziet. Het is niet nodig om Jona als historisch zo gebeurd te lezen volgens hem.

Deze mening kennen we al vele jaren. Zijn bewering dat de meeste Bijbelwetenschappers er vandaag zo over denken is helaas juist. Maar is het ook zo dat de Schrift, de Geest zelf zo spreekt? Ik noem een paar dingen:

 1. Jona komt niet alleen in zijn eigen Bijbelboek voor. Hij wordt ook op andere plaatsen genoemd als een profeet die onder Gods volk geleefd heeft. Zie: Matt 12:39-41; 16:4; Lucas 11:29-32
 2. De Geest presenteert Jona als een boek dat ons verteld wat er gebeurd is. Zonder enige aanwijzing voor een grap om duidelijk te maken dat mensen bekrompen denken en het echt zo is dat het evangelie en Gods genade uitgaat naar alle volken. De aanwijzingen die wij voor een grap of satire menen te vinden is alleen omdat wij ons bepaalde dingen niet zo kunnen voorstellen dat die echt gebeurd zijn. Dan zijn we van meerdere wat moeilijke dingen in dit boek af.
 3. Het ergste vind ik nog dat we als we het boek Jona als een grap zien we de Here Jezus, de Zoon van God aan de kant schuiven. Hij is het die Zijn eigen Woord onfeilbaar uitlegt. Hij is het die het feit van Zijn komende opstanding verbindt met het feit dat Jona in de vis was. Jona is door het wonder van God levend uit de vis gekomen. De Here Jezus staat op uit de gevangenis van graf en dood. Was dat dan ook een grap of satire? Om te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Het feit van de opstanding wordt door Christus verbonden met het feit van Jona die na drie dagen uit de vis komt .Levend. Wie zijn wij om dan het boek als een satire te zien dat niet echt zo gebeurd is?!
 4. Er zijn best moeilijke dingen maar die zijn bij zorgvuldige exegese ook op te lossen. Al zou er iets overblijven dat wij niet kunnen plaatsen dan gaat wat de Geest schrijft toch altijd voor ons eigen verstand! Dat is echte theologie.

 

 

VREEMDELING

 

“Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij.” Psalm 119:18,19

 

Vreemdeling zijn op deze wereld. Daar houden we niet van. We willen geaccepteerd worden en zijn. Niet uit de toon vallen. Met de grote stroom mee. Zodat je niet te veel kritiek krijgt en je jou gewoon lekker en goed voelt op deze wereld. Wanneer je het Woord van God verkondigt, komt het voor dat mensen tegen je zeggen: Dominee, ik kom niet meer als jij preekt want onder jouw prediking word ik onrustig. Ik wil met een goed gevoel naar huis en niet dat ik nog over mijn zonden moet nadenken. Niet dat ik weer opgeroepen word om vergeving te vragen, dat ik me moet bekeren. Ik geloof om bemoedigd te worden en met de hoofdstroom van de samenleving mee te kunnen met God als mijn Helper als extra.

Dan is er van het Bijbelse vreemdeling zijn niets over gebleven. Na de zondeval kom je als iemand in de wereld die tegenover God staat. Ons hart wil vanaf het eerste begin vreemd tegenover God staan. De dichter van deze Psalm wil nu juist een vreemdeling zijn voor de wereld. Hij wil thuis zijn bij God. Hij wil thuis zijn bij Christus. Hij wil leren om elke dag zijn zonden te zien en daar vergeving voor te vragen. Hij wil steeds weer het wonder van God zien dat Hij Zijn Zoon uit liefde alleen naar de aarde stuurde om zondaren te redden. Hij vraagt daarom dat de Geest zijn ogen voor de HEERE en Zijn wil openmaakt. Om zo te gaan leven dat hij niet wat de geest van de tijd is volgt maar dat de wil van Geest zijn leidraad is en al meer wordt. Dat hij wel in deze wereld actief voor God en mensen leeft maar zich niet thuis voelt in deze wereld. Wel in de wereld maar niet van de wereld. Daarover volgende keer verder.  

 

 

Oë OOP!

 

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Psalm 119:18

 

As ek hierdie woorde lees, dink ek aan wat die Gees Paulus laat skryf in Efese 1: “hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat  die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is”. Vs 16-18

Ons het nodig dat die Gees so in ons werk dat ons met liefde en aandag God se Woord gaan lees. Dat ons so die wonders van God se wet gaan raaksien. Dat ons gaan sien wat God se groot dade in die geskiedenis is. Dat dit almal te doen het met Christus wat moes kom, gekom het en weer sal kom. Dit is die Gees wat ons deur die geloof die liefde vir God en Sy groot dade wil gee.

Dan sien jy in God se Woord Sy wonders raak. Hier gebruik die skrywer die woord Tora. Hierdie woord word vertaal met wet. Dan sou jy kan dink dat dit hier net om gebooie en reëls gaan. Nogtans is dit nie so nie. Die woord Tora beteken ook onderwysing. Die woord word in die Bybel ook gebruik vir die hele Bybel. Die HERE praat met ons, spreek ons aan in Sy hele Woord. Ook in die groot dade wat God se wonders in die geskiedenis is. Dit begin al in die eerste vers van die Bybel: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.”

Hoe groot en heilig is die HERE! Die lewende God. Hy skep uit niks die hele skepping. In ses dae maak Hy die aarde gereed sodat die skepsels daarop  kan woon en leef. Alles wat deur Hom gemaak is, getuig van Sy grootheid. As ons oë nie deur God geopen word nie dink ons dat deur ewolusie die natuur homself ontwikkel het. Hoe groot is die HERE. Dit leer ons om Hom te loof en by Hom ons lewe te soek.  

 

KNECHT WILLEN ZIJN

 

“Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.  Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.” Psalm 119:17,18

 

De schrijver noemt zich als gelovige dienaar. Hij weet zich een knecht tegenover God. Als kind van God ziet hij de HEERE als Zijn meester. Hier zien we Al wat ook steeds weer in het Nieuwe Testament terugkomt dat Christus onze Heer is.

We moeten goed bedenken dat als we het hebben over de Here Jezus Christus we dan zeggen dat Christus de Heer is. Ook onze Heer. Dat wijst op gehoorzaam willen zijn. Dat wij op wat we lezen in psalm 123: “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienarengericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God”. Vs 1,2

Mijn indruk is dat bij velen het spreken over Jezus als Heer populairder is dan dat er over Christus gesproken wordt als de Verlosser die je als zondig mens nodig hebt. Het verbaast mij dan wel weer dat juist bij mensen die over Jezus als Heer spreken het gehoorzaam zijn aan Gods geboden iets is dat naar de achtergrond verdwijnt.

Dan zie je wat we hier lezen dat we Gods goede werk in ons nodig hebben om gehoorzaam te willen zijn. Om echt knecht van God en Christus te willen zijn. HEERE leer ons om Uw Woord boven alles te stellen in ons doen en laten. HEERE open onze ogen door Uw Geest om juist het heerlijke van Uw wet te zien om volgens die wet te leven. Ook vandaag.

 

DIE WARE LEWE

 

“Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Psalm 119:17,18

 

Ons begin nou aan die derde gedeelte van Psalm 119. Dit bestaan uit 22 gedeeltes. In hierdie gedeelte begin elke sin in die Hebreeus met die letter gimel. Die Gees maak deur die digter van hierdie psalm duidelik wanneer ’n mens regtig leef.

Ons kan leef as ons die HERE ken en volg. Ons lewe is sinvol as ons by die HERE ons krag en wysheid soek. Sonder om met Christus te leef is jou lewe sinloos. Dan is ons lewe leeg. Dan koers ons met ons lewe op die ewige dood af. Dan eindig ons lewe terwyl ons bestaan af op ’n bestaan waarin ons steeds moeite, verdriet en ellende sal ervaar.

Om ’n lewe met uitsig en hoop te hê moet ons by die HERE wees. Ons is afhanklik van Sy goed doen aan ons. Die goed doen dat is dat God ons genadig is. Dat ons by Hom vergifnis vra en ons dit kry en God as ons Vader volg en in Sy sorg en liefde opgeneem word. Dat is ons hoop. As ek nou oor hoop praat is dit nie onseker. Ons gebruik die woord dikwels as iets wat dalk kan kom. As die HERE in Sy woord van hoop praat, gaan dit om Sy belofte. Ons kan op die HERE en Sy belofte bou. Ons kan op die HERE en Sy Woord bou. As ons tot die HERE met ons lewe vlug is dit seker dat Hy Hom oor ons ontferm. Dan is dit seker dat ons alles kry wat Christus vir God se kinders beloof het. Dan is ons lewe sinvol, hoe moeilik en swaar op hierdie wêreld ook. Hoe heerlik is dit om sekerlik te weet wat ons in 2 Korinte 1:20: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.”  

Deur Christus is lewe regtig lewe.

 

BLIJ MET GODS GEBODEN

 

“Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:16

 

Geloven en juist daarin en daarom blij zijn. Blij zijn met de regels, met de geboden die de HEERE gegeven heeft. Die blijdschap laat zien dat zo leven geen wetticisme is. Leven volgens Gods wil is niet een of andere vorm van formalisme. Elkaar afrekenen op bepaalde regeltjes die er volgens ons zijn.  Nee, leven met Christus is leven uit Zijn Woord in liefde voor God en alle mensen om ons heen. Dan zeg je nooit als iemand op zondag in nood is dat jouw hulp moet wachten tot het maandag geworden is. De Here Jezus heeft dat ook steeds weer laten zien.

Je leeft volgens Gods geboden omdat het leven dan pas echt goed is. Wij zijn zondige mensen en daarom valt het ons meerdere keren moeilijk om in te zien dat Gods gebod goed is. Ons gevoel zegt dan dat het jouw of mijn leven beperkt. Gods gebod kan voor ons gevoel ons geluk en onze toekomst in de weg staan. Wat is het dan belangrijk om je  juist je op Gods wil te richten. Om te kijken naar Christus aan het kruis. Om te bedenken dat juist Vader in de hemel Zijn Zoon stuurde om voor jou en mij het leven zonder einde, dat zo in en in goed is voor je, te verdienen. Om te beseffen dat de Geest gestuurd is om ons zo te veranderen dat we in de strijd van het geloof gaan zien dat Gods wil goed is. Dat Hij in die strijd ons de blijdschap en de dankbaarheid wil geven ook voor Gods verordeningen. Ook als die nu steken, ook als die ons nu corrigeren terwijl we dat niet leuk vinden. De blijdschap van het geloof vind je in Christus als je Verlosser om vandaaruit te groeien in het blij zijn met Gods geboden. Geloven betekent blij zijn als het moet tegen de klippen op. Al die klippen kunnen je niet zo echt blij maken als Jezus Christus en het volgen van Hem volgens de wil van Vader. Vaders wil is wet en is goed voor ieder mens. Ook ik heb Gods geboden zo nodig om echt dankbaar voor Christus te kunnen leven.

 

NIE VERGEET NIE

 

“Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal  my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.”Psalm 119:15,16

 

Nie vergeet nie. Wanneer gaan jy die dinge mooi onthou? As jy reëlmatig dit hoor en daaraan terugdink. Wanneer jy jou by iets of iemand betrokke weet. So is dit ook as dit om die lewe met die HERE gaan.

Wanneer onthou jy wat God se wil is? As jy steeds weer God se wil hoor. Wanneer jy steeds weer God se gebooie hoor. Dit is daarom so goed wanneer elke week in die kerk die 10 Gebooie gelees word. Met die doel dat jy steeds weer aan God se grondwet vir die lewer herinner word. Daarom is dit ook nodig om steeds weer in ons Bybel te lees. Wanneer ons dit nie doen nie gebeur wat ons in God se Woord  oor koning Josia se tyd lees.

In koning Josia se tyd het God se volk nie volgens God se wil geleef nie. Hulle het ’n deel van God se wil selfs nie meer geken nie. Die rede van die laaste is dat ’n deel van God se Woord in die tempel onder die stof gelê het. By die herstel van dinge in de tempel word die boekrol gevind waarop ’n deel van God se duidelike wil gestaan het. Jy kan dit lees in 2 Konings 22 en 2 Kronieke 34.  As koning Josia hoor wat daarin staan, bely hy sy sondes en die sondes van die volk.

Wat was en is die rede as ons God se gebooie vergeet? Dit begin daarby dat ons nie van sekere gebooie hou nie. Ons wil eintlik nie daaraan herinner word nie. Ons wil ons eie dinge doen ook as dit met God se goeie en heilige gebooie stry. Ons wil nie dat God se woorde ons onrustig maak nie.

Ons in ons tyd besluit dan dat ons sekere dele van die Bybel nie lees nie. Of ons besluit dat dit nie by ons tyd pas nie en dat God se liefde groter is as dat Hy van ons vra om volgens Sy wil te leef. Ons begin al meer God se gebooie te vergeet en wil nie daaraan herinner word nie. Wie God in Christus, in Sy liefde ken, wil so nie leef nie. Jy wil God se Woord lees om al meer jou eie wil dood te maak en al meer volgens God se wil te leef. So wil jy Christus volg.

 

BEVRIJDINGSDAG

"U zult niet doodslaan.” Exodus 20:13

Net naar de dodenherdenking op de Dam gekeken. Indrukwekkend als je aan de geschiedenis denkt. Indrukwekkend als je let op wat er vandaag op deze wereld gaande is. Zorgwekkend als je er aan denkt hoe er meerdere keren met elkaar in de kerk omgegaan wordt.
Je kunt het met elkaar oneens zijn. Dat kan zelfs levenslang zo blijven maar waarom moet er dan geweld gebruikt worden? Je kunt om bepaalde ideeën en manieren van leven niet samen door een bepaalde deur blijven gaan. Je moet dan afscheid van elkaar nemen. Maar is daarmee de opdracht verdwenen dat je die ander liefde bewijst? Komt ervoor in de plaats dat je die ander dwarszit, hard behandelt, mishandelt of doodt?
Is er enige rechtvaardiging om bijvoorbeeld de Oekraïne binnen te vallen en mensen te doden? Om steden aan gort te schieten met al de slachtoffers. Is het gerechtvaardigd om in de kerk een ander links ter laten liggen, niet naar de ander te luisteren omdat je het op een bepaald punt niet met de ander eens bent? Omdat je voor je eigen club binnen de gemeente gaat.
Nee, en nog eens nee! Waar liefde woont gebiedt de HEERE Zijn zegen. Niet waar we strijd voeren voor eigen ideeën. Of het nu om conservatieve of progressieve ideeën gaat. Dat maakt niets uit. Mensen tot Christus trekken en bij Christus houden doe je door liefde te bewijzen. Echt liefde die geeft. Die liefde moet niets hebben van hardheid. Dat komt in Gods woordenboek niet voor. Liefde die juist de ander wil laten zien dat leven volgens Christus’ woorden echte vrijheid geeft. Dat leven met Hem als Heer je bevrijdt van slaaf zijn van jezelf.
Christus gaf Zijn leven om ons in de echte vrijheid te zetten. De vrijheid om zelfs je vijanden liefde te geven met een open hart. De vrijheid die er nu is, geeft ons de gelegenheid om mensen met liefde en ontferming van de echte vrijheid en van de echte Verlosser te vertellen. Laten we daar gebruik maken en ons inzetten voor die vrijheid.   

 

DODENHERDENKING

 

“Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” 1 Korinthe 15:55-57

 

 De dood is in de wereld gekomen. Niet alleen de dood door ziekte en door aftakeling van ons lichaam. Die zonde heeft  ons leven nog veel erger aangetast. Het is er zelfs toe gekomen dat wij andere mensen dood maken. De eerste dode die op de wereld viel was Abel die door zijn broer Kain werd vermoord. Er zijn buurten in de wereld waar een leven niet telt. Waar je steeds op je hoede moet zijn voor anderen die je wel eens zouden kunnen doden. Er zijn oorlogen aan de gang zoals in de Oekraïne waar je je leven niet zeker bent. Waar soldaten vechten om anderen te doden en zelf constant in gevaar zijn.  Ook daar zijn soldaten en andere mensen die door de agressor hun leven niet zeker zijn. Dat allemaal om macht en aanzien. Hoe ouder ik word hoe verschrikkelijker ik dat vind. Zo slecht, zo walgelijk dat je voor jezelf gaat over de lijken van anderen. Eigenlijk zijn er geen woorden voor.

Er zijn mensen die juist zoals in de Tweede Wereldoorlog en bij andere verdedigende  en vredesactiviteiten hun leven voor de vrijheid en veiligheid van anderen gegeven hebben. Het is goed om daarbij dankbaar stil te staan op deze 4 mei. Mensen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van anderen. Daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. De HEERE zorgt ervoor dat er ook op die manier vrijheid en leefbaarheid blijft op aarde. De duivel kan met alle vijandschap die hij zaait niet de hele aarde tot een hel maken.

Toch  is er meer. Er is er een die Zijn leven zo gaf dat er een tijd op deze aarde komt dat er helemaal geen dood meer is. Dat er alleen de liefde voor God en de ander om ons heen heerst. Dat we elkaar vanuit Gods liefde alleen maar liefde willen bewijzen. Eeuwig leven in liefde zonder einde. Christus droeg de straf voor wie in liefde het van Hem verwacht en bij  Hem vergeving en leven zoekt. Hij is ons grote voorbeeld door een leven in totale liefde voor God en mensen. Laat onze vrijheid waarin we de strijders voor de vrijheid gedenken voor ons ook een dag zijn waarop we Christus danken voor Zijn werk om onze de eeuwige vrijheid te geven.

 

OVERDENKEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.  Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.”  Psalm 119:15,16

 

Dingen moeten vaak snel. We moeten ook nog even Bibellezen. Jongens kom gauw want we moeten nog uit de Bijbel lezen. Psalm 117 lezen in tijden van grote haast.

Het is een heel goede gewoonte om rond elk eten de Bijbel open te doen. Iets dat heel waardevol is. Maar het is wel goed en nodig om er tijd voor te nemen. Het kan goed zo zijn dat we dan rustig lezen en er dan niet veel woorden meer aan wijden samen. Maar laat het wel binnenkomen zodat je het kan meenemen als je weer je gewone dingen gaat doen.

Neem op andere momenten op de dag ook de tijd om echt in alle rust na te denken over wat je vanuit de Bijbel hoort en/of leest. Overdenk wat de HEERE dan tegen je zegt. In Gods Woord komen ook zijn bevelen tot ons. Overdenken betekent dan o.a. dat ik mijzelf in het licht van die bevelen toets. Ben ik iemand die uit liefde voor Christus volgens die bevelen leeft. Volgens de bevelen van Christus als de Heer van mijn leven. Als ik dan ontdek dat daaraan nog flink wat mankeert, overdenkt Gods kind hoe hij of zij dit kan veranderen. Overdenken om dichterbij God te komen in mijn leven.

Dan zijn de ogen van Gods kind ook op God gericht. Hij wordt als ik overdenk al meer het centrum van mijn leven. Dat leert me ook te bidden: Heilige Geest wilt u mijn ogen openen. Wilt u de verkeerde richting van mijn ogen corrigeren en op Christus richten. Zodat mijn ogen niet verlangend uitzien naar dingen en mensen die mij zo makkelijk tot zonde kunnen brengen. Overdenken om met hart en oog al meer de blijdschap te vinden in wat God wil. Dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht met mijn hart voor dat goede Woord van God zoals dat vanuit de Bijbel klinkt.  

 

GOD SE WOORDE!

 

“Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.  Ek sal  my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.” Psalm 119:15,16

 

Die digter van hierdie Psalm het die groot waarde van die HERE se gebooie ontdek. Hy sien raak dat God se gebooie meer wysheid het as die grootste menslike wysheid.  Hy leer al hoe meer dat dit die gebooie van de Here God is.

Dit is een van die belangrikste dinge vir ons lewe dat ons al hoe meer gaan raaksien dat ons in die Bybel God se Woord lees. Dit is nie so dat ons in die Bybel God se Woord kan vind nie. Nie op die manier dat ons volgens ons eie gevoelens en gedagtes Gods woorde in die Bybel moet vind nie en ‘n ander deel van die Bybel as menslike woorde sou waardeer. Nee, die hele Bybel is God se Woord. Hy spreek ons met elke woord in die Bybel aan. So leer die Gees self dit ons. Op ‘n so duidelike manier: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat  die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” 2 Timotheus 3:16,17.  Jy sien hier dat dit om God se lewende stem gaan! Hy spreekt ons aan om juis vanuit Sy Woord te leef. Die hele Bybel is God se Woord en moet daarom ook so uitgelê word dat dit een geheel bly. Die Gees is die Bybel se skrywer. Hy is God en Hy spreek die waarheid en nie teenstrydige dinge nie. So bely ons dit in ons belydenisskrifte:  “Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarop te grondves en daar mee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel  alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig  dat hulle van God is Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind.     

Wie begin raaksien dat die hele Bybel van die enigste God kom, gaan luister en wil God se woorde en gebooie as die hoogste wysheid in sy hart bêre om daaruit te leef.

 

BLIJ MET GODS GEBODEN

 

“Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.  In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.” Psalm 119:12-14

 

Blij zijn met Gods geboden. Blij zijn met de regels die onze hemelse Vader ons geeft. Als je dat doet, komt die lof al meer in je hart te zitten. Dan wil de Geest dat zo zegenen dat je echt blij wordt met wat de HEERE ons in Zijn Woord leert.

Dan gaat het zelfs nog een stap verder. Dan kun je dat hele mooie niet voor jezelf houden. Je leert zien hoe goed Gods geboden zijn. Je hart raakt al meer vol met de lof op Gods geboden en dan verdringt het blij zijn dat wat in Gods ogen zondig is. Wat in Gods ogen verkeerd is, is echt  slecht en verkeerd. Slecht en verkeerd ook voor je eigen leven.  De grond van je hart, hoe dat ook wordt aangevallen, wordt zo al meer bezet door Gods woorden, Zijn geboden, Zijn goede richtlijnen. Vanuit het kennen van Christus als je Verlosser en Koning.

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Leven vanuit Gods geboden wordt al meer je leven. Je kunt er niet meer over zwijgen. Het is zoveel beter dan een vette bankrekening waarvoor je leeft. Het is zoveel beter dan altijd welvarend willen zijn en daar je leven op inrichten. Leven voor Christus, in dienst van Hem en daarom leven voor je naaste, veel geven en daardoor op je euro’s moeten letten voor jezelf is zoveel beter.

Wie voor zichzelf leeft en eigen regels volgt om je doel te behalen zal na zijn of haar sterven straatarm zijn en eeuwig blijven. Die zal een leven hebben dat aan alle kanten moeilijk is en blijft. Wie de lof op Christus gevonden heeft en daaruit leeft, kan intens blij zijn en zo naar de toekomst kijken. Al moet je nu elke dag opletten wat je uitgeeft voor jezelf. Leven met God en daarom volgens Zijn geboden maakt blij.  Geeft toekomst!

 

 

GLO EN BLYDSKAP

 

“Lofwaardig is U, o Here! Leer my u insettinge!  Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.  Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.” Psalm 119:12-14

 

Glo. Die HERE ken. Die HERE se gebooie hoor en in jou opneem. Christus volg volgens Sy gebooie. Daardeur jou sondes leer ken. Hulle bely. Is dit nie almal baie swaar? Is glo in Christus op hierdie manier nie iets wat jou tot iemand maak wat nie regtig bly kan wees nie? Baie mense sê in ons tyd dat op hierdie manier glo jou net droewig maak. Dat so glo die lewe moeilik maak.

Wie hierdie dinge sê, ken nie regtig die HERE nie. Jy kan in Psalm 119 sien hoe die ken van God se gebooie en daardeur die ken van jou sondes en die blydskap van die geloof bymekaar behoort. Die digter van hierdie psalm jubel oor die HERE se gebooie terwyl hy weet hoe Gods se gebooie ook sy skuld en sondes wys. Hy ken die blydskap dat God se gebooie ons ontdek aan eie skuld en sondes Dit is die Gees wat daarmee werk. In jou hart. Wat sou dit erg wees as die HERE nie ons sondes aanwys en ons daarmee nie op die pad van die vra van vergifnis lei nie. Dan ken ons Christus nie regtig nie en gaan ons op die breë pad wat na die verderf lei.

 Die HERE maak ons ryk met Sy gebooie wat ons ons sondes wys. Die Gees wys ons deur God se gebooie wat die goeie lewe is. Die Gees leer ons deur Christus om al hoe meer bly te wees met God se gebooie en die leef volgens hierdie gebooie. Die Gees leer ons so al hoe meer as God se beeld te leef. Dan kom vrolikheid, blydskap oor die HERE en Sy Woord in ons lewe. Glo en leef volgens God se gebooie is een fees. Die fees wat nie verbygaan nie!

 

 

RUIMTE MAKEN

 

“Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.” Psalm 119:11-13

 

Je maakt ook in de kerk, onder het volk van God soms dingen mee die je van je stuk brengen. Hoe is het mogelijk dat er zo gesproken en gereageerd wordt. Het komt over je. Je bent eigenlijk niet in staat om te reageren. Wanneer je dagen erna daarover nadenkt komt het nog dieper en indringender binnen. Het brengt je van je stuk.

Wat moet je er mee? Hoe kun je weer gewoon in het leven staan? Door eerst wat je meemaakt even achter je te laten. Dat lukt niet helemaal maar toch maak je ruimte. Je bidt er om. Om niet jouw emoties je hele hart te laten bezetten.

Je kijkt met je hart naar de Here Jezus, naar de HEERE, naar wat God ons vertelt in Zijn Woord. Je wilt ook in je emotie en je gevoel niet zondigen. Je wilt niet op een verkeerde manier voelen over anderen. Over je naasten, over broers en zussen in geloof. Je ziet de vergevingsgezindheid van de HEERE, je ziet de liefde van Christus voor mensen die zelfs zo gebrekkig zijn in het belijden van eigen schuld. Daaraan ben ik zelf ook schuldig. Dan zie ik Gods liefde. De Geest geeft al meer rustig en maakt op het gebed mijn eigen emotie weer minder. Wie ben ik dat ik zo geraakt ben door anderen terwijl er ook nog zoveel in mijn omgang met mijn naaste mankeert. De boosheid in eigen hart moet het afleggen tegen Gods onverdiende liefde en tegen Zijn gebod om mijn naaste lief te hebben. Het ergste is voor mij als ik in mijn verkeerde emoties blijf hangen dat ik dan de HEERE met mijn gevoelens verdriet doe.

Dan denk ik aan o.a. deze woorden van mijn en onze hemelse Vader: “Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. ….. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” Efeze 4:26,27 …29-32

Deze woorden van God geven ruimte om niet op de verkeerde weg verder te gaan maar Christus te zoeken en mijn naaste. Zo maakt de Geest mensen weer bruikbaar voor de bouw van Gods Koninkrijk, het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Dank u Here dat ik bij u weer echt tot rust mag komen. Dan leer je God te loven voor Zijn woorden waarmee Hij jou en mij als onze hemelse God en Vader aanspreekt.

 

HELE HART

 

“Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here!  Leer my u insettinge!” Psalm 119:9-12

 

Die hele hart en nie afdwaal nie. Die digter van hierdie psalm ken sy eie hart. Hy weet hoe gevoelig hy  vir die afdwaal van de HEERE is. Vir die dwaal wat beteken dat jy volgens jou eie wil die woorde van God gebruik. Dat jy God se liefde en vergifnis as verskonings gebruik om te bly sondig. Om jou eie dinge te maak teen God se gebooie in. Die dwaal om met baie vroom woorde, selfs met aanhalings uit de Bybel jouself te soek. Om te leef vir eie genot en eer. As jy agterkom dat die meerderheid op ’n sekere manier dink dan God se woorde te verdraai omdat jy die guns en eer van die meerderheid soek.

Hoe kan dit dat die dwaal weg by die HERE en Sy wil in jou of my lewe is en al hoe meer invloed kan kry? Omdat ons nie met ons hele hart die HERE soek nie. Ons laat ruimte vir gedagtes, gevoelens en dade wat met die HERE se wil stry. Dit kan wees omdat ons slordig is in die ken van Christus. Ons werk nie so dat ons de HERE al hoe meer en al hoe dieper wil ken nie. Wat ons nou in groot lyne weet is vir ons genoeg. Ons leef nie so dat ons al hoe meer die HERE wil ken en al hoe meer die kennis van Hom en Sy wil ons hart laat vol stroom nie. Hoe meer ons met ons hart op die HERE en die kennis van Hom gerig is hoe minder daar ruimte vir die invloed van die duiwel en die sonde is. Hier sien jy weer raak hoe belangrik dit is om al meer God se woorde in ons hart te bewaar.  Hoe meer ons die HERE reg ken hoe meer ons leer volgens Sy Woord te lewe. Hoe meer die invloed van die duiwel minder word. Hoe meer ons die ou mens in ons leer doodmaak.

Om regtig jonk te wees en al meer jonk en kragtig te word is dit nodig om met jou hart vir die HERE te leef. Ek moet nou dink aan wat ons Jesaja 40 lees: “n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;  maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” Vs 28-31

 

OPZOEKEN OF BEWAREN?

 

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Psalm 119:9-11

 

Je bent jong. Je kunt heel veel dingen opzoeken op het internet. Je hebt ontdekt hoe je werkstukken voor school heel makkelijk met ChatGPT kunt maken. Je hoeft maar aan te geven waar het over moet gaan en wat het niveau moet zijn en hoe lang het moet zijn en er komt een keurig werkstuk uit. Je kunt het nog een beetje bewerken en klaar is kees.

Je hoeft niet veel meer echt zelf te weten om toch goede cijfers te halen. Als je dat nu eens op geloven betrekt. Allerlei dingen van de Bijbel weten, is dat nou echt nodig. Dingen uit je hoofd leren is toch helemaal niet meer nodig zou je zeggen. Je kunt bijna alles opzoeken en als je iets ergens iets voor moet schrijven, gebruik je de ChatGPT.  Alles is op te zoeken en na te lezen toch? Als het over alles gaat en alles in een goed verband kunnen zien, moet je hierbij je vragen stellen.

Maar het gaat me nu eigenlijk nog om iets anders. Je leest in de tekst hierboven over dingen bewaren overeenkomstig Gods Woord. Als het om je leven gaat, als het er om gaat dat je als kind van God wilt leven, is dingen opzoeken dan genoeg?

Ik weet wel zeker van niet. Denk er eens aan dat je met iemand een goede vriend bent of je houdt veel van elkaar op weg naar een huwelijk of in het huwelijk. Iemand zegt iets of er is iets gebeurd. Zeg ja dan: even wachten hoor ik moet even opzoeken op het internet hoe ik moet reageren? Als je dat doet, zal die ander denken dat je niet echt van die ander houdt of om die ander geeft. Liefde betekent, goede vriendschap betekent dat je die ander goed wilt kennen. Dat je bijvoorbeeld onthoudt waar die ander niet van houdt. Dat je weet wat die ander mooi en prettig vindt. Dat je ook graag met die ander rekening houdt. Je onthoudt en bewaart in je hart wat die ander graag wil.  Dat bewaar je in je hart om zo met die ander te leven.

Zo is het nog veel meer met de HEERE. Je wilt het in je hart weten wie Hij is en hoe Hij wil dat je leeft. Je wil niet opzoeken maar echt steeds leven met Christus. Daarom wil je al meer over de HEERE en Zijn wil weten en bewaren in je hart.   

 

 

KEUZE

 

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Psalm 119:9-11

 

Jong zijn. In de meeste gevallen veel energie hebben. Je weg door het leven zoeken. Veel om te kiezen. Misschien wel veel keuzestress in je leven. Wat komt er veel op je af van alle kanten. Je bent nog jong. Past daarbij nu het geloof in God? Het vertrouwen op Jezus Christus?

Daaraan zou je kunnen twijfelen als het om een keuze zou gaan. Je zou kunnen twijfelen als het maar de vraag was of God echt bestaat en Christus als de Verlosser echt naar de wereld is gekomen. Is dat onzeker? Dat kan onzeker zijn in jouw of mijn gevoel en verstand. Maar dat is niet de werkelijkheid. De Here God is de Schepper. Hij heeft dat hele onmetelijke heelal gemaakt. Hij is niet een of andere buitenstaander. Of een of ander vaag figuur. Hij is het die alles gemaakt heeft waardoor wij kunnen leven. Hij heeft laten weten wie Hij is. Hij heeft ons Zijn eigen Woord gegeven. Het klinkt in deze wereld als eruit  voorgelezen wordt. Als je zelf in de Bijbel leest. Dan klinkt Zijn stem.

Als het dan om kiezen gaat, gaat het niet om de keuze of God bestaat, of Jezus Christus die dingen gedaan en gezegd heeft die in de Bijbel staan.

Nee, het is een keuze of je Hem die er echt als de enig levende God is wil dienen of niet. De keuze is of jij en ik op de weg willen gaan die Hij voor ons neergelegd heeft. De weg dat we Christus volgen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is geen ingewikkelde keuze. Het is de keuze voor de echte wereld of voor een schijnwereld die je eens eeuwig bedriegt.  We worden opgeroepen om te zoeken. Niet een of andere zoektocht waar we altijd zoekers blijven. Waar we altijd weer een andere weg zoeken. Nee, we worden opgeroepen om met ons hele hart  de weg van Gods geboden te vinden en daarop al meer met blijdschap te lopen. Dat is ook het beste en het mooiste als je jong bent. Leven met God is zo echt en zo goed! Door Christus als onze Verlosser.

 

JONGMENSE

 

“Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.”  Psalm 119:9,10

 

Vir wie is die Bybel? Vir ou mense? Vir mense wat al baie dinge in die lewe meegemaak het? Die Bybel is  God se Woord vir alle mense. Vir kinders, vir jongmense, vir ouers en vir mense wat alleen deur die lewe gaan en vir ou mense.

Die digter van hierdie Psalm vra nou spesiale aandag vir die jongmense.  Vir die HERE is ook die jongmense belangrik. Jy sien dit ook raak as jy die boek Spreuke lees. Ons lees daar van ‘n vader wat sy kind onderwys gee. Om juis die jongmense  ‘n veilige pad te wys. ‘n Pad wat hulle kan stap waarop die HERE se seën oor hulle lewe is. ‘n Weg waarop hulle kan gaan en verstandig met die ander mense kan leef. Die HERE het ‘n hart vol liefde vir die jongmense. Hy wil ook met Sy Woord na hulle kom. Dink daaraan dat as in de verse hierbo na God se Woord verwys word dit daarom gaan dat die Here God jou persoonlik aanspreek. Hy stel belang in jou!  Die HERE weet dat jy jonk is. Dat waar jy kan jy kan en wil geniet van die lewe. As jy dit  binne die ruimte van God se Woord doen is dit goed. As jy van dinge geniet is dit nie sondig nie. As y dit binne die grense van Sy wil doen, maak jy die HERE juis bly.. De Gees roep jou selfs op om so te maak.  Jy lees dit in Prediker 11 en 12. Die Gees roep jou op om te geniet solank jy nog nie baie verantwoordelikheid het nie. As jou liggaam nog baie krag het. As hier oor die oordeel geskryf word, gaan dit daarom dat as jy van die lewe geniet dit binne die ruimte van God se goeie wil gebeur.

“Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. EN dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie.” 11:9-12:1

 

LOVEN

 

“Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al.” Psalm 119:7.8

 

Gods bepalingen, het onderwijs van de Geest zoals het in de Bijbel tot ons komt, is zo goed.  Het laat in de eerste plaats zien wie God is. Die God die zo goed en heilig is. Die God waarbij we geen enkele kritische vraag hoeven te stellen. We doen het vaak wel. Toch zijn kritische vragen aan Gods adres altijd onterecht. Omdat de HEERE de rechtvaardige God is. Bij Hem is er geen onrecht.

Dat is een van de dingen die je leert als je Gods Woord leest. Dan ga je al meer zien hoe groot en goed de enig levende God is. Dan leer je de Bijbel te lezen om de HEERE te loven. Dat kan door tranen heen. Dat kan in het diepste verdriet. Loven is niet hetzelfde als uit je dak gaan. Het kan zelfs zo zijn dat je toch die kritische vragen in je eigen hart voelt. Je uit ze in het gebed, in het gesprek met de HEERE. Dan is het de Geest die je vanuit het Woord leert dat er zelfs nu houvast voor je is in Christus. Jij mag met jouw vragen naar de Vader gaan. De Geest leert je dat. Je mag door moeilijke tijden heen weten dat de HEERE de eeuwige God en Vader is. Dat als je in je verdriet en problemen het bij de HEERE zoekt Hij je om Christus werk naar de eeuwige blijdschap brengt. Dat Hij wie het bij Hem zoekt vergeeft en altijd tot in het donkerste gat het licht dat in Christus schijnt laat zien. Hoe meer je vanuit de Bijbel God leert kennen des te meer zie je wie de Drie-enige God echt is. Dan leer je vanuit de Bijbel lezen Hem echt loven. HEERE wat geweldig dat U ons niet aan onszelf en niet aan mensen hebt overgeleverd.

Als je zo hebt leren loven en God echt al meer leert kennen, hoe meer je ziet dat leven volgens Zijn bepalingen goed is. Altijd. Omdat de HEERE die deze bepalingen gegeven heeft.  God is en in en goed en rechtvaardig. Daarom ook Zijn onderwijs en bepalingen.

 

 

SCHAAMTE

 

“HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.” Psalm 119:4-6

 

Je moeten schamen. Met het hoofd naar beneden en liever anderen niet aankijken. Dat is iets wat je niet wilt. Dat is een ervaring die je onzeker maakt. Wat betekent dat voor je toekoms?. Zeker in een samenleving waarin er snel met je afgerekend wordt. Als er ergens berichten opduiken dat je negatieve dingen gezegd of gedaan hebt, wordt je in onze tijd snel zonder bewijs aan de schandpaal genageld en moet je weg of hoor je er niet meer bij.

Wanneer we naar ons eigen leven kijken en we zetten dat in het licht van de Heilige God en Zijn wil, moeten we ons elk moment van ons leven schamen. Dan is onze toekomst altijd vol dreiging. Dan lijkt Gods straf, Gods eeuwige veroordeling als een zwaard van Damocles steeds boven ons hoofd te hangen.

De Geest wijst ons de weg om uit die situatie te komen. Dat is de weg van een leven met Hem. Als kind van God die steeds weer Christus wil volgen. Die steeds weer met liefde en eerbied vraagt naar de wil van God. HEERE hoe wilt U dat ik doe. De wil van God, Zijn goede wet is het richtsnoer van je leven.

Je zult zeggen dat is waar, maar we worden toch nooit zondeloos? Dat is waar maar wie vanuit eigen hart bij de HEERE wil horen en op de weg wil gaan die Christus wijst, mag weten dat Christus in je leeft. Dat er daarom ook vergeving is om Christus lijden in jouw plaats. Dat heb je niet verdiend maar dat krijg je. Dat krijg je ook op die manier dat de Geest je de liefde voor Gods wil en wet geeft. Dat geeft de HEERE op het gebed aan ieder die daarom vraagt. Dan sta je bij je sterven of de terugkeer van de Here Jezus niet beschaamd voor God. Dan sta je daar blij en dankbaar omdat de Vader jou dan welkom heet om het werk van de Zoon voor jou. Omdat Christus zondeloze leven over jou zonden is gelegd. Je wordt dan behandeld alsof je geen een zonde gedaan hebt.

 

MYSELF AL HOE MEER LEER KEN

 

“Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.” Psalm 119:4-6

 

 Die wette en reëls van die HERE is so goed. Hulle wys ons die regte pad deur die lewe. Die digter van Psalm 119 ken sy eie hart en lewe. Hy weet dat die werklikheid is dat ons nie uit onsself volgens God se goeie wet leef nie. Hy weet dat die HERE se wet na die sondeval ons ook ons eie sondes wys.  

Hy skryf vanuit die werklikheid: “Ag, was my weë vas om U insettinge te onderhou.” Ons lewenspad is dikwels nie standvastig volgens God se voorskrifte nie. God se wet het na die sondeval ook dit geword wat ons aan ons verkeerde dinge ontdek. Dit beteken o.a. dat as jy in geloof groei jy ook al meer jou eie sondes raaksien. Jy gaan ook al meer raaksien wat vroeër in jou lewe nie reg was nie. Toe ek jonk was, was daar dinge wat ek nie as sonde in my lewe herken het nie. As ek nou daaraan terugdink sien ek dat meer dinge nie reg voor die HERE se oë was terwyl ek dit toe nie so herken het nie.

Dit leer my om soos die digter van hierdie Psalm  tot de HERE te bid. Om nie te dink dat ek self die regte dinge in eie krag kan doen nie. Dit leer my om juis die Gees se krag te vra om al hoe meer volgens God se wil te leef. Dit leer my om steeds weer, elke dag om vergifnis te vra. Sonder om moedeloos te raak. So leer jy steeds bid en leer jy steeds weer om in dankbare blydskap vir Christus te leef.

Ek het God se wet so nodig om op Sy pad te bly stap, om my sondes te bely, om diep afhanklik van die HERE te bly leef. Ek het die Gees se korreksie deur Sy Woord steeds weer nodig. Dit leer my om nie God se gebooie eenkant toe te skuif nie. Dit leer my om in die spieël van God se wet te gaan staan en juis vanuit die lewe met Christus Hom te dank vir Sy wet. Wie in geloof groei leer homself ken en leer nog meer tot Christus as die enigste Verlosser te vlug.

 

PERSOONLIJK

 

“HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.” Psalm 119:4-6

 

De HEERE maakt duidelijk aan de wereld die van Hem is wat het goede leven is. Hij maakt duidelijk wat Zijn wil is. Heel concreet in Zijn geboden, in Zijn regels. Voor Hem leven, de Here Jezus liefhebben betekent uit liefde volgens Gods geboden leven. Wij krijgen van God te horen als zondige mensen wat echt goed is. Wanneer deze dingen in de eerste drie verzen van Psalm 119 al duidelijk door de Here God zijn verteld, lezen we in het vervolg van deze Psalm heel vaak de woorden  ik en mij.

Daarmee maakt de Heilige Geest duidelijk dat het er om gaat dat wij persoonlijk de HEERE dienen. Hoe de mensen om ons heen ook doen, denken en voelen. Dat spreekt nog meer omdat in onze tijd er beweerd wordt dat wij vanaf  ongeveer 200 jaar geleden andere mensen zijn geworden. Wij zoeken wie we zijn, niet meer in hoe de groep om ons heen doet, denkt of voelt. Wij in de westerse wereld zouden wie we zijn nu vinden in eigen gedachten en gevoelens.

Wanneer je de Bijbel leest, is daar heel wat op af te dingen. We zien in de Bijbel juist  hoe gelovigen geroepen zijn om zelf, al is het tegen de stroom van de tijdgeest in, voor Gods wil te kiezen. Voor Christus hebben te kiezen tegen de stroom in. Om jou persoonlijk Gods wil eigen te maken en dan biddend jezelf te verloochenen.  Jezelf verloochenen in de Bijbel is niet dat je dat gelaten over je laat komen. Het is de geloofskeuze om niet je eigen gevoel en je eigen Ideeën te volgen maar volgeling van Christus te willen zijn. Daarom stel je al biddend je vertrouwen op de HEERE en niet op jezelf.

Het gaat er om dat jij en ik zelf vanuit het kennen van God en Zijn wil midden in de wereld en tegen een eigen protesterend hart in met Jozua leren zeggen: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!” Jozua 24:15

Dat wil je altijd samen met anderen doen maar al sta je nog zo alleen dan is Gods wil beslissend. Niemand weet het beter dan Hij. Niemand heeft me meer lief dan de HEERE!

 

GOD SE WET

 

“Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.” Psalm 119:1-3

 

Ek wil nog ’n algemene opmerking maak. Dit is opmerklik dat ons in Psalm 119 geen aanhaling van een van die 10 gebooie lees. Dit gaan steeds weer in die algemeen oor die HERE se bepaling, oor Sy gebooie en reëls. Ons lees dan verskillende kere dat dit op sekere dinge in die lewe toegespits word. Nochtans is dit ’n loflied op die HERE se wet in die algemeen. Wat maak dit vir ons duidelik? Dat al God se reëls goed en heilig is. Dat dit juis as kind van God wat verwonder oor God se liefde en genade is ons mooi moet en wil luister naar al die gebooie van God. Die HERE se wet is een geheel. Dit behoort almal by mekaar. Dit is nie los reëls waarvan jy of ek kan ignoreer nie. Wat is die rede daarvan? Dat dit almal gebooie is wat van die HERE self kom. Dit kom uit Sy hart. Dit wys ons dat 2 dinge:a. Dit gaan nie om die reëls self nie. Ook die toepassing van God se gebooie vra daarom dat dit vanuit liefde en genade gebeur. In diep ontsag vir God. Die leef volgens God se wet mag nooit wettisisme word nie. Ons leef niet volgens die gebooie om die gebooie self. Ons wil leef volgens die gebooie omdat dit God se wil is en Sy wil is goed. Ook as ons anders voel deur ons sondige hart. b. Die gebooie waar dit in hierdie Psalm oor gaan, is die HERE se gebooie. Ons kyk boontoe na Christus om uit liefde vir Hom volgens God se wil te leef. Ons lees dit in die Nuwe Testament o.a. in Kolossense 3:1-7: “AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.4Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het."

 

WAAR IS DE TEMPEL?

 

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.” Psalm 119:1-3

 

Wanneer je Psalm 119 in een keer doorleest, valt je op dat er nooit over de tempel gesproken wordt. We lezen er niets over de offers en de tempel als het centrale punt voor de dienst aan de HEERE voor Israël in die tijd. Als we alleen Psalm 119 als onze Bijbel hadden staan, zouden we niets over de tempel geweten hebben.

Wat zegt dat ons nu? Niet dat de tempel toen niet belangrijk was. Ook niet dat de schrijver van deze psalm de dienst in de tempel niet belangrijk vond. Psalm 119 is deel van het hele Woord van God! Al de delen van Gods Woord  horen bij elkaar zonder elkaar tegen te spreken.

Het laat wel zien waar het  in de aanbidding van God en in de offers in de tempel om ging. Het laat wel zien wat de kern van het leven moest zijn en ook nu moet zijn. Het laat zien in welk verband het gaan naar de tempel stond. Het laat wel zien in welk verband ons gaan naar de kerk en ons leven in de kerk moet staan. Dat is dat we de HEERE in heel ons leven, 24 uur per dag hebben te vrezen. Dat is in diepe eerbied en met liefde voor Hem leven. Volgens Zijn wet. Die wet is dan meer dan een paar regels. De HEERE heeft in Christus Zijn hart laten zien. Hij laat in Zijn wet zien hoe Hij vanuit Zijn hart ons vertelt wat een goed leven is, wat een leven is waar Hij blij van wordt. Dat is ook een leven dat goed is voor de mensen om je heen. Jouw en mijn naasten. De HEERE geeft Zijn regels, Zijn wet om juist te laten zien wie Hij is. De rechtvaardige, liefdevolle, betrokken, goede God! Zijn getuigenissen in acht nemen is de HEERE zoeken met je hart. Dat is voor Christus als jouw Redder en Heer willen leven. Zijn regels, Zijn normen, Zijn raadgevingen zijn Goddelijk goed. Wat zijn we dom, onverstandig, opstandig als we die niet volgen.

Wie in Gods wegen gaat, leest dan ook de rest van Gods Woord en ging daarom in de tijd dat Psalm 119 geschreven is naar de tempel volgens Gods regels. Die gaat volgens Gods gebod in onze tijd naar de kerk. Niet om de tempel, niet om de kerk maar om de HEERE. Om daar Christus te ontmoeten die daar Zijn woorden laat horen. Bij de HEERE zijn in vrede met Hem, luisterend naar Zijn Goddelijke wijsheid is zo goed en heilzaam!

 

WAT IS GELUK? 

 

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.” Psalm 119:1-3

 

Wat is geluk eigenlijk? In onze tijd is voor de meesten geluk dat je jezelf goed voelt. Dat je zo kunt leven dat jij dat volgens je eigen inzichten en gevoelen kan doen. Dat jou en mij geen strobreed voor in de weg gelegd wordt. In onze tijd zelfs zo dat niemand daar kritiek op uitoefent omdat je je anders niet geaccepteerd voelt. Ieder moet helemaal geaccepteerd worden zolang dat politiek correct is. Het is ineens heel anders als een deel van mensen daarop kritiek heeft. Dan is acceptatie niet echt nodig. Dan komen er de grote verwijten en wordt er gezegd dat zo toch niet meer gedacht mag worden in deze tijd. Dan moeten ouders en scholen naar hun kinderen toe het politiek correcte standpunt uitdragen. Soms zitten we toch wel heel dicht bij de dictatuur van de meerderheid terwijl we officieel heel veel kritiek hebben op dictaturen. Omdat in die dictaturen mensen niet hun mening kunnen geven en niet mogen leven zoals zij graag willen. Hier wringt iets. Hier zie je iets dat heel hypocriet is.

Wat is nu echt geluk in een samenleving die al verder van Gods Woord weg gaat? Echt geluk is als ik op de weg van Gods geboden ga. Geluk is als ik ga zien dat om echt gelukkig te zijn mijn gevoelens en gedachten niet beslissend zijn. Gelukkig zijn is niet dat ik maar kan doen wat ik wil vanuit verlangens en gedachten die uit mijzelf komen. Gelukkig zijn is als ik mij door Geest leer overgeven aan God als mijn Vader die veel beter weet wat echt goed is dan ik dat weet. Jezelf laten leren door de Geest om met Christus als je Koning  ‘in de wet van de HEERE te gaan’. Om binnen de beschermende heining van de wet te willen leven. Is dat niet benauwend? Nee, want als je buiten die heining gaat kom je op het gebied van het ongeluk. Dan ga je op die brede weg zonder heining die je in de altijddurende ellende brengt. In het moeras van het ongeluk. Wat is het goed om in de beschermende ruimte van Gods wet te leven.

 

GELUKKIG

 

“Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.” Psalm 119:1-3

 

Ons lees hier die woord “welgeluksalig”. In die 2020 vertaling lees ons “gelukkig’. Dit laat ons dink aan wat die Here Jesus aan die begin van de Bergrede sê. Dan lees ons in die eerste 11 verse steeds weer die woord ‘salig’ of ‘gelukkig’(2020).

Die ware geluk het alles te doen met dat ’n mens vrede met God het. Jy is salig, jy is regtig gelukkig as jy met jou hart aan die Here verbind is. As by jou en my die liefde vir God en Sy wil bo alles gaan. Dit gaan dan nie net oor jou geluk nie. Dit is nies o dat God se kind net aan homself dink nie. Dit is nie so dat ons die ware geluk net vor onsself soek nie. Ons leef in ’n tyd dat dit veral om jou as persoon gaan. Soos ek of jy voel is die belangrikste. Ons is in ons tyd baie ek-gerig.

In Psalm 119 lees ons dikwels die woord ek maar nie om net op jouself gerig te wees. Dit gaan daarom dat elkeen in die goeie verhouding met die HERE moet staan. Dit gaan daarom dat jy opreg van hart is. Die 2020 vertaling gebruik die woord ‘onberispelik’. Dit beteken nie dat die HERE aan ons die voorwaarde stel dat ons volmaak moet wees. Dat ons sonder moet wees om Sy kind te wees. Die woord wat hier gebruik word, wys daarop dat ons ‘n mens uit een stuk moet wees. ‘n mens wat ondanks swakhede en sondes met jou hele hart Christus wil volg. Juis dan ontdek jy jou sondes en begin vergifnis vra. Dan begin jy stry teen die sondes in jou lewe.

Hierdie psalm wys dat ‘n mens net regtig gelukkig kan wees as jy uit liefde en dankbaarheid aan God op die pad wil stap wat Hy wys. Die smal pad waar Christus ons op wys: ‘Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.’  Matt 7:13,14

God se kind is nie op homself gerig maar op die HERE en Sy werk en wil. Saam met soveel moontlik andere mense. Persoonlik geloof is onmisbaar maar dit is altyd gerig om saam met ander die HERE dien.

 

WET EN EVANGELIE

 

aleph

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” Psalm 119:1

 

De komende tijd hoop ik afwisselend in Nederlands en Afrikaans Psalm 119 te overdenken. De langste psalm die er is. De psalm die een groot loflied op Gods wet is. Steeds weer maakt de dichter duidelijk dat Gods wet, Zijn regels zo geweldig zijn. In onze tijd klinkt dat voor velen gek. De wet is iets waar velen niet van houden. Het gaat toch niet om regels maar om de liefde! Het gaat toch niet om de wet maar om Jezus!

Op een bepaalde manier is dat waar. Wanneer we denken dat Gods wet ons kan redden dan is het waar. Niet omdat Gods wet verkeerd is maar omdat wij de wet als zondaars niet kunnen houden. Niet de wet kan ons redden maar Christus alleen. Toch is Gods wet van groot belang.  Het is juist de Here Jezus die heeft laten zien hoe goed Gods regels zijn. Hij heeft met liefde en toewijding juist volgens de wet van Zijn Vader geleefd. Dat laat zien hoe goed Gods wet is. De redding door Christus en Gods wet staan niet tegenover elkaar. Wie door Christus offer gered is, wil juist Christus navolgen in een leven volgens Gods goede wet. De wet laat de grootheid en de wijsheid van God zien. De HEERE is goed en daarom is Zijn wet ook heilig, rechtvaardig en goed. Goed voor ons leven, goed voor iedereen en voor altijd.

Wat is het de moeite waard om juist ook Psalm 119 te overdenken vanuit de verlossing door Christus en op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Je ziet in deze Psalm 22 keer de naam van een Hebreeuwse letter. Om de 8 verzen. Psalm 119 is  zo in 22  delen verdeeld.  De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Wij zouden zeggen van A tot Z. Elke zin in dat gedeelte begint dan ook met die letter. Dus in de eerste 8 verzen begint elke regel met de letter ‘aleph’. De Geest laat de dichter van deze psalm op een bijzondere manier Zijn boodschap brengen.

Je bent echt gelukkig als je vanuit de redding door Christus volgens de wet van HEERE leeft. Daarover morgen meer.

 

 

PSALM 11 (Slot)

 

“Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. 7Want die Here is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.” Psalm 11:6,7

 

Die oordeel wat oor hom sal kom is baie swaar. Die oordeel  wat in vers 6 genoem word laat ons aan God se oordeel oor Sodom en Gomorra dink. Die geweldenaar,  hy wat onreg en geweld liefhet sal nie aan God se straf ontkom nie. Die HERE laat Sy vangnet oor hom kom en hy kan nie meer ontvlug nie. Vuur en swawel sal kom oor hom wat gevang is en dit sal hom baie pyn besorg. Sy bestaan sal  dan  ellendig wees. Want ‘n gloeiende wind sal die deel van sy beker wees. Die beker wys op ‘n mens se lewe. Sy lewe sal deur God se oordeel vanaf ‘n sekere oomblik beteken dat hy nêrens meer water en koelte kan vind om sy  dors, pyn  en ellende te verlig nie.

Die rede hoekom  God se oordeel oor hom kom wat  geweld liefhet is dat die HERE regverdig is. Hy  duld dit nie vir ewig dat  mense dit wat Hy liefhet met geweld versteur nie. Hy wat die Almagtige is, het geregtigheid lief en Hy sal dit wys ook. Eendag sal  die wêreld  van elke misdadiger en van elke geweld verlos wees.

Die HERE is regverdig. Hy straf daarom eendag elkeen wat nie regverdig wou wees nie. Misdaad en geweld loon nie! Ook in ons situasie is dit so belangrik om op die HERE ons vertroue te stel. Om soos Dawid gedoen het by die HERE te skuil.

Die opregtes sal  God se aangesig sien. Hulle wat geweld liefhet sal die HERE eendag in Sy toorn sien. Hulle sal dan bewe vir God se toorn en in radeloosheid en  verskriklike angs dit uitskree:  “Berge en rotse val op ons en verberg ons vir die aangsig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, wie kan bestaan?” (Openb 6:16,17)

Hulle sal vir ewig van God se aangesig verdryf word.

Wie hom van sy geweld bekeer het, wie in liefde vir Christus en daardeur in liefde vir wat die HERE reg noem lewe,  sal God se aangesig altyd bly sien. Sal altyd naby die HERE as sy liefdevolle Vader wees. Jy mag dan altyd Sy vriendlike aangsig sien. Hoe heerlik is dit. Die HERE gee juis vrede vir wie vanuit God se liefde liefde vir sy of haar naaste soek.

 

VOOR ONS TOT ZONDE GEMAAKT

 

“Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”2 Korinthe 5:20,21

 

Wat was het goed om op Goede vrijdag te preken, om op eerste  en tweede  Paasdag  de geweldige boodschap van Christus opstaan uit de dood te verkondigen. In een van de diensten met speciale aandacht voor de kinderen en de jeugd.

Wanneer je dan die grootheid van Gods werk en liefde ziet, besef je al meer hoe indringend de boodschap is die Paulus door de Geest verwoordt als hij schrijft: “Laat u met God verzoenen.”

Des te meer voel je de pijn wanneer op sociale media door meerderen steeds weer de boodschap klinkt dat Christus niet voor ons, niet in onze plaats de straf tegen onze zonden gedragen heeft.  Het hoge woord moet er nu dan ook uit: Bedenk dat je hier met dwaalleraars te maken hebt die met al hun vrome woorden de boodschap en het werk van God verdraaien.

Paulus roept ons op om ons met God te verzoenen en laat zien hoe die verzoening er alleen kan komen in ons leven. Door te geloven in, door in liefde verbonden te zijn met Jezus Christus. Wat is er met Hem als de Zondeloze gebeurd?

Hij had alleen maar haat en afstand tot de zonde. Het is God die Hem tot zonde heeft gemaakt! Hij maakt Hem niet tot zondaar want dat is Hij niet. Hij legt de zonden van de gelovigen als een groot pak op Hem. Christus wordt daardoor een en al zonde. Hij wordt daarom van God verlaten aan het kruis en verdient zo voor wie tot Hem vlucht en voor de HEERE leeft vergeving. Vergeving, verzoening waardoor voor wie aan Hem in een leven met Hem verbonden is er de gerechtigheid is. Dat betekent dat Hij voor mij de straf gedragen heeft, mijn ongerechtigheid is op Hem gelegd en daardoor wordt de zondeloosheid van Christus op mij gelegd. De HEERE behandelt mij alsof ik geen zonden heb gedaan. Het wonder van Gods liefde.

Wat is de Geest daarover duidelijk in het Woord van God. Laat je dat evangelie niet afnemen door mensen die beweren dat verzoening door voldoening een uitvinding van iemand in de middeleeuwen is. Totale onzin. Het is de Geest die ons dit leert in Gods eigen Woord. Dat is het echte evangelie. Christus is opgestaan tot onze rechtvaardiging. De HEERE liet in de opstanding zien dat Hij het offer van de Zoon aanvaardde en er zo betaald is voor de zonden van wie leeft met de Christus. Christus zoals die ons in de Bijbel door de Geest wordt getoond. Dit is niet iets om over te discussiëren maar om te geloven!

 

STILLE ZATERDAG

 

“En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.” Lukas 23:56

 

Er wordt gerust op deze zaterdag. Het is stil nu de Here Jezus gestorven is. Rouw en stilte. Waar is de mijn hoop, waar is mijn moed gebleven?

Zo kan het ook in ons leven zijn. Zoveel wanhoop, zoveel verdriet, zoveel teleurstelling, zoveel verkeerde dingen in eigen leven. Redding, verlossing, genezing, het wegggaan van zoveel pijn lijkt onmogelijk.

Je bent ouders met een kind dat zo ziek is, zoveel verzorging nodig heeft. Het is zo zwaar al doe je het graag.

Je bent een kind, een tiener en je wordt gepest. Niet een klein beetje ook. Het leven lijkt een hel. Het komt steeds weer terug.

Je bent een twintiger en het leven ligt voor je. Je verwacht zoveel van het leven en ineens is er een levensbedreigende ziekte in je leven. Het is heel goed mogelijk dat je eraan sterft of na de behandeling heel veel niet meer kunt.

Je bent van middelbare leeftijd en het leven valt je zo zwaar. Er is al zoveel in je leven gebeurd. Je zit vol met wonden, je hebt zoveel krassen op je ziel. Hoe kun je verder?

Je bent ouder en het leven heeft je teleurgesteld. Ook met mensen die dicht om je heen staan, zijn er zoveel problemen.

Je bent mens en om je heen is het zo anders dan wat de HEERE in de Bijbel zegt. Wat moet je nu geloven? Steeds weer hoor je dat je anders moet denken. Zoals je nu denkt en leeft, is niet van deze tijd. Ook dit kan je zoveel verdriet of vertwijfeling brengen.

Je wordt stil of je gilt het uit van angst en zorg. Waar kun je heen, waar heb je toekomst? Het kan zo zwaar zijn. Zo blijft het als je niet verder kijkt dan deze stille zaterdag.

Ook voor jou is er hoop, is er toekomst al benauwt jou het leven nog zo erg. Wie in de nood namelijk in alle stilte tot Christus gaat mag weten en ervaren dat Hij niet stil gebleven is. Het is morgen Pasen. Ook voor jou is er uitzicht als je naar de Man gaat die voor het echte Pasen heeft gezorgd. Dat heeft niets met eieren en uitgebreid eten te maken maar wel met die Ene die het Leven is en die de stilte en de hopeloosheid heeft doorbroken. Hoe zwaar het leven je nu ook valt.

 

TOCH DE WERELDLEIDER VAN DE WERELDLEIDERS

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Pilatus weet heel  goed dat de beschuldiging die de Joden tegen Jezus ingebracht hebben niet op waarheid berust.  Pilatus heeft zijn eigen redenen om de Joden toch hun zin te geven. Ook dat heeft weer alles met zijn eigen positie te maken.  Eigen belang speelt daarbij de hoofdrol. Jezus moet daaronder lijden. Pilatus heeft aan de Joden toegegeven. Toch wil hij de Joden nog een hak zetten. Hij wil de spot met hen drijven door niet op het bordje te laten schrijven: Hij heeft gezegd dat Hij de koning van de Joden te zijn. Nee, hij laat er op schrijven:  De koning van de Joden. Zo vernederde Pilatus ook de Joden zelf.  Kijk eens wat dat Joodse volk voorstelt.  Zelfs hun koning kan niets tegen ons  Romeinen beginnen.

Toch is dat niet het ergste wat hier gebeurt. Het ergste is dat de Here Jezus nog verder vernederd wordt. Hier wordt van Hem gezegd dat Hij de Koning van de Joden was. Niets meer dan een Jodenkoninkje. Een koning van een volk met veel pretentie maar je kunt wel zien een machteloze koning want nu hangt Hij aan een kruis dood te gaan. Je kunt wel zien dat Hij zeker niet de Koning van de wereld is. Hij is zeker niet de Koning van de koningen. Ten diepste spot Pilatus hier met Psalm 72. De psalm waarin de Heilige Geest laat zien dat een nakomeling van David eens als Koning over de hele wereld zal regeren. Luister maar: “In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.. …… Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.” Vs  7,8,17

Pilatus heeft uit de mond van de Here Jezus zelf gehoord dat Hij en niet Pilatus en niet de keizer in Rome de grote Koning is. Dat het Koninkrijk van Jezus uit de hemel, van God zelf komt. Dat Jezus als Koning alle machten van deze wereld overstijgt. Als Pilatus naar Jezus als koning vraagt, zegt de Here Jezus in Joh 18:36: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.”

Zelfs de oneerlijke dood van Christus om onze zonden heeft er niet voor kunnen zorgen dat Christus de Koning van de koningen is. De Wereldleider van de wereldleiders. Dat kan niemand ongedaan maken. Wat een troost en houvast ook vandaag en voor de toekomst.

 

PSALM 11 (VII)

 

Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.” Psalm 11:5

 

As die HERE  onderskei tussen regverdiges en goddeloses,  word in hierdie omstandighede ‘n sekere saak wat by sekere goddeloses op die voorgrond tree in die kollig geplaas. Dawid ondervind  so baie ellende van mense wat nie regtig met die HERE lewe en wat in geweld sy lewe bedreig. Mense wat geweld liefhet, mense wat graag ander mense martel, mense wat sommer ‘n ander doodskiet, mense wat by ‘n inbraak  geweld gebruik. Hulle wat dit vandag graag doen is goddeloses. Die HERE  haat die man of vrou, die seun of dogter wat graag geweld gebruik. Die wat ‘n ander mens gou slaan moet mooi bedink dat die HERE dit haat as dit nie regtig nodig is nie.

Wie geweld liefhet word deur God gehaat, God se toorn rus dan op jou lewe. Die HERE het hulle lief waarvan Jesus in Mat 5 sê: “Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.Salig die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” (vers 5,6-9,10)

Die HERE se gevoelens word deur die manier waarop ons lewe in beweging gebring. Dis nie so dat die goddelose net ongestraf moord, geweld, verkragting, berowing kan uitvoer nie. Al sal die misdadiger op hierdie aarde nooit sy verdiende straf ontvang nie eendag sal  hy nie aan die HERE se straf ontkom nie.

 

DE LEUGEN IN DE KERK

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Ook na Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij niet gekomen is om nu een aardse koning te worden. Velen keren zich dan heel teleurgesteld van Jezus af. Een ding is duidelijk dat het een smerige leugen is dat Jezus een opstandeling zou zijn. De leugen heerst in de kerk. De kerk roept de wereld met een leugen te hulp om de enige rechtvaardige en zondeloze mens aan het kruis te krijgen. Dood te krijgen. De vader van de leugen: de duivel wint het in de kerk. Verschrikkelijk!

Dat moet de Here Jezus hier ondergaan! Dat moet Hij hier lijden! Zonder als een opstandeling dat lijden als oneerlijk van Zich af te schudden! Want oneerlijk was het! Het kon niet oneerlijker tegenover de zondeloze mens Jezus Christus. Laten we dan nu even niet naar de Joden van toen kijken maar naar onszelf. Zijn wij beter dan de Joden van toen? Probeer jij altijd op een eerlijke manier voor elkaar te krijgen wat je zelf wilt? Ga ja dan altijd heel teer en liefdevol met de ander om en doe je er alles aan om die ander recht te doen? Om er van uit te gaan dat hij of zij goede bedoelingen heeft? Hangen we niet aan de grote klok wat we gehoord hebben of denken zonder om echt met de ander gesproken te hebben? Doen we er alles aan om alleen het goede gerucht van een ander te verspreiden? Of verdraaien we soms ook de woorden van een ander, houden bepaalde dingen expres achter of vertellen alleen een element om de ander in een daglicht te stellen waardoor we onze eigen zin of ideeën makkelijker kunnen uitwerken? Dan wint de satan in de kerk! Dan zijn we bezig om te zondigen. Wat hebben we dan de Here Jezus als de drager van onze schuld nodig! Hij moest daar ook lijden, Hij moest aan het kruis ook die beschuldiging op Zich af laten komen voor elke verkeerde omgang van ons met onze naaste. Voor elke keer dat jij je opstandig gedroeg tegenover Gods goede wil. Jij niet het goede voor God en je naaste gezocht hebt maar wat jij op dat moment voor jezelf en volgens je eigen ideeën wilde.

De Here Jezus draagt dat aan het kruis voor wie dit aan God belijdt! Wie gebroken over zijn of haar zonde bij Hem komt en vergeving vraagt. De Here Jezus draagt aan het kruis, ondergaat op het kruis de straf, het oordeel van God dat ik om mijn zonden verdiend heb. Omdat ik die opstandeling ben. Niet Hij. Ik ben die opstandeling tegenover God en Zijn goede wil! De Here Jezus draagt die straf die zo zwaar en intens is om de Heilige Geest voor mij te verdienen. Om Hem zo voor mij te verdienen dat de Geest mij leert om geen opstandeling meer te willen zijn maar kind dat graag naar Vader in de hemel wil luisteren.

 

 

VALSE BESCHULDIGING

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

De Joodse leiders weten heel goed dat Pilatus Jezus niet tot de dood zal veroordelen als hij merkt dat het verschil over godsdienstige zaken gaat. Ze moeten bij Pilatus met een andere beschuldiging komen. Ze moeten met iets komen dat volgens het Romeinse recht de doodstraf waard is.  Dan komen  ze met de beschuldiging dat Jezus de koning van de Joden wil zijn. Dat Hij het volk tot opstand tegen de Romeinen zou opzetten. Je ziet ook in het Marcusevangelie dat dit beschuldiging is waarop Pilatus de Here Jezus ondervraagd. Kijk maar eens in 15:2,9,12:

“En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: U zegt het.….. En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?….. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt?” Let ook op de spot die de soldaten van Pilatus met de Here Jezus drijven: “Gegroet, Koning van de Joden!” vs 18

Het was echt een heel minne, smerige, ja zelfs een duivelse streek om deze beschuldiging tegen de Here Jezus in te brengen. Wat was de kerk van het Oude Testament, wat was het verbondsvolk diep gevallen door zo de leugen te gebruiken tegen de zondeloze Jezus. Wat zijn leugens vreselijke wapens zelfs in de kerk. Als er een was die had laten horen en zien dat Hij geen koning wilde zijn die een opstand tegen de Romeinen zou ontketenen was het de Here Jezus. Hij had steeds weer laten zien dat Hij daarvoor niet was gekomen. Als Zijn tegenstanders er voor willen zorgen dat Hij zich in die richting zal uitspreken, maakt de Here Jezus duidelijk dat het niet zo is!  Dan komen de Joodse leiders met de vraag of het toegestaan is om belasting aan de Romeinse keizer te betalen. Dan neemt Jezus een geldstuk en wijst erop dat daarop het hoofd van de keizer staat. Dan zegt Jezus: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.” Marc 12:17.

Ook als het Joodse volk de Here Jezus tot hun koning wil maken om zo de Romeinen het land uit te krijgen, weigert Jezus dat. Hij heeft op een bepaald moment een geweldige aanhang. Dan lezen we in Joh 6:15: “Omdat ​Jezus​ nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem ​koning​ te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”

De Here Jezus moet de zonde van de leugen, van oneerlijk onze mond gebruiken hier ook dragen. Ook voor ons. Dat brengt ons toch wel vol berouw aan de voet van het kruis?!

 

PSALM 11 (VI)

 

“Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.” Psalm 11:4,5

 

As die HERE met groot aandag kyk na wat elke mens doen, dan toets Hy elkeen persoonlik. Die HERE is nie net ‘n toeskouer nie. Dis nie so dat die HERE die geskiedenis van die wêreld en die lewe van jou en my persoonlik net vanaf die paviljoen bekyk nie. Hy kyk en toets jou lewe en dit van elke ander mens. Die HERE is daarby met sy hele wese betrokke. Dis nie so dat Hy net alles waarneem en daarvan ‘n rapport skryf en dit dan vir altyd in ‘n argief  bêre nie. Dit wat die HERE sien, dit wat Hy dan aan Sy wil toets bring Hom in beweging.

Dit  maak in die eerste plek gevoelens by Hom los. Dit lees ons in vers 5. Die mensekinders wat in vers 4  genoem word, word in vers 5 in twee groepe onderskei. Die regverdiges en die goddeloses. Die vertaling wat ons in ons vertaling van vers 5 het is nie onmoontlik nie maar is nie die mees waarskynlike nie. ‘n Beter vertaling van vers 5 sou wees: “Die HERE toets die regverdige en die goddelose;  Sy siel haat die wat geweld liefhet.”

Die HERE se toetsing loop daarop uit dat  die regverdige, die gelowige wat ondanks sy sondes na die HERE wil luister en altyd weer op Sy pad wil terugkeer en stap as ‘n regverdige gesien word. Hy is in Christus se bloed van sy sondes skoongewas en wil deur die Heilige Gees gelei word. Die toetsing deur die HERE wys ander as goddeloses aan. Mense wat hulle nie deur Hom in hulle lewe laat lei nie. Dis mense wat  sonder God, sonder Christus, sonder Sy sorg, vergifnis en liefde lewe. Wat hulle laat lei deur hulle eie sondige hart en verlangens.

 

 

JEZUS BESCHULDIGD ZO ONEERLIJK!

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Wie is de Here Jezus eigenlijk? Wie is die man die daar tussen twee moordenaars aan het kruis op Golgotha hangt? Het bordje bij het kruis zegt: een gevaarlijke rebel. Een man die de macht in het Joodse land naar zich toe wilde trekken. De man die in Israël de koningsmacht wilde grijpen. Dat is ook de beschuldiging die Zijn eigen broeders bij de Romeinse stadhouder Pilatus tegen Hem hebben ingebracht. 

Je ziet hier de geweldige oneerlijkheid die de Here Jezus treft. De Joodse leiders hebben de Here Jezus helemaal niet tot de dood veroordeeld omdat Hij de macht in het land zou willen grijpen. Dat weten ze ook heel erg goed. Ze zijn bang voor Jezus omdat ze  bang zijn de geestelijke leiding over het volk aan Hem te verliezen. Hij die met gezag de mensen leert wie God is en wat Gods wil is. De reden waarom zij Hem tot de dood veroordeeld hebben is dat Hij zichzelf als de Zoon van God gepresenteerd heeft. Als God die mens geworden is. Die op deze aarde gekomen is als de door God beloofde Verlosser. Ze hebben Hem tot de dood veroordeeld omdat Hij volgens hen God gelasterd heeft. Wat moet dat  Jezus veel pijn gedaan hebben. Niemand leeft zo in liefde met God en niemand is zo innig aan Vader in de hemel verbonden als Hij. Je kunt je het een heel klein beetje voorstellen als je er aan denkt dat iemand jou er van beschuldigt dat jij die persoon haat van wie je het meeste op deze wereld houdt en voor wie je ook echt leeft.

Wat hebben de leiders van de kerk de Here Jezus op het hart getrapt. En dan gaan ze naar Pilatus. Ze willen Jezus dood hebben. Dat is hun doel. Het doel heiligt dan volgens hen de middelen.

Laten we ons goed bedenken het doel nooit de middelen heiligt als die niet goed in Gods ogen zijn!. Dat de HERE het vanuit Zijn hart haat als we oneerlijke dingen zeggen of doen omdat we dan  volgens ons het goede doel bereiken. Zo mag het ook nooit gaan in de kerk. Wat is kerkpolitiek een groot kwaad alle eeuwen door! Dat is de duivel in de kerk ook als je meent voor het goede te staan.  Al zou het echt een goed doel zijn, mogen we nog nooit middelen gebruiken die in Gods ogen niet goed zijn. Zo mogen we in de kerk ook nooit met elkaar omgaan en over elkaar spreken! Ook nooit negatieve dingen over anderen zeggen als we dingen niet zeker weten en niet zelf met de ander gesproken hebben.

 

PSALM 11 (V)

 

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.” Psalm 11:3,4

 

Hoe ernstig is die situasie. “Die fondamente word omgegooi, wat kan die regverdige doen?”  As die situasie so is, moet ‘n mens amper wel moedeloos word en sy koffers pak en op die vliegtuig stap. Wat kan ek as God se kind wat regverdigheid soek, wat kan ons as kerk in so ‘n gewelddadige en korrupte samelewing doen? Wat kan ons as gelowiges, as kerk doen in ’n samelewing waarin die afval van die HERE al groter word? Waar jy al meer van diskriminasie beskuldig word as jy volgens God se Woord bly leef, dink en praat?  Het ‘n mens, het God se volk dan nog ‘n houvas? As die vrae en die geweldige onsekerheid ‘n mens so bestorm, wys die Heilige Gees deur  Dawid ons die pad waarop ondanks ellende verder kan.

Ondanks al die onreg wat rondom ons gebeur, ondanks die uitsiglose situasie rondom Dawid  wys  Dawid deur die krag van die geloof op die HERE se paleis, op Sy troon.

Hoe die fondamente van die samelewing ook al omvergegooi word, kan niks   verhinder dat ons omhoog kyk nie. Dat jou en my oog op die hemel gerig is waar die HERE woon en troon. Die hemel is sy paleis. Dis die heilige paleis. Dis die paleis wat bo enige paleis uitstyg. Die groot wonder van hierdie Koning is dat Hy met Sy eie oë verder as Sy eie paleis kan kyk. Sy uitsig is nie tot die hemel beperk nie. Sy oë sien alles wat in die skepping gebeur. Die HERE is dit ook wat vol aandag  by Sy skepping, by die mense wat Hy geskep het betrokke is. As in vers 4 selfs die HERE se ooglede genoem word, wys dit daarop dat Hy met besondere aandag by die mense, by elke mens betrokke is.  ‘n Mens knyp sy ooglede ‘n bietjie toe as hy met groot aandag na iets kyk. As jy fokus. Gelukkig kan ons ook in hierdie omstandighede op die HERE bou en op Sy regering vanuit die hemel. Vanuit Sy paleis.

 

JEZUS  AAN HET KRUIS

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Mensen kunnen je te schande zetten. Het kan gebeuren dat mensen tegenover anderen dingen van jou zeggen die bij die anderen wantrouwen of zelfs afkeer van jou veroorzaken. Iemand kan van jou dingen vertellen en je beschuldigen terwijl het niet waar is. Als dat gebeurt word je aan de schandpaal geslagen. Het ergste is dat  nog als je  niet kunt reageren. Dan moet een mens lijden. Wat kan dat zeer doen. Wat kan dat je leven bitter maken en verlammen. Onrecht lijden is een van de moeilijkste dingen voor een mens.

De Here Jezus hangt nu aan zo’n schandpaal. Hij is na gemarteld en bespot te zijn aan het kruis gehangen. Er zijn van Hem slechte dingen gezegd terwijl die helemaal niet waar waren. Dan wordt het hangen aan het kruis ook nog het openlijk hangen aan een schandpaal. Want wat was de gewoonte en  wat gebeurt hier? Er komt een bordje bij het kruis waarop staat waarom deze man de kruisdood moet sterven. Soms moesten de veroordeelden dat bordje om hun nek dragen en soms werd zo’n bordje op het kruis zelf of vlak erbij opgehangen. Iedereen kan nu lezen waarom Jezus officieel deze vreselijke straf gekregen heeft. Hier hangt Jezus de rebel. Hier hangt Hij die de koning van de Joden wordt genoemd. Hij die volgens de beschuldiging een heel gevaarlijke man was. Een gevaar voor de samenleving. De Here Jezus wordt hier vals beschuldigd en wordt hier ook als een minderwaardig mens behandeld. Dit terwijl er niemand zo trouw en rechtvaardig is als Hij. Dit terwijl Hij de Zoon van God is. Hij is de Koning van de wereld. Wat wordt de Here Jezus met deze beschuldiging een pijn gedaan!

Wij zijn de Here Jezus niet. Wij zijn niet zondeloos. Hij hing er voor zondaren zoals jij en ik. Hij heeft gezegd dat als we Hem door Gods genade volgens wij niet boven Hem zullen staan. Ook wij zullen onrecht moeten dragen juist als gelovigen. Christus heeft zo geleden voor wie gelooft dat onrecht lijden kan omdat er uitzicht is door Zijn offer.

 

PSALM 11 (IV)

 

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?” Psalm 11:3

 

Dawid sê in hierdie omstandighede vir sy vriende: Hoe kon julle my die raad gee om te vlug! Hoe goed jy hierdie raad van die vriende kan indink, nogtans was hierdie raad nie goed nie. Hierdie raad het nie van die geloof en van die HERE se roeping uitgegaan nie. Dawid is die koning wat die HERE aangewys het. Hy is die koning oor God se volk. Hy mag sy pos nie verlaat nie, hy moet aan sy roeping voldoen.Die Here Jesus wat baie meer as Sy voorvader Dawid is, is nog dieper deur onreg, geweld, misdaad en ontrou getref. Hy het dit tot in die diepste diepte van die hel gevoel. Hy het die duiwelse geweld nog baie meer as Dawid en ons moet ervaar. Hy het dit ook nog baie meer gevoel omdat hy in alles regverdig was en met alles wat in Hom is die verkeerde, die ontrou, die geweld haat. Hoe het Hy hieronder gely om ons van ons liefde vir die verkeerde, vir misdade en geweld te verlos. Om ons van ons skuld, ons medepligtigheid ook aan al die onreg op aarde te verlos. Hy het daarvoor die straf vir ons gedra as ons tot Hom vlug. Hoe die geweld en misdade die Here Jesus ook geteister het, nogtans het Hy nie gevlug nie. Hy het die taak bly doen waartoe God Hom geroep het. Tot die bittere end. Hoe groot was ook vir Hom die versoeking toe sy vriende vir Hom gesê het dat Hy Sy lyding moes ontvlug. As die Here Jesus na Petrus se belydenis dat Hy die Christus die Seun van die lewende God is, vertel dat Hy na Jerusalem moet gaan om daar te ly en gedood te word lees ons in Matt 16: 22: “Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!”Hierdie woorde van Petrus is vir die Here Jesus ‘n groot versoeking. Dis ‘n versoeking om die lyding te ontvlug en Hom aan Sy taak en roeping as die Verlosser te onttrek. Juis daarom is Christus se reaksie so skerp. Sy antwoord vir Petrus is: “Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense.”Ons is nie Dawid en verseker nie die Here Jesus nie. Nogtans het dit wat ons van Dawid en die Here Jesus gehoor het vir ons vandag groot betekenis. Ook vir ons geld dat ons in die eerste plek aan God se roeping gebind is. Nie aan dit wat vir ons lekker is nie.

 

WIE NIET MET CHRISTUS IS, IS TEGEN HEM

 

“Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Lukas 9:49,50

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.” Lukas 11:23

 

We lezen in Lukas 9: “wie niet tegen ons is, die is voor ons.” In Lukas 11 horen we de Here Jezus zeggen: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.”

Is dit nu een tegenstelling? Nee! Het het laat juist zien wat de weg is die we hebben te gaan als het om de kerk gaat, als het om ons eigen leven gaat.

Bij de kerk en bij het besluit waar je moet zijn om deel van Christus’ kerk te zijn gaat het niet om ons. Het gaat er niet om dat mensen met ons mee moeten gaan. Het gaat er niet om dat mensen daar zijn waar wij zijn. De kerk is op geen enkele manier een menselijk zaakje. De vorige keer vroeg ik me al af of ik op deze manier de kerk relativeer. Dat doe ik zo niet maar maak juist duidelijk dat de kerk veel meer is dan een menselijke club of vereniging. Het gaat om Christus die ik en wij samen hebben te volgen. Daarom zegt de Here Jezus ook dat waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn Hij in hun midden is. Bij elkaar zijn in Zijn naam van Jezus betekent niet dat daar  waar de naam Jezus genoemd wordt het goed is. Dat we dan zelf kunnen denken en leren wat we willen. Het betekent wel dat zij die bij elkaar komen dan Christus boven alles in hun leven stellen en Hem op Zijn Woord in alles willen volgen. Zijn Woord eerbiedigen ook als dat jou voor je gevoel en in de samenleving van vandaag slecht uitkomt.

Christus is de Heer van de kerk. Hij is de Zoon van God die Zijn kerk bij elkaar brengt niet volgens onze gedachten maar op Zijn manier. Wij zijn geen God en kunnen zijn werk niet overzien. Als wij een kerk ontmoeten die volgens het Woord van Christus leeft en de belijdenis van de kerk die met het Woord overeenstemt eerbiedigt, is het Christus die vergadert. Dan hebben we dat te erkennen. Het gaat erom dat we met Christus zijn! Dat is en blijft beslissend. Voor elke gemeente, voor mijzelf. Als ik niet meer met Christus ben door dat we onze  eigen gedachten tegen het Woord vasthouden dan zijn we geen kerk meer. Waar Hij verzamelt daar is Hij. Dan zoeken we elkaar om samen met Hem te zijn! Dan zijn we zo blij met anderen die nu niet bij ons zijn maar die wel Christus volgen op Zijn Woord. Dan is elkaar ontmoeten en elkaar willen helpen het verlangen van ons hart. Dan is wat er vroeger gebeurd is niet meer beslissend. Dan kijken we vooruit en niet meer achteruit.

 

PSALM 11 (III)

 

“As  die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?” Psalm 11:3

 

Die erns van die situasie en die uitsigloosheid van hierdie omstandighede vat Dawid in vers 3 so saam: “As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?”

Die situasie is so dat Dawid nêrens meer veiligheid en sekerheid kan ervaar nie. Selfs die fondamente waarop ‘n gewone lewe gebou is, het in daardie tyd verdwyn. Reg en geregtigheid, waarheid,  eerlikheid, trou en veiligheid het uit die samelewing verdwyn. Die onpartige oordeel en beoordeling het vir ‘n partydige en oneerlike oordeel gewyk. Sien ook Psalm 82 en die meditaties daaroor.

Hoe kan ‘n mens, hoe kan iemand wat as God se kind vrede en reg soek nog in so ‘n samelewing lewe? Dan is dit tog logies dat jou vriende vir jou sê: Gaan na ‘n ander plek waar dit beter en veiliger vir jou is. Dis tog geen lewe daar waar die fondamente van die samelewing so aangetas en omgeskop word nie? Moet ons dit ook nie van ons omstandighede in ons land en lewe sê nie? Kan ons hier nog lewe? Het die misdaad en onveiligheid nie te groot geword nie? Moet ons vir mekaar nie sê dat ons beter na ander oorde op hierdie aarde moet trek nie? Plekke waar dit so baie veiliger is nie. Plekke waar ons en ons kinders nies o dikwels en so met krag deur dwaalleer en die gees van die tyd bedreig word nie. Waar die owerheid ons wil dwing om sekere standpunte te laat vaar en ons kinders anders op te voed in die huis en in die skool as wat ons ion God se Woord leer.

Die Heilige Gees wys ons in Psalm 11 God se pad in hierdie omstandighede. Dawid het geleer dat nie die omstandighede die beslissende rol hierin mag speel nie. Die beslissende moet ook in daardie omstandighede wees of die HERE ons nog ‘n taak en roeping gee. Calvyn skryf by hierdie Psalm o.a.: “Die HERE leer ons hier dat ons steeds op ons plek moet bly,  al beweeg die wêreld. Dit is ons roeping want anders sal ons uit God se beloftes uitval of God se beloftes sal ons ontval. Al word ons op en neer gewerp nogtans moet ons op die geloof van ons roeping bly vashou en daarop bly steun.”

 

WIE NIET TEGEN ONS IS, IS VOOR ONS

 

“Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want  wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Lukas 9:49,50

 

Je leest je Bijbel. Je doet dat op bepaalde momenten op de dag van Genesis 1 tot Openbaring 22. Steeds een stukje verder. Dan kan het zijn dat iets wat je al veel vaker gelezen hebt ineens voor je oplicht. De rillingen gaan over je lichaam. Moet je eens kijken wat hier staat! Zo ging het met me toen ik een paar dagen geleden de verzen die je hierboven leest, las.

Je denkt over deze woorden van de Here Jezus na. Het zijn Zijn woorden en dat betekent dat ik me door Hem laat leren! Je denkt er over na en vraagt je af wat dit voor ons in onze tijd betekent. Dan leer ik hier heel duidelijk dat ik niet in de kerk geloof. Ik geloof volgens het Woord in de Drie-enige God. In de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De kerk is het werk van God maar is niet God zelf!

Dan leer ik dat het in de kerk niet om ons en om onze kerk gaat. Verschrikkelijk als de kerk de kerk van ons wordt. Dan wordt het een menselijke club. Waar ik ook wil blijven als het Woord niet meer echt gevolgd wordt. Of dan  beginnen mensen te denken dat het eigenlijk niet anders kan dat mensen tot Christus moeten komen via onze kerk. Dan wordt onze kerk zo belangrijk. Dan letten we op onszelf in plaats van op Christus. Johannes en Petrus brengen naar voren dat er mensen zijn die niet bij hen zijn en toch dingen in Jezus naam doen. Dat kan toch niet goed en echt zijn? Daar moet de Here Jezus toch wat aan doen! Hij doet dat niet want Johannes en Petrus zitten er helemaal naast. Ze denken veel te menselijk en daarom te bekrompen. De Here Jezus laat zien dat Hij ook werk doet buiten de voor ons bekende omgeving.

Je moet niet in wantrouwend tegenover die anderen staan en niet vertrouwend alleen op eigen kerk de wereld inkijken. Wanneer andere mensen in Christus naam bij elkaar komen en er klinkt het echte evangelie dan horen die bij Christus. Dan mag er geen soort concurrentiestrijd zijn. Wel om elkaar met diep verlangen te zoeken.

Relativeer ik nu de kerk? Nee, want een kerk zonder een leven uit en volgens Gods onfeilbare Woord is geen kerk. Daar vergadert Christus niet. Wat moet ik blij zijn als ook anderen door Christus bij elkaar gebracht worden rondom Zijn Woord. Geleid door Zijn Geest. Daarover volgende keer meer. Want Gods werk is altijd meer dan ik kan overzien!

 

PSALM 11 (II)

 

“Vïr die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël! Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart ” Psalm 11:1,2

 

Ons sal hier by berg nie aan een berg moet dink nie. Dit gaan hier om die gebergte. As die gevaar dreig is die berge dikwels ‘n goeie skuilplek. Dawid het vroeër al baie kere sy toevlug in die berge gesoek. Hy het hom in spelonke en rotsklowe vir Saul weggesteek. Dawid ken die pad in die berge. Daarom praat sy vriende ook van julle berge.

Dawid word deur sy vriende met ‘n voël vergelyk. ‘n Mens kan in die Ou Vertaling sien dat die woord soos ‘n toevoeging van die vertalers is. Dis beter om dit weg te laat. Dan sien ons duideliker dat Dawid se vriende hom ‘n voël noem. Sy vriende gebruik ook vir die woord vlug ‘n opvallende woord. Hierdie woord beteken in die verbinding met ‘n voël dat die voël fladder. Die voël  is in groot gevaar en weet eintlik nie waar hy heen moet gaan nie. Die mense staan klaar om hierdie fladderende voël te skiet. Dit pas ook heeltemal by wat ons in vers 2 lees: “Want kyk die goddelose span die boog”.

Dawid se vyande dring al hoe meer op. Alles is daarvoor klaar en daarop gerig om hom te uit die weg te ruim. Dawid se vyande het alle voorbereidings getref om hulle slag te slaan. Die vyand het die pyl al op die snaar gelê en staan klaar om te skiet en hulle is bereid om daarby alle middele te gebruik.  Ook bedrog en allerhande duistere praktyke. Hulle staan klaar om die opregtes van hart in die donker bedrieglik te oorval. Laat ons bedink dat dit ook met die groot nakomeling van Dawid die Here Jesus gebeur het. Die Joodse leiers in daardie tyd het alles gedoen en beplan om Hom dood te maak. Die spesiale met die Here Jesus is dat Hy nie gevlug het nie. Hy het Hom laat gevangegeneem. Om juis aan die kruis te sterf. Die vyande dink dat hulle gewen het. Nogtans het Christus gewen deur ons sondes te dra en die pad na die lewe vir elkeen wat glo te open.

 

PSALM 11 (I)

 

“Vïr die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël! Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart ” Psalm 11:1,2

 

Dawid se lewe is in gevaar. Sy lewe word van alle kante bedreig. Ons Psalm vertel ons nie wat die omstandighede presies was nie. Ons kan aan verskillende gebeurtenisse in Dawid se lewe dink. Ons kan daaraan dink dat hy steeds weer vir koning Saul moet vlug. Ons kan ook dink aan sy seun Absalom se opstand dink. Dit is moontlikhede maar een ding maak dit moeilik om dit as die mees waarskynlike historiese agtergrond te sien. Dit is dat Dawid in daardie omstandighede gevlug het en ons juis in ons Psalm lees dat hy nie wil vlug nie. Dit sou moontlik wees dat die historiese agtergrond van dit wat Dawid in ons Psalm sê die opstand van Seba teen hom is. Hierdie opstand is onder ons nie baie bekend nie, nogtans was dit ‘n baie gevaarlike aanslag op Dawid se koningskap. Ons lees van hierdie opstand in 2 Sam 20. Dis net na Absalom se opstand en Dawid het weer na Jerusalem teruggekeer. Dit was veral die stam van Juda wat Dawid na Jerusalem teruggebring het. Die 10 stamme is dan baie kwaad want hulle oortuiging is dat hulle nog meer reg op Dawid het as Juda want hulle is 10 stamme. As hierdie onenigheid en ontevredenheid bestaan, maak ‘n sekere Seba hiervan gebruik en onder sy leiding staan die 10 stamme teen Dawid op. Die situasie word dan so ernstig dat Dawid in 2 Sam 20:6 sê: “Nou sal Seba, die seun van Bigri, ons meer kwaad doen as Absalom”.Sonder nou met sekerheid die historiese agtergrond van hierdie psalm te kan vasstel is dit duidelik dat Dawid se lewe en sy koningskap ernstig bedreig word. Dit is die mense wat by hom is wat vir hom sê dat hy en sy familie beter kan vlug. Hulle raad vir Dawid is: “Vlug na julle berg soos ‘n voël.” Is dit 'n goeie raad? Daaroor die volgende keer.

 

VERKIEZINGEN 2023 

 

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

 

Van meerdere kanten is mij gevraagd om hier iets te schrijven over de verkiezingen in ons land waarbij de BBB een geweldige overwinning heeft behaald. Ik ga nu niet op allerlei politieke kwesties in. Ik wil wel iets schrijven over het hele politieke klimaat en wat voor mij bij deze verkiezingen heel duidelijk naar voren is gekomen.

Daarbij denk ik dan ook vooral aan wat de Here Jezus in Johannes 14 zegt: “Ik ben het leven”. Het valt me op dat het als je door de dingen heen kijkt vooral om het geld gaat. Over de eigen portemonnee en om de eigen financiële toekomst. Is er toekomst voor mensen? Daarbij komt dan dat de samenleving in groepen verdeeld wordt en er weinig tot geen aandacht is voor anderen. Er niet naar anderen met mededogen, met een hart vol meegevoel gekeken wordt. Er is weinig tot geen aandacht voor het willen opgeven van een stukje eigen welvaart om anderen weer toekomst te geven. Er wordt vooral de wacht betrokken bij het zelf veel willen hebben. Zelfs in een van de rijkste landen van de wereld. Dan is het ook schokkend dat verwacht wordt dat volgend jaar 1 miljoen mensen in ons land onder de armoedegrens zullen leven. Er wordt dan een beroep gedaan op allerlei regels die er zijn waardoor er niet snel gehandeld kan worden.

Mensen kunnen niet snel steun krijgen, mensen die door de overheid onrecht zijn aangedaan, kunnen niet snel vergoed worden. Want dan zou misschien 10% wel eens onterecht iets kunnen krijgen. Daar moet de rest dan onder lijden. Regels worden dan meer dan mensen met liefde geven wat ze nodig hebben. Onrecht blijft bestaan omdat het onze portemonnee raakt.

Dit soort denken raak je kwijt als Christus je Leven is. Als Hij je leven bepaalt. Dan weet je zo goed dat jij dat leven, die verlossing uit de dood niet verdiend hebt. Toch geeft de HEERE het je zo graag. Gods open hart leert je dan met een open en rechtvaardig hart naar de naaste uit te reiken. Ook in de politiek. Christus is ook het leven en de weg en de waarheid voor het politieke handelen. Leven daaruit hebben we nodig. Dan komt er eerlijkheid en er echt  voor anderen willen zijn in de politiek. Dan is de overheid er om eerlijke, hardwerkende en ook  zwakke mensen in de samenleving te beschermen. Dat willen we dan samendoen.  Dan staat partijbelang nooit voorop. Ook niet als verkiezingen dichtbij komen.  

 

LAAT GOD SE WOORD OOPGAAN

 

“Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.” Psalm 119:130

 

Ons is mense. Die HERE is God. Ons kennis is beperk. God se kennis omvat alles!  Sy kennis is meer as alles wat Hy self as die Skepper in die skepping gelê het. Sy kennis omvat alles want Hy weet en ken alles wat op aarde gebeur. Hy is dit ook wat alles tot in die kleinste detail gemaak het. Met Sy eie stem volgens Sy plan.  Niks bestaan wat Hy nie weet nie. Hy ken ook die toekoms. As die HERE praat, as die HERE Sy woorde laat opskryf in die Bybel is dit woorde, is dit wysheid, is dit verstand wat soveel meer is as ons kennis.

Ek moet nog iets daarby sê. Ons is mense wat na die sondeval leef. Ons verstand het nog meer beperk geraak en het selfs al meer begin vervorm omdat ons teen God het opgestaan. Ons gebruik ons kennis na die sondeval ook dikwels teen die HERE se wysheid en wil in. Ons het onverstandig geword. Sien Romeine 1.

Hierdie dinge wys ons hoe belangrik God se woorde vir ons is. Die Bybel is God se Woord. Dit is die Woord wat Christus ook aangewys het as Sy Woord en wat die Gees deur mense het laat hoor en laat opskryf. Dit is so belangrik dat ons God se woorde tot ons laat spreek! Nie deur dit eers volgens ons gedagtes so te vorm dat dit vir ons aanvaarbaar word nie. Dan vervorm ons God se woorde tot woorde van mense. Dan tas ons God se grootheid en heerlikheid aan. Dan is ons so dom en is ons op ’n duiwelse manier besig. Wil ons verstandig word moet ons God se Woord laat oopgaan en bid ons dat die Gees ons gee om leerling van God se Woord te word en te bly. Dan kry die onkundiges insig, dan raak die eenvoudiges verstandig. Dan straal die ware lig in die wêreld omdat ons God se woorde laat oplig in ons lewens.  

 

DIE HERE VRA VERANTWOORDING

 

“Sta op, o God, oordeel de aarde,  want Ú bezit alle volken.” Psalm 82:8

 

God roept de machtigen, belangrijken, invloedrijken ter verantwoording. Hij laat zien dat ze onrechtvaardig oordelen. Zij zoeken zichzelf door juist in hun beleid en beoordelingen mensen die los van Hem leven te bevoordelen. Een leven zonder de diepe eerbied en liefde voor Christus wordt door deze mensen gestimuleerd. Om hier op aarde een makkelijker leven te hebben of om bepaalde belangen van een groep waar je thuis voelt te bevorderen. Geen onpartijdige oordelen vanuit het Woord van de HEERE allen. Sympathieën voor bepaalde personen beïnvloeden het oordeel dat gegeven wordt. Dat oordeel is niet meer alleen gebaseerd op Gods eigen Woord en de liefde voor Gor en de naaste. De teren omgang met de HEERE en met elkaar is niet meer leidend.

De HEERE roept ter verantwoording. Nu roept de dichter Asaf de HEERE op om op staan. Om op de hele wereld omdat alles van Hem is het recht te herstellen.

De HEERE zal opstaan. Christus zal eens op een dag voor altijd het recht herstellen. Dat gebeurt als Hij terugkomt op de wolken. Dat zal voor altijd ieder die zijn oordeel laat beïnvloeden door geld, door sympathie voor bepaalde mensen van de aarde verdwenen zijn. Hoe belangrijk en recht in de leer ze in ogen van mensen ook waren. Gods oordeel is eerlijk en onpartijdig. Christus komt en dan zal op de hele aarde gebeuren wat we in Openbaring 22 lezen: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” Vs 14,15

God zal door Christus opstaan over de hele wereld. Die roep om op te staan mag de vurige wens ook in ons gebed zijn: “Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” Openbaring 22:20

 

DIE EREKONING! (II)

 

"Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare — Hy is die Erekoning!" Psalm 24:8-10

 

Dis die HERE wat met Sy hemelse leërmag, wat onder leiding van Migael staan, teen die duiwel en sy leër stry. (Dan 10,12) Dis die HERE wat met die hemelse leërmag die duiwel en sy leër oorwin wanneer hulle die hemel binnekom en Christus wat die hemel binnegekom het van Sy troon wil stoot. Kyk Openb 12.
Steeds weer bewys die HERE dat Hy die Held, die Almagtige is. Daarom kan Jesaja vir God se volk in hoofstuk 42 sê:
“Die HERE sal uittrek soos 'n held; Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman; Hy sal die strydkreet aanhef, ja, uitskree, teen sy vyande Hom as held openbaar." (vers 13)
Die HERE wat geweldig in die stryd is, is die HERE van die leërskare. Hy bewys Sy eer, Sy gewig ook deur Sy leër. By die leërskare van die HERE moet ons aan verskillende groepe ding. Dit is die engele, die hemelse leër. (Kyk
o.a: Psalm 103:21; Jos 5:14) Dit is Christus se kerk wat as God se volk Sy leër op aarde is. (Kyk o.a: Ef 6:10 e.v.) Ons moet hierby ook dink die son, maan en sterre. (sien o.a: Rigt 5:20; Jes 40:26) In Sy geweldige groot leër wys die HERE sy grootheid waaraan niks en niemand hom kan gelykstel nie.
Die HERE is die Erekoning. Ons mag en moet vandag sê: Christus is die Erekoning. Hy het as die Koning van alle konings op die Hemelvaartsdag die hemelse paleis binnegegaan. Die ark moes in Jerusalem gebring word om daar in die heiligdom die ereplek te kry. Christus het gekom. Die Seun van God het op aarde geloop, gewerk. Die mense kon Hom sien. Hy het bewys dat Hy die Erekoning is. Hy het dit o.a. bewys deurdat Hy die dood en die duiwel die beslissende neerlaag toegebring het. Hy het die hemelse heiligdom binne gegaan. Ons lees dit in Hebr 9 so: "Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring." (vers 11,12)

 

PSALM 82 (IV)

 

“Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.” Vs 6,7

 

De HEERE heeft bepaalde mensen hoge posities gegeven. In kerk en samenleving. Ze hebben zelfs de erenaam goden gekregen. De HEERE is de Allerhoogste. Hij is de enig levende God. De anderen zijn machten en mensen die veel invloed kunnen uitoefenen. Ze hebben van God een bepaald gezag gekregen. Daarmee tegenover de HEERE als de unieke God ook een grote verantwoordelijkheid.

Mensen met gezag in kerk en samenleving moeten eens verantwoording aan de HEERE hebben af te leggen. Dan vallen ze onder Zijn oordeel terwijl deze mensen veel anderen leiding hebben gegeven en beoordeeld. Daarvan zullen we ons heel goed bewust moeten zijn als de HEERE ons dit soort verantwoordelijkheid roept. Wat is het dan belangrijk om juist met het gezag dat je gekregen hebt dienstbaar te zijn tot opbouw van het Koninkrijk van Christus. Niet op eigen strepen staan, niet de belangen van jezelf of een bepaalde groep zoeken. Dienstbaar zijn aan Christus volgens Zijn Woord

De heilige Geest maakt hier ook duidelijk als we dat niet doen. Dan kun je nog zo’n belangrijke positie in kerk en samenleving gekregen hebben. Als je voor jezelf gaat of voor een bepaalde groep en daar je beleid en je beoordelingen op grond zul je sterven als een mens lezen we hier.

Hoeveel mensen je ook geerd hebben en hoe belangrijk jij in hun ogen ook was toch zul je sterven. Als een mens na de zondeval. Dan zul je sterven als iemand die tegen de wil van God in je roeping hebt uitgevoerd. Dan kom je na je sterven onder Gods oordeel en dan kom je in de eeuwige dood terecht. Hoe mensen misschien ook tegen je opgekeken hebben.

Wie in alle eenvoud in liefde voor Christus en de naaste geleefd heeft en ook als hij of zijn belangrijk in Gods ogen was de ander gediend heeft in liefde en vrede mag weten dat je eens samen met Christus als koning zal regeren. Ook als mensen je eigenlijk niet zagen zitten en vonden dat je teveel vanuit Gods liefde de echte vrede zocht. Wanneer mensen vonden dat je niet genoeg hebt opgebouwd omdat je niet verder wilde gaan in je werk en je beoordelingen dan wat de HEERE in Zijn Woord zegt, mag je weten dat je eens samen met Christus als koning zal heersen. Zie o.a.  2 Tim 2;12; Openbaring 5:10; 20:4-6; 22:5.

Tegenover eigen eer en invloed te zoeken staat wat Christus ons zegt in Markus 10:42-45: “Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet  dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”

 

 

DIE EREKONING!

 

"Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare — Hy is die Erekoning!" Psalm 24:8-10

 

Die poorte moet ruim gemaak word omdat 'n baie besondere persoon kom. Hy word die Erekoning genoem. Hy is die Koning wat die grootste heerlikheid uitstraal. Hy is die Koning wat soveel gewig, soveel eer het dat niemand daarmee vergelyk kan word nie. Hy is die Koning wat so heerlik en magtig is dat Hy alle eer en lof verdien. Dit word beklemtoon as twee keer die vraag gevra word: "Wie is tog die Erekoning?"Die heerlike antwoord is dat dit die HERE is. Hy is nie net die koning wat op 'n troon sit nie. Die koning wat net sekere simboliese handelinge verrig nie. Hy is nie soos baie konings in Europa ‘n koning wat beperkte mag het nie.Hy wys Sy mag in alles wat Hy doen. Die HERE het Sy gewig o.a. daarin bewys dat Hy vir Sy volk en teen hulle vyande gestry het. Die HERE is die groot Held in die stryd. Hy het die volk uit Egipte bevry. Hy het hulle oor droë grond deur die Skelfsee laat trek. Hy het die Faroa en sy soldate in dieselfde Skelfsee laat verdrink. So het Hy toe die Egiptenaars by Israel weggehou deur dit donker tussen Israel en Farao te laat wees. Die HERE het daarvoor gesorg dat die son nie op die gewone tyd ondergegaan het om Israel onder Josua se leiding by Gibeon ‘n baie groot oorwinning te gee. Kyk Jos 10. Dit was die HERE wat as 'n Held gestry het toe Dawid teenoor die reus Goliat gestaan het. Kyk 1 Sam 17. Dit was die HERE wat daarvoor gesorg het dat die een klein klippie wat van Dawid se slingervel gekom het Goliat dodelik geraak het. Dit is die HERE wat met Sy hemelse leërmag, met Sy engele, vir Sy volk stry. As die profeet Elisa in Dotan is, is dit die engele wat die stad beskerm en daarvoor sorg dat die Arameërs in Israel se hande val. Kyk 2 Kon 6.Hoe dit in die wëreld ook onrustig is die HERE is die Erekoning!

 

ENIGE HINDERNIS MOET VERDWYN

 

"Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!." Psalm 24:7
 
Elke hindernis moet vir die ark, vir die HERE weggeneem word. So was dit toe die ark deur die poorte van Jerusalem moes gaan. So was dit toe die Seun van God Jesus Christus gekom het. Maleagi profeteer in verband daarmee: "Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leêrskare." 3:1
Hy profeteer dat Johannes die Doper sal kom om die mense op te roep dat hulle hul lewe moet regruk. Hulle moet bekeer sodat hulle die Verlosser, Jesus Christus, wat kom, kan ontvang. Sodat hulle in hulle lewe, in hulle manier van lewe op die manier ruim baan vir Christus maak en hulle Hom sonder angs kan ontvang. Die Here Jesus het gekom. Hy het Sy werk van redding en verlossing gedoen. Hy het na die hemel gegaan en Sy Gees uitgestort. Eendag sal Hy terugkom. Vir ons is dit nou belangrik dat ons die Here die eer gee wat Hom toekom. Dit is ons roeping in ons persoonlike lewe, in die lewe as gemeente en in ander lewensverbande. Dit is ons roeping om alle hindernisse weg te neem waardeur ons die HERE nie regtig kan ontmoet en ontvang nie. Dat ons in ons lewe so deur die eer vir die HERE gedryf word dat ons alles doen om die HERE se eer as die Koning te bevorder.

 

PSALM 82 (III)

 

“Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.” Psalm 82:5

 

Mensen leven voor zichzelf. Ze leven voor een in hun ogen goed leven op de aarde. Zo kan het ook zijn met belangrijke en invloedrijke mensen in samenleving en kerk. Dit soort mensen is erg gevoelig voor geld en eer.

Wanneer deze mensen moeten oordelen en leidinggeven zijn ze gevoelig voor geld. Dan krijgen mensen geld of andere dingen toegeschoven om een oordeel te vellen of leiding te geven in de richting van de gever. Dan wordt een partijdig oordeel uitgesproken. We lezen daarover o.a. in Exodus 23: “U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt zienden blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen.”vs 8

Deze mensen kunnen ook heel gevoelig zijn voor eer. We zien dat bij de Joodse leiders in de tijd van de Here Jezus. De Here Jezus zegt tegen hen o.a. dit: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?” Johannes 5 43,44

Je ziet hier ook dat we in de kerk hiervoor gevoelig kunnen zijn. Dat gebeurt vooral als we tot in de kerk in partijen denken. Dat we graag bij dat deel van de gemeente willen horen en heel gevoelig zijn voor de goedkeuring van dat deel van de gemeente. Wat werkt dan verwoestend want dan is het niet meer Christus en Zijn Woord wat ons spreken en handelen bepaalt. Wij moeten altijd weer leren om alleen op de HEERE en Zijn Woord gericht te zijn. Niet op eigen smaak of gewoonten. We horen dat o.a. wanneer de Here Jezus in Johannes 7 zegt: “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.”

Wanneer we niet meer onpartijdig oordelen en leidinggeven worden de fundamenten omgedraaid. Dan is in werkelijkheid niet meer God en Zijn Woord bepalend. Dan zie je het verkeerde al meer  de overhand krijgen. Dan gaan we voor onszelf leven in plaats dienstbaar te zijn aan Christus en Zijn Koninkrijk.

 

POORTE HEF JULLE HOOFDE OP!

 

"Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat."  Psalm 24:7

 

Die HERE staan voor die poorte van Jerusalem. Hierdie poorte word ewige deure genoem. Die woord ewig het hier die betekenis van baie oud, eeue-oue deure. Dit is 'n duidelike aanwysing dat dit hier om Jerusalem gaan. Jerusalem was nog nie lank vantevore deur Dawid op die Jebusiete verower nie. Jerusalem was al 'n baie ou stad. 'n Stad met 'n lank geskiedenis. Dit kan ons in die Bybel self al lees. Wanneer Abraham Melgisedek ontmoet, lees ons o.a. dat Melgisedek
koning van Salem is. Kyk Genesis 14. Salem is 'n ander naam vir Jerusalem. (Kyk Psalm 76:3) Al in Abraham se tyd was Jerusalem 'n belangrike stad. Die poorte van Jerusalem is baie oud.
Wat beteken dit nou dat die poorte, die ewige deure hulle hoofde moet ophef? Die Nuwe Vertaling praat nie van ophef nie maar van verbly. Dit is regtig 'n verkeerde vertaling. Die woord wat hier gebruik is, kan nie verbly beteken nie. Dis nie so dat ons die ophef net aan 'n geestelike, figuurlike betekenis moet dink nie. Juis deur die opgrawings in Israel het dit duidelik geword dat ons eers aan iets moet dink wat regtig met die poorte moes gebeur. Want wat het met 'n stad gebeur wat al eeue bestaan het?
Wanneer 'n stad gebou word en die muur en die poort klaargebou is, is die poort hoog genoeg om belangrike gaste, om 'n koning wat op 'n esel ry sonder enige verhindering deur die poort te laat gaan. Wat gebeur met 'n stad wat
tussen mure lê? Wanneer dit reën spoel grond uit en bly langsaan die muur by die poorte lê. Dit gaan al hoe meer gebeur omdat wanneer 'n huis afgebreek word op die reste van die ou gebou weer gebou word. Dit beteken dat grondvlak
binne die muur al hoe hoër word. Die gevolg is dat ook die pad onder die poorte hoër word en so die ruimte tussen die boog van die poort en die pad kleiner word. Dit word dan al hoe moeiliker om sonder die noodsaak om te buk in die stad in te gaan. Sekerlik wanneer 'n koning of 'n ander belangrike gas die stad besoek lyk dit nie gasvry wanneer hy net met moeite die stad kan binnegaan nie. Daarom moet wanneer 'n belangrike besoeker verwag word die poort weer so hoog gemaak word dat seker is dat sonder enige moeite die stad kan binnegaan. Sekerlik wanneer die Koning, wanneer die HERE op Sy troon voor die poort staan moet dit so wees dat alles daarop wys dat die HERE as die Koning met blydskap verwelkom word. Hom moet alle eer bewys word, Hy moet aan alle kante vrye toegang hê.

 

 

PSALM 82 (II)

 

“Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.” vs 3,4

 

De machten en de mensen die HEERE in deze Psalm aanspreekt zijn zij het die niet volgens Gods recht willen oordelen. Zij bevoordelen goddelozen. Zij bevoordelen mensen die heel duidelijk los van God leven en handelen.

Waarin komt dat onrechtvaardige en goddeloze gedrag uit? Wat bevoordelen deze machten en belangrijke mensen tot in de kerk? Dan gaat het juist om de zwakke naaste om ons heen. Dan gaat het juist er om dat je er voor de arme en zwakke naaste in de kerk wilt zijn.

De onrechtvaardige en goddeloze trekt zich niets aan van het recht van de wees, weduwe en arme. De HEERE heeft juist de zwakke het recht gegeven om hulp te krijgen. Zie ook de meditatie een tijdje terug vanuit Deuteronomium 15. Zie o.a. ook Lev 19:10; Deut 10:17,18; 15:11; 24:17; 27:17-19;  Psalm 146:9; Spreuken 22:22,23; 29:7; 31:8,9; Jesaja 58:6,7;  Jakobus 1:27.

Wie grote woorden gebruikt, wie welvarend is en zelf en de gemeente weg wil houden bij de hulp aan zwakken en armen, ook als ze niet gelovig zijn, wordt hier door de |HEERE aangesproken. Mensen die gezag in de kerk gekregen hebben en daar niet tegen optreden bevoordelen de goddelozen die voor zichzelf en eigen groep leven.

Het is juist onze taak om waar we kunnen de armen en de zwakken uit de greep van mensen te krijgen die hen gebruiken tot eigen voordeel. Wie in liefde met Christus leeft wil graag geven aan deze zwakken en armen. Die komt graag voor ze op in en buiten de kerk. Wat kunnen diakenen daarbij ook een goede rol spelen. In het stimuleren en zelf de gemeente door collecten en hulp te betrekken. Je bent goddeloos als je niet bewogen bent met zwakken en armen. Ook als je heel gelovig kunt praten. Dan helpen heel rechtzinnige woorden niet. Daar wijst de Heilige Geest o.a. op door Jakobus: “Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”

Wie zijn dus de goddelozen? Zij die hard oordelen en geen ontferming kennen voor armen en zwakken en weigeren voor hen op te komen.

 

PSALM 82 (I)

 

“Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen?” Psalm 82: 1,2

 

Dit is geen eenvoudige Psalm. Over de uitleg van deze psalm is veel te doen. Vooral over het punt of het hier nu over geestelijke machten gaat zoals de gevallen engelen of over rechters en andere mensen met veel verantwoordelijkheid die over anderen regeren en rechtspreken.

In deze meditaties ga ik daarop nu niet uitgebreid in. Een ding is duidelijk dat er machten zijn die het leven van mensen heel intens raken. Machten die verantwoordelijk zijn en die ook via verantwoordelijke hooggeplaatsen mensen met regeren en rechtspraak te maken hebben. Ieder die in kerk en maatschappij verantwoordelijkheid dragen moeten zich er van bewust zijn dat de HEERE als de enig levende God, die de Schepper val alle dingen is, tot verantwoording roept.

Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat deze Psalm als eerste in de kerk en voor het verbondsvolk gegeven is. Het zegt dus beslissend veel over de kerk en het omgaan met mensen in de kerk. Het zegt veel over de manier waarop ambtsdragers in de kerk hun werk hebben te doen. Ook over hoe we onze woorden gebruiken in de omgang met mijn broer of zus in het geloof en ook in de omgang met alle andere mensen.

De HEERE ziet alles. Hij weet hoe we oordelen. Hij kent ook al onze motieven in die in ons hart zijn als we het doen.

Wat ziet de HEERE gebeuren? Dat er leiders in de kerk zijn die vanuit hun hart onder invloed van de duivel goddelozen bevoordelen. Dat is nog al wat!  Het gaat daarbij om mensen die zich duidelijk goddeloos gedragen. Die met hun woorden en daden los van God en tegen Zijn wil in handelen en spreken. Die zichzelf en niet Gods Woord als maatstaf gebruiken. Niet door een vergissing maar met overtuiging. Als in de kerk ambtsdragers en kerkenraden deze mensen bevoordelen zijn de fundamenten omgekeerd. Dit betekent ook dat als je deze psalm in de kerk gebruikt over bepaalde zaken je een ongelooflijke beschuldiging doet. Dan moeten de mensen die dat doen meteen als goddelozen ontmaskerd worden. We hebben hier met een heel indringende psalm te maken. Morgen meer.

 

DIE HERE KOM!

 

"'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome. ...  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!  " Psalm 24:1,2,7

 

By watter geleentheid het Dawid hierdie Psalm geskryf? Ons kan dit nie met sekerheid sê nie. Dis duidelik dat dit in ons Psalm daarom gaan dat die HERE of 'n stad of 'n gebou binnegaan. Poorte moet hulle hoofde ophef om daarvoor te sorg dat die HERE sonder hindernisse binne kan kom. Wanneer ons bedink wanneer hierdie Psalm geskryf is, bly eintlik net die moontlikheid oor naamlik dat die HERE 'n stad, Jerusalem binnetrek. Wanneer is dit duidelik dat die HERE kom en dat Hy deur poorte wil trek?Dis duidelik as priesters die ark dra en na Jerusalem op pad is. Die ark is naamlik die troon van die HERE op aarde. Wanneer die ark gedra word moet die volk besef dat dit nie net 'n ding is wat kom nie maar dat dit die HERE self is. Wat het tydens Dawid se lewe, tydens sy koningskap gebeur?Dawid het die ark na Jerusalem laat haal. Kyk 1 Sam 6. Israel het die ark iewers op ‘n plek buite Israel se volksbestaan gebêre. Die ark as God se troon staan nie in die middelpunt van hulle lewe nie. Dit wys hoe die volk van die diens aan HERE afgeval het. Nou is dit Dawid wat die ark na Jerusalem wil bringsodat die diens aan die HERE weer in die middelpunt van Israel se volkslewe kom en staan. Dan gebeur dit dat Ussa die ark aanraak wanneer die ark dreig om te val. Ussa sterf omdat hy God se troon aangeraak het wat hy nie mag aanraak nie. Die ark word dan vir 'n rukkie in die huis van Obed-Edom gebêre. Na drie maande laat Dawid die ark, die troon van God weer haal om hom in Jerusalem 'n ereplek te gee. (Kyk 2 Sam 5,6; 1 Kron 15) Toe het die HERE op 'n besondere manier na Jerusalem gekom en op Jerusalem se poorte geklop. Dit lyk asof alles daarop wys dat Dawid vir hierdie geleentheid Psalm 24 geskryf het. Natuurlik kon Israel hierdie Psalm weer gebruik as die ark vir 'n sekere geleentheid die stad uitgedra is en later weer teruggebring word. (Kyk o.a: 2 Sam 11:11; 15:24 e.v; 1 Kon 2:26) Ons weet dat later hierdie Psalm elke eerste dag van die week in die tempel gesing is. Die Koningskap van die HERE oor alle dinge, die eer wat Hy verdien was die inhoud van die Psalm waarmee die tempeldiens elke nuwe week begin het. Sy Koningskap moet elke week weer deur Sy volk uitgeroep word en moet elke week weer die lewe en die werk beheers.

 

 

BIDDAG 2023

 

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” Mattheus 7:7

 

Vandaag biddag voor gewas en arbeid in ons land. Heel veel mensen zullen er niet van weten en er ook niets van merken. Wat is een biddag? Waarom is dat nodig? Je moet werken voor je geld. Je moet je talenten ontplooien en daar je best voor doen en dan komt het goed. Er is werk genoeg dus je kunt zeker in Nederland aan de slag. Je kunt wel zweverig praten maar je moet het wel zelf doen.

Dan hoor je politici zeggen dat we eens moeten ophouden om geld te geven aan anderen die het zoveel slechter hebben dan wij. Dat we moeten ophouden om geld  te investeren in zaken die het klimaat raken. Dat geld kunnen we allemaal beter voor onszelf en onze mooie Nederland besteden. Dan groeit onze welvaart want wij hebben er hard voor gewerkt. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Wij eerst en de rest van de wereld moet zich maar redden. Je  kun best over meerdere maatregels discussiëren. Maar niet vanuit deze egoïstische,  groepsegoïstische houding. Mensen die zo denken en voelen moeten ook niet bidden. Het bidden vloekt met deze houding en met de woorden die ze spreken.

Bidden vandaag betekent dat we onze eigen armoede, ons eigen onvermogen om voor werk en eten te zorgen bij de HEERE neerleggen. Hij moet het geven. Zonder zegen komt er niets! (zie bijvoorbeeld Psalm 127) Zonder zijn zegen zal ook het rijkste land en volk ter wereld zo arm worden als een kerkrat.

Bidden betekent dat we onze lege handen bij de HEERE ophouden. Dat we graag als we meer krijgen dan we nodig hebben, geven aan mensen die het heel moeilijk op deze wereld hebben. Dan stopt ons geven niet bij mensen die heel dichtbij zijn. Dan geven we ook aan landen en mensen die o.a. arm zijn omdat wij heel goedkoop dingen willen hebben. Waardoor wij voor een deel van de oorzaak van armoede bij anderen op deze wereld zijn.

Ook op dit punt gelden de bekende woorden: Bid en werk. Laten we met een houding waarin we klein zijn voor de HEERE samen gaan bidden. Laten we bidden met een hart dat vanuit Gods liefde openstaat voor de naaste. Dichtbij en ver weg. Laten de diakenen ons in de kerk juist met het Woord ook deze weg wijzen. Christus heeft willen lijden voor mensen over de hele wereld en voor mensen die rijk zijn en arm. Hij deelt vergeving en eeuwig leven uit aan elk die tot Hem komt en kijkt niet naar onze positie in de wereld en de samenleving.

 

DIE HERE IS KONING!

 

“'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.” Psalm 24:1,2 

 

Die HERE is Koning. Ek sê dit nou en dalk klink dit in julle ore so gewoon. Ons het dit al so dikwels gehoor. Eintlik lyk dit ou nuus. Besef ons nog regtig wat dit beteken dat die HERE, dat Christus Koning is? Dit is regtig iets wat ons in beweging moet bring,  wat vir ons,  wat vir die wêreld van die allergrootste belang is.

Die HERE is Koning.  Hy is nie 'n koning nie.  Alles wat jy  sien, selfs alles wat ons nie sien nie  maar tog op die aarde is, is van Hom.  Staan onder Sy gesag.  Juis omdat Hy die Skepper van die hemel en die aarde is, is dit so. Omdat die HERE   alles  met  Sy  vingers gemaak het.  Daarom kan Dawid ons Psalm begin  met  die woorde:  "Die aarde behoort aan die HERE en  die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon."

Omdat  alles  aan  die HERE behoort kan net hulle regtig by  die HERE tuis wees wat Hom as Koning erken. Wat Hom gehoorsaam.   Hulle  wat  steeds weer na die Koning se wil vra en  daarvolgens  wil lewe kan sonder angs en bewe by Hom kom. Hulle sal deur Hom geseën word. Hulle kan op die berg van die HERE klim. Hulle kan met blydskap na Jerusalem opklim en daar die  HERE se tempel binnegaan.  Hoe goed is dit dan wanneer hulle deur die priester daar die HERE se seën ontvang.

Die HERE is Koning.  Jesus Christus is Koning.  Dit beteken  dat alle eer,  alle aanbidding, alle gehoorsaamheid aan Hom toekom.   Dit  beteken dat God se kinders soldate is wat op  veroweringstog  moet gaan om al hoe meer mense te beweeg om die  HERE  die eer te gee wat Hom toekom.  Dit het alles te  doen  met  die  eer  wat  ons die Koning van hemel en aarde  verskuldig  is. 

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (IX)

 

“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.”  Jakobus 3;13,14

 

2.  We kijken iets verder bij Efeze 4:31,32: “Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.”

Goed zijn voor elkaar betekent dat je een hart hebt, dat naar de ander uitgaat. Je zoekt het goede juist voor de ander. Je spreekt daarom niet onnodig negatief over anderen om geen negatieve gevoelens te kweken. Je bidt de HERE er juist om, om vanuit het evangelie positief tegenover de ander te staan. Je wilt juist met de ander meeleven ook als die ander niet altijd zo vriendelijk tegen jou doet. Je laat merken dat je met de ander meeleeft in blijde en verdrietige dagen. Een woord, een kaart, een briefje, een mail. Je laat de ander ook merken dat je graag wilt vergeven als dat nodig is. Dat je niet op je strepen staat, dat je niet  vol wantrouwen naar de ander kijkt. Maar dat je zo vol liefde naar de ander kijkt zoals de HERE naar jou kijkt en jou graag vergeeft en jou graag als Zijn kind weer aan Zijn hart drukt. Dit laat zien hoe het niet past bij een leven samen in Christus’ kerk om op afstand van elkaar te blijven, omdat er nog iets uit het verleden speelt. Of omdat we zonder concreet te zijn toch iets tegen die ander in de gemeente hebben. Dan is het zo nodig om elkaar op te zoeken en onze mond tot onderlinge vrede en liefde te gebruiken. Niet om je zin te krijgen maar om vanuit die echte liefde, vrede en vergeving te leven. Dan komt er echt bloei in ons leven. Ook samen als gemeente.

3. Je leest deze dingen nog concreter in Kol 3:13: “Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.” Het gaat hier weer om ‘elkaar’. Weer over de gemeenschap van de heiligen als gemeente van Christus. Juist daar komt het erop aan dat we elkaar verdragen. Het kan zijn, dat jou of mij ineens een verwijt wordt gemaakt. Wat is het dan belangrijk om te verdragen, ook als je ervan overtuigd bent dat het verwijt dat jou met de mond gemaakt wordt, onredelijk of zelfs oneerlijk is. Dan is het belangrijk om te vragen: HERE geef me Uw liefde en geduld om te verdragen. Om niet direct in emotie te reageren. Om niet meteen zo fel te reageren dat je daarmee ook de ander niet bereikt en er alleen gauw ruzie komt. Verdraag de ander dan. Doe dat ook als je op dat moment onrecht wordt aangedaan. Verdraag en denk er eerst rustig over na. Ook als je per brief of mail een verwijt krijgt. Schrijf niet direct uit emotie terug en druk dan niet meteen op de knop ‘Verzenden”! Trek je terug in je binnenkamer, vraag als het nodig is aan iemand die je als wijs kent, advies. Buig je knieën en vraag de Geest om je inzicht te geven. Ook liefde voor de ander van wie dat verwijt komt. Zoek de ander op, kom met liefde om te praten over het verwijt. Met het doel om samen in vrede met de HERE te leven en daarom samen in vrede met elkaar. Om juist samen gehoorzaam de weg te willen gaan die Christus ons concreet in ons leven wijst.

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VIII)

 

“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.”  Jakobus 3;13,14

 

 In dit gedeelte  hiervoor stelt de Heilige Geest heel sterk en indringend aan de orde dat je je tong niet dubbelhartig mag gebruiken. Het is niet Gods bedoeling dat we met de door hem geschapen tong en mond het leven van andere afbreken. In de verzen hierboven wordt op het positieve gewezen wat hiervoor in de plaats moet komen. Het moet juist gaan om de goede opbouw van het leven. Ook om het leven van anderen. De liefde van God en daardoor de liefde voor onze naaste moet ook de koers van onze tong elke dag beheersen.  

Het positieve dat de HERE in het negende gebod gelegd heeft, komt in de Heidelbergse Catechismus Zondag 43 zo naar voren: “verder dat ik in rechtszaken en in alle andere handelingen de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.”

Je ziet hier dat positieve doel van Gods gebod. Je ziet hoe de HERE juist wil dat we in liefde met elkaar leven. Dat we vertrouwen en liefde naar elkaar uitstralen en zo elkaar opbouwen in een leven met de HERE. Als je daarover nadenkt is het heel opvallend hoe vaak het woordje elkaar in het Nieuwe Testament voorkomt. Een paar voorbeelden wil ik hier noemen die juist ook ons heel praktisch kunnen helpen in het gebruik van onze tong. In het spreken met elkaar juist in de gemeente van Christus.

 1. Efeze 4:25: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.” Je ziet hier hoe we juist als gelovigen in de kerk bij elkaar horen. Eén lichaam vormen. Dan wil je juist goed voor elkaar zorgen. Elkaar geen schade aandoen. Als je dan bij iemand een ziekte, een wond ziet, ga je naar die ander om te helpen van het genezen en bestrijden van die ziekte. Dan zeg je het tegen elkaar en niet tegen de hele goegemeente. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om met liefde naar de ander te luisteren. Om, ook als het je raakt wat de ander zegt, blij te zijn dat de ander in jouw leven een ziekte aangewezen heeft die bestreden moet worden.

Volgende keer verder met nog enkele andere gedeelten uit Gods zuivere Woord.

 

HOELANK NOG HEERE?

 

“HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden tegen het gebed van Uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt, onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Psalm 80: 5-8

 

 Het is moeilijk voor Gods volk.  Het kan moeilijk zijn in de kerk. Er is zoveel ellende. Een deel van Gods volk is in ballingschap. Toch bidt de dichter ook voor hen. Het lijkt erop dat deze Psalm geschreven is toen nog alleen het koninkrijk Juda bestond. Toch wordt de hand uitgestoken naar broers en zussen van de andere stammen. Hoe ze in het verleden ook een verkeerde weg zijn gegaan. Hoe er ook sprake was van afval en dwalingen. De dichter bidt door de Geest gedreven om eenheid. De verdeeldheid van Gods volk  zorgt er voor dat de mensen buiten de kerk de spot met de kerk drijven. Moet je eens kijken hoe ze over vrede en liefde spreken maar als je ziet hoe verdeeld ze zijn en hoeveel ruzie ze met elkaar maken! Zo wordt de kerk een makkelijke prooi voor de wereld. Ook voor de jonge mensen die in de kerk zoveel ruzie, ellende en onderling gekrakeel zien. Wat betekent God, wat betekent Christus dan in werkelijkheid?

Je ziet dat het Asaf als kind van God aan het hart gaat. Hij ziet in al dat gedoe, in al die afval, in al die gevolgen hiervan de toorn van God. De toorn van God over geslachten die niet met hun hart de HEERE gediend hebben. Dat zorgt er niet voor dat Asaf en de mensen die in geloof leven zich van de HEERE afkeren. Zij gaan juist in gebed tot de HEERE. HEERE hoe lang nog deze verschrikkelijk situatie. HEERE we hebben Uw genadig ingrijpen niet verdiend maar grijp toch in!

U weet hoeveel tranen er zijn gevloeid. HEERE laat het toch zo zijn zoals we lezen in Psalm 56: “Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is.”vs 9,10

HEERE breng terug, verenig. Maak ons mensen die hun vrede bij U zoeken en U volgen en aanhouden met bidden en werken. HEERE geef vanuit Uw vrede  onderlinge vrede en maak Uw kerk tot een geloofwaardige getuige in de wereld. Doordat we vanuit Uw vrede in Christus onder elkaar in vrede leven. Onszelf verloochenen en zo samen met veel anderen naar Christus en Uw onfeilbaar Woord terugkeren.

HEERE breng ons terug naar U en naar elkaar! In Uw vrede! Laat uw licht ons ontdekken aan eigen schuld en gebrek en maak ons in Uw licht tot mensen die elkaar liefdevol zoeken en vinden. Verwonderd over het wonder dat mensen Christus met hart en ziel willen volgen.  Laat dat wonder voor mijzelf nog het grootst zijn.

 

VOL VERWAGTING

 

“Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here eer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. 8Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes.” Psalm 130:6-8

         

Die digter van Psalm 130 het geleer dat hy homself op geen  enkele manier kan verlos nie. Hy sal dit buite homself moet  soek. By die HERE!

Die digter van ons Psalm wys daarop, dat sy lewe steeds weer vol verwagting is. Hy rig sy blik steeds weer op die HERE vir die vergifnis van sy sondes, vir die redding uit die  dieptes. Hy vergelyk dit met die wagte wat in die nag die  stad moet bewaak en beskerm. Hierdie wagte het in die  donker die wag gehou. Hulle het daarna uitgesien dat dit weer dag geword het, want dit was vir hulleself ook gevaarlik om in die nag buite te wees. Hulle was die eerste teiken van skelms en oorvallers. As die son begin opkom, het dit ook vir hulle weer veiligheid beteken.

Sonder die HERE se hulp en vergifnis, is dit nag in 'n mens se lewe. Sien ook Psalm 32. Die HERE alleen kan hierdie nag wegneem. Die digter van ons Psalm hoop ook op die HERE se Woord. Dit maak duidelik dat hy God se beloftes ken. Die Woord, wat betroubaar is, bevat God se beloftes, dat Hy die sondes van elkeen wat op Hom hoop en by Hom  die vergifnis van sy sondes soek, wil en sal vergewe. Dit is nodig om steeds weer die Bybel met aandag te lees, want dan word ons steeds weer aan die HERE se beloftes herinner en sterk dit die sekerheid van ons geloof.

Hoekom moet 'n mens dit nou van die HERE verwag? Is dit  regtig so dat dit enige effek sal hê? Ja, want by Hom is die goedertierenheid. Dit wil sê, by Hom is die liefdevolle trou  aan Sy verbond. Hy sal vol van liefde doen wat Hy belowe  het. Dit is nie nodig om maar vir een sekonde daaraan te  twyfel nie. Hy wil en kan vergewe. Hy kan dit doen, omdat by Hom baie verlossing is. Dit is nooit so dat Hy moet sê: “Nou kan Ek  jou nie meer vergewe nie, want my hele voorraad vergifnis is klaar. Jesus Christus het Goddelik baie vergifnis verdien.

Vers 8 wys met klem op Jesus Christus. Dit kan ons sien as ons vers 8 met Matt 1: 21 vergelyk. Daar sê 'n engel vir Josef: "en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos."

Die “Hy” van vers 8 is die HERE. Dit is Jesus Christus.   Dit is weer een van die baie bewyse dat Jesus Christus ook God is.

Vers 8 is in Jesus Christus heerlik vervul. As ons ons oë op Hom rig, het die HERE, om Christus ontwil, ons vir altyd uit die dieptes verlos.

 

 

IN GODS LICHT STAAN

 

“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Psalm 80:2-4

 

Psalm 79 eindigt met het beeld van de schapen. Schapen die de HEERE als hun Herder zullen loven. In het begin van Psalm 80 zijn het de schapen die ook om de zorg van God als de Herder vragen. Het volk en ook wij in ons leven, leven meerdere keren alsof we het zelf kunnen. Meerdere keren moet de HEERE het volk laten voelen dat ze het zelf niet kunnen.

Asaf maakt in vers 2 duidelijk waarom de HEERE de Goede Herder is. Een van de redenen daarvoor is dat Hij het is die de ark als troon op aarde heeft. Het zijn de cherubs die rond Zijn troon zijn. Dat zijn de machtige engelen. De HEERE is de Almachtige!  

De HEERE is de Herder en de Koning! De Here Jezus de Zoon van God is de Goede Herder en is de Koning van de koningen die vanuit de hemel regeert. Zie Johannes 10; Openbaring 4,5.

Wat laat ons dat in onze tijd zien? Dat we ons door Christus moeten laten leiden. Samen met Gods volk, samen als gemeente. Dat we dat werk van Christus als de Goede Herder ook merken door over de hele wereld mensen te zien die voor Christus leven als hun Redder en Koning. Dat wijst ons er ook op, dat we juist Hem mogen vragen om ons te redden uit de greep van de zonde, de duivel, tirannen en machthebbers die het onrecht  omarmen.   

HEERE laat uw blinkend licht zo schijnen dat we op het spoor van Christus en Zijn Woord lopen. Dat Uw blinkend licht hen die onrecht doen en blijven doen wegvaagt. Dat wie in hun kleinheid bij U het leven zoeken gered worden van al de ellende, liefdeloosheid en van de dood. Verlossing, echte redding is er alleen waar Gods blinkend licht ons beschermt en de weg wijs. Waar we ons de weg laten wijzen. Echte verlossing is er alleen bij Christus als het Licht van de wereld. Gods licht schijnt eeuwig en onafgebroken op de nieuwe aarde. Dank U HEERE dat u om Christus onze gebeden verhoort.

 

NOGTANS VERGIFNIS

 

“As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing,  dat U gevrees mag word.”  Psalm 130:3,4   

      

Die  digter van Psalm 130 bely in vers 4 die wonder van die vergifnis. Vir sover 'n mens kan sien, bestaan daar geen enkele rede om hom genadig te wees nie. Die mens kan niks by die HERE bring en dan sê: “HERE, dit is 'n rede hoekom U ons nou kan vergewe” nie.

By onsself is geen enkele rede daarvoor te vinde nie. Nogtans kan die Psalmdigter met groot eerbied en sekerheid sê: "Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word."

As die HERE vergewe, vergewe Hy regtig. Dan het die sonde regtig uit Sy gedagtes verdwyn en Hy kom dan nooit meer daarop terug nie. Sien Miga 7: 19.

As 'n mens redding van die ewige oordeel soek en uit die dieptes gered wil word, moet hy dit nie by homself soek  nie. Die enigste manier om uit die dieptes gehaal te word, is deur vergifnis.Die HERE alleen kan dit gee.

Wat is nou die doel van God se vergifnis in ons lewe? Wat  moet dit in ons lewe op aarde bewerk? Dit word in die tweede deel van vers 4 genoem. Die doel is, dat ons vanuit die vergifnis van ons sondes leer, om eerbiedig vir Hom te  lewe. Dat die HERE se liefde in Christus vir ons so groot is  en so in ons hart deurdring, dat ons deur blydskap en  dankbaarheid nie anders wil, as om in vrees vir die HERE, in diepe eerbied vir en afhanklikheid van Hom te lewe. Dit is nie angs en vrees wat ons by Christus bring nie. Dit is nie angs en vrees wat ons vir die HERE laat lewe nie. Let op  die volgende sin in artikel 24 van die NGB: "Daarom is  daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die  mens vir 'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy daarsonder nooit iets uit liefde tot God  doen nie maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis.”

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VII)

 

“Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.” Kolossenzen 3:8,9

 

Ook in de gemeente van de Here Jezus gebeurt het, dat we het ene moment de naam van God in onze mond nemen, over Hem goed spreken en vlak daarna op een ander moment beginnen te roddelen en slecht over een ander in de gemeente of in onze kennissenkring te praten. Misschien hebben we net gelezen of gebeden of komen net uit de kerk en krijgen we ruzie en schelden we de ander ineens voor alles uit wat maar lelijk is. Het kan zo gauw gebeuren dat we met een dubbele tong spreken. Als dat gebeurt en een ander zegt er iets van, dan zijn we nogal eens geneigd om daarover luchtig te doen. Dan zeggen we: Doe niet zo moeilijk. Ik ben ook maar een mens. Vooral als we op roddelen, op negatief praten over een ander aangesproken worden. Dan is onze reactie zo makkelijk: doe niet zo wereldvreemd, dat doet bijna iedereen.

En toch hoort dat roddelen, dat negatief praten over de ander, het kritisch zijn op de ander zonder er met de ander in liefde over te hebben gesproken niet bij het mens-zijn zoals de HERE dat bedoeld heeft. Zoals het ook echt goed voor ons is. Kijk maar eens in het Jakobus 3: 9b,10: “… en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.  Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.”  Dan volgen er in vers 11 en 12 voorbeelden die laten zien dat het niet goed is dat uit een bron, en dus uit een leven, twee tegenstrijdige geluiden komen.

Je ziet dat de HERE het zo niet wil. Hij heeft het zo niet bedoeld. Want ieder mens is als beeld van Hem bedoeld. Dat beeld van Hem mogen wij niet met grove, beledigende, onnodig kritische woorden de grond in boren. We mogen een ander mens niet met onze woorden onnodig van ons afstoten. Een ander mens mag in onze ogen nooit te minderwaardig zijn om in liefde te behandelen, ook met onze woorden. Dat de HERE dat ook heel echt meent, zie je in de al eerder aangehaalde  woorden van de Here Jezus:  “Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.” Mattheüs  15:11. 

Hier zie je hoe belangrijk het is dat we elkaar helpen, elkaar aanspreken om niet te roddelen, om een ander niet met grove woorden van ons af te stoten of te bekritiseren.

 

TE SCHULDIG OM GEHELP TE WORD?

 

“Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” Psalm 130:3,4

 

As die digter van ons Psalm na sy eie lewe kyk, bly geen  hoop in sy hart oor nie. Dan begin alles in hom daaraan   twyfel, of die HERE vir hom sal help. As 'n mens net op sy eie hart, sy verlede, of wat hy gedoen het begin let, krimp hy vir die HERE in mekaar. Een sonde in ons hele lewe, is genoeg om vir altyd deur God veroordeel te word.

As die HERE ons sondes op waarde sou skat, sou geen enkele persoon ook maar een oomblik sonder God se ewige oordeel kan bestaan nie. Sien ook Psalm 143: 2; Mal 4: 2; NGB art 14; HK vr/ant 4, 5, 8, 10, 11 en DL I, 1.Die woord  “ongeregtigheid” wat in vers 3 gebruik word, dui veral op die verdorwenheid van die mens se hart. Die mens wil sondig. Sy hart is op die sonde gerig. As die HERE die verdorwenheid van ons hart, wat steeds weer in dade uitkom, teenoor ons persoonlik in berekening bring, wag net God se oordeel vir ons.

Dit maak duidelik dat ons ons nooit op ons goeie werke, op die dinge wat ons uit geloof gedoen het, vir ons verlossing  kan beroep nie, want selfs een sonde is genoeg vir ons ewige veroordeling.

As vers 3 die laaste was wat die Psalmdigter kon sê, was  alles aanwesig om moedeloos en radeloos te word. Die sonde is die oorsaak vir die dieptes waarin 'n mens homself bevind. Wie hierdie dieptes in sy lewe nie erken nie, wie geen werklike skuldbesef het nie, wie homself nog nie so sleg vind nie, deel nie in wat ons in vers 4 lees nie.

Hierby is baie belangrik wat ons in 1 Joh 1: 8,9 lees: "As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle   ongeregtigheid te reinig."

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VI)

 

“Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.” Kolossenzen 3:8,9

 

We hebben gezien dat we ook onze mond in liefde voor de HEERE en onze naaste hebben te gebruiken. Dat betekent naar de mensen om ons heen met liefde en in teerheid. Geen harde en vuile taal. Bekend staan om onze vriendelijkheid en liefdevol spreken in onze woorden onder elkaar en naar buiten toe. Dat roept nog al eens kritische reacties op als je dit zegt. Dan hoor je maar altijd die liefde. Dan merk je hoe juist Gods liefde scherp is en ons ontdekt aan onze zonden. Dat willen velen niet. Juist je onttrekken aan Gods liefde zorgt voor hardheid in woorden.

Er is ook nog iets anders. Dat is wat we hier in Kolossenzen 3 lezen. Juist in de gemeente van Christus moet het zo zijn vanuit Gods liefde dat we niet liegen. Dat we elkaar niet om de tuin leiden. Dat we juist eerlijk zijn. Dat daarin de ambtsdragers ook goede leiding geven in woorden en in eigen leven. Juist in de gemeente van Christus kunnen we open en eerlijk naar elkaar zijn. Als dat betekent dat we iets hebben op te biechten dan vragen we elkaar vergeving. Om daarna open en eerlijk met elkaar voor Gods ogen verder te kunnen. Liegen betekent dat je iets te verbergen hebt tegenover de ander. Dat er geen open gesprek kan zijn bij een open Bijbel. We hebben vaak allerlei redenen waarom we dat niet zouden kunnen of het niet verstandig zou zijn. Dat moeten we als smoesjes voor Gods ogen wegdoen om juist vanuit een leven met de HEERE te groeien in een leven waarin we open naar elkaar zijn. Om zo samen Gods weg te gaan en elkaar in liefde te corrigeren. We moeten ook bedenken dat liegen voor de HEERE echt heel erg is. Dat belijden we ook in de Catechismus. Lees maar mee: “Wat eist God in het negende gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen kwaadspreker of lasteraar ben.
Dat ik ook niemand lichtvaardig en onverhoord veroordeel of help veroordelen.
Maar dat ik alle liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste de zware toorn van God niet op mij laden wil.”

Eerlijk en oprecht met elkaar omgaan en zo een licht in de wereld zijn persoonlijk en als gemeente. Daartoe roept Christus ons.

 

 

HOE GROOT IS DIE NOOD!

 

“'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o Here! Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.” Psalm 130:1,2

 

Psalm 130 staan as een van die 7 boetpsalms bekend. Die ander wat, vanaf die begin van die christelike Kerk,  boetpsalms genoem word, is: 6, 32, 38, 51, 102 en 143.

Hierdie Psalms beklemtoon op 'n besondere manier die boete, die skuld, wat 'n mens teenoor die HERE het. Dit is opvallend, dat een van die Psalms wat as voorbereiding op die besondere ontmoeting met die HERE in die tempel moet dien, 'n boetpsalm is. Dit wys ons daarop, dat ons ons op die ontmoeting met die HERE moet voorberei, ook deur ons eie skuld teenoor die HERE te ken en te bely. Sonder jou eie posisie as sondaar teenoor die HERE te ken, kan 'n mens nie op 'n goeie manier die HERE ontmoet nie en kan 'n mens nie op 'n goeie manier kerk toe kom nie.

Die digter se nood is groot. So groot, dat hy dit met die  dieptes vergelyk. Wat word met hierdie dieptes bedoel? Dit is die dieptes van die see. Dieselfde woord word ook in  Psalm 69: 3,15; Jes 51: 10 en Es 27: 34 gebruik.

Die digter se probleme is so groot, dat hy dit met die dieptes  van die see vergelyk. Hy is in daardie dieptes. Uit daardie  dieptes kan 'n mens nie kom nie. Aan alle kante word 'n mens deur die branders bedreig. Nêrens vind hy iewers vaste grond onder sy voete nie.  'n Mens kan in hierdie omstandighede net om hulp roep.

Die digter van hierdie Psalm roep nie 'n mens te hulp nie. Hy weet dat dit sinneloos sou wees. Menslike hulp is in hierdie omstandighede te min. 'n Mens is te swak om nou die regte hulp te bied. Daarvan lees ons o.a. ook in Psalm 146: 3-6: "Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot  in ewigheid."

Die adres wat God se kind in nood soek, is die HERE. Ons wat  Christus ken, mag deur Hom die weg tot die HERE as ons Vader gaan. Dit is Jesus Christus wat vir ons sê: "Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is  sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle  siele; want my juk is sag en my las is lig." (Mat 11: 28-30).

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (V)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Schelden doet geen zeer. Het zijn maar woorden. Dit zijn uitspraken die we nogal eens hoorden. We weten in onze tijd hoe verschrikkelijk onwaar deze zijn. Wat kunnen woorden voor de naaste, hoe onwaar ook, een verwoestende uitwerking hebben. Ook psychisch gezien. De wil van God om ook in onze woorden teer en liefdevol te zijn, laten de echte wijsheid zien.

Dat het hierbij om de wil van God gaat, laat de Here Jezus ook zien als Hij over het laatste oordeel spreekt. De woorden van de Here Jezus die ik nu noem hebben ook een plaats gekregen in onze belijdenis. In artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het gaat me nu om wat we lezen in Mattheus 12:36,37: “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”

Wat we gezegd hebben en hoe we het gezegd hebben in ons leven doet er toe. De HEERE zegt in het oordeel niet: Ach het waren maar woorden, dat is allemaal niet zo erg. Nee, tot op onze woorden en ook tot in onze gedachten en gevoelens komen we in het oordeel. Dan gaat het er ook om hoe we dingen gezegd hebben. De Here Jezus maakt duidelijk dat we nooit onze schouders mogen ophalen over woorden en hoe dingen gezegd zijn. Dat we ook nooit kunnen zeggen: het is toch waar en dan maakt het niet uit hoe ik het zeg.

We hebben elkaar vanuit Gods Woord te corrigeren en leiding te geven om ook met onze woorden vol liefde voor God en onze naaste te leven. Ook dat is deel van de leer die ons leven heeft te bepalen. Ook dit zal vanaf de preekstoelen, in de catechisatielokalen, op de huisbezoeken en in het leiding geven door de ambtsdragers een belangrijke rol moeten spelen. Christus zegt ons dat onze woorden in het oordeel komen en daarom hebben ook ambtsdragers daarin geestelijk leiding te geven en geestelijk te beoordelen.   We mogen niet spelen met onze woorden om onszelf maar te kunnen zijn. We hebben onszelf te buigen onder het onderwijs dat de Geest ons in het Woord geeft. Ook op dit punt.

 

SORG VIR DIE ARMES (VI slot)

 

“Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.” Deuteronomium 15: 10,11

 

Wie vanuit Christus se liefde graag en gul gee word vanuit menslike oogpunt armer. Dit lyk so maar dit is 'n leuen. Alles wat ons nie vanuit Christus se werk en liefde beskou nie is 'n leuen. Wanneer jy uit liefde jou hand wyd oopmaak vir die ellendige en arme onder God se volk word jy al hoe ryker. Dan word ons saam as gemeente al hoe ryker. Want dan kom die HERE se seën oor ons lewe. Dit word in die boek Spreuke op 'n pragtige manier onder woorde gebring:

"Wie hom ontferm oor die arme, leen die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde.(19:17) Wie aan die arme gee, sal nie gebrek lei nie; maar hy wat sy oë toemaak, word swaar vervloek." (28:27)

Dit nërens vir nodig om in jou hart bedroef te voel wanneer jy gee nie. Dis nie belangrik dat jy en ek in luukse kan lewe nie maar dat onder die HERE se seën lewe. Dan is ons ryker as die rykste man of vrou op aarde wat nie met die HERE lewe nie. Laat ons ons eie hart en lewe beproef of ons so lewe en voel. Laat God se Woord en Sy liefde ons juis in hierdie rigting dring. Dis onmoontlik om God lief te hê en nie jou broeder nie al kos dit vir jou baie geld. Die geld moet binne Christus se gemeente rol om saam in vreugde, in die blydskap van die vergewing van die sondes optimaal vir Christus en Sy ryk te kan werk.

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (IV)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Juist onze tong en mond gebruiken we zo gauw verkeerd. Als we dat doen heeft het ook vaak grote gevolgen. Ook dat heeft de Geest ons al laten zien in Jakobus 3:56,8: “Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt.  Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.  …. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.”

Onze tong laat vaak zien wat er in ons hart leeft. Als uit onze monden negatieve dingen over onze naaste komen, die we niet met die ander zelf bespreken, luisteren we daar ook vaak graag naar. Het lijkt soms of we genieten van het negatieve dat over een ander verteld wordt. Ook dat lezen we al in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Spreuken 26:22:  “De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.”

Dan gaat het hier bij lasteren niet alleen om negatieve dingen over de ander die waar zijn. Soms hoor je mensen zeggen: ik roddel niet, want wat ik zeg is echt helemaal waar. Zelfs als dat zo is en je hebt niet met de ander zelf gesproken is het laster. Zelfs al is het helemaal waar, maar het is niet nodig om dit aan een ander te vertellen, is het toch laster. Als je negatieve dingen over een ander weet, of je hebt kritiek op een ander dan ga je dat niet verder brengen, maar houd je dat in een zo klein mogelijk kring. Om juist samen verder te komen. Om juist in de vrede van Christus samen verder te leven. Het is juist ook daarom dat de Here Jezus ons in Mattheus 18 laat zien, dat we het negatieve van de ander met de ander zelf moeten bespreken en in een zo’n klein mogelijk kring moeten houden als dat maar enigszins kan.

 

 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

 

“Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?” 1 Korinthe 1:11-13

 

Wat een spanning en verwarring in de wereld van nu. Wat een spanningen, verdriet en verwarring in zoveel kerken in ons land op dit moment. Wat staan er een kerken op haren en snaren. Wat maakt dit duidelijk dat we eenheid hebben te zoeken en te vinden! Een in Christus, een in een leven volgens Gods onfeilbare Woord.

Helpt het dan om te zeggen dat bij diepe verschillen het alleen maar gaat om verschil in uitleg terwijl we allemaal toch de Bijbel als Gods Woord zien. Dat zou helpen als we samen terugkeren naar dat Woord. Maatr zo is het niet. Je moet ook bedenken dat mensen als Arius en Pelagius van wie hun leer als ketters is veroordeeld ook meenden dat ze volgens de Bijbel leerden en leefden. Ze waren in de ogen van de mensen toen vrome mensen. Zij legden de Bijbel zo uit dat de kerk daarvan moest zeggen zo mag het niet.

We mogen nooit scheurmakers worden. Ik geef zo twee linken naar artikelen die ik geschreven heb die daarop verder ingaan. Het is wel zo dat je niet daar kunt blijven waar dingen geleerd worden die heel duidelijk ingaan tegen wat de HERE in Zijn eigen onfeilbare Woord tegen ons zegt. Dan denk ik o.a. aan vrouw in het ambt, homoseksualiteit. Dan denk ik aan onderwijs waarbij gezegd wordt dat de Geest het in Gods Woord verbiedt maar dat we het vandaag anders kunnen doen omdat de cultuur of wij als mensen de laatste twee eeuwen zo veranderd zijn. Dan is het Woord niet meer veilig, dan krijg je in die kerk o0nderwijs dat van Christus afleidt. Daar kan je niet meer zijn. Dan scheur je niet maar wil je bij Christus blijven als je moet vertrekken. Dat doet zo zeer. Je leven lang. Dat is een van de offers die je dan in je leven om Christus brengt.

Dan is er het gevaar van sektarisme. Je zoekt je eigen kerk volgens je eigen mening en smaak. Ook dat is zo verkeerd. Dan hebben we de eenheid te zoeken en bij eenheid in Christus is dan bijvoorbeeld diversiteit in liturgie (liturgie en liederen die volgens Gods Woord zijn) geen verhindering voor eenheid. Dan mogen we van eigen smaak nooit maar dan ook nooit een blokkade maken. Het enige is, is dit in overeenstemming met Gods Woord. Eigen smaak en gewoonte is dan zo onbelangrijk geworden als je samen Christus kent en volgens Zijn Woord als Verlosser, Koning en God volgt. HEERE leer zo eenheid te zoeken en maak ons klein zodat we die eenheid ook juist in deze tijd vinden! Zo’n een getuigenis in ons land mogen zijn.  

 

https://www.evangeliebelijden.nl/kerk-in-verscheidenheid-kerk-en-verscheurdheid

https://www.evangeliebelijden.nl/samen-gereformeerd-een-diepe-roeping

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (III)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Jakobus schrijft in hoofdstuk 3 van zijn brief over de zonde van de tong. Dat doet hij niet om mensen te zeggen: ‘Je kunt er niets aan doen dat je er met je woorden zo’n puinhoop van maakt in deze wereld.’ Nee, hij schrijft dit om ons te laten zien dat we Christus nodig hebben om vergeving van onze verkeerde woorden. Dat we de Geest nodig hebben om in ons te werken om echt een ander mens te worden en met onze woorden in liefde voor God en onze naaste bezig te zijn.

Het gebed om het werk van de Geest hebben we ook hiervoor zo nodig. Dan leert de Geest ons weer om onze tong volgens Gods bedoeling te gebruiken. Ik geef een paar voorbeelden uit de Bijbel hoe goed en nodig dat is:

a.   “Een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een bedrieger.” Spreuken 14:25

b. “De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.” Spreuken 10:11

c. “In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is weinig waard.  De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand.” Spreuken 10:19-21

d. “Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.” 1 Petrus 3:9-12

e. “Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.” 1 Petrus 4: 11.

 

 

SORG VIR DIE ARMES (V)

 

“Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want 
ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.

Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.” Deuteronomium 15: 10,11

 

 

Die HERE weet wat die werklikheid in hierdie wêreld sal wees. Voordat die Here Jesus terugkom sal selfs onder God se volk altyd armes lewe.  Hulle sal nie ontbreek nie. Ook in Christus se kerk sal dit so wees. Die Here Jesus bepaal Sy leerlinge daarby wanneer Maria Hom met kosbare olie salf. Hierdie fles met baie kosbare reukolie het ’n waarde van omtrent 300 penninge. 1 Penning was die arbeider se dagloon. Die waardevan hierdie fles is dus 'n arbeider se  jaarloon. Wanneer die dissipels Maria bekritiseer omdat dit tog betersou gewees het om 300 peninge aan die  armes te gee, sê Jesus o.a:  "Laat haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle  altyd  by  julle,  maar My het julle nie altyd nie." (Joh 12:7,8 sien ook Mat 26:6-13)

Christus, wat  die Koning van die kerk is verduidelik dat die gebod om vir armes en behoeftiges te sorg nie verdwyn het nie. Hoe meer God se volk van Sy liefde gesien het hoe intenser  hierdie gebod ons lewe raak. Maar dit is nie reg om Maria te kritiseer nie want Sy eer nou juis die Heiland.  Sy  eer  die Koning van die kerk wat deur Sy lyding vir ons  sondes in ons plek, ons juis nog meer dring om vir die armes en behoeftiges te sorg. Sy  liefde  is daarvoor onmisbaar. Wanneer ons regtig met Christus lewe, maak juis  Sy  liefde ons bly wanneer ons kan gee om ander mense te help. Om ander mense in staat te stel om regtig hulle talente  in  God  se diens te kan ontplooi.  Ons lees dit ook wanneer  Paulus aan die gemeente van Korinte in sy tweede brief skryf: "Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem,  nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n  blymoedige  gewer lief.  En  God  het  mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle  opsigte  volop  kan hê en oor vloedig kan wees tot elke  goeie werk. ..... sodat julle in alles ryk kan word tot alle  mildadigheid,  wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want  die  bediening  van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen  in die behoeftes van die heiliges nie,  maar is ook oorvloedig  deur baie danksegginge aan God".  (9:8,9,11,12)

Die  eer van God het ook alles met die hulpbetoon aan armes  en behoeftiges vanuit 'n bly hart te doen.

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (II)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32

 

  Het is goed om er eens op te letten wat de Here Jezus zegt over de omgang met elkaar als het om onze woorden gaat.  Kunnen we in de kerk hard zijn voor elkaar in woorden? Kan het zo zijn dat je kind van God bent en met heel harde woorden met jouw mening een ander in de hoek drijft? Dat je dan zegt: Ik moet dit kunnen zeggen. Anderen moeten niet zo kleinzielig zijn. Is het zo dat je als broers en zussen in geloof kunt samenleven en met grove en harde beschuldigingen komt? Kunnen we dan zeggen dat is hij en hij is nu eenmaal zo? En dan de schouders ophalen.

Laten we dan eens luisteren naar wat de Here Jezus zegt in Mattheus 5. De Here Jezus geeft hier Goddelijk onderwijs en wijst ons de enig goede weg. Zou je dan nog met excuses komen als het gebeurt. Uit de mond van de Zoon van God horen we deze woorden: “Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.” Vs 22. Hier is geen woord Frans bij.

Het was ook voor de Joden toen een heel opvallend woord. Alleen de ernstige gevallen van moord werden door de Hoge Raad behandeld. Eenvoudiger gevallen van moord werden door lagere rechtbanken afgehandeld. Dat mensen elkaar uitscholden of hard verwijten maakten, kwam daar nooit terecht.

De Here Jezus maakt duidelijk dat als je de ander aanspreekt als dwaas of domkop de HEERE dat ernstig opneemt.  Wie in woorden liefdeloos en hard met zijn broer of zus in geloof omgaat, ligt onder Gods oordeel. Dat is het wat Christus ons leert. Dat is dus ook de weg die in Christus’ kerk gewezen moet worden. Die vooral de ambtsdragers hebben te wijzen. Dat is de weg die we hebben te gaan. Om zo ook bekend te staan in de wereld. Hard en stoer zijn hoort niet bij Gods kinderen. In liefde duidelijk maar liefdevol en teer spreken hoort daar wel bij!

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (I)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

De komende tijd wil ik het hebben over de omgang met elkaar in de woorden die we spreken. De aanleiding is dat ik in mijn leven steeds weer mensen ben tegengekomen die zeggen: je moet dingen flink kunnen zeggen. Je moet harde woorden kunnen spreken en daar moeten mensen niet moeilijk over doen. Zeker niet in d3e kerk. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ik moet de dingen zo kunnen zeggen en al dat gepraat over liefde en tere omgang dat is niet zo belangrijk. Mensen die anderen in woorden erg hard aanvallen mogen niet tot de orde geroepen worden en zeker niet door een kerkenraad vermaand worden. Is dat zo. Spreekt de HEERE zo?  Daar gaan we met deze tekst boven de de komende meditaties vanuit verschillende gedeelten in de Bijbel naar kijken.

Jakobus schrijft in hoofdstuk 3: 6 over het rad van de geboorte. Dit is in de HSV met onze levensloop vertaald. Vanaf de geboorte van een mens draait het wiel van het leven. Vanaf het begin is er de zonde die vanuit ons hart zorgt voor verkeerde woorden. Die er voor zorgt dat ons hele leven een verkeerde koers gaat. Een koers die ingaat tegen Gods wil en tegen het liefhebben van de HERE en onze naaste. Ons eigen spreken beheerst ons zo dat we de weg opgaan van die verkeerde woorden. Zo worden wij ook door onze woorden smerig gemaakt en gaan een smerig leven lieden. De Here Jezus wijst daar ook op in Mattheus 15:11:”Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.”

Ons leven als mensen staat zonder Christus en zonder het werk van de Heilige Geest aan ons in verbinding met de hel. Het vuur van de hel steekt ons leven aan. De zonde en de duivel hebben vrije toegang doordat wij als mensen tegen God gekozen hebben. Onze woorden die vanuit ons zondige hart komen, versterken vanaf het begin van ons leven een leven tegen de liefde voor God en de naaste in. In hoofdstuk 3:7,8 leert de HERE ons dat we nooit uit die kringloop in eigen kracht kunnen komen. Wij kunnen als mensen veel. We kunnen zelfs wilde dieren temmen en zorgen dat ze voor ons geen gevaar meer zijn. Zelfs een slang of een leeuw kunnen getemd worden. Maar met de tong en dus ook met ons hart krijgen we dat nooit in eigen kracht voor elkaar. Onze tongen zijn voor ons als mensen ontembaar. Wij blijven uit onszelf achter ons zondige hart en achter onze zondige woorden aanlopen. We lopen dood op de hel. We zijn dan zelf mensen die dodelijk gif verspreiden. Ook hardheid en zomaar beschuldigingen naar een ander horen niet bij het leven van een kind van God. Dat is nooit goed te praten.

 

 

SORG VIR DIE ARMES (IV)

 

Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby — en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en 
hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.” Deuteronomium 15: 9-10

 

Bewys met die geld wat ek vir jou gee ook   barmhartigheid,  wys  juis in die gemeenskap  van die heiliges  en vanuit God se volk, dat jy graag gee. Dat ons alles doen om daarvoor te sorg dat almal soveel as moontlik vouit hulle kultuuropdrag in die wëreld kan vervul.

Dit is vir die HERE 'n groot sonde wanneer onder Sy volk die reg van die arme (Eks 23:6) nie met vreugde en blydskap erken word nie. God se volk het van die HERE die grootste geskenk, Sy eie Seun gekry.  Hy wat Sy lewe vir die sondes van  die gelowiges opgeoffer het. Wanneer ons armes en

behoeftiges en swakkes nie vol vreugde gul wil ondersteun nie Wanneer die wat nie genoeg het nie daaroor tot die HERE moet kla sal dit ons as 'n groot sonde toegereken word. Die woord wat in vers 9 vir sonde  gebruik  word  dui  op 'n sonde wat die HERE 'n mens swaar toereken. Dit word ook duidelik wanneer later in Israel mense net aan hulleself dink en nie vir die armes omgee nie. Dan  hoor ons uit die profeet Amos se mond  hierdie woorde: "Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie; julle het pragtige wingerde geplant, maar sal die wyn daarvan nie drink nie." (5:11 sien ook 4:1; 8:4-8)

Wanneer  onder  die  HERE se volk nie goed vir armes en behoeftiges gesorg word is dit 'n skande. Dit tas die HERE se eer aan. Sy volk is Sy eer, moet  Sy  goedheid en  barmhartigheid  weerspieël en aanbeveel.  Moet wys die hart van Vader in die hemel wat vir skuldige mense, vir sondaars  wat elkeen van ons is,  wat vir brandarme  sondaars die liefste wat Hy het, Sy enigste Seun gegee het. Sy enigste Seun het vir elkeen wat glo sy totale skuld, sy totale armoede betaal.  Wie  vanuit hierdie liefde graag barmhartigheid in en buite die kerk wil bewys, sal die HERE se seën ontvang. 

 

 

SORG VIR DIE ARMES (III)

 

“Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby — en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en 
hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.” Deuteronomium 15: 9-10

 

Dit sou ’n slegte gedagte wees wanneer hy sou dink:  Hoe jammer is dit nou om geld vir armes te gee. Wanneer jy dink: Hoe jammer is dit nou van my geld om dit aan die diakonie te gee. Om dit deur die diakens of deur anderes te gee vir die mense wat in Turkije of Sirië deur die verskriklike aardbewing getref is.

Meerdere kere hoor jy mense sê: Wanneer ek uitreken wat ek dan weggee sou ek daarvoor soveel ander dinge vir myself kon koop.  Ek sou met daardie geld vir myself baie wins kon maak.

Dit kon in Israel gebeur dat 'n arme vir jou kom vra om geld te leen. Dit is in die sesde jaar. Nog amper een jaar en dan sou die sabbatsjaar aanbreek.  Wanneer daardie jaar begin, het elke skuld verdwyn en mag niemand meer geld wat geleen was by 'n ander terugeis nie. Wanneer mense hulle geld as hul eie geld sien is die kans groot dat hulle dan nie wil leen nie.

Die HERE sê nou dat dit baie sleg is wanneer iemand so dink. Wie so dink gaan alles doen om vir die armes nie t gee wat hulle nodig het. Dan sien jy geen ie as iets wat mooi en goed is maar net as iets waardeur jy iets verloor. Dit is in die HERE se oë 'n groot sonde.

Dit maak duidelik dat die HERE nie wil dat ons redeneer vanuit  die gedagte dat die geld wat ons verdien of op ’n ander manier gekry het ons geld is nie.  Wanneer ons die broers diakens geld gee, is dit nie ons geld wat ons weggee nie. Dit is nie ons geld wat die broers diakens beheer nie. Dis ook regtig 'n verkeerde manier van praat wanneer ons sê: Die broers diakens moet suinig met die geld omgaan want dit is ons geld.

Ons  moet mooi bedink dat alles van die HERE is.  Elke sent wat jy verdien, is God se geld. Die HERE leen dit vir jou en sê vir jou: Jy moet dit mooi beheer om daarmee My te eer. Jy moet daarmee Christus se Koninkryk dien. Bly bedink dat dit  My geld is.  Geef daarom gul vir hulle wat in nood is! Gebruik dit in liefde vir God en vir  jou naaste. Dan is jou naaste ook die moslim en die ongelowige wat in  nood is. Laat ons as Christene bekend staan as mense wat graag en veel gee vir hulle wat in nood is.

 

SYNDROOM VAN DOWN  09-02-2023

 

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen? Psalm 11:3   “Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.” Psalm 139:16

 

Hier eerst een aanhaling uit een biologieboek voor de havo dat op het punt van verschijnen staat. Dit deel van het boek is geschreven door de arts Luc Bonneux. “Nu de screening van NIPT veilig is geworden zou hij moeten worden ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat er nog kinderen met deze aandoening (syndroom van Down) worden geboren. Denemarken heeft het begrepen maar Nederland verzaakt zijn preventieplicht, wat blijkt uit het feit dat hier nog kinderen met downsyndroom worden geboren.” Zie het RD van 9 februari p.11

Zo worden jongeren op scholen voorgelicht. Moord op kinderen wordt als iets goeds voorgesteld. Bepaalde mensen worden door ons als minder gezien en dat is lastig en dus zorg je ervoor dat ze gedood worden. Zo eenvoudig is dat toch. Dit terwijl de HEERE ook deze kinderen ons geeft. Bescherming van het leven staat op het spel. Er zouden dus mensen van meer en minder waarde zijn en zij die van meer waarde zijn kunnen dan over anderen besluiten en ze zelfs hun leven afnemen. Dat heet dan een beschaafde Westerse wereld. Je ziet dat als de liefde voor de HEERE en Zijn Woord verdwijnen ook de liefde voor de naaste al meer weggaat. Dan wordt de maatschappij hard en gaat al meer het recht van de sterkste, het recht van de meest ontwikkelde, het recht van een bepaalde groep gelden. Hier zie je hoe denken vanuit het recht van de sterkste of de meest aangepaste voor moord, voor hardheid, voor leven voor jezelf zorgt.

Hoe anders is het echte evangelie. Door Christus is er juist ook voor de zwakke die tot God vlucht vergeving en eeuwig leven. Wat is het nodig om juist op scholen lesboeken te hebben en te ontwikkelen die een heel andere weg wijzen. Die ook ontmaskeren hoe dit soort woorden voor ellende en verderf zaaien. HEERE dank U dat ook iemand met het syndroom van Down voor u een echt mens is dat in Uw liefde mag delen.

Inmiddels is meegedeeld dat het bewuste gedeelte door de uitgever wordt teruggenomen omdat dit teveel mensen kwetst.  Het is wel opvallend dat de rede daarvoor is dat ze andere niet willen kwetsen. Op geen manier wordt ingezien hoe diep ingrijpend de geuite mening is en dat het hier om iets gaat dat in zichzelf slecht is.

 

SORG VIR DIE ARMES (II)

 

“As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek.” Deuteronomium 15: 7,8

 

Juis om blywende armoede te bestry het die HERE O.a.  die sabbatsjaar en die jubeljaar ingestel. Sien Levitikus 25 Dit kon gebeur dat iemand soveel skuld teenoor 'n ander gemaak het dat selfs sybesittings  nie  genoeg oplewer om te kan afbetaal nie.  Dan kon dit  gebeur  dat  die  een  Israëliet 'n slaaf van ’n ander Israeliet word.  Hoe groot die skuld ook was, altyd het die Israëlitische slaaf uitsig gehad.  Want elke sewende jaar was die  sabbatsjaar  en  dan moes elke slaaf vrygelaat word en was elke skuld onder Israel kwytgeskeld. 

Dan het elke Israëliet weer 'n skoon lei gehad. Elke vyftigste jaar was dit jubeljaar. Dan  was dit selfs so dat elke familie weer sy  oorspronklike stuk grond teruggekry het.  Mense wat groot stukke land in besit gekry het, het dit dan weer verloor en moes dit weer aan die familie teruggee wat dit oorspronklik by  die  verowering  van  Kanaän gekry het. Ook dit was 'n maatreël  van die HERE om daarvoor te sorg dat sekere families en geslagte nie vir altyd tot armoede sou verval nie. Binne  God  se volk, binne die HERE se verbond moet elkeen uitsig  kan hê,  moet ook in materiele sin mense uitsig kan hê.

Daarom is die HERE se opdrag om jou hart nie te verhard en jou  hand nie toe te hou nie wanneer 'n arm broer of suster  by  jou  kom  om hulp te vra. Dit moet juis so wees dat jy  graag  vir hom  of haar gee.  Dat jy hom of haar graag wil leen  en  dit  ook  gul  wil doen. Dit wat hy nodig het om regtig met sy gesin so te kan lewe dat hy met sy gesin in diens van Christus kan lewe, moet ons hom graag wil gee wanneer dit vir ons moontlik is. Wanneer in 'n gesin die gawes aanwesig is om kinders te versorg en op te voed,  om hulle  tot diens aan Christus te lei mag gebrek aan geld geenbelemmering wees om nog kinders te kry nie. 

Dit moet so wees dat ons dink vanuit die HERE se opdrag, vanuit die  gemeenskap van die heiliges waar Hy ons aan mekaar gegee  het.  Dan word ons denke verander.  Dan begin ons so  dink:  Hoe heerlik is dit dat ons daarvoor kan sorg dat mense dit kry waardeur hulle hul talente en hul lewe vol uitsig vir die HERE kan leef.

 'n  Israeliet  moes  leer om sy arme broer of suster dit te leen  wat die ander regtig nodig het sonder dat hy die kansop  terugbetaling in rekening sou bring.  Oor die laaste die volgende keer meer.

 

SORG VIR DIE ARMES (I)

 

“As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek.” Deuteronomium 15: 7,8

 

Israel is God se volk.  Israel is die volk van die verbond.  Dit  is  die  volk wat die HERE uit Egipte verlos het.  Hoe moeilik  en  swaar  was die lewe in Egipte.  Hoe moes hulle daar as 'n slawevolk lewe. Nou het die HERE hulle bevry. 40 Jare  het  hulle  vanwe‰  klein  en ongeloof in die woestyn rondgetrek.  Die beloofde land Kana„n is nou in sig. Nog 'n  kort  rukkie  en die volk sal in die land lewe wat van melk  en  heuning  oorvloei.  Net voordat dit gebeur hou Moses sy  laaste  toespraak.   Hy  mag nie in die beloofde land inkom   nie. Hy moet omdat hy op 'n sekere oomblik die HERE nie die eer  gegee  nie  het maar op homself gewys het net voor die  drumpel van Kana„n sterwe.

In Sy laaste toespraak maak Hy die volk van die verbond nog een keer duidelik hoe die HERE wil dat hulle lewe.  Hoe die lewe in die verbond moet wees.  'n Element wat Moses in die HERE  se  naam  dan  nog 'n keer beklemtoon is die sorg vir  hulle wat geen of min inkomstes het. Die volk moet daarvoor sorg  dat  die  priesters wat geen eie stuk grond gekry het van  hulle  werk in diens van die evangelie sonder sorg kan lewe.   Hulle  moet  ook daarvoor sorg dat die vreemdeling, wees  en  weduwee  in vreugde kan lewe al het hulle geen of  min  inkomstes.  Wanneer alles volgens die HERE se wet reg sou  funksioneer,  wanneer elke lidmaat van God se volk in volmaakte  gehoorsaamheid  sou  lewe,   sou daar geen armes onder  die verbondsvolk wees nie. Dit is waarop die HERE Sy           volk in vers 1-6 wys.

Dit is die situasie waarna God se volk moet strewe. Die HERE  weet  dat  hierdie  volmaakte situasie nie sal ontstaan nie. Daarom gee Hy sosiale wette aan Sy volk om die armoede wat  sal ontstaan te bestry. More meer hieroor.

 

VERSCHRIKKELIJKE AARDBEVING

 

“Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was.” Psalm 18:8

 

Een geweldige aardbeving. Wat een verwoesting. Wat een ellende. Wat een gewonden en een doden. Wat een angst. Gebouwen storten als een kaartenhuis in elkaar. Wat zijn de mensen in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zwaar getroffen. We kunnen het via onze media van heel dichtbij zien.

Wanneer we met geestelijke ogen daarna kijken zijn er zeker drie dingen die we daarbij moeten bedenken.

 1. Wat een ellende! Wat is het nodig om met open hart en handen te geven om de mensen die getroffen zijn te helpen. Want het kon ons net zo goed getroffen hebben. Dat brengt me bij het tweede.
 2. Aardbevingen waarbij dood en verderf te zien is. Waarbij er zoveel verwoest wordt. Al blijf je leven, tekent het je leven en geeft het veel verdriet en zorg. Dat is het gevolg van onze zonden. Van ons allemaal. Daarom hebben aardbevingen met Gods toorn te maken.  Het is het gevolg van de zondeval. Wij als mensen hebben het de wereld ingebracht. Daarom past het ons niet om met een beschuldigende vinger naar God te wijzen. Het past ons om juist bij Hem hulp te zoeken. Om te beseffen dat Hij God is en dat de enige die ons blijvende hulp kan geven Jezus Christus is.
 3. De aarde die schudt, die beweegt laat zien dat we het niet van de aarde moeten hebben. Dat het nodig is om bij de Schepper van het hele heelal ons leven te zoeken. Zo in een aardbeving ook een stem die ons allemaal oproept om verder te kijken dan de aarde. Om te beseffen dat je leven op aarde zomaar afgelopen kan zijn. Toch is het niet nodig om wanhopig te zijn. Wij als mensen zijn de schuld van verwoestende aardbevingen. De HEERE stuurde Zijn Zoon om voor wie gelooft en zich aan Hem toevertrouwt een eeuwig leven te verdienen waar geen natuurrampen meer op aarde voorkomen. Waar het leven een en al vrede en rust is. Waar je altijd veilig bent omdat Christus jouw zonden en de straf op die zonden dan gedragen heeft. Zo is ook deze aardbeving een oproep om tot Christus te gaan.

 

 

DOOR HET WOORD GEHEILIGD

 

“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; 
Uw woord is de waarheid.”  Johannes 17:16,17

 

Uw Woord is de waarheid. Dat zegt de Here Jezus. Dat heeft de Heilige Geest laten opschrijven voor alle eeuwen. Het Woord van God is de waarheid. De Here Jezus bidt dat we door dat Woord van God geheiligd zullen worden.

Dat is als het goed is voor ons een grote stimulans om naar de woorden van God zoals we die in de Bijbel vinden te luisteren. Wat gebeurt er als je naar Vader in de hemel als Zijn kind naar Hem luistert? Dan komt er verandering in je leven. Dan is de mening van de meerderheid om je heen niet de maatstaf voor je denken, spreken en handelen. Dan vraag je je af of wat mensen zeggen de waarheid is. Ik heb het hier niet over complottheorieën. Dat zijn namelijk net zo goed menselijke meningen. Het gaat me er hier om dat dat we meningen en wat we doen toetsen aan wat de HEERE zegt. Wat Hij zegt is waar. Als je wilt weten wat een goed leven is dan moet je bij de Bijbel zijn. Dan leert de Geest je wat de werkelijkheid is en hoe je hebt te leven tot de gevoelens in je hart toe.

Bedenk dat de Here Jezus dit zegt binnen de kerk op dat ogenblik. Het is niet zo dat wat de meerderheid in een kerk denkt of voelt dus altijd de waarheid is. Je moet altijd weer terug naar de HEERE zelf.

Wie luistert met zijn of haar hart en in eigen leven volgens Gods woorden gaat leven die wordt door de Vader in de hemel geheiligd. Dan kom je apart te staan. Samen met al die anderen die in liefde voor Christus en Zijn Woord leven. Dan kom je tegenover het leven en denken van de wereld te staan. Dan zoek je niet het compromis met het leven en denken van de wereld. Dan wil je geen dubbelleven leiden. Dan  bid je dat de Geest je leert leven volgens de waarheid, volgens Gods onderwijs aan ons gegeven. Hoe vreemd dat ook klinkt in de wereld om je heen. Dan heiligt God je zodat je hoort bij het volk dat voor eeuwig toekomst heeft. Dan ligt het heilige, zondeloze leven van Christus over je heen. Het leven van hem die voor jou de straf voor eeuwig gedragen en zo weggenomen heeft.

 

 

 

GELUK?

 

“Hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.” Handelingen 14:17

 

We hebben tot nu toe een zachte winter. Dat zorgt er voor dat we geen gas tekort hebben. Deze week kwam in het nieuws dat een topman van Shell daarvan zei dat het geluk was. Hij wilde er voor waarschuwen dat het volgend jaar heel anders kan zijn en we onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Dat laatste is waar. Toch is het opvallend dat de zachte winter hier geluk wordt genoemd.

Je ziet hier dat de HEERE als de enig levende God vergeten wordt. We denken alleen vanuit de schepping en niet vanuit de Schepper. We hebben zo’n onwerkelijk klein wereldbeeld voor onszelf ontwikkeld.

Waaraan hebben we de zachte winter die we in deze spannende tijden zo nodig hebben te danken? Aan klimaatverandering, aan het lot? Nee, aan de HEERE die regen en droge tijden, vruchtbare maar ook onvruchtbare jaren geeft. We zullen in de eerste plaats moeten bidden tot God. Dat Hij ons dat geeft wat we in deze omstandigheden zo nodig hebben. Wij kunnen denken dat wij de geschiedenis maken of dat het niets anders is als een onberekenbare reis door de tijd maken.

Dat is gelukkig niet zo. Het is Christus die vanuit de hemel regeert.

Laten we ons klein maken voor Hem en belijden dat we er op deze wereld een grote puinhoop van maken. Dat we allemaal de hel van een altijddurende oorlog in de kou verdiend hebben. Laten we bidden dat de HEERE zorgt. Dat Hij ons leert, en al meer mensen om in diepe afhankelijk van Christus. 

 

BASIESE GELOOF: SO SEKER VERLOS VAN DIE TOEKOMSTIGE TOORN!

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Geen enkele mens kan aan die toorn van God ontkom nie. Want niemand is sonder sonde en skuld nie. Almal verdien daardie verskriklike toorn op die dag van Jesus se terugkeer. Nogtans mag die gelowiges selfs uitsien na daardie dag. Hulle mag sonder angs in hulle hart op hierdie dag wag. Hoekom? Hoekom mag jy as God se gelowige kind byvoorbeeld die fees van die Nagmaal vier wat ook ‘n teken en seël daarvan is dat die Here Jesus sal terugkom. Omdat die Nagmaal ook die seël daarvan is dat Christus ook vir die gelowiges verdien het dat God se toekomsitge toorn hulle nie tref nie omdat Christus dit gedra het. Omdat die Nagmaal ook die versekering is dat vir die gelowiges die Here Jesus se terugkeer juis beteken dat hulle saam met al die gelowiges  met Christus fees sal vier op die nuwe aarde. Die enigste rede daarvoor is dat Jesus jou deur die dra van die straf wat ons verdien het  van die toekomstige toorn verlos het. Jy en ek het die toorn regtig verdien maar Christus het in selfopofferende liefde dit dan vir die gelowiges gedra. Wat ‘n liefde van God se Seun. Wat ‘n houvas en bemoediging in die lewe. Hoe heerlik is dit as ons in geloof, in diepe afhanklikheid van die HERE op hierdie aarde leef. Dan mag ons so seker as jy ons brood en wyn by de Nagmaal proe, so seker as jy dit gesien vir jou lewe weet: “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons , of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.”  1 Tes 5:9,10

Lewe met Christus is lewe, ewig verlos van God se toorn deur Sy liefde alleen! Deur Christus se offer vir ons, in ons plek alleen!

 

VERZOENING NIET UITSTELLEN

 

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave." Mattheus 5:23,24

 

Een aantal dagen geleden schreef ik iets over het omgaan met elkaar. Juist ook in de kerk van Christus. Dit is daarop een vervolg. Wij erkennen Christus in de kerk als onze God, Koning en Verlosser. Hij heeft het over ons te zeggen. Dat geldt dus ook van deze woorden die uit de mond van de Here Jezus zijn gekomen om ons de goede weg te wijzen.

Als ik dan naar de praktijk kijk, ben ik er van overtuigd dat deze woorden van de Here Jezus een van die zijn die we met vrome woorden nogal eens aan onze laars lappen. Als er problemen ontstaan, als mensen iets tegen elkaar hebben, zijn we er goed in om te zeggen dat het tijd moet hebben, dat we procedures moeten maken, dat het nu te gevoelig ligt, dat we er nog niet klaar voor zijn om er nu over te praten. Dat we er nog niet aan toe zijn. Het klinkt allemaal zo mooi en wijs.

Het gevolg is meerdere keren dat de wortels van verbittering en afstand naar elkaar al meer beginnen te groeien. Omdat we niet de wijsheid van onze God en Verlosser in praktijk brengen. Omdat we te trots en te eigenwijs zijn. Wat zorgt dat voor een ellende en voor veel meer werk dan nodig is. De Here Jezus zegt naar nu vertaald:  wanneer je op zondag naar de kerk  gaat of omdat je vanwege gezondheid  een kerkdienst voor het scherm meebeleeft, moet je eerst naar de ander gaan die iets tegen je heeft om het op te lossen. Ook als je denkt dat het niet jouw schuld is. Niet uitstellen, niet op de lange baan schuiven, geen kans geven om verbitterd te worden.

Geen formalisme in de zin van dat pas over zoveel tijd er een vergadering is waar dit ter sprake komt. Als broeders en zusters altijd de vrede zoeken. Met een open hart vanuit Gods liefde naar elkaar. Wat zou het een zegen zijn als we zo leren leven. Wat zou dat een heerlijk getuigenis naar buiten zijn en een blijdschap en vrede in de kerk geven. Weg met alle formalisme en leven vanuit Gods liefde met elkaar. Als ambtsdragers hebben we daarin het goede voorbeeld te geven. Altijd weer. Je nooit verschuilen achter regels maar elkaar zoeken volgens de woorden van onze God en Verlosser.

 

BASIESE GELOOF: VERLOS VAN DIE TOEKOMSTIGE TOORN

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Die heidene wat toe in Tessalonika en in die hele Grieks-Romeinse wêreld geleef het, het groot geword met verhale oor godeseuns. As die inwoners van Tessalonika oor die water uitgekyk het en dit was helder weer het hulle die godeberg Olympus by Atene gesien. Daar leef die oppergod Zeus met al die godeseuns wat eendag by vroue op aarde verwek is en nou ook gode geword het.

Hierdie verhale en die gevolge wat dit vir die Tessalonisense in hulle dagelikse lewe gehad het, het hulle agter hulle rue gelaat. Hulle kyk nie meer vol verwagting na die Olympusberg nie maar na die hemel. Hulle is nie meer bang vir die grillige en onbetroubare aksies van die gode nie maar verwag van die hemel die Seun van God Jesus Christus. Hulle verwag Hom as die Redder van hulle lewe.

Dit is duidelik dat die apostels in hulle prediking Christus se terugkeer en wat daarmee saamhang as ‘n basiese element van die prediking en die eerste onderwys gesien het. Steeds weer lees ons daarvan as hulle die evangelie ‘n eerste keer verkondig. ‘n Duidelike voorbeeld daarvan is ook as Paulus op die berg Areopagus in Atene die evangelie vir die geleerde Grieke verkondig. Ons lees daarvan in Handelinge 17:30,31:

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.”

Die Tessalonisense wag op die Seun van God wat nou in die hemel woon. Die woord wat hier vir verwag gebruik word lê die klem daarop dat hulle geduldig wag. Hulle weet verseker dat Hy kom maar hulle kan afwag wanneer dit gebeur. Hierdie sekere verwagting dat Christus van die hemel sal kom, stimuleer hulle lewe met Hom. Hulle wil nou in liefde en gehoorsaamheid aan Hom hulle lewe vorm gee. Hulle weet hoe beslissend Sy terugkeer is, hulle weet dat Hy die magtige koning is. Want hulle weet en glo dat Hy uit die dode opgewek is. Hulle glo dat Christus se opstanding God se aanwysing is dat Hy die offer van Sy Seun vir die gelowiges aangeneem het. Hulle weet dat die opstanding van die Here Jesus Hom ook so duidelik as God se Seun as as die Here, die Koning aangewys het. Paulus skryf daarvan in Rom 1:4: “en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here”.

 

DE BIJBEL GODS PRACHTIGE CADEAU VOOR HEEL MIJN LEVEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen,

Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De Bijbel als prachtig cadeau. De Bijbel die midden in je leven staat. De stem van God die bepaalt wie je bent. Waarom:

Omdat Gods stem beslissend is bij de beslissingen in mijn leven.

Omdat de Bijbel als de stem van de Goede Herder voor mijn omgang met de mensen om me heen beslissend is.

Omdat Gods stem leidend is bij het opvoeden van mijn kinderen.

Omdat de stem van de Geest door de Bijbel mij leert hoe ik met mijn werk en opleiding heb om te gaan.

Omdat de stem van mijn hemelse Vader die door de Bijbel tot mij komt mij leert hoe ik in mijn huwelijk sta of hoe ik met mijn single zijn of mijn kinderloosheid om ga.

Omdat Gods stem mij leert wat voor man of vrouw ik in dit leven heb te zoeken en waar ik niet moet zoeken en vinden.

Omdat de HEERE mij door Zijn Woord leert hoe ik me heb op te stellen als er spanningen en conflicten zijn.

Omdat de Drie-enige God door de Bijbel mij leert hoe ik met geld en goed heb om te gaan.

Omdat de Heere God mij leert door de Bijbel hoe ik met mijn tijd, ook mijn zogenaamde vrije tijd heb om te gaan.

Dit vooral omdat de Geest mij door het Woord leert om bij God als onze Vader en bij Christus als de enige Verlosser van zonde en schuld het echte leven te zoeken en te vinden.

De Bijbel Gods geschenk voor alles in mijn leven.

HEERE wat bent u goed voor ons om de Bijbel te geven die duidelijk is!

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (III)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Let daarop dat die Heilige Gees dit self vir ons sê dat by die basiese se lewe as Christen behoort dat jy jou bekeer van die afgode. Jy draai jou rug op alles wat stry met die HERE en Sy liefde en Sy wil. Juis in de Bybel wys die Gees dat God se onverdiende liefde so duidelik, so sigbaar, so oorvloedig na ons toegekom. By die doop en die nagmaal sien ons dieselfde.  As jy sien hoe groot God se liefde is dat Hy selfs Sy Seun vir ons gegee het en sien hoe groot Christus se liefde was en is. Hoe Hy gely het om jou skuld te dra dan leer jy raaksien dat bekering is dat jy regtig jou rug dra op alles wat God se naam aantas en jou in stryd met Hom bring.

Dit is wat die HERE vanuit Sy liefde in Christus van ons vra. Dat jy jou rug op die afgode, op die sonde draai en jou tot Hom bekeer. Dat jy Hom as die lewende en waaragtig God dien. Letterlik beteken die woord dien hier dat jy Hom as slaaf volg. Dat jy graag God se slaaf wil wees. ‘n Slaaf wat dan as ‘n kind van God behandel word. ‘n Slaaf wat wil doen wat die enigste ware God sê, wat die enigste God wat waaragtig is, wat die waarheid vir jou wys, sê. Slaaf van God wees is regtig pragtig. Dan staan jy in die ware lewe. Dit vra die die HERE van al Sy kinders. Dan maak dit nie saak  waar ons bly en waarop op hierdie wêreld ons lidmaat van Christus se gemeente is nie. Tussen kerken en lidmate wat regtig  by Christus behoort kan nie daaroor ’n verskil wees dat ons moet en wil breek met ‘n ou sondige lewe nie. Dan mag daar geen verskil wees daarin dat ons in alles slaaf van God wil wees nie. Dan kan daar verskil in kennis wees maar waar die ware liefde, die ware geloof is wil enige kind van God in alles wat hy weet die HERE met sy of haar hele hart gehoorsaam wees, dien en eer. Wie dit nie wil nie beweeg self by God weg en laat die dreiging van die toekomstige toorn oor sy lewe bestaan.

 

 

WAAR LIEFDE WOONT

 

“Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.” Galaten 5:13-15

 

Soms moet je iets van je hart. Dat heeft nu te maken met een ontmoeting met iemand vorige week. Ik kreeg met een man een gesprek. Een goed gesprek. Een gesprek waarbij we samen bij Christus kwamen. Deze man wil niets anders dan de HEERE met Zijn hart dienen. Hij deelde op een goede manier de zorgen die er over het veel kerken zijn. Juist als het gaat om de trouw aan de HEERE en Zijn Woord. Toch was het een gebroken broeder. Hij had in de kerk zoveel ruzie meegemaakt. Zoveel liefdeloosheid. Zoveel moeilijk doen om vormen en regels die niet het evangelie en Gods eigen Woord raken. Zoveel veroordeling had hij gezien en meegemaakt. Op mijn uitnodiging om naar de kerkdienst te komen waar ik voorging, zei hij met tranen in de ogen dat hij dat niet kon. Hij wil dolgraag het evangelie horen maar als hij dan weer in een gemeente komt waar ze over kleine dingen ruzie maken en mensen veroordelen dat kon hij niet meer aan.

Je kunt hiervan van alles vinden. Er is zeker meer van te zeggen. De ellende is dat ik dit in mijn meer dan 35 jaar predikant zijn teveel heb meegemaakt. Ook collega’s die daardoor het onderspit moesten delven. Wat zijn we vaak enthousiast begonnen. Door de HEERE geroepen om dat geweldige evangelie van Christus te verkondigen. Mooier kan er toch niet zijn! Heerlijk het Woord van echte redding mensen mogen verkondigen. Natuurlijk weet je dat er tegenstand zal komen. We zijn zondige mensen. Maar dat geruzie onder mensen, onder mensen die door Gods liefde elkaar liefhebbende broers en zussen horen te zijn om dingen die niet raken of je wel of niet bij Christus hoort, is ten hemel schreiend. Wat gaan daaraan een mensen, wat gaan daar een ambtsdragers, wat gaan daaraan een dienaren van het Woord kapot.

Dan hoor je soms zelfs iemand zeggen: ze moeten eens wat minder soft zijn die mensen, de Here Jezus heeft nog veel erger geleden.

Dat laatste is zo erg als dit in deze omstandigheden gezegd wordt! De Here Jezus leed uit liefde voor zondaren zo erg dat wij dat nooit zouden kunnen. Hij moest zelfs God zijn om dat te kunnen. Wij worden nooit God. We moeten voor zulke dingen geen excuses en zeker geen vrome excuses gebruiken. We moeten onze hand in eigen boezem steken en leren zien dat ons harde liefdeloze gedrag, het gelijk willen hebben om eigen dingen zonde voor de HEERE is. Dan moeten we klein voor Christus worden om helende liefde te kunnen gaan geven. Dat ook echt doen! Onszelf verloochenen. Ik met mijn mening ben niet belangrijk en zeker niet om daardoor scheiding en ellende bij anderen te veroorzaken.  De kerk van Christus moet een trouwe kerk zijn maar mag nooit een harde kerk worden. Dan kun je nog zo rechtzinnig zijn maar als hardheid je leven beheerst naar anderen ben je geen gelovig kind van God.

De liefde voor de naaste is het waarin ons leven met Christus juist vorm moet krijgen.

 

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (III)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Dan was daar nog die verering van allerhande ander gode. As jy in ‘n sekere beroep gestaan het, het jy saam met ander in dieselfde beroep ‘n vereniging gevorm en moes jy saam met hulle reëlmatig die beskermgod van jou beroep in sy of haar heiligdom vereer. Feeste, familiebyeenkomste, die saamkom van die stadbevolking, die amptelik jou beroep kan uitoefen en nog so baie meer het met die verering van afgode saamgehang. Die hele samelewing was daardeur gestempel. Jou hele sosiale lewe ook.

As jy dan sê dat die HERE alleen God is en jy Jesus Christus as jou enigste Redder en Koning volg, word jy gesien as ‘n vyand van die hele samelewing, as ‘n vyand van die mensheid. Jy verbreek dan regtig baie, baie bande.

Die bekering, die hulle rug draai in denke en in doen op die afgode het in Tessalonika plaasgevind. Ons is dikwels geneig om te sê: Jy kan van mense tog nie vra om so radikaal te wees nie. Daar is by mense tog die begin van die lewe met die HERE maar dan kan jy  nog nie van hom of haar verwag om met alles te breek nie. Dan maak jy mense tog ongelukkig en isoleer jy jouself  en ander teveel. So praat ons somtyds as dit oor sending of evangelisasie gaan. So praat en dink ons somtyds ook as dit om ons eie lewe gaan. Jy en ek het nie beelde, afgodsbeelde waarvoor ons kniel nie en ons gaan nie na tempels nie. Maar wat van jou as die god Dionysius sommer in jou lewe verskyn omdat jy van tyd tot tyd teveel drink en die alkohol die stuur in jou liggaam begin oorneem? Wat van jou as jy weet dat ‘n sekere fliek nie goed is nie maar jou vriende sê: Jy moet dit kyk man gaan jy dan na daardie tempel? Wat doen jy as jy fliek kyk of jy kyk televisie of ander sosiale media en die naam van die HERE, die naam van Christus word misbruik. Staan jy dan in die fliek op en verlaat die saal, hou jy op met kyk omdat jou God en Redder se naam aangetas word. Omdat ’n verkeerde beeld van die HERE, van Christus uitgedra word. Draai ons om as Christus se naam lelik gemaak word of is ons eintlik onverskillig? Ons kan baie voorbeelde hierby voeg.

Dink daaroor voor God se oë na of dit te radikaal is. Bedink daarby dat die HERE die God van liefde is wat jou heeltemal wil verlos en wat alle eer in die hele skepping verdien.

 

BESLISSENDE WOORDEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen,

Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De Bijbel is het Woord van God. Dat zijn woorden waarvan we de betekenis eigenlijk niet groot genoeg kunnen maken. Waarom niet?

Zou dat zijn omdat het:

Zo’n oud boek is?

Omdat we er zoveel wijsheid in vinden?

Omdat we er mee opgevoed zijn?

Omdat we kunnen zeggen dat veel van de manier waarop we nu leven voortkomt uit het joods-christelijke van de Bijbel?

Als dat het is waarop we steunen is dat echt niets waard. Dan bouwen we ons leven op zand en gaat de Bijbel in ons leven nooit echt de plaats innemen die het verdient.

De Bijbel is echt het Woord van God. Het is Gods levende stem. Hij spreekt ons in Zijn Woord aan. Als de Bijbel opengaat, begint God met je te praten. Dan komen er de woorden op je af in verhalen, in geboden, in brieven en in profetieën en ook in dichterlijk taal. Dat zijn echt de woorden van de enige levende God. Het zijn de woorden waarvan we in Psalm 12 lezen: “De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.” Vs 7

Het beroerde is dat wij er meesters in geworden zijn om aan dat Woord te sleutelen, om delen van dat Woord buiten de orde te stellen, om onze eigen wijsheid boven de woorden van God te stellen. Dan zeggen we dat de Bijbel grote waarde heeft maar de HEERE moet niet zo dichtbij komen dat we onze mening of ons leven anders moeten inrichten. Dan weten wij  het zo snel  beter of zelfs meer dan de HEERE zelf zegt. Dan moet de Geest die spreekt en Christus die spreekt toch wijken voor onze wijsheid of onze manier van leven. Daarbij hebben we allemaal hand in eigen boezem te steken!

Daartegen is maar een medicijn: het gebed dat de Geest ons klein maakt en ons in onze eigenwijsheid breekt en ons door Christus maakt tot mensen die niet meer willen zijn dan leerlingen van God. Dus ook van Zijn Woord!

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (II)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Waar hierdie woord bekering of bekeer gebruik word gaan dit om ‘n radikale omkeer in jou lewe. Dit gaan nie om jou koers ‘n klein bietjie aan te pas nie maar om ‘n totaal ander koers in jou lewe. Selfs so dat jy jou rug draai op dit wat jy tot nou toe gedoen het. Die woord wat Paulus hier vir bekeer gebruik wys daarop dat dit gaan om ‘n radikale omkeer van jou lewe sowel in denke as in doen. Hoe belangrik is dit ook vir ons. As jy lidmaat van die kerk is, as jy na die preek luister, as jy Nagmaal vier, as jy in God se verbond gebore is, gaan dit nie net daarom dat jy in die evangelie, in Christus glo as ‘n idee nie. Dit gaan nie net daarom dat jy die belangrikste punte van die leer van God se Woord ken nie. Dit is belangrik! Maar dit gaan daarom dat dit jou hele lewe deurtrek. Dat dit sowel jou hele denke asook jou lewe elke dag beheers en stuur.

Jy moet jou eers indink wat dit vir die mense toe beteken het! Watter geweldige verandering dit in hulle lewens was. Die dien van verskillende afgode het hulle hele denke en manier van lewe bepaal. Daar was die aanbidding van Kabeiros wat ook  die voorvaderverering ingesluit het. Dit was ‘n vaste onderdeel van hulle lewe en as jy dit nie gedoen het, was jy verag want jy hou jou voorouers nie in ere nie. Dan was daar die verering van Dionysius wat die god van die wyn en die natuur was. Hierby het behoort die reëlmatige feeste waar die wyn ryklik gevloei het en waarby van Dionysius verwag is dat hy vir hulle ‘n lewe na die dood sou gee. Dit was feeste wat die eenheid van die stadsbevolking gewys het. As jy nie saamdoen,  is jy geen deel van die samelewing nie. Dan is daar die verering van die keiser. Daaraan moet jy saamdoen om te wys hoe jy saam met die hele stad  aan die reëls wat almal aanvaar, lojaal is. Die manier van lewe wat daar onder die keiser as ‘n godheid is, aanvaar jy saam met die ander en jy maak geen onrus nie. Dit is een van die groot beskuldigings teen die Christene dat hulle algemeen aanvaarde reëls nie aanvaar nie en mense tot ‘n ander manier van lewe wil beweeg. Ons lees die beskuldiging juis as Paulus in Tessalonika is. Ons lees naamlik in Hand 17:6,7: “Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, en jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus.”

Jy sien hier dat ons geroep is om as die eerste van ons lewe burger van God se Koninkryk te wees.

 

 

HOMPJE CELLEN

 

“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.” Psalm 139:16

 

Er is in de media weer ophef over het ongeboren kind. De bekende Tim Hofman verdedigd zijn vriendin die over een eigen abortus schrijft en daarbij spreekt over een hompje cellen dat zo verwijderd wordt. Ze biedt daarbij excuses aan dat hompje cellen in haar baarmoeder aan omdat ze er nog niet klaar voor was om daarvoor te zorgen.

Daarop komen reacties. Heel goed voor te stellen. Zeker als je zo in het openbaar schrijft. Op deze reacties komt een felle reactie van Tom Hofman die laat merken hoe hij over het ongeboren leven denkt. Hij schrijft in reactie o.a. dit: “Fascinerend hoe mensen die doorgaans geen zier om mensen en mensenrechten geven (bruine mensen eng! homo’s vies! vrouwen dom!) opeens helemaal wild worden van een klompje cellen laten verwijderen.”

Jouw eerste reactie is waarschijnlijk verontwaardiging. Toch moeten we daar nog even mee wachten. Wat waren o.a. de reacties die er op het schrijven van zijn vriendin kwamen? O.a. dingen zoals dit en dan ook nog anoniem: “„Was ze ook nog niet klaar voor bescherming? Of gewoon te lui om het te gebruiken. Ik wil geen kind dus ik vermoord je maar. Egoïstisch rotvolk”, 

Zo’n reactie is niet goed. Juist als kinderen van God, als gelovigen mogen we niet zo reageren. We hebben op te komen voor het ongeboren kind! Dat ongevormde begin is leven, is een kind dat de HEERE gegeven heeft. Dat kind verdiend juist daarom bescherming. Wij hebben niet het recht om dat kind te doden. Het is al echt een persoon.

Dat moeten we steeds weer met liefde en bewogenheid naar voren brengen maar niet door te gaan schelden en nooit anoniem. Als ik dat eerste bericht lees dan is daar ook een aanknopingspunt. De vrouw die schrijft biedt haar excuses aan. Dat doe je niet als je het alleen als een hompje cellen ziet. Dan zie je doorschemeren het besef dat het toch veel meer is. Dan is het goed om juist daarop te reageren en met liefde duidelijk te maken waarom je voor de bescherming van het ongeboren kind staat. Dat wij als mensen niet boven aan de ladder staan en alleen aan onszelf verantwoording hebben af te leggen maar juist ook aan Hem die ook ons het leven gegeven heeft. Die ook het leven dat in onze ogen als een ongevormd begin begonnen is, gegeven heeft. Niet schelden, niet de bescherming van het ongeboren leven opgeven maar in liefde laten zien hoe de HEERE het leven geeft en we er mee hebben om te gaan. Dat we dan op Gods zorg mogen bouwen en vertrouwen.   

 

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (I)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

 

Die boodskap wat vanuit die gemeente van Tessalonika deur die wêreld eggo is dat hulle voorbeelde van die geloof in Jesus Christus is. Dit is nie net een of ander vae eggo wat klink nie. Die mense kan ook vertel wat die inhoud van hulle geloof is. Die inhoud is dit wat ons in ons teks lees. Dit is ‘n goeie opsomming van hulle geloof en die lewe van die geloof onder hulle.

Die eerste wat van hulle ook aan Paulus hulle vertel word, is dat hulle hul  “van die afgode bekeer het”.  Die bekering van die afgode was een van die eerste punte wat Paulus in sy prediking aangespreek het. Ons lees dit duidelik as die bevolking van Listre Paulus en Barnabas as gode wil aanbid. Dan sê hulle vir die inwoners van Listre o.a. die volgende: “Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.” Hand 14:15.

Paulus noem die afgode hierdie “nietige dinge”. As jy dit bedink, let dan eers daarop hoe dit wat hy hier sê ooreenkom met dit in ons teks: “Julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende ….. God te dien.”

Wat is dus een van die eerste beginsels van die prediking dat mense hulle van die afgode bekeer. Wat is nou bekeer? Om dit mooi raak te sien  is dit goed om eers op die letterlike betekenis van die woord bekeer te let. Vir ons is die woord bekeer ‘n geestelike woord wat ons net in verband met die geloof gebruik. Ons moet bedink dat sowel in die Ou as in die Nuwe Testament, sowel in die Hebreeus as ook in die Grieks hierdie woord, of die woorde wat daarvoor gebruik word ook ‘n hele gewone betekenis gehad het. Jy kon die woorde bekeer jou op die sportveld of iewers op die straat hoor. Dit kon wees dat ‘n onderwysers vir ‘n leerling sê: bekeer jou en die leerling het dan besef dat hy die opdrag kry om hom letterlik om te keer. Letterlik is die betekenis dat jy jou omdraai. Jy het met jou gesig een kant toegestaan en nou draai jy jou rug na daardie rigting. Gello in Christus beteken dat jou lewensrigting heeltemal anders geword het.

 

ZO’N PRACHTIG CADEAU

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De woorden van God. Zijn geboden. Ja de Bijbel is belangrijk. Een kerk kan niet zonder de Bijbel. Maar het is toch wel een oud boek. Er staat veel moois in maar het is niet meer echt van deze tijd. Dan nog al die geboden. Dat is toch wel iets dat ons steekt. Wij willen vrij zijn. Wij willen ook niet echt bekritiseerd worden. Want we zijn wie we zijn. Het spreekt toch veel meer aan dat de Here Jezus ons van de straf gered heeft. Dat Gods liefde naar ons toekomt. Dat Hij om Christus ons onze vrijheid gunt en ons Zijn wijsheid en Zijn zorg aanbiedt als het moeilijk in ons leven is. Anders voelt het zo als verplichtingen en dat tast toch onze vrijheid aan en wie we zelf zijn. Wij zijn er als personen ook nog en wij mogen er toch zijn.

Het zijn gedachten en gevoelens die door de hele samenleving gaan en ook ons raken. Het zit in de lucht. Het trekt overal heen. Het wil ook mijn en jouw hart veroveren. Juist dit verklaart ook dat als je het met de manier van leven van bepaalde mensen niet eens bent en je zegt dat  ze zichzelf aangevallen en niet geaccepteerd voelen.

Maar nu terug naar de woorden van God. Naar de Bijbel. Het is een zegen dat we dat Woord hebben. Dat is echt zo’n geweldig cadeau! Vooral voor zondige mensen zoals wij. Vooral voor ons die uit onszelf, vanuit onze eigen kracht allerlei verkeerde en domme dingen doen. Wij die ons tegenover God gezet hebben omdat we eigen baas willen zijn.

In ons eigen gevoel en verstand is de goede weg en het goede leven niet te vinden. Hier zie je hoe belangrijk en onmisbaar het juist is wat de HEERE over onze schuld en zonden zegt. We moeten er voor uitkijken om niet met onze mond te zeggen dat de Bijbel voor de kerk onmisbaar is maar dat we het cadeau van Gods Woord daarna in het cadeaupapier laten zitten. Het moet uitgepakt worden. Gelezen met eerbied. Om te leren. Dan ga je zien dat Gods geboden geen last zijn maar een prachtig cadeau dat we zo nodig hebben. Elke dag. Omdat ik zo dom eigenwijs ben en de HERE een en al wijsheid.

 

BASIESE GELOOF

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

‘n Groot deel van die gemeente in Tessalonika het uit die heidendom gekom. Die mense wat in hierdie gemeente die Nagmaal gevier het, was enkele jare gelede nog besig om by offermaaltye in die tempels van hulle afgode die afgode te vereer. Die lidmate van hierdie gemeente was verseker nie net mense wat ‘n joodse agtergrond gehad het of die Ou Testament al baie goed geken het en al besig was om die HERE op die regte manier te dien nie. Die meeste van hulle was voor hul bekering nog regtig in die greep van ‘n heidense lewe. Hierop wys in ons teks die mededeling dat die Tessalonisense hul van die afgode bekeer het. Belangrike afgodediens toe in Tessalonika was die verering van Kabeiros as die god van die voorvaders en die verering van Dionysius en die aanbidding van die keiser. Dan was daar langsaan nog verering van minder belangrike gode.

Ons lees in die teks hierbo wat die kern van Paulus se prediking aan heidene was. Die Gees wys ons hier die kern van die sendingprediking. Hy wys ons die eerste beginsels wat daar moet wees om waarlik gemeente van Christus te wees. Hier sien ons hoe aktueel ons teks ook vir ons vandag is.  Hoe belangrik  dit is as jongmense belydenis van hulle geloof wil aflê, as mense vra om deel van dee  gemeente wil word. As gemeentes vra om deel van die kerkverband te word. Dit is so belangrik in die eerste pel vir ons persoonlik en as gemeente by die vraag of ons regtig Christene is of ons regtig kerk van Christus is.

 Sonder hierdie basiese in leer en lewe is ons nie Christene nie. Dan leer ‘n mens ook sien hoe hierdie basiese nog altyd teenstand in ons harte oproep. Let vir ons tyd daarop spesiaal op dat by die basiese geloof behoort dat jesus ons van die komende toorn verlos!  Die oordeel van god en God se toorn oor die sondes behoort by die basiese geloof. Sonder dat dit deel van jou geloof en lewe is, is ons nie Christene nie!

 

BIJBELLEZEN EN VERANDEREN

 

“Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet,  zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn” Psalm 95:7b,8

 

Ik hoop dat jouw Bijbel niet stoffig is.  Dat het stof geen kans krijgt omdat je elke dag je Bijbel openmaakt en er in leest. Dat je elke dag de stem van God in je leven wilt horen en overdenken. Met wat voor doel lees je  in de Bijbel?

Je antwoord is misschien: om meer over de HEERE te leren. Om meer te leren wat de wil van God is. Dat zijn goede antwoorden. Dat zijn dingen die onmisbaar zijn als je in je Bijbel leest. Het is goed om al meer te leren over wie Christus is, wie God de Vader is, wie de Heilige Geest is. Je zult merken dat je dan al meer de grootheid van de Drie-enige God gaat zien.

Toch moet er iets bij gezegd worden. Iets dan onmisbaar is! De Heilige Geest heeft het 100% betrouwbare Woord van God niet alleen gegeven om dingen te weten. De stem van God zoals die door de Bijbel tot ons komt, is er op gericht om jou en mij te veranderen! Om ons tot andere mensen te maken. Om in ons hart te komen en volgens dat Woord al meer te gaan denken, te gaan voelen, te gaan spreken, te gaan handelen.

De HEERE spreekt ons echt elke keer aan als we in de Bijbel lezen. Het gaat maar niet alleen om  de Bijbel als boek maar het is juist die levende stem van God die door het lezen van de Bijbel tot ons komt. Om mij als eigenwijs mens leerling van Hem te maken en onze eigen wijsheid aan de kant te zetten. Om mij met mijn korte lontje tot een al meer zachtmoedig mens te maken. Om mij die met woorden zo makkelijk mensen tegen elkaar opzet tot vredemaker te maken. Om mij te ontdekken aan verkeerde dingen in mijn voelen, spreken en handelen. Om juist dat al meer te veranderen. Als wij aangesproken worden op het verkeerde, het zondige in ons, hebben we de neiging om ons te verzetten, om ons te verharden. Om misschien de Bijbel aan de kant te schuiven of onze eigen uitleg te geven waardoor we in eigen wijsheid Gods wijsheid aan de kant schuiven. Wat is dat erg. Lees je Bijbel en laat je aanspreken. Bid dat de Geest je echt laat luisteren om te veranderen. Dat hebben we allemaal elke dag nodig. Dat wil God om Christus’ werk je geven!

 

GETUIES WEES

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje. Want van julle uit het die woord van die Here weerklink nie alleen in Macedónië en Acháje nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie.” 1 Tes 1: 5b-8

 

Dit behoort by ons geen vraag te wees of ons Christus in ons lewe wil navolg en so voorbeeld van die lewe met Hom wil wees nie. Dit behoort by jou geen vraag te wees of jy in die lewe met die HERE wil groei nie. Nader aan die HERE beweeg, al hoe meer Sy navolger word, behoort ons lewe as Christen te wees. Dan is jou eerste en ook ons eerste prioriteit nie om daaroor na te dink hoe ons die meeste in ons samelewing aanvaar sal word en ook nog Christen kan wees nie.  Die eerste is  hoe ons Christus se getuies in ons omgewing teen alle teenstand in kan wees. Hoe belangrik is dit dat ons as kerk ook deur ons manier van leef Christus se getuie in die wêreld is. Hoe belangrik is dit dat jy deur jou manier ‘n voorbeeld vir mense is waardeur hulle nie ‘n verkeerde beeld van Christus en Sy gemeente kry nie. Laat die ken van Christus ons stimuleer om persoonlik en saam as gemeente voorbeeld, goeie voorbeelde van die lewe met Christus te wees. Laat ons steeds weer deur die krag van die Gees nuwe krag wil ontvang om dit al hoe meer te kan wees.

As ons nie so wil leef nie, as dit jou te vroom of te gelowig is, moet jy bedink dat jy Christus nou nie volg nie. Dan leef jy nou sonder vergifnis van jou sondes. Dan is bekering so nodig want dan is jy besig om God se liefde te verag en God se eer vir mense te verduister. Laat ons so leer leef van God se genade en laat die blydskap van die Gees ons beheers. Laat die lewe met die HERE ons bo alles gaan. Dan kry ons in en deur Christus alles uit genade vir ewig!

 

LAAT JE JE AANSPREKEN? (I)

 

“Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet,  zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn” Psalm 95:7b,8

 

 Er kan in ons leven een pijnlijke tegenstelling zijn. We zijn naar buiten toe een gelovige man of vrouw. We geven leiding aan een bijbelstudievereniging, je bent misschien ambtsdrager, je doet mee aan gesprekken over Christus en het leven met Hem. Met je mond ben je naar anderen toe iemand die als gelovige spreekt.

Maar in je gezin ben je vaak een heel ander persoon. Op je werk of bij je opleiding ben je iemand die om jouw gedrag niet erg goed bekend staat. Je hebt een kort lontje, je bent niet iemand die bekend staat als een mens die warmte en liefde uitstraalt. Ze kennen je niet als een christen. Je wil ook liever niet dat mensen dat weten. Is niet nodig. Als ze horen dat je dat bent zijn ze verbaasd en bevestigt dat voor meerderen dat christen schijnheilig zijn.

Het is zo dat iedere gelovige een strijd heeft te voeren tegen het verkeerde in eigen leven. Toch is dat iets anders dan dat je leven twee gezichten heeft. Een die in de kerkelijke omgeving zegt wat verwacht wordt en waar je om jouw woorden misschien zelfs wel aanzien hebt maar in het gewone leven ben je iemand die volgens eigen zondige hart leeft.

Het is een gevaar dat we dit in stand houden. Dat kan gebeuren door steeds te zeggen dat je zondig bent. Dat jouw karakter nu eenmaal zo is en dat je er niet veel aan kunt doen. Je gelooft en je weet veel van de Bijbel maar het moet niet zo dichtbij komen dat het jou moet veranderen. Ik ben zondig en vraag om vergeving en dan is het toch goed. Zo’n levenshouding werkt verwoestend! Hoe behoudend en orthodox we ook met onze mond zijn.

Waarvoor heeft de HEERE de Bijbel aan ons gegeven? Om op afstand te weten wie Hij is? Om Hem te loven en te prijzen zonder dat het invloed op ons dagelijkse leven heeft? Ben je een christen als je een dubbelleven leidt?

Nee en nog eens nee. Juist wie belijdt dat de Bijbel voluit Gods onfeilbare Woord is, weet dat dit niet zo is. De Heilige Geest spreekt ons door en in het Woord aan!  Hij spreekt de zondige mens aan om te veranderen. Als we veel over bekering spreken maar het Woord op afstand houden dan weten we zelf niet wat bekering is. Het gevaar is dat we onze harten verharden terwijl we veel over de HEERE spreken. Het is nodig om de komende tijd daar verder over na te denken.  

 

 

 DIE REGTE BLYDSKAP VAN DIE GELOOF

 

Die vorige keer het ek met die volgende woorden uit Rom 8 geeindig: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en medeerfgename van God, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.” 16-18.

Dit is ook daarom dat Paulus en Silas met al hul beserings in die slegste sel in die tronk nog altyd van Christus getuig het deur lofliedere op die Here in die tronk te sing. Daarom kan Paulus ook in Fil 4:4 skryf: “Verbly hulle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle.”

Hier sien ons hoe die blydskap van die Gees, die blydskap van die geloof nie afhanklik is van die druk wat op gelowiges geplaas word nie. Hierdie blydskap is so sterk omdat Christus dit verdien het en die Gees dit werk. Dit wys ons dat die verbondenheid aan die HERE vir Sy kind  die belangrikste en beste in die lewe is. Dat jy Sy liefde en genade mag ken en daarin deel is soveel meer as eer, aanvaarding en wêreldse geluk.

Die Tessalonisense het dit raakgesien en daarom leef hulle teen alle verdrukking in met Christus en is hulle aktief vir God. Wie so leef dink nie meer daaraan dat hy te gelowig of te vroom kan wees nie. So ‘n mens dink nie daaraan hoe hy nog net soveel vir homself kan leef, watter sondetjies  nog kan doen en dan nog net deur die HERE aangeneem sal word nie. Jy dink dan nie groot van jouself nie want jy val jouself nog so baie teen vanweë die sondes wat jy doen. Dit is vir jou hartseer en jy bely dit vir die Here. Jy dink nie dat jy die beste voorbeeld van geloof is nie maar jy wil in liefde vir Christus as jou Redder so leef as wat dit in Vader se oë reg is. Jy wil God se wil navolg. Jy wil Christus navolg. Christen-wees is jou lewe.

As jy by jouself ontdek of weet dat jy nie so leef en eintlik tot nou toe ook nie so wou leef nie. Dan is dit die HERE self wat jou met die oog op jou lewe en toekoms persoonlik aanspreek. My kind, wat Ek My belofte en liefde gegee het,  leef tog nie met ‘n onverskillige hart vir my. Dink tog nie dat jy self kan bereken hoe jy nog net by Christus kan behoort nie. Dink ook nie dat jy later wel weer gelowig met jou hele hart sal leef nie. Verag My liefde tog nie maar laat My liefde jou beweeg om regtig vir My en vir Christus te leef. Verag nie mense wat so leef nie en sê nie wat ’n vroompies is hulle nie maar  laat ons ons voeg  by hulle wat met hul hele lewe Christus wil volg. Wie so navolg word ook voorbeeld.

 

MIDDEN IN DE WERELD: GODS WERELD OF DE WERELD VAN MIJN ZELF?  13 januari 2023

 

Dit wordt mijn laatste vakantiemijmering in deze reeks. Nu niet meer vanuit Australië. Vanuit ons eigen huis in Nederland. Na een geweldige tijd bij de kinderen en kleinkinderen in Australië. Ook een tijd waarin er echt rust was. Waarin je los van alles wat moet, kunt leven en denken. Ook een tijd waarin je verder vooruit kunt kijken. In het besef dat Christus de geschiedenis in Zijn hand heeft en houdt.

Toen we thuiskwamen lag o.a. het boek  “Een vreemde nieuwe wereld” van Carl Trueman op tafel. Deze man heeft 2 jaar geleden het boek:  ‘The Rise and Triumph of the Modern Self’ geschreven. Een heel goed boek dat ik toen ook gelezen heb. Afgezien van de taal waarin het geschreven is, is het geen eenvoudig boek. Voor velen is het niet echt toegankelijk. Juist daarom ben ik blij dat Trueman op verzoek dat boek bewerkt heeft en een kortere en toegankelijker versie geschreven heeft. Het mooie is dat het meteen in Nederlands vertaald is en nu beschikbar is onder de titel: “Een nieuwe vreemde wereld”.  

Ik heb er al eerder over geschreven dat prof Ad de Bruijne een boek geschreven heet (Verbonden voor het leven) waarin hij o.a. de stelling inneemt dat wat we in de Bijbel over homoseksualiteit en seksuele diversiteit lezen niet meer voor ons in onze tijd geldt. We zijn volgens de Bruijne andere mensen geworden. Wij vinden ons ‘zelf’,  onze identiteit in onze gevoelens en voor een groot deel in onze seksuele gevoelens. Wij zijn andere mensen geworden die nu niet meer geraakt worden door het gebod van God  dat de seksualiteit alleen beleefd mag worden in het huwelijk tussen een man en een vrouw. De Bruijne meent dat deze ontwikkeling er zelfs een is die door de Heilige Geest bewerkt is!  Daarmee wordt ons gevoel zelfs meer waard dan wat de Geest ons in Gods eigen Woord leert.

De genoemde boeken van Trueman leggen heel duidelijk bloot waar deze gedachte vandaan komt  en dat die strijd is met wat Christus ons in Gods eigen Woord leert. Ik hoop in de komende weken hierover een uitgebreid artikel te schijven. Hier nog een wat lang citaat uit de introductie van  ‘Een vreemde nieuwe wereld’.  Die is geschreven door Ryan T. Anderson. Het is meer dan de moeite waard!

“Op het gevaar af dat ik Truemans denken te simpel voorstel, zou ik de grote lijn van zijn werk willen omschrijven als een weergave hoe een persoon een ‘zelf werd, hoe het zelf werd geseksualiseerd en hoe seks werd gepolitiseerd. Natuurlijk waren de personen die we tegenkomen in het boek Psalmen, in de brieven van de heilige Paulus en in de Confessiones  (Belijdenissen) van de heilige Augustinus ook een ‘zelf’ in de zin dat ze een innerlijk leven hadden. Maar in de Bijbelse traditie staat de wending naar het innerlijk ten dienste van de wending naar buiten toe, naar God. Het zelf dat de westerse beschaving tot een paar eeuwen geleden cultiveerde, was wat politiek theoreticus Michael Sandel van Harvard University omschreef als een ‘belast’ zelf, in tegenstelling tot het ‘onbelaste’ zelf van de moderniteit. De mens zag zich als schepsel van God en poogde zich te conformeren aan de waarheid, aan objectieve morele normen, op zoek naar eeuwig leven. De moderne mens probeert echter ‘trouw aan zichzelf’ te zijn, in plaats van zijn gedachten, gevoelens en daden te conformeren aan de objectieve werkelijkheid buiten zichzelf. Het innerlijke leven van de mens is zelf bron van waarheid geworden. Het moderne zelf leeft in een cultuur van éxpressief individualisme’. Zoals Robert Bellah heeft omschreven. Daarin probeert ieder van ons uitdrukking te geven aan zijn individuele innerlijke leven in plaats dat we onszelf zien als ingebed in de gemeenschappen en gebonden aan natuurlijke en bovennatuurlijke wetten. De norm is nu dat we authenticiteit (hoe je zelf voelt RV) toekennen aan de innerlijke gevoelens, in plaats van dat we transcendente (wat van God komt RV) waarheden aanhangen.

Dit moderne zelf is dus geen verantwoording schuldig aan theologen die verkondigen hoe je je moet conformeren aan wat God wil, maar aan therapeuten die adviseren hoe je trouw kunt zijn aan jezelf.” (Een vreemde nieuwe wereld. p. 12,13)

Ik zou zelf zeggen we hebben onszelf losgemaakt van de HEERE. We leven voor onszelf en willen niet omdraaien (bekeren). Wij staan met ons ‘zelf’ op tegen God. Wij weten het beter en doen hetzelfde als wat er bij de zondeval gebeurde. Het is erg als daarbij dan de Geest aangehaald wordt malsof dit werk van God zou zijn.

 

CHRISTUS  IS HET LEVEN

 

De laatste dagen in Australië voorlopig. Een geweldige tijd gehad. Een tijd om tot rust te komen, om te genieten. Een tijd ook om stilgezet te worden en meer op een afstand naar de dingen te kijken. Geen hectiek die je steeds weer meesleurt.

Een tijd om over het leven na te denken. Ook over de toekomst. Al ben ik dan al 65 jaar. Ik hoop dat de HEERE me er nog 30 jaar bij geeft om in rust vruchtbaar te leven en te werken in Zijn Koninkrijk. Daarbij bid ik wel dat de Here Jezus al eerder terugkomt en  al de ellende en de verwoestende kracht van de zonde in onze persoonlijke levens en in ons hele bestaan in een keer weg is.

Weer terug om je plaats in te nemen die God je gegeven heeft. Met nog meer en duidelijker het besef dat Christus het leven is. Christus is niet een extraatje. De HEERE is niet een deel van je leven.  Dat geldt voor ons hele leven. Dat geldt voor hoe we leven en praten. Dat geldt voor kinderen, jonge mensen en ouderen. Dat geldt voor ons werken, rusten, vakantie houden, voor ons familieleven, voor ons persoonlijke leven. Dat geldt als we uitgaan, thuis zijn, ziek op bed liggen enz.

Zonder Christus en zonder met hart, mond en handen voor de HEERE leven is ons leven dood en zonder toekomst. Met Christus klopt het hart van het echte leven. Leven met Christus betekent vrede met God door de vergeving die Christus verdiend heeft.

Als je daarover nadenkt, komt de Bijbel midden in je leven te staan. Omdat de HEERE spreekt als ik de Bijbel openmaak. Leven met God is maar niet een theorie die ik aanhang maar luisteren naar Gods stem. Elke dag. Om juist Christus volgens Gods Woord te volgen. Om toe te nemen in een leven gehoorzaam uit liefde voor Hem. Door de Geest van God die in Gods kinderen woont. Als je zo in leven staat verandert alles. Dan is naar de kerk gaan, dan is lezen met liefde in de Bijbel, dan is samen praten over de HEERE om te groeien in een leven met Hem zo goed, zo mooi. Dan is dat het leven. Om juist vol liefde voor God en de naaste in het leven te staan. Dan is er geen scheiding meer tussen het gewone leven en geloven. Geloven is leven met de HEERE als jouw grote Geliefde. Waarvan je graat hebt dat Hij je al meer in beslag neemt. Dat is leven met Christus aan wie je vraagt of Hij jou door de Geest al meer wil veranderen. Al meer naar Zijn beeld. Al meer als mensen die al meer gehoorzaam aan God willen zijn. Dat is leven. Dan verdwijnt uit je leven al meer die smerige lucht van de zonde en de dood.

In de eerste plaats bid ik dat de Geest zo in mij wil werken. In de tweede plaats hoop ik juist dit, weer terug in Nederland, al meer uit te dragen. Wat verdwijnt er dan ook veel ballast uit je leven. Dan leer je jou druk te maken om waar het echt op aankomt. Dan zijn al die dingen waar het om mijn eigen mening en gevoel gaat zonder dat ik kan zeggen: zo wil de HEERE het, onbelangrijk geworden.  We kunnen onze tijd beter gebruiken. Onze tijd en aandacht geven aan samen leven voor Christus en daarin groeien. In de jaren die Hij ons nog op deze wereld geeft.  

 

KINDERLIJK GELOOF – KINDERLIJKE THEOLOGIE  5 januarie 2023

 

Geloven is luisteren naar de HEERE. Het is Zijn daden zien omdat Hij jou en mij verteld heeft wat Hij gedaan heeft. Ook als je het nu niet meer ziet. Wij zien de Here Jezus niet meer aan het kruis hangen. De Here Jezus loopt niet meer als mens op deze aarde. Wij hebben Hem niet met eigen ogen naar de hemel zien gaan. Ik denk nu ook aan Psalm 77. De dichter van deze Psalm heeft het heel moeilijk. Waar is de Here God eigenlijk? Hij begint aan Hem te twijfelen. Zelfs zo dat we lezen: “Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Toen zei ik: Dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert.” Vs 9-11 Zover kun je in je leven komen!

De Geest laat dan zien wat in die nood de goede weg in je leven is: “Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.” Vs 12,13. De oplossing die de Geest je wil geven, is kinderlijk geloven. Geloven tegen de klippen van eigen verstand, gevoel en tijdgeest in. Geloven al zie je God niet. Ook dat lezen we in Psalm 77: “Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.” vs 20,21 Al zie je Gods voetstappen niet met je ogen toch mag je zeker weten dat de HEERE dit gedaan heeft en zo is omdat Hij verteld heeft dat Hij dit gedaan heeft. Dat vraagt om kinderlijke theologie!

Niet in de zin dat er niet goed over nagedacht is en wordt. Kinderlijk in de zin dat Gods Woord het onwrikbare uitgangspunt van die theologie is. Dat alles wat met Zijn Woord strijdt, verworpen en ontmaskerd wordt ook als dit je heel erg aanspreekt in eigen tijd en leven. Dat brengt me bij Mattheus 21: “Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?” vs 15,16

Machtigen in dit geval in de ogen van het volk zeer gerespecteerde theologen nemen Jezus kwalijk dat Hij zich laat prijzen door kinderen. Christus maakt duidelijk dat we hier vervulling zien van wat we in Psalm 8 lezen. Theologen aansprekend in de ogen van mensen kunnen nog zoveel zeggen en nog zo geleerd zijn maar als ze anders leren dan wat de Geest in het Woord leert, is het waardeloos. Kinderen die Gods werken prijzen zijn veel meer waard. Zij spreken in al hun eenvoud Gods Woord, wat Christus ons leert voor verstand en hart na. Hoe eenvoudig ook. Dat is ware wijsheid.  Niet de wijsheid van de wereld maar wel de wijsheid van het Woord, de wijsheid van God is steeds weer het eind van alle tegenspraak. Ook als alles en misschien wel iedereen om ons heen daar tegenop staat. Gelukkig is de HEERE en Zijn wijsheid meer dan de hele schepping.

Leve de kinderlijke theologie die put uit God se wijsheid die we in Zijn Woord vinde!. Leve de theologie die niet meer en anders dan Gods eigen Woord wil leren. Die Gods Woord zo laat spreken in de wereld van vandaag.   

 

INFORMATIE NIET OPVANGEN

 

Even iets anders. Er komt heel veel informatie op ons af. Nooit eerder krijgen mensen zoveel inlichting op allerlei manieren. Dat is de ene kant. De andere kant is dat we in een tijd leven dat informatie met wantrouwen bekeken wordt. Veel inlichting en veel wantrouwen zorgt er voor dat ieder zijn eigen inlichting gelooft. Ieder zijn eigen waarheid. Dat is eigenlijk ook niet werkbaar. Al meer komen er tegenstelling in de samenleving omdat veel hun eigen informatiebubbel hebben en geloven. Daarom is er ook al meer behoefte aan wat  we tegenwoordig factchecken noemen.  Er is veel behoefte om te onderzoeken of we niet met nepnieuws te maken hebben.

Het is opvallend dat juist in onze samenleving het belangrijkste nieuws vaak niet opgevangen wordt of helemaal niet meetelt. Dat is de boodschap, het nieuws, de feiten die ons door de Here God gegeven wordt. Het is goed om te bedenken dat er een constante stroom van inlichting vanaf God naar ons toekomt. Een constante boodschap die er elk moment van de dag en de geschiedenis is. Dat is hoe de HEERE zich in de schepping laat zien. De schepping zelf spreekt van God elke seconde van de geschiedenis.

Ik denk nu aan Psalm 8, Psalm 19 en Romeinen 1:

Psalm 8: “HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.  ….  Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?  ….  HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!” vs 2,4,5,10

 

Psalm 19: “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er,hun stem wordt niet gehoord.” vs 2-4

 

Romeinen 1: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.” vs 20,21

 

Hoe kunnen we God, de HEERE als de enige Schepper en Verlosser weer scherp in beeld krijgen. Hoe kunnen we weer overweldigd worden door de kennis van God om het nepnieuws al meer te kunnen herkennen? Door de zuivere en 100% betrouwbare stem van God echt te horen en tot je te nemen. Die stem hoor je, die waarheid word je voor ogen geschilders als je de Bijbel leest. Gods Woord, Gods wet zoals de Geest die geeft en over Christus vertelt. Zoals de Heilige Geest ons dit zegt in Psalm 19: “De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.” vs 8,9

Dit is de waarheid. Wie dit wantrouwt, steunt op zijn eigen nepnieuws. Laten we bij de woorden van God beginnen en ons aan Christus als de waarheid toevertrouwen om in Zijn licht te zien wat waar en zeker is.

 

 GOD IS ER EN HOE! 3 januari 2023

 

Je leest hoe mensen willen vertellen hoe God in verschillende tijden nog aanvaardbaar, waardevol voor mensen in een bepaalde tijd kan zijn. Wat gaat daar een tijd en energie in zitten om daarmee bezig te zijn. God wordt op allerlei verschillende manier de speelbal van hoe mensen denken, voelen en ervaren. Het is een manier die de duivel gebruikt om ons te laten denken dat we gelovig zijn terwijl we in feite niet meer met Christus leven. Mooie woorden maar in feite dienen we onze eigen god zoals die volgens ons nog waardevol voor ons kan zijn.

Wat laat de HEERE  Ezechiël als eerste zien? Hij laat als eerste zien wie Hij is! Onafhankelijk van hoe wij dingen ervaren, denken of zien. Het boek Ezechiël is een boek waarin veel beelden gebruikt worden. Dat sluit erg aan bij onze tijd. We houden van beelden. Met beelden kun je je eigen gedachten makkelijk invullen. Je kunt het uitleggen zoals je wilt. We houden erg van beelden die ieder op eigen manier kan uitleggen. Toch zijn we dan bij het boek Ezechiël aan het verkeerde adres. Het gaat niet om beelden die ieder op eigen manier kan uitleggen. Het zijn beelden die klinken in het Bijbelboek waar het meeste gezegd wordt: Zo zegt de HEERE! Zo is het en niet anders. De beelden laten zien wat de HEERE zegt. Ze zijn illustratie bij wat de HEERE in Zijn Woord eenduidig zegt. De veelkleurige wijsheid van God is eenduidig. In de Bijbel komen geen verschillende beelden van God naar ons toe. Het ene beeld van de enig levende God komt naar ons toe in grote rijkdom. Niets strijdt daarin met elkaar. De HEERE is een en volledig betrouwbaar.

Hij laat de ballingen in het eerste visioen o.a. zien dat Hij er is! In al Zijn grootheid, in al Zijn heiligheid, in als Zijn almacht. Mensen kunnen vragen na grote ellende: Waar is God gebleven? Mensen kunnen het bij het meemaken van al die ellende in de oorlog in de Oekraine: Waar is God gebleven?! Vooral ook als de grote baas van de Russisch Orthodoxe kerk die oorlog vanuit Rusland zelfs zegent. Is Jezus Christus het die door deze Kyrill het verwoestende werk van Poetin zegent?

Nee! En nog eens nee. De HEERE is niet verbonden aan het onrecht. Hij kan door geen mens in zijn of haar greep gehouden worden. Als je Ezechiël 1 leest dan gaat het o.a. om de wagen die de HEERE draagt. Die laat zien dat God boven alles staat. Dat Hij zo groot en heilig is dat het ons boven ons verstand gaat. Die wagen kan net als die machtige engelen die Ezechël ziet alle kanten op  gaan zonder om te hoeven draaien. Er zijn ook overal ogen te zien. Denk aan de Geest met de zeven ogen. Het laat ons vandaag zien dat Jezus Christus regeert. Niets ontgaat Hem. Hij stuurt de geschiedenis door alles heen de kant op naar de dag van Zijn terugkeer. Ook als alles erop lijkt te wijzen dat het niet zo is. Omdat wij als mensen er zo’n puinhoop van maken.

De HEERE ziet alles. Christus regeert en is op weg naar de dag dat alles nieuw wordt. Het donker heeft geen toekomst. Toekomst heeft wie en wat met Christus in liefde en gehoorzaamheid verbonden is. Wie met Christus leeft terwijl het lijkt alsof Hij er niet is, is op weg naar de echte vrede. Daaraan mogen we ons elke dag weer vastgrijpen. Juist omdat de HEERE er in al Zijn grootheid is en blijft.

 

LEVEN IN EEN ONVEILIGE EN BEDREIGENDE WERELD  2 Januari 2023

 

Het nieuwe jaar is begonnen. De wereld en de hele schepping onder Gods regering. Christus regeert op de ereplaats naast God in de troon in de hemel. Dat is allemaal mooi en snel gezegd maar …..  Er zijn zoveel maars. Het kan zijn dat je het door heel veel omstandigheden bijna niet meer ziet dat de HEERE regeert. Je kunt het door de omstandigheden bijna niet geloven. Wat je om je heen ziet, spreekt zo’n andere taal. Met dit in het achterhoofd ben ik weer begonnen het boek Ezechiël te lezen. Wat komt er dan een geweldige boodschap van God naar ons toe. Juist in omstandigheden waarin het erop lijkt dat de HEERE er niet is of maar een of andere slappe god en macht is. De omstandigheden lijken niet in het voordeel van de HEERE te spreken. Ik heb me al eens eerder met het begin van dit Bijbelboek beziggehouden. Hoop dat nu weer te doen zonder om naar het eerdere te kijken. Misschien komen er nog wel preken uit voort.

Ezechiël zit in een vreemd land. Samen met veel andere mensen, volksgenoten verbannen uit het land dat God Zijn volk gegeven heeft. Ezechiël is een priester. Hij kan geen dienstdoen in de tempel. Hij mag er niet komen.  De tempel staat er maar is onbereikbaar. De tempel wordt door velen onterecht nog als de garantie gezien dat alles nog goed komt. Waar is God voor Zijn volk gebleven? De kerk heeft zo geen enkel toekomst? Dan lezen we in hoofdstuk 1:4: Toen “kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.

Het is een treurige groep daar in het vreemde land. Waar is de HEERE? Waarom zijn het de Babyloniërs met hun goden die al meer en steeds weer de macht over Gods volk krijgen. Is de cltuur waarin wij leven met haar eigen verlangens een sterker god dan Jezus Christus, dan de HEERE. Is de HEERE wel de enige God?

Dan komt de stem van de enig levende God tot Ezechiël. Loodrecht van boven maar wel om nadat de HEERE door Ezechiël gesproken heeft als Gods Woord bij ons te blijven.  De HEERE is niet slap, Hij is niet verdwenen, Hij spreekt. Het boek Ezechiël valt ook binnen de Bijbel op doordat er zo vaak gezegd wordt dat de HEERE het is die iets zegt. Mensen al denk je Mij niet te zien: Ik ben er!  Ik maak mijn woorden waar.

Het zijn wij als mensen die voor zoveel Gods verduistering zorgen. Ik lees nu een overzicht over de theologie in de 19e en 20e eeuw. Een heel inzicht gevend boek.  Wat ook een menselijke wijsheid en denkkracht. Wat maken mensen hun eigen menselijk gezien indrukwekkende beelden van God. Om het maar bij de me4nsen van eigen tijd te laten passen.

Dan denk ik ook aan wat de Geest als Gods Woord in de Bijbel heeft laten opschrijven. Waarin we horen wat Gods Woord over al die menselijke wijsheid is die zoveel mensen n verwarring heeft gebracht: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” Kol 2:6-9

De HEERE heeft gesproken. Christus heeft ons de waarheid laten horen. Hij wijst de weg ook in een wereld die eigenwijsheid wil volgen. De HEERE leeft, Christus regeert, de Geest wijst de weg dor de Bijbel als Gods onfeilbare Woord. Dat is echt en dan kunnen geleerden, dan kan de meerderheid, dan kunnen theologen, dan kunnen mensen allerlei dingen doen. Dat is allemaal onzin als het met Gods Woord dat gesproken is strijdt. De HEERE Laat Ezechiël zien hoe geweldig Hij is in het eerste visioen dat nu komt. Daar mijmer ik wel weer verder over.  

 

ACHTEROM KIJKEN?  31 december 2022

 

De laatste dag van het jaar. Een jaar waarin er veel gebeurd is. Waarin het leven van miljoenen mensen heel erg veranderd is. Eerst iets over het achterom kijken. In elke gemeente waar ik dienaar van het Woord was heb ik broeders of zusters gehad die trouw naar de kerk kwamen maar mij net voor oudejaarsdag vroegen: Dominee gaat u de lijst van hen die in de gemeente dit jaar overleden zijn voorlezen?   Als ik daarop met ja antwoordde, kreeg ik als antwoord dat ze dan geen kans zagen om naar de kerkdienst te komen. Dat was voor mij niet vreemd want ook mijn eigen moeder vond de oudejaarsdienst om die reden altijd heel moeilijk. Wat zag ze altijd uit naar de kerkdiensten om de stem van de Goede Herder te horen maar een oudjaarsdienst met het voorlezen van die namen vond ze heel moeilijk. Dat zorgde voor een deken die over het evangelie werd gelegd. Hoe je hier ook over denkt toch heeft het ons wel iets te zeggen over hoe we op deze dag achterom hebben te kijken.

Kijken we achterom in weemoed? Kijken we achterom met het oog op alle verdriet en moeite die er was?  Laten we daarbij bedenken dat de aandacht voor de mensen die rouwen en verdriet hebben juist iets is om steeds weer aandacht aan te geven en niet een of twee zondagen (in sommige kerken wordt dan eeuwigheidszondag gehouden ergens in november) daar iets heel bijzonders van te maken.

Hoe kijken wij op 2022 terug ook als er groot verdriet en gemis in ons leven gekomen is? Ook als bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne heel ons leven op zijn kop gezet heeft.  We daardoor financieel in de problemen zijn gekomen. Hoe kijk je achterom als je in de oorlog zelf geliefden hebt verloren, moet leven in constante dreiging en je geen water en geen stroom hebt en daarnaar op zoek moet. Als je opgejaagd wordt door de vijand. Hoe kijk je terug als je bijna alles kwijt bent wat je hebt door de bommen van de agressor?  

Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar? Ik denk nu aan twee dingen. In de eerste plaats heeft dit jaar de waarheid van wat we de erfzonde noemen zo duidelijk laten zien. We hebben geen enkel steunpunt om over onszelf als mensen optimistisch te zijn. Van generatie op generatie zien we de dood, zien we ziekte, zien we hoe we zelf de levens van anderen kapot maken. Er is geen enkele hoop in ons als mensen te vinden. Ook niet in de toekomst voor Christus’ terugkeer. Daarvan is 2022 het zoveelste bewijs!

Het tweede is wat een mens echt op de been houdt. Daarom is het zo belangrijk dat niet ons verdriet, onze zorg en ons zien van al de ellende in 2022  de boventoon mag voeren. Ook niet in een oudejaarsdienst.

De zonde en de toorn van God over  onze zonden zien we in de geschiedenis en in ons eigen leven. Denk aan bijvoorbeeld Psalm 90. Juist daarom is het nodig om terug te kijken. Om die feiten die er in het midden van de geschiedenis onder Gods regering waren en eeuwigheidswaarde hebben steeds weer voor ogen te houden. Ongeveer 2000 jaar geleden stond er op Golgotha het kruis waaraan Jezus Christus hing. Hij droeg de straf voor wie in als zijn of haar schuld en zorg tot Hem gaat. Gods oordeel is dan uit je leven. Drie dagen daarna liet Christus zien wat dan na al de rouw, verdriet, zorg moeite en dood jouw erfenis zal zijn. Door Christus verdiend. Hij staat op uit de dood met een nieuw verheerlijkt lichaam waar de dood geen enkele vat meer op heeft. Na 40 dagen gaat de opgevaren Christus naar de hemel. Hij regeert om wie gelooft, wie bij Christus zijn of haar houvast zoekt eens op de nieuwe aarde thuis te brengen. Voor eeuwig! Als Hij in alle heerlijkheid terugkomt op de wolken.

Als we zo achterom kijken naar 2022 dan staat Christus ons voor ogen. Dan vat ik weer moed en krijg ik weer hoop. Op naar een nieuw jaar onder de regering van Jezus Christus. Dan is er troost  en houvast hoe mijn leven ook vol zorg en pijn is. Christus en wat Hij geeft is zoveel meer! Op naar 2023 in verbondenheid aan de HEERE als onze Vader. Dan is het goed.

 

NIEUWE DINGEN EN EVANGELISATIE

 

Het evangelie aan anderen vertellen is niet iets nieuws. Vanaf de zondeval is het steeds weer vertellen van Gods goede boodschap als het goed is deel van het leven. Ook in die zin dat mensen die bij de HERE weg zijn gegaan die goede boodschap moeten horen om te kunnen terugkeren. De HERE zelf is de grote Evangelist. Hij is het ook die Kain die van Hem weggaat, ondanks de moord op zijn broer Abel toch nog het evangelie laat horen. Hem toch weer roept met de mogelijkheid om te leven in liefde en gehoorzaamheid aan Hem.

Het is de HERE die steeds weer ondanks de afval van on als mensen naar ons toekomt met die goede boodschap dat er bij Hem vergeving en een echt nieuw leven is. Een leven verlost van het oordeel dat wij verdiend hebben. Een leven zo mooi dat als we het op aarde levenslang moeilijk hebben dit totaal weggevaagd wordt als we weten hoe dat eeuwige leven na de dood voor ons zal zijn. Je leven heeft door het door Christus verdiende eeuwige leven voor Gods gelovige kinderen altijd zin. Je sterft nooit te vroeg, het is nooit zo dat je heel veel gemist hebt als het leven moeilijk was of je veel dingen op je verlanglijst niet kon doen. Voor een gelovige is het zo dat je na het sterven een leven krijgt dat alles overtreft wat je hier op aarde voor moois kon zien en meemaken. Dat is de geweldige troost, het heerlijke houvast dat je als gelovige hebt. We hebben daarom echt een geweldige boodschap voor de wereld om ons heen.

De HERE heeft ons als de grote Evangelist steeds weer opgezocht. Ook op de meest kritische momenten van de geschiedenis. Denk aan de tijd van Noach, denk aan tijd van Abraham, denk aan de tijd van de ballingschap, denk aan de tijd dat Christus op aarde was, denk aan het zendingsbevel in Mattheus 28 en Handelingen 1. De HERE maakt als de grote Evangelist steeds weer waar wat we in Romeinen 5 lezen: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.”

Zo is de HERE. Zouden wij dan anders willen zijn? Dan wil je voor mensen die in dat oude leven staan zonder Christus toch juist vertellen van dat verlossende nieuwe dat er in Christus is?! Dan bid je toch dat volgend jaar om deze tijd de gemeente waar je bij hoort meer dan verdubbeld is met mensen die Christus nu nog niet kennen. Dan gun je dat toch ieder om je heen!  Zeker als je weet dat jouw Redder en Heiland gezegd heeft dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Niet allen door dat te  zeggen. Maar ook door echt door mensen die goede boodschap vol enthousiasme te vertellen. Door anderen met overtuiging uit te nodigen om zondag mee te komen naar de kerkdiensten. Om het echte nieuwe dat mensen toekomst geeft, hoe moeilijk het ook in het leven is, te laten horen. Om samen als gemeente je daarop te richten. Dan richt je je samen op Christus en op Gods Woord en dan vallen er zoveel dingen weg waar we ons nu vaak nog druk om maken. Daar hebben we dan de tijd niet meer voor. Dan wordt ons Christus voor ogen geschilderd en is Hij ons leven. Dan is Gods Woord je heilig. Zo heilig dat je er niet meer over kunt zwijgen. Dan maak je je niet meer druk om dingen die het evangelie niet echt raken. Dat geeft rust en nieuwe door Geest geheiligde energie!

 

NIEUWE DINGEN

 

Je bent in een heel andere omgeving. Niet maar voor een paar dagen maar voor een langere tijd. Je ziet nieuwe dingen, je hoort nieuwe dingen.  Je ziet hoe mensen in andere omstandigheden anders leven. Ook mensen met wie je het geloof in Christus volgens Zijn betrouwbare Woord deelt. Je komt tot rust en krijgt de mogelijkheid om het in je op te nemen.

Het is goed om eens uit je eigen vertrouwde omgeving te stappen. Om die nieuwe dingen te zien en daar over na te denken. Je ziet andere planten en dieren. Je ziet hoe Gods schepping nog veel meer inhoudt dan wat je in eigen omgeving en eigen werelddeel ziet en hoort. Gods scheppende werk is veel groter dan wat wij in Europa zien. De diversiteit van Gods schepping is zo indrukwekkend. Allemaal het werk van de ene God. Van de HERE. Dat zorgt er voor dat al die verhalen over oerknal en evolutie nog ongeloofwaardiger worden. Wat zijn we arm als we de dingen willen verklaren vanuit waar wij een verklaring voor kunnen bedenken. Wat zijn we als mensen hoogmoedig als we denken dat alles zo gegaan moet zijn, zoals wij het kunnen berekenen. Eigenlijk is dat heel zielig en arrogant. Jezelf op de troon zetten terwijl je niet meer bent dan beeld van God. Wij willen vaak geen beeld van God meer zijn maar zelf god en koning zijn. Wij zijn het die alles kunnen verklaren volgens wat we in de schepping vinden en we houden  geen rekening  met de Schepper die daarboven staat.

Ik lees op dit moment een boek over de geschiedenis van het denken in de theologie van de laatste 200 jaar. Ook daardoor zie ik nog meer de gedachte dat alles moet gaan volgens wat wij kunnen bedenken en voelen. Laten we daar eens mee ophouden en willen leren van Hem die boven alles staat en alles op Zijn Goddelijke manier gemaakt heeft.

Nieuwe dingen zie  je ook altijd weer als je kerken in het buitenland bezoekt. Dat leert je weer versen fris denken. Mensen doen dingen op bepaalde punten anders. Kan ik daarvan leren? Zou dat iets zijn dat ook in eigen kerkelijke leven iets goeds zou toevoegen? Wat is het dan belangrijk om niet in vormen te denken maar vanuit de inhoud. Om bijvoorbeeld te leren om als gemeente een klimaat te ontwikkelen waarin evangelisatie, waarin het persoonlijk en samen het evangelie in de omgeving uit te dragen de gewoonste zaak van de wereld wordt. Een klimaat waarin je mensen die je spreekt uitnodigt om mee naar de kerk te gaan. Omdat daar de geweldigste boodschap voor ieder mens op deze wereld klinkt. De HERE geeft oude en nieuwe schatten vanuit Zijn Woord. De Geest wil ons tot nieuwe mensen maken die vol eerbied en verwondering voor de HERE  en Zijn daden leven. Dan is er tot je dood op aarde nog zoveel nieuws dat Christus geeft, te ontdekken en genieten.  Een volgende keer nog wat meer hierover.  

 

VERKEER EN ONZE EIGENGEREIDHEID

 

We zijn deze week een paar keer op en neer naar Perth geweest. Je rijdt over de snelweg. Ongeveer 200 kilometer. Toch doe je er ongeveer twee en half uur over. De maximumsnelheid is hier 110. Maar er zijn op de snelweg grote gedeelten waar je niet harder dan 70, 80 of 100 mag. Wanneer je die snelheden rijdt, haalt bijna niemand je in. Als iemand je inhaalt dan is dat heel rustig. In deze week nog niemand gezien die je voorbij jaagt. Daarbij moet je bedenken dat er overal in dit land heel veel ruimte is.

De boetes voor snelheidsovertredingen zijn hier fors. Daar komt bij dat je punten verliest bij elke verkeersovertreding. Als ik het goed begrepen heb krijg je hier voor 3 jaar 14 punten. Bij elke verkeersovertreding in die 3 jaar worden er punten afgetrokken. Als je punten op zijn raak je in ieder geval voor 3 maanden je rijbewijs kwijt.

Dit laat zien dat bepaalde straffen wel degelijk werken. Als ik dan denk aan Nederland dan zie ik de agressie in het verkeer, dan zie je de mensen met grote snelheden inhalen. Dan zijn er verkeerspsychologen die uitleggen dat boetes en straffen niet echt helpen. Dat we met allerlei gevoelens van mensen rekening moeten houden enz. Wat je hier in Australië ziet, wijst aan dat dit grote kul en onzin is. Wij zijn er zo goed in om onze eigen eigenwijsheid en ongehoorzaamheid te verpakken.  De HERE laat ook in de Bijbel steeds weer zien dat mensen na de zondeval straf nodig hebben om op het goede pad te gaan. Wij moeten soms gebroken worden om niet onze eigen slechte dingen te doen maar rekening te houden met de veiligheid. Vooral van die van anderen.

Wij zijn er goed in om steeds maar weer excuses te vinden voor verkeerde dingen in ons leven. Om verkeerde dingen, om leven voor jezelf volgens je eigen vrijheid goed te praten of zelfs aan te bevelen. Het laat zien hoe we van onszelf als zondige mensen zijn.

We hebben meer behoefte aan mensen die onze eigengereidheid laten zien en als het nodig is bestraffen dan aan mensen die met mooie woorden die eigengereidheid goedpraten en verbloemen. We hebben nodig dat we er op gewezen worden dat we zo eigengereid zijn dat alleen woorden vaak niet helpen. Dat we meerdere keren boete en straf nodig hebben. Laten we ons niet beter voordoen dan we zijn.  Zeker niet met mooie woorden goedpraten. Zulke boetes en zo’n puntensysteem zou in Nederland een goede zaak zijn. Hoeveel protest er ook zou komen.

 

MENSELIJKE KRACHT BESLISSEND?

 

Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte. Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at; Rebekka daarentegen had Jakob lief.” Genesis 25:24-28

 

 

Geslacht mag eigenlijk geen enkele rol meer spelen. Je moet ook zonder probleem van geslacht kunnen wisselen. Eigen keuze in plaats het lichaam dat je van je Schepper gekregen hebt, is bepalend vinden velen.

Tegenover deze invasie van bepaalde ideeën zien we dat vooral in christelijke kring er verschillende initiatieven genomen worden om de verschillen tussen de geslachten te benadrukken. Er worden kampen en Bijbelstudies gehouden die erop moeten wijzen dat een man een avonturier is, dat een man uit is op veel lichamelijke kracht. Een man moet een kerel zijn. Een echte man is sterk, geeft sterke leiding en zoekt het avontuur, zoekt de uitdaging. Een echte vrouw is lief en wil er vooral mooi uitzien en laat de initiatieven aan de mannen over. Is een vrouw die wel initiatieven neemt en in onze ogen niet zo heel erg op haar uiterlijk is geen echte vrouw? Is een man die graag thuis is en die niet zo op kracht en avontuur uit is geen echte man? Zijn bepaalde kenmerken die wij als vooral mannelijk en vrouwelijk noemen beslissend voor het echte man en vrouw zijn? Dat is ook een van de elementen die in dit gedeelte van de Bijbel naar voren komt. Ook dit heeft alles met Gods belofte te maken.

Rebekka is in verwachting geraakt. Ze heeft ook de strijd tussen de tweeling die ze verwacht in haar buik gevoeld. De HERE die ervoor heeft gezorgd dat ze in verwachting is geraakt, heeft haar verteld waarom het wel oorlog in haar buik lijkt.  Dan komen de negen maanden zwangerschap tot een einde. De HERE bepaald de dag van de geboorte. Dan wordt duidelijk dat wat de HERE gezegd heeft ook echt zo is. Er wordt een tweeling geboren.

De eerste die geboren wordt is een heel opvallende verschijning. Er komt een jongetje in de wereld die al over zijn hele lichaam behaard is. In die zin lijkt deze baby meteen al een volwassen man. Zelfs op een volwassen man die opvallend veel haren over zijn hele lichaam heeft. Er wordt van hem ook gezegd dat hij rossig is. Dat kan hier wijzen op het haar dat rossig is. Het kan ook wijzen op de kleur van zijn huid die donkerder dan normaal is en wel roodbruin lijkt. Alsof hij al jaren door de zon gekleurd is. Hoe dan ook deze baby ziet er heel opvallend uit. Toch wil dit niet zeggen dat deze kerel met veel kracht de drager van Gods belofte is. Er komt nog een kind en daarvan is al een handje zichtbaar. Volgende keer daarover verder.  Menselijke kracht is bij de HERE niet beslissend!

 

 

JOU BLYDSKAP IN GOD VIND

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje.”  Thessalonicense 1:5b-7

 

 

Die Here Jesus het vanweë Sy gehoorsaamheid aan Sy Vader al hoe meer verdrukking in hierdie wêreld gely. Hy het nie stil gebly nie. Hy het steeds weer die evangelie verkondig dat Hy die beloofde Verlosser en Messias is. Hy het die wil van Vader teenoor Fariseërs, Saduseërs en al die leiers wat vyandelik teenoor Hom gestaan het, bly wys. Hy het nie stil gebly as Hy dinge moes sê wat mense hard in die ore geklink het en mense daarom geloop het en sy teenstanders geword het. Hoe verskriklik swaar het dit vir die Here Jesus geword. Ons sien dit in die tuin vann Getsemane as die bloedsweet uit Sy liggaam kom. Nogtans is Sy vreugde om die wil van Vader te doen. As dit Vader se wil is, sal Hy tot in die diepste Hom vir die gelowiges en deur die ongelowiges laat verdruk. In alles bly die Here Jesus se diepste blydskap om die wil van Sy Vader te doen. Kyk: 

So het die Here Jesus vir al God se kinders vergifnis van al ons sondes en ewige blydskap verdien. Paulus en sy medewerkers leef vanuit die liefde vir God en daarom wys hulle in hulle lewe Christus, die voorbeeld van Christus vir die Tessalonisense. Paulus en Silvanus het in Filippi vir Christus gely het. Gegesel, in die tronk gegooi, uit die stad gesit. As hulle so in Tessalonika aankom is hulle nie verslae mense nie. Hulle is nie mense wat net kan kla en mou nie. Ondanks die baie seer plekke op hulle rue, ondanks die slegte behandeling wat hulle gekry het, straal daar blydskap uit hulle lewens. Die blydskap wat hulle vanweë Christus se lewe en werk gekry het, is groter as al die verdrukking wat daar in hulle lewe is. Dit is die blydskap dat God hulle Vader is en Christus al hulle sondes weggeneem het. Die blydskap wat die Gees in hulle gewerk het en wat beteken dat hulle weet dat niks God se liefde uit hulle lewe kan wegneem nie. As die Gees dit werk kan niks dit in hulle doodmaak nie. Die vreugde in God, die ewige lewe wat God se kind in Christus het, is meer as al die verdrukking, veragting en spot wat jy weëns die volg van Christus moet dra in hierdie wêreld. Die Gees wys dit vir ons in Rom 8 so: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en medeerfgename van God, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.” 16-18.

 

 

DIENEN

 

“De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen. De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen.” Genesis 25:22,23

 

De HERE vervult zijn belofte. Ook dat uit Abraham meerdere volken zullen voortkomen. In de buik van Rebekka zijn er de voorvaderen van 2 volken. Daar is Ezau, de oudste als voorvader van het volk Edom. Daar is Jakob de jongste als de voorvader van het volk Israël.

De HERE laat weten dat als gevolg van Zijn verkiezing er strijd zal zijn. Juist die strijd laat zien dat Ezau en zijn nakomelingen uiteindelijk voor het grootste deel gehaat, verworpen zullen worden. Zoals de HERE daarover ook in Romeinen 9 spreekt dat Hij Jakob heeft liefgehad en Ezau gehaat. Want wat gebeurt er in de geschiedenis? Dat is waar de HERE hier tegenover Rebekka al over spreekt. Dat zullen we in de komende tijd ook zien gebeuren als we bij andere delen in de geschiedenis van Jakob en Ezau zullen stilstaan. Wat gebeurt er? Je ziet dat Ezau zich niet schikt in Gods verkiezing van Jakob als de erfgenaam, als de drager van Gods belofte.

Was er voor Ezau die de jongste zal gaan dienen wel toekomst? Was er wel toekomst mogelijk voor zijn nakomelingen? Dat was zeker het geval.  We moeten goed bedenken dat ook Ezau Gods belofte heeft gekregen. Ook hij is besneden. Hij was in Gods verbond opgenomen. De HERE riep ook hem op om met zijn leven, zijn schuld, zijn zonden tot Hem te komen.  Dat was een echte roep, de HERE komt ook serieus met Zijn belofte naar Ezau. Voor Ezau en zijn nakomelingen is er toekomst als ze zich onder Jakob stellen. Als ze zich onder Gods plan stellen. Als ze de minste in menselijk opzicht willen zijn en zich willen stellen onder de Verlosser die uit Jakob zal voortkomen. Zo is het ook in ons leven. Wie gedoopt is en Gods uitnodiging om tot Christus te komen vandaag ziet en hoort, wordt echt geroepen. Wie komt, dankt de HERE dat zijn of haar geloof het gevolg van Zijn genadige verkiezing is. Dan leven we niet voor onze eigen positie in kerk en samenleving. Dan is alleen maar belangrijk dat we in dienst van Christus leven en bij Hem de verlossing zoeken en volgens Zijn geboden willen leven.

 

 

CHRISTUS NAVOLG

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje.”  Thessalonicense 1:5b-7

 

Wat is nou die voorbeelde wat die Tessalonisense nagevolg het? Ons lees dit in vers 6: “En julle het navolgers van ons geword en van die Here”. Ons lees in die vervolg ook waarin die navolging bestaan het: “deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees.”

Let daarop dat hier vir ons gesê word dat die gemeente in Tessalonika navolgers van Christus geword het. Want wat is hier die verhouding tussen Christus en Paulus en sy medewerkers? Dit is die Here Christus wat as die Koning van die kerk Paulus en sy medewerkers gestuur het om die evangelie te verkondig. Om te vertel van Christus en Sy werk. Paulus en Sy medewerkers staan in Sy diens en behoort Hom te gehoorsaam en Hom na te volg. Die Tessalonisense ken Christus en Sy evangelie deur Paulus, Silvanus en Timoteus. Hulle het ook gesien hoe hierdie drie mense Christus in hulle lewe navolg. As hulle nou Paulus en sy medewerkers navolg, volg hulle saam met Paulus, Silvanus en Timoteus die Here Christus na. Daarom is dit goed en nodig om raak te sien watter voorbeeld en onderwys die Here Jesus op hierdie punt gegee het.

Die Here Jesus het vir mense baie duidelik vertel wat dit vir die lewe op aarde beteken as jy Hom in jou lewe sal volg. Ek wys op enkele dinge wat Hy ons as ons belangrykste leraar geleer het:
Matt 5:10,11: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil."

Joh 15:20: “Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.”

Joh 16:33: “Sit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.”

Die pad gaan wat Christus wys as ons God en Koning is Hom navolg.

 

 

SAMEN BIDDEN

 

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” Genesis 25:21

 

Izak en Rebekka bidden samen. Dat is voor ons ook een heel goed voorbeeld. Wat is het belangrijk dat we samen in onze huwelijken, op weg naar het huwelijk en in onze gezinnen samen bidden. Bidden voor elkaar en dat ook samen doen. Leven als man en vrouw, leven in het gezin, leven in de kerk in de eenheid van het geloof is samen voor de HERE leven. Samen ook je hulp, vergeving, toekomst en liefde bij Hem zoeken. Als je in je eigen leven merkt dat je dat niet meer doet of misschien wel nooit gedaan hebt, is het nu de tijd om dat te veranderen. Om ook hierin samen in dienst van Christus te staan. Om zo ook werkelijk op het goede fundament je leven, je gezinsleven, huwelijk en het leven in de gemeente te bouwen.

De HERE is de Hoorder van het gebed! Wanneer Izak en Rebekka samen bidden om de vervulling van Gods belofte dan geeft de HERE dat. De HERE wil geven in de weg van het gebed. Zodat wij blijven beseffen dat we hierin echt van Hem afhankelijk zijn. De verlossing en ook de weg naar de verlossing van zonde en schuld is niet wat wij doen maar wat de HERE op het gebed geeft. De HERE geeft uit genade en altijd trouw aan wat Hij beloofd heeft..  

We zien ook in het vervolg van deze geschiedenis dat Rebekka met de HERE leeft. Ze raakt in verwachting. Hoe mooi is dat na zoveel jaren. Na zoveel gebed waarbij op Gods belofte gepleit is. Maar dan gebeuren er dingen die Rebekka onzeker en bang maken. Het lijkt wel oorlog in haar buik. Ze vraagt zich af wat dit nu te zeggen heeft. We zien dan dat Rebekka naar het juiste adres gaat. Ze weet, ze gelooft dat het de HERE is die haar nu vruchtbaar heeft gemaakt. Zij belijdt dat de kinderen van de HERE komen. Ze belijdt ook in haar bijzondere positie op weg naar de Christus het de HERE is die dit geeft. De HERE geeft haar antwoord. Over dat antwoord is zeker meer te zeggen als ik nu kan doen. Ik beperk me nu tot het punt dat het Gods werk is die deze kinderen geeft en dat Hij in Zijn grootheid en soevereiniteit bepaalt wie van de twee de zoon is via wie de belofte naar de geboorte van Christus gaat.

De HERE maakt duidelijk dat het Zijn plan, Zijn verkiezing is die beslissend is in de geschiedenis. Dat is geen bedreiging!  Dat is maar goed ook! Als wij het zelf zouden moeten doen en zelf zouden moeten kiezen, zou het altijd weer verkeerd gaan. Dan zou het recht van de sterkste op deze wereld heersen. Dan zou het al meer een hel op aarde worden. Het is de HERE die ondanks onze schuld en zonden als mensen Zijn weg naar de Verlosser gaat.

 

NAVOLGERS

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje.”  Thessalonicense 1:5b-7

 

Ons het al eerder gesien dat Paulus en sy medewerkers die evangelie in Tessalonika verkondig het. Die Gees het hulle die geloofskrag en moed daarvoor gegee. Die heerlike van hulle werk daar was dat  die Heilige Gees so met die Woord wat verkondig is gewerk het, dat dit in vrugbare grond geval het. Mense in Tessalonika is deur die Gees oortuig en hulle het as gemeente in liefde vir Christus begin leef en werk. Daaraan sien Paulus en die ander dat die Tessalonisense deur God uitverkies is, deur God bemin word.

In Tessalonika het ‘n gemeente ontstaan wat regtig op Christus gerig is en in vertroue op die HERE leef. Dit is daarom dat Pulus hier kan skryf dat hulle navolgers geword het. Baie mense in ons tyd sien dit nie as positief as jy iemand se navolger is. Jy moet jouself wees sê hulle. Jy is jou eie baas en jou eie persoonlikheid en jy moet nooit die navolger van ‘n ander wees of word nie.

Nogtans gebruik die Heilige Gees die woord navolger in ‘n positiewe sin. Ons moet ook mooi daarop let dat hierdie woord nie beteken dat ons die ander wil wees nie. Dit gaan nie daarom dat jy nie jouself meer is nie maar in die ander se persoon verander nie. Dit gebeur as ons ‘n ander wil naboots, wil na-aap. Dit is selfs op sekere punte nie moontlik nie as die Gees ons oproep om Christus na te volg. Christus navolg is iets anders as om presies soos Hy te wees nie. Ons kan nie in alles doen wat Hy gedoen het nie. Hy is die Verlosser en ons kan nie so ly soos Hy gely het nie. Ons kan nie verlossing vir ander verdien nie. Die Gees roep ons selfs in die Bybel op om navolgers van God te wees. Ons lees dit in Efese 5:1,2: “Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.”

 

Hier word baie duidelik dat navolg nie is dat jy dieselfde persoon word nie. Jy kan nie God word nie en jy mag daarna selfs nie streef nie. As die Gees ons daarop wys dat ons moet navolg gaan dit daarom dat ons God en mense moet navolg in sekere dinge waar hulle ons die regte pad gewys het. Jy moet met jou persoonlikheid en met jou verantwoordelikheid op daardie pad gaan wat hulle jou voorbeeldig gewys het.

 

GEBED OP WEG NAAR DE VERLOSSER (II)

 

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” Genesis 25:21

 

De HERE maakt duidelijk dat het komen van de Verlosser van oordeel, zonden en schuld alleen Zijn werk is. Zijn onverdiende cadeau. Dat betekent niet dat wij als mensen dan maar lui in onze stoel moeten gaan zitten en denken: God geeft het en het komt wel. Ik zie wel. Nee, dat roept om het gebed in de nood. De nood dat je bent gaan zien dat je zonder Christus als de Verlosser geen enkele toekomst hebt. Wie in geloof aan de HERE verbonden is, wie zichzelf verloochend en aan de HERE in liefde verbindt, gaat dan bidden.

Bidden op grond van de belofte! De HERE heeft beloofd dat uit Izak en Rebekka die zoon zal komen die de weg naar de Christus zal zijn. Ze bidden dan ook daarom omdat ze ook zelf zonder de komst van de Christus geen toekomst hebben. Er zonder de komst van Hem ook voor hen geen vergeving is. Bidden op grond van de belofte is zo belangrijk! Dat laat ook zien wat je van de HERE mag verwachten. Wat heeft de HERE ons belooft?  Om alles te geven wat wij graag willen? Nee!  Hij heeft ons belooft dat als we in geloof tot Hem komen Hij ons vergeving, kracht om te geloven en te blijven geloven en het eeuwige leven zal geven. Hij belooft bij de doop dat Hij voor ons wil zorgen, dat Hij het kind of de volwassene die gedoopt wordt op het gebed steeds het geloof wil geven. Dat Hij je in het verbond aanspreekt met Zijn liefde en je echt steeds roept om tot Christus te komen. Dat Hij je de Geest wil geven om zo te leven. Een geweldige belofte. Die roept om het gebed. Het gebed van de ouders, het gebed van de gedoopte. We mogen pleiten op Gods belofte. Wie ook nadat hij of zij de HERE verlaten heeft met zijn of haar hart naar Hem terugkomt en dan pleit op de belofte die de HERE hem of haar gedaan heeft, mag weten dat de HERE jou als bidder niet laat staan. Hij geeft je dan wat Hij je in de weg van het geloof, van het gelovige gebed beloofd heeft. Dat betekent niet dat je leven alleen maar zonneschijn is. Het kan zijn dat je een moeilijk leven hebt. De HERE heeft ons geen gemakkelijk leven beloofd. Hoe ook vol verdriet en vol schrammen en wonden in je hart als je je aan de HERE en Zijn belofte vastklemt is er de behouden aankomst in de hemel of op de nieuwe aarde. Om het werk van Christus die ook door de weg van het gebed heen gekomen is.

 

 

VERBONDSOUTOMATISME?

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje.”  Thessalonicense 1:5b-7

 

Ons mag nie oormoedig gaan leef nie. Wie dit doen vertrou nie meer op die HERE nie maar op homself.  Jy sê: Ek is kind van God en kan daardeur in eie krag baie dinge doen. Wie so leef, verhoog homself en sal val, sal verneder word. Die sekerheid van die geloof is juis ‘n lewe waarin jy al meer jou afhanklikheid van die HERE voel. Waarin jy steeds weer bid om die krag van God se Gees om Sy getuie, Sy gemeente op aarde te kan wees. Hoe meer God se kinders die afhanklikheid  van God en hulle eie onvermoë ken hoe sekerder hulle in hul geloof staan. Laat ons op die Gees vertrou dan sal in jou en my lewe al hoe meer sigbaar word dat ons Christus se gemeente is wat tot die ewige lewe uitverkies is.

Elkeen van ons behoort ‘n voorbeeld van die lewe in liefde vir die HERE en Sy wil te wees. Ek skryf dit nou omdat mense in die kerk nie altyd so dink en leef nie.  Dan hoor ‘n mens: ‘Dit is nou tog regtig oordrewe dat ek ‘n voorbeeld moet wees. Hoekom moet ek altyd so voorbeeldig leef. Dit is tog nie nodig om so vroom te wees nie. Mense moet nou nie so oordrewe raak nie. Hoekom moet ek nou vromer as ander wees?!’  As jy dan vir hulle verder vra, kom jy agter dat hulle vanuit ‘n vorm van verbondsoutomatisme dink. Jy is deur jou doop in die verbond en jy moet regtig heeltemal ongelowig leef om nog verlore te gaan. Die doop sou jou red as jy maar ‘n bietjie met de HERE leef.

As jy so dink, as jy so leef moet jy mooi raaksien wat jy eintlik doen. Dan is jou lewe eintlik gebou op die dien van twee gode. Dan is jou lewe daarop gerig om te balanseer, om te sorg dat jy nog net so leef dat jy die verlossing van sondes sal kry. Dan is jou lewe bewus verdeel tussen God en jy  wat eie baas wil wees. Dan geld regtig vir jou Jesus se woord: “dat ‘n mens geen twee here kan dien nie”.  

Hoe belangrik is dit om jouself te ondersoek of jy Christus met jou hele hart wil dien. Om regtig met jou hart op God se belofte te staan en daaruit te leef.

 

BIJ WIE VEILIG?

 

“en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.” Handelingen 20:30,31

 

We leven in een tijd van verwarring. Van grote veranderingen. Het is een tijd waarin ik heel geregeld vragen krijg van mensen die het niet meer weten. Ook van veel mensen die ik niet ken. De vraag die de laatste weken geregeld gesteld wordt is: “Bij welke ambtsdragers ben ik in onze tijd veilig? Nu er zoveel spanningen in kerken is aan welke ambtsdragers moet ik mij toevertrouwen. Bij wie ben ik veilig?

Daarop geeft de Geest in het Nieuwe Testament een heel duidelijk antwoord. Dit antwoord laat ook zien waar we de echte eenheid van Christus’ kerk vinden.

Die veilige plaats vind je bij ambtsdragers die zelf buigen onder het juk van Christus. Het zijn de ambtsdragers die in alles willen buigen voor het Woord van God. Die blijven bij de gezonde leer. De Geest maakt door Paulus duidelijk dat vanaf het begin er mensen in de kerk zullen komen die andere dingen leren dan God ons in Zijn Woord leert. Vaak mensen die zelf zeggen dat ze alleen maar een andere uitleg hebben en ook veel van Christus houden. Mensen die zeggen dat je nu eenmaal op meerdere manieren de Bijbel kunt uitleggen. Het komt er op aan dat je van de Here Jezus houdt en dat je dan in kerk de Bijbel heel anders uitlegt is dan bijzaak.

Dat zijn mooie redeneringen maar ze houden geen stand tegenover wat de Geest zelf door de Bijbel zegt. Mensen die een deel van de Bijbel aan de kant schuiven, mensen die duidelijke normen in de Bijbel weg verklaren omdat we in een andere tijd leven, worden in de Bijbel dwaalleraren genoemd. Het is de taak van ouderlingen om dit aan te wijzen en te bestrijden. Om de gemeente te beschermen tegen de invloed van zulke mensen hoe gelovig ze het ook menen. Ouderlingen die dat doen beveiligen de gemeente tegen een verkeerde geest. Ouderlingen die zo leven en werken zoeken juist andere kerken die dat ook doen. Dat is niet sektarisch maar juist de echte oecumene. Die hebben we te zoeken. Dan zoeken we het juist bij Christus en zo bij de gezonde leer. Dan houd je afstand van alle invloed die verkeerde leer en leven op de gemeente uitoefent. Laten we bidden om zulke ambtsdragers en zulke kerkenraden. Dan wijzen we terecht om juist samen veilig te zijn. Heel dichtbij Christus. Here ontferm u ook zo over Uw volk in ons land!

 

GELOOFSSEKERHEID

 

“omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.” 1 Tes 1:4,5

 

Die Heilige Gees gee hier vir ons ‘n baie belangrike aanwysing vir ons lewe vanuit die geloof.  Hy wys ons hier dat en hoe ons sekerheid van ons heerlike verkiesing deur die HERE mag hê. Dit is nie so dat Paulus een of ander besondere openbaring gehad het om te kan weet of mense uitverkies was nie. Nee, hy kan dit sê omdat hy sien hoe die HERE in mense werk. As jy met Christus leef,  as die HERE jou met die Woord  van jou skuld en sonde oortuig het en jou na Christus laat vlug het. As jy die Here Jesus as jou Redder en Koning wil volg en in sy voetstappe wil gaan  het jy geen rede om te twyfel nie. Dan wys die HERE self in jou lewe dat Hy jou aan Christus gegee het. Dat Hy jou tot een van Sy skape gemaak het. Dan sien jy in jou lewe dat God se krag en Sy Gees jou in beslag geneem het. Hoe belangrik is dit dan om vanuit hierdie sekerheid te leef.

Wat beteken dit?  Hoe belangrik is dit dan dat jy  nie bly twyfel nie, dat jy nie in die gebied bly hang waar jy steeds weer vra: Is ek nou God se kind of is ek dit nou nie. Dan verlam jy in jou eie lewe deur eie onsekerheid jou lewe vir Christus. Dan belemmer jy in jou eie lewe dat jy voluit ‘n getuie vir Christus op hierdie wêreld is. Dan bly jy nog so dikwels hang in ‘n lewe waar jy so dikwels die sonde soek en jou eie onsekerheid weer groter maak. Leef vanuit die sekerheid dat jy God se kind is en werk deur die krag van God se Gees daaraan om dit al hoe meer uit te dra en daarin te groei.

 

GEBED OP WEG NAAR DE VERLOSSER (I)

 

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” Genesis 25:21

 

De geschiedenis van Izak laat nu iets zien dat ook bij vader Abraham zo duidelijk naar voren kwam. Iets dat moeilijk is en waarmee de HERE ook een heel duidelijk doel heeft. Ook als het om de boodschap gaat voor ons.

Wat zien we wanneer de HERE belooft dat uit Abraham en Sara een zoon geboren zal worden? Dat die zoon niet komt. Er wordt jaren op gewacht en er komt maar geen kind. Zou de HERE de belofte die Hij gedaan heeft wel waar kunnen maken? Staat Hij niet machteloos tegenover de onvruchtbaarheid van Sara?  We zien nu bij Izak en Rebekka hetzelfde.  Als je er goed op let, zie je dat we hier met een heel moeilijke situatie te maken hebben. De HERE heeft beloofd dat door Izak de lijn naar de Verlosser die moet komen verder zal gaan. De HERE heeft bij Abraham en Sara al duidelijk gemaakt dat als Hij dat belooft het niet zo is dat je dan naast jouw vrouw een andere vrouw moet zoeken die wel snel een kind kan krijgen. Alles wijst er op dat Gods belofte zal doodlopen op de onvruchtbaarheid van Rebekka.

Juist dan zien we ook wat de omgang in Gods verbond is en hoe belangrijk die is. Wat doen Izak en Rebekka als de eerste 20 jaar voor hun huwelijk elke maand weer duidelijk wordt dat Rebekka niet in verwachting is? Elke maand wordt de kans op een zwangerschap minder.

Dan lezen we in onze tekst: “Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar”.

Je ziet hoe Izak en Rebekka zich hier verenigen in gebed met Izak als de voorbidder. Wat is dit goed en mooi. Samen komen ze met hun nood bij de HERE. Ze beseffen dat zij geen kindje kunnen maken. Het uitvoeren van Gods belofte is maar geen mensenwerk. Je ziet hier wat de grond van het echte gebed is. Dat is Gods belofte! Er is vanuit deze tekst meer te zeggen over het komen van de Verlosser. Daarover de volgende keer.

 

DEUR DIE GEES OORTUIG

 

“omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.” 1 Tes 1:4,5

 

Die krag om te verkondig het Paulus en sy medewerkers in Tessalonika nie van hulleself gehad nie. Dit was die Gees wat hulle dit in die “volle versekerdheid” waarvan ons in vers 5 lees, gegee het. Die volle versekerdheid, die oortuiging waardeur hulle weer gaan preek het, kom van die Heilige Gees. Die HERE gee dit vir hulle omdat Hy Sy uitverkorenes in Tessalonika die evangelie wil laat hoor. Dit kom van die Gees as ons ook in ons tyd teen die gees van die tyd en teen wat baie rondom ons sê, vashou aan God se onfeilbare Woord.  Hierdie geloofsmoed, die diepe oortuiging wat die Gees in Paulus en sy medewerkers gewerk het is ‘n bewys dat hier ‘n gemeente van Christus is, wat tot die ewige lewe uitverkies is. Kyk Sondag 21. ‘n Gemeente wat deur die prediking deur Christus vergader  word.

Dit het in Tessalonika ook duidelik geword deurdat die woord  “in krag en in die Heilige Gees” tot die Tessalonisense gekom het. Dit was nie so dat die mense daar net die woorde gehoor het en toe gedink het: dit is interessant nie maar nie meer as dit nie.  Nee, die Gees het met die Woord van Christus wat verkondig is so met krag gewerk dat mense vir hulle lewe oortuig is. Van die Woord het so ‘n krag uitgegaan dat mense hulle daarvan nie meer kon losmaak nie. Hulle kon hulle nie meer van Christus as die draer van hulle skuld en sonde losmaak nie. Die Gees het deur die verkondiging van die Woord  hulle harte verower om nooit meer los te laat nie.

Paulus en sy medewerkers het in Tessalonika gesien hoe die evangelie van Christus “’n krag tot redding is vir elkeen wat glo”. Rom 1:16. Dit is die Gees wat met die Woord so oortuig dat mense die kruisdood van Christus wat mense volgens eie hart as twak, as dwaasheid beskou, begin raaksien as God se heerlike krag en wysheid. Die kruis, die liefde van God in Christus wat jou alleen kan red, is nie meer ‘n ergernis maar het die heerlike houvas in jou lewe geword. Ons lees van die oortuiging deur die Heilige Gees in Tessalonika  in Handelinge 17:4: “En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook ‘n groot menigte van die godsdienstige Grieke en ‘n groot aantal van die aansienlikste vroue.”  Die HERE gee Sy seën oor die troue verkondiging van Sy Woord.

 

 

 

IK ZOU OPGESTAAN ZIJN
 
“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.” Psalm 119:130
 
Vorige week vrijdag was er een congres rond het net verschenen boek van prof de Bruijne : “Verbonden voor het leven”. Voor dat congres had ik me opgegeven. Later bleek dit door werk in de gemeente en een andere eerdere afspraak niet te kunnen. Dat vond en vind ik jammer. Het was een congres volgens het verslag in het Nederlands Dagblad waar de deelnemers: “de meeste man, wit, veertigplus en voorganger of hoogleraar waren.
Enkele sprekers lieten daar horen dat het eigenlijk beschamend was dat dit congres zo druk bezocht werd (ongeveer 400 deelnemers). Zouden die er ook zijn geweest als het over een voor hen veel belangrijker thema als klimaat was gegaan vroegen ze zich af. Wat ik nog veel opmerkelijker vond was dat in het verslag van het Reformatorisch Dagblad ook dit nog stond: “Halverwege de dag vraagt dagvoorzitter ds. Hans van Benthem, predikant van de gkv Utrecht-Centrum, de zaal of er iemand is die er héél anders over denkt dan De Bruijne (lees: meer denkend vanuit de klassiek-christelijke lijn). Niemand steekt zijn hand op.”
Uit reacties op eerdere versie van dit stuk is duidelijk geworden dat deze vraag niet door ieder gehoord is en er wel degelijk mensen waren die het niet met de mening van de Bruijne eens waren. Daarom haal ik een gedeelte van de eerdere versie weg.
Als ik het gehoord zou hebben, zou ik opgestaan zijn. Niet om mijn mening. Dat is helemaal niet interessant. Wel omdat de HERE, omdat de Heilige Geest zo anders spreekt. Wel omdat de Bruijne in zijn boek dat wel erkent maar dan zegt dat wij meer door ontwikkeld zijn als mensen en dat de HERE zegt alleen seksuele omgang in het huwelijk tussen een man en vrouw niet meer voor ons geldt als mensen die hun identiteit vinden in hun gevoelens. (hierover heb ik een uitgebreid artikel geschreven. Je kunt het vinden op: https://www.evangeliebelijden.nl/de-vuurvlam-van-de-heere... ) Laten we opstaan voor die HERE die ons Zijn Woord voor alle tijden en culturen gegeven heeft. De eeuwige God die alle tijden kent en die alles doorziet en voor mensen van alle tijd Zijn Woord geeft. Die ons in elke tijd de weg wijst en voor elke tijd Zijn goede normen geeft. Ik hoop en bid dat de HERE ons de kracht geeft om een eenvoudige te blijven die niet eigenwijs wordt maar wil luisteren naar Zijn stem ook als mijn tijd en ook mijn eigen hart anders voelt. Hier sta ik en kan niet anders.

 

WAT IS DE WERKELIJKHEID?

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

 

Je staat midden in de wereld. Wat is de werkelijkheid? Wat is de grond waarop je staat. Wat is het zekere bewijs voor wat echt is? Die vraag kwam weer naar boven bij het lezen van de zogenaamd wetenschapsbijbel die een paar weken geleden verschenen is. Waarin zelfs op zogenaamde wetenschappelijke gronden opengelaten wordt of Christus werkelijk lichamelijk opgestaan is. Is onze beperkte menselijke wetenschap de grond waarop we staan?

Ik hoop het niet want dan bouwen we niet op de rots maar op het zand. Dan bouwen we niet op Christus. Zie het slot van Mattheus 7. Ik zeg hier niets over gezonde wetenschap die eigen beperkingen kent en tot zegen van velen is. Waar onze menselijke wetenschap in strijd komt met wat de HERE ons in Zijn Woord leert, komt het aan op de vraag of we de HERE vertrouwen of ons beperkte menselijke onderzoek. De HERE is God! De HERE is de Schepper die alles gemaakt heeft. Op een manier die boven ons verstand uitgaat. Soms zelfs tegen ons verstand in. In die zin dat wij volgens wat we in de schepping ontdekken zeggen: Dat kan niet. Onmogelijk dat de Here Jezus uit de maagd Maria geboren is. Dat kan niet als je alleen naar de schepping kijkt. Toch is het echt gebeurd! De HERE doet namelijk wat volgens ons onmogelijk is. Voor de HERE is niets te wonderlijk, niets te groot om te doen. De engel zeght tegen Maria die vraagt hoe het mogelijk is dat zij zonder man zwanger zal worden o.a. dit: “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Lukas 1:37 De HERE is God. Hij doet wonderen. Wonderen die boven wat een schepsel kan en kan bedenken uitgaan. Dat is de werkelijkheid. Dan is niet de ervaring, niet onze wetenschap het bewijs maar het geloof. Niet het geloof als gevoel maar de inhoud van het geloof dat vanuit Gods eigen Woord komt. Zijn Woord is de waarheid. Een harder bewijs, een zekerder bewijs dan wat de HERE ons zelf in Zijn Woord leert en zegt is er niet. Daar kan menselijke wetenschap niets aan afdoen!

 

DIE EVANGELIE BLY VERKONDIG

 

“omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.” 1 Tes 1:4,5

 

Paulus en die twee ander het in Tessalonika gekom. Paulus herinner aan die eerste keer dat hulle daar gekom het. Die omstandighede toe was nie baie bemoedigend nie. Dit was selfs so dat jy jou menslik kan voorstel dat Paulus en sy medewerkers sou sê: Ons bly hier maar ons praat nie meer oor Christus nie. Want wat het gebeur toe hulle in Tessalonika aangekom het?

Hulle was in Fillippi. Daar is Paulus en Silas in die tronk gegooi omdat hulle ‘n slavin deur Christus se krag van ‘n waarseënde gees verlos het en omdat hulle Christus  verkondig het. Hulle is daar gegesel  en al is hulle vrygelaat nogtans moes hulle die stad Filippi verlaat. Paulus herinner daaraan hoe hulle die eerste keer in Tessalonika gekom het in 2:2: “maar alhoewel ons vantevore, soos julle weet, in Filippi gely het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad  om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd.”

Nogtans het dit dadelik in Tessalonika duidelik geword dat hierdie mense meer as ‘n menslike boodskap verkondig. Hulle laat hulle nie deur slegte ervarings afskrik nie. Hulle laat hul nie die swye oplê vanweë vervolging, spot en verdrukking wat oor hulle kan kom nie. Al het die verkondiging van Christus vir hulle ellende veroorsaak nogtans verkondig hulle in Tessalonika dadelik weer Christus. Hulle gaan na die sinagoge en wys die mense vanuit die Ou Testament dat die Verlosser wat daar beloof word in Jesus Christus gekom het.

Hierdie krag het Paulus en sy medewerkers in Tessalonika nie van hulleself gehad nie. Die geloofskrag wil die HERE deur Sy Gees ook vir ons gee.

 

 

DIE EVANGELIE

 

“omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.” 1 Tes 1:4,5

 

Paulus wys daarop dat hy saam met die ander twee vir die Tessalonisense die ware evangelie verkondig het. Dit staan teenoor die baie sogenoemde evangelies wat allerhande mense toe vir mense vertel het. Al is daar allerhande filosowe en geleerdes wat met hulle sogenoemde waarheid en evangelie rondreis nogtans is net die evangelie wat  Paulus en die ander twee verkondig het die ware een. Hoe belangrik is dit ook vir ons vandag om dit te bedink. Ons leef in 'n tyd dat ons met allerhande inligting en idees oorspoel word. Die radio, televisie, internet, al die sosiale media gee ons meer inligting en idees as wat ons kan verwerk. Daarom pas volgens menslike maatstawwe by ons tyd die gedagte dat  elkeen ‘n stukkie van die waarheid het en dat ons mekaar moet vrylaat. Ons moet ook daarop let dat ons in ons lewe die ware evangelie altyd die regte plek in ons lewe gee. Dat ons Christus wat die waarheid is die regte plek gee.

Dit beteken dat jy en ek steeds weer moet bely dat die evangelie van God en Christus die waarheid, die goeie boodskap is. Dat ons aan Christus en Sy Woord al die ander idees en inligting toets. Dat jy ook die HERE en Sy evangelie in die sin op die eerste plek in jou lewe stel dat  jy jou meeste aandag en tyd aan die HERE en Sy evangelie gee. Dat jy veral daaraan werk om te groei in jou lewe met  die HERE. Dat jy al hoe meer deur die innige kennis van die evangelie aan Christus verbonde raak. Hoe meer jy die evangelie vanuit God se liefde leer ken, al hoe beter kan jy onderskei in hierdie wêreld as baie inligting na jou toekom. Hoe heerlik sien ‘n mens die HERE werk as die evangelie nie alleen  in woord na mense toekom.

 

GEEN SCHOTJESGEEST

 

“Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,Zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Psalm 25:14

 

 Van tijd tot tijd verbaas je je erover hoe mensen in schotjes denken. Hoe mensen door anderen ook in hokjes worden gezet. Hoe ze ook de kerk in hokjes delen en zien. Een voorbeeld daarvan las ik in van de hand van collega Leeftinck in het RD van 22 november 2022.  Een redelijk groot artikel waarin in ieder geval ten aanzien van de GKN fouten, onjuistheden staan.  Maar dat nu even daar gelaten.

Hij beweert dat mensen uit de GKV eigenlijk alleen maar naar DGK/GKN kunnen. Een van de redenen zou zijn omdat zij niet bevindelijk zijn en ook DGK en GKN dat niet zijn. Als je zo’n stuk leest is bevindelijkheid wel iets heel negatiefs. Laat ik eerlijk zeggen dat ik hoop dat ik op een Schriftuurlijke manier bevindelijk preek. Meerdere collega’s in de GKN willen graag op zo’n manier bevindelijk preken. Hoe dan? Door het evangelie, door Gods belofte te verkondigen midden in het leven. Door ook binnen de gemeente op te roepen tot geloof en bekering. Door te weten dat bij de doop Gods belofte in Christus’ kerk echt naar iedere dopeling gekomen is. De belofte dat dit kind dat nog onder Gods toorn ligt de belofte krijgt dat de Geest hem of haar tot wedergeboorte wil brengen. De oproep om je te bekeren klinkt elke dienst weer. Toegespitst vanuit de tekst. De twee wegen wordt de gemeente steeds weer voorgehouden.

Geen bevindelijkheid die vaart op eigen gevoel. Wel dat we bevinden hoe de HERE er in je leven is, hoe Hij werkt, dat je daarom in alle eerbied met Hem omgaat en over Hem spreekt. Daarom was er ook zoveel herkenning in de gesprekken met de deputaten van de HHK en CGK de laatste weken. Leven in diepe eerbied voor de HERE is dat je de vertrouwelijke omgang met de HERE kent. Daarnaar uitziet. Dat niets erger voor je is dan dat je merkt dat de HERE ver van je staat omdat je zelf in zonden leeft. Je wil met schuldbelijdenis terug naar de HERE als je Vader. Je vraagt door de Geest om vergeving op grond van Gods belofte. De HERE in je leven zien werken zonder om op eigen gevoel te willen varen en bouwen. Wel om je gevoel al meer te veranderen naar Gods wil toe. Heilige Geest werk dit in ons leven! Als we zo Schriftuurlijk bevindelijk leven en kerk zijn verdwijnt die gekke hokjesgeest, het denken in schotjes uit ons leven. Dan kunnen we door de Geest op weg naar eenheid volgens het Woord en in een levende eerbiedige relatie met Christus.  Vanuit die eerbied en liefde voor de HERE en Zijn Woord sta je met een open blik in de wereld, om juist vanuit Gods Woord door de Geest te leven in de wereld en te getuigen van Christus. In de wereld van vandaag en morgen. Ook dat is Schriftuurlijk-bevindelijk.  Dan leer je vreemdeling op deze wereld te zijn die vanuit de eerbied en liefde van God in de wereld van vandaag en morgen leeft.   

 

HET ELKAAR NIET LASTIG MAKEN

 

“Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.” Handelingen 15:19,20

 

De laatste maand waren er gesprekken op deputatenniveau met de HHK en de CGK. Was er afgelopen zaterdag de ontmoetingsdag op Urk waar verontruste broeders en zusters uit de GKV bij elkaar waren. Waar er de leiding werd gegeven om niet met de fusie tussen GKV en NGK mee te gaan omdat het Woord van de HERE in geding is. Om na 1 mei eenheid te zoeken met CGK, DGK en GKN en allen die volgens Gods Woord en de belijdenis van de kerk leven.  Dan zijn er de gesprekken op verschillende plaatsen en momenten met collega’s en broeders en zusters in de DGK. Dan zijn er altijd wel weer dingen waarvan je zegt dat zou ik anders doen of wat anders zeggen. Dat zal zo blijven ook. Dat is niet omdat de ander altijd er een beetje naast zou zitten. Kijk eerst naar jezelf zou ik zeggen. Wat was er in de afgelopen maand een heerlijke geestelijke herkenning van broeders en zusters die niet anders willen dan zichzelf verloochenen en bekeren en Christus op Zijn onfeilbaar Woord volgen. Het de tijd om elkaar te zoeken en samen echt kerk te zijn.

Maar dan ontdek je ook iets anders. Iets dat professor van Vlastuin in een lezing vorige week zei. Ik haal een heel klein stukje aan (laat ik erbij zeggen dat deze lezing mij uit het hart gegrepen is): “We moeten een diepere vraag stellen: Willen we eigenlijk wel echt kerkelijke eenheid? Natuurlijk, alle kerken hebben commissies voor kerkelijke eenheid. We weten dat Jezus met zicht op Zijn lijden intens gebeden heeft dat zij alleen een zouden zijn, opdat de wereld in God zou geloven. Maar zijn we stiekem toch niet heel tevreden met onze denominatie? Denken we ten diepste niet dat onze denominatie de beste is, ook al zeggen we dat deze de slechtste is? Ervaren we onze eigen theologie en (kerkelijke0 spiritualiteit niet als norm voor anderen?” (RD vrijdag 18 november)

Laat ik dit er aan toevoegen: Zijn wij er van overtuigd om het anderen niet lastig te maken, om anderen geen onnodige last op te leggen om samen kerkelijk een te zijn? Zijn we bereid met verschillen die de gehoorzaamheid aan Christus niet raken anderen en dus elkaar niet meer dan dit op te leggen: “dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed”. Hand 15:20   

Dat we elkaar niet meer opleggen dan samen te leven vanuit en volgens Gods onfeilbare Woord en de belijdenis van de kerk die daarop gegrond is. Juist omdat we allemaal van genade hebben te leven. Ook kerkelijk. Er is er toch geen andere weg?!  Dan gaat het niet meer om ons, om mij maar gelukkig alleen om de HERE, om Christus, om Zijn Woord. Moge de HERE ons dat geloof geven en leren onszelf echt te verloochenen. Dan zien we Christus werken en willen we Hem alleen volgen.

 

ONS EVANGELIE?

 

“omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.” 1 Tes 1:4,5

 

Paulus gaan nou verder duidelik maak hoe hy weet dat die Tessalonisense deur God bemin, verkies is. Hy weet dit ”want  ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie”. Voordat ons nou kom by wat dit nie alleen  hier beteken is dit belangrik om te sien dat  dit al ‘n groot voorreg is dat die woord, dat die evangelie, die heerlike boodskap van verlossing na mense kom. Die HERE bevoorreg elkeen wat die evangelie hoor bo hulle wat dit in hulle lewe nie hoor nie. In hierdie groot voorreg het die Tessalonisense gedeel. Hulle het op ‘n sekere oomblik deur God se leiding van die geskiedenis  Paulus en sy medewerkers in hulle stad gekry en toe het die oproep en uitnodiging geklink om tot Christus as die Redder van hulle lewe te kom en so vergifnis en ‘n ewige goeie lewe te ontvang.

Nou sê jy dalk as jy hierdie teks lees: Hoe kan Paulus en sy twee medewerkers nou skryf: ons evangelie?  Is dit nie verkeerd nie? Dit gaan tog nie om Paulus se evangelie nie maar dit gaan tog om Christus. Paulus skryf  meerdere kere van ons of selfs my evangelie. Sien o.a: 2 Tes 2:14; 2 Kor 4:3. As hy dit doen gaan dit nie daarom dat hy sê dat hy die inhoud van die evangelie is nie. Hy wys dan daarop dat  hy die bringer van die ware boodskap van God was. Dit wat hy en sy medewerkers vertel het was die ware evangelie en niks minder nie. Hy het het vir hulle nie ‘n menslike boodskap gebring nie! Dit maak hy baie duidelik in 2:2 en 3:2: “om aan julle die evangelie van God  te verkondig”. 3:2: “Timoteus, ons broeder en dienaar van God  en ons medewerker in die evangelie van Christus”.

Dit is nodig dat wat ons glo en uitdra as inhoud het wat die HERE ons as die evangelie vertel het. Sy Woord mag ons toeëien en dit glo en verkondig.

 

 

VASTEN? (II)

 

“En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.” Marcus 2:19,20

 

Waarom vasten de leerlingen van de Here Jezus niet elke week? Waarom houden zij zich niet aan de gewoonte die er al veel generaties is?  Jezus en Zijn volgelingen lijken een beetje een losgeslagen groep in de ogen van de Farizeeën.

Vasten was en is iets dat met schuld en verdriet over de zonden te maken heeft. Dat moet er bij de gelovigen altijd zijn. Altijd weer je vergeving en je toekomst zoeken bij Christus. Het van Hem verwachten en niet van jezelf. We moeten goed bedenken dat die schuld en het vragen om vergeving niet het einde is. Niet het uiteindelijke doel. Verdriet over je zonden is nodig maar daar mag je niet in blijven hangen. De leerlingen van de Here Jezus vasten niet elke week omdat hun leven beheerst wordt door feest! Ze mogen juist vanuit die belijdenis van schuld een blij en dankbaar leven leiden. Echt blij en vrolijk zijn. Ze mogen weten dat de beloofde Redder van zonden en schuld gekomen is. Dat in Hem de verlossing en die eindeloze blijdschap vast en zeker is. Onder de Joden was een bruiloft een groot feest. Met overvloed aan eten en drinken, met uitbundigheid. Daar was geen sprake van vasten. Daar was een overvloed van blijdschap die ook geuit mocht worden. Als je dan weet dat die machtige Verlosser, de Zoon van God die mens geworden is, gekomen is. Dat de leerlingen dag en nacht bij Hem mogen zijn dan is er geen plaats voor vasten. Dan is er plaats voor blijdschap, voor het goede dat uit Zijn hand genoten wordt.

Dan ben je bruiloftsgast als je gelooft. Dan ga je het feest dat een en al dankbaarheid aan God is niet onderbreken door vasten. De Here Jezus is zo dicht bij Zijn leerlingen dat ze alle reden hebben om vol blijdschap verwonderd te zijn om Hem. Dat moeten de Schriftgeleerden en de Farizeeën nu juist leren. Om blij te zijn in Christus. Dat is het echte leven. Vanuit de schuldbelijdenis zo blij en dankbaar zijn. Om Gods genade.  

 

FAMILIE

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.” 1 Tes 1:2-4

 

Ons is deur God se werk mekaar se broers en susters. Ons moet mooi onthou dat Paulus hier dieselfde woord gebruik waarmee in die Grieks ‘n eie broer  aangedui is. Ons het hier nie met een of ander geestelike variasie op die woord  broer te doen nie. Ons is dikwels geneig om ‘n onderskeid in ons taalgebruik te maak tussen ‘n broeder en ‘n broer. Broeder is dan die geestelike woord wat ons in die kerk gebruik en broer is dan die gewone woord vir ons gewone familie. Let daarop dat die Heilige Gees in die Bybel nie hierdie onderskeid maak nie. Die Gees maak gebruik hierdie woord 21 keer in die briewe aan die gemeente van Tessalonika. So maak die Gees duidelik dat  jou  naaste familie jou medegelowiges in die gemeente is. Hulle met wie Christus jou in een gemeente ‘n plek gegee het is jou belangrikste en naaste familie. Jy deel met hulle die belangrikste en die mees innige wat in die wêreld bestaan: die band met die HERE deur Jesus Christus die Verlosser. Jy deel met hulle dat jy kind van Vader in die hemel is en  saam Sy kinders is. Dit beteken ook dat ons in die kerk nie in menslike families en groepe mag dink nie. Dit mag nie so wees dat ons ons eie familie die belangrikste in die gemeente wil maak nie. Hoe belangrik is dit dat ons ons in die eerste plek kinders van een Vader weet en volgelinge van een Here: Jesus Christus. Hoe belangrik is dit dat jy in jou hele lewe die HERE wil dien en daarom die ander wat dit ook doen volledig as jou naaste familie eerbiedig en behandel. Ons sien hier ook dat die geloofsband, die verbondenheid aan Jesus Christus bo die gewone familieband uitgaan. Dit het die Here Jesus baie duidelik gemaak in Markus 3. Jesus is saam met ander mense in ‘n huis en dan laat moeder Maria en sy broers Hom roep. Ons lees dan dat die Here Jesus hierdie antwoord gee: “Wie is my moeder en my broers? En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê: Daar is my moeder en my broers! Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder.” (Mark 3:33-35)

 

VASTEN?

 

“En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen niet?” Marcus 2:18

 

De Farizeeën spreken de Here Jezus aan zijn gedrag en op dat van zijn discipelen. Hoe kan Jezus met al die opvallende zondaren eten? Als ze daarop antwoord hebben gekregen, komen ze met iets anders. Ze missen bij Jezus en Zijn leerlingen op bepaalde punten de ernst van het leven. Een van de dingen die ze missen, is het vasten. Waarom zie je deze vorm van verootmoediging bijna niet bij de Here Jezus? Bij de Farizeeën en ook bij de leerlingen van Johannes is het zo anders. Door hen wordt juist heel geregeld gevast.   

Dit terwijl als je er op let wat de Here Jezus leert hij veel dichter bij de Farizeeën staat dan bij die andere grote partij onder de Joden de Sadduceeën.  Het is zelfs zo dat de leerlingen van Johannes geleerd is dat de Here Jezus de beloofde Verlosser is. Hoe zat het nu met het vastten in die tijd? We lezen in de Bijbel veel over vasten maar er waren behalve op de Grote Verzoendag geen dagen waarop de HERE zelf vasten voorgeschreven had. We lezen over vasten bij grote rampen die het volk getroffen heeft (bijvoorbeeld Zach 7:3,4) Ook bij bijvoorbeeld droogte, ziekten, hongersnood. (Bijvoorbeeld 2 Sam 12:16; Psalm 35:13)

Bij de Farizeeën was het veel meer geworden. Elke maandag en donderdag was bij hen een dag van vasten. Dat was hun eigen gebruik en volgens hen een gebruik dat er al een hele tijd bij de voorvaderen was. Ze kunnen zich hiervoor niet op Gods eigen Woord beroepen. Het is voor hen een regel geworden. Gebruiken worden onder de Farizeeën iets wat heilig is en wat bijna het gezag van Gods eigen Woord krijgt. Juist op dit punt vindt er steeds weer een botsing tussen Jezus en deze mensen plaats. Geloven mag niet iets worden van eigen regeltjes maar moet echt leven in liefde voor de HERE zijn. Waarbij wat de HERE zelf zegt het is waarom het gaat. De HERE in liefde volgen op Zijn stem dat is waar het om draait.

 

GOD SE LIEFDEVOLLE VERKIESING

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.” 1 Tes 1:2-4

 

Om die begin van ons teks te verstaan moet ons terug na vers 2. Ons lees daar dat Paulus en sy medewerkers God dank vir wat in Tessalonika gebeur. Hierdie dankbaarheid is juis dankbaarheid teenoor God.  Dit is nie net een of ander mededeling vir Vader in die hemel dat hulle bly is dat dit in Tessalonika goed gaan nie.

Dit is werklik dank aan God omdat die skrywers van hierdie brief daarin die HERE self sien werk. Hulle sien dit nie in die eerste plek as die broers en susters in Tessalonika se eie werk en prestasie nie. Nee, hulle dank die HERE dat Hy so heerlik in daardie gemeente werk. Dat hulle God se werk daar so oorvloedig mag sien.

Hulle weet dat  hierdie lewe vanuit die geloof  in Tessalonika uit God se liefdevolle verkiesing van hulle voortkom. Die HERE se verkiesende liefde skyn so duidelik in en vanuit hierdie gemeente. Ons sien hier ook hoe God se verkiesing alles met Sy liefde te doen het. Dit is nie een of ander toevallige keuse vir hulle nie. Dit is nie ‘n kwessie van dobbel nie waardeur die keuse nou juis op hulle geval het nie. Nee,  God se verkiesing is ‘n saak van bemin, van liefde. Dit wys die Gees deur Paulus vir die Tessalonisense te laat skryf: “ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.”  Hierin lê dan ook die besondere band tussen al die ware gelowiges. Hierin lê die familieband tussen die lidmate van Christus se gemeente vas. Die familieband gaan selfs verder as die plaaslike gemeente. Die band is daar tussen elkeen wat Jesus Christus in waarheid volg en daarin God se liefde en verkiesing in sy of haar lewe mag sien.

 

DE DOKTER

 

“En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” Marcus 2:16,17

 

Nog een keer naar aanleiding van deze verzen.  De Here Jezus zoekt de zondaars op. Zoekt de mensen op die slecht bekend staan in de samenleving. Hij zoekt ze in hun eigen huizen op. Hij eet met ze. Mensen trekken daaruit hun conclusies. Jezus keurt dus het verkeerde in het leven van deze mensen niet af zeggen ze. De mensen die dat zeggen voelen zich zoveel beter en zien daardoor niet meer dat ook zij alleen van genade moeten leven.

De Here Jezus leert ons hier o.a.  dat ook wij vandaag niet maar op het uiterlijk mogen afgaan. Wij mogen niet omdat anderen dingen wel eens negatief  over ons kunnen gaan denken niet naar zondaars toegaan die het evangelie en onze liefde vanuit Christus zo nodig hebben. Wij mogen ons niet laten stoppen door wat anderen van ons denken en vinden als het er om gaat mensen te helpen met het evangelie. Het uiterlijk is niet beslissend! Het gaat er om of ik echt aan die anderen het evangelie laat zien en horen. Of ik die ander Christus voor ogen schilder en ze met bewogenheid juist oproep om niet eigen hart te volgen maar Christus. Om je naar Christus te keren en je af te keren van je eigen zondige leven.

De Here Jezus laat horen dat Hij dat gedaan heeft! Hij maakt duidelijk dat Hij met al die zondaars, al die opvallende zondaars aan tafel heeft gezeten als dokter! Hij heeft er gezeten als de Man die het echte medicijn heeft om weer in vrede met God te leven. Om een ander leven te gaan leiden. Hij is zelf het medicijn. Hij wil uit Zijn medicijnkast de Geest geven zodat deze mensen een nieuw en ander leven willen gaan leiden. Wie dat evangelie naar verloren zondaren brengt, doet een goed werk. Die volgt Christus. Wie zich daarvoor te rechtvaardig voelt, kent Christus niet. Die gaat met al zijn of haar eigen gerechtigheid verloren. Verloren zondaren die hun verlorenheid in het licht van Christus echt leren kennen, zoeken Hem als de enige Dokter die hen kan redden en genezen.    

 

GELOOFSAKTIWITEIT

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.” 1 Tes 1:2-4

 

Timoteus het met goeie berigte uit Tessalonika by Paulus en Silvanus teruggekom. Die dankbaarheid vir die lewe vanuit die geloof in hierdie gemeente klink duidelik in die brief wat hulle nou saam skryf deur.

Dankbaar vir die geloofsaktiwiteit wat daar in die gemeente van Tessalonika is. Daar is aktiwiteit wat deur geloof, liefde en hoop gedra word. Dit is nie aktief wees omdat jy nou eenmaal aktief moet wees nie. Dit is nie aktiwiteit van ‘n gemeente wat dit doen om goed bekend te staan of beter as ander gemeentes te lyk nie. Dit is nie aktiwiteit van mense wat probeer om op daardie manier ‘n posisie in kerk of samelewing te verwerf nie.

Die regte aktiwiteit in en van die gemeente ontstaan en word gedra deur die band met Vader in die hemel en met Christus ons Here. Dan gaan dit nooit om ons nie maar om die HERE. Juis omdat jy in diepe dankbaarheid vir Sy liefde, sorg en verlossing  wil leef, wil jy aktief vir Hom en dus vir en in Sy gemeente wees. Dan kyk jy ook nie na mense nie. Ons moet leer dat ons nie vir mense aktief is nie. Die HERE roep ons om saam vir Hom en daarom in Sy kerk aktief te wees. Om so te werk dat jy daarin ander saamneem om in diens van Hom te werk. Dit doen ons dan vanuit die band met Hom. Dit gee vertroue, liefde en volharding. Dit gee die Gees dan vir Christus se gemeente waarin ons mag leef.  Wie die hoë posisie van Christus se gemeente sien, leer dan om God se liefderyke uitverkiesing  raak te sien en staan en leef so in die sekerheid van die geloof.

 

DE LAMP

 

“Ik ben een metgezel van allen die U vrezen en die Uw bevelen in acht nemen. …. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119: 63,105

 

Ik sluit nu aan bij de meditatie van 2 dagen geleden. Elkaar zoeken. Samen volk van God zijn. Samen in alle eerbied de HERE willen dienen en daarmee het verleden achter je laten. Leren van het verleden vanuit het Woord van God en nu samen leven en in liefde verbonden zijn aan Christus. Als de levende Heer. Als de enige Verlosser.   

Elkaar herkennen als kinderen van God, als deel van hetzelfde gezin. Daarom niet bij elkaar kunnen en willen wegblijven. Er op letten bij jezelf en anderen of de woorden van God boven alles gaan. Of de liefde van en voor Christus boven alles gaat. In een gebroken wereld waarin we samen strijden om op de smalle weg te blijven. Waarin we elkaar nodig hebben in de afhankelijk van Gods Woord en Geest. Wat is het kenmerk van dat volk van God? Wat is het kenmerk van Gods gezin? Dat ze vol verwachting en vertrouwen op Zijn Woord leven. Op Zijn stem die zuiver tot ons komt in de Bijbel. De Bijbel is het Woord dat het licht op ons pad is. Voor ons hele leven. Elke dag weer. Het is niet een lamp met daarbij nog andere lampen. Zo wordt er in onze tijd vaak gesproken. De Bijbel is een mooi en belangrijk boek, misschien wel het belangrijkste boek maar er zijn ook nog andere lampen. Zo is het niet. Boven alles uit schijnt Gods Woord als een helder licht in de wereld. Het licht dat laat zien hoe de HERE ook in de natuur en de geschiedenis tot ons spreekt. Het  licht dat over alles en iedereen schijnt. Het licht waarin geen duisternis is omdat in de HERE, de Schrijver van het Woord, geen duisternis is! Wie aan het Woord komt, komt aan de HERE zelf!

Gods Woord boven alles om in alles te ontdekken wat duisternis is en daarvan afstand nemen. Om in alles te zien wat de weg is die we hebben te gaan op alle terreinen van het leven. Zij die dat met hun hart doen, met alle gebreken, kunnen en mogen niet bij elkaar wegblijven. Juist ook om in deze donkere wereld helder van God, van Christus te getuigen. Zo bidden we om een gezegende zondag die ons samen onder dat Woord brengt. Dat we daar willen zijn waar dit Woord met eerbied en onverkort verkondigd wordt.  

 

STANDVASTIG IN HOOP

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle  dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle  liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader”. 1 Tes 1:2,3

 

Die derde wat Paulus en sy medewerkers noem is die ”lydsaamheid van julle hoop”. Die gemeente van Tessalonika het dit nie maklik nie. Hulle word deur hulle omgewing nie aanvaar nie. Hulle word verag, agteruitgesit, bespot. Hoe moeilik kan dit dan wees om in die geloof vol te hou om openlik lidmaat van Christus se gemeente te bly. Hoe is dit moontlik dat jy dit om die geloof so swaar moet kry terwyl Jesus die Here van die here is? Hoe kan jy volhou as jy sien dat rondom jou baie mense met die HERE breek en die Bybel al hoe meer begin sien as ‘n menslike boek met allerhande foute? Of sê dat hulle die Bybel as God se Woord aanvaar maar dat ons vandag ander mense is wat meer weet en daarom nie meer in alles die Bybel as die norm vir ons lewe sien nie. Die Bybel is meer die boek wat dinge oor die Here God vertel as dat dit God se eie onfeilbare Woord is. Ons hoor mense hierdie dinge sê en hulle pas al meer aan aan wat die gees van die tyd is.

Hoe kan ons nogtans regtig teen as al die stemme in volgens God se wil soos ons die in Bybel lees, bly leef? Dit kan jy, dit kan ons as gemeente alleen as ons hoop, ons verwagting op Christus is. Die hoop beteken dat ons sekerlik weet dat  Christus die Verlosser eendag sal kom en die hele aarde nuut sal maak. Hy sal kom om as Regter eendag die oordeel uit te spreek en ook almal wat vanweë die geloof in Hom gemartel en gedood is, staan dan ook met hulle liggaam op om ewig op die nuwe aarde te leef.

Die heerlike toekoms wat daar na die afsterwe van God se kind ook al in die hemel is,  maak Christus se gemeente nou al sterk as moeite, hartseer en verleriding kom. Die heerlike toekoms leer jou om te kan volhard, vol te hou en met Christus te leef.  So leef die gemeente van die Tessalonisense. So mag en moet ons ook onder God se seën leef.

Hoe belangrik is dit dat jy op “onse Here Jesus Christus hoop”. Hoe belangrik is dit dat jy nie op jouself vertrou nie maar op jou troue Heiland Jesus Christus. Dan kan daar swaar tye in jou lewe en in die lewe van die gemeente kom maar niemand kan ons dan van Christus en Sy toekoms beroof. Hoe belangrik is dit dat ons ook regtig leef met die hoop op die toekoms. Hoe belangrik is dit dat ons hoop nie net gerig is op aardse goed nie.

 

 

GODS WOORD VOOR HET HELE LEVEN EN ALTIJD

 

“Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen.” Artikel 7 Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Een gebeurtenis gisteren en wat ik vanmorgen in het Nederlands Dagblad las lieten mijn gedachten gaan naar de woorden hierboven. Gisteren hadden we een prachtig gesprek met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Wat een herkenning! Samen in liefde de HERE willen dienen volgens Zijn Woord.  Zijn Woord voor alle tijden. Ook in de cultuur van 2022 in Nederland. Wat een herkenning over wat de HERE in Zijn Woord zegt en dat Hij ons steeds weer oproept tot bekering tot Hem. Ook dit gesprek kan niet meer vrijblijvend blijven.

Dan het artikel in het ND over de Vrijgemaakte kerk op Urk. Dat ze om het Woord niet mee kunnen met de vereniging tussen GKV en NGK. Juist in een tijd dat een hoogleraar in de GKV beweert dat op bepaalde delen van het leven wat er nu in de Bijbel staat niet meer geldt omdat wij andere mensen zouden zijn dan de mensen in de tijd van de Bijbel. Hier zie je een voorbeeld hoe de Bijbel niet meer als het volkomen Woord van God erkent wordt. Het staat wel in de Bijbel maar wij zijn als westerse mens zover gevorderd dat bepaalde dingen niet meer op ons van toepassing zijn. Wij kunnen leven op een manier die duidelijk tegen wat de Geest in de Bijbel zegt maar dat is niet erg want wij zijn zo door ontwikkelt dat we daar nu boven staan.  Je kunt hier meer over lezen op:  https://www.evangeliebelijden.nl/de-vuurvlam-van-de-heere-die-levenslang-verbindt

 

Hoe sympathiek ook bedoeld toch is dit de stem van de HERE, die alles overziet voor jezelf en onze tijd,  stil maken. Wat hebben we nodig dat mensen en kerken die de Here Jezus en Zijn stem liefhebben, opstaan. Heel duidelijk laten horen dat we zo’n stem die het Woord het zwijgen oplegt niet willen volgen.  Dat we elkaar zoeken en eigen gebruiken, gedachten, geschiedenis en vooroordelen aan de kant schuiven om tot Gods eer elkaar zoeken. Om samen te getuigen van Zijn Woord en in tere liefde voor de HERE en Zijn Woord leven. Dan leer ik mijzelf verloochenen als de HERE mij een andere weg wijst dan wat er in mijn hart aan verlangens en gedachten is. Laten we opstaan en verenigen rond dat ene Woord van God dat voor alle tijden en situaties de goede weg wijst.  Juist tot ons behoud en tot behoud van onze kinderen. Laten we bidden voor elkaar om vanuit deze geloofsmoed in vertrouwen op Christus en Zijn Woord op te staan voor de Here onze God.

 

INSPANNING VAN LIEFDE

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle  dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle  liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader”. 1 Tes 1;2,3

 

Dan noem die Gees dat daar in die gemeente is die “arbeid van julle liefde”. Ons sien hier hoe die werk in die gemeente van Tessalonika gebeur. Die broers en susters en die jongmense in daardie gemeente is aktief vanuit die liefde van God en die liefde vir mekaar. Dit is selfs nie alleen liefde vir mekaar maar ook vir alle mense. Ons lees in hoofstuk 3:12: “en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is.” Dat vanuit die liefde van God die onderlinge liefde toe in die gemeente van Tessalonika geblom het, lees ons baie duidelik in 4:9: “Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.”

Hoe belangrik is die ware liefde in Christus se gemeente. Ware liefde sorg vir aktiwiteit. Ware liefde soek om vir Christus werklik te leef en dan ook aktief jou broer en suster in liefde te soek. Dit is ook vir ons baie nodig om onsself  daaraan te toets. Is dit die liefde van Christus wat ons lewe as gemeente en as persoon beheers. Soek ons steeds saam hoe ons die meeste diensbaar vir die HERE is? Is dit die groot vraag in ons persoonlike en gemeentelike lewe?  Soek ons dan steeds weer die ander in die gemeente, ook as ‘n ander somtyds regtig moeilik kan wees? Soek ons die opbou van ander, van die gemeente juis deur onsself te verloën? Juis deur nie negatief oor ander in die gemeente te praat nie? Juis deur nie negatief maar positief opbouend oor die prediking te praat sodat die liefde van God wat juis daardeur in die gemeente kom nie afgebreek word nie? Liefde maak nie lui nie maar soek juis deur aktief te wees die goeie vir die gemeente en vir broers en susters in die gemeente. Soek wat regtig goed is vir die mense waaronder ons leef.  So sien ons raak hoe Christus se liefde die gemeente laat leef.  In die wêreld waarin Christus ons plek gegee het.

 

BEN JE GEZOND? (II)

 

“En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” Marcus 2:16,17

 

 Voor wie is het evangelie? Moeten mensen in onze ogen eerst fatsoenlijk zijn, een bepaald niveau hebben om ze op te zoeken met het evangelie? Voel je jezelf, voelen wij ons als kerk toch wel  wat verheven boven bepaalde mensen en vinden we diep in ons hart dat bepaalde mensen het niet waard zijn om tot Christus en Zijn kerk door ons geroepen te worden?

Dat zijn belangrijke vragen die ook alles met ons eigen hart te maken hebben. Hoe wij tegenover de HERE staan. Voelen we ons gezonder dan anderen? Voelen we dat wij het toch wel meer waard zijn om Gods kind te zijn dan anderen op de wereld?

Als we dat diep in ons hart zo voelen en daarom een bepaald soort mensen mijden als het om het evangelie gaat, horen we bij die zogenaamde gezonden voor wie de Here Jezus als Verlosser niet gekomen is. Dat zijn de mensen die zichzelf er buiten zetten omdat ze niet echt voor 100% van genade willen leven. Al praten ze heel vaak over genade.

De Here Jezus stelt geen voorwaarde aan mensen als het er om gaat of Hij ze opzoekt met Gods liefde en genade. Ze hoeven zich niet eerst te bekeren voordat Hij naar ze toekomt. Voordat Hij met Zijn woorden en Zijn voorbeeld het leven met de HERE voorhoudt en oproept om Hem te volgen en volgens Gods wil te gaan leven. Bedenkt dat de HERE dat ook zo doet in de kerk! Terecht zeggen we in het doopsformulier dat “Gods toorn op ons rust, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden.” God komt met Zijn machtige belofte tot mensen die uit zichzelf niets van Hem willen weten. Ook in de kerk! Christus is niet gekomen tot mensen die denken dat ze het wel waard zijn dat Christus tot hen gekomen is. Dan zet je jezelf buiten de verlossing omdat je jezelf te goed vindt. Wie Gods genade echt kent, wil ook de grootste zondaar in onze ogen van Christus vertellen en uitnodigen tot Hem te komen.   Is blij met elke verloren zoon die tot de Vader komt.

 

 

OPDRA EN GEBED

 

“Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle  dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle  liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader”. 1 Tes 1;2,3

 

Timoteus het teruggekom met goeie berigte oor die lewe, die lewe van die geloof in hierdie gemeente. Dit is ook daarom dat die dankbaarheid vir die Here groot is. Hulle is bly en dankbaar as hulle hierdie gemeente in hulle gebed aan Vader in die hemel opdra. As hulle in hul gebede “voor onse God en Vader” (vs 3) kom, is daar drie sake wat hulle vol dankbaarheid stem. Hierdie drie dinge wat genoem word wys op die hele lewe met God.

Die drie wat in vers 3 genoem word is:

 • Die werk van julle geloof
 • Die arbeid van julle liefde
 • Die lydsaamheid van julle hoop

Hoe belangrik is dit ook vir ons vandag om hierin ‘n gemeente te sien  wat ons stimuleer om ook self hierdie pad te stap. Dit wys ons dat die gemeente van Christus vol lewe is. ‘n Ware kerk van Christus kan nie lou, kan nie passief wees nie.

Ons lees dat in Tessalonika daar is die werk van die geloof. Dit is nie so dat die broers en susters daar op hulle eie krag en werk vertrou nie. Dit is nie so dat hulle dink dat hulle hul eie verlossing kan of moet verdien nie. Nee, die geloof,  die verbondenheid met Christus maak hulle aktief. Dit sorg daarvoor dat hulle vir Hom wil leef en werk. Ons sien dit ook as Paulus en Silas in Tessalonika gevangegeneem word. Dan bly die gemeente nie op ‘n afstand nie. Dan dink hulle nie dat alles sommer reg sal kom nie. Nee, dan werk hulle. Dan is dit Jason en ander wat daarvoor sorg dat daar genoeg waarborg vir die owerheid kom en dat Paulus en Silas vrygelaat word.

Die gemeente van Tessalonika het ook nadat Paulus en sy medewerkers daar weg was in diens van Christus gewerk. Hulle is aktief om die gemeente te versterk. Hulle wil saam ‘n lewende gemeente van Christus wees. Bid en werk!

 

BEN IK GEZOND? (I)

 

“En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” Marcus 2:16,17

 

De leiders van het verbondsvolk zien wat Jezus doet. Hij gaat het huis van de tollenaar binnen. Hoe kun je dat doen? Het huis van zo’n slechte man. Je maakt jezelf daarmee medeplichtig aan zijn zonden. Je wordt zo toch vies voor God? Moet je nou eens kijken daar komen ook andere tollenaars en mannen en vrouwen met een hele slechte naam dit huis binnen. Jezus gaat ook met deze mensen om en gaat zelfs me ze eten. Wat een schande. Jezus eet met mensen die in de synagoge geen plaats hebben. Zulke mensen horen niet in de kerk. Die zoek je toch niet op. Jezus wordt viezer en viezer in de ogen van deze leiders. Jezus geeft zeker niets om de heiligheid van God?!

Laten we zelf eens de hand in eigen boezem steken. Wat zouden wij zeggen als een dominee of een ouderling dit soort mensen opzoekt en zelfs samen met ze gaat eten? Wat zouden wij zeggen als een dominee een hele groep van dit soort mensen voor een maaltijd zou uitnodigen bij hem thuis?

Wat zouden wij zeggen wanneer die dominee zegt dat hij nu een tijdje meer aandacht geeft aan deze mensen dan aan gerespecteerde leden in de gemeente? De kans op kritiek is er zeker. Omdat wij ons verheven voelen boven dit soort menen. Met dit soort mensen wordt het toch nooit wat.  Die mensen moeten eerst maar eens een fatsoenlijker leven gaan leiden. Zij zijn nu het evangelie en de genade niet waard toch? Dan letten we op de Here Jezus als ons grote voorbeeld. Hij zoekt ze met het evangelie op. Hij zegt tegen wie kritiek heeft dat Hij niet voor gezond mensen gekomen is. Dat is een scherp woord. Dat betekent wie zichzelf genoeg waard voelt voor het evangelie buiten de verlossing staat. Daarover de volgende keer meer. Nu sluit ik af met het gebed dat ik hoop dat morgen in de kerk waar ik het evangelie mag brengen meerdere van dit soort tollenaars en zondaars onder het gehoor van het evangelie zitten. Ik hoop dat ik daarna bij ze op de koffie kan om ze verder het evangelie te kunnen vertellen. Christus zoekt ook hen. Gelukkig maar want ik ben geen haar beter.

 

GENADE EN VREDE (II)

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

Dit is die vrede en genade  waar Paulus hieroor skryfwat die lewe so goed maak wat  die Drie-enige God in die seëngroet op Sy gemeente lê. Dit kom in die seëngroet werklik na die gemeente van die Tessalonisense toe. Dit kom elke kerkdiens by die begin regtig na ons toe. Die genade en vrede lê dan op jou. So seker is dit. Hoe belangrik is dit dan wat jy met hierdie genade en vrede van God doen. Jy mag dit sommer, verniet jou toeëien. Die HERE lê dit in jou hande. Wie hierdie ware vrede nie in sy lewe wil hê en net sy eie sondige hart wil volg daarmee gebeur wat ons in Lukas 10 lees. Die Here Jesus sê daar vir Sy leerlinge:

“En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: Vrede vir hierdie huis! En as daar ‘n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer.” 5,6.

Laat ons steeds die seën en vredegroet in liefde, in verbondenheid met God ons Vader en die Here Jesus Christus ontvang hoe ryk is ons dan elke kerkdiens vanaf die staanspoor! Dan kan ons dankbaar sing en luister soos Paulus nou in dankbaarheid verder skryf.  Dankbaar omdat die gemeente in Tessalonika wys dat hulle vanuit die geloof leef.

Paulus en sy medewerkers laat weet dat hulle die gemeente Tessalonika nie vergeet het nie. Dit is nie so dat as hulle weer in ‘n ander plek werk hulle die vorige een vergeet nie. Die liefde van Christus bly steeds daarvoor sorg dat hulle ook vir die gemeente in Tessalonika bid. Hoe belangrik is dit om juis vir mekaar te bid. Om mekaar aan te beveel aan de HERE en Sy genade en vrede. Laat ons dit nie vergeet nie. Die krag van die gebed is groot.

 

GENADE EN VREDE

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

Wat lê op hierdie gemeente? Die genade  en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus.  Hierdie seëngroet is nie net een of ander wens nie. Dit is baie meer! So is dit ook baie meer as ‘n wens as die HERE by die begin van die kerkdiens met die seëngroet na Sy gemeente toekom. Dan is dit die Drie-enige God self wat Sy seën op Sy gemeente lê. So kom Hy elke erediens ook weer na ons toe. Dan sê Hy vir ons:

Ek lê nou My genade oor julle lewe. Die genade is Sy onverdiende liefde, is dat Hy as Vader Hom oor jou ontferm en met die vergifnis van jou sondes na jou toekom. Hy koester jou met Sy liefde. Dit is die genade wat die Here Jesus deur Hom te laat bespot, te laat verneder, te laat slaan en selfs aan die kruishout te laat spyker, verdien het. Hoe duur het Hy vir hierdie genade om dit oor jou en my lewe te kan laat lê, betaal!

Wat is nou die resultaat van hierdie genade wat  die Here Jesus verdeel het? Dit is die vrede wat van God onse Vader en die Here Jesus Christus na ons toekom. Dit is dat jy sonder angs, sonder om daaraan te hoef twyfel of  God as liefdevolle Vader na jou kyk en met jou omgaan, mag leef. 

Jy mag jou veilig voel en weet, omdat jy by God as jou Vader mag skuil. Hy staan nie vyandig teenoor jou nie maar daar is vrede met Hom. Dit is die vrede wat Christus verdien het. Dit is die vrede wat Hy verdien het deur Hom vir God tot ‘n vloek te laat maak deur jou en my sonde op Hom te laat laai. Hy het God se toorn teen die gelowiges se sonde ondergaan om jou en my die vrede met God te gee. Die vrede met God is Christus se werk vir  Sy gemeente. Ons lees dit in Rom 5:1 so: “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus”.        

 

 

ZONDAARS EN TOLLENAARS

 

“En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.”  Markus 2:15

 

De Here Jezus gaat met de tollenaar Levi naar zijn huis. Om daar met Levi te eten. Dat is niet zomaar een maaltijd. Het maakt ook duidelijk dat deze tollenaar veel geld heeft. Want op diezelfde dag is er in het huis van Levi een maaltijd waarbij een grote groep aanwezig is. Die ook mee-eet.

Veel tollenaars en zondaars zijn erbij. De groep mensen met wie Levi normaal gesproken optrekt. Zijn vrienden. Let dan ook op het woord zondaars. Dat betekent hier maar niet dat we allemaal zondaars zijn. Dit zijn de mensen die in de samenleving van toen bekend stonden als mensen die openlijk tegen de wil van God ingaan. Mensen die zich openlijk niet houden aan Gods wet. Sekswerkers, mensen die zich niet aan de rust op de sabbat houden, mensen met een slechte naam onder de gelovige Joden.

Deze mensen staan niet buiten de aandacht van de Here Jezus. Hij schrijft ze niet bij voorbaat af. Hij zoekt ze met het evangelie. Hij laat zien dat Gods liefde naar hen uitgaat. Hij roept ze in liefde op tot een leven met God en zo tot bekering. Niet om ze op hun plaats te zetten en te zeggen: Met zulke mensen moet je je nooit bemoeien. Nee, Hij zoekt ze in liefde op om ze de weg naar God te wijzen.

Dat leert ons om niemand in de samenleving op voorhand van het brengen van het evangelie uit te sluiten. Dat leert ons om niet te willen selecteren wat voor soort mensen wij in de gemeente willen hebben. Om er voor open te staan dat de HERE bijvoorbeeld 100 sekswerkers tot bekering brengt en op onze stoep zet om deel van de gemeente te worden. Mensen die wij nooit hadden uitgezocht. Mensen die het karakter van een gemeente heel erg veranderen maar wel door bekering heen met Christus zijn gaan leven. Wie daarvoor niet openstaat en de kerk als zijn of haar eigen club zoekt, weet niet wat echte genade is. Het hart van de Here Jezus gaat uit naar wie verloren is om die te redden. Laat dat er ook in ons hart zijn! Om ook zelf van genade te leven en blij te zijn met ieder die tot de gemeente van Christus komt wat zijn of haar achtergrond ook is. Om ieder die voor Christus volgens Zijn Woord wil leven met je hart voluit te verwelkomen.

 

'N HEERLIKE VOORREG

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

Die woorde van die teks  hierbo wys ook hoe goed dit is om die vergadering van God se volk te wees. Dit beteken dat jy by die volk behoort waaroor die enigste God as ‘n liefdevolle Vader waak en versorg. Jy mag by die volk van Sy kinders behoort. Jy mag ook deel wees van die gemeente wat onder die beskerming en leiding van die Here Jesus Christus staan.

Jou Verlosser is die Here. Hy staan bo alles. Niemand is meer as Hy nie. Selfs nie die keiser nie. Selfs nie al die magte wat ons rondom ons op hierdie aarde sien nie. Selfs nie die duiwel en allerhande demoniese magte nie. Nee ons mag die gemeente van die ware Here, van die Heer van alle here wees. Ons mag die gemeente van Jesus wees. Hy wat  die enigste ware Verlosser is. Hy wat in die plek van die gelowiges al hulle skuld gedra het en hulle daarvan vir ewig bevry het. Dit is die gemeente waarin die saligheid, die ware verlossing, die ewige lewe werklik gevind word. Nêrens anders kan jy dit vind en toeëien nie. Dit is ook die gemeente van Christus. Dit wys daarop dat hierdie gemeente in die lewende verbondenheid staan met die kerk van alle tye. Vanaf Adam af. Die HERE het in Sy onpeilbare liefde na die sondeval al vir Adam en Eva belowe dat Hy die Verlosser sal stuur. Die man wat Hy tot Verlosser salf. Die woord Christus beteken Gesalfde. Die Gesalfde Redder wat die HERE al dadelik na die sondeval belowe het, het gekom. Die gemeente van die Tessalonisense is ‘n gemeente van Hom. Van die deur God gestuurde Redder. In Hom lê die ewige redding en behoud van Sy volk vas.

Ek het nou nog net enkele dinge genoem wat vanuit hierdie woorde van God na ons toekom. Hoe ‘n heerlike, hoe ’n ongelooflike voorreg is dit om gemeente te wees “in God die Vader en die Here Jesus Christus”! So mag ons omtrent 2000 jaar later ook gemeente wees.

 

ALLEEN HET WOORD IN 2022

 

“HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.” Psalm 139: 1-3

 

31 oktober 2022 hervormingsdag. Het was de HERE die Maarten Luther weer leerde denken en leven vanuit Het Woord van God alleen. Sola Scriptura. De HERE gebruikte hem om de kerk weer terug te brengen bij het Woord. Meer dan 500 jaar geleden.

Wij leven in 2022. Om nu kerk van Christus te zijn. Om vanuit het Woord van God te leven en te denken. Dat brengt me bij het boek van professor de Bruijne: Verbonden voor het leven. Het boek dat ik de afgelopen week intensief gelezen heb. Waarop ik nog hoop terug te komen in meerdere artikelen en lezingen.  In dit boek ziet hij ruimte voor homoseksuele en ook andere relaties anders dan het huwelijk tussen man en vrouw waarbij de beleving van de seksualiteit ook een plaats heeft.  Als het relaties tussen twee mensen zijn.

Waar het mij nu om gaat is dit: Hij wijst heel duidelijk aan dat de Bijbel dit soort relaties en handelingen afwijst. Je zou zeggen dat daarmee het pleit beslecht is. Toch is dit niet zo want in dit boek is een van de belangrijke zaken dat de Bruijne schrijft dat ongeveer 200 jaar geleden de westerse mens veranderd is. Dat het gevoel en ook de seksuele gevoelens veel meer de eigen identiteit, je eigen zelf zijn gaan bepalen. Dat is een feit schrijft hij. Dit zal ik niet ontkennen. De gevolgtrekking is dan dat wat in de Bijbel hierover staat de huidige mens niet meer echt raakt. Het gaat niet over de westerse mens van 2022. Daarom moeten we nu zelf gaan denken in de lijn van de Bijbel. Er is veel meer te zeggen. Het gaat me nu om het punt kun je de Bijbel zo aan de kant schuiven?

Ik wil dan op een punt wijzen. Wat is de Bijbel? Het Woord van God! Wie is die God die door Zijn Geest dat Woord aan ons gegeven heeft? De eeuwige God. Kent die God, de HERE alle mensen? Ja van binnen en van buiten. Beter nog dan we onszelf kennen. Kent die God de toekomst? Ja, Hij regeert de geschiedenis. Hij profeteert hoe de geschiedenis verloopt en zo gaat het ook. Hij vertelt ons o.a. in het boek Openbaring hoe de geschiedenis op weg is naar de dag van Christus’ terug keer. Kent Hij ook de mens van de toekomst? Ja, helemaal! Hij vertelt ons hoe mensen zijn als Christus terug komt (Lukas 17:20-37). Hij vertelt o.a. in de tweede brief aan Timotheus hoe mensen zullen zijn in het laatste deel van de geschiedenis van deze wereld. Zie 2 Tim 4:1-5

De HERE heeft Zijn ontdekkende en en beslissende richtingwijzende Woord voor de mensen van alle eeuwen gegeven. Hervormingsdag is heel actueel in 2022.  

 

 

 

GOD SE VERGADERING

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

Die plaaslike kerke is almal aparte vergaderings wat Christus met Sy evangelie saamroep en saambring en hulle eenheid in Hom vind. Ons lees o.a.in 2 Kor 8:1 hoe elke gemeente regtig ‘n gemeente van Christus is: “En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes  van Macedonië geskenk is.”   

Die plaaslike kerk is die vergadering van God se volk in daardie omgewing. Hoe belangrik is dit dan dat hierdie vergadering ook wys dat hulle net bestaan en leef in die gemeenskap en deur die beheersing van God die Vader en die Here Jesus Christus.

Hierdie gemeente is dus nie die vergadering van die burgers van ‘n stad nie en ook nie die vergadering van die Joodse volk of ‘n deel van hulle nie.

Die gemeente is die vergadering, die volk wat hulle deur God die Vader laat saamroep. Wat die Vader as die enigste God, as die Skepper van die hele kosmos, as die God wat alles beheer en bestuur, erken. Hoe anders was dit met die vergadering van die burgers  van Tessalonika. Hulle het baie gode aanbid. Hulle het nie die wil van God die Vader gesoek en aanbid nie. Die vergadering wat net ‘n vergadering van Jode gebly en nie in die vryheid van Christus wil gaan staan nie het Jesus nie as die Christus en as Here gevolg en aanbid nie. Die unieke van die gemeente van Christus is dat hierdie gemeente deur Hom vrede met God het. Daar is nie ‘n ander gemeente, daar is nie ‘n ander volk wat vrede, ware omgang met die HERE het nie. Dat die vrede met God  na Christus se opstanding daar net is vir die gemeente wat in Sy Naam saamkom lees ons ook baie duidelik in Joh 20. Dit is die Here Jesus wat uit die dood opgestaan het en so ook weer bewys het dat Hy die Seun van God is. Hy soek dan nie die Joodse kerkleiers op nie maar kom by samekoms van Sy leerlinge en dan gebeur die volgende: “Jesus het in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle!”  vs 19-21.

 

VOLG MIJ!

 

“En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.” Markus 2:14

 

Volg mij! Met deze woorden komt de Here Jezus in het tolhuis naar de tollenaar. Het woord volgen dat hier in het Grieks gebruikt wordt, wordt in de Evangeliën alleen voor volgelingen van de Here Jezus gebruikt.

Jezus laat deze oproep persoonlijk horen aan de tollenaar. Dat is in die tijd voor de Joden al ongehoord. Hoe kun zo’n grote zondaar nu vragen om bij jou te horen. Dat wil je toch niet. Dat mag toch niet. Je zoekt je volgelingen en leerlingen toch niet bij zulk uitschot van de bevolking. Bij zulke onreine mensen.

Jezus maakt het in de ogen van veel Joden nog erger. Hij roept deze tollenaar op om zijn huis voor Hem open te stellen en om daar samen te gaan eten. Hoe kun dat nou doen? Hoe kun je nu gaan eten met deze man in dat onreine huis en dan ook nog samen met al die zondaars met wie hij optrekt. Dat doe je toch niet!  Toch doet de Here Jezus dat wel.  Dan gooi je je naam toch te grabbel! Laat je dan niet zien dat je de manier waarop deze mensen leven niet erg vindt?!

Toch doet de Here Jezus het. Wat leren we hiervan? Dat niemand te slecht is om het evangelie te horen. Dat we ons boven niemand hebben te verheffen alsof wij beter zijn. Hij die echt beter was, zonder zonden geeft ons het voorbeeld. We hebben geen onderscheid te maken in wie we het evangelie brengen en wie we wel of niet bij de gemeente willen hebben. Iedereen opzoeken met de machtige boodschap van Christus. Wat mensen er ook van denken en zeggen. Wat fatsoenlijke mensen er ook van vinden. Als we dat doen om anderen het leven met Christus te willen laten zien en met liefde oproepen tot bekering tot Christus staan we onder Gods zegen. Hiertoe zijn we als kerk van Christus geroepen! Als we die roeping niet meer uitvoeren schieten we in Gods Koninkrijk echt te kort. Dan dreigen we meer op de Farizeeër dan de tollenaar te lijken in de gelijkenis die Jezus daarover in Lukas 18 verteld heeft.

 

GEMEENTE IN DIE SAMELEWING WEES

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

 

Hulle reis nou verder. Paulus kom in Atene en daarna in Korinte. Hy werk vanuit Korinte ‘n langer tyd: een en halwe jaar. In hierdie anderhalf jaar gaan Paulus weer vir ‘n kort rukkie saam met Silvanus en Timoteus na Atene. Hulle het nou hierdie brief in die een en halwe jaar dat Korinte hulle tuisbasis was geskryf. Dit is goed moontlik dat dit selfs gebeur het toe hulle vir ‘n rukkie in Atene was. Timoteus was nog in Tessalonika om te kyk hoe dit met die gemeente gaan en het met positiewe berigte by Paulus en Silvanus gekom. 3:1-10 Hulle kan nou vanuit ‘n positiewe indruk van die gemeente in dankbaarheid ‘n brief skryf. Die dankbaarheid oor die Gees se werk in hierdie gemeente sien ons ook in die eerste drie verse van hierdie brief.

Hierdie brief is spanwerk. Paulus, Silvanus en die jonge Timoteus vorm die vaste span by die tweede sendingreis. Hulle staan saam in diens van die Here Jesus. Hulle het hulle deur Hom laat stuur om die evangelie te verkondig waar die Gees hulle lei.

Hulle skryf nou ‘n brief aan die “gemeente van die Tessalonisense”. Ons ken die woord gemeente. Dit is vir ons ‘n gewone woord. Dit was dit ook vir die inwoners van Tessalonika. Wat het die inwoners van Thessalonika en in die hele Romeinse Ryk onder die woord gemeente verstaan? Dit was ‘n volksvergadering wat saamgeroep is. Hierdie woord is veral gebruik in die sogenaamde vrye stede, waarvan Tessalonika een was, waar dan ‘n vergadering van al die burgers van hierdie stad saamgeroep is om besluite vir die bestuur van die stad te neem.

Die enigste uitsondering op hierdie betekenis van hierdie woord vind ons toe by die Jode. Die Griekssprekende Jode en die Griekse vertaling van die Ou Testament in daardie tyd het hierdie woord gebruik vir die bymekaar kom van God se volk. Die saamkom om na die HERE te luister en Hom te aanbid.

Nou is dit die Heilige Gees wat die menslike skrywers in die oudste brief van Paulus in die Bybel  die woord gemeente vir Christus se kerk in Tessalonika laat gebruik. Dit wys vir ons hoe Christus se gemeente in elke plek teenoor die samekoms van ‘n ongelowige bevolking en teenoor die vergadering van Jode staan wat Christus nie as die Verlosser erken en volg nie.

 

 

JEZUS ROEPT DE ZONDAAR

 

“En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.” Markus 2:14

 

Levi zit in het tolhuis. Hij wordt ook Mattheus genoemd. Zie Mattheus 9:9. Deze man is een tollenaar. Hij staat in dienst van de vijand. Van de Romeinen. Hij verdiend aan het belasting innen voor de Romeinen een goede boterham. Toch staat deze man onder zijn eigen volk heel geïsoleerd. In die tijd moeten de Joden niets van tollenaars hebben. Het zijn verraders, het zijn vijanden van Gods volk. Ze worden niet voor niets op een lijn gezet met hoeren.

Het is dan ook zo dat een tollenaar in die tijd onder de Joden geen rechter of getuige kan zijn. Een tollenaar wordt ook uit de synagoge gezet. Zo’n man is een schande voor zijn familie. Met zo’n man wil je niet te maken hebben.

Dan komt daar de Here Jezus. Hij ziet Levi zitten in het huis waar hij zich veilig voelt. In het tolhuis. Het is niet zo dat Levi in wanhoop de Here Jezus opzoekt. Nee, de Here Jezus gaat naar het tolhuis en roept daar deze tollenaar om Hem te volgen. Dat is echt heel bijzonder. De Here Jezus roept een tollenaar die aan het werk is om Hem te volgen. Midden in Zijn werk wordt Levi geroepen. Dat leert ons dat we niet moeten wachten om mensen tot Christus te roepen als wij denken dat ze eigenlijk al een beetje naar Hem op weg zijn. Nee, midden in een zondig leven komt Christus met Zijn oproep om dat zondige leven achter je te laten en Hem te volgen. Iemand is nooit te slecht om door Christus in liefde geroepen te worden. Wie denkt dat je eerst jezelf toch wel flink verbeterd moet hebben voordat Christus je kan roepen zit er helemaal naast. Dan denk je te veel van jezelf of hoe mensen moeten zijn voordat ze genade kunnen ontvangen. Wie denkt dat je eerst jezelf toch wel tot een bepaald niveau gebracht moet hebben om tot Christus te kunnen komen, zit er zo naast dat als je zo denkt nooit iemand tot Christus zal komen. Ook jij of ik niet.

Christus roept de zondaar! Die ook ik en jij bent.  

 

IN CHRISTUS SE DIENS AAN DIE KERK BOU

 

“Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!” 1 Tes 1:1

 

Die eerste brief aan die Tessalonisense is die eerste brief wat Paulus aan ‘n gemeente gestuur het waarvan ons weet. Paulus is saam met sy medewerkers op wat ons sy tweede sendingreis noem.

Die HERE het daarvoor gesorg dat Paulus, Silvanus en Timoteus na Europa oorsteek en ook daar die evangelie van die Verlosser gaan verkondig.

As hulle in Griekeland is, kom hulle ook in Tessalonika. Tessalonika was toe ‘n belangrike stad. Hierdie stad het in die Romeinse ryk ook die reg van ‘n vrye stad gekry. Dit beteken dat hierdie stad deur die burgers van die stad self bestuur word.

Paulus en Silvanus (Silas) het in Tessalonika Christus eers vir die Jode verkondig. Drie weke lank het Paulus in die sinagoge daar gepreek. Dan kom daar die skeiding tussen hulle wat in Christus glo en hulle wat Hom verwerp. Die gemeente van Christus bestaan dan uit Jode en ‘n groot aantal Grieke wat as belangstellendes al na die sinagoge gekom het. Dan is daar nog ‘n groot aantal van die aansienlikste vroue in die stad wat by hierdie gemeente aansluit. Die Here gee seën op die werk van Paulus en Silas. Dit is juis die oomblik dat die duiwel sy stert laat swaai. Hy vuur veral die Jode aan om in die stad haat teen Paulus en die gemeente te saai. Die gevolg is dat Paulus en Silas Tessalonika moet verlaat. Sien hiervoor Handelinge 17:1-14

Die duiwel wil altyd weer die kerk van Christus trou is stukkend maak. Christus sorg dat deur Paulus en ander Sy kerk bly bestaan. Dat positiewe werk in Syb kerk gebeur. Hoe belangrik is dit dat ons vanuity God se Woord wil opbou en ons nie deur die duiwel laat gebruik nie.

 

AANBIDDING – LEVEN VOLGENS GODS WIL

 

“Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.” Psalm 145:21

 

Vorige week heb ik ook bij deze tekst stilgestaan. Vol verwondering over de grootheid van God. Wie die grootheid ziet in Zijn daden, in Zijn genade, in Zijn oordeel, in Hemzelf leert de HERE te aanbidden. Leert steeds weer hoe klein jezelf bent als mens.

Dat leert je ook om steeds weer te vragen wat Zijn wil is. Dan blijft het niet bij zingen en praten over die grootheid van de HERE. Dan blijft het niet bij het zingen en in samenkomsten vol verwondering en aanbidding spreken over Christus als jouw en onze Verlosser en Heer.  Dan gaat juist dat Heer zijn van de HERE over je leven spreken. Die grootheid van God vertaalt zich in ons leven dan in gehoorzaamheid in liefde voor Hem.  Juist omdat ik Hem al meer in Zijn aanbiddelijke grootheid leer kennen, wil ik al meer volgens Zijn goede wil leven.  Dat is mijn dure plicht uit liefde.

Juist dan hoor ik stemmen om mij heen die daar kritiek op hebben. Dan wordt het leven het doen van plichten. Dat houdt nooit stand. Dan vervallen we aan een gebodsethiek. Juist die benadering zou er voor zorgen dat mensen op bepaalde momenten ineens met het christelijke geloof of in ieder geval met een leven volgens Gods wil breken. Als het om geboden gaat, zou het buiten je hart omgaan. Dat kan. Als mensen het alleen doen omdat het zo hoort of omdat het altijd zo gedaan is. Dan mist dat ene onmisbare: het echt kennen van de HERE. Dan is leven volgens bepaalde geboden niet meer dan een gewoonte, iets dat er bij hoort. Echt leven volgens Gods wil is er als je de HERE in Zijn grootheid en liefde kent en daarom het als je plicht uit liefde ziet om volgens Zijn geboden te leven. Dan verandert dat door de Geest je leven. Dan ga je veranderen tot in je karakter toe, dan is niet de geest van de tijd een norm. Dan leef je in de tijd hoe die ook verandert is met vroeger vergeleken uit verwondering volgens de geboden en regels die de eeuwige God voor alle tijden gegeven heeft. Ook als je die geboden soms niet begrijpt, ook als het jou pijnlijk raakt. De HERE is groot, veel groter dan ik ben, Zijn wijsheid is groter dan de wijsheid en gevoelens van ons. Ook groter dan die van de westerse mens in de 21e eeuw. Laat we ons niet groter maken dan we zijn. Hoe groot bent U HERE!

 

OP DIE HERE VERTROU

 

"Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie; Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: Wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie." Spreuke 30:7-9

 

Ons sien hoe die toenemende welvaart onder 'n deel van die bevolking van de wêreld  mense van Christus vervreem. Ons sien ook hoe armoede tot allerhande geweld en opstand teen die HERE lei. 'n Mens wat al hoe meer welvarend word,moet goed weet hoe groot die gevaar is om tevrede met jouself te wees en nie meer werklik op God te vertrou nie. So'n mens besef dikwels nie meer hoe afhanklik hy van die HERE is nie. Sien ook Lukas 12:13-21.

Die HERE vra in die tiende gebod van ons tevredenheid. Hy sê nie vir jou dat jy nie verlangens of  ideale in jou lewe mag hê nie. Dit is goed om ideale te hê. Nogtans moet 'n mens dit steeds weer in gedagte hou dat dit ideale en verlangens moet wees wat in ooreenstemming met  Christus se wil is. Hierdie verlangens mag geen bedreiging vir jou lewe met Christus en met jou naaste wees nie.

Jy kan sekere ideale in jou lewe nastreef.  Maar dan moet jy jouself  ook steeds weer afvra of jy hierby op Christus vertrou of op jouself. Dit kan gebeur dat jou planne misluk. Of dat jy die dinge wat jy graag wil doen, nie op 'n goeie manier kan realiseer nie. Juis dan is die vertroue op die HERE en sy weg met 'n mens se lewe so belangrik. As die HERE die belangrikste en rykste in jou lewe is, sal jy dit kan verdra dat jou eie planne misluk. Natuurlik pla dit 'n mens maar hy kan dan sy las,  sy hartseer en moeites by Christus kwyt. Dan vind 'n mens rus by Christus wat vir God se gelowige kind die skuld vir al sy sondes, ook sy sondige verlangens betaal het!

Hy wat leer om nou tevrede te wees, sal eendag 'n rykdom ontvang wat geen mens op aarde kan beskryf nie.

 

ONTEVREDE -TEVREDE

 

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Eksodus 20:17

 

'n Mens wil dan altyd meer hê, ryker word. Dit bedreig 'n mens se lewe. Ons lees dit baie duidelik in 1 Tim 6: 9,10: "maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor."

As die verlange om ryk te word of om nog ryker te word 'n mens se lewe beheers, gaan dit ten koste van jou naaste. Dan begin 'n mens ander mense oneerlik behandel. En tas jy dit aan  wat die HERE vir die ander gegee het. Die HERE wil die besittings van die ander juis in sy gebooie beskerm.

Die verlange om altyd meer te wil hê word in die Bybel selfs 'n krag van die doderyk genoem. 'n Krag en verlange wat ellende voortbring. Dit bring 'n mens ver van God weg. Die skrywer van die boek Spreuke wys daarop in beeldende taal: "Die bloedsuier het twee dogters: Gee, gee! Drie is dit wat nie versadig word nie; vier sê nooit: Genoeg nie! - die doderyk en die toegesluite moederskoot, die aarde wat nie genoeg water kry nie en die vuur wat nooit sê: Genoeg nie!" (30:15,16)

As 'n mens ryk wil wees en welvaart die belangrikste in jou lewe geword het, is daar nog 'n manier waarop dit die lewe met die HERE bedreig. Die gevaar van ryk en welvarend wees is dat 'n mens God so gou kan vergeet. Die Heilige Gees wys dit vir ons  in Spreuke 30: 7-9: "Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie; Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: Wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie."

 

CHRISTENDOM VOOR LOSERS?

 

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2

Korinthe 12:9,10

 

Soms laten mensen zomaar hun ware gezicht zien. Dat wat eigenlijk al wel duidelijk was maar ineens er heel duidelijk uitkomt. Zo was het de laatste dagen met de leider van Forum voor Democratie. Meerdere keren deed hij alsof hij aan de kant van orthodoxe christenen stond. Het was ook zo dat jammer genoeg velen van hen ook nog sympathie voor hem en zijn standpunten hadden en dachten dat hij toch echt aan de kant van het christendom stond.

Hij is nu heel duidelijk door de mand gevallen. Het is duidelijk dat hij in feite niets met echt christelijk geloof heeft. Dat het ook bij hem om macht en aanzien gaat. Hij wil vooral mannelijk zijn. Mannelijk betekent dan zoiets als dat je je eigen kracht wel eens zult laten zien. Bouwen op jezelf en je eigen kracht. Als je zulke bondgenoten zoekt, doe je hetzelfde als het verbondsvolk deed toen ze politiek op Egypte bouwden en de HERE duidelijk maakte dat je dan verkeerd bezig bent. Zie bijvoorbeeld Jesaja 31:1-3  We horen nu uit de mond van Baudet o.a. dit: “Het christendom heeft een gebrek aan mannelijkheid. Het is te veel een losergodsdienst een ideologie van verliezers. De ander de wang toedraaien. Altijd dat kruis. Altijd dat lijden. Ik bedoel:  waar  is het succes? Waar het gevecht?”

Baudet voelt zich veel meer een heiden. Wie zo in het leven staat, staat tegenover de echte Christus. Christus die de Koning is en die de grote Overwinnaar is. Die de gelovigen die niet op zichzelf bouwen meeneemt in Zijn overwinning. Omdat we zo op Christus als onze Koning en Verlosser kunnen bouwen, kunnen we zwak zijn. Bouwen op Christus en daarom liefde bewijzen, daarom onrecht ondergaan. Daarom blijven getuigen van Christus en mensen oproepen tot Hem te komen. Jezelf  verliezen en verloochenen ter wille van de HERE en de naaste.  Misschien in de ogen van mensen wel alles verliezen maar toch weten dat je voor eeuwig alles gekregen hebt. Daarom klaar staan voor vluchtelingen, daarom zieken verzorgen, daarom niet gaan voor eigen succes en macht. Daar ben ik niet van afhankelijk. Christus is mijn Koning en daarom ligt de eeuwige erfenis door Hem verdiend voor mij klaar. Daarom wil ik niets weten van een steunen op Baudet of andere mensen die zo voor christenen lijken op te komen maar alleen voor eigen macht en invloed gaan. Wees maar zwak in Christus want machtiger kun je niet zijn. Dan hebben we mannetjes als Baudet met al hun mannelijkheid niet nodig. 

 

 

VERKEERDE VERLANGENS

 

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Eksodus 20:17

 

Verkeerde verlangens het in die geskiedenis al tot groot ellende gelei. Dit kan selfs die hele geskiedenis beinvloed. Voorbeelde daarvan is  die oorloë wat al op hierdie aarde gevoer is. Ons kan hierby aan die Tweede Wêreldoorlog dink. Hitler se verlange was na mag en land. Sy haat vir die Jode het ontsettende gevolge gehad. Ses miljoen Jode is deur hom vermoor en dan nog al die ander mense wat deur sy geweld gesneuwel het. Dit het vreeslike gevolge vir Europa en die Joodse volk gehad.  Dink ook aan die oorlog in die Oekraine. Die verlange na mag en grootheid by Poetin veroorsaak so baie ellende.

Die groot probleem met verkeerde verlangens is dat dit dikwels nie net verlangens en gedagtes bly nie. 'n Verlange het dikwels 'n groot mag oor 'n mens se lewe. En uit die verlange groei daar dan 'n plan om hierdie verlange tot werklikheid te maak. Hierdie plan pla jou dan tot hy tot uitvoering kom. So word verkeerde verlangens dan 'n bedreiging vir die lewe met God en met jou naaste.

Dit wat ons tot nou toe gesien het, kan  deur 'n voorbeeld, wat by die teks van die tiende gebod aansluit, geïllustreer word.

Dit is duidelik dat die HERE ons in die tiende gebod  wil leer om tevrede te wees. 'n Verkeerde verlange is om altyd meer te wil hê. Die HERE vra daarvoor aandag as Hy praat van: jou naaste se huis, sy vrou, sy dienskneg, sy diensmaagd, sy os of sy esel. Dit gaan hier oor dinge wat in die gewone daaglikse lewe in Israel 'n rol gespeel het. Die HERE waarsku hier om nie ontevrede te wees met die vrou wat Hy vir jou gegee het nie. Om nie ontevrede te wees met die besittings wat jy gekry het nie. Hy waarsku mense om nie jaloers na die vrou van hul vriend te kyk nie. Om nie jaloers op 'n ander se besittings te wees nie. 'n Mens wat jaloersheid 'n vaste plek in sy lewe gee word ontevrede. Hierdie mens versuur sy eie lewe. Sy jaloersheid, sy ontevredenheid maak die deur na groter sondes in sy lewe oop.

 

REGENBOOGBAND DRAGEN

 

“Mijn boog (regenboog RV) heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.”Genesis 9:13

 

Gisteren zat ik meerdere uren in de auto. Het nieuws werd voor een belangrijk deel op de radiozender NPO1 aan het niet dragen van de regenboogband door twee aanvoerders in de Eredivisie een dag eerder besteed. Allebei zijn ze moslim. Van een van hen werd heel duidelijk betwijfeld of zijn motief wel godsdienstig was. Hij is namelijk Turks international en hij is misschien wel bang voor de reactie uit dat land. Het wordt heel moeilijk om een gesprek te voeren als er al niet op je woorden beoordeeld wordt.

Er moest een regenboogband gedragen worden. O.a. als teken tegen geweld en discriminatie van de lhbt+gemeenschap.   Laat ik eerst zeggen dat ik tegen geweld (ik heb het hier niet over gerechtvaardigd geweld tegen misdadigers en wat echt nodig is om de openbare orde te handhaven) en discriminatie tegen alle mensen ben.  Ook als dat geweld en discriminatie is tegen mensen die heel anders leven dan mijn waarden en normen zijn. Dat leef ik uit. Dat laat ik horen op de preekstoel en overal waar ik kom. Ik verkondig het evangelie van Christus en ook dat je alle mensen met liefde moet behandelen. Christus zocht in diepe liefde en bewogenheid ook de mensen op die zo anders leefden dan Gods normen en waarden zijn. Ook mensen die daar openlijk tegenin leefden.  

Toch blijf ik zeggen dat alle seksualiteit buiten het huwelijk, zoals de HERE daarover spreekt in Genesis 2:24, zonde is. Dat we daarbij weg moeten blijven. Omdat het de goede norm van onze Schepper is. Dat relaties die anders zijn dan levenslang tussen een man en vrouw seksualiteit in het huwelijk beleven zonde is en dat we daarvoor vergeving nodig hebben. Dat zeg ik ook tegen mijn naaste die anders denkt en leeft. Juist omdat ik er van overtuigd ben dat dit voor de ander nu en voor de eeuwigheid het beste is.

Toch lijkt het nu gevaarlijk om dit te zeggen. Dan ben ik eigenlijk in de ogen van velen een tweederangs burger. Meerdere keren hoorde ik dat de weigering om deze band te dragen voor de aanvoerder van Feyenoord consequenties zou moeten hebben. Zo’n man kan geen aanvoerder meer zijn, was meerdere keren de opmerking. Moet ik nou eigenlijk ook niet gestraft worden? Omdat ik uitdraag wat de HERE zegt. Moet ik een boete krijgen, een taakstraf of een tijdje in de gevangenis? Onze minister van justitie heeft een paar weken geleden in de HJ SWchoo-lezing gezegd dat je juist in een democratie iedereen moeten kunnen kwetsen. Dat wordt door velen met gejuich ontvangen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik wil in liefde en vrede  samen leven. Dat we zonder kwetsen elkaar heel duidelijk kunnen vertellen waarom we bepaalde waarden en normen hebben.

Daarom ga ik de regenboog niet gebruiken voor het goedkeuren van een leven dat volgens de HERE niet is zoals het bedoeld is. Ik blijf bepaalde dingen zonde noemen. De regenboog is Gods boog en ik wil aan Hem trouw zijn en daarom mijn naaste liefhebben. Ook als het me mijn vrijheid in dit land zou kosten.

 

HOE GROOT BENT U!

 

“Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.” Psalm 145:21

 

Er zijn van die momenten dat de rillingen over lichaam gaan, als je aan de Here God denkt. Momenten dat Zijn grootheid je bijzonder voor ogen komt. Dat je ziet hoe groot Christus als de enige Verlosser is. Dat je extra beseft wie de HERE is die alles gemaakt heeft en die voor een wereld vol ellende toch een toekomst biedt.  Die God die ondanks al dat verschrikkelijke wat we in de wereld gebracht hebben met Zijn liefde tot ons komt. Die God die echt uit helemaal niets de hele schepping gegeven heeft. Die in zes dagen de aarde klaar maakte voor bewoning. Met alles er op en er aan. Wij als mensen onderzoeken de schepping en vinden steeds weer nieuwe dingen. Raken al meer verbaast hoe alles in elkaar zit. Dat van de wereld na de zondeval. Hoe moet het daarvoor niet geweest zijn! Dat niet door een ontwikkeling van miljarden jaren maar door God in zes dagen. Hoe groot bent U!

Dan die liefde voor zondaren. Niet te verklaren zo groot. Zo speciaal. Iets dat wij naar elkaar nooit zouden kunnen opbrengen. Dat doet de HERE. Hoe groot bent U!

Dan die toekomst. Toekomst voor wie bij Christus als zijn of haar Verlosser het leven zoekt. Een toekomst waar alle kwaad net als voor de zondeval uit weg is. Alles wat verkeerd is en je hebt er nooit meer last van! Eigenlijk niet voor te stellen. Dat is vast en zeker in Christus die dat met Zijn lijden verdiend heeft. Hoe groot bent U!

Als ik dat zie, vraag ik me af waarom wij het in ons leven vaak beter dan de HERE willen weten. Waarom proberen wij het Woord van die God dan toch nog te buigen omdat het ons in onze cultuur en ons leven beter uitkomt.  De lof op God leert me ook zeggen dat als Zijn woorden tegen mijn eigen ideeën en waarden ingaan. Ook als dat zoveel pijn in mijn leven doet: HERE U weet het zoveel beter. Laat de lof op U ook betekenen dat ik Uw weg ga, dat ik leef vanuit de verwondering voor U. Dat ik mijn identiteit niet zoek in mijn verlangens en wie ik wil zijn maar mijzelf verloochen en al meer beeld van U wil zijn. Volgens u gegeven Woord. U bent zo groot. U weet het zoveel beter!

 

WANHOPIG?

 

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Eksodus 20:17

 

'n Mens staan reeds by die verkeerde verlange skuldig teenoor God. Dit is daarom so belangrik om die verkeerde, die sondige vanaf die staanspoor te weerstaan. Dit beteken dat jy deur die eerbiedige gebed met Vader in die hemel die verkeerde verlangens al hoe meer uit jou lewe wil ban. Dit is 'n ding waarmee ons bewus besig moet wees. Dit noodsaak die gebed waarin ons vra dat ons leer sien wat die verkeerde verlangens in ons lewe is. Ons het die Heilige Gees  nodig om onsself  goed op hierdie punt te leer ken. Ons het ook die Gees se krag nodig om ons verlangens te heilig en te leer om hulle in ooreenstemming met Vader se wil te bring.

Wanneer die besef tot jou deurdring dat  jou verkeerde gevoelens skuld by die HERE veroorsaak, kan  dit jou tot wanhoop dryf. Hoe kan 'n mens nog  enigsins langer  by God hoort? Begin ons by ons gevoelens, besef ons eers hoeveel daar  in ons lewe verkeerd is! Maar die HERE gee die tiende gebod nie vir sy kinders wat hierdie dinge in hul lewe raaksien en daaroor skuldig voel, net om hulle nog meer wanhopig en raadop te maak nie. Die Kategismus wys ons in Sondag 44 hoekom die HERE se wet so streng gepreek moet word, waarom selfs die binneste van my hart deur die HERE se gebooie bloot gelê moet word. Christus se kerk bely in vraag en antwoord 115 van die Heidelbergse Kategismus die volgende: "Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie?

Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik."

As die HERE ons op ons sondige verlangens  wys, is dit om  te wys hoe nodig ons die Here Jesus het! Hoe nodig ons Hom het as die draer en versoener van ons skuld. 'n Mens wat Christus ken, vra ook  die krag van die Heilige Gees om  sy verlangens al hoe meer in ooreenstemming met die HERE se wil te bring. Dit is dan die gebed dat die Gees vanuit ons hart met sy heiligende werk in ons begin en verder gaan.

 

DIE VERSKIL TUSSEN GOEIE EN VERKEERDE VERLANGENS

 

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Eksodus 20:17

 

Dit is egter nie  net die verlange na God en sy Woord wat goed is nie. Die verlange na dit wat die HERE in sy goeie skepping gelê het en wat ons volgens Sy wil wil gebruik, is ook goeie verlangens.

'n Voorbeeld daarvan is as 'n mens verlief is. Dan verlang 'n mens op 'n goeie manier na die belewing van die liefde met eie man of vrou.  Ons lees van die vurige verlange na die liefde in die boek Hooglied. Uit hoofstuk 8 die volgende: "Dra my soos 'n seëlring op u hart, soos 'n seëlring op u arm; want liefde is sterk soos die dood, die liefdes-ywer is hard soos die doderyk, sy gloed is 'n gloed van vuur,  'n vlam van die HERE. Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie; al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag." (6,7)

Die HERE verbied  goeie verlangens nie in die tiende gebod nie.

Die tiende gebod het dit nie teen goeie verlangens nie. Nogtans is die tiende gebod nodig omdat ons hart en daarmee ook ons verlangens na die sondeval verkeerd gerig geraak het. Ons hart is die begin van verkeerde, sondige verlangens. 'n Sondige verlange kan in 'n mens se hart ontstaan en leef sonder dat ander mense dit ooit sal weet.  Mense kom dit nie agter nie maar die HERE sien dit wel raak.

'n Goeie voorbeeld daarvan vind ons in 1 Samuel 16. Die HERE stuur Samuel na Betlehem om daar een van die seuns van Isai tot koning te salf. As Samuel in Isai se huis is laat hy al sy seuns roep. Die HERE sal  aanwys watter seun hy moet salf. Die oudste kom eerste en as Samuel sien hoe groot en sterk hy is, dink hy: Dit sal hierdie een wees! Maar dan sê die HERE vir hom: "Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan." (6)

Die HERE sien dit wat in 'n mens se hart leef. Hy ken ons verlangens. Dit is nie so dat ons verlangens nie by die HERE  tel nie. Of dat verkeerde verlangens nie sonde is nie net omdat hulle nog nie in dade omgesit is nie. Dit is duidelik as ons  op die  volgende twee gedeeltes in die Bybel let:

a. "HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie - of U, HERE, U ken dit geheel en al. ... Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!"  (Psalm 139:1-4,23,24)

b. Die Here Jesus sê in Matt 5:27,28: "Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het."

 

 

 

VERLANGENS

 

“Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie;U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren.” Psalm 119:89-91

 

Het is iets waar de laatste tijd veel over geschreven wordt. In onze tijd zouden verlangens een grotere rol spelen als meer dan 200 jaar geleden. Vooral seksuele verlangens zouden veel meer bepalen wie we zijn en wie we willen zijn. Dat zou een reden zijn om concrete geboden en verboden in de Bijbel toch anders op te vatten en vooral toe te passen dan in de tijd van de Bijbel zelf. De Bijbel zou niet weten van seksuele verlangens die je eigen identiteit zoals het dan heet zo zou bepalen.

In de tijd van de Bijbel zou bijvoorbeeld het huwelijk meer een afspraak zijn dan dat het ook alles te maken heeft met verlangens en gevoelens. Ook hierover zou nog eens te praten zijn als je Hooglied leest en bijvoorbeeld het begin van 1 Korinthe 7. Maar afgezien daarvan nu iets anders.

Als het zo is dat wij als mensen op meerdere punten meer vanuit verlangen en gevoelens ons eigen bestaan beleven, betekent het dan dat Gods geboden mee veranderen?

Ik stel die vraag vooral omdat we in de Bijbel met het eigen Woord van God te maken hebben. Met de woorden van de eeuwige God. Van Hem die de hele geschiedenis overziet en stuurt. Hij is het die als de eeuwige God Zijn goede geboden geeft voor de mensen van alle tijden en culturen. Om juist zuiverend, corrigerend op mensen van alle tijden en culturen in te werken. Omdat op die manier door Zijn Geest te doen.

Als ik dan zeg dat Gods gebod zoals ik het in de Bijbel lees anders toegepast moet worden en op bepaalde punten aan de kant geschoven kan worden, Kan ik dit niet anders zien dan dat je God zelf aan de kant schuift. In het 10e gebod maakt de Geest duidelijk dat ook onze verlangens volgens Gods Woord en wil veranderd moeten worden. Niet Gods gebod aan de kant maar onze verlangens onder de liefdevolle correctie van de Christus zetten. Als je dat niet doet wordt de Bijbel en een theologie voor een bepaalde tijd en worden de Bijbelschrijvers een soort theologen in plaats van de mensen die Gods 100% betrouwbare woorden voor de hele geschiedenis hebben opgeschreven. Woorden van leven ook als ze ons diep raken en mij pijn doen omdat ze me aanwijzen dat ik niet moet willen zijn wie ik wil zijn maar me heb te voegen naar het Woord van de Geest. Gods geboden en ook verboden laten staan om door Christus op de weg van het leven te gaan.  

 

 

IS DIT SONDIG OM VERLANGENS TE Hê?

 

"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie." Eksodus 20:17

 

Die HERE praat in die tiende gebod nadruklik van ons verlangens. Hy stel dit wat in ons hart lewe hier aan die orde. Die eerste vraag wat ons moet beantwoord is of die HERE ons in hierdie gebod  verbied om te verlang. Is begeer 'n saak wat op sig self sondig is? Eis die HERE van ons om ons gevoelens te onderdruk en sover as moontlik uit ons lewe te uit hou?

Nee, verseker nie. Verlangens is deel van 'n mens se lewe. Die HERE het 'n mens geskep wat verlang. Die HERE het 'n mens met  goeie  verlangens gemaak. Ons lees in die Bybel ook van hierdie goeie verlangens. Ek noem enkele voorbeelde:

a. As Adam in die paradys al die diere hul name gegee het en sien  hy hoe hulle almal as mannetjies en wyfies saamlewe. Dan verlang Adam ook daarna  om die lewe  saam met iemand wat by hom pas te mag deel. Die HERE bring al die diere by Adam om juis hierdie verlange in Adam op te wek. Sien Gen 2:18-25.

b. 'n Goeie verlange is ook wat ons in Psalm 42 lees: "Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God! My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?" (2,3)

c. 'n Ander voorbeeld uit die Psalm is:  "Hoe lieflik is u woninge, o HERE van die leërskare! My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en my vlees jubel tot die lewende God." (Psalm 84:2,3)

d. Die apostel Paulus skryf van sy verlange om by God te wees. Hy werk op hierdie aarde in Christus se diens, aan die bou van die kerk. Paulus mag baie in Christus se Koninkryk doen. Maar hy weet dat dit vir hom nog mooier is om by Christus in die hemel te wees. Hy skryf daarom in Fil 1:23,24: "Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar om die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil."

e. Ons kan hier ook dink aan die verlange van Christus se kerk na die dag wat die Here Jesus in die wolke sal terugkeer. Ons lees daarvan o.a. in Openbaring 22:20: "Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!"

 

HERE LAAT HET NOOIT MIJN KERK ZIJN!

 

“Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” Johannes 10:16

 

Een prachtig gesprek gehad met een afvaardiging van de Hersteld Hervormde Kerk. Wat een herkenning in het gesprek over 2 preken over Zondag 23. Hoe goed om bij elkaar te herkennen dat Christus leert om te luisteren naar Zijn stem. Dat vraagt om een vervolg. We belijden in Zondag 23 dat we het van Christus alleen moeten hebben. Dat we mogen geloven en zo onszelf verliezen om bij Christus alles te vinden.

Als je dan eens aan de kerk denkt, ga je ook zien dat de kerk nooit onze kerk of mijn kerk is. Dat het nooit zo mag zijn dat de gemeente of het kerkverband ons project wordt. Dat is tot mislukken gedoemd. Dan bouwen op onszelf, op eigen ideeën en eigen verwachtingen. Dan zullen wij de kerk wel eens bouwen. Dan is niet meer de stem van Christus in alles beslissend maar gaat onze eigen stem ook een rol spelen om op te bouwen. Dan wordt de kerk ondanks heel vrome woorden een menselijk zaakje. Dan raken we teleurgesteld omdat het niet zo gaat als wij gedacht hebben. Dan komen er de ruzies en ergernissen die niet nodig zijn.  Wat hebben we daar voor uit te kijken. Zeker ook als dominees. Het mag nooit onze kerk of ons kerkverband worden. Ook in de vergadering van de kerk gaat het om Christus alleen. Niet ik vergader de kerk. Dat doet Christus en Hij alleen. Jij en ik hebben alleen maar te volgen. Alleen maar Zijn Woord te spreken en te bidden dat de Geest dat zegent. Een is ons Meester, een is de Herder die de kudde bij elkaar brengt en leidt. Dat is Christus! Zo zijn we echt volk van God die als de hemelse Vader voor ons zorgt.

Wat is dat bevrijdend. Het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn ideeën en verlangens. HERE leer mij om alleen te willen volgen, alleen het Woord van God te verkondigen en dat trouw te doen. HERE maak  alles stuk waar het om mij gaat en waarin ik zo bezig ben dat de gemeente moet lijken zoals ik graag wil. Leer me om niet in de weg te staan wanneer U met uw Woord vergadert en leer mij om aan U dienstbaar te zijn ook als ik dan heel klein moet worden. Leer mij in vreugde te dienen.

 

 

MILD

 

“Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had?” Mattheus 18:32,33

 

De laatste tijd moet ik veel nadenken over hoe we met elkaar omgaan in het gewone leven maar ook in de samenleving en in de kerk. Juist in de kerk hebben we uit te stralen dat we echt in liefde en met vergeving met elkaar omgaan.  Dat we daar toonbeelden van zijn. Daarin het beeld van God vertonen. Ik ben bang dat we iets kwijt zijn geraakt dat ons hard gemaakt heeft. Dat ons steeds weer ons eigen gelijk wil laten halen. Dat maakt zoveel stuk. Ik weet dat er soms heel schrijnende situaties zijn. Waarin je leven helemaal stukgemaakt is. Daar heb ik het nu niet over. Daarover zou je apart moeten doorpraten.

Een van de dingen die we nogal eens zijn kwijtgeraakt is het feit dat de HERE jou en mij altijd meer te vergeven heeft dan wij een ander!  Dat zie je in de gelijkenis waaruit hierboven een paar zinnen genomen zijn. De ene man is zijn onnoemlijk grote schuld kwijtgescholden door de koning. Als deze man weer vrij op straat loopt, ziet hij iemand die hem iets schuld en hij stapt op die man af en eist dat deze man dat hij meteen betaalt want anders komt die in de gevangenis. De koning hoort dit en laat blijken dat het zo niet kan en mag. Het gaat niet om mij. Ook niet in het kerkelijke leven. Ook daar leven we als het goed is van genade. Dat maakt mild. Dat zorgt er voor dat je blij bent met iedereen en overal waar echt het evangelie van Christus verkondigd wordt. Dat laat je ook blijken. Daar zoek je ook de band van eenheid in Christus mee. Heel opvallend vind ik dan wat Paulus schrijft als hij er op gewezen wordt dat er mensen het evangelie brengen die dat ook doen om de positie van Paulus in de kerk te ondermijnen.  Daarop wijst het niet zuiver in de tekst hieronder. Christus wordt echt verkondigd maar niet vanuit een zuiver motief.  Staat hij dan op om zijn positie te willen handhaven?  Nee, dan schrijft hij aan de mensen die hem hierop gewezen hebben dit: “Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. 16De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” Fil 1:15-18

Dit is ons ten voorbeeld!  Zeker in een samenleving waarin we elkaar zo nodig hebben om elkaar te ondersteunen om volgens het evangelie te blijven leven.

 

NOODLEUEN

 

“Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie”. Eksodus 20:1

 

Moet 'n mens in alle omstandighede die feitlike waarheid vertel?  Is daar nooit 'n uitsondering nie? Dit is belangrike vrae want 'n mens kan in situasies beland waar hierdie vrae met groot klem op jou afkom.

In  sekere omstandighede is die nood so groot,  dat dit 'n mens se roeping is om die feite nie vir 'n ander te vertel nie. Maar dit is slegs in baie besondere omstandighede. Dit is in die HERE se oë sonde as ons 'n witleuentjie vertel omdat die feite ons by ons ouers, ons baas, by ons vriende of in die kerk in moeilike omstandighede sou bring. Die HERE roep ons om die waarheid te vertel. Daar is egter een uitsondering.

En dit is  as jyself of 'n ander deur die dood bedreig word terwyl julle nie skuldig is nie. Ons vind hiervan ook voorbeelde in die Bybel waaroor die HERE  nie sy afkeuring uitspreek nie.

Voorbeelde in die Bybel is die vroedvroue wat die bevel van die Farao kry  om die seuntjies wat vir die Israelitiese vroue gebore word, dood te maak. Hierdie vroedvroue voer die Farao se bevel nie uit nie want hulle vrees die HERE. As die Farao later vra waarom hulle die Israelitiese seuntjies nie gedood het nie, kom die  antwoord: "Die Hebreeuse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk - voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar." (Eks 1:19) Die HERE straf die vroedvroue nie omdat hulle hierdie noodleuen gebruik nie. Sy reaksie is as  volg:  "Maar God het aan di8e vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk." (Eks 1:20,21)

'n Ander voorbeeld van 'n noodleuen vind ons in Josua 2. Josua het twee verkenners na Jerigo gestuur. Ragab steek hierdie verkenners dan vir die koning se soldate weg en sê dat hulle al buite die stad is.

'n Noodleuen mag net gebruik word as iemand se lewe  in in gevaar is en die dood nie verdien nie.

 

 
IN ONZE KERKDIENSTEN VALT NOG EENS IETS TE BELEVEN! (II)
 
“Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee: Ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren! “ Amos 5:21-23
 
 
Zo is het ook als Paulus de gemeente van Korinthe aanspreekt. Wat een kritiek terwijl het zo aansprekend allemaal lijkt. Wat is het weinig waard als je let op wat het echt is. Dat is namelijk wat de HERE ziet. Hij ziet wat er in ons hart is. Of dat enthousiasme wat er natuurlijk mag zijn echt Christus zoekt en echt vanuit het Woord van god wil leven of niet. Dat is waarop wij onszelf altijd weer hebben te toetsen. 
In de gemeente van Korinthe hebben ze kerkdiensten waar veel te beleven is maar waarin de gemeente mensen met elkaar flink ruzie maken en elkaar bij de rechters aanklagen, (1 Kor 6) waar een seksueel zondige manier van leven wordt toegelaten (1 Korinthe 5,7), waar de armen in gemeente niet delen in de welvaart van het andere deel van de gemeente (1 Korinthe 11).   Het gaat in de kerkdiensten meer om de beleving dan om de echte boodschap die van de HERE naar ze toekomt. (1 Kor 14)
Nog even terug naar de tijd van Amos voordat we het nu verder op onszelf gaan toepassen. Dan gaat het mij om die laatste verzen van onze tekst. Dat zijn verzen die niet zo makkelijk te vertalen zijn. Het beste is om het zo te vertalen: “Toen jullie Mij offers en offergave brachten in de woestijn, veertig jaar lang, huis Israël, hebben jullie toen Sakkot, je koning, en Kewan je sterregod (rond)gedragen, die beelden die jullie je gemaakt hebben?” (Lettinga Amos notities bij de Hebreeuwse tekst). 
Wat laat dit zien? Dat de Israëlieten, dat een groot deel van het verbondsvolk naast aansprekende kerkdiensten voor de HERE ook andere goden dienden als het ze uitkwam. Daarbij kwam dat ze naar Jeruzalem moesten waar de HERE de dienst van de verzoening Zijn plaats gegeven had. Al die godsdienstigheid en al die vroomheid in die kerkdiensten was geen dienen volgen Gods eigen Woord en wil. Het is godsdienst naar eigen smaak en dat haat de HERE. Daar is Hij niet bij. Dan is een kerkdienst en dan is het offeren in een tempel waardeloos geworden. 
Dus ook voor vandaag kerk willen Zijn volgens Gods onfeilbare Woord. Kerkdiensten waarin we met ons hart voor Christus als de enige Verlosser willen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Om onze beleving juist steeds weer aan te passen aan wat de HERE ons vanuit Zijn Woord zegt. Leven met de HERE als de enige God en mezelf verloochenen in de dingen waar ik van houd maar die tegen Gods wil ingaan. 
 

 

IN ONZE KERKDIENSTEN VALT NOG EENS IETS TE BELEVEN!

 

“Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee: Ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren! “ Amos 5:21-23

 

We lezen in onze tekst over dat actieve godsdienstige leven. Van dat trouwe en enthousiast gaan naar de kerkdiensten. De samenkomsten, die erediensten die er onder Israël dan zijn, zijn voor de mensen indrukwekkend. Het lijkt ook allemaal zo goed. Kijk maar eens mee.

Er worden naast het gewone in de heiligdommen zelfs nog extra samenkomsten gehouden. Ze houden het niet alleen bij het gewone. Ze brengen daar ook echt offers zoals de HERE offers wilden zien. Ze schepen de HERE in dat opzicht ook niet af. Ze brengen bij die offers echt het beste en het duurste wat ze hebben. Ze brengen dankoffers van gemest vee. Het beste dat ze hebben. Er wordt gezongen. Ze zingen liederen voor de HERE. We moeten hier ook denken aan Psalmen die er dan zijn. Ze zingen tot eer van de HERE. Die bijzondere samenkomsten zijn echt aansprekend. De naam van de HERE wordt er echt vaak genoemd. Naar vandaag toe zou het gaan om heel aansprekende kerkdiensten waar mensen heel enthousiast zijn en je heel vaak de naam Jezus hoort.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over van die heel aansprekende kerkdiensten in de gemeente van Korinthe. Ze zijn in Korinthe ook heel trots op de kerkdiensten die ze hebben. Daar gebeurt tenminste wat. Daar zit leven in met al die mensen die daar het woord doen en dan zelfs zo meegenomen worden dat ze in tongen spreken. Dat is nog eens wat. Daar kunnen die anderen kerken iets van leren.

Je denkt dat je wat hebt. Deze samenkomsten of kerkdiensten zijn toch wel het bewijs van een echt leven met God. Wat een enthousiasme. Dat voelt nog eens goed.

Dan die woorden van Amos. Verschrikkelijk toch. Hij verstoort het hele feestje. Wat een koude man. Altijd maar weer kritiek. Het gaat toch juist om dat uitgelaten enthousiaste geloof in de samenkomsten?  Dan klinkt daar uit de mond van Amos de boodschap van de HERE. Van Hem die ze zeggen te dienen. Hij zegt. Het zijn mokerslagen:

“Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee:

Ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!”

Daar sta je dan.  Morgen meer hierover.

 

SKINDER

 

"Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie." Eksodus 20:16

 

Die HERE leer die mense in die negende gebod om betroubaar te wees. Leer 'n mens om 'n ander altyd met respek te behandel ook in dit wat jy vir en oor iemand anders sê. Dis belangrik dat ons ook in ons daaglikse lewe doen wat ons in Sondag  43 bely: "Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadstoker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. ... My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder."

'n Mens is gou geneig om juis die negatiewe dinge van iemand anders te vertel. Om iemand anders se negatiewe eienskappe of dade te bespreek sonder om met die persoon self daaroor te praat. 'n Mens luister graag na skinderstories en voel dan sommer beter oor jouself. Die Heilige Gees ken ons: "Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste." (Spr 18:8;  26:22)

Skinder oor 'n ander is baie gevaarlik en maak dinge altyd vir jouself of juis vir die ander stukkend. Mense wat deur Christus se Gees geleer het om betroubaar te wees en geleer het om hulle tong te beheers is 'n seën vir die samelewing: "'n Betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuens uitstrooi, is bedrog." (Spr 14:25)

Wat doen 'n mens dan as iemand lelik oor iemand anders skinder? Moet  jy klaar luister? Nee! Jy moet vra of hy dit al met daardie persoon self opgeneem  het. Indien nie, moet jy weier om verder te luister as hy dit nie met die betrokke persoon self bespreek het nie.

 

ALTIJD STROMENDE BEEK

 

Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.” Amos 5:24

 

Tegenover de vormendienst die zo mooi lijkt maar het niet is!, zet de HERE een leven met ons hart voor Hem en volgens Zijn goede geboden. Wie bij Christus hoort, kan niet in haat binnen de kerk leven. Die zoekt de ander, die wil de naaste ook buiten de kerk recht doen. Helpen waar nood is.  Niet zo af en toe zodat je je weer even goed voelt. Niet voor een tijdje als vergoeding voor een leven waarin je de naaste voor je eigen belang aan de kant schuift. Niet voor een deel om zo te denken dat je dus een ander niet helemaal eerlijk, rechtvaardig en liefdevol hoeft te behandelen.  

Als je goed kijkt zie je dat de Geest dat ons hier duidelijk zegt.  Christus heeft zondeloos geleefd, 100%  ook in liefde en opoffering voor de naaste. Hij gaf Zijn leven zelfs voor mij zondaar. Wanneer je de vergeving en liefde van Christus voor jou kent dan wil je anderen vergeven en liefde geven. Dat blijft dan altijd nog zo gebrekkig dat ik altijd weer vergeving nodig heb.

Het recht in je leven laten stromen als een altijd stromende beek. Je moet bedenken dat er in Israël twee soorten beken waren. Er waren er die alleen in het regenseizoen stroomden. Dan kwam er water in en stroomde het water verder. Maar wanneer het regenseizoen afgelopen was, droogde zo’n beek op en kwam zelfs helemaal droog te staan. Er waren andere beken die het hele jaar door water kregen en van waaruit ook altijd water vloeiden.

De Heilige Geest zegt door Amos tegen Gods volk toen en tegen ons nu: Laat jouw leven een bron, een beek zijn waaruit altijd het water komt. Aangesloten op Christus als je God en Redder waardoor het water van het leven vanuit jou ook deze wereld instroomt. Niet als je er een keer zin in hebt en als het je keer goed uitkomt om er voor de ander te zijn en de ander goed te behandelen. Nee, laat je leven een leven zijn dat altijd het recht van God en daarmee het recht voor de naaste laat zien. Doordat je Gods recht en liefde steeds weer wil inademen om het in deze wereld tot hulp en geluk van je naaste uit te ademen. De HERE als de bron om je eigen zondige bron al meer te zuiveren van al de vervuiling, van al dat leven voor onszelf en ons eigen belang dat zo sterk in ons zit. Alleen zo zijn we echt volk van God. Alleen zo kijkt de HERE met plezier door het werk van Christus naar ons leven. Alleen zo zijn we echt kerk van Christus.

De Here Jezus heeft voor ons verdiend dat we zo kunnen leven door de Geest! Hij is het die ook tegen ons zegt: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals 
de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.” Joh 7:37-39

 

 

VALS GETUIENIS

 

"Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie." Eksodus 20:16

 

Die krag van die leuen is baie sterk. Ons sien dit ook in die Bybel. Ten spyte  daarvan dat  die HERE sy goeie gebod gegee het, kom vals getuies steeds weer voor. In 1 Konings 21 lees ons van so 'n voorbeeld. Die belangrike persone in hierdie geskiedenis is koning Agab, koningin Isebel en Nabot. Nabot het 'n groot tuin en weier om dit aan  Koning Agab te verkoop. Agab was dikmond oor dat dit hom geweier is, maar Isebel dring by hom aan want hy is tog die koning. Daar is sekerlik ander maniere om hierdie tuin van Nabot te bekom! Isebel sien dan toe dat Nabot aangekla word. Sy sorg  dat daar getuies aanwesig is wat sê dat Nabot God en die koning gevloek het. Dit is 'n misdaad wat die doodstraf verdien. Nabot word veroordeel en gedood en Agab eien  hom sy tuin toe.

'n Ander voorbeeld waar ons valse getuies sien optree was toe  die Here Jesus voor die Joodse raad gestaan het. Hulle soek na 'n beskuldiging waarmee hulle die Here Jesus die doodstraf kan oplê. Twee of drie mense wat dieselfde beskuldiging inbring. Hulle doen dit omdat hulle Jesus dood wil hê en nie omdat hulle weet dat Hy 'n misdaad gepleeg het waarop die doodstraf staan nie. Die Joodse raad organiseer 'n oneerlike verhoor. Dit was 'n skynverhoor soos dit in hierdie wêreld ook vandag nog op baie plekke gebeur. Elkeen wat hom hiervoor laat gebruik, elkeen wat as 'n valse getuie optree voer oorlog teen God en tas sy naaste se lewe aan.

 

EERLIKE REGSPRAAK

 

"Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie." Eksodus 20:16

 

Ons lewe in 'n wêreld waarin lieg en bedrieg steeds weer gesien, gehoor en ontdek word. Baie mense sien nie dat dit werklik verkeerd is om in sekere omstandighede te lieg nie. 'n Duidelike voorbeeld daarvan is dat mense meen dat o.a. in die politiek leuens 'n aanvaarbare middel is. 'n Wêreld waarin dit so is, het nodig dat mense steeds weer daaraan herinner word dat die leuen sonde is. Dat die leuen nie by God se goeie skepping pas nie. Die verbod om valse getuienis af te lê is ook nodig om te sorg dat eerlike regspraak in die samelewing moontlik is.

Na die sondeval het ons regters en regspraak nodig. Hoe belangrik is dit dan ook dat die getuies wat in 'n hofsaak optree betroubaar is. Die HERE het verskillende wette vir Israel gegee om sover as moontlik betroubare regspraak te waarborg. Ons let nou op enkeles daarvan, wat ook vir ons vandag nog altyd groot betekenis het.

God se wet beskerm mense daarteen dat hulle nie sommer so beskuldig en veroordeel kan word nie. 'n Regter in Israel kon nie maar net enige aanklag wat iemand teen iemand anders ingebring het, aanhoor nie. 'n Saak kon net verhoor word as meer as een persoon met dieselfde aanklag gekom het en ook slegs as hulle getuienis daaroor ooreen gestem het. Ons lees daarvan o.a. in Deut 17:6: "Op die verklaring van twee getuies of drie getuies moet die veroordeelde gedood word; hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie."

As iemand met 'n aanklag kom waarop die doodstraf staan, moes die aanklaer ook die eerste steen gooi wanneer die veroordeelde tereg gestel word. As hy die hele beskuldiging en die getuies tog op 'n leuenagtige manier bewerk het, staan hy skuldig aan moord. Hy moet dus die moed hê om self die eerste klip te gooi. Sien Deut 17:7. Jy sien hier dat ook 'n anonieme aanklag nie regmatig is nie.

'n Ander reëling wat mense moes afskrik om 'n valse getuienis af te lê was die volgende: "En die regters moet terdeë ondersoek doen, en is die getuie 'n valse getuie, het hy vals teen sy broer getuig, dan moet julle met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen; so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. En die ander moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. En jou oog mag nie verskoon nie: lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet." (Deut 19: 18-21)

Hy wat as 'n valse getuie ontmasker word, moet die straf ondergaan wat hy ten aansien van die beskuldigde met sy beskuldiging geeis het.

 

 

OPHEF VEROORZAKEN?

 

“Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.  ……   Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen,  die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.”  Jakobus 3:6,9,10

 

Toch nog een keer over hoe we met onze woorden in de wereld van vandaag  hebben te staan. Hoe gebruiken we onze tong?  Je merkt en kunt ook de overtuiging horen dat het goed is om ophef te veroorzaken. Ophef zorgt voor aandacht. Met ophef krijg je de ogen op je gericht en komt er aandacht voor bepaalde dingen of personen. Dan is het niet echt belangrijk of de feiten kloppen. Ophef om andere mensen in een slecht daglicht te zetten. Om een ander verdacht te maken en te zorgen dat er gebrek aan vertrouwen in de ander ontstaat. De feiten net een klein beetje verdraaien of zorgen dat het verband waarin dingen gezegd zijn niet duidelijk is. Een paar zinnen uit een geheel halen waardoor die zinnen toch echt anders klinken dan ze toen bedoeld waren.

Dat om aandacht, dat om macht, dat om andere mensen aan jou kant te krijgen. Dat om mensen toch in ieder geval aan anderen te laten twijfelen. Misschien zegt iemand dat hoort erbij. Dat is vooral deel van het politieke spel zegt misschien een ander. Ik zeg het maar eerlijk dat is lariekoek. Nog erger dat is duivels en hoort bij de hel. Mensen die zo opereren mogen wij als kinderen van God nooit steunen. Ook niet als ze een mening verkondigen waar we het mee eens zijn. Zulke dingen zijn vlammen die uit de hel komen. Dan sta je in dienst van de duivel die de vader van de leugen is. Zie Johannes 8:44.

Als christenen hebben we tegen dit soort dingen in ons eigen leven en zeker in de kerk te strijden. Vragen of de Geest ons leert onze tong te gebruiken tot Gods eer en zo dat we het goede voor de ander zoeken. Niemand onverhoord en onnodig veroordelen. Dan kom je ook niet met giftige suggesties waarin je iets net niet helemaal zegt. Met later de opmerking dat heb toch niet gezegd. Alleen de suggestie die bepaalde woorden en zinnen oproepen moet zuiver zijn en niet voor verkeerde gedachten ruimte geven.

Het komt nauw. Het siert een christen als hij of zij zo denkt en spreekt. Als hij of zij niets met het verkeerde spreken te maken wil hebben.

 

DIE VERWOESTENDE KRAG VAN DIE LEUEN

 

"Jy mag nie steel nie." Eksodus 20:15

 

Die leuen en die navolging daarvan, het vir die mens groot ellende gebring. Dit het die verhouding met God en ook die verhouding tussen mense onderling groot skade berokken. Die vrede met God  bestaan nie meer nie, die mens het homself  tot vyand van die HERE gemaak.  Hy het God se toorn oor hom gebring en het nou verlossing van sy sonde nodig om weer in vrede met God te kan lewe. Die mense het die Verlosser Jesus Christus nodig. Enige mens het ook nodig dat die Heilige Gees  hom weer leer om nie die leuen nie, maar die waarheid lief te hê.

Hierdie  leuen het die mens bang vir God gemaak. As die HERE  Adam en Eva opsoek nadat hulle van die boom geëet het, is hulle nie bly om die HERE te ontmoet nie, maar bevrees. Voor die sondeval was hulle  bly om die geluid van die HERE te hoor wanneer Hy hulle kom besoek het. Nou is dit anders. Ons lees in Gen 3:8 "En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin." Die vrede met God het verdwyn.

Die groot skade wat leuen en onwaaragtigheid onder mense veroorsaak, sien ons dadelik na die sondeval in Adam en Eva se lewe.  Die onderlinge vertroue tussen  die man en vrou het groot skade gely. Adam en Eva het tot  toe  naak geloop. Hulle naaktheid het hulle nie gepla nie omdat hulle in volledige vertroue en liefde vir mekaar geleef het. Hulle was geen bedreiging vir mekaar nie. Na die sondeval het dit verander. Hulle beskuldig mekaar oor dit wat gebeur het en  skaam hulle vir mekaar vanweë hulle naaktheid. Die leuen van die duiwel  en die mens se val daarvoor het veroorsaak dat wantroue en angs vir mekaar in die plek van blindelingse vertroue gekom het. Die oorsaak van vernietigende oorloë was die duiwel se leuen in die paradys en die mens wat die verleiding van die leuen nie kon weerstaan nie. Hoe nodig het ons Christus wat die waarheid is. Die enigste wat ons van hierdie ellende kan verlos.

 

 

HOE SPREKEN WIJ?

 

“Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.”  Spreuken 12:18

 

Je ziet en hoort hoe mensen met elkaar praten en omgaan. In de samenleving en ook in de kerk. Dan zie je mensen in onze Tweede Kamer die als volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld zouden moeten geven. Dan gaat het mij er nu niet er om of ik het met bepaalde mensen eens ben of niet. Ik kan met meerderen van hen heel grondig en radicaal van mening verschillen. Ik kan wat ze voorstaan en zeggen zelfs een gevaar voor de samenleving en voor de kerk van Christus vinden. Daarvoor heb ik ook goede redenen vanuit Gods Woord en vanuit wat ik in de wereld zie gebeuren. Dat is ook iets dat we aan de orde mogen stellen en vaak ook moeten doen als we echt als kind van God in de wereld willen staan.

Dan hoor en zie ik hoe in onze volksvertegenwoordiging er op de man of vrouw gespeeld wordt. Dat er suggesties worden gedaan die negatief zijn zonder dat er echt op ingegaan wordt. Dan worden foto’s geshopt en worden er beelden of woorden toegevoegd die niet overeenkomen met de wat er echt gebeurd is. Dan spreek je mensen die dat niet zo erg vinden omdat ze het met de mening van de spreker eens zijn. Dat is verleidelijk maar juist als kind van God, als gelovige mag je nooit in die val trappen. Ieder mens is je naaste, ook in het politieke debat!  Zo hebben we te leven ook met mensen met wie we totaal van mening verschillen. Ook als we heel anders naar het leven en de werkelijkheid kijken. Dan mogen en moeten we grondig laten zien wat er van de overtuiging van de ander niet goed is. Maar niet met woorden die als dolksteken de ander verwonden omdat we het niet met gewone woorden meer afkunnen. Dat is juist een zwaktebod. Al staan er allerlei mensen dan om je heen te juichen. Wat is het nodig om de woorden zo te gebruiken dat mensen horen dat je de ander zoekt en niet wil verwonden om maar meer stemmen of macht te krijgen. Je bent er om in dienst van Christus te helpen het land goed te regeren. Niet om op te vallen of te kwetsen. Dan wil je je tong zonder dat jouw woorden onnodig de ander schade doen gebruiken. Dat is de weg die Christus ons wijst. Dat is wat Hij zegent. Laten we zo spreken en anderen aanspreken.

 

GOD SE SKEPPING

 

"Jy mag nie steel nie." Eksodus 20:15

 

Alles wat ons in die skepping sien, is deur die HERE gemaak. Alles is sy eiendom. As ons hier op aarde besig is met ontwikkeling, as ons bou, gewasse saai, wat ook al ons doen, sonder God se leiding en sorg kan dit nie suksesvol wees nie. Toe die HERE alles gemaak het, het Hy nie vir die mens gesê : Nou moet julle maar sien en kom klaar met dit wat Ek vir julle gegee het, nie. Die HERE het Hom na die skepping nie van hemel en aarde onttrek nie.

God is nog altyd aktief by sy skepping betrokke. Ook na die skepping in ses dae het ons steeds sy seën nodig om die aarde op 'n goeie manier te kan gebruik en ontwikkel. Die mens het by alles wat hy doen, ook by alles wat hy in God se opdrag doen, die HERE se seën nodig.

Die HERE is die eienaar van alles in Sy skepping. Ons lees daarvan in Psalm 24: "Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome." (1,2)

'n Mens moet steeds weer leer om vir die bestaan en voortbestaan van sy lewe en die hele skepping in diepe afhanklikheid van die HERE te lewe.

Ons moet altyd onthou dat ons maar kan werk en werk soveel as wat ons wil, maar as die HERE Sy seën nie daaroor gee nie, is alles tevergeefs! Ons moet steeds weer leer om ons vertroue altyd op die HERE te stel, ook as dit oor ons inkomste, ons besigheid en ons toekoms gaan. Die HERE gee dit wat Hy gemaak het, waarvan Hy die eienaar is, nooit uit Sy hande nie. Hy gee die mens as sy beeld en gelykenis die opdrag om as rentmeesters in sy diens en volgens sy norme die aarde te beheer. Dit beteken ook dat ons op ‘b goeie manier met die natuur moet omgaan. Omgewingsbewaring behoort by die verantwoordelikheid wat ons gekry het. Dit is nie ons skepping nie maar God se skepping wat ons moet beheer.

 

 

DANKBARE GEBEDEN

 

“De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” Filippenzen 4:5b,6

Een leesrooster met een enkele opmerking daarbij voor 4 dagen bij deze tekst.

 

De HERE roept op tot dankbare gebeden (Fil 4.5b,9) Dat is lang niet altijd makkelijk. Soms zelfs heel moeilijk. Toch is het in een woord een wonder dat je echt je hele leven bij God kunt brengen. Echt alles. Bij de enige die jou en ons echt de hulp kan geven die we nodig hebben.   

Lees:  Hebreen 4:14-16  De Here Jezus is onze Hogepriester.  Het bijzondere is o.a. dat Hij de Hogepriester is maar ook het Lam dat geofferd moest worden.  Hij liep zelf naar het kruis als het altaar. Hij kon engelen roepen en ze waren gekomen om Hem te redden. Hij deed het niet. Hij liet zich aan het kruis spijkeren. Daarom kunnen wij zonder angst naar God gaan en met Hem praten in het gebed. Je mag je hele leven met God delen als jouw God en Vader. Dankzij de Here Jezus die de weg naar God in de hemel gelegd heeft. 

 

Lees:  Filippenzen 4: 1-9   Bidden een verlanglijstje dat we  elke dag bij de Here God brengen?  Is bidden alleen vragen? We hebben gelezen dat bidden is dat jij jouw leven bij God brengt met dankzegging. Sta je er bewust bij stil waar je de HERE allemaal voor kunt bedanken? Doe dat eens. Dan zie je hoe groot Gods zorg over je leven is. Dan leer je in je spreken met God ook als meer Hem te bedanken voor alles wat Hij onverdiend geeft.

 

Lees:  Lukas 18: 9-14   Verkeerd danken kan ook. Let maar eens op de farizeeër die de HERE dankt. Hij dankt God dat hij beter is dan die tollenaar. Je moet nooit zo bidden dat jij denkt dat je beter dan anderen bent. Dat ben je niet. Als je denkt dat je beter dan anderen bent, denk je dat God daarom liever naar jou luistert dan naar anderen. Bedenk heel goed dat de Here Jezus van de tollenaar die om genade, die om vergeving vraagt zegt: “Deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot de andere.” Je bent en blijft altijd een bedelaar die tot God gaat. Wie zo tot hem komt maakt Hij heel rijk!  

 

Lees:  Romeinen 8:18-30  Bidden is niet altijd makkelijk. Het kan heel moeilijk zijn. Je kunt zo in de moeilijkheden zitten dat je niet weet wat je moet bidden. Hoe kan het dat het zo moeilijk in je leven is? Laat de HERE je dan in de steek? Nee, dan wil de Heilige Geest jouw zuchten overnemen. Hij brengt dan het goede gebed in Jezus naam bij de Vader.  Je ziet hoe diep het Vader zijn van God voor Zijn kinderen gaat. Laten we ons nooit te sterk voelen om in alle verdriet en wanhoop ons leven in Gods hand te leggen.

 

 

VIR MAN EN VROU IN DIE HUWELIK

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

 

Verskillende kerke in hierdie wêreld het homoseksualiteit aanvaar. Hulle noem dit nie meer sonde nie. Dit is veral kerke in Europa en Australië. Ook in ons land Suid-Afrika word die geluide al hoe sterker gehoor dat kerke in hierdie rigting moet beweeg. Hoe moet ons hierop reageer?

Wie die Bybel as God se Woord aanvaar en lees wat die HERE sê, lees ‘n duidelike antwoord.

Ons lees in Levitikus 18:22: “Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel.”

Levitikus 20:13: “En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen.”

Ons lees in Romeine 1 hoe mense hulle van God afkeer en dit bly doen. Mense wat so geleef het, kom o.a tot hierdie lewe: “Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand; manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.” (26,27)

Jy hoor steeds weer dat dit hier nie om homoseksualiteit sou gaan wat ons nou ken. Dit sou gaan om dinge waar die een toe gedwing word. Dan moet jy daarop let dat hier staan dat manne vir mekaar ontbrand het! Dit gaan om gevoelens wat daar vir mekaar is en wat hulle vrywillig vorm gee.

Homoseksualiteit is sonde. Ons mag die HERE se Woord ook op hierdie punt nie by ons smaak en toleransie aanpas nie. Daar is wel iets anders wat ons moet onthou. Dit is so dat daar in die tyd na die sondeval, mense lewe wat gevoelens vir iemand van dieselfde geslag het. Ook broers en susters in Christus se gemeente worstel daarmee. Ons moet vir hulle in liefde oopstaan as hulle bemoediging en hulp soek in hulle stryd teen hierdie gevoelens. Ons sou hulle nie help as ons sou sê dat homoseksualiteit geen sonde is nie. Ons help hulle as ons hulle in liefde en bewoënheid God se wil voorhou. Hulle in liefde wil help en opvang.

 

NEDERIG ALS EEN KIND

 

“Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.” Mattheus 18: 4-6

 

Vernederen als een kind. Je klein weten en zo gedragen. Niet uit zijn op een eigen positie. Je in de kerk en ook in de samenleving niet zo gedragen dat je ergens de baas moet zijn. Dat je je aanpast bij hoe mensen denken om maar zoveel mogelijk invloed te krijgen. Om maar zoveel mogelijk aanzien te krijgen en geaccepteerd te worden. Deze laatste dingen zijn in onze tijd heel actueel.

Het kind dat daar bij de Here jezus staat voegt zich naar wat de Here Jezus wil. Hij laat zich vormen zoals de Here Jezus gesproken heeft. Zijn eigen mening en gevoel is niet beslissend. De Here Jezus spreekt er over dat we in Zijn Koninkrijk klein hebben te zijn. Juist die kleinheid kan je tegenover mensen laten staan. Bij die kleinheid hoort o.a. dat je de woorden van God hoe ze ook tegen eigen gevoel en tegen de geest van de tijd ingaan als de waarheid aanneemt en daaruit leeft en denkt. Dat Gods Woord je boven alles gaat ook als dat betekent dat je alleen komt te staan. Ook als je veracht wordt omdat je nog aan de achterlijke ideeën in de Bijbel vasthoudt. Het kind van God staat op als het heilig Woord van Vader wordt aangetast. Niet om belangrijk te worden, niet om aanzien te krijgen maar om kind van God te blijven. Om samen kerk te zijn. Niet een kerk van grote woorden maar een kerk die zich klein weet voor de HERE en daarom niet anders wil en kan dan Christus op Zijn Woord volgen. Ik wil niet meer dan kind van God zijn. Heel bescheiden al heeft dat me in het leven veel geld en aanzien gekost. Het gaat niet om mij maar om de HERE die wijzer is dan alle zogenaamde theologen en kerken die het beter dan de HERE menen te weten. Ik bid om een kerk die klein wil zijn voor de HERE door Gods wijsheid als het einde van alle tegenspraak te volgen en dat te blijven doen.  Een kerk die vanuit die kleinheid omziet in liefde naar de naaste en alleen met het evangelie mensen tot Christus wil brengen.

 

 

GAAT NIET OM MIJN POSITIE

 

“Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.” Mattheus 18: 4-6

 

De Here Jezus keert van een rondreis voor de laatste keer terug in Kapernaum.  Hierna gaan ze op weg naar Jeruzalem waar de Here Jezus gedood zal worden. Hij zal er ook weer opstaan uit de dood. Onderweg naar Kapernaum hebben de leerlingen ook zonder Hem met elkaar gesproken.  Ze zijn er nogal mee bezig wie van hen de belangrijke personen zullen zijn. De mensen die de meeste aanzien in het Koninkrijk van Jezus Christus zullen hebben.

Ze komen met die vraag nu ook bij de Here Jezus zelf nadat ze er onderling ruzie over gemaakt hebben. Daaraan zie je dat het voor deze mannen belangrijk was om een heel hoge positie te krijgen. Ze waren ook als leerlingen van de Here Jezus uit op eer voor zichzelf.  We zien hier bij hen wat er bij veel mensen speelt. We willen zo graag meer dan anderen zijn. Meer verdienen, meer gewaardeerd worden. Voor velen is dat heel belangrijk. Zelfs als we het niet uitspreken kan wil om meer te zijn er in ons hart zijn. Dan wordt nogal eens gezegd dat iemand ambitieus is.  Iemand wil wat in het leven zijn of bereiken. De grote vraag is dan wat voor motief daar achter zit. Gaat het om jezelf of wil je dienen op een plaats met veel verantwoordelijkheid?

De Here Jezus geeft op de vraag van Zijn leerlingen niet meteen antwoord. Wanneer deze vraag naar Hem toekomt is Zijn reactie dat hij een kind roept. Een kind dat op gehoorafstand van Hem en de leerlingen is. Hij roept dat kind naar Zichzelf toe. Het kind laat zich roepen. Dat is hier ook een belangrijk element. Het is geen kind dat brutaal zegt: Daar heb ik geen zin in. Ik ben met wat anders bezig. Het is geen brutaal kind. Wanneer je goed leest, zie je dat de Here Jezus helemaal in beheer is. Hij roept het kind en zet het kind ook op de plaats die Hij wil. Dit kind laat zich op de plaats zetten waar de Here Jezus het een plaats wijst. Dit kind vraagt niet eerst wat het er voor krijgt als het doet wat de Here Jezus zegt. Dit kind is gehoorzaam. Geloven op Gods Woord. Ook als zijn woorden tegen ons gevoel en de cultuur ingaan.

Dit kind erkent de Here Jezus daarin als iemand die boven hem staat. Dit kind is voor de Here Jezus het beeld van kinderen in het algemeen dat Hij aan Zijn leerlingen voorhoudt. Hij houdt ze niet het beeld van een brutaal en ongehoorzaam kind voor. Nee het gaat er om hoe dit kind zich door de Here Jezus laat gebruiken. Christus volgen op Zijn stem. Over dit laatste de volgende keer meer.

 

 

DE HEER SPREEKT DE WERELD TOE OP 19 SEPTEMBER 2022

 

“Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” Psalm 2:10-12

 

Westminster Abbey 19 september 2022. 2000 mensen in de kerk. Miljoenen kijken mee. In die kerk velen van de machtigen van de aarde. De HERE (the Lord) heeft ze bijelkaar gebracht. Heeft gezorgd dat de miljoenen de woorden horen die gezongen en gelezen worden.

“Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”1 kor 15:55-58

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.” Joh 14:5,6

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” Psalm 34:9

In gezongen vorm horen de machtigen en de miljoenen o.a.: “De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Psalm 23

Het eindigt met het indrukwekkend zingen: “leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht.” Denk dan ook voor ons allemaal aan wat we zingen in het gezang ”U Heilig Godslam kocht ons met uw bloed, Dies brengen wij U dank en ere, En werpen w' in aanbidding, Here!
Al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, Halleluja!”

Wat heeft Christus gesproken! Wat een appel op de wereld, op de machtigen van de aarde:  “Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” Psalm 2:10-12

 

GEEN DERDE NIE

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

Geen derde mag in ‘n mens se huwelik inkom nie. Ons lees dit in pragtige beeldende taal in Spreuke 5 waar die HERE teen die vreemde vrou waarsku, die vrou wat sonder huwelik seksuele bevrediging soek. Na hierdie waarskuwing lees ons dan in vers 15-17: “Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine? Hulle moet vir jou alleen wees en nie ‘n ander saam met jou nie.”

Hoe belangrik is dit om te sien dat die HERE se goeie gebod is dat geen derde in die huwelik mag inkom nie. Dit gee vir ons dadelik die antwoorde op sake soos: kunsmatige inseminasie van ‘n donor ( dit is wanneer 'n vrou op 'n kunsmatige manier met die saad van 'n ander man bevrug word) en of dit toegestaan is dat ‘n man ‘n kind by ‘n ander vrou verwek, omdat sy eie vrou onvrugbaar is en dat daardie kind na die geboorte as eie kind aangeneem word.

Dit is vir die HERE ook ‘n groot kwaad as iemand wat nie getroud is nie sy seksuele behoeftes buite die huwelik wil bevredig. As ‘n mens mans of vrouens besoek wat vir geld of omdat hulle daarna verlang seksuele bevrediging sonder die huwelik, as verbond van trou, soek. Die HERE waarsku daarteen. ‘n Waarskuwing waar dit op ‘n beeldende manier gesê word is Spreuke 7. As die Heilige Gees daar geteken het hoe ‘n jongmens verlei word, lees ons in vers 24-27: “Hoor dan nou na my, seuns, en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weë nie, dwaal nie rond op haar paaie nie. Want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doderyk, wat afdaal in die kamers van die dood.” (24-27)

‘n Mens moet jou selfs nie eers naby mense en geleenthede waag as jy weet dat dit hulle ten doel is om jou seksueel sodanig te prikkel, dat jy jouself sal laat verlei nie.

 

GEEN OWERSPEL NIE

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

 

Ons lees in die Bybel steeds weer die waarskuwing teen die vreemde vrou. Dit gaan nie net daarom dat ‘n vrou kan verlei nie. 'n Man kan dit ook doen. As ons na die huwelik kyk, is dit duidelik dat dit 'n verbond tussen ‘n man en ‘n vrou is waar geen inmenging van 'n derde persoon geduld mag word nie. Die huwelik is die samelewingsvorm van twee mense wat mekaar voor God en mense openlik en amptelik trou belowe het. Dit is ‘n omgewing van trou waarin die HERE die geskenk van seksualiteit en daardeur ook van kinderseën wil gee.

Die HERE wys steeds weer dat Hy owerspel haat. Letterlik lees ons dit in Maleagi. Dit gaan in Maleagi 2 daarom dat die HERE nie meer na sy volk luister nie. Hy help hulle nie meer nie. Hy sê ook hoekom Hy hulle nie meer wil help nie:

“Omdat die HERE getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. …. Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie.” Vs 14.....16

Die HERE wys ook daarop hoe onverstandig owerspel is. Hoe dit groot ellende saambring. Ons lees in Spreuke 6:32,33: “Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets; slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie.”

Die HERE wil nie dat ‘n derde in ‘n huwelik toegelaat word nie. Dit is vanaf die staanspoor al sy gebod gewees. Die Here Jesus wys daarop teenoor ‘n algemene egskeidingspraktyk soos dit in sy tyd in Israel gegeld het. Die Jode beroep hulle dan op Deuteronomium 24 waar reëls vir ‘n skeibrief gegee word. Dit is dan die Here Jesus se antwoord: “Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie. Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.” (Mat 19:9)

 

VERSLAGEN DOOR VERDRIET

 

“HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf.” Psalm 88:2-4

 

Mensen hebben het over al die moeilijke dingen die in de wereld gebeuren. De wereld staat in brand. Dan is er na blijdschap in jouw persoonlijke leven iets dat je als een bom raakt. Zo verslagen. Hoe kan dit, waarom moet dit. Je was zo blij en nu dat niet te bevatten verdriet. Zo zwaar. HERE, hoe kan dit? Het hele wereldgebeuren is daar niets bij. Dit is zo moeilijk in je persoonlijke leven

We zien dat bij de dichter van Psalm 88. Hij heeft juist ook geschreven voor al die anderen die zoiets in hun persoonlijke leven meemaken. Is dit een sombere psalm? Niet echt. Het is een psalm die de werkelijkheid in het leven van mensen, ook in die van kinderen van God laat zien. Het leven is niet een of ander feestje waar je uit kunt stappen als het niet zo feestelijk meer is. Je wordt persoonlijk getroffen door een ramp, je wordt getroffen door ziekte of door ziekte bij je kind of kinderen. Het leek zo mooi en nu? Het voelt alsof je nergens meer vaste grond hebt. Je bent echt verzadigd van ellende. Er kon eigenlijk al niets meer bij en nu nog dit. Je kunt niet meer. Je bent verslagen.

Je weet dat alles in Gods hand is. Het gebeurt onder Zijn regering. Veel mensen gaan de HERE er dan de schuld van geven. Zo kan het ook voelen.  Dat voelt ook de dichter van deze psalm. Toch is al die ellende onze schuld als mensen.  Van ons allemaal! Samen. Daarom hebben we juist ook om elkaar heen te staan, te helpen waar het kan. Toch moet je het zelf verwerken met al die tranen, al dat verdriet, al die verslagenheid.  Dan is er in al die verslagenheid die ene weg die in alles vaste grond onder je voeten geeft: “Mijn oog is treurig van ellende; HEERE, ik roep tot U de hele dag, ik strek mijn handen naar U uit.” vs  8

De HERE luistert dan echt! Met Zijn hele hart. Hoe diep je verdriet ook zit. In tranen verbonden met Christus als Verlosser krijgt zelfs de dood jou of jouw kind niet dood. In al je zorg mag je weten dat de HERE de God van je heil is en jouw of je kind dat vroeg in het leven sterft voor eeuwig gered bij de hem komt. Helemaal genezen zo gelukkig als wat.  Door verslagenheid en heftig verdriet heen is Christus je enige echte en betrouwbare hoop. Het echte anker van je leven.

 

DE DOOD VAN KONINGIN ELIZABETH EN DE GROOTHEID VAN GOD

 

“En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.” Openbaring 21:24

 

Een van de dingen die in deze dagen het nieuws beheerst, is het overlijden van koningin Elizabeth van Engeland. Wat zien we een ceremonies en een pracht en een praal. Wat brengt het veel mensen op de been. De heerlijkheid, de rijkdom, de status straalt er steeds weer vanaf. Het gaat me er nu niet om wat we daar van vinden. Een ding is duidelijk dat een bepaalde grootheid steeds weer te zien is.

Koningen, machtigen en rijken op deze wereld stralen vaak uit hoe rijk en hoe machtig ze zijn. Er komt een dag dat al die grootheid bij elkaar komt. Dat het afgelegd moet worden en dat het dan neergelegd wordt voor Hem die daar recht op heeft. Neergelegd wordt voor Hem van wie alles op aarde is. Bezit en grootheid die mensen hebben, is alleen maar geleend van God. Gekregen van Hem om daarmee tot Zijn eer en tot voordeel van andere mensen daarmee om te gaan. Als een heel klein beetje van al die grootheid en rijkdom nu zichtbaar is rond het overlijden van Elisabeth dan besef je hoe onnoemlijk groot de heerlijkheid van de HERE is. Hoe niet te bevatten groot de heerlijkheid van Jezus Christus is, die de Koning van de koningen is. Eens moet iedere machthebber, iedere rijke, ieder die veel heeft het aan de voeten van Christus leggen en zal dat op de enig goede manier schitteren op de nieuwe aarde tot eer van God.

Wie veel gekregen heeft en dat in dienst van Christus heeft gebruikt zal als door het oog van de naald heen nog rijker zijn op de nieuwe aarde. Zoals ieder die daar leeft steenrijk is door het offer van Christus voor schuldige zondaren. Dan hebben we geen onnoemelijk schuld meer die om straf roept maar dan leven we in een heerlijkheid die niet vergaat. Dan hebben we zoveel plezier in de lof op Christus en het Lam!   

 

SEKSUALITEIT EN LIEFDE

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

Die HERE wys daarop dat man en vrou in die huwelik tot een vlees word. Die mees intieme verhouding wat in die lewe moontlik is, wil die HERE ons in die huwelik gee.

Dit is baie belangrik dat die tyd voor die huwelik goed bestee word. Hierdie periode moet gebruik word om mekaar te leer ken en oor baie dinge te praat. Ook om te sien of julle mekaar verstaan en of julle saam die lewenspad kan loop. ‘n Mens moet in daardie tyd leer om vir mekaar belangstelling te hê, om mekaar te kan aanvoel en om mekaar te kan vergewe. Dis die tyd waarin die grondslag gelê word om saam te bid en te lees en oor die gesamentlike diens aan die HERE te praat.

As dit nie gebeur nie gaan mense die huwelik in sonder om mekaar werklik te ken. Hoe maklik lei dit nie later tot probleme en veroorsaak dit dat man en vrou by mekaar verby leef nie, in plaas daarvan dat hulle alles met mekaar deel. Baie belangrik vir die huwelikslewe is dit wat ons in Efesiërs 5:21-33 lees. Ons mag vers 21 daarby nie vergeet nie. Ons lees daar dat man en vrou aan mekaar onderdanig moet wees. Onderdanig in die vrees van God. Die gesamentlike diepe eerbied vir God bring man en vrou dan daartoe dat hulle mekaar wil dien. Hy wat sy eie belange in die huwelik najaag, is verkeerd besig.

Dit geld ook vir die seksuele lewe in die huwelik. Die seksuele gemeenskap in die huwelik is die mees intieme liggaamlike gemeenskap wat man en vrou vir mekaar kan gee. Hulle het deur te trou vir mekaar belowe om dit aan mekaar te gee. Paulus wys daarop in 1 Kor 7:3,4: “Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man die mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.” Ook hier sien ons wat die beteken om mekaar in die huwelik onderdanig te wees.

As ons dit gesê het mag ons nooit vergeet dat die huwelik ‘n band van liefde moet wees nie. Sien o.a: Efesiërs 5:22-33. Liefde beteken dat die een die ander in ag moet neem. Dan is die een se seksuele verlangens nie die belangrikste as die ander siek is, nie lekker voel nie, of baie moeg is. Liefde beteken dat ons onsself beheers as dit die ander ten goede kom. Liefde soek nooit homself nie. Sien 1 Kor 13. Die regte houding teenoor mekaar in die huwelik dat die een vir die ander in liefde seksueel oopstaan. Dan is die seksuele gemeenskap die kroon op onderlinge liefdestrou. Dan gaan ons in die seksuele belewing teer met mekaar om. ‘n Mens leer dan in die huwelik ook regtig dank vir die seksuele lewe wat saam in liefde geniet mag word.

 

SEKS BUITE DIE HUWELIK?

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

 

Mense vra in ons tyd al hoe meer waarom seksuele gemeenskap nie ook voor die huwelik mag nie. Hoekom is dit nie geoorloof as jy uitgaan nie, hoekom is dit nie reg as jy verloof geraak het nie?

Die antwoord wat die HERE daarop in die bybel gee is duidelik. Die HERE gaan daarvan uit dat ‘n mens voor die huwelik geen seksuele gemeenskap het nie.

Ons lees in Deut 22: 13-21 dat die HERE dit ernstig opneem as ‘n vrou nie as maagd die huwelik ingaan nie.

Die Hooglied besing die liefde en die belewing van die liefde in die huwelik. Ons lees juis in hierdie boek: “Ons het ‘n klein sustertjie wat nog nie borste het nie; wat moet ons met ons suster maak die dag dat sy gevra word? As sy ‘n muur is, sal ons ‘n silwerrand daarop bou, en as sy ‘n deur is, sal ons dit met ‘n sederplank toeslaan. Ek is ‘n muur, en my borste soos torings; toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind.” (8:8-10) Hierdie jongedogter sal deur haar broers toegesluit word as sy voor haar huwelik tot seksuele gemeenskap oorgaan. Sy bewaar haar maagdelikheid tot die dag van haar huwelik en vind daarom vrede by haar man.

Paulus wys in dit wat hy skryf ook dat hy daarvan uitgaan dat die seksuele gemeenskap ‘n geskenk van God is wat die HERE vir die huwelik gereserveer het. Hy skryf in 1 Kor 7 oor mense wat ‘n sterk verlange na seksuele gemeenskap ken en dit omtrent nie kan beheers nie. Hy wys hulle dan die pad na die huwelik. Ons lees dit in vers 9: “maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.”

Die Heilige Gees dui hier aan dat die belewing van die seksualiteit in die huwelik tuishoort. Ons het al gesien dat die HERE dit al in die paradys so aandui.

Dit is vir mense dikwels moeilik om so te bly lewe. Verseker in ‘n tyd waar seksuele gevoelens steeds geprikkel en opgewek word. Waar ‘n mens selfs in die openbare lewe met afbeeldings van prikkelpoppe te doen kry. Hoe belangrik is dit dat jongmense wat ‘n verhouding het, met mekaar oor die grense van liggaamlike kontak praat en afspreek hoe ver hulle kan en mag gaan. Dat hulle ooreen kom om mekaar te waarsku as die een te ver wil gaan. Die grens wat ‘n mens voor die huwelik verseker nie mag oorskry nie, is dat mekaar se geslagsdele ontbloot word en dat die een die ander so stimuleer dat dit tot ‘n orgasme lei .

Dit is so dat ook voor die huwelik seksuele gevoelens vir mekaar hoog kan oplaai. Juis daarom is dit so belangrik om saam te bid en die HERE krag te vra om ook seksueel rein te kan bly lewe. 'n Mens moet ook die tyd van ‘n verhouding nie onnodig lank uit rek nie.

 

GODS REGERING EN DE REGENBOOG

 

“En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.” Openbaring 4:2,3

 

In de hemel staat Gods troon. Dat laat de Here Jezus aan Johannes zien. Johannes mag in de hemel kijken terwijl hijzelf verbannen is naar het eiland Patmos. Johannes is een verstotene, een gevangene omdat hij van Christus in deze wereld getuigt. Gods kinderen worden vervolgd. De wereld kan in brand staan en dan is de vraag: “Waar is God? Heeft het wel zin om te geloven?” Christus laat Johannes en daarmee ons zien dat de troon echt in de hemel staat. Geen lege troon. Nee, de enige en echte God zit op de troon samen met het Lam. Met Christus. De regering ligt in Gods handen. Door alles heen gaat de geschiedenis naar Gods doel. Daarin delen de gelovigen al worden ze gemarteld en gedood door de machthebbers op de wereld.

Waar ik nu vooral aandacht voor wil vragen is die regenboog die Johannes rondom de troon ziet. Hoe leest iemand dit die zelf weinig of niets van de Bijbel weet dit? Hoe leest iemand zonder verdere voorkennis in onze tijd dit? Je hebt grote kans dat zo iemand bij de regenboog aan lhbti+ denkt. Dat is ook helemaal niet zo vreemd want daarmee is voor veel mensen de regenboog en de regenboogvlag verbonden. Er zijn zelfs kerken die deze vlag met dat doel van tijd tot tijd ophangen. Dan zou deze tekst zomaar gebruikt kunnen worden voor de goedkeuring van seksuele gedragingen die in het Woord van God als zondig worden gekenmerkt. Het is duidelijk vanuit Gods Woord dat de HERE als de Schepper het seksuele leven in het huwelijk tussen een man en vrouw die elkaar hun leven lang trouw blijven, wil. Dat is Gods wil. We moeten altijd weer bedenken hoe mensen vanuit eigen voorkennis dingen lezen en dan in liefde laten zien wat er echt mee bedoeld is.

De regenboog hier in Openbaring 4 wijst op Gods belofte in Genesis 9 dat Hij altijd trouw blijft aan wat Hij beloofd heeft. God regeert zo dat door alle ellende heen er de nieuwe hemel en aarde komt die Hij beloofd heeft. Niemand kan teniet doen wat Christus door Zijn werk op aarde verdiend heeft. Wat is het ontspannend en bevrijdend dat je in een moeilijke tijd je leven in Gods handen kunt en mag leggen.

 

 

DIE SEKSUELE LEWE 'N PRAGTIGE GESKENK VAN GOD

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

 

 

Die geskiedenis ken baie voorbeelde dat mense die seksuele as minderwaardig of selfs sondig  gesien het. Ook in die geskiedenis van Christus se kerk is dit nie onbekend nie. Seksuele verlangens self sou al sondig wees. As ons in Psalm 51 lees: “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang”, (7)  sou dit om die seksuele daad gaan waardeur Dawid ontstaan het.

Hoe seksuele vryheid in ons tyd ook in losbandigheid ontaard, kan ons nie sê dat seksualiteit self sondig is nie. Die HERE self wys dit duidelik in die Bybel. Hy wys vir ons dat ‘n mens voluit van die seksuele omgang  mag geniet. Ons mag daarin van die HERE se geskenk geniet. ‘n Voorbeeld daarvan lees ons in Spreuke 5:18,19: “Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug – die lieflike wildsbokkie en aanvallige steen bokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.” (18,19)

Die boek Hooglied wys ook hoe ‘n mens van die seksualiteit mag geniet.

Die seksualiteit is ‘n geskenk van God waarvan Hy wil dat dit binne sekere perke beleef word.

 

Die HERE het seksuele gemeenskap gegee om in die huwelik beleef te word. Ons lees dit al in die tweede hoofstuk van die Bybel: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (Gen 2:24)

Die eenwording tot een vlees, wat die seksuele eenwording insluit, hoort by die huwelik tuis en nie reeds daarvoor nie. Die HERE het dit  ‘n plek gegee in die verhouding as man en vrou amptelik hulle ouer huise verlaat en ‘n eie selfstandige eenheid vorm.

Man en vrou mag mekaar in die huwelik ook seksueel na ‘n hoogtepunt lei.

 

GOED GENOEG VOOR DE HERE?

 

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21:4

 

Je hebt zorgen. Je voelt het verdriet in je leven. Je worstelt. De tranen komen. Soms willen de tranen niet komen en voel je toch de zorgen en het verdriet. Het is of er steen op je hart drukt. Het leven voelt zo zwaar.

Toch geloof je ook. Je vertrouwt je met al je vragen aan de HERE toe. Maar is al dat verdriet, zijn al die zorgen er geen teken van dat je geloof niet goed genoeg is? Zou het wel goed komen als je sterft? Ben je niet te kleingelovig met al je zorgen en verdriet om door de HERE aangenomen te worden als Zijn kind?

Het zijn vragen die je bezig kunnen houden. Heel intens. Vooral als mensen om je heen doen alsof je als gelovige alleen maar kunt juichen en het leven een feest is als je gelooft waarin er  geen ruimte voor verdriet en zorgen is. Dan is het tijd om bijvoorbeeld op Openbaring 21:4 te letten. Het gaat daar om de tijd dat de Here Jezus teruggekomen is. De tijd dat de HERE samen met Zijn volk op de nieuwe aarde woont. Gods kinderen zijn daar bij de HERE. Als hun God en Vader. Wie zijn daar ook? Die kinderen van God die met tranen van zorg en verdriet op de nieuwe aarde zijn gekomen. Wat zegt de HERE dan? Wegwezen? Nee! Hij veegt de tranen uit hun ogen. Als een liefdevolle Vader troost Hij. Dan is die troost er voor altijd!  Als de Here God dan de tranen uit je ogen heeft gewist, komen ze nooit meer terug. Alle angst, zorg, verdriet is dan voor altijd verdwenen. Wie met zorg en verdriet op aarde is als de Here Jezus terugkomt, wie met verdriet in het hart en misschien wel in de ogen sterft maar op Christus bouwt, mag weten dat God om Christus als een Vader je tranen wist, je verdriet en angst wegneemt om nooit meer terug te komen. Laat je niet misleiden en bang maken door mensen die zeggen dat een echte christen geen verdriet en zorg kent. De HERE is zo goed en zo’n liefdevolle Vader!  

 

HOE DIEP GAAN DIE SEWENDE GEBOD?

 

“Jy mag nie egbreek nie.” Eksodus 20:14

 

By hierdie gebod moet ‘n enkele opmerking oor die diepte van God se gebooie gemaak word. Dit wat hier geskryf word geld nie net vir die sewende gebod nie, maar vir elkeen van die Tien Gebooie.

Dit is Christus self wat wys dat die Tien Gebooie die hele lewe aanspreek. ‘n Mens kan nie sê dat hy die sewende gebod 100% volledig gehou het net omdat hy nie van sy vrou geskei het nie. Net so kan ek ook nie sê dat ek die sesde gebod volledig gehou het, omdat ek nog nooit iemand doodgeslaan het nie.

Hy wat die Tien Gebooie op hierdie manier lees, minimaliseer die HERE se wet. Hy lees die wet dan op ‘n Fariseistiese manier. Die Fariseërs en hulle volgelinge het die Tien Gebooie so gelees en daarom kon hulle die diepte van hulle sondes en ellende nie raaksien nie. Die Fariseërs het allerhande wetjies by God se wet gemaak en as ‘n mens iets gedoen het wat nie in daardie wetjies staan nie, was dit nie 'n sonde nie.Wie so wetties lewe ken nie die diepte van God se wet nie en vra nie by elke ding: Hoe wil die HERE dat ek lewe nie.

Die Here Jesus waarsku veral in die bergpredikasie sterk daarteen dat mense die Tien Gebooie oppervlakkig lees en toepas in hulle lewe. ‘n Voorbeeld daarvan is hoe Hy oor die toepassing en die reikwydte van die sewende gebod praat. Ons lees dit in Matt 5: “Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart egbreuk gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skiebrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.” (27-32)

As ‘n mens sy toegang tot die internet nie kan beheer nie en telkens weer pornografiese webbladsye besoek, moet ter wille van sy saligheid sorg dat jy nie meer daar op kan kom nie. Baie ander toepassings moet ‘n mens vanuit hierdie onderwys van Christus maak. Die HERE se gebod gaan werklik oor ons hele lewe.

Die HERE noem in die Tien Gebooie ‘n duidelike en ernstige sonde en daarmee saam word alles wat daartoe kan lei, ook as sonde aan gedui.

 

REGEN!

 

“Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen,wandelt op de vleugels van de wind.” Psalm 104:3

 

Ik word wakker. Kijk uit het raam. Zie dat de straat nat is. Eindelijk weer een beetje regen. Zoals het nu lijkt komt er in de komende dagen nog meer. Als we dat zien en horen komen we dan niet verder dan de gedachte dat dit mooi is? Dat we dat ook wel nodig hebben. Of is er zelfs de gedachte dat die regen nog wel even mag wegblijven omdat we nog een paar dagen weg zijn en het mooie weer niet verveelt?

Het weer is niet een of ander lot. Wij als mensen kunnen het weer niet bepalen. We kunnen het weer niet als een wapen inzetten dat we kunnen gebruiken. Zoals Poetin zijn gas gebruikt. Dat is maar goed ook. Anders zouden we misschien ook daarover nog oorlog maken. Het weer is in de handen van de HERE die de Schepper van alle dingen is. Hij en niemand anders zorgt voor het weer. Hij is het die vanuit de hemel regen geeft of niet. We zien dat o.a. ook als Elia met de Baalpriesters op de berg Karmel is. Dan laat de HERE zien dat Hij alleen over de elementen regeert. Hij geeft vuur, Hij geeft regen.

Juist als je dan de droogte ziet en de gevolgen die dat heeft, bid je om regen. Als je ziet dat een groot deel van Pakistan onder water staat, bid je dat het daar nu droog wordt en een hele tijd zal blijven. Wanneer de HERE dat dan uit genade geeft, danken we Hem daarvoor. Dan doen we niet onverschillig maar danken we Hem die ons kan geven wat we nodig hebben maar niet verdiend hebben. Op een droge aarde is elke druppel regen de onverdiende goedheid van God. In een overstroomd land is elke dag dat het water zakt een teken van Gods goedheid die over goeden en slechten gaat. De HERE verdiend om tot Hem te bidden en Hem te danken.

 

EIGEN SMAAK (III)

 

“En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.“ 1 Korinthe 2:3-6

Gods wijsheid is in Christus op een onnavolgbare manier op aarde gekomen. Hij is de wijsheid voor mensen uit alle volken. Zo wordt Hij door de apostel Paulus verkondigd. Hemelse wijsheid wordt verkondigd door een mens die geen grote redenaar is. Je gaat menselijk gezien niet om Paulus die zo’n charismatisch en indrukwekkend persoon is, geloven. Paulus is als mens en als prediker niet indrukwekkend. Hij brengt in alle eenvoud en kwetsbaarheid het evangelie van Jezus Christus. Ook dat is Gods wijsheid. Zodat het om Hem, zodat het om Christus blijft gaan en niet om in onze ogen charismatische en diepgaande predikers.

Paulus is ambtsdrager. Door Christus zelf geroepen als apostel. Dat maakt duidelijk dat zij die in dienst van Christus ambtsdragers zijn en daarna verlangen juist deze weg in leer en leven hebben te wijzen. Dan leef je van het evangelie, dan wijs je van mensen af en wijs je juist op Christus.

Dan leer ik het ook af om te zeggen dat je een fijne gemeente zoekt. Je ziet in je gemeente waar in alle eenvoud het evangelie elke zondag verkondigd wordt zoveel gebreken. Zoveel dat jij anders zou willen. Jij vindt dat er veel mankeert. Daarop mopper je steeds weer. Het komt vast te zitten in je hart. Je vindt ook dat je meerdere keren niet zo goed door gemeenteleden behandeld bent. Dat komt steeds weer boven en daarom zoek je een fijnere gemeente. Je praat er over en met een paar anderen en begint een groepje te vormen. Waarin onderling veel geklaagd wordt. Dan zegt de Here Jezus: Hou op. Ga geen groepen vormen. Ik heb je hier een plaats gegeven. Leef vanuit mijn evangelie dat je elke week hoort. Geef liefde, leef hier als mijn kind. Als je in jouw klachten gelijk hebt, ben je juist zo nodig om de nodige liefde en wijsheid in deze gemeente te geven.

De Here Jezus zegt dan tegen ons: Als ik nu eens eerst een heel fijne gemeente gezocht zou hebben en dat de voorwaarde was om Mijn leven voor jou te geven wanneer zou Ik dat dan hebben gedaan? Als Mijn voorwaarde was dat jij eerst voor Mij een fijn mens moest zijn voordat ik voor jou mijn leven aan het kruis zou geven om in Gods liefde te delen. Wanneer zou Ik dat dan gedaan hebben? Nooit!

Denk daar eens over na nu Christus jou een plaats in die heel concrete gemeente gegeven heeft waar elke zondag de goede boodschap van Christus volgens Gods Woord verkondigd wordt.

 

HOUD JE MOND!

 

"Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard, Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk." Amos 7:11-13

 

Ik kom nog even terug op de tekst die ik een paar dagen geleden noemde. Mensen die dingen zeggen die de leidende klasse niet bevalt, moeten hun mond houden. Mensen die in alle voorzichtigheid bepaalde dingen ter sprake willen brengen, moeten vooral zwijgen. Terwijl diezelfde mensen wel hevig protesteren als in andere landen mensen de mond wordt gesnoerd.  Mensen die hun mond vol hebben van vrijheid van meningsuiting. Die vinden dat er altijd ruimte moet zijn voor een andere mening en kritische geluiden. Zelfs voor het beledigen van anderen om hun hun geloof.  Maar als het niet in hun straatje past, is er ineens hevig protest en moet er gezwegen worden.

We zien dat nu gebeuren wanneer de wijzigingen in de transgenderwet naar voren worden gehaald en daar vragen bij worden gesteld. Wanneer mensen naar mijn mening helemaal terecht deze dingen aan de orde stellen en zeggen: Let erop wat er aan het gebeuren is. Het lijkt er op dat bijna stilzwijgend deze veranderingen zullen worden  goedgekeurd volgende week.  Het lijkt er op dat mensen die vrijheid van meningsuiting propageren eigenlijk een dictatuur voor eigen mening en gevoelens willen. Ik geef even via de site van de Eerste kamer weer waar de voorgestelde wijzigingen van de transgenderwet over gaan: “Dit wetsvoorstel versoepelt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte. Hiermee wordt het voor personen waarvan de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboorte vastgestelde geslacht makkelijker om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Met deze wijzigingen wil het kabinet een bijdrage leveren aan de emancipatie van transgender personen. De Transgenderwet is drie jaar na inwerkingtreding naar aanleiding van toezegging T01914 aan de Eerste Kamer geëvalueerd.

Met dit voorstel- 

 • komt de deskundigenverklaring te vervallen;- 
 • krijgen kinderen onder de zestien jaar de mogelijkheid om hun geslachtsregistratie te wijzigen via een verzoek aan de rechtbank;- 
 • kunnen personen van zestien jaar en ouder een eerste of tweede wijziging doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en een derde of volgende wijziging na een verzoek bij de rechtbank;- 
 • kan de wijziging van de geslachtsregistratie worden verzocht aan ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de transgender persoon.”

Mensen die willen vasthouden aan wat de HERE in de Bijbel zegt dat Hij ons een geslacht gegeven heeft, moeten hun mond houden. Zelfbeschikking moet beslissend zijn. Wij als mensen moeten het beter weten dan de Schepper van alle dingen. Als je daar aandacht voor vraagt moet je stil blijven en ben je ‘transfoob’ al ga je in liefde met mensen om die transgender zijn. Je moet je mond houden als je zegt dat kinderen zo’n beslissing niet verantwoord kunnen nemen. Dat wordt zelfs als een bedreiging gezien. Je moet denken als een bepaalde elite die toch echte dictatoriale neigingen laat zien. Wat is het belangrijk dat we in liefde blijven spreken zoals de Schepper van alle dingen spreekt. Laten we bidden om vrijheid die al meer ook in ons zogenaamde vrije land bedreigd wordt. O, die tolerante die zo verschrikkelijk intolerant zijn. Leer ons steeds weer volgens de wet van vrijheid leven die de HERE ons gegeven heeft. De vrijheid om volgens Gods wil te leven en zo tot ons doel te komen.

 

EIGEN SMAAK (II)

 

“En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.” 1 Korinthe 2:1-5

 

Je hebt van die gedeelten in de Bijbel die je in bepaalde omstandigheden heel erg aanspreken. Niet in de zin van dat het zo heerlijk overeenkomt met wat jij denkt en voelt maar omdat de HERE je daar zo ontdekkend aanspreekt. Dat Hij je laat zien zo wil Ik het en daar moet je niet mee sjoemelen. Want als je dat doet ben je net zo goed iemand die aan Schriftkritiek doet als waar je anderen op aanspreekt.

Niet op personen gericht zijn in de kerk is zo belangrijk. Zo onmisbaar. De kerk en mijn eigen leven is als het goed is tempel van de Heilige Geest. De Geest woont daar. Hij maakt daar als we tempel van de Geest willen zijn de dienst uit. Dat is maar goed ook.

Een dominee moet zijn plaats kennen. Dan kom je mensen tegen die zeggen: We zijn hier lid geworden of willen hier lid worden want uw prediking is zo rijk en goed. Of: onze zoon of dochter is gelukkig nog bij de kerk en leeft nu dichtbij de HERE. Dat is door uw prediking. Als u er niet was geweest was het vast anders gelopen. Wat kunnen zulke dingen je eigen ego strelen. Wat kun je daarvan groeien in zogenaamd zelfvertrouwen. Het is niets anders dan duivelse verleiding! Verleiding om veel van jezelf te gaan denken. Om voor een deel op Gods plaats te gaan zitten. Wat hebben we nodig om dit soort dingen als zondig en ongeestelijk ver van ons te werpen. Het gaat niet om de dominee. Denk er ook aan dat we belijden dat de Here Christus Zijn dienaren roept en stuurt waar Hij wil en wanneer Hij wil. Zouden wij dan een ander zoeken wanneer ons het echte evangelie gebracht wordt. Heeft de Here die hem stuurde zich dan vergist? Al is het in onze ogen nogal eenvoudig en stuntelig. Het is toch de HERE en Zijn Woord waarop wij bouwen?! Laten we zo bouwen in Christus kerk. Dan komt Gods vrede ons leven en de gemeente al meer binnen.

 

 

EIGEN SMAAK

 

“En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.” 1 Korinthe 2:1-5
Wij zijn ook in gereformeerde kring voor iets dat werelds is heel gevoelig. Onze eigen smaak. Ons eigen gevoel. Wat ons zo aanspreekt. We zoeken de prediking van een dominee die ons aanspreekt. Daar worden we door gebouwd. Die andere dominee is wel gereformeerd maar zijn prediking spreekt me niet zo aan. Die ander heeft toch veel meer inhoud. Tussen haakjes de inhoud die ik graag hoor. Die ene dominee die spreekt met veel meer overtuiging. Die gebruikt een taal die mij veel meer bevalt.
Daarom wil ik lid worden van de gemeente waar deze man het Woord brengt. Mensen die zo denken en doen worden door Paulus later in de naam van God vleselijk genoemd. Dit soort denken en doen zet mensen op een voetstuk, zet wat ik voel, denk en mij aanspreekt op een voetstuk. Wat is het goed dat Christus ons roept naar de gemeente waar ik het dichtste bij woon. Ik kies niet welke dominee mij bevalt. Het gaat niet om wat mensen hun ligging noemen. Het gaat er om dat het evangelie verkondigd wordt. Het evangelie van Jezus Christus die Zijn leven voor zondaren gaf met oproep tot geloof en bekering gebracht wordt. Volgens Gods Woord. Dat kan in zwakheid volgens menselijke normen en gevoelens gebeuren maar dat is nooit een reden om dan een andere gemeente in het kerkverband op te zoeken. Of zelfs daarbuiten. Het gaat om het evangelie en als het evangelie niet verkondigd wordt, moet ik weggaan en dan ook anderen oproepen om het evangelie te gaan beluisteren waar het echt gebracht wordt. Gewoon het evangelie. Niet volgens mijn smaak maar volgens Gods Woord. Paulus laat zien dat het nooit om onze smaak mag gaan. Niet de dominee is beslissend maar de boodschap. Zo leren we niet op mensen, ook niet op dominees te bouwen maar op de kracht van God. Laten we ons zo door Christus laten verzamelen rondom Zijn Woord. Laten we daarin altijd weer voorbeelden voor elkaar zijn en zo Gods vrede dienen.

 

ZWIJGEN?

 

Even een paar dagen op de Haamstedeconferentie. Heerlijk om zo met collega's te spreken, inspirerende toespraken die je weer met je werk voor Gods ogen zetten om je werk in diepe liefde voor Christus te doen en te blijven doen. Een paar dagen zonder mail en je echt richten op wat de HERE voor jou en je werk betekent.

Het trof me toen we lazen uit Amos 7: "Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard, Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk."

Amos komt uit Juda. De HERE stuurt hem naar het Tienstammenrijk Israël. De reactie van de geestelijke leiding is: waar bemoei je je me. Ze worden onrustig van de boodschap die Amos in Gods naam moet brengen. Hij mag de zonden onder dit deel van Gods volk niet aanwijzen. Het moet allemaal zo zijn dat niemand echt aangesproken wordt. Dat is in onze tijd meerdere keren ook zo. Hou je mond. Breng ons een boodschap die niet schuurt maar ons ons goed laat voelen. De trouwe kerk die in de wereld het echte evangelie brengt, krijgt ook in de samenleving te horen: Houd je mond! Je laat ons slecht voelen, je raakt mensen op een verkeerde manier. Deze stem willen we niet horen. Wegwezen jullie of kruip in je schulp en zelfs daar willen we eigenlijk niet dat jullie dit nog zeggen en leren aan jullie kinderen.

Wat moet je dan doen? Je moed en kracht vinden in wat Amos in antwoord daarop zegt: "Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet (geen profeet van beroep RV) en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker.

De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël!

God roept en zouden wij dan zwijgen., De HERE roept om de waarheid in Christus te brengen, zouden wij zwijgen? Nee, toch. De Geest wil de moed en de kracht geven om te spreken tegen alles en iedereen in als dat nodig is. Hoe je ook staat te beven van spanning en angst Hij geeft dan de woorden in je mond.

 

WANNEER BEGIN DIE LEWE WAT BESKERM MOET WORD?

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

Die HERE wil dat ons altyd weer die lewe van onsself en van ander mense beskerm. Nou is die vraag wanneer hierdie beskerming moet begin. Vanaf watter oomblik kan ons en moet ons van menslike lewe praat? Vanaf watter oomblik is iemand ‘n mens? Is dit vanaf die oomblik dat hy of sy gebore word? Is iemand ‘n mens vanaf die tyd dat hy 20 weke in die moederskoot gegroei het? Of kan ons ‘n ander oomblik aanwys waarop dit wat in die moederskoot groei ‘n mens word?

Wanneer ons na die HERE, ons Skepper, luister, is dit sonder twyfel duidelik dat ‘n mens vanaf die bevrugting mens is. Wanneer 'n man en vrou seksuele gemeenskap gehad het, en die saadsel die eiersel binne gedring het, het daar 'n mens ontstaan. Dan het ‘n mens begin groei. Dit is Job wat hom in moeilike omstandighede juis daarop teenoor die HERE beroep. Ons lees dit in Job 10.

Hy bely daar in vers 8-10: “Bedink tog dat u my soos klei gevorm het, en wil U my tot stof laat terugkeer? Het U my nie soos melk uitgegiet en my soos kaas laat dik word nie? Met vel en vlees het U my beklee, en met beendere en senings het u my deurvleg.”

Jy moet mooi daarop let dat Job bely dat die HERE hom as melk uitgegiet het en soos kaas laat dik word het. Die uitgieting van melk is die beeld van die manlike saad wat die vrou binne gaan. Die kaas wat die HERE laat dik word het, is die beeld dat die HERE daarvoor gesorg het dat die bevrugting plaasgevind het en daardeur ‘n mens ontstaan het wat nou verder sal groei. Dit is die HERE wat dit doen. Hy het op daardie manier ‘n mens laat ontstaan. In Psalm 139 word oor hierdie werk van die HERE gejubel. Dat dit die HERE is wat vir die wonder van die lewe gesorg het. Dawid bely verruklik daar dat hy vanaf die bevrugting ‘n mens was wat deur die HERE gemaak is en onder sy beskerming staan.. Hy skryf onder leiding van die Heilige Gees: “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe; dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God! Hoe geweldig hulle volle som nie!” (vers 15-18)

Die menslike lewe ontstaan by die bevrugting en nie 'n oomblik later nie. Dan leef ‘n mens. ‘n Hulpelose mens wat op 'n besondere manier liefde en beskerming nodig het. Dit beteken ook dat ons nadat ons gemeenskap gehad het, geen middele mag gebruik om 'n moontlik bevrugte eiersel te laat afdryf nie. Dit beteken ook dat ons in geen geval ‘n voorbehoedsmiddel teen swangerskap mag gebruik as dit afdrywing van die vrug tot gevolg kan hê nie.

 

MENSENHANDEL

 

Er is een asieldeal gesloten. Dit onder de druk dat er in Ter Apel de laatste weken steeds mensen buiten moeten slapen. Er zijn mensen die vinden dat dit niet zo erg is. Het is goed om af te schrikken. Om te zorgen dat er minder vluchtelingen komen. Dat komen van vluchtelingen zou ontmoedigd moeten worden.  Nu is er een asielakkoord gesloten waarbij verschillende partijen een beetje hun zin krijgen. Daar zitten goede afspraken bij. Ook slechte. Ik ga hier geen discussie over asielbeleid voeren en ook niet toestaan hieronder.

Wat mij als christen, als kind van God steekt, is dat we over mensen een deal sluiten. Over mensen die voor hun veiligheid en leven vluchten. Die vaak al allerlei ellende meegemaakt hebben die de meeste van ons in hun hele leve nooit meemaken. Ja maar er zitten er ook veel tussen die geen echte vluchteling zijn hoor ik dan. Dat kan zo zijn maar wat als je wel een echte vluchteling bent. Moet je dan de onder de slechte lijden? Zou jij dat willen als dat in jouw leven zou gebeuren? Ik hoor de Here Jezus zeggen: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten”. Mattheus 7:12 Daarbij gaat het natuurlijk over wat volgens Gods wil is.

De HERE roept ons juist op om mensen die moeten vluchten te helpen. De Here Jezus doet dat ook heel duidelijk in Mattheus 25. Om zo liefde aan de naaste in nood te bewijzen. Het is echt een aanfluiting voor Nederland wat er in Ter Apel gebeurt. Dan zie je ook dat  procedures boven het echt helpen van mensen  gaat. Dan worden tenten in beslag genomen, dan kunnen mensen die nacht niet ergens onderdak gebracht worden want de procedures moeten eerst voltooid worden. Dan gaan we over mensen een deal sluiten in plaats uit echte bewogenheid helpen. Dan protesteren we om ons eigen belang veilig te stellen in plaats van mensen ergens te kunnen helpen. In al onze welvaart, die nu ook best bedreigd wordt, zijn onze harten vet geworden. Dat vraagt om bekering, om leven vanuit Gods liefde in Christus. Dan willen we niet aan een soort mensenhandel doen maar vanuit Gods liefde de naaste liefhebben ook als het ons een deel van onze welvaart kost. Dan zijn procedures niet onze God maar willen vanuit Gods liefde Zijn liefde uitstralen met onze daden.

We moeten er ook eens over nadenken of droogte en de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en wat we hebben meegemaakt met corona geen oordelen van God zijn over ons leven dat steeds maar weer gericht is op onszelf en onze welvaart die al groter moet zijn. Zijn het geen kloppen op de deur van ons hart om tot bezinning te komen?!

 

VERBOND - GOD SE KIND

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

Die mens is as kind van God geskep. Met sy kind het die HERE sy verbond gesluit. Dat dit nie beteken dat die HERE die mens ‘n totale en absolute vryheid gegee het nie, sien ons o.a. in Gen 2: 16,17: “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.”

Die mens is as God se onderkoning geskep en bly dus altyd verantwoordelik teenoor God. Hy is in liefde en gehoorsaamheid kind van God, regeer in sy naam op die aarde en vertoon daardeur God se beeld hier op aarde.

Die vryheid wat die mens binne die verbond gekry het is nie onbeperk nie. Werklik vry is die mens as hy in ‘n goeie verhouding met die HERE leef. As hy steeds weer vra: HERE wat is U wil? As jy Christus volg het jy na die sondeval weer ‘n vry mens geword. Dan is die hoogste wat jy kan bereik nie dat jy oor jouself beskik nie maar dat jy Jesus Christus in alles volg. Christus self sê: “As julle in My woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. …. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” (Joh 8:31,32,34-36)

‘n Mens leef as ‘n verbondskind wanneer hy of sy die wil van Vader in die hemel doen. Dit is egte vryheid. Jy is vry as jy in liefde na Christus luister en sy wil wil doen.

Wanneer ons oor die verhouding van die mens tot God praat kan ons nie sê dat ons oor ons eie lewe mag besluit nie. Ons bly in alles van die HERE afhanklik. Dit bly altyd die mens se plig om na die wil van God te vra. En dit bly altyd ons plig om ons lewe in gehoorsaamheid en liefde tot God in te rig.

In bepaalde omstandighede is dit moontlik om oor selfbeskikkingsreg te praat wanneer dit om jou verhouding tot ander mense gaan. Nogtans is dit beter om die woord verantwoordelikheid te gebruik. Want ook in ons verhouding tot ander mense word ons reg om oor ons eie of oor ‘n ander se lewe te beskik deur God se wet begrens. Ons moet hierby altyd weer die tweede deel van die groot gebod in gedagte hou: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. (Mat 22:39)

 

SELFBESKIKKINGSREG? (II)

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

‘n Mens kan in en deur Christus weer God se beeld begin vertoon. Beeld-van-God-wees beteken dat ‘n mens nie los van God oor sy lewe mag besluit nie. Dit word juis in Christus se lewe op aarde duidelik. Christus, wat die beeld van God is, wil nie sy eie wil volg nie. Hy wil juis leerling van sy Vader in die hemel wees. So vertoon Hy, as Verlosser, juis die beeld van God. Dat die Here Jesus leerling wil wees, lees ons steeds weer in die Bybel. Ons noem twee voorbeelde:

1. Johannes 5:30: “Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en My oordeel is regverdig, omdat Ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.”

2. Johannes 8:26,28: “Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld. …. En Jesus sê vir hulle: wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat My Vader My geleer het, dit spreek Ek.”

Dit beteken dat ons ook God se leerling wil wees. Dat ons ons lewe volgens God se gebod in Sy hand lê en nie in eie hand neem nie.

Die HERE het met die mens ‘n verbond gesluit en gaan ook op die manier van die verbond met die mens om. Dit het die HERE al vanaf die staanspoor gedoen. Die HERE spreek die mens aan en kom tot hom met sy belofte en maak duidelik wat Hy van hom verwag. Hy mag ook weet dat God as die Vader vir hom wil sorg. Die HERE vra van die mens liefde wat ook gehoorsaamheid inhou.

 

SELFBESKIKKINGSREG

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

Mag ons oor ons eie lewe beskik en belis? Sou jy die selfbeskikkingsreg van die mens kon verdedig deur jou op die mens as beeld van God te beroep? Het die mens in God se plek gekom? Nee!

Beeld van God wees het alles met gehoorsaamheid en liefde tot God te doen. Dat God Hom na die skepping nie teruggetrek het nie, sien ons duidelik in die geskiedenis na die skepping. Telkens wanneer die mens gesondig het, reageer die HERE daarop. Hy maak duidelik dat Hy Hom met die geskiedenis van die wêreld bly bemoei. Dat as sy volk na Hom luister, hulle seën mag verwag en as hulle dit nie doen, hulle gestraf sal word. Sien o.a: Gen 2:17 en Lev 26. Die mens mag juis nooit God se plek inneem nie. Dit is hoogmoedswaan. Dit is wat by die sondeval gebeur. Die HERE het duidelik gemaak dat Hy weet wat goed en kwaad is en dat die mens steeds die goeie moet doen. Die mens wil nie aanvaar dat net die HERE weet wat goed is nie. Sien Genesis 3. Hy wil self besluit oor wat goed en verkeerd is. Dit het gebeur toe Eva en daarna Adam van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het. Dan wil die mens God se plek inneem. Dit is nou juis die mens se sonde. Die mens verloor op hierdie manier dat hy beeld van God is, maar hy verloor nie sy opdrag om God se beeld te wees nie. Die HERE spreek die mens ook na die sondeval oor sy opdrag aan. Dit word o.a. in Genesis 9:6 en Jakobus 3:9 duidelik.

Genesis 9:6: “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak.”

Jakobus 3:9: “Met die tong loof ons God en die Vader, en daarmee vloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.”

 

 

GOD VAN DE VREDE (III)

 

“En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.” Romeinen 16:20

De HERE de God van de vrede. De satan is het machtige schepsel die de ellende en de onrust en de tegenstand tegenover God wil. Goed door God geschapen maar toch de engel die tegen God is opgestaan. De satan of de duivel is het die mensen zoveel mogelijk tegenover elkaar laat staan. Hij stimuleert mensen om machtig en rijk te willen zijn. Ook als dat ten koste van anderen gaat. Vijandschap, honger, oorlog dat is wat de duivel graag wil. Hij wil geen vrede. Niet de echte vrede. Hij vindt het prima als mensen vrede zoeken om zich tegen Gods wil en de mensen die volgens die wil willen, zich op te stellen. Hij wil kapotmaken. Hij wil dat bepaalde mensen baden in weelde, dat bepaalde mensen zich prettig en goed voelen en anderen daardoor een leven in ellende, in slavernij, in oorlog moeten ondergaan.

Als je daarover nadenkt zie je ook iets van Gods vrede. Vanuit de vrede met God door Christus, doordat Hij de straf in de plaats van de gelovigen heeft gedragen, komt er ook vrede tussen mensen. Zo wil de HERE het. Dan zoeken we vanuit Gods vrede niet ons eigen belang. Niet om zelf rijk en machtig te zijn. Dan willen we graag delen om vanuit Gods vrede het voor zoveel mogelijk mensen goed te hebben. Ik geef een voorbeeld van het niet willen leven voor eigen welvaart en laat daarna zien hoe Christus ons de weg wijst om niet voor eigen belangen in het leven te gaan.

“Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. ……. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.” 1 Tim 6:9,17,18

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Fil 2:3-8


 

 

BEELD VAN GOD

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

Alles wat ons op aarde sien is deur God geskep. Nogtans is elke skepsel nie gelyk nie. Daar is ‘n belangrike verskil tussen die mens en al die ander skepsels. ‘n Verskil wat aantoon dat die mens die hoogste skepsel is. Die HERE het die mens as die hoogste skepsel gemaak want net die mens is na God se beeld gemaak. Daarvan lees ons in Genesis 1:26,27: “En God het gesê: Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.”

Ons sien ook dat die beeld van God beteken dat die mens bo die ander skepsels op aarde staan. Die mens moet oor hulle regeer. In Psalm 8 word dit ook duidelik dat die mens ‘n baie hoë posisie in God se skepping ontvang het. Daar lees ons oor die skepping en van die mens: “wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel.” (vers 5-7)

Wat beteken dit dat die mens na God se beeld geskep is? Watter besondere taak ontvang die mens daarmee? As iemand na ‘n ander se beeld en gelykenis gemaak is, beteken dit dat die Maker in die maaksel herken kan word. Die mens is God se verteenwoordiger op aarde en hy moet God se beeld op aarde toon. Dit is die mens se amp. Die HERE het die mens as sy kind gemaak. Dit kan ons ook in die Nuwe Testament lees. In Lukas 3 lees ons die geslagsregister van die Here Jesus. Aan die einde daarvan lees ons: “die seun van Adam, die seun van God.” (vers 38)

Die HERE het die mens as sy kind so gemaak dat Hy altyd en oral die verteenwoordiger van sy Skepper en sy Vader kan wees. Die HERE het die mens ook so gemaak dat hy dit kan doen en vir hom die opdrag gegee om dit te doen. Ons lees in Efesiërs 4:24 dat God die mens as sy kind so gemaak het dat hy in die goeie verhouding met God staan. Die mens is in ware geregtigheid en heiligheid geskep. Dit wil sê dat alles tussen Vader en kind goed is. Dat Vader sy kind altyd alles gee wat hy nodig het om sy beeld te kan vertoon.

 

 

GOD VAN DE VREDE (II)

 

“En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.” Romeinen 16:20
 
De God van de vrede. Hij is vrede, Hij is de bron van de vrede. Alles wat geen vrede is, hoort niet bij Hem! Het is wel zo dat die echte vrede die van God komt bij ons strijd met zich meebrengt. Het zorgt er ook voor dat de HERE het kwaad, dat de duivel in Gods schepping gebracht heeft en door beïnvloeding van de mens ook op de wereld, bestrijdt. Dat vraagt om het verpletteren door God van de satan. Het woord satan betekent tegenstander. Het is de naam van de engel geworden die het initiatief genomen heeft om tegen God en Zijn vrede op te staan. Om te zorgen dat Gods vrede weer op aarde gaat heersen zonder tegenstand is die verplettering van de satan nodig. Alle invloed van de satan en zijn helpers en volgelingen, moet daarvoor uitgeschakeld worden. De HERE strijdt om die heerlijke vrede, die niet meer aangetast en aangevochten wordt, weer voor altijd op aarde te geven.
De woorden van Romeinen 16:20 wijzen o.a. terug naar wat er in het paradijs is gebeurd. Dat wij als mensen kozen voor de satan en voor het kwaad. Dan is het de HERE die in Zijn genade het volgende beloofd heeft: “Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal
vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”
De HERE belooft hier Zijn Zoon als de Verlosser. Hij gaat het gevecht met de satan aan. Op de derde dag na Zijn dood, na Zijn offer voor onze zonden, staat Christus als de Overwinnaar op. Hij zal Gods vrede eens voor altijd op aarde laten overwinnen. Gods vrede komt overal en altijd, Gods vrede zal wie in geloof heeft geleefd eens in alle vezels van zijn of haar bestaan beheersen. Vanuit Gods vrede is dat dan ook zo’n heerlijke vrede met elkaar. Over 2 dagen verder.

 

ONTSTAAN, BESTAAN, VOORTBESTAAN

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

Alles het deur God ontstaan. Sonder God sou geen mens kan asemhaal nie. Elke mens het sy lewe aan God te danke, is selfs vir elke asemteug van God afhanklik. Want wie gee vir hom die lewensasem? God. Die HERE vertel dit vir ons by die skepping van die mens. Want wat gebeur dan? Uit stof maak die HERE die eerste mens. Uit lewelose stof.  Die HERE maak ‘n pop. ‘n Pop is iets wat soos ‘n mens lyk maar nie leef nie. As die HERE die mens uit stof gevorm het lees ons: “en die HERE God het in die mens se neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.” (Gen 2:7)

Dit is baie duidelik dat die mens sy eie ontstaan nie aan homself te danke het nie. Dat hy nie stadig  maar seker homself by die omstandighede aangepas het, dat hy tot ‘n mens geëvolueer het, homself tot ‘n mens ontwikkel het nie. Die mens is ‘n maaksel. Hy is vir sy ontstaan, sy bestaan en sy voortbestaan van God afhanklik. Ons lees van die afhanklikheid van elke skepsel in Psalm 104: “Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op;  U maak U hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg U aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof. U stuur U Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut.” (vers 27-30)

Uit dit alles is meer as duidelik dat die Skepper, dat die HERE bo sy skepsels, ook bo sy hoogste skepsel, die mens staan. Die mens is as skepsel volledig van God afhanklik. Hy kan nie vir homself sorg en oor sy eie lewe beskik nie. Tog is daarmee nog nie alles gesê nie. Die HERE sou die mens na die skepping die reg kon gegee het om self oor sy eie lewe te besluit. Om te sien of dit so is moet ons let op wat dit beteken dat God die mens na sy beeld geskep het.

 

GOD VAN DE VREDE

 

“En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen” Romeinen 16:20

 

We hebben het over geldingsdrang gehad. Jezelf of je eigen groep laten gelden en dat loopt zo vaak uit op ruzie. Op twist. Dat maakt zoveel stuk! Juist een christen, juist de kerk zouden voorbeelden moeten zijn van plaatsen waar die geldingsdrang en de ruzies die daaruit voortkomen niet of heel weinig voorkomen. Toch is de praktijk vaak zo anders.

Waarom is dat zo erg? Omdat het leven van een kind van God, omdat het leven in de kerk het beeld van God heeft te vertonen. Voor Gods ogen, naar elkaar toe, midden in de wereld. De HERE is de God van de vrede. Dan is er juist strijd tegen de zonden in je eigen leven, dan is er strijd tegen het verkeerde om elkaar te stimuleren om als beeld van God te leven. Dan is er strijd tegen dwaling maar geen geruzie om je eigen invloed en je eigen positie en gedachten. Dan zoeken we samen om juist te laten zien hoe goed het leven vanuit Christus’ werk is.

Dan hoor ik meerdere keren een heel “vrome” redenering. Rob je moet wel verschil maken tussen door Christus rechtvaardig en een heilig leven. Iemand die bij Christus vergeving zoekt, kan nog heel onaangenaam leven voor anderen. Je moet bedenken Rob dat hoe we met elkaar omgaan niet zo belangrijk is als dat we bij Christus ons leven zoeken.

Mijn antwoord is dat dit echt onzin en dwaalleer is. Dan ben je weer bezig om jezelf te handhaven. Dan wil je je vanuit Christus’ werk niet bekeren. We schieten altijd tekort. We schieten altijd tekort in een heilig leven voor de HERE. Maar wie zich niet wil bekeren, wie zijn of haar leven niet wil veranderen en daarvoor dit soort smoesjes gebruikt kent de God van de vrede niet. Die heerlijke vrede waarover de komende tijd nog wat dingen hoop te schrijven.

 

ALLES DOOR GOD GEMAAKT

 

“Jy mag nie doodslaan nie.” Eksodus 20:13

 

Die sesde gebod  is juis in ons tyd baie aktueel. Sake soos aborsie, genadedood en selfmoord, wat deesdae baie op die voorgrond tree, het betrekking op hierdie gebod.  Ek gaan dit nou nie uitgebreid behandel nie. Ek probeer die grondlyne te gee om goed te kan beoordeel.  As ‘n mens geroep word om hierdie sake te beoordeel, is die fundamentele vraag wie die mens eintlik is en of hy oor sy eie lewe of die lewe van ‘n ander mag beskik.

Vir hierdie onderwerp is die eerste hoofstukke van die Bybel van groot belang. Daar lees ons hoe die HERE hemel en aarde gemaak het en hoe Hy elke skepsel 'n‘eie plek in sy skepping gegee het. Ons lees in hierdie hoofstukke ook met watter doel die HERE sy skepping gemaak het. In die vervolg van God se Woord lees ons baie dinge wat daarby aansluit. Dit mag ons nie verbaas nie, want die HERE spreek in die hele Bybel. Hy sal nooit verander nie. Hy werk altyd volgens die plan wat Hy vir Homself gestel het.

Die mens is saam met die aarde en alles wat daarop aan getref word, skepsel. Sonder God se inisiatief sou die mens nooit bestaan het nie en kan die mens nie leef nie.

Die hele skepping het dit aan die HERE te danke dat hy bestaan. Alles het deur God se stem, deur sy opdrag ontstaan. In Genesis 1 lees ons steeds weer: “En God het gesê”. Wat God sê ontstaan ook dadelik. Ons lees dit ook baie duidelik in Psalm 33: “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leër …. Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom gedug wees; want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied en dit staan.” (vers 6,8,9)

Hierby het die Seun van God as die Woord  ook ‘n belangrike plek ingeneem. In Johannes 1, wat so duidelik aan Genesis 1 herinner, lees ons:" Alle dinge het deur die Woord ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” (Joh 1:3)

Alles het deur God ontstaan. Sonder God sou geen mens kan asemhaal nie. Elke mens het sy lewe aan God te danke, is selfs vir elke asemteug van God afhanklik.

 

KERKPOLITIEK

 

"Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap n toorn vergolden worden." Romeinen 2:6-8

 

We hebben het over geldingsdrang die tot rivaliteit en tot ruzies en spanningen leidt, gehad. Dat is iets heel anders dan de vrede die de HERE geeft. De vrede die de HERE door Zijn Geest juist in Zijn kerk wil zien. Christus is het die vrede met God voor de zondaar die tot Hem vlucht, verdiend heeft. De Geest wil in ons werken zodat we vredemakers zijn. Hij wil dat de gemeente van Christus van die vrede leeft en dit ook uitleeft.

Dat betekent dat juist in de gemeente en in het kerkverband kerkpolitiek taboe hoort te zijn. Eens kijken hoe ik of wij onze invloed het beste kunnen uitoefenen om voor elkaar te krijgen wat wij willen, moet uit onze hoofden en harten! Het gaat nooit om ons en onze positie en onze invloed in de kerk. Dat mag niet zo zijn. Het is niet mijn of onze kerk. Het is Christus’ kerk. De echte vrede is er als we vanuit Gods Woord leven en elkaar geen dingen opleggen die onze ideeën zijn en waarvan we niet kunnen zeggen zo wil de HERE het volgens Zijn Woord.

Laat ik ook de hand in eigen boezem steken. De boezem van dominees. Wat is het belangrijk dat we in de positie waarin wij staan niet voor onszelf gaan. Dat we de kerk niet zo willen maken zoals wij graag willen. Dat we niet een eigen positie willen krijgen waarin wij onze invloed kunnen uitoefenen. Dat wij niet uit zijn op een bepaalde taak die we graag doen terwijl de HERE ons andere dingen te doen geeft. De HERE roept ons om dienaar te zijn. Dienaar van het Woord. Dan ga ik niet voor eigen positie. Ook als ik een besluit moet nemen en mij iets wordt  aangeboden wat ik heel graag wil, moet ik me nog afvragen of ik bij het aannemen ervan niet in de eerste plaats aan mijzelf denk. Dan kan het zeer doen als ik het niet doe maar dienaar van Christus zijn is mijn taak. Hij wijst mij mijn plek. Mijn bescheiden plek.  Dan leer ik vrede te hebben met wat Christus geeft. Ik moet minder worden en Hij al hoe meer. Dan is er vrede.  Dan leer ik mijzelf laten gelden bij Christus af.

 

OPVOEDING (II)

 

“Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.” Eksodus 20:12

Die regte tug kom uit liefde voort.

Die boek Spreuke wys dit vir ons in die volgende spreuke:

1. “Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.” (13:24)

Dit is ook die manier waarop die volmaakte Vader met sy volk, met sy kinders omgaan. Baie belangrik is dit wat ons in Hebreërs 12:5-11 lees:

“En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad; en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.”

Ouers moet ook in hierdie opsig God se beeld vir hulle kinders toon.

2. “Tugtig jou seun, want daar is hoop; maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie.” (19:18) Die HERE maak hier duidelik dat ‘n pak slae uit woede verkeerd is. As ouers straf moet hulle vanuit liefde vir hulle kind weet wat hulle doen en hoekom hulle dit doen.

Ons het almal nodig om gekorrigeer te word om die regte pad te leer stap. Vanweë die sonde het ons ook van tyd tot tyd nodig dat ons voel dat ons op die verkeerde pad gaan.

 

RIVALITEIT

 

"Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: et eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap n toorn vergolden worden." Romeinen 2:6-8

 

Ik kom weer terug op de geldingsdrang waar we het en paar dagen terug over hadden. Hier vertaald met twistziek. Geldingsdrang leidt o.a. tot rivalitiet. Tot jaloers zijn. Anderen staan jou in de weg. Jij wilt die invloed, die macht, die positie. Mensen worden elkaars rivalen. Wat komt daar vaak een ellende uit voort. Mensen hebben hun idolen en als een rivaal iets overkomt wordt er zelfs gejuicht. Het zorgt er ook voor dat mensen al makkelijker denken dat het doel de middelen heiligt. Ook als die middelen vals en verkeerd zijn. Denk maar eens an wat er bijvoorbeeld bij verkiezingen gebeurt. Er wordt met modder gegooid. Uitspraken van mensen worden uit hun verband gehaald en daarmee wordt de ander verdacht gemaakt. In de politieke arena in ons land wordt dat ook al meer gewoon. Mensen willen invloed. Moet je dan maar zeggen dat is de politiek en daar gaat het nu eenmaal zo? Nee, en nog eens nee. Een christen heeft een Heer en dat is Jezus Christus. We hebben altijd en overal ons als christen te gedragen. Ook als dat ons onze positie of ons invloed kost.

Wij hoeven ons niet te handhaven! Het is Christus die alle macht in hemel en op aarde heeft. We kunnen ons in alle rust aan Hem toevertrouwen. Hij zorgt voor hen die niet uit geldingsdrang leven, die niet denken dat ze zelf voor eigen positie en invloed moeten zorgen. Hij zorgt voor hen die het goede doen. In liefde voor God. Hij zorgt voor wie in alle eenvoud vanuit Gods liefde er voor de naaste wil zijn. Dan denderen anderen misschien over je heen maar dan mag je weten dat je door Christus een geliefd kind van God bent. Dan maar geen macht, geen invloed, niet die positie. Het belangrijkste is dat ls de HERE naar me kijkt het goed met Hem is!

 

OPVOEDING

 

Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee." Eksodus 20:12

 

Ons het hierdie hoofstuk met Efesiërs 6:1-3 begin. Paulus spreek hier nie net die kinders aan nie maar ook die ouers: "En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here." (vs 4)

Ouers het die taak om hulle kinders op te voed. Wat beteken opvoeding? Is dit dat ouers sorg dat hul kinders kos, klere en 'n goeie skool opleiding kry en daarmee is hulle taak klaar? Is dit reg as ouers hul kinders vry laat om self oor dinge te besluit en net daar is om raad te gee? Is die sogenaamde vrye opvoeding reg?

'n Vrye opvoeding stry met die laaste deel van Efesiërs 6:4: "maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here." Die opvoeding moet steeds weer op die navolg en liefhê van Jesus Christus afgestem wees. Hy moet in die gesin duidelik die belangrikste en mees gesaghebbende Persoon wees. As ouers Christus wil volg, laat hulle hul kinders nie in alle dinge vry nie. Dan wys hulle die regte pad aan. Dan is straf ook van tyd tot tyd nodig om 'n kind te leer om sy harde kop te buig. 

Dan is 'n pak kry daarby geen taboe nie. Die doel van pak kry is dan nie dat die ouer uit woede nie, maar uit liefde die goeie vir sy kind wil leer. Die regte tug kom uit liefde voort. Dan gaan dit nie om slaan en verneder nie. Dan gaan dit daarom dat somtyds nodig is dat  'n mens voel dat wat hy of sy doen nie reg is nie. Dat ons na die straf ook laat voel dat jy vol liefde vir die kind gehandel het en ook regtig van hom of haar hou. Wanneer ons uit bitterheid handel is dit nie reg nie. Wanneer ons die ander regtig graag seer wil maak is dit sonde. Nogtans het ons almal somtyds nodig om letterlik 'n korrigerende tik or jou vingers te kry.

 

HOE GROOT BENT U!

 

“HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.” Psalm 139:1-3

 

Er zijn van die momenten dat bepaalde dingen sterk bij je binnen komen. Momenten waarop je dan ook weer iets anders heel sterk ziet. Ik denk nu aan al de problemen, moeiten en verdriet op de wereld. Op wat wij elkaar allemaal aandoen. Hoe mensen moeten zuchten onder wat anderen je aandoen. Hoe we vol zorg naar de toekomst kijken omdat allerlei maatregelen onze toekomst lijken aan te tasten.  Dan denk je aan al die gevolgen van de zondeval. Als je daar heel bewust naar kijkt en het bij jezelf laat binnen komen dan weet je het even niet meer. Juist bij dit gevoel besefte ik hoe groot en geweldig de HERE is. Zonder Hem moet je zo’n gevoel wegdrukken om verder te kunnen. Als je dat niet kunt, word je depressief of krijg je andere psychische klachten.

Wat is het dan goed om op de HERE te letten. Hij is het die het leven van ieder mens doorziet en kent. Hij is het die in het leven van ieder mens die bij Hem komt en eigen verkeerde dingen belijdt, werkt. Hij is het die laat zien dat er door Christus toekomst voor je is. Als je dan eens  bedenkt dat de HERE het hart van ieder kent! Iedereen op deze wereld, iedereen in de geschiedenis. Hij kent de gevoelens, de plannen, het leven van iedereen van binnen en van buiten. Niemand kan voor Hem maar iets verborgen houden!  Hij is het die door alles heen hoop en toekomst geeft. Voor wie het bij Christus zoekt. Niet alleen vergeving hoe onmisbaar ook! Christus leidt de geschiedenis. Hij zorgt dat de wereld komt waar er geen enkele zorg, geen enkele zonde, geen enkele slechte gedachte of daad zal zijn. Dat kunnen al die mensen met verkeerde verlangens, slecht plannen en vijandbeelden niet tegenhouden. Zo vind ik weer rust in de HERE. In Christus mijn Verlosser die vanuit de hemel regeert. Gelukkig kent Hij iedereen van binnen en van buiten. Hij komt nooit voor een verrassing te staan. Daarom is het zo zeker dat die verloste wereld er komt en dan nooit meer zal verdwijnen.  

 

 

VERANDERENDE GEHOORSAAMHEID

“Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.” Eksodus 20:12

'n Belangrike rede waarom die eer en gehoorsaamheid vir vader en moeder verander wil ek nou noem. Die manier waarop vader en moeder geëer moet word verander soos die kind grootword. As kinders volwasse geword het, is dit nie meer so dat hulle hul ouers soos vroeër moet gehoorsaam nie. Hulle het dan hul eie verantwoordelikheid gekry. Nogtans bly dit so dat om jou ouers te eer, beteken dat jy met eerbied en respek na hul raad sal luister.
Eerbied vir ouers is ‘n lewenslange plig. Ook as ouers oud geword het, het kinders ‘n taak teenoor hulle. Ons mag ons ouers dan nie aan hulle lot oorlaat nie. ‘n Duidelike voorbeeld daarvan vind ons in 1 Tim 5:4: “Maar as ‘n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers; want dit is goed en aangenaam voor God.”
Die hulle van hierdie teks verwys na die kinders en kleinkinders. Die kinders en selfs die kleinkinders word geroep om , sou dit nodig wees, hulle ouers te versorg, te dien, te help en as dit nodig is ook finansieel te ondersteun. Ook dit behoort by die eer van ouers.
Ons sien hier hoe goed die HERE se gebod is. Sy gebooie is vol van sorg en liefde. Sy gebooie sorg daarvoor dat mense wat oud en swak geword het liefdevol versorg word.
Ook as ons aan die ander dinge terugdink wat ons tot nou toe van hierdie gebod gelees het sien ons hoe die HERE deur sy gebod bevry en rus gee. As ouers goeie leiding gee, beteken gehoorsaamheid dat hul kinders op God se pad van verlossing gelei word. Dan is dit vir kinders nie nodig om bang vir hul ouers te wees nie. As ouers en kinders saam volgens die HERE se wil wil lewe is dit vir ouers en kinders nie nodig om bang vir die toekoms te wees nie. Dan wil ouers en kinders vanuit liefde vir Christus vir mekaar sorg.

 

EENHEID EN EENVORMIGHEID

 

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.”1 Korinthe 12:27

Eenheid en eenvormigheid. Is dat hetzelfde? Soms kom je mensen tegen die menen dat iedereen en iedere gemeente precies hetzelfde moet zijn om werkelijk in eenheid te leven. Dat is een groot misverstand. Dat doet ook tekort aan de veelkleurige wijsheid van God (zie Efeze 3:10) waarmee de Here God mensen ook verschillende gaven gegeven heeft. De tekst hierboven komt uit 1 Korinthe 12. Het gaat daar om de verschillende gaven die de Here Christus in Zijn kerk geeft. Het gaat om mensen die allemaal hun eigen steentje in de bouw van de gemeente geven. De een is daarbij niet meer of minder dan de ander. We hebben elkaar nodig. Iedereen hoeft niet hetzelfde te zijn. Dan ontkennen we de verschillende gaven die de HERE aan mensen gegeven heeft. In de kerk en onder kerken is er eenheid in verscheidenheid. Daarbij moeten we niet tegenover elkaar staan maar juist de grote rijkdom die de HERE in die verscheidenheid geeft, erkennen. Om juist zo al meer als lichaam van Christus te schitteren. Om zo een te zijn.

Toch begrijp ik wel de angst voor verscheidenheid. Voor meerderen is dan de vraag waar is de eenheid?  Kan dan iedereen maar doen wat hij of zij wil. Kan elke gemeente dan maar doen wat zij wil? Nee, want onze eenheid ligt in Christus! Niet maar als een naam die genoemd wordt. In Hem als onze Heer! Dus mens zijn, kerk  zijn in diepe liefde en gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Dan kunnen vormen verschillen maar  dan is de inhoud volgens dat ene Woord van Christus. Waar vormen en wat geleerd wordt strijdt met Gods Woord hebben we te maken met dwaling. Dat tast de echte eenheid aan. Dit leert ons om ons  te binden aan het Woord van god en niet aan eigen vormen of ideeën. Dat is ook wat we in onze eigen belijdenis belijden. O.a. in art 29 en 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ons helemaal binden aan Gods Woord! Elkaar dienen met de verscheidenheid die de HERE geeft. Samen zo kerk zijn doet recht aan wat de HERE ons in Zijn Goddelijke wijsheid geeft. Eenheid in verscheidenheid waardoor we zo veel mogelijk de schittering van Gods grootheid in de wereld uitstralen. Waardoor verscheidenheid geen splijtzwam wordt maar ons in eenheid met Christus en Zijn Woord echt kerk van Hem laat zijn in vrede. Zijn vrede.

 

VERSKULDIGDE GEHOORSAAMHEID

 

“Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.” Eksodus 20:12

 

Die antwoord op hierdie vraag sou ja gewees het as ons in ‘n wêreld sonder sonde geleef het. Dit is jammerlik genoeg nie so nie. Daar is situasies waarin gehoorsaamheid  aan ouers selfs sondig sou wees. Die kategismus gebruik by die uitleg van die vyfde gebod hierdie formulering: “Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde  gehoorsaamheid onderwerp.” (Vr en antw 104)

Let op die woord verskuldigde. Dit is die gehoorsaamheid soos die HERE dit in sy Woord  aanwys. Gehoorsaamheid aan ouers moet altyd weer daaraan getoets word. Aan hierdie gehoorsaamheid is ook ‘n grens.

Die grens is as ouers hulle kinders dinge leer of van hulle verwag wat teen God se wil ingaan. Dit beteken ook dat ouers niks van hulle kinders mag vra wat ander mense benadeel en wat die lewe van hulle kinders verwoes nie. Kinders mag ander mense in opdrag van hulle ouers nie bedrieg nie. ‘n Vader en  moeder het ook nie die reg om van hulle kinders te vra dat hulle hul liggame vir hulle seksuele luste beskikbaar stel nie. ‘n Kind mag nie na vader en moeder luister as hulle hom verbied om na die HERE te luister, om na Christus se kerk te gaan nie. Die gehoorsaamheid aan die HERE en Sy wil is altyd belangriker as gehoorsaamheid aan mense. Dit geld vir alle verhoudings waarin ons met enige gesagsdraer staan.

Hier is dit belangrik wat Petrus tot twee keer toe namens die apostels vir die Joodse Raad sê as hierdie Raad hulle verbied om Jesus as die Christus te verkondig. Ons lees in Hand 4:19,20 en 5:29 die volgende:

“Toen antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

“En Petrus en die apostels antwoord: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

 

VERBITTER JE KINDEREN NIET

 

“En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.” Efeze 6:4

 

Van de Nederlandse kant van de lezers kwamen er vragen over de eerste meditatie over het vijfde gebod. Daarom schrijf ik daarover dit keer in het Nederlands. Ik had geschreven over de gehoorzaamheid die de HERE in het vijfde gebod van ons vraagt. In de eerste plaats aan de ouders. Ik zal dat in volgende meditaties weer doen. De vragen gingen er om dat het toch niet alleen om gehoorzaamheid gaat maar ook om de verantwoordelijkheid van de ouders naar hun kinderen toe. De verantwoordelijkheid om ook echt met liefde en aandacht er voor alle kinderen in het gezin te zijn. Dat we uitleggen waarom we willen dat ze bepaalde dingen doen en andere laten.