Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

BANG VOOR GOD? (XII slot)

 

“Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen.” Psalm 147:10,11

 

 Ik sluit met deze meditatie de reeks over bang zijn voor God af. Er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Dat hoop ik op een ander moment te doen wanneer we het veel uitgebreider gaan hebben over wat de uitdrukking vreze van de HEERE betekent.

We sluiten af met wat we in Psalm 147 lezen. Het is niet alleen zo dat we als we in eerbied en liefde met de HEERE omgaan we niet bang voor Hem hoeven te zijn. We hebben al gezien dat als we de HEERE in liefde volgens Zijn Woord volgen er verwondering komt. Verwondering die voor al meer bewondering van de Drie-enige God zorgt. Dat geeft de Geest ons dan.

Het heerlijke is dat we o.a. in onze tekst zien dat de HEERE dan zelfs plezier in ons heeft. Dat we Hem vreugde bezorgen. Dan is Gods vreugde, Zijn goedertierenheid, Zijn welbehagen over ons leven. De HEERE heeft ons gemaakt om plezier aan ons te hebben. Om met blijdschap naar ons te kijken. Om blij te zijn met dat leven tot Zijn eer dat ook ons weer de grootste vreugde die er is geeft. Dat staat tegenover een leven in zonde waarmee we de HEERE verdriet doen. Leven met Christus geeft de HEERE dat waarvoor Hij ons gemaakt heeft. Dat is dat de HEERE met blijdschap in alle rust naar Zijn schepping kijkt. Dat Hij zo kijkt naar Zijn kind dat leeft op Zijn wereld.

Dat komt en dat is er doordat de HEERE zelf Zijn Zoon als Verlosser naar de wereld gestuurd heeft. Door het geloof dat Christus aangrijpt is er vrede met God. De offers die op Christus wezen lieten al zien dat ons leven er op gericht is om God vreugde te geven. Als het over de offers gaat die met een gelovig hart gebracht werden, lezen we steeds weer dat ze zijn tot een ‘lieflijke geur voor de HEERE.” Hij geniet er van. De HEERE heeft ons gemaakt om te genieten volgens Zijn Woord en zo geniet Hij van heel Zijn schepping.  

 

WOEDE – TOORN (IV)

“Die praktyke van ons vlees is goed bekend, ........ vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns”.  Gal 5:20,21

 

Jy sien in jou eie lewe dat twis, jaloesie en woede ‘n rol speel. Wat doen jy, wat doen ons as ons teenoor ‘n ander, in die gemeente hierdie gedrag wys? Bedink ons dan verskonings? Soek ons die oorsaak vir ons eie gedrag veral by die ander?

Dit is goed om daarop te let dat dit om elke sondige gedrag in ons lewe raak. Wat is die eerste wat ons doen? Dit is dat ons besef dat ons hiermee teenoor die HERE gesondig het. Dat dit sonde is om eerste na verskonings te soek en na ander te wys. Die eerste wat nodig is dat ons ons verkeerde gedrag bely teenoor God en mense. Dat ons doen wat ons lees in 1 Johannes 1:9: “As ons ons sondes bely – God is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.”

Laat ons mooi bedink dat dit in Christus se kerk juis om vrede gaan. Dat ons juis vanuit Christus se gemeente onderlinge liefde vanuit God se liefde behoort te wys. Ons het nooit ‘n verskoning  om God se Naam  aan te tas deur rusie te maak in die kerk. As ons dit wel doen tas ons die HERE se Naam aan. Dan is ons sondig besig. Dit beteken nie dat ons nie valse leer en lewe moet bestryd nie. Dan nog altyd met sagmoedigheid.

Ons moet bedink wat Christus ons leer oor die omgang met mekaar in Sy gemeente. Ons lees daaroor in Johannes 13 waar Christus Sy leerlinge se voete gewas het: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.” Die Here Jesus wat nie Sy eie belange gesoek het, maar onreg gely het tot op die kruis om ons van ons eie onreg te bevry, is daarvan die voorbeeld. Ons word geroep om Hom te volg. Dan wil ons alles doen deur God se Gees om uit ons lewe weg te doen: “vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns”. Dan soek ons die vrede sonder om iets van God se eie Woord af te doen.  

 

BANG VOOR GOD? (XI)

“Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” Psalm 130:3,4

 

Ik kijk naar de verkeerde dingen in mijn leven. Ik let op gevoelens diep in mijn hart die laten zien dat er nog veel verkeerd is tegenover de HEERE en de mensen om me heen. Als ik daarop let word ik moedeloos. We zien dat ook als we op de wereld om ons heen letten. Als we terugkijken in de geschiedenis van de mensheid. Dan blijft er weinig hoop voor de toekomst over. Zeker niet als er op letten wie de HEERE is en dat Hij echt vanuit het diepst van Zijn hart alle verkeerde dingen haat. Dat die roepen om Zijn oordeel als de Almachtige God. Wanneer je zo naar God kijkt blijft er alleen over dat we bang voor Hem zijn. Doodsbang. Dan lijkt het dat het beste is om je angst maar weg te feesten.

Toch wijst de HEERE zelf die heel andere weg! Bij Hem is er vergeving. Hij is het zelfs die zelf voor de Verlosser, voor de drager van de zonden van de gelovigen zorgt. Zijn eigen Zoon Jezus Christus. Wanneer de geboorte van de Here Jezus aangekondigd wordt door een engel wordt het laatste vers van Psalm 130 zelfs aangehaald: “Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.” vergelijk Matt 1:21

Juist het wonder van Gods vergeving is zo indrukwekkend dat het roept om die diepe eerbied en liefde voor God. Die vrees voor Hem. Niet staan te beven van angst maar trillen vanwege Gods liefde en vergeving zelfs voor jou. Daarom ook voor Hem willen leven. Daarom al meer willen uitstralen in je leven wie God is. Juist om de vergeving baal je van zonde in je leven. Daarom vraag je de Geest om al meer volgens al Gods geboden te leren leven. Niet op afstand van God blijven staan maar al meer in Zijn nabijheid leven. Dat wil de HEERE ook geven. Ook dat lees je in Psalm 130: “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.” vs  5-7

Geen angst maar leven in liefdevolle eerbied voor Christus! Dan komt Gods liefde je leven steeds weer binnen.

 

WOEDE – TOORN (III)

“Bo alles moet julle mekaar innig liefhê, omdat die liefde  ‘n menigte sondes bedek.” 1 Petrus 4:8

 

Iemand word baie kwaad vir jou. Jy is daarvan oortuig dat dit onredelik is. Jy word diep geraak deur beskuldigings wat nie tereg is nie. Die kans is groot dat jy dadelik wil reageer. Dit is verstandig om dit nie te doen nie. Hierdie dinge kan ook in Christus se gemeente gebeur. Juis dan is dit verstandig om ‘n bietjie afstand te neem.

Om in daardie tyd daaraan te dink hoe die HERE ook jou baie keer moet verdra. Hoe die HERE ondanks ons sondes weer met Sy liefde tot ons kom. Ek moet nou dink aan die gelykenis van die ‘n  man wat ‘n baie groot skuld aan ‘n koning het. Die koning verklaar dat hy die skuld weggedoen het. Dan kom die man wat so genadig behandel is buitentoe en sien iemand wat by hom ‘n klein skuld het. Hy gaan na die man toe en bedreig hom met die tronk as hy nie dadelik sy skuld betaal nie. Sien Matteus 18:21-35

As iemand jou oneerlik en onredelik behandel is dit goed om eerste op die HERE te let wat jou so baie vergeef het. Wat my Sy onverdiende liefde steeds weer na jou gekom het. Dan leer jy om die ander in liefde op te soek. Om met die ander vanuit innerlike ontferming te praat. Dan bedek die liefde die ander se uitbarsting van woede en kry jy vanuit God se liefde die krag om met die ander te praat. Om saam voor God se oë verder te kan gaan. Dit is nie maklik nie maar dit wil die HERE wel deur Sy Gees gee.

 

BANG VOOR GOD? (X)

“Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, w ant het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” Fil 2:12,13

 

De Heilige Geest heeft door Paulus Christus in Zijn diepe liefde aan de gemeente in Filippi laten zien.  Hoe de Zoon van God zich klein gemaakt heeft. Hoe Hij zich vernederd heeft tot op het kruis. Dat de Zoon van God, de zondeloze mens gestorven als de grootste misdadiger is. Als iemand die God zou hebben gelasterd. Hij liet het allemaal over zich komen om ieder die als arme zondaar tot Hem vlucht voor vergeving die ook te geven. Juist omdat Jezus Christus dit gedaan heeft, wekt de Vader Hem op uit de dood. God geeft Hem zo’n hoge plaats dat eens iedereen gelovig of niet, zelfs de duivel, voor Hem zal buigen.

Waartoe worden wij door God opgeroepen? Om vol angst op afstand van God en Christus te blijven staan? Nee, de Geest roept al de lezers van de brief aan de Filippenzen, ook vandaag en in de toekomst op om naar Christus te gaan. Om juist in beweging te komen. Om te geloven. Om ons toe te vertrouwen aan Christus. Om zo onze zaligheid te werken met vrees en beving. Dat wil Hij ons geven lezen we in vers 13. Wie gelooft, wie zich toevertrouwt aan Christus heeft dat aan God te danken. Zonder om je af te vragen of het wel voor jou is. Hier klinkt de oproep om te geloven. Wie dit ook maar hoort of leest.

Dat is dan geloven met vrees. Dat is in diepe eerbied. Jij kijkt op naar Christus die de Verlosser en  de Koning van de koningen is waarvoor iedereen eens moet buigen. Ieder schepsel zonder uitzondering. Het is geloven met beven. Gods kinderen trillen van verwondering, ze beven van bewondering dat je bij deze God en Verlosser mag horen. Dat God jou dat wil geven. De genade, de liefde die je van Gods kant in je leven ziet, leert je leven voor de HEERE. Zoals we dat ook lezen in Psalm 2: “Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” vs 11,12

 

 WOEDE – TOORN (II)

“Die praktyke van ons vlees is goed bekend, ........ vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns”.  Gal 5:20,21

 

Behoort spanning, en tweespalt by die kerk van Christus? As jy mooi luister is daar mense wat sê dat dit nie ‘n probleem is dat daar steeds weer spannings en onenigheid is nie. Dit sou ons in die kerk skerp hou. Dit sou wys dat ons regtig wil stry vir die waarheid.

Dit is ‘n siening wat stry met alles wat de Gees ons in God se Woord leer. Die kerk moet juis bekend staan om die vrede wat daar heers. Christus se kerk moet juis bekend staan as die gemeente van waaruit die liefde vir mekaar en ander straal.  Waar die band aan Christus en de waarheid bewaar word. Daarvoor gestry word maar geen stryd oor klein dinge gevoer word nie.

Dit beteken dat ons teer met mekaar omgaan! Dat ons tot in ons woorde juis die vrede soek. Dat ons regtig vanuit God se liefde doen wat ons Spreuke 15 lees: “’n Sagte antwoord keer woede weg, maar ‘n krenkende woord laat toorn opvlam. Die tong van wyses maak kennis lofwaardig, maar die mond van dwase stort sotheid uit.” Dit beteken, ook as ek aangeval word met woorde, dat ek eers nadink hoe ek reageer. Hoe kan ek so vriendelik moontlik met woorde antwoord en nogtans die dinge sê wat nodig is.

In die boek Spreuke lees ons ook hierdie Goddelike wysheid:

“Spotters blaas oproer aan in ‘n stad, maar wyses bring toorn tot bedaring  ...... ‘n Opvlieënde mens sit ‘n stryery aan die gang, en ‘n heethoof het baie oortredings.” 29:8 ....22

“Met geduld word ‘n aanvoerder oorreed en ‘n sagte tong breek gebeentes.” 25:15

Dit is hierby so belangrik dat ons vanuit God se vrede deur Christus verdien op ander reageer en oor ander praat. Dat ons die HERE vra dat Hy ons die regte, liefdevolle antwoord in ons mond lê. Dan dink ek aan Spreuke 16:1: “’n Mens kry sy gedagtes agtermekaar, maar die antwoord van die tong kom van die HERE.”

Ek sluit af met wat die Gees ons leer in Jakobus 3:17,18: “Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer, en verder ook vredeliewend, bedagsaam, inskiklik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak.”

Dit is so duidelik dat Christus geen spanning en rusie in die kerk wil maar liefde en vrede vir mekaar vanuit die evangelie.

 

IS DE BIJBEL DUIDELIJK?

 

In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag  stond er een artikel van Dick Schinkelshoek hoe iedereen iets anders in de Bijbel leest. We zouden ons daarbij moeten neerleggen. Zeker als het gaat om hoe jij zelf de Bijbel leest. Maar in de kerk zou dat niet echt mogelijk zijn. Daar moet er toch iets zijn wat je gemeenschappelijk hebt om samen in de kerk te kunnen leven en geloven. Heel zuinigjes komt hij er dan toe om dat gemeenschappelijke te vinden in de Apostolische Geloofsbelijdenis en dan is daarvan de kern dat God mensen in Christus redding aanbiedt. Wat die redding dan ook al is.

Wat gebeurt hier? De Bijbel wordt als Gods Woord aan de kant geschoven. Gods duidelijke Woord wordt onduidelijk verklaard. Gods Woord wordt beperkt tot een bepaalde boodschap en de rest zijn dingen waar ieder zijn eigen mening en interpretatie over kan hebben. Je kunt tegen de ander zeggen die met Gods duidelijke Woord komt: Dat is jouw uitleg en ik denk daar nou eenmaal anders over.

Wanneer je nu eens in de Bijbel zelf kijkt, zie je steeds weer dat Gods volk en alle mensen opgeroepen worden om volgens Gods duidelijke Woord te leven en als ze dat niet doen zich te bekeren. De profeten moeten dat steeds weer duidelijk maken. Als je in het Nieuwe Testament kijkt, zie je daar steeds weer de oproep om valse profeten, om verkeerde leer weg te doen en niet te volgen. Ook de Here Jezus is het die dat heel duidelijk zegt.  In onze tijd zijn velen geworden  tot mensen die de van zichzelf houden. De Bijbel als je die nog noemt, moet zeggen wat jij voelt of denkt. Of je moet het als onduidelijk of als iets waar jij het niet mee eens bent aan de kant kunnen schuiven. Hoe anders spreekt de Geest, spreekt God zelf! Wanneer de Geest door Paulus heeft laten weten dat mensen als liefhebbers van zichzelf de Bijbel volgens eigen gedachten gaan uitleggen (2 Tim 3:2) schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Hoe arm is het volk dat zich laat leiden door eigen uitleg tegen Gods duidelijke Woord in!” vs 16,17

 

BANG VOOR GOD? (IX)

“Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. 4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden.” Psalm 96:3,4

 

De HEERE roept Zijn volk op om over de Hem te vertellen. Niet alleen onderling maar ook aan de andere volken. Ook in het Oude Testament moet Gods volk op haar eigen plaats een licht van God onder de volken zijn. Een licht dat laat zien dat het goede, dat het licht dat de werkelijkheid laat zien alleen bij de HEERE te vinden is.

De HEERE kun je niet vergelijken met andere goden die in die tijd gediend werden. Dat waren goden die dood waren. Je kunt de HEERE niet vergelijken met de wereldheersers van onze tijd, niet met machten en krachten die er nu zijn. Die verliezen eens al hun macht. De HEERE is groot en daarom verdiend Hij het dat Hij geprezen wordt. Hij is ontzagwekkend. Dat is niet dat ik bang voor Hem ben en dat ik een grillige God voor me zie bij wie ik nooit zeker en veilig zal zijn. Christus is in en in betrouwbaar. Op de HEERE en Zijn Woord kun je aan. Geen omstandigheden houden Zijn belofte tegen. Als het nodig is worden bergen verzet om Gods plan uit te voeren.

De HEERE verdiend geen angst waardoor wij alleen maar verder van Hem af komen te staan. Waardoor Christus een Verlosser op afstand is en blijft omdat we niet op Hem aan zouden kunnen.

De HEERE is ontzagwekkend. Als je naar Zijn grootheid kijkt als iemand die bij Christus het leven zoekt dan wekt Hij ontzag. Dan begint het in ons te trillen van eerbied en liefde voor Hem. Dat ik mij aan Hem mag toevertrouwen door Christus’ werk is zo iets geweldigs! Dat ik als klein en zondig mens bij deze heilige God mag horen. Het duizelt me als ik die grote God als mijn Vader mag kennen. Dan tril ik van eerbied en liefde voor deze ontzagwekkende God. Geen angst maar de echte vrees van Hem die Hij door Zijn Geest in mij werkt. Dat geeft een blijdschap die groter is dan elke andere blijdschap. Zou  ik anderen daar niet over vertellen?

 

WOEDE – TOORN (I)

“Die praktyke van ons vlees is goed bekend, ........ vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns”.  Gal 5:20,21

 

Dinge word gesê, skielik raak jy woedend. Iemand maak jou deur sy woorde en gedrag boos. Jy kan jou niet beheers nie. Die een raak vinniger boos as die ander. Wat moet jy doen as jy in jou hart die woede en toorn boontoe kom?

Dit kan wees dat jy voel dat jy alle rede het om so kwaad te wees. Nogtans is dit belangrik om jou te leer beheers. Dit kan vir ons baie moeilik wees. By die dinge wat uit ons sondige hart so maklik buitentoe kom, behoort ook vyandskap, twis, jaloesie en woede. By die Here Jesus was daar die heilige woede as Hy die tafels van die geldwisselaars in die tempel omkeer. As Hy die diere vanaf die tempelplein wegja. Die Here Jesus doen dit vanuit Sy heilige liefde vir God. Hy was sonder sonde. Dit is by ons nie so nie.

Dit is goed om in liefde te wys wat volgens die HERE se wil nie reg is nie. Nogtans moet ons dit nie vanuit woede doen nie. Dit mag nie so wees dat ons eie belange hierby ‘n rol speel nie. Of dat ons bang is dat ons sondes openbaar word nie.

Dit is belangrik as jy die woede in jou voel opkom om te bid. Om die HERE te vra dat Hy jou gee om jouself in bedwang te kan hou. Dat jy leer om nie woedend te word nie maar dat jy leer om vriendelik te bly. Om te kan wys dat jy van jou vyande hou en almal die pad na Christus wil wys. Ons het die Gees se krag nodig om nie in woede te ontsteek nie maar om in liefde ‘n ander waar nodig tereg te wys. Om saam in Christus se liefde te leer deel.

 

BANG VOOR GOD? (VIII)

“Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.” Nehemia 1:11

 

Nehemia bidt voor Gods volk. Hij bidt de HEERE in diepe eerbied voor Zijn hulp en verlossing. Zijn gebed begint zo: “Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.” Nehemia 1:5,6

Wat kenmerkt het gebed van hen die echt bij de HEERE komen? Dit: “die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen.”  Let er eens op hoe de blijdschap in het leven met de HEERE hier verbonden wordt met het vrezen van de HEERE. De HEERE vrezen heeft niets met een somber leven te maken. Dat heeft niets te maken met angst. Wanneer je Christus in Zijn grootheid en liefde leert kennen, begint het te trillen in je hart. De Zoon van God, de HEERE ontmoeten, bij Hem mogen horen dat is zo bijzonder!! Je kan zoiets hebben als je iemand ontmoet die je heel erg bewondert. Als je die echt ontmoet, echt spreekt dan gaan de rillingen door je lichaam.

Dat is eigenlijk niet te vergelijken met de HEERE. Wanneer je bij Hem schuilt als je Vader, God en Verlosser. Als je daar iets van beseft trilt het van eerbied en liefde. Dan komt de echte blijdschap je leven binnen. Je leven bij Christus zoeken en vinden, zorgt door Gods werk in je voor tere liefde, diepe eerbied en het trillen van verwonderende liefde dat je door Christus God als je Vader kent en ontmoet.  

 

FOKUS OP DIE HERE SE DADE (V)

“Kom luister, almal wat vir God ontsag het, sodat ek kan vertel wat die Hy vir my gedoen het. Met my mond het ek Hom aangeroep; lofprysing was gereed op my tong.” Psalm 66:16,17

 

 Die HERE is die God wat leef. Hy is nie net die God van die verlede nie. Hy is ook die God van die hede en die toekoms. Hy is nie net die God van dit wat ons in die Bybel lees nie. Hy is dit wat volgens wat Hy ons in die Bybel wys ook nou en in die toekoms werk.

Ons mag in ons lewens opmerk hoe die HERE in ons lewens werk. As ons hiervan vertel gaan dit nie om ons nie. Dan gaat dit nie daarom dat ons wys hoe gelowig ons is nie. Dan gaat dit nie om dinge wat vanuit ons fantasie kom om ander mense daarmee te beïndruk nie.

Dit gaan wel daarom dat ons mekaar as gelowiges kan bemoedig. Dat ons van die HERE se sorg en leiding in ons lewe kan getuig. Wie ontsag vir die HERE het, sien in die genesing van siekte, in die hulp wat ander mense jou gee steeds weer die HERE se hand.  Jy sien dan raak dat  Christus jou red van mense wat jou op die verkeerde pad wil bring.  Jy sien die Gees se leiding as ander jou waarsku waar jy die gevaar nog nie raakgesien het nie.

Dan is  ook vanuit God se sorg in jou eie lewe daar so baie om die HERE en Sy groot dade te noem. Om die  HERE openlik te prys en te loof.  Dit is so belangrik dat die HERE geen God op afstand in ons lewens bly nie. So belangrik dat ons God se hand van liefde en sorg in ons eie lewe sien. Ons leer dan ook saam met ander die verwondering uitspreek dat Christus selfs vir jou vergifnis verdien het. Dan leer ons ook op ‘n goeie manier mekaar ons sondes te bely. Om sover te kom, is God se werk in ons. Die Gees se werk. So leer ons leef om ook mekaar in liefde te dien. Dit is nie ons werk nie maar deel van God se groot dade.

 

BANG VOOR GOD? (VII)

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin  wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” Romeinen 5:1

 

Geloven kan niet zonder Christus. Geloven kan niet zonder om het hart van God te zien. Dan komt ineens de vraag, het verwijt: dus u doet er maar heel makkelijk over. Je kunt volgens u zomaar geloven en je gaat zomaar fietsend de hemel in. Is dat zo? Nee.

Geloven, vol eerbied voor de HEERE leven, in liefde voor Christus leven horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar omdat het de Heere God zelf is die dit aan elkaar verbonden heeft. Dat is niet alleen in de tijd van het Nieuwe Testament en daarna zo. Zo was het ook in de tijd van het Oude Testament zo. Je ziet dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 6 en Psalm 145.

Lees maar mee:

Deuteronomium 6: “Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.  …… Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” vs 1,2 …..5

De eerbied voor de HEERE en Hem liefhebben met heel ons hart horen bij elkaar! Hetzelfde lezen we in Psalm 145: “Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg.” Het vrezen van de HEERE is Hem liefhebben. Met echte liefde. Wie zo naar de HEERE gaat, mag weten dat de HEERE als je Vader en Verlosser naar je luistert. Dat Hij om Christus jou de hulp geeft die jij nodig hebt. Angst regeert niet in de echte vrees voor de HEERE maar de liefde van en tot Christus! Zo geeft de HEERE ons vrede.

 

FOKUS OP DIE HERE SE DADE (IV)

“Brandoffers van vetgemaakte skape sal ek aan u bring, saam met die offerrrook van ramme. Ek sal beeste saam met bokke offer.” Psalm 66:15

 

Jy sien God se groot dade raak. Jy merk op hoe dit die HERE is wat in jou lewe werk. Hoe Hy in liefde as die Almagtige na jou toe kom. Hoe Hy deur Sy Gees jou liefde vir Christus en ‘n leef volgens Sy wil leer. Jy raak al hoe meer daarvan oortuig dat jy elke sekonde van Hom afhanklik is.

Sonder God se werk sou jy nie bestaan en sou vir jou geen goeie toekoms bestaan nie. Die HERE het Sy Seun na die wêreld gestuur om jou en Sy wêreld te red. Om op Sy nuwe wêreld hulle te laat leef wat by Christus hulle skuiling gesoek het. Om hulle te laat leef op daardie wêreld wat in alles  van die HERE se grootheid en goedheid skitter. Die wêreld waarop niks meer God se heerlikheid verduister nie.

Dit vra om ons reaksie. Die digter van Psalm 66 reageer met offers bring in die tempel. Hy gebruik daarvoor sy beste skape, beeste en bokke. Die beste is nog nie goed genoeg vir die HERE nie. Dat ons in God se koninkryk mag leef het Christus Sy lewe gekos. Hy het Homself gegee. Dan kan dit nie so wees dat as dit om die diens aan Christus gaan ons gierig sou wees. Dat ons daarop sou besuinig. Dan wil ons ons heeltemal  aan die lewe in Sy diens wy. Die digter van ons Psalm bring dan ook brandoffers. Die gelowige bely in die brandoffer o.a. dat hy of sy heeltemal in diens van die HERE wil staan. Dat ons wil brand van liefde vir Hom. Ons kom daarin dikwels baie kort. Nogtans mag ons bid dat die Gees ons al hoe meer leer om nie vir onsself te leef nie maar vir Christus. Om so die HERE se groot dade ook vir ander te vertel.

 

BANG VOOR GOD? (VI)

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin  wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” Romeinen 5:1

 

Vrede met God. Geen angst maar vrede. Vrede doordat jij de wet zo goed houdt? Vrede omdat jij door jouw schuldbesef door God goedgekeurd bent om Christus te leren kennen? Zondebesef hoort bij het leven met de HERE maar het is niet de voorwaarde om tot Christus te komen. Juist door Christus en door Gods liefde en daardoor door Zijn wet leer ik mijzelf kennen. Om juist tot Christus te vluchten voor mijn verlossing. Juist aan het avondmaal mogen we de vrede met God ervaren. Niet als mensen die doodsbang voor de HEERE zijn maar als mensen die in al hun gebrek en zwakheid voor de HEERE bij Christus vergeving en nieuwe kracht zoeken. Om als zwakke gelovige weer op weg bemoedigd te worden. Dat we juist als die zwakke gelovige aan het avondmaal komen om bemoedigt door Christus weer verder te kunnen, komt zo heel mooi uit in het klassieke Avondmaalsformulier: “Maar, geliefde broeders en zusters, dit wordt ons niet voorgehouden om de gelovigen, verslagen van hart als ze zijn, alle moed te ontnemen, alsof alleen zij die zonder enige zonde zijn, tot het avondmaal van de Here mogen komen. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te kennen te geven, dat wij  in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Integendeel, wij erkennen, nu wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, dat wij midden in de dood liggen. En zonder twijfel zijn er nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven: wij hebben geen volkomen geloof; wij dienen God niet met zoveel ijver als wij verplicht zijn en wij hebben dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de kwade begeerten van ons vlees te strijden.”

Voor de zwakke gelovige die in dit besef elke dag Christus zoekt als zijn Redder is er de vrede met God die onnodige angst verjaagt.   

 

FOKUS OP DIE HERE SE DADE (III)

“Ek sal u huis binnegaan met brandoffers; ek sal aan U my geloftes betaal wat my lippe uitgespreek  en my mond beloof het toe ek in die nood was.” Psalm 66:13,14

 

 God se groot dade vanuit die Bybel ken. Weet hoe groot en heilig die HERE is. Dit is ‘n voorreg om so groot te word en so te kan leef. As ons so die HERE sien, moet ons bedink dat Hy nie net die God van de verlede is nie. Hy is die lewende God. Hy is die God vir nou en vir die toekoms. Alles lê vir in ewig in Sy hande.

Wie regtig met die HERE leef, sien ook in die hede God se grootheid. Ook in jou eie lewe. Dan gaan ons na die HERE. Dan leef ons met Christus. Dan gaan ons in ons nood na Hom. Ons weet, ons glo dat die enigste wat jou regtig kan red. Wat jou regtig kan dra  in die nood  Christus as jou God en Koning is. Dit dryf jou na die HERE as jou God en Vader. Die digter van Psalm 66 gaan daarom na die tempel. Hy bring daar brandoffers. Dit beteken dat hy die HERE openlik dank vir Sy sorg in die nood. Jy erken die HERE as die enigste God wat leef. Jy dank die HERE in die brandoffer en vra Sy Gees om jou heeltemal aan Hom te wy.

As ons aan vandag dink, beteken dit dat ons kerk toegaan. Trou om die HERE saam met Sy volk te dank daar waar regtig Christus se Woord verkondig word. Dit beteken dat ons elke dag weer in ons gebed tot die Hemelvader gaan om Hom te dank en te vra om deur die Gees al hoe meer vir Christus te leef.  Ons doen dit nie in die geheim, in die verborge nie. Ons doen dit terwyl elkeen dit kan sien. Omdat ons van God wil getuig. Hom wil eer.   

 

BANG VOOR GOD? (V)

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin  wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” Romeinen 5:1

 

De apostelen worden door Christus opgeroepen om de boodschap van Hem aan de mensen te brengen. Over de hele aarde. Zij moeten mensen uit alle volken leren wat Christus hun geleerd heeft. Dat betekent o.a. dat de mensen Christus aangeboden moet worden als de Verlosser. Dat ze de mensen moeten laten zien wat het is om Christus als Heer van hun leven te volgen. Na Christus werk op aarde is het niet toegestaan om mensen het evangelie te verkondigen zonder Christus die de mensen tot zich roept. Als we dat toch zouden doen, heeft dat niets met het evangelie en niets met de kerk van Christus te maken. Dan is het zelfs zo dat we een armere boodschap brengen dan de boodschap die vanuit het Oude Testament tot ons komt. In de tijd van het Oude Testament was het al duidelijk dat de wet goed en heilig is maar ons niet kan redden. In de tijd van het Oude Testament kwam er  ook de oproep om tot de beloofde Verlosser te komen. Met minder kon het ook toen  niet.

Er klonk steeds weer de boodschap om niet bang te zijn maar je aan de HEERE toe te vertrouwen. Om juist in liefde tot God te komen. Die boodschap klonk toen ook naar alle volken toe en naar ieder persoonlijk. Ik denk nu aan Psalm 2. Daar worden de volken aangesproken en wordt de HEERE aan het einde heel persoonlijk. Dan lezen we deze oproep: “Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” vs 12

Volken en ieder persoonlijk worden opgeroepen om in liefde tot Christus te komen om niet door Zijn oordeel getroffen te worden maar in Zijn vrede te delen. Wees niet bang maar vertrouw je in diepe eerbied aan Christus toe. Hij roept ons daartoe op.

 

FOKUS OP DIE HERE SE DADE (II)

“Dra mekeer se laste, en vervul so die wet van Christus.” Galaten 6:2

 

Wat het die fokus op God se dade met die teks hierbo te doen? Ek kan verstaan dat jy die vraag vra. Dit gaan my daarom dat die HERE se groot dade juis om die lewe in Sy diens vra. Dit kan nie so wees dat ons die HERE se groot dade raaksien maar nie in beweging kom nie. Ons het al gesien dat God se groot dade ons leer om na die HERE self te kyk. Dat dit roep om die omgang met Hom.

Die grootste daad van God in die geskiedenis is dat Hy Sy eie Seun na die wêreld stuur om sondaars te red. Om die wêreld te red.

Die HERE se liefde wat ons daarin sien, roep ons vanuit die band aan Christus in hierdie wêreld te lewe. Wie het die groot daad verrig om ons laste te dra? Christus! Hy het selfs die oorsaak van al die laste: ‘ons sondes’ gedra. Ons kan die sondes van ander nie dra nie. Ons kan ons eie skuld en die skuld van anders nie wegdra nie. Nogtans het Christus dit gedoen vir wie tot Hom met sy of haar laste kom. Hierdie daad van God, hierdie daad van God se Seun is onbeskryflik groot!

Vanuit God se liefde kry ons die opdrag om mekaar te help. Om as ander onder die las van die lewe dreig te beswyk hulle te ondersteun. Om vanuit God se liefde daar vir die ander te wees. Dan doen ons wat die HERE in ons lewe wil. Dan vervul ons Christus se wet. Dan is dit die Gees wat op die gebed ons verander in mense wat vir onsself, vir ons eie groep leef in mense wat nie vir eie belange leef nie maar vir die ander. Juis omdat ons God se groot dade in Christus raaksien.

 

FOKUS OP DIE HERE SE DADE (I)

“Met hulle aankoms het hulle die gemeente saamgeroep en vertel van alles wat die Here Met hulle gedoen het, en dat Hy vir die heidene ‘n deur tot die geloof oopgemaak het.” Handelingen 14:27

 

Gerig wees op de HERE, op Sy Woord. Steeds weer in die gebed die kontak met Vader in die hemel soek. Hoekom sou jy dit doen? Hoekom sou jou en my lewe so op die HERE gerig wees? Elke dag. Een van die redes is dat die HERE vir ons Sy groot dade wys. Hy wys vir ons hoe Hy in die geskiedenis werk maar ook in ons eie lewens. Die laaste sien ons raak op grond van wat die HERE ons in Sy Woord vertel.

Ons lees in die teks wat hierbo staan hoe Paulus en sy medewerkers terugkeer na Antiogië. Na die gemeente wat hulle uitgestuur het om juis aan ander van God se groot dade te vertel. Om hulle te vertel van Christus as die enigste Verlosser. Om te laat hoor dat Christus hulle nooi om tot Hom te kom. Dit maak glad nie meer saak aan watter volk hulle behoort nie. Die HERE het Sy seën gegee. Hy het die werkers in Sy diens gelei, beskerm, Sy Gees gegee om op baie plekke van Christus te kan getuig. Mense ook uit die heidene het tot geloof gekom.

Belangrik vir ons is o.a. hierdie twee dinge:

a. Ons sien hoe Paulus en sy medewerkers vertel dat die HERE was wat hulle gelei het. Hulle getuig van Christus als die ene wat konkreet hulle lewe lei en benoem dit. Hoe belangrik is dit dat ook ons in de gewone lewe op God se leiding let en dat ook onder woorde bring.  ‘n Voorbeeld: jy sien voor jou dat die tyd wat kom baie werk gedoen moet word. Eintlik weet jy nie hoe jy dit reg kan kry nie. Iemand bel en vertel jou dat wat jy oor 2 weke sou moet doen, verskuif word na oor 4 maande. Toeval? Nee! Die HERE wat vir jou sorg, verdien daarvoor dank. Jy sien hoe Christus vir jou sorg.

b. Dit is belangrik om dit nie net vir jouself te hou nie. Laat ons mekaar hierdie dinge vertel. Om juis in die vertroue en in die lewe met Christus te groei.

 

EVEN STILGEZET

“Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken”. Psalm 63:7

 

Door de HEERE even stilgezet. Echt ziek. Daarom ook niets te melden over voorgaan morgen. De diensten afgezegd. Je ligt veel op bed om weer op te knappen. Voor eigen gevoel gaat het te langzaam. Je legt het in de handen van je God en Vader, van Christus als je Zender. Wat Hij doet is goed.

Veel op bed geeft je ook de gelegenheid om zodra je hoofd weer wat helder wordt na te denken. Om de tijd te nemen vanuit je bed met de HEERE te praten. Dan zijn er dingen die je erg bezighouden en die je Vader in de hemel voorlegt. Dat zijn voor mij deze dagen drie dingen.

1. Iets waar ik echt  wakker van lig is dat mensen, jong en oud, Christus zoeken maar dat hen enkel de wet voorgehouden wordt. Dat er gezegd wordt dat velen geleidelijk tot geloof komen maar dat ze dan verschillende stadia moeten doorgaan. Eerst een hele tijd van wanhoop aan zichzelf omdat ze ontdekken dat ze schuldig tegenover God staan. Hen wordt niet meteen Christus als de toevlucht en Verlosser verkondigd. Verschrikkelijk! Je vindt dit werkelijk nergens in de Bijbel. Eigenmachtige theologie. Dan lees je in het boek Handelingen hoe de apostelen door de leiding van de Geest preken. Zij bieden meteen Christus aan alle hoorders aan. Roepen meteen op tot bekering tot Hem. Dat is de weg die de Geest wijst.

2. Dat het sterven op een zelfgekozen moment van het echtpaar van Agt nu gebruikt wordt om te laten zien hoe mooi euthanasie wel kan zijn. Juist van mensen die vroeger tegen euthanasie waren. Je voelt in kerken en samenleving dat deze manier van denken en handelen al hoe meer aanvaard wordt. Wat hebben we nodig om bij Gods Woord en bij het leggen van je leven in Zijn hand bewaard te worden. Sterven op Zijn tijd.

3. Wat maken we vaak ruzie. Wat beoordelen we elkaar vaak op allerlei punten. Schrijven elkaar af, worden bitter. Ook in de kerk. Laten we bidden en werken om daarmee op te houden en de houding van Christus in te nemen. Elkaars belangen bevorderen, het goede gerucht van de ander verspreiden en ophouden ons eigen gelijk te zoeken als het niet echt het Woord en het leven met de HEERE raakt.

Zowat zaken die me op mijn bed bezighouden en ik de HEERE in het gesprek met Hem voorleg.

Een gezegende zondag. Ik mag morgen heel gewoon luisteraar zijn.

 

FOKUS OP DIE KONTAK MET DE HERE (V)

“Gee ons vandag ons daaglikse brood.” Mattheus 6:11

Die gelowiges is God se kinders. Die HERE is nie die Persoon wat ons gebruik wanneer dit vir ons goed lyk nie. As dit reg in jou lewe is, bid jy nie net in nood nie. Ons soek dan elke dag die kontak met Hom van wie ons 24 uur van die dag afhanklik is. Ons kan nie een keer asemhaal op hierdie wêreld nie as Hy dit nie vir ons gee nie.  Dit wys o.a. die gebed om ons daagliks brood wat Christus ons as onderdeel van die Ons Vader leer.

Ons bely in ons gebede dat ons regtig vir alles van die HERE afhanklik is. God se kinders soek daarom steeds weer hulle Vader in de hemel. Jy het geleer vanuit God se Woord dat jy nie sterk, nie verstandig, nie goed genoeg van jouself is om iets sonder die Hemelvader te kan doen. Jou oë en jou hart rig jy in jou gebede op Christus om te leer steeds in Sy voetspore te wil gaan, dink en voel.

Wat is dit belangrik om die HERE so te ken en so met Hom te leef. Dit verander jou en my hele bestaan. Dit sorg ook daarvoor dat die Gees jou  so eer om met jou kinders en kleinkinders  oor die HERE te praat. Om so te praat dat jou kinders en kleinkinders agterkom dat die HERE vir jou die lewende Persoon is wat vir jou regtig die belangrikste in jou lewe is. Wat het ons dit nodig verseker in ons tyd. Laat dit nie so wees dat die leef met Christus iets is wat vir ons so privaat is dat ons met ander daaroor nie praat nie. Die kontak met die HERE is iets om uit te leef en so te wys wie die HERE regtig is.

 

BANG VOOR GOD? (IV)

“Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg.” Psalm 145:19,20

 

Door omstandigheden laat. Na drie keer Nederlands hoop ik vanaf morgen drie keer Afrikaanse meditaties te schrijven.

We gaan nog even door met waar we mee bezig waren. Hoort bang zijn voor God bij leven in geloof? Is het vrezen van de HEERE angst?  Nee. Het is zelfs zo dat vrezen van de HERE alles met liefde te maken heeft. Mensen die jou of anderen angst willen aanpraten als een soort voorwaarde om eens tot echt geloven te komen, kennen de Bijbel niet en  kennen de HEERE niet. Let bijvoorbeeld eens op de tekst hierboven. Dan lees je hoe de HEERE op een bijzondere manier is met wie Hem vrezen. Dat zijn dezelfde mensen als die Hem liefhebben! De echte liefdevolle eerbied voor de HEERE komt voort uit het kennen van Gods hart dat klopt voor zondaren. Het komt voort uit het kennen van Christus in wie we juist Gods hart zien. Zonder Christus leren we Gods hart niet kennen. Op een prachtige manier lezen we hierover in Johannes 1: 18: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”

Juist als we Christus leren kennen, leren we God kennen. Juist als Christus liefde en verlossing naar ons toekomt en we dat in geloof aannemen, leren we vol diepe eerbied  met de HEERE te leven. De angst kan ons leven in komen omdat we toch aan zonden vasthouden in ons leven en dat niet willen wegdoen. Omdat we een deel van ons leven buiten het leven met Christus willen houden. Maar dat hoort niet bij het geloof. Wanneer we in eerbied voor de HEERE ons hele leven in Zijn dienst willen stellen, met ons gebrek en tekort elke dag weer, dan nemen we ter harte wat we lezen in 1 Johannes 4: “Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”vs 15-19

 

 BANG VOOR GOD? (III)

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” Handelingen 2:37-39

 

 Nog even verder met wat ik gisteren schreef. Er is een prediking en theologie in ons land die zegt dat je eerst een tijd afgebroken moet worden. Dat je eigenlijk in hel moet komen en dat je dan Christus nog niet ziet. Zo’n tijd moet je meemaken om echt tot geloof te komen.

Dan kijk je eens rustig is de Bijbel. Dan let er op wat de HEERE ons leert en hoe Hij werkt. Dan wordt heel duidelijk dat, wat ik hiervoor genoemd heb, verschrikkelijk is. Het vindt geen enkele grond in Gods Woord. Zo is de HEERE niet. Wie zulke dingen zeggen bouwen op menselijke gedachten en ervaringen maar niet op de HEERE en Zijn Woord. Kijk maar eens op de Pinksterdag. Een deel  de mensen is diep geraakt en voelt zich schuldig tegenover de HEERE om wat ze met de Here Jezus hebben gedaan.

Let erop dat Petrus ze rechtstreeks Christus als Verlosser verkondi9gd heeft. Zonder enige terughouding en beperking.

Juist door Christus te zien, zien ze hun schuld. Dan vragen ze wat ze moeten doen? Wat zegt de Geest? Dat ze meteen opgeroepen worden om in Christus te geloven, zich tot Hem te keren. Dan is er vergeving voor hun zonden, dan krijgen ze de Geest. Ze worden opgeroepen om zich te laten dopen in de naam van Christus. Niets over  een hele tijd tot in de hel je voelen. Zo is de HEERE gelukkig niet. Ze mogen op dezelfde dag de blijdschap van de vergeving en het leven met Christus kennen.

Voor vandaag  nog een ding. Als er gezegd wordt dat je eerst zo verschrikkelijk afgebroken moet worden, doe je ook af aan het werk van Christus. Dan moeten wij eerst een deel van het werk doen dat Christus gedaan heeft om bij Hem te mogen horen. Dat wordt de kennis van eigen ellende een werk dat we nodig hebben om gered te worden. Terwijl de Geest zo duidelijk leert: “door geloof en niet door werken.”

 

BANG VOOR GOD? (II)

 

“Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen. Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf.” Jeremia 33:8,9

 

Het is tietallen jaren geleden dat ik 2 keer doordeweeks een kerkdienst in een ander kerkgenootschap bezocht. Een van mijn indrukken was dat je iets bijzonders moest hebben meegemaakt om echt kind van God te kunnen zijn. De prediker had het erover dat het nodig was dat je wanhopig van schuld tegenover God door je bed moest kruipen. Dat dit ook een langere tijd moest aanhouden. Als je dat niet kende moest je niet denken dat  je wedergeboren was. Nu lees ik woorden van deze  en andere voorgangers  die veel dieper gaan en mij  veel meer laten begrijpen wat hij toen bedoelde. Ik zie nu ook hoe vast een bepaalde zienswijze in een deel van de reformatorische wereld zit.  Dan lees ik dat als je echt wedergeboren wordt, als je echt tot geloof komt dat je dan helemaal aan Gods recht moet voldoen. Dat je worstelt en worstelt en eerst helemaal niet bij de Here Jezus uitkomt. Dat het dan eerst een wanhopige bende in je leven moet zijn. Dat wordt mensen in de prediking verteld, zonder dat Christus voluit in al Zijn goedheid voor zondaren wordt verkondigd. Zonder dat je met koorden van liefde tot Christus wordt geroepen. Moet je eens lezen in de tekst hierboven. Hoe komen mensen tot geloof en hoe ontstaat er dan juist angst voor de zonden? Zo: “Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf.”

Juist omdat Gods goedheid in Christus wordt verkondigd is er meteen de verlossing van die angst door tot Christus te vluchten. Dat is maar geen makkelijke weg maar dat Gods heerlijke weg. Ik denk nu ook aan artikel 20 van NGB. Daar staat deze geweldige zin in: “Zo heeft God Zijn rechtvaardigheid bewezen jegens Zijn Zoon door onze zonden op Hem te laten. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft Hij uitgestort  over ons, die schuldig waren en verdienden veroordeeld te worden.”

Laat je het echt blijde evangelie van die Goede God niet ontnemen!  Je raakt met ontferming bewogen met mensen die dat echte evangelie wordt onthouden en dat ook nog in Gods naam.

 

FOKUS OP DIE KONTAK MET DE HERE (IV)

Een ding het ek van die HERE gevra en dit sal ek bly nastreef: om al die dae van my lewe in die huis van de HERE te woon, om die lieflikhede van die HERE te aanskou en daaroor te dink in Sy tempel.” Psalm 27:4

 

Waar voel jy tuis? By wie wil jy graag wees? Met wie soek jy steeds weer kontak omdat jy by Hom kan skuil? In die eerste 3 verse van Psalm 27 hoor ons hoe Dawid sy toevlug by die HERE soek. Hy vind die egte sekuriteit nie in hierdie wêreld nie. Steeds weer is ook in sy lewe bedreigings. Ook deur sy eie skuld. Hy is ook nie veilig by homself nie.

Hy weet dat hy nie bang hoef te wees as hy by die HERE as sy God skuil nie. Hoe mense en magte ook teen Hom opstaan. Waar vind hy rus, waar sien hy raak wat die regte rus is? In die huis van die HERE! In die tempel waar alles van God spreek. Waar Sy genade, Sy grootheid, Sy almag, Sy regverdigheid en so baie meer na hom toekom. Vandag het ons die tempel nie meer nodig nie. Ons kan as ons gesond is elke week 2 keer kerk toe. Ons kan elke dag God se Woord oopmaak. Die HERE praat so met ons. Om so al meer raak te sien wat die lieflikhede van die HERE is. Ons hoor en sien dan steeds weer die evangelie, die goede boodskap van Christus. So kan ons groei in die lewe met Hom wat ons meer liefde gee dan wie dan ook maar. As jy dit raaksien, soek jy steeds weer die kontak met Hom. Dan kan jy nie sonder nie. Dan wil naby die HERE wees. Sodat Hy en Sy woorde jou omring. So wil die Gees in en aan jou werk.

Dan is jy in die skuilplek waar die warmte van God se liefde jou omring.  Tuis wees by die HERE is so goed!

 

FOKUS OP DIE KONTAK MET DE HERE (III)

Moet oor niks bekommerd  wees nie, maar  maak in alles julle versoeke  deur gebed  en smeking met danksegging  aan God bekend.” Fil 4:6

 

Jy ken die HERE. Jy luister met eerbied en liefde na Sy stem. Na wat de Gees ons in die Bybel vertel en waarmee Hy ons aanspreek. Jy het Christus as jou Verlosser leer ken. Juis omdat jy raaksien dat jy jouself nie kan red nie. Jy sien die wonder van God se genade. Van Sy onverdiende liefde vir jou.

Dit sorg daarvoor dat ons vanuit ‘n ander lewenshouding leef. Ons staan nie krities teenoor die HERE en Sy Woord nie. Ons leer dan om die HERE in die gebed te soek. Ons doen dit vanuit die houding van dank. De Gees roep ons op om steeds weer dank te sê  in ons gebede.

Dit is naamlik ‘n onverdiende voorreg dat ons tot die HERE kan kom met ons hele lewe. Dat ons Hom kan smeek as dit om die moeilike dinge in ons lewe gaan. As ons nie meer weet hoe ons verder kan, mag ons na de HERE. Die HERE wat om Christus se werk in ons plek na ons luister.

Dit is goed om hieraan steeds weer te dink. Ons mag alles by die HERE as ons Vader bring. Nogtans nie as mense wat ondankbaar is nie. Nie as mense wat krities op die HERE is nie.

Ons het  deur ons eie lewe verdien dat die HERE nie na ons luister nie. Dat Hy ons nie red nie. Hoe groot jou nood, jou hartseer, jou probleme en rou ook al is nogtans mag jy dit by de Vader in die hemel bring. As jy dit doen sal die moeilike dinge nie ewig oor jou regeer nie. Dan kan dit nog so donker lyk maar tog luister die HERE na jou. Hy gee jou mos volgens Sy belofte hoop en toekoms! Ons het ook as ons hartseer en radeloos is deur Christus alle rede om die HERE te dank. Dat Hy ons as Vader vashou en dra is ‘n wonder van God se genade waarvoor Hy die dank verdien. Altyd!  

 

MEDIAPARK HILVERSUM EN EVOLUTIE

“Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.” Romeinen 3:9-11

 

Een grootschalig onderzoek hoe het toegaat bij de publieke omroep in ons land, heeft laten zien wat we eigenlijk al heel lang weten. Nu wordt het openlijk. Zeer velen die daar werken krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag. Ook als het gaat om seksualiteit.  Als je er mooi uitziet, vooral als vrouw, doe je er goed aan, om het in het Afrikaans te zeggen, om je bates te gebruiken om meer carrière te maken. Er wordt op de werkvloer op de man en de vrouw gespeeld. Er wordt gepest, negatief over anderen gesproken. Het moet allemaal kunnen en er moet niet moeilijk over gedaan worden. Het moet nu met onderzoeken en nieuwe procedures veranderd worden.

Een van de dingen die dit voorbeeld laat zien, is dat de evolutie een of ander menselijke fantasie is. De mens zou evolueren. De mens zou al beter worden. De mens zou van binnen een goede kern hebben die al meer uitgebouwd zou worden door evolutie. De meeste mensen zouden prima zijn. De evolutie doet in de tijd verder zijn goede werk. Vergeet het!

De werkelijkheid  van het mediapark, de werkelijkheid dat mensen jarenlang moeten procederen om een onrechtvaardige behandeling door de toeslagenaffaire enigszins goed te kunnen maken. De oorlogen die in de loop van de geschiedenis altijd weer doorgaan omdat mensen leven vanuit ‘we first’ en zoveel meer ellende die mensen elkaar blijven aandoen, laten zien dat de evolutie echt onzin is. Overal om je heen en de hele geschiedenis zie je dat wij als mensen doen wat we in Romeinen 1 lezen. Namelijk dat we de waarheid die van God op ons afkomt onderdrukken.

We hebben geen evolutie nodig, geen leven uit eigen kracht, maar wel om door de Geest veranderd te worden en tot Christus te komen en bij Hem het leven te zoeken. Dat wil niet zeggen dat christenen in het algemeen het zo goed doen. Er zijn velen die zich christen noemen maar niet met Christus leven. Bij het leven in liefde met God en daarom je laten veranderen door de Gees,t ligt de echt hoop voor je leven.

 

 

BANG VOOR GOD? (I)
“En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.” Gen 3:8-10
 
Een paar weken geleden schreef ik over eerbied en angst. Daarop kreeg ik meerdere reacties. Ook vragen. Je ziet hoe mensen er mee zitten en hoe het ook je leven kan beïnvloeden. Ik hoop daarom in de komende tijd in de Nederlandse meditaties er nog wat meer op in te gaan.
Eerst eens de vraag of angst bij het leven hoort. Bij het leven zoals God dat heeft gemaakt en bedoeld. Is God een soort tiran die alleen op controle uit is? Die angst gebruikt om mensen in Zijn gareel te houden zoals de dictator van Noord-Korea dat doet? Nee! God is die liefdevolle Vader die de mens als Zijn beeld en Zijn kind Zijn hart en liefde heeft gegeven. Voor de zondeval er geen angst! Je hoefde voor niets en niemand bang te zijn. Er waren geen vijanden. Als ze er zouden komen zou je ze kunnen herkennen aan hun tactiek. Dan was het een persoon die de mens wilde laten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Voor hem zou je bang moeten zijn en je kon zonder angst schuilen bij God als je Vader. De HEERE wil geen angst. Hij wil vrede. Hij wil dat vrede zonder angst op de aarde heerst.
Dan komt de zondeval. Dan zijn wij het als mensen die totaal onnodig de angst en de afstand in de wereld brengen. Je ziet in de verzen uit Genesis 3 hierboven, hoe er ineens angst voor God is. Je ziet later dat mensen van elkaar afstand nemen en met beschuldigingen komen. Dat er dieren zijn waar de mens bang voor moet zijn. Het leven wordt een leven waarin je moet uitkijken. Er dreigen gevaren. Niet door God in de wereld gebracht maar door ons.
Zo ontstaat ook de angst voor God. Omdat wij de vrede met Hem hebben verbroken. Gods oordeel ligt door ons over ons leven. Daarom zijn mensen als de Here Jezus terugkomt op de wolken ook juist zo bang. Lees maar eens Openbaring 6:12-17.
Is het nodig om nu in angst voor God te leven? Niet als je naar de HEERE vlucht met je leven. Dan verlost Hij ook van de angst en onzekerheid. Daarover volgende keer meer.

 

FOKUS OP DIE KONTAK MET DE HERE (II)

Groot is die HERE en besonder lofwaardig sy grootheid is ondeurgrondelik.” Psalm 145:3

 

Ons het gesien dat bid beteken dat jy skuld bely. Dat jy jou klein voor die HERE weet. Dat jy juis bely dat jy deur eie skuld hulpeloos is en dat jy nie sonder God se vergifnis en hulp kan nie. Jy kyk na die HERE. Jy sien raak hoe groot Hy is.

Dit maak duidelik dat die gebed nie net daar is om om vergifnis te vra nie. Dit is nie so dat ons lewe as God se kinders net op die vergifnis gerig is nie. Die vergifnis en die kom van Christus as die Verlosser is ‘n wonderlik groot daad van die HERE. Ons leef vanuit wat Christus aan die kruis verdien het en in Sy opstanding ons gewys het. Die verwondering daaroor en God se wysheid  daarin lees ons in 1 Korinthe 2:9 so: “Wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie – dit het God voorberei vir diegene wat Hom liefhet.”

As ons let op die skepping, op die natuur en ons weet dat die HERE die Skepper van alle dinge is. As ons daarop let dat die HERE goed is. Heeltemal goed. Dat Hy die bron is van alles wat goed is. As ons besef dat die HERE die Almagtige is. Ons kan nog soveel meer noem. Die HERE is so wonderlik, so goed, so wys, so heilig! Hy is soveel meer as die hele skepping.

As jy dit besef, gaan jy raaksien dat ook die lof op die HERE in ons gebede steeds weer ‘n plek verdien. Die Here Jesus het ook daardie lof ‘n plek gegee in ons daaglikse gebed: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” Matt 6:13

As ons die HERE so ken en so met Hom leef  leer ons tot Hom te bid om Homself. Dat Hy jou en my Vader wil wees is so goed en wonderlik. Hy verdien ons lof en eer.  

 

 

GODS WOORD LATEN STAAN

 

“Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.” Psalm 119:160

 

Je leest je Bijbel. Kan je er op aan dat de HEERE echt bedoelt wat Hij zegt en vertelt? Zijn Zijn woorden betrouwbaar? Of hebben we hele redeneringen en procedures nodig om te begrijpen wat de HEERE zegt. Natuurlijk helpt het om de grondtalen te kennen, natuurlijk helpt het om de geschiedenis en de gewoonten van de tijd te kennen, Dat zorgt ervoor dat je wat de HEERE zegt en vertelt nog scherper voor je ziet.

Niet zo lang terug sprak ik een collega, niet uit eigen kring, met wie ik in gesprek raakte over de Bijbel. Hij vertelde mij dat hij niet kon geloven dat God mensen oordeelt. Als het dan in bijvoorbeeld een Psalm over Gods oordeel gaat, zou het niet over mensen kunnen gaan. Zijn idee over God maakte dat onmogelijk. Dan is het niet de HEERE die ons vormt en leert wie de HEERE is. Dan zijn wij het die het denken beter dan de HEERE zelf  te weten.

Zo gaat het ook met allerlei ethische zaken. Mensen laten de Bijbel en daarmee God bijvoorbeeld buikspreken als we zeggen dat er ook buiten het huwelijk van een man en een vrouw seksuele relaties toegestaan moeten zijn. Dat kunnen wij  zo vinden maar dat vind je niet in Gods Woord. Dan ben je toch echt bezig om je boven God te verheffen. Dat heeft niets meer met een Schriftuurlijke, gereformeerde manier van uitleg van de Bijbel te maken.  Als er dan gezegd wordt dat je zomaar mensen beschuldigt, is dat niet waar. Je wilt niets liever dan dat we samen Gods wijsheid horen en ons leven daardoor laten vormen. Dat er echte bekering tot het volledige Woord van God komt omdat het Zijn zuivere stem is die we in de Bijbel vinden.  

 

 FOKUS OP DIE KONTAK MET DE HERE (I)

“Ek het gebid tot de HERE, my God; ek het bely en gesê: “Ag , my Heer,  U is die groot en ontsagwekkende God wat die verbond  en verbondstrou in stand hou vir hulle wat Hom liefhet en Sy gebooie nakom.  Ons het gesondig, ons het verkeerd  opgetree, ons het ons skuldig gemaak  en in opstand gekom. Ons het afgewyk van u gebooie en beslissings.” Daniël 9:4,5

 

 Die HERE is die God wat leef. Hy is die enigste God. Hy is dit wat die mense as Sy kinders geskep het. Hy is dit wat die volk Israel op ‘n sekere oomblik tot Sy volk gemaak het om daaruit die Verlosser te laat kom. Hy is dit wat juis as die Vader die kontak met Sy volk en met Sy kinders soek. Hy is dit wat graag wil dat ons in eerbied, liefde en afhanklikheid met Hom praat. Dat ons steeds weer bid. Dat ons so wys dat ons in afhanklikheid en onder Sy leiding wil leef.

Bid is nie dat ons iets sê wat dalk deur een of ander iets gehoor word nie. Bid is ook nie dat ons op daardie manier ons eie gevoelens woorde kan gee en ons daardeur beter voel. Bid is dat jy regtig praat met die enigste lewende God wat jou Vader en jou Verlosser wil wees.

Jy bid tot die God teenoor wie jy skuldig staan. So bid Daniël.  Ons ken Daniël as ‘n gelowige man. As iemand wat in geloof vir ons ‘n voorbeeld is. Nogtans weet hy hom saam met die volk skuldig voor God. Selfs as hy aan die verlede dink, weet hy hom saam met sy voorouers skuldig. Hy deel in die sonde van die volk in die verlede.  Ons leer daaruit o.a. dat ons  klein en skuldig voor die HERE staan. Ons kom nie by die HERE as mense wat geen vergifnis nodig het nie. Ons kom altyd by Hom as mense wat vergifnis nodig het en as ons daarom met ‘n hart vol liefde voor Hom vra, kry ons dit om Christus. Christus leer ons daarom ook elke dag om vergifnis vra. Dit is goed om by die HERE as jou Vader te kom vol eerbied en verwondering. Verwondering oor Sy liefde dat Hy jou weer wil vergewe.  

 

JEZUS DE VOORBIDDER (III)

 

“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”  Hebreeën 7:25

“Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1

 

 De Here Jezus, de Zoon van God die mens geworden is, is als Voorspraak ook onze Advocaat bij de Vader. Hij staat niet maar alleen tussen de gelovigen en God in. Hij is het die er juist voor de zondaars is die bij Hem vergeving en hulp zoeken. Hij kiest de kant van deze mensen. Hij heeft zich helemaal verbonden met zondaars die met hun schuld naar God gaan.

Het is de duivel die altijd weer probeert om jou en mij aan te klagen. Hij lijkt ook echt gelijk te hebben. Hij kan op al die verkeerde dingen in ons leven, tot vanuit de diepte van ons hart komen. Zoals de duivel dat deed bij de hogepriester Jozua in Zacharia 3. We lezen daarvan in Zacharia 3:1: “Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.” De hogepriester Jozua is een zondig mens. Hij moet net als alle hogepriesters elke dag een offer voor zichzelf brengen. Zoals wij elke dag om vergeving hebben te vragen. We lezen dat Jozua vuile kleren aan heeft. Zie vers 3.

Zonder een advocaat die met bewijzen komt die ons ontlasten is er alleen maar de veroordeling voor ons. Christus heeft Zijn leven in onze plaats gegeven om voor ons te verdienen dat elke zonde en schuld van ons afgenomen wordt.  Hij wordt tot een brok zonde gemaakt om voor wie tot Hem komt de Advocaat te zijn. Hij kan de Vader laten zien dat Hij ook voor jou en mij, als mensen die het bij Christus zoeken, de straf gedragen heeft. Zijn zondeloze leven wordt ons dan als sneeuwwitte kleren aangetrokken. Dat Christus voor ons opkomt, houdt de duivel buiten. Dat zorgt ervoor dat de Vader ons met liefde ontvangt alsof wij nooit een zonde hebben gedaan. Christus als jouw Voorspraak hebben is onmisbaar.

 

FOKUS OP DIE HERE (IV)

“In my hart koester ek U Woord sodat ek nie teen U sondig nie.” Psalm 119:11

 

Die woorde hierbo vanuit Psalm 119 is woorde wat die liefdesverhouding met die HERE weergee. Jy luister na God se woorde, jy lees God se Woord. Jy doen dit op s’n manier dat jy dit as God se woorde koester. Omdat dit die suiwer woorde van God is. Jy koester hulle  in jou hart. Dit beteken dat jy hulle hoor en lees om hierdie woorde in jou hart te bewaar. Om die woorde so in jou hart te hê dat jy hulle soveel moontlik kan herinner. Dat hulle in jou hart gaan werk as die woorde wat jou naby God bring. As woorde wat jou tot Christus bring vol van verwondering, vol van afhanklikheid, vol van die verlange om God se wil te doen. Om jou aan Hom oor te gee.

Ons lees daarvan ook op ander plekke in die Bybel. Ek gee twee voorbeelde vanuit die Nuwe Testament:

1.    Die skaapwagters kom by die Here Jesus wat in die krip lê. Hulle vertel wat in die veld gebeur het. Wat die engele gesê en gesing het. Ons lees dan: “Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het, maar Maria  het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink.” Lukas 2;18,19

2. Ons lees in Openbaring 1: “Gelukkig is die een wat dit voorlees, en ook hulle wat die woorde van die profesie  hoor, en vashou aan dit wat geskryf staan, want die bestemde tyd is naby.” vs 3

God se Woord lees, na Sy woorde luister om daaruit te leef. Om in jou hart al hoe meer die inhoud van God se Woord hê om in liefde Christus te volg. Om al hoe meer God se hart raak te sien in jou hele lewe. God se woorde begin in jou lewe skitter omdat dit die HEERE se woorde is.

 

JEZUS DE VOORBIDDER (II)

 

“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”  Hebreeën 7:25

“Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1

 

De Here Jezus is actief voor Gods kinderen in de hemel. Hij is niet iemand die na Zijn werk op aarde is gaan rusten. Zijn hart is bij wie Hem zoekt als de belangrijkste die het voor je opneemt in de hemel.

Dat Christus nu en altijd weer met de mensen verbonden is die juist Zijn voorspraak bij de Vader zoeken, lezen we zo mooi in Hebreeën 7.  Daar lezen we dat Christus altijd  voor wie bij Hem hulp zoekt, leeft en pleit. Hij leeft en pleit voor mensen die eigen schuld en hulpeloosheid zien. Hij doet dat altijd voor wie erkent dat hij of zij het in het leven niet redt. Voor wie erkent  dat hij of zij gered moet worden van het oordeel van God dat jij verdiend hebt.

Daar sta ik nadat ik dingen gedaan en gevoeld heb die slecht waren. Daar sta ik nadat bepaalde woorden of gebeurtenissen mij hebben laten zien hoe diep verkeerde dingen in mijn leven zitten. Hoe er in mijn hart dingen ronddolen die mij terecht schuldig laten voelen. Tegenover God in de eerste plaats maar ook tegenover mensen om mij heen.  Hoe er bij jou negatieve gedachten zijn tegen  mensen die over de wereld dolen en een veilige plaats zoeken. Dan denk je misschien:  laat ze wegblijven want ze bedreigen mijn rust en welvaart. Wat een verschrikkelijk egoïsme. Dat is op geen manier goed te praten is en toch komt het gevoel in je op.

Elke dag  zijn er weer dingen waarvoor ik vergeving nodig heb. Ieder van ons!  Toch pleit Christus altijd weer voor mij als ik mijn zonden bij Hem breng. Als ik mijn hulpeloosheid en reddeloosheid bij Hem breng. Ik ben door Gods genade nooit te min voor Christus dat Hij voor mij wil pleiten. Daarom wil ik Hem aanbidden en leven voor Hem en mijn naaste. Niet voor mijn belangen maar om een ander hulp te geven omdat Christus zelfs mij hulp geeft en voor mij een plaats in Gods Koninkrijk gemaakt heeft.

 

FOKUS OP DIE HERE (III)

“En daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as ‘n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die Woord van God – die Woord wat werksaam is in julle wat glo.” 1 Tessalonisense 2:13

 

Paulus het die mense in Tessalonika vertel dat Jesus Christus die enigste Verlosser is. Om deur Hom  van God se toekomstige oordeel verlos te word. Paulus en sy helpers het vertel dat Christus gekom het soos God Hom in die Ou Testament beloof het. Hy het deur die Gees gelei vertel wat God se wil vir hulle lewe is.

Paulus het God se Woord verkondig om ander mense daarmee aan te spreek. Dit is dan nie Paulus wat praat nie. Hy gee deur wat die HERE self sê. Jy sien hier hoe in de Bybel wat God se Woord is dit die HERE is wat ons aanspreek. Wat ons oproep om ons tot Christus  om te keer. Wanneer ons so luister, as ons so die Bybel lees en die woorde as Woord van God ontvang, gaan die Woord ook in ons werk. Dan hoor ons nie net die woorde wat tot ons kom nie. Dan leer die Gees om regtig te luister. Om raak te sien dat dit nie net woorde is nie maar dat dit die HERE self is wat in die woorde by ons is en in ons wil werk. Dit is die manier waarop die Heilige Gees met God se Woord werk. Dan is die Woord werksaam in ons lewe. Dan is dit die Gees wat besig is om ons te verander. Om nie te luister na die stem van ons sondige hart nie maar om al meer te luister na die HERE en so die verkeerde gedagtes en verlangens in ons lewe dood te maak. So word ons deur die Gees lewend. So leer ons vir Christus leef en daarin ons vreugde vind. Hoe belangrik is dit om so altyd te let op de HERE en wat Hy ons in Sy Woord vir ons sê. Hoe goed is dit om so elke dag die Woord te lees en na die HERE self te luister.

 

 

JEZUS DE VOORBIDDER

 

“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”  Hebreeën 7:25

 

Is de Here Jezus nog actief in de hemel? Hij regeert vanuit de hemel. Hij zit aan Gods rechterhand om zo te regeren dat Gods plan verder uitgevoerd wordt. Dat is iets wat we waarschijnlijk goed voor ogen hebben.

Maar werkt de Here Jezus, werkt de Zoon van God als Verlosser nu en tot Zijn terugkeer op de wolken nog voor ons persoonlijk? Wanneer je daarover praat, wordt het vaak wat stil. De Here Jezus Christus heeft toch aan het kruis geleden en daar uitgeroepen: Het is volbracht? Wie in liefde voor God leeft, is toch rechtvaardig voor God?  Dat is zo en toch betekent het niet dat Christus vandaag niet meer uit liefde echt voor ons aan het werk is in de hemel.

Hij is het die elke dag voor de gelovigen pleit in de hemel. Hij is het, die voor wie met zijn of haar hart bidt om vergeving, het opneemt bij de Vader. Hij wijst voor hen steeds weer op het werk dat Hij gedaan heeft. Dat Hij volbracht heeft.  Zo worden Gods kinderen die om vergeving en hulp vragen door Christus voorbede bij de Vader vergeven en geholpen.

Je ziet daarin hoe het hart van de Zoon van God klopt voor wie tot Hem vlucht en met Hem wil leven. Je ziet hierin de liefde van de Vader voor de Zoon en voor wie tot de Zoon komen als hun Redder en Heer. Wat is het goed om te zien hoe het werk van Christus elke dag door de Zoon en de Vader wordt toegepast en hoe de Geest ons zo steeds weer Gods liefde en hulp laat zien. Elke dag is er zonde in ons leven en de Zoon slaat geen dag over om voor hen te pleiten die dit met hun hart bij de Vader in gebed brengen.  

 

FOKUS OP DIE HERE (II)

Gelukkig die mens wat nie die raad van die goddeloses volg, nie op die pad van die sondaars geen staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die HERE en Sy wet dag en nag mymerend prewel.” Psalm 1:1,2

 

Waar vind jy die sin en doelwit van jou lewe? Wanneer is ‘n mens regtig gelukkig? ‘n Geluk wat niemand van jou af kan neem nie. Jy gaan die regte geluk en sinvolheid van die lewe nie vind as jy dit by goddeloses soek nie. By mense wat los van God wil  leef. Mense wat outonoom wil wees. Mense wat hulle nie aan God wil bind nie maar onafhanklik self hul besluite wil neem. Mense wat so wil leef dat hulle op die troon van hul eie lewe kan sit.

Ons vind nie die blywende geluk as ons dit soek by sondaars nie. By mense wat volgens die verlangens en idees van hul eie hart wil leef. Uit ons hart kom juis die verkeerde dinge. Veral as ons saam met ander mense wat so dink en voel as ons vriende begin leef.

Ons vind nie die ware geluk nie as ons ons vreugde wil vind by mense wat met die HERE en Sy Woord spot nie. Mense wat ‘n lewe volgens God se Woord  snaaks en veragtelik vind. Wat graag sleg oor Christus en Sy kerk praat. Dit kan mense wees wat deur mense geëer word  nogtans vind jy by hulle nie ‘n ewige gelukkige lewe nie. Hulle kom in God se oordeel en word vir altyd ongelukkig.

By Christus, by die HERE vind jy die geluk wat niemand stukkend kan maak nie. Sy wet is goed en heilig. Nie om die reëls en die gebooie self nie. Maar omdat dit die gebooie van die een God is wat regtig goed is en in wie niks wat kwaad is, gevind kan word nie.

 

WELKE JEZUS?

 

“En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonkals het geluid van vele wateren.” Openbaring 1:13-15

 

Jezus. Een naam die we veel horen. Tot in stop en scheldwoorden toe. Wie is Hij eigenlijk? Met opzet gebruik ik het woord is. Het gaat er namelijk om dat we verbonden zijn met de echte Jezus. Jezus zoals Hij nu leeft en vroeger op aarde geleefd heeft. Het gaat niet om het idee dat mensen  over Jezus hebben. Dan zijn we namelijk bezig om ons eigen beeld van Jezus Christus en van God te maken en te volgen. Dan wordt dat beeld vooral bepaald hoe wij dat graag willen hebben vanuit de tijd en de omstandigheden waarin wij leven.

We moeten goed bedenken dat Jezus leeft! Dat Hij echt een persoon is die wij niet kunnen veranderen. Wij kunnen ons een liefelingsbeeld van Jezus maken of juist een heel negatief beeld omdat je je er tegen wil afzetten. Dat maakt de Here Jezus Christus gelukkig niet anders. Hij is wie Hij is. Dat blijft Hij voor eeuwig. In Hem is echt onnaspeurlijke rijkdom zoals we dat in Efeze 3:8 lezen. Hij is zelfs meer dan wij over Hem in de Bijbel lezen. Meer maar niet anders.

Hij is in ieder geval niet  iemand die ik maar rond kan sturen en gebruiken zoals ik het in mijn omstandigheden maar wil. Hij de geweldige Verlosser voor wie zijn of haar leven in Zijn machtige handen legt. Hij is  de Persoon die boven alles uitstijgt. De Machtige die Zijn macht ook uitstraalt. Hij is het die het meeste over de hel gesproken heeft. Hij is de machtige heerser die hen die onrecht liefhebben en die daar hun leven mee vullen een plaats in de hel geeft. Gelukkig is de hel niet leeg want dan zouden zij die over lijken gaan in deze wereld ongestraft dit kunnen doen. Christus herstelt het recht. Christus is de zondeloze aan wie we ons leven echt kunnen toevertrouwen en dan mogen we weten dat het goed komt.

 

FOKUS OP DIE HERE

“Die begin van wysheid is ontsag vir die HERE.” Psalm 111:10

 

Ons het ons aandag in die meditasies van die begin van hierdie jaar op God se Woord gerig. Op die Bybel wat die Gees ons gegee het. Waar die Gees ons God se woorde laat hoor. Die laaste is van die grootste belang vir ons lewe. Ook van die grootste belang hoe ons die Bybel lees. Wat die waarde en gevolge daarvan is in ons eie lewe.

Dit wat ons in die Bybel lees, kom van die HERE. Dit is nie woorde van ‘n belangrike persoon nie. Dit is nie woorde wat ons kan oorweeg omdat dit al baie eeue as waardevolle woorde erken word nie. Die woorde in die Bybel is nie ‘n ding wat by ons etiese oorwegings in die lewe ook een rol kan speel nie.

As ons die Bybel lees is dit die HERE self wat Sy stem laat hoor. Hy praat met ons. Hy vertel wie Hy is, hoe Hy ons wil verlos, wat die goeie norme vir die lewe is. As ons die Bybel lees, moet ons steeds weer kies. Glo ons die HERE op Sy Woord?  Wil ons in liefde gehoorsaam wees aan Sy stem? Sy stem die in die Bybel suiwer tot ons kom. Die Bybel is nie net ‘n boek, ook nie net ‘n belangrike boek nie. Dit is God se stem wat tot ons kom en jy en ek is wys as ons met eerbied na daardie stem luister. Dit gaan eintlik nie om die Bybel nie maar om die HERE. As jy wys wil word dan leef jy vanuit ontsag, vanuit eerbied vir die HERE. Eerbied vir Christus as jou goeie Herder. Ook as Hy jou in Sy Woord ‘n pad wys wat jy nie wil gaan nie. Wat vir jou nie goed voel nie. My gevoel verdien dan nie ontsag nie maar die HERE wat so baie wyser is as ek is. Die wysheid van die goeie God is bo alles in my lewe. Hy verdien dit as die enigste God. As die Vader van ons Verlosser Jesus Christus.

 

DE GROOTSTE RIJKDOM

“Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen”.

 

Ben nog bezig om de indrukken van de vorige week te laten bezinken en te verwerken.  Om te beseffen hoe de geest van de tijd een invloed op mensen heeft. Dat merk je bij jezelf en dat merk je als je met andere mensen in gesprek bent.

Dat zet je o.a. voor de vraag; Wat is mijn waardigheid en mijn rijkdom?  Juist dat je zelf iemand bent en dat als dat afgebroken wordt je eigenlijk niets meer bent, speelt een grote rol in onze tijd. Je moet goed en mooi lijken. Je leven moet positief zijn. Dat beeld moet je uitstralen in je contacten. Op sociale media. Je hebt steeds weer likes nodig om je goed te kunnen voelen. Je hebt steeds weer schouderklopjes nodig. Als dat wegvalt, voelen mensen dat hun waardigheid, hun reden om te leven wegvalt. Tot in opvoeding toe moeten er vooral complimenten gegeven worden want anders zou iemand zich wel eens niet goed kunnen voelen. Wanneer er dan  toch kritiek en tegenslag komt, valt het leven van iemand als een kaartenhuis in elkaar. Dan zie je het niet meer zitten. Dan komen de donkere gedachten.

Wat is het belangrijk dat we elkaar leren dat niet onze waardigheid, niet wat voor ons goed voelt het belangrijkste is. Dat de grond van ons leven niet dit is want dan komt het moment dat alles onder je voeten wegglijdt. De Geest laat door Paulus horen dat  dat de echte rijkdom van je leven in Christus te vinden is. Een rijkdom zo groot dat het niet te tellen is. Zelfs het meest intense menselijke onderzoek kan niet omschrijven hoe groot de rijkdom is die je in Christus vindt. Het is altijd meer dan wat wij ontdekken en kunnen beschrijven. Daarom is leven met Christus zo belangrijk en goed. Ook als het moeilijk is. Hij is dan het fundament waarop je altijd kunt blijven staan.

 

EERBIED EN ANGST

“En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt.” Exodus 20: 18-20

 

We leven in een samenleving met veel angst. Veel angst om dingen te verliezen. Ook een samenleving waarin geloven door velen gezien wordt om een vorm van angst. Je doet dingen omdat je bang voor God bent. Je laat je knechten door een God die jou bedreigt en daarom laat je je in je vrijheid inperken. Is het zo dat de HEERE de God is die jou en mij angst wil leren. Heel opmerkelijk is wat we in de tekst lezen die hierboven staat. Het zijn woorden van het volk en in antwoord daarop woorden van God door Mozes. Het wordt gezegd net nadat God op een heel indrukwekkende manier de 10 geboden aan Zijn volk heeft laten horen.

We lezen dat het volk sidderden. In het Hebreeuws vinden we in vers 20 twee woorden die veel op elkaar lijken. Eerst wordt er gezegd dat ze niet moeten bevreesd moeten zijn. Er is dus geen reden tot angst. Even verderop staat juist dat de vreze voor God goed is. Hoe zit dat?

Wie het hart van God ziet en ziet hoe goed en liefdevol Gods geboden zijn, heeft geen reden om bang voor God te zijn. Je mag Christus in geloof omhelzen en God als je Vader kennen. De Geest geeft je dat je wil leven volgens Gods geboden en dat je leert vechten tegen de zonden in je leven. Dan is er in jou de vreze voor God. Dat is geen angst. Dat is diepe eerbied en verwondering voor God. Je ziet hoe goed, hoe heilig, hoe groot Hij is. Vanuit eerbied wil je in Zijn dienst leven. Eerbied voor Hem gaat je leven dan al meer stempelen. Je zoekt de vertrouwelijke omgang met Hem. Niet uit angst maar uit liefde vol van eerbied.   

 

FOKUS OP GOD SE WOORD (IV)

“Nadat Hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke Majesteit die stem tot Hom laat kom het wat sê: “Hy is My Seun, My geliefde Seun, in wie Ek My verbly,” het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met Hom op die heilige berg was.”  2 Petrus 1:17,18

 

Die Bybel is God se Woord. Vanuit die Bybel kom die evangelie na ons toe. Wat is nou die kern van God se boodskap in die Bybel? As ek daardie vraag vra, moet ons mooi bedink dat ook alles wat rondom die kern vertel word God se Woord is. Wie ‘n christen is, is iemand wat in alle dinge volgens God se Woord wil leef. Wie ‘n christen is, is iemand wat al God se woorde en dade wil ken en daaruit leef. Die kern van God se boodskap sit nie ‘n streep deur al die ander dinge nie.

As ons dit gesê het, is dit goed om te sien wat dan die goeie boodskap is. Die goeie boodskap kan nie sonder die slegte nuus oor wat ons as mense gedoen het nie.

Die kernboodskap van die HERE is die volgende:

De HERE is die Skepper van alle dinge. Hy het alles goed gemaak. Ook die mens as Sy beeld. Ons is dit wat God se mooi werk stukkend gemaak het.  Ons kies teen die goeie God en maak Sy skepping vuil. Ons verpes, bederf God se werk. Die spesiale is nou dat God ondanks wat ons gedoen het vir ons die Verlosser gee wat ons van die oordeel wat ons oor ons gehaal het, wil verlos. Wie na die Verlosser Jesus Christus kom en eie skuld bely, is gered van die oordeel. Wie so tot Christus gaan, sal deel in die toekoms wat Christus verdien het. Die nuwe aarde wat sonder enige gevolg van die sonde is.

Die evangelie is as jy dit baie kot sê:

God het alles goed gemaak, ons het dit stukkend gemaak en Jezus Christus het alles weer reg gemaak.  

 

ONZEKERHEID

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” Joh 6:37

 

Is er rede tot onzekerheid als je tot Christus komt? Wanneer je bij Christus de redding van je leven zoekt. Dan kun je denken dat de vergeving en het eeuwige leven dat Christus geeft er nooit voor jou kan zijn. Je hoort wel de belofte naar je toekomen, de uitnodiging om tot Christus te komen. Maar dat kan nooit voor jou zijn. Dat is echt te hoog gegrepen.

Je hebt in je leven echt teveel zonden gedaan. Je bent nu echt niet ver genoeg gevorderd om voor vergeving en verlossing in aanmerking te komen. Het is echt niet voor jou. Dat kan niet. Je wil wel en je ziet je nood en schuld wel maar het kan gewoon niet voor jou zijn. Als jouw sterfbed komt, is er echt geen redding. Er zijn ook nog mensen die je in dat soort gevoelens stimuleren.

Er is er een die veel meer is dan alle mensen. Ook als mensen die zo vroom en bekeerd zijn dat ze zich eigenlijk beter voelen dan jou. Dat is de Here Jezus. Hij zegt “wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.” Wie met zijn of haar hart tot Christus komt,hoe groot je schuld ook is, die wordt door Christus in Zijn armen gesloten. Dat mag je geloven. God is eerlijk in wat Hij zegt en belooft. Die eerlijkheid vraagt om geloof. Om niet te twijfelen aan de HEERE al kun je Zijn liefde voor jou niet voorstellen.

Is mijn geloof dan sterk genoeg om Christus vast te houden? Nee! Mijn keuze is niet sterk genoeg. Mijn redding is niet mijn werk. Ik grijp Christus door Gods kracht vast. Dan ga ik door het leven en mijn hand verslapt. De gevaren en verleidingen komen op mij af. Hoe moet ik het volhouden? Hoe blijf ik zeker van een leven met Christus? Dan merk ik dat het Christus is die vasthoudt. Dan merk ik dat de Geest me weer bij Christus brengt, dat de Vader Zijn armen onder en om mij houdt. Je mag komen en het is de HEERE die je dan in Zijn liefde draagt. Het is genade en genade alleen. Jij kunt niet zeker zijn in eigen kracht maar wel in de kracht van God die beloofd heeft dat wie tot Hem komt niet uitwerpen zal. Zeker niet in mijzelf maar in de HEERE!! Dan is het echt zeker!

 

FOKUS OP GOD SE WOORD (III)

 

“Nadat Hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke Majesteit die stem tot Hom laat kom het wat sê: “Hy is My Seun, My geliefde Seun, in wie Ek My verbly,” het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met Hom op die heilige berg was.”

 

 Ons praat dikwels daaroor dat mense meer moet lees. Veral meer Bybel moet lees. Meer gerig wees op God se Woord deur elke dag weer te lees en om so meer kennis van God se Woord te kry. As ek my Bybel lees,  lees ek baie min die oproep om te lees. Ander gebruik dit om te sê dat dit dus glad nie nodig is nie.

Dit is baie belangrik om te besef wat die omstandighede in die tyd van die Bybel was. Mense het toe nie boeke gehad nie. Die boekrolle wat daar was, was in die tempel en later in die sinagoges. Dit was nie moontlik dat elkeen ‘n Bybel in sy eie huis sou hê nie.  Papier soos ons dit ken was nog nie aanwesig nie.

Wat beteken dit vir ons gerig wees op God se Woord in ons tyd? Dat ons met ‘n hart van liefde vir Christus en Sy Woord die Bybel begin lees. Elke dag. Ons moet bedink dat die woord lees nie so baie in die Bybel staan. Ons lees wel steeds weer dat ons na God se Woord moet luister. Dat ons dit nodig het om God se stem te hoor om daardeur die HERE te leer ken. Al hoe meer. Dat ons God se woorde in ons hart moet bewaar om daaruit te leef. Die omstandighede is anders maar die daaglikse omgang met die HERE is dit waartoe die Gees ons oproep. Byvoorbeeld in Psalm 105: “”Soek die HERE en Sy krag,  soek voortdurend Sy teenwoordigheid op. Roep die wonders wat Hy gedoen het in herinnering, Sy tekens en die oordele van Sy mond.” vs 4,5

Die oproep om te hoor en te luister, is vandag dat ons hoor, lees en so luister na God se stem die suiwer in die Bybel klink. Die Bybel is God se Woord, Sy stem. Die onmisbare stem vir elke dag.

 

ONBEKEERD EN TOCH BEKEERD?

“Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.” 1 Johannes 1:6

 

Ik las deze dagen een artikel waar de bewering werd gedaan dat ik en anderen zouden zeggen dat je onbekeerd toch bekeerd bent. Dat je dus ongelovig gelovig en behouden kunt zijn. Ik kom op dat artikel later nog uitgebreider terug. Het ging er hier ook niet om dat als je  in het leven met Christus altijd weer je zonden ziet waartegen je jouw leven lang hebt te strijden. Het zou zo zijn dat wij leren dat je zonder bekering bij Christus als je Verlosser en God kunt horen.

Als we dat zouden leren, zouden we grote dwaalleeraars zijn waar je niet bij mag horen. Dan zouden de fundamenten van het evangelie aangetast worden. Dan zouden we leren en leven in strijd met wat de HEERE ons leert. Wanneer wij ons eigen zondige hart volgen, leven we in de duisternis. Dan zijn we onverschillig en als we dan “geloven” is het als een soort verzekering die we op het laatst van ons leven even kunnen vastgrijpen. Dat heeft werkelijk niets met het echte geloof te maken. Dat echte geloof is dat ik mijn eigen zondigheid leer haten, mijn zonden met verdriet daarover tegenover God belijdt. In verwondering Christus als mijn Verlosser aangrijp. Hij is me zo lief geworden omdat ik niet begrijp dat Hij zelfs voor mij heeft willen sterven. Wel moeten we bedenken dat Gods belofte staat dat we tot Christus mogen komen. Dat als we geloven, als we door de Geest Gods belofte met liefde aannemen we echt uit die rust en zekerheid mogen leven. De HEERE laat geen echte bidder staan. Zijn belofte is vast en zeker.

Je bent nooit onbekeerd bekeerd, je bent niet als je in de zonde leeft gelovig. We mogen tot Christus komen en de Geest wil op het gebed ons het geloof geven waarin we Christus omhelzen. In verwonderende liefde tot God.  

 

FOKUS OP GOD SE WOORD (II)

“Julle doen die regte ding as julle daarop (die Skrif) fokus, , soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte.” 2 Petrus 1:19

 

Ons gaan verder met sommerso enkele dinge wys waarin die Gees deur die Woord ons hoop en uitsig gee:

Ons het die kwaad in God se goeie skepping gebring. Ons het besluit om die HEERE wat net die goeie pad vir ons wys ongehoorsaam te word. Dit terwyl net God se liefde en goedheid ons omring het. Ons lees dit in Genesis 3. Ondanks wat ons gedoen het, het God die Verlosser na die wêreld gestuur om daarvoor te sorg dat wie tot Christus vlug, leer om gehoorsaam te wil wees aan die Vader in die hemel en nie aan ons eie hart nie. Christus het verdien dat wie met Hom in liefde verbonde is op die nuwe aarde nie anders kan doen as om met liefde God gehoorsaam te wees. Sien Openbaring 21:27

‘n Gevolg van die kies vir die duiwel en die sonde was dat mense mekaar begin doodmaak. Moord en oorlog kom op die aarde. Christus se werk vir God se kinders sorg daarvoor dat op die nuwe aarde daar nog net vrede sal wees. Nog net dat mense mekaar in liefde behandel. Almal wat die verkeerde doen, is dan van die aarde af! Sien o.a. Openbaring 22:15

Ons het die vloek oor die aarde gebring. Met al die slegte gevolge daarvan. Sien Gen 3:17-19. Christus het daarvoor gesorg dat wie homself verloën en tot Hom kom, mag weet dat  op die nuwe aarde dit so sal wees: ‘Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees en Sy diensknegte sal Hom dien. Hulle sal Sy aangesig sien, en Sy Naam is op hulle voorkoppe.” Openbaring 22;3,4

Die duiwel het die mens verlei. Die woord duiwel beteken verleier. Hy is die Satan. Die woord satan beteken teenstander. Die duiwel is God se groot teenstander. Hy kan na Christus se terugkeer op aarde nie meer op die aarde kom nie! Hy is deur Christus verslaan en word by Sy terugkeer vir altyd in die hel opgesluit. Sien Openbaring 20:1-10

Die HEERE is so goed dat Hy ons die heerlike onverdiende lewe wil gee. Vir God se kinders op aarde kan die lewe net beter word!

 

GOED GENOEG?

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” Joh 6:37

 

Ben ik goed genoeg voor de HEERE? Is er voor mij echt vrijspraak als ik bij mijn sterven voor God kom te staan? Kan ik echt tot Christus komen? Is Gods belofte er ook echt voor mij en voor jouw?

Het zijn vragen die mensen bezighouden. Het zijn vragen die mensen wordt aangepraat. Wij kunnen op verschillende manieren redenen hebben om te denken dat het niet voor ons is. De eerste reden kan zijn dat we ons echt te slecht voelen. Dat we ons niet kunnen voorstellen dat er voor ons nog vergeving is. Dat God ons nog zal aannemen als Zijn gered kind. Wanneer je op jezelf let kun je niet tot een andere conclusie komen. Wie zegt dat hij of zij echt wel goed genoeg is, kent zichzelf en kent ook God niet.

Hierbij is ook heel belangrijk om echt te erkennen dat jij en ik niets beter zijn dan allerlei misdadigers op deze wereld. Soms voelen mensen zich toch beter. Ze zeggen dan: dat zou ik nooit doen, zo slecht ben ik niet. Echt wij zijn in ons hart uit onszelf net zo slecht als die slechte mensen die we meemaken.  Ik ben niet goed genoeg van mijzelf om door God aangenomen te worden. Ik kan mezelf ook niet goed genoeg maken hoe fatsoenlijk mijn leven ook lijkt.

Dan zijn er de mensen die zeggen dat je altijd moet twijfelen behalve als God je op een bijzondere manier laat weten dat je bij Hem mag horen. Nergens in de Bijbel leert de Geest ons dat.

Je mag tot Christus komen en dan wijst de HEERE je nooit af. Als je zo komt en in Gods armen gesloten wordt, wil je al meer volgens Gods wil leven. Als je tot Christus komt, besef je later dat het Gods werk van liefde en genade in je was. Nooit zegt Christus dat je niet komen mag. Hij roept je juist in liefde. Gods belofte komt tot je om aangenomen te worden. Dan ben je goed genoeg door Christus werk in jouw plaats. Alles Gods werk!

 

FOKUS OP GOD SE WOORD (I)

“Julle doen die regte ding as julle daarop (die Skrif) fokus,  soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte.” 2 Petrus 1:19

 

Die HERE het ons ’n nuwe jaar gegee. Ek mag meer as 66 jaar op God se wêreld leef. Nogtans is dit elke nuwe jaar weer so dat ek aan die begin van die jaar planne maak waar ek meer dan jaar vir nodig het om dit kan uit te voer.  Dit terwyl steeds weer nuwe planne ontstaan. Hierdie jaar is dit nie anderste nie.

Ek hoop hierdie jaar in Afrikaanse meditasies  te wys hoe helder lig vir ons vanuit God se Woord skyn. Hoe heerlik dit is om jou Bybel te kan en mag lees. Hoe groot die voorreg is dat die HERE ons Sy Woord in die Bybel gegee het. Watter die omstandighede ook al in ons lewe is. Hoe moeilik dit ook is, hoe jy ook bedreig word, hoe groot die onreg rondom jou en my ook is.

Laat ek sommerso enkele dinge wys waarin die Gees deur die Woord ons hoop en uitsig gee:

God is goed. Hy is die Skepper. Hy skep die aarde. Alles is goed. (Gen 1:31). Ons sorg vir dood en ellende. Die lewe op aarde word donker. Die HERE sorg deur Christus dat die nuwe aarde kom. (Openbaring 21)

Hy sorg dat die donker word afgewissel deur die lig (Gen 1:5) – Hy sorg daarvoor dat op die nuwe aarde die duisternis heeltemal verdwyn het.  (Openbaring 22:5)

Die HERE sorg dat Sy skepping tot Sy doelwit kom. Dat ons deur die geloof daarin mag deel. In die paradys staan die boom van die lewe. (Gen 2:9). Op die nuwe aarde staan ook die boom van die lewe. (Openbaring 22:2) Die verskil met die paradys is dat op die nuwe aarde nie meer die boom van kennis van goed en kwaad staan nie. Op die nuwe aarde is verleiding nie meer moontlik nie. Gods se kinders leef daar sonder enige gevaar van verleiding. Die duiwel kan nie meer daar kom nie.

Die HERE kom by die mense as sy kinders. (Gen 2:8) Ons neem deur die eet van de boom van kennis van goed en kwaad afstand van die Here God. (Gen 3). Deur Christus als die Verlosser kom God se kinders op die nuwe aarde waar die HERE in vrede altyd onder Sy volk is. Openbaring 21:3. Volgende keer verder.  

 

OPHOUDEN OM PROBLEMEN TE MAKEN!

“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Romeinen 11:33

 

Het nieuwe jaar is net begonnen. Het is goed om te weten dat de HEERE niet de God is voor bepaalde jaren. Hij is de eeuwige God. Hij is ook de onveranderlijke God. Dat betekent dat je op Hem aan kunt. Dat betekent dat Hij nooit iemand of een situatie oneerlijk behandeld. Hij blijft altijd dezelfde. Bij Hem is er ook geen ontwikkeling nodig. Hij is het die altijd met Goddelijke wijsheid naar de wereld en naar ons als mensen kijkt. Daarom kunnen wij ook in alle omstandigheden en in alle tijden naar de HEERE kijken en naar Hem luisteren. Hij wijst ons daarin altijd de goede weg.

De HEERE is de volmaakte God bij wie er geen ontwikkeling nodig is, nooit staat Hij voor omstandigheden waar Hij geen raad mee weet. Op een heel mooie manier lees je dat bijvoorbeeld in Romeinen 11: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” Romeinen 11:33-36

Een van onze problemen is vaak dat wij problemen maken van wat de Geest ons in Gods Woord leert. In plaats van ons toevertrouwen aan wat de HEERE zegt, komen wij met allerlei problemen en met bezwaren. Zo voeden we de tegenstand tegen de wil van God in ons leven. Wat verspelen we veel tijd, papier en tijd om steeds maar weer bezwaren te gaan bespreken die wij hebben tegen wat de HEERE zegt. Wij voelen onszelf zo wijs en belangrijk. Laten we ons in het nieuwe jaar erin oefenen om dit niet te doen en ons aan de HEERE en Zijn wijsheid toe te vertrouwen. Dan kunnen we liefdevol groeien in het leven met de Christus. Wat zijn we vaak bezig om op afstand van Christus te blijven omdat we onszelf, onze cultuur en onze tijd zo belangrijk vinden. Alsof onze wijsheid met de eeuwen groeit en we het steeds beter gaan weten. Een soort torenbouw van Babel die leven als beeld van God in de weg staat. Laten we ons overgeven aan Gods wijsheid en ons daarin oefenen.

 

DIE VERLOSSER VANUIT DIE LAND VAN DIE HEIDENE (VI slot)

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

Die gehoorsaamheid, die Verlosser en Middelaar wees vanaf Jesus Christus se ontvangenis in die maagd Maria het ‘n baie groot betekenis vir die doop. Dit wys ook dat die doop van kinders, van babas dit is wat volgens God se wil is. Want hoekom is Jesus nie deur die sondige mens Josef by Maria verwek nie maar het die Heilige Gees dit gedoen? Om daarvoor te sorg dat Jesus ‘n sondelose mens sou wees wat nie deur eie sonde deel aan Adam se sonde sou hê soos ons dit wel het. Om so daarvoor te sorg dat die Seun van God wat mens geword het ook die erfsonde, ook die skuld van Adam se sondes waarin ons deel regtig op Hom neem. Dit is nie deel van Hom nie maar Hy laai dit op Hom om dit dan vir die gelowiges met Sy sondelose lewe en Sy leiding te bedek. Hy lê dit dan oor jou lewe sodat Vader in die hemel as jy voor Sy troon staan Jesus se sondelose lewe oor jou sien lê en jou nie vanweë jou sondes hoef te veroordeel nie.

Dink nou weer aan die doop. Wat help die doop nou so ‘n klein babatjie wat nog nie weet wat met hom of haar gebeur? Die doop beteken en wys dat die Drie-enige God  se belofte by die doop is dat Christus ook vir jou erfsonde en die sondes wat jy aan die begin van jou lewe doen, sondeloos geleef en gesterf het. Christus se heilige ontvangenis en geboorte is nou juis die sekerheid dat jong kinders van gelowiges wat sterf  vir ewig gered is. Hulle het gedeel in die belofte van Vader dat die werk van die Verlosser vanaf Sy ontvangenis hulle toegereken word.

Sien jy hoe groot Christus se werk is! Hoe Hy vir die gelowiges in hulle plek die sondes van hulle hele lewe gedra en versoen het. Let ook daarop dat jy dus nooit te jonk is om in liefde vir Christus te leef nie. Let ook daarop dat as jy verstaan wat Christus gedoen het en jy gedra jou onverskillig jy Hom in jou lewe afwys.  Laat ons saam in dankbaarheid vir die kom van die Seun van God na die aarde bid dat die Gees ons al hoe meer in liefde aan Hom en Sy wil bind. Hoe groot is die liefde van die Seun, hoe wonderlik groot is daarom ook God se belofte by die doop. Hoe heerlik kom vanuit Christus se geboorte God se genade onverdiend oor ons lewe, vanaf die begin van ons lewe. Hom kom die lof en eer daarvoor toe!

 

GODS BELOFTE IS ECHT!

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Johannes 1:7

 

 Leven in het licht van Christus. Gaan op de weg die Christus wijst. Je wilt dat. Je hebt je schuld en zonden in het licht van God ontdekt. Je gaat naar Christus om vergeving. De Geest heeft je geleerd om niet meer voor de zonden te leven maar ertegen te vechten. Toch al die nederlagen die je in Gods licht steeds weer ziet.

Dan is Gods boodschap, dan is Zijn belofte dat je in Zijn ogen blinkend schoon bent. Dat kan toch niet? Steeds is er weer die twijfel of je wel goed genoeg bent voor God. Steeds weer komt de angst bij je op dat als je na je sterven voor God staat Hij zal zeggen: Jij hebt niet goed genoeg geleefd om eeuwig bij Mij te leven en eeuwig te genieten van Mijn liefde en vrede. Het gaat mij er nu niet om dat we maar slordig kunnen leven, het gaat mij nu niet om goedkope genade die de deur naar een leven in liefde voor het verkeerde openzet.

Nee, het gaat om dat leven met Christus waarin je jezelf elke dag ontdekt als arme zondaar. Als mens die het niveau van een leven in volle liefde voor God en je medemensen niet haalt. Het gaat me om het gevoel dat zegt dat ik nog zo vies ben in Gods ogen. Te vies om aan te pakken toch?! Dan kunnen we allerlei redenen hebben om ons af te vragen of Gods belofte van vergeving er echt wel voor ons is.

Dan zie ik hier o.a. in 1 Johannes de belofte die de Geest, die God zelf geeft. Wie elke dag weer als arme zondaar tot Christus komt, wast God in het bloed van Christus. Geen gemaar, geen smoesjes. Je mag het geloven. Niet als iets dat wel eens zou kunnen. Nee, als iets dat Goddelijk vast en zeker is.

Wie smoesjes gebruikt wil in de zonde blijven leven en daaraan vasthouden. Dan wil je bij Christus wegblijven. Of mensen hebben je geleerd dat Gods belofte misschien niet voor jou is. Dat is werkelijk een grote dwaalleer die mensen tot twijfel en nog erger brengt. Wanneer je Gods hart en belofte echt ziet, hoor je die oproep tot geloof en bekering. Dan mag je altijd komen. Hoe vies je ook bent. Het bloed van Christus wast van alle zonde.  Kom tot Christus. Hij roept en meent het altijd als jij die oproep hoort.  

 

DIE VERLOSSER VANUIT DIE LAND VAN DIE HEIDENE (V)

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

As ons van die Here Jesus praat en vir ons word gevra wat Sy koms vir ons geteken is die kans groot dat jy sê: Hy het vir die sondes van die gelowiges gesterf. Die antwoord is nie ‘n verkeerde antwoord nie. Nogtans bestaan die kans dat dit so sterk in ons gedagtes is dat ons ‘n ander deel van die Here Jesus se werk amper vergeet. Die onderdeel van Jesus se werk as die Verlosser beklemtoon antwoord 36 van die Heidelbergse kategismus met hierdie woorde: “Dat Hy ons Middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek.
Die Here Jesus se werk as die Verlosser het nie begin toe Hy naby die kruis was nie, dit het ook nie begin toe Hy dertig jaar oud was en openlik as die Christus begin optree en preek het nie. Hy was vanaf die oomblik van Sy verwekking die Verlosser wat Sy werk toe al begin het. Hy het as die Verlosser, as die Middelaar wat die vrede tussen God en Sy volk bewerk in die wêreld gekom.
Hy het dadelik begin om die sondes van jou en my op Hom te neem. Hy het vanaf die eerste begin vol liefde die wil van Sy hemelse Vader gedoen. Nooit was daar in sy lewe ‘n verkeerde woord, ‘n verkeerde gedagte of ‘n verkeerde verlange nie. Hoe mense of ander magte ook al probeer het om Jesus sover te bring nooit was dit in Hom nie. Altyd was daar in Sy lewe die volle liefde vir Vader in die hemel. Ook as juis die lyding, die afwysing sy lewe sterk binnekom en Hy steeds weer die keuse moet maak of Hy vir jou en my verder op die pad van lyding in ons plek wil gaan is daar steeds weer die liefdevolle gehoorsaamheid aan Vader. Hy gaan ook as die lyding kom steeds weer die pad van gehoorsaamheid in ons plek. Ons lees daarvan in Hebr 5:7,8: “Christus het tydens Sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om Hom uit die dood te red, en Hy is verhoor op grond van Sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel Hy die Seun was, het Hy gehoorsaamheid geleer deur wat Hy gely het”.
Wie glo, wie in liefde met Christus leef word ook Sy gehoorsaamheid jou toegereken.

 

JE KUNT OP GOD AAN!!

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

 

Onszelf schoonwassen kunnen we niet. Je kunt onder de douche gaan, je kunt in een bad gaan en jezelf wassen. Daarna voel je je schoon. Een heerlijk gevoel. Je kunt er weer tegen.

Ik kan proberen mijzelf te wassen als het om mijn zonden gaat. Ik krijg dat niet voor elkaar. Elke zonde die ik gedaan heb, is er en ik kan die niet wegkrijgen. Als ik probeer om zo te leven dat ik helemaal volgens Gods wil in volledige liefde voor Hem en mijn naaste leef, komen er steeds weer teleurstellingen. Ik krijg het niet voor elkaar om in alles volgens Gods wil te leven. Ik kom niet verder dan een klein begin. Wel zo dat ik echt volgens al Gods geboden wil leven maar toch mankeert daaraan steeds nog zoveel. Ik heb echt nodig dat ik door Christus gewassen wordt. Dat er iemand anders is die mij verzoening met God geeft doordat Hij in mijn plaats geleden en geleefd heeft. Christus moet mij wassen want anders blijf ik voor altijd te vies om aan te pakken, te vies om vrede met God te krijgen en te hebben.

Wanneer je tot Christus komt, als je in Gods licht wil leven met al je gebrek dan vloeit het bloed van Christus over ons als het enige wasmiddel dat helpt. Dat is Gods belofte! De HEERE is eerlijk en dus krijg ik dat als ik met mijn schuld naar Christus vlucht. Dat heeft niets te maken met dat ik zeg dat ik het dus zelf kan. Nee, het is Gods hand, Zijn Geest die dan in mij werkt. Die mij roept om op Gods belofte in te gaan. Dan hoef ik me nooit  af te vragen of het wel voor mij is. Wie tot Christus gaat om zich te laten wassen die mag zeker weten dat dit ook gebeurt. Je kunt op de HEERE aan! Hij is eerlijk en oprecht en belooft geen dingen die niet waar zijn. Wij mogen Gods belofte in geloof aannemen en dan de blijdschap van het geloof kennen. Dan wil je juist volgens Gods goede wil leven. Dan baal je van elke keer dat het toch weer verkeerd in je leven gaat. Dan vraag je met je hart om vergeving en word je schoongewassen om juist uit liefde en dankbaarheid voor Christus te leven. Dan leer je zien wat het betekent wat we in Psalm 130 lezen: “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? 4Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” Vs 3,4

 

 

DIE VERLOSSER VANUIT DIE LAND VAN DIE HEIDENE (IV)

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

Ons is mense wat teen beter wete in ons rug op God ons Skepper gedraai het. Ons het ons rug ook op God se wil gedraai en ons hart vir ‘n vrug aan die boom van kennis van goed en kwaad verkoop. Die mens het met sy hart slaaf van die sonde geword en hom God se vyand gemaak. Die mens het sy vreugde gesoek in ‘n lewe los van die HERE en Sy wil terwyl ons deur die HERE vir die gevolge daarvan gewaarsku was. Wat doen die Seun? Hy  gaan vir mense wat self vir dit wat kwaad is en wat diepe ellende bring, begin werk. Sy liefde is so groot dat Hy die Redder van God se uitverkore kinders wil wees. Hy gee Sy rykdom en eer wat Hy in die hemel het op. Hy gee die heerlikheid wat Hy het op. Ons lees daarvan in 2 Kor 8:9 so: “Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat Hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.”

Beteken dit nou dat die Seun mens geword het en daarmee Sy God wees afgelê het? Beteken die geboorte van die Here Jesus dat as Hy in die krip lê nog net ‘n sondelose mens is?

Nee! Die Seun het nie in ‘n mens verander nie maar het ware menslike natuur aangeneem.  Dit beteken dat die Here Jesus  vanaf Sy verwekking deur die Gees in Maria God en mens is. Nogtans moet Hy tydens Sy lewe op aarde verdra dat Hy nie deur mense as God vereer en aanbid word nie. Hy word selfs deur mense verwerp. Dit gebeur veral as Hy daarop wys dat Hy die beloofde Verlosser is. As Hy daarop wys dat Hy self God is. Die Seun word ook ‘n mens met ‘n swak liggaam wat deur siekte en moegheid gepla word. Die Seun gaan aktief die pad  om vir elkeen wat ware vrede met God soek mens te word. Om in die plek van die gelowiges God se straf te dra. Hy gaan die pad om deur die duiwel in ons plek tot in die hel gepla te word, om deur mense geslaan, gespoeg, verwerp en doodgemaak te word. Dit terwyl Hy die enigste sondelose mens is. So ver en diep gaan Sy liefde vir jou. As jy met jou verkeerde dinge en gevoelens na die Here Jesus gaan, het Hy ook vir jou sondes na die wêreld gekom.

Ons moet altyd weer daaraan vashou dat Jesus Christus God en mens is. Hy het nie een of ander wese tussen God en mens geword nie. Dit is ook daarom dat ons die Seun in ons gebed en in ons sang ook mag aanbid, loof en prys. Dit is ook daarom dat ons die Seun en ook die Gees in ons gebede mag aanspreek. Ons bely dit ook in die geloofsbelydenis van Nicea waar ons o.a. bely: “Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.”

Die kom van die Verlosser na die wêreld is ons redding.

 

 

DE KERSTGEDACHTE (II)

“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Hebreeën 4:14

 

 Je leest je Bijbel. Je doet dat ook in de dagen van Kerst.  In de dagen dat God Zijn hart aan ons laat zien door het sturen van Zijn Zoon als de Verlosser. Als de Zoon die mens wordt om juist de straf op Zich te nemen. De straf die wij zouden moeten ondergaan. Je leest in deze tijd Hebreeën 4:14-16. Ik was van plan om 31 december over een heel andere tekst te preken. Ineens zie je vooral in vers 15 hoe het hart van God daar voor ons opengaat. Hoe diep Gods liefde voor zondaren is. Daarom besloten om komende zondag vanuit Hebreeën 4:15 het Woord te verkondigen.

Je ziet in vers 14 dat de echte Kerstgedachte niet stopt bij de geboorte van de Here Jezus. Het zou ook niet goed zijn als we mensen alleen vertellen over de geboorte van Christus. We hebben onszelf en anderen juist voor te houden dat de Zoon van God niet zomaar mens geworden is. Dat het niet alleen om Zijn komen in de wereld gaat.  Het gaat er juist om wat Zijn komen in de wereld heeft uitgewerkt. Ook dat hoort bij de echte Kerstgedachte. Kerst gaat namelijk om de hele Christus.

Hij is namelijk na Zijn werk op aarde niet op deze wereld gebleven. Hij is als mens die de straf voor de gelovigen gedragen heeft naar de hemel gegaan. Hij heeft het offer voor wie tot Hem vlucht, gebracht. Hij heeft voor hen de straf gedragen. Hij hoefde geen straf voor Zichzelf te dragen. Hij was en is de zondeloze mens door alles heen. Hij gaat naar de hemel en hoeft niet zoals de gewone hogepriester voor Hem eerst een offer voor zichzelf te brengen. De hogepriesters moesten dat wel en gingen een keer per jaar door alle vertrekken van de tempel naar het Heilige der Heilige als Gods troonzaal. Christus gaat naar de hemel en kan als de Verlosser, als de Hogepriester de hele hemel zonder enige belemmering door. Hij kan zo naar de troon van God om daar voor altijd te zijn! Hij wijst daar de Vader steeds weer op Zijn offer voor de mensen die naar Hem komen om vergeving te vragen. Hij pleit daar voor wie als schuldige bij hem vergeving zoekt. Hij pleit daar steeds weer voor ons.  In Christus is die vergeving altijd zeker. De echte Kerstgedachte gaat door tot in de hemel vandaag en alle dagen die nog tot Zijn terugkeer komen. Christus komt zo dichtbij al de dagen van het leven van Gods kinderen. Daarover DV zondag meer.

 

DE KERSTGEDACHTE

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. Johannes 1:14

 

De laatste weken zit ik veel in de auto. Heel wat uren op reis om in kerkdiensten voor te gaan, om op begrafenissen vanuit Gods Woord te spreken, om te vergaderen, om mensen op te zoeken en samen over de HEERE en Zijn werk te spreken. Ook in hun eigen leven. Om samen na te gaan wat Gods goede geboden te zijn en bij Christus een leven op Gods weg te vinden en te leiden. Op weg naar deze dingen, luister ik ook naar de radio. Om juist ook te horen hoe er in de wereld om ons heen gedacht, gevoeld en gesproken wordt. Dan hoor je in deze tijd veel over de kerstgedachte. Wat opvalt is dat bij het spreken daarover in 90% van de gevallen niet over God en niet over Jezus gesproken wordt.

Het gaat daarbij alleen over de verhouding tussen mensen, om je over een paar dagen onder te dompelen in het positieve voor je mond en voor je denken. Dat hoor je op allerlei manieren. Dat wordt dan de kerstgedachte genoemd. Het is een gedachte zonder Christus. Zonder echte aandacht ervoor dat God mens geworden is. Als God uit beeld is, als Jezus als de Zoon van God uit beeld is, blijft er alleen iets over zonder God en zonder Christus die ook zelf God is. Dan kunnen er heel dierbare dingen gezegd worden. Toch komt het er dan op neer  dat wat de Heilige Geest in Johannes 1 laat schrijven over God die mens geworden is aan de kant gezet wordt. Aan de kant wordt gezet dat de Zoon van God mens om  door het geloof in Hem te redden van een ellendige toekomst. Je ziet dan gebeuren waarover we lezen in Johannes 10,11: “Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Wie Christus weglaat uit de kerstgedachte laat, blijft in het donker hangen.

Ik heb net in de Reformatorische Dagblad een artikel gelezen van mijn christelijke gereformeerde collega Kieviet. Hij maakt duidelijk dat in de duisternis zijn, zonder Christus leven betekent dat er uiteindelijk de hel is. Christus is gekomen om daarvan te redden. Daarom moet de kerstgedachte zijn dat we met ontferming bewogen elkaar bij Christus brengen om je aan Hem toe te vertrouwen. Laat dat ook de boodschap zijn die vanuit Christus’ kerk duidelijk en vol liefde de wereld wordt ingedragen! Ik bid dat juist die boodschap bij velen mag leiden tot echte omkeer in het leven. Laat er niet maar een kerstgedachte zijn maar een leven met de echte Christus in diepe eerbied en blijdschap. 

 

DIE VERLOSSER VANUIT DIE LAND VAN DIE HEIDENE (III)

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

Ons lees in 1 Timotheus 3:16: “En die geheimenis van die ware godvresendheid is sonder twyfel groot: Hy is geopenbaar in 'nmenslike liggaam”.

Die kategismus lê nou daarop klem dat dit nie net gebeur het nie maar dat dit ook ‘n aktiewe daad van God se Seun was. Ons bely naamlik: "Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het.”  Die klem daarop dat dit die Seun se daad is vind ons ook in Fil 2: “Hoewel Hy in die gestalte van God was, het Hy gelykheid aan God  nie beskou as iets om aan vast te klem nie, maar  Hy het Homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem  en aan mense gelyk te geword”. Vers 6,7

Probeer nou ‘n klein bietjie indink watter keuse die Seun hier gedoen het. As jy daarvan maar net ‘n klein bietjie tot jou laat deurdring raak jy in geloof  oorweldig oor Sy liefde vir jou.   

Die Seun wat altyd al God was en so geëer word. Die Seun wat saam in volmaakte liefde met die Vader en die Gees as die enigste God leef. Die Seun wat deur die engele al die eer kry wat Hy verdien. Hy is ook Almagtig. Almal moet doen wat Hy sê. Die skepping is ook die werk van Sy hande. Ons lees ditt in Johannes 1 so: “Alles het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het selfs nie een ding bestaan wat ontstaan het nie.” vers 3.

Ook as in die Ou Testament van die koms van die Verlosser geprofeteer word, is dit duidelik dat hierdie Verlosser ook God sal wees. Ons het dit in Jes 9 gelees. Ons lees daar in vers 5: “Want ‘n Kind is  vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbaar, Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader,  Vredevors.”

Hoe groot is Sy liefde dat Hy vir ons, om ons te red, om ons ‘n wonderlike toekomst te gee ook mens geword het!

 

DE HEERE IS ECHT BETROUWBAAR

“zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,” Lukas 1:70

 

 Wat  kunnen wij op deze wereld een grote woorden gebruiken. Maar hoe betrouwbaar zijn ze? Er zijn momenten dat we door eigen onmacht onze woorden niet kunnen waarmaken. We zijn er niet toe in staat. Dan moet het zo zijn dat we wanneer de omstandigheden weer veranderen we ons woord nakomen. Het is vaak zo anders.

Je ziet dat nu op deze wereld als het om de Oekraïne gaat. Het lijkt erop dat we als westerse wereld de Oekraïne niet meer overtuigend steunen. President Zelensky werd in Amerika en in steden in Europa met gejuich ontvangen. Staande ovaties. Grote beloften dat we de Oekraïne nooit zonder hulp zouden laten. We zouden ze net zo lang steunen tot ze al hun grondgebied terug hadden. Velen van hen die dat hebben beloofd en hebben staan juichen en klappen geef nu niet thuis. Eerst moet er aan onszelf gedacht worden. Een verschrikkelijke schande waar je je alleen maar diep kunt schamen. Je ziet hoe wij als mensen vaak zijn. Dit roept om bekering want het is schuld tegenover God.

Hoe anders is de HEERE. Wij zijn zondaren, wij komen niet in eigen kracht en door eigen wil tot het overwinnen van de zonden. Ondanks zoveel waarin Wij de HEERE verdriet hebben aangedaan, houdt Hij Zijn belofte. Hij heeft door de profeten beloofd dat de Verlosser zal komen. Ondanks onszelf! De HEERE houdt Zijn Woord. Hij geeft Zijn eigen Zoon. De Zoon komt hoe Hij ook onder onze ondankbaarheid en vijandschap moet lijden. Hij doet Zijn werk om zondaren te redden. God houdt Zijn belofte. Des te meer zien we onze ontrouw in eigen leven en ook op het vlak van de wereldpolitiek. Dit roept om bekering. Om te doen wat we beloofd hebben zonder allerlei smoesjes. Laat juist het kerstfeest ons berouwbare mensen maken door Gods Geest!

 

DIE VERLOSSER VANUIT DIE LAND VAN DIE HEIDENE (II)

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

Wat is nou die waarde daarvan om te weet dat Jesus in Gailea groot geword het en daar met Sy prediking as die beloofde Verlosser begin het?

 • Die eerste is dat ons daarin weer sien hoe die HERE die woord van Sy profesie waarmaak en ons daarop altyd volledig kan steun, sonder enige twyfel!
 • Die tweede is dat ons hier raaksien hoe die verlossing, hoe ook die kom van die Redder van die wêreld niks anders as God se onverdiende goedheid is nie. Sy genade is. Geen mens het verdien, geen volk het verdien, geen land het verdien dat die Versoener van die sondes en die draer van my en jou skuld sou kom nie. Nou kom die Lig van die wêreld juis daar woon wat vir die baie onder God se volk ‘n veragtelike deel van die land is. Die verlossing het mense nooit aan ‘n sekere volk of aan sekere goeie mense te danke nie maar net aan die HERE en Sy wonderlike genade. Dit wys die HERE ook hier. Dit wys God se eie Seun want Sy kom in die wêreld, Sy voortkom uit die maagd Maria, Sy groot word in Galilea, Sy begin van die prediking juis daar is almal die Seun se eie daad en keuse.

Dit geld ook van die eerste begin van God se Seun as mens. Let nou daarop wat ek skryf: Sy eerste begin as mens. Ons lees in Johannes 1 dat die Woord, dat God vlees, dit is mens geword het. Joh 1:14. As dit om die mens word van God gaan, staan ons verstand vir ‘n raaisel. ‘n Raaisel wat vir ons verstand so groot is dat ons dit nie met ons verstand kan verklaar nie. Dit is God se heerlike geheim wat Hy vir ons gee. Die Heilige Gees noem dit in 1 Tim 3 dan ook ‘n verborgenheid wat God vir ons gewys, geopenbaar het. Daaroor die volgende keer verder.

 

EEN ECHT BAD

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

 

Gewassen in het bloed van Christus. Schoner kun je niet worden. Er is geen beter wasmiddel dan wat Christus voor ons heeft gedaan. Christus als ons wasmiddel maakt echt diep schoon!

Dat moeten we goed bedenken als we zeggen dat Christus voor ons gekomen is en Zijn werk gedaan heeft. We zien dan Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart en ook de Terugkeer van de Here Jezus in een perspectief.

Het bloed van Christus, Zijn leven in onze plaats wordt ons deel als we in het licht leven. Dat is wanneer we ons leven steeds weer toetsen en bekijken in het licht van Christus. Wanneer Gods liefde en Zijn goede geboden over ons leven schijnen en we ons willen laten leiden door Christus als het licht van de wereld. Wanneer we dat niet doen. Wanneer we in het donker leven en dat willen blijven doen, stappen wij uit het bad van Christus bloed. Dan zoeken we Christus bloed niet als het nodige wasmiddel maar begin we al vuiler te worden. Beginnen we weer al meer te stinken naar dat zondige leven dat we zoeken. Dan laten we het echte bad dat we nodig hebben al meer achter ons terwijl we dat bad elke dag nodig hebben. Dan gebeurt er in ons leven wat we in Openbaring 22 lezen: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden.” Vs 11

Dit vers gaat verder met deze woorden: “En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” Wie in het bad van Christus’ bloed  stapt, wil steeds weer gewassen worden om vanuit het wonder van verzoening met God door Christus al meer volgens Gods geboden te willen leven. Gewassen door Christus en daarom juist al meer schoon voor God te willen leven, horen bij elkaar. Dat blijft met vallen en opstaan. Juist als je valt, zoek je weer dat enig goede bad en wil je juist tot eer van God leven. Dat laat jou nooit los. Onverschilligheid hoort niet bij het echte leven met Christus. Je zoekt de schoonheid van Gods geboden, je zoekt de schoonheid door het bloed van Christus, je zoekt een al meer schoon te leven door de Geest tot eer van God. Je wilt in liefde Gods kind zijn. Het bloed van Christus is zo kostbaar en wordt voor jou dan elke dag kostbaarder.

 

“In die eerste tyd het Hy die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.” Jes 8:23

 

Dit is in die Noorde van die land Israel dat die engel Gabriel na Maria toekom. Hy besoek Nasaret wat in Galilea lê. Hierdie noordelike streek van Israel word toe ook die land van die heidene genoem. So word hierdie streek al in die profesie van Jesaja genoem. Kyk Jes 8:23.

Hierdie deel van die beloofde land het nie sommer ‘n streek geword waar die heidene en heidense gewoontes ‘n groot invloed gekry het nie. Hierdie streek was regtig deel van die land wat die HERE vir Sy volk beloof het as hulle in liefde vir Hom leef. Ons kan vanuit die geskiedenis baie dinge aanwys waardeur juis hierdie deel van die land nou weer deur heidene en heidense gewoontes onder God se eie volk oorheers het. Ek gaan dit nou nie almal noem nie. Dit begin al as die stamme van Naftali en Sebulon by die intrek van die land nie al die Kanaäniete verjaag of doodmaak nie maar ‘n groot deel van hulle onder hulle laat woon. Dit lyk vir hulle lekkerder om die heidene onder hulle te laat woon. Hulle is die oorwinnaars en dan kan hulle hierdie mense die werk vir hulle laat doen  wat hulle nie graag doen nie. Later as Israel al meer in ongehoorsaamheid aan die HERE leef, kom juis hierdie streek steeds weer in die besit en onder sterk invloed van heidense volke. Juis Galilea wys baie sterk dat afval en nie in liefde vir die HERE nie in werklikheid leef in duisternis, hartseer en ellende bring. Dit is dan ook so dat juis in die Here Jesus se tyd Galilea ‘n veragte streek is. Die meer suidelike gedeelte van Israel word as baie beter gesien. Dit is ook daarom dat in daardie tyd die volgende idioom bestaan: “Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?” Joh 1:47. Die minagting van Galilea by die leiers van Israel in Jesus se tyd lees ons ook in Joh 7. As die fariseër Nikodemus probeer om die Here Jesus teenoor ander Fariseërs te verdedig is die reaksie: “Jy is tog nie ook uit Galilea nie? Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie.” vs 52

Dit is juis in hierdie streek wat Josef en Maria woon. Dit is juis in Galilea, in die veragte gedeelte van die land dat die Here Jesus groot word en met Sy prediking begin. As die Here Jesus in die woestyn versoek is en Johannes die Doper in die tronk gegooi is gaan Hy terug na Galilea. Ons lees dan in Matt 4:17: “Van toe af het begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” Daar in Galilea roep Jesus ook die eerste apostels.  Wat beteken die leef en werk in Galilea as dit om die Here Jesus as die Verlosser gaan/ Daaroor die volgende keer.

 

VEILIG ADRES

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

 

We hebben het er over gehad dat het goed is om niet alleen met je zonden te zijn. Dat je in de strijd tegen zonden in je leven medestrijders hebt met wie je over je strijd kunt praten. Waar mee je kunt delen hoe moeilijk het is en dat ze je kunnen helpen en stimuleren om de goede weg te gaan. Door ook samen het oog op Jezus te houden en te bidden.

Toch kan ik me voorstellen dat er een maar klinkt. Want als je je zonden en je strijd tegen een bepaalde zonde met anderen deelt, hoe loopt dat af? Is het dan niet zo dat je er op kunt wachten dat bijna iedereen om je heen het te weten komt en je toch voor een deel wordt afgerekend? Dat mensen toch blijven denken dat heeft hij vroeger gedaan of daar heeft hij het moeilijk mee dus kunnen we hem of haar beter mijden.  

Zeker als je naar de wereld van vandaag kijkt, zie je deze afrekencultuur overal om je heen. Ook als bepaalde verkeerde dingen in je leven ver in het verleden liggen. Als je dan eens kijkt hoe de HEERE met ons omgaat en hoe de Here Jezus met hoeren en tollenaars omgaat, is er bij Hem geen afrekencultuur. Wanneer iemand met zijn of haar pak zonden bij Christus komt, met een eerlijk hart is er vergeving, Dan neemt de HEERE jou als Zijn kind aan.

Dat zie je ook heel concreet in de Bijbel. Ik noem een paar voorbeelden.

 1. David heeft overspel gepleegd met Batseba en heeft haar man Uria laten vermoorden. Lees dan eens Psalm 51
 2. Denk eens aan Paulus. Een man die onder de christenen meerdere moorden op zijn naam had staan. Al had hijzelf de moorden niet gepleegd toch zorgde hij voor de moorden en de gevangenschap van de volgelingen van Christus.  Ondanks dat roept de Here hem om juist een heel belangrijke persoon in de kerk van Christus te worden. Hij noemt zich de grootste zondaar en toch mag hij delen in Gods liefde en wordt een door Christus gezondene. Paulus noemt zich de grootste van de zondaren. Zie o.a. 1 Tim 1;15,16
 3. Ik denk nu ook aan wat we in 1 Korinthe 6 lees: “Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”vs 10,11

Zijn wij ook op dit punt beeld van God en willen we dat zijn? Er is bij ons nog veel werk aan de winkel. Alleen als we zien hoe nodig we zelf Christus hebben, kunnen we een veilige kerk zijn. Een kerk die niet aan een afrekencultuur doet.

 

VERHORING

“Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”Matteus 6:13  

 

Ons het gesien dat die HERE self  die waarborg is vir die verhoring van die gebed. Hy doen wat hy beloof. Hy het dit die duidelikste gewys in die kom en die werk van Jesus Christus. Ons lees daarvan in 2 Korinte 1: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom hulle ja; daarom sê ons deur Hom amen aan God, tot Sy eer.”

Nogtans lyk dit partykeer asof die HERE nie verhoor nie. Jy bid en bid nogtans verander niks aan jou moeilike omstandighede nie.  Verhoring beteken nie altyd dat jy kry wat jy of ek wil nie. Dit is nie wat die HERE vir ons beloof het nie. Ek moet nou ook aan Paulus dink wat iets gehad het wat vir hom die lewe swaar en moeilik gemaak het. Drie keer bid Paulus dat die HERE dit uit Sy lewe wegneem. Die HERE se antwoord is dat Hy dit nie gaan doen nie. Ons lees dit in dieselfde brief waarin die Gees deur Paulus gesê het dat in Christus al God se belofte ja en amen is.

Die HERE se antwoord op Paulus se gebed was: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.” Paulus moet leer dat hy altyd op hierdie aarde afhanklik van die HERE is en bly. Die HERE het ons nie beloof dat Hy op die gebed al die moeilike dinge van die lewe van ons af sal neem nie.  Hy het beloof dat Hy ons  deur die moeilikhede sal dra. Dat Hy ons dan nooit alleen sal laat nie. Dan kan mense deur God se krag op die brandstapels sing van God se genade. Dan getuig God se kind op sy sterfbed. Ook as  jy nie kan praat nie mag jy weet: die HERE is by jou op die gebed! Die Gees is dit wat dan vir jou bid. Sien Rom 8:26

Ons kan Amen sê op die gebed. Die HERE sorg op die gebed vir Sy kind. Dit is vas en seker!

 

ELKAAR HELPEN IN DE STRIJD TEGEN DE ZONDE(N)

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

 

 Bij elkaar horen. Samen gemeente van Christus zijn. Dat raakt ons hele leven. Dat raakt je ook tot in je hart en wat daar speelt. Twee dagen geleden zagen we hoe moeilijk het is om alleen te zijn met je eigen zonden. Dat je vanuit Gods liefde juist elkaars hulp in de gemeente nodig hebt. Dat je aan elkaar gegeven bent in de strijd tegen  de zonden in je leven.

De Geest laat Jakobus schrijven: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.”5:16

Dit betekent niet dat je je eigen zonden aan iedereen in de gemeente moet vertellen. Wel moet duidelijk zijn dat we allemaal tegen de verkeerde dingen, verkeerde gevoelens en gedachten in ons leven hebben te strijden. We zeggen gemakkelijk: We zijn allemaal zondaren, we moeten tegen de zonden vechten. We zeggen ook gemakkelijk dat er meer aandacht in de preek voor de zonden en de strijd daartegen moet zijn. Het is zo dat die aandacht er moet zijn.

Maar wat gebeurt er wanneer de predikant of de ouderling jou vraagt hoe het met jouw strijd tegen de zonden in je leven is. Of je daar iets over kunt vertellen om elkaar te helpen. Is het niet vaak zo dat het dan stil blijft? Dat we dan doen alsof dat in ons leven toch wel wat meevalt. Als een broeder of zuster die zelf worstelt aan jou of mij vraagt om iets van onze eigen worsteling met de zonden in ons leven te vertellen, is er dan een hartelijk gesprek?

Doen we onszelf vaak niet beter voor dan we zijn? Grote woorden over de zonden en de strijd ertegen maar als het over onszelf  gaat, is er eigenlijk niet zoveel strijd. Je voelt jezelf toch redelijk goed. Als het zo is zal dat juist je afhankelijk weten van Christus, als de Verlosser in je leven uithollen. Zien we nog als we dingen zeggen, voelen, doen die tegen Gods wil ingaan dat we dan de HEERE verdriet doen? Dat het voor ons het ergste in ons leven is als we de HEERE verdriet doen. Of is zonde een soort theorie geworden die niet echt in ons leven speelt. Als dat zo is dan is de verwereldlijking, de secularisatie in ons hart al begonnen.

Samen praten over wat aan jou trekt tegen Gods wil in,  kan op het gebed zo genezend zijn. Niet om aan anderen te vertellen wat de zonden bij anderen zijn maar om elkaar in Gods kracht te helpen samen op Gods weg te gaan. Al meer.

 

DIE HEMELVADER GEE VOLGENS WAT HY BELOOF HET

“Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”Matteus 6:13   

 

Christus het ons die Ons Vader geleer. Die inhoud van hierdie gebed is baie ryk. Die Seun van God het ons die volmaakte gebed vir elke dag geleer. Ons het gesien hoe die Here Jesus ons so ook baie geleer het oor wie die HERE is en wie ons is. Hy het ons geleer om groot van die HERE te dink en klein van onsself. ’n Christen wat met sy hart die Ons Vader bid, kan nie groot van homself dink nie. Jy besef elke dag jou swakheid en jou sondig-wees. Jy besef elke dat dat jy van God se genade afhanklik is. Wie begin sê dat hy dit goed gedoen het en eintlik die Ons Vader nie meer elke dag nodig het nie, weet nie wie hyself is nie.

Dan is jy besig om jou van die ware lewe met die Hemelvader weg te beweeg.  Ons het die Ons Vader elke dag nodig om ons plek en die noodsaak van God se genade in ons lewe te bly besef. Om so regtig dankbare mense op aarde te wees.

Hoekom dankbaar? Omdat Christus ons ook die slot van die Ons Vader geleer het: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

Dit beteken dat die verhoring van ons gebed seker is. Ons bid nie tot iemand wat van goeie wil is maar nie kan gee wat Hy jou beloof het en jy vir hom vra nie. Jy bid tot die HERE wat die enigste God is en wat alles kan gee wat Hy wil. Hy is nie die grillige God op wie jy nie kan vertrou nie. Hy is die God wat trou bly tot in ewigheid. Wat Hy beloof het, doen Hy. Wat hy beloof kan Hy ook altyd gee. Wat Hy beloof het gee Hy in Sy trou en liefde op die gebed. As jy met ’n gelowige hart die Ons Vader bid, kry jy verseker wat jy bid!    

 

ALLEEN ZIJN MET JOUW ZONDEN

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

 

Alleen zijn heb je soms even nodig. Om weer tot rust of tot jezelf te komen. Rust en weinig interactie met anderen kan nodig zijn om weer op krachten te komen. Je bent gewoon te zwak om aandacht te geven. Het neemt te veel energie. Alleen zijn kan ook groot gemis en veel verdriet met zich meebrengen. Dan wordt het eenzaamheid die het leven moeilijk maakt.

Er is ook een vorm van alleen zijn dat je leven veel schade doet. Dat is als we alleen zijn met onze zonden. Met de dingen die het licht van God niet kunnen velen. Juist als je alleen met je zonden bent, is het vaak een geweldige strijd. Op je eigen kamer zijn en allerlei verkeerde dingen kunnen doen zonder dat anderen daar iets van merken. Alleen de nadelige gevolgen. Dat maakt de strijd tegen dat verkeerde vaak zo moeilijk.

Je kunt zonder dat anderen het zien mensen geld afhandig maken, je kunt zonder dat anderen het zien je verlangens op een zondige manier bevredigen, je kunt zonder dat anderen  merken dat jij het bent, over anderen slechte berichten de wereld insturen en nog zoveel meer.

Alleen zijn kan een grote bedreiging voor ons leven met de HEERE zijn.

Juist dan zie je hoe goed het is om samen met anderen te zijn. Om ook over dat alleen zijn en de strijd tegen de zonden met anderen te praten. Dat is iets waarin we denk ik, niet erg sterk zijn. Wat is het belangrijk dat we een veilige kerk zijn. Dan bedoel ik het heel anders dan de wereld waarin iemand vaak voor altijd veroordeeld is als naar buiten komt dat er een tijd lang een bepaalde zonde in zijn of haar leven was. Een veilige kerk waarin we open staan voor elkaar. Waar we elkaar onze zonden leren belijden om juist elkaar te helpen in de strijd daartegen. Laat het zo zijn dat de gemeenschap met elkaar ook betekent dat we ook elkaar onze zonden belijden om in de strijd daartegen door Gods kracht al meer op de weg van Christus te leven.

 

DIE HERE LUISTER!   

“En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.”Matteus 6:13

 

Dit is laat vandag nogtans die rus gevind om in rus te oordink en te skryf. Ons bid in die sesde bede dat die Vader ons van die Bose verlos. Ons het nodig om nie in Sy greep te bly nie. Hoe kan ons nou van die Bose verlos word? Hoe kan ons uit die greep van die Satan raak en bly? Daarvoor is net een manier. Dit is dat ons ons hulp by Jesus Christus soek. As ons die woorde van de sesde bede bid wat Christus self ons geleer het, kan ons weet dat die Vader dit vir ons gee. Hoekom? Omdat Christus self dan vir ons gebid het. Ons lees in Johannes 17 dat Hy dit doen: " Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose  bewaar."

As ons om verlossing van die Bose bid en ons doen dit uit liefde vir die HERE en as mense wat volgens Vader se wil wil lewe, mag jy sekerlik weet wat ons in 1 Joh 5 lees: " En dit is die vrymoedigheid wat ons voor Hom het: dat Hy ons gebede verhoor as ons iets volgens  Sy wil vra. En  as ons weet  dat Hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet  dat ons alles ontvang  wat ons van Hom vra. . ....... Ons weet dat niemand wat uit God gebore is, aanhou sonde doen nie, maar  Hy  wat uit God gebore is, beskerm hom, en die Bose  kan hom niks aandoen nie. " vs 14,15,18

Dit beteken nie dat jy sondeloos moet wees voordat die HERE jou gebed verhoor nie. Dit beteken dat jy nie leef vir die sonde nie maar vir Christus! Dan sorg Christus daarvoor en ook Vader in die hemel dat die Bose jou nie regeer en beheers nie! Die Gees gee jou daarvoor die geloof en krag.

 

 

 DIE WêRELD VAN VERLEIDING IS GROOT

“En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Matteus 6:13 

 

Ons wêreld het groot geword. Dis is nie meer net die dorp of die stad waar ons woon nie. Dit is nie net meer die provinsie of die land waarin ons bly nie. Die vermaak en die gebeure van die hele aarde het naby ons gekom. Deur die televisie, deur die internet. Amper alles kan ons sien. Tot selfs wat in oorloë gebeur. Dit beteken ook dat die hele wêreld met wat gebeur, dat die vermaak wat die wêreld aanbied baie naby gekom het. Dit het amper onmoontlik geword om jou daarvoor af te sluit.

Nogtans weet ons dat vanuit die sondige wêreld groot versoekings na ons toekom. Ek dink nou aan wat die Gees vir ons in 1 Johannes 2 laat opskryf het: “Moenie die wêreld  of  wat in die wêreld is liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles in de wêreld – dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, arrogante spoggery oot besittings – is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld  en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid.” Vs 15-17

Hoe belangrik is vir ons in 2023 hierdie woorde. Ons word so vinnig met die dinge wat in die wêreld belangrik is, saamgeneem. Asof dit die ware lewe is. As jy maklik daardeur saamgeneem word,  is dit nodig om van sekere dinge gepaste afstand te bewaar.   Dit is nie populêr om dit te sê nie. Ek het ervaar dat dit jou nie gewild maak nie. Nogtans moet ons dit vir mekaar bly sê en die HERE bid om dit vir ons te gee om op die smalle pad te kan en te bly stap!  Hoe nodig is die sesde bede.

 

 

NIE OP DIE PAD VAN DIE BOSE GAAN NIE

 

“En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Matteus 6:13 

 

Die duiwel  is daarop gerig dat mense ’n ander pad gaan as wat die HERE vir ons wys. Hy soek die mense om vir hulle ’n lewe wat sondig is, aan te beveel. Hy doen alles om wat die HERE verkeerd en sondig noem aan te prys as dinge wat goed en mooi is.  Hy beveel aan om veral vir jouself te leef. Hy beveel aan om baie te drink en dronk te word, om die seksualiteit so te gebruik dat jy bevrediging ontvang. Dan maak dit nie baie saak dat jy met meer as een vrou of man die bed in jou lewe gedeel het. Dan is trou aan die een man of vrou met wie jy getroud is nie belangrik nie. Dan gaan dit daarom dat jy weelderig kan leef. Jy soek ’n beroep waarin jy veral baie geld kan verdien want welvarend wees, is belangriker as om ander mense te help en te dien.

Die duiwel  lyk dikwels  soos ’n engel wat lig versprei. Hy is dit wat jou tot ’n lewe vir jouself wil verlei. Dit lyk so goed. Jy is welaf en ander wat meer vir ander leef, kan baie minder as jy doen. Nogtans is dit die duiwel se verleiding. As dit na jou toekom het jy God se krag en liefde nodig om daarteen weerstand te bied. Juis dan het ons die gebed so nodig: “Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Die Bose is die duiwel. Die duiwel lyk soos ’n engel wat lig versprei maar Hy is die Bose. Mense wat naamlik vir hulleself leef sal by hulle dood hoor dat hulle die ewig gelukkig lewe nie sal mag ingaan nie. Dan stort jou lewe as ’n kaartehuis in.  Dan is jy vir ewig baie arm. Wie vir Christus leef en geleer het om in liefde vir sy naaste te leef, mag om Christus werk juis die ewig gelukkige lewe binnegaan!  Jy is dan regtig ryk.  

 

 

WAT EEN ONVERDRAAGZAAMHEID!

 

“En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.” Lukas 2:10,11

 

 Ik kan me voorstellen dat je op dit moment een beetje verbaasd bent over de woorden die hierboven staan en de tekst uit Lukas 2 erbij. De reden is dat ik gisteren las dat een filmpje van drie geleden weer opdook. Een filmpje waarin de familie van der Staaijn (vroegere SGP fractievoorzitter) een groet voor het nieuwe jaar zingt. Er wordt gezongen

“Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning”

Het oud Kamerlid namens D66  Sydney Smeets plaatste dit filmpje zondag weer. Met daarbij de opmerking: “Als ik me de hel voorstel, zie ik dit.”

Deze man is nu strafrechtadvocaat. Een man van een partij die zegt voor alle minderheden op te komen, een man die het recht zou moeten dienen. Het enige wat hier wordt gedaan is christenen voor te stellen als mensen die je in de hel brengen. Wat hier gebeurt is dat het aanbidden van Christus, die gekomen is om mensen te redden, in een verdacht daglicht te stellen. Je komt hier heel dicht bij het aanzetten tot haat. We zien hier gebeuren hoe zogenaamde verdraagzame, tolerante mensen heel erg onverdraagzaam en intolerant zijn. Je kunt Wilders terecht sterk bekritiseren maar hier gebeurt hetzelfde maar nu met christenen die in liefde voor God en mensen willen leven als doelwit.

We zien hier gebeuren wat de Here Jezus zelf al gezegd heeft in Johannes 15: “Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.” Vs 21-23 (lees ook de verzen er voor)

Laten we vol liefde mensen oproepen om Christus te aanbidden. Ook bidden voor Sidney Smeets dat hij gaat ontdekken hoe goed het is om Christus als Redder en Koning te kennen en te volgen.  De Here Jezus kennen als Redder, Verlosser, Zaligmaker is zo goed en geeft een geredde toekomst.

 

SWAKKELINGE

“En bring ons nie in versoeking nie maar verlos ons van die Bose.”  Matteus 6:13 

 

Christen wees is iets vir swakkelinge. Glo in die HERE en leef met Christus is vir mense wat erken dat hulle swak is en niks self kan nie. Wie dink dat hy of sy sterk punte het en daarby niemand nodig het nie  kan nie regtig ’n christen wees nie. Die HERE is nie die God wat jy net vir ’n enkel swak punt in jou lewe nodig het nie!

Die Heidelbergse Kategismus skryf in die eerste sin by die uitleg van die sesde bede: “Dit is: Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie.”

Ons het sterk vyande!  Vyande wat ons altyd weer so wil laat leef dat ons Christus nie volg nie. Een van die vyande is ons eie sondige hart!  Die verkeerde, die wil om te sondig is in onsself. Dit wat ons lewe bestuur is dit wat ons die verkeerde koers laat gaan. Jy kan dit vergelyk met ’n stuur van ’n kar. Jy koop ’n kar en jy kom agter dat die stuur so staan dat as jy ry die kar altyd sterk na regs ry. As jy ry moet jy by die bestuur van die kar steeds baie sterk na links korrigeer. Ons het altyd weer die Gees nodig om ons hart die regte rigting te laat gaan, om regtig in diens van Christus te leef.

Wie regtig christen wil wees moet erken dat jy elke oomblik die HERE se hulp nodig het. Enige oomblik het ons nodig dat die Gees ons op die been hou. Die Here Jesus sê dit in Johannes 15 so: “Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra baie vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”  Vs 5

Laat ons erken dat ons swakkelinge is en bid dat die Gees ons krag gee en die regte pad wys!  Om ons krag teen onsself, die wêreld en die duiwel in Christus te soek en te vind.

 

 

VERGIFNIS

“En vergeef ons ons skulde, soos ons ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan.”Matteus  6:12    

 

Is dit moontlik om regtig ’n Christen te wees as jy ander nie wil vergewe nie? Dit kan wees dat dit vir jou baie moeilik is om ’n ander te vergewe. Dinge het gebeur wat vir jou baie moeilik is en jou diep geraak het. Jy het die ervaring opgedoen dat die ander al meerdere kere om vergifnis gevra het en daarna steeds weer dieselfde doen. Jy vertrou die ander glad nie meer nie. Dit kan regtig baie moeilik wees om nog te kan vergewe. Dat jy daarmee worstel is nie die groot ding nie. Dit gaan daarom of jy regtig wil vergewe. Dit is naamlik so dat wie nie wil vergewe nie geen Christen is nie. Jy sien dit baie duidelik as jy die volgende gedeelte in God se Woord lees:

“Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook  nie oortredings  vergewe nie.”  Matt 6:14,15 

Hoe leer ’n mens om te vergewe? Ook as dit om groot dinge gaan. Jy leer dit as jy gaan raaksien dat as die HERE nie in jou lewe sou ingegryp het nie jy dieselfde dinge sou gedoen het en dalk nog erger. Ek is van myself nie iemand wat beter is as die grootste misdadiger op aarde is nie. Daarby kom dat as ek sondig ek daarmee die HERE self  raak. Enige sonde wat ek doen,  is iets waarmee ek my skuldig  vir die HERE maak. Elke dag het ek weer vergifnis nodig word die HERE nie moeg om vir elkeen wat met sy of haar hart elke dag om vergifnis vra dit te gee. Dit leer ons om ander steeds weer te wil  vergewe.  Om te vra of die Gees ons dit steeds weer leer.  Om raak te sien dat die HERE ons enige dag wil vergewe. Ons het dit self elke dag nodig en die HERE weier dit nie vir ons as ons met ’n hart vol verdriet oor ons sondes Hom om vergifnis vra.

Laat ons môre tog weer gaan luister na die evangelie van die vergifnis deur Christus alleen!  

 

 

UIT ALLE VOLKEN  

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!” Openbaring 7:9,10

 

 Vandaag op de synode is er de ontmoeting met buitenlandse kerken. Vandaag wordt er ook gesproken en besloten over verdergaande contacten met van deze kerken. Het is eigenlijk een feestdag. Al zijn we als kerken klein.

Het heel mooie is dat we zien dat Christus over de hele wereld Zijn kerk bij elkaar brengt. Wij zien daar een heel klein beetje van. Wij hebben ook niet de mankracht om daarvan een groot deel te zien. Wij worden ook nooit God die alles overziet. Dat kleine maakt al zo blij. Om kerken te zien die trouw in liefde zijn aan Christus en Zijn Woord leven. Die in alle strijd en zwakheid samen het evangelie zoals Christus het gegeven heeft, willen uitdragen. Meerdere keren met andere gewoonten dan ons maar toch dat ene evangelie dat zo prachtig naar voren komt in Openbaring 7. Het is een ouderling die vers 13 vraagt wie die grote menigte uit alle volken is die gezien wordt. Die ouderling is een vertegenwoordiger van de kerk van alle tijden. Op die vraag wordt erop gewezen dat die grote menigte uit alle volken de verdrukten om het geloof in Christus zijn. De vervolgden en geminachten om een leven volgens de wil van God. Dit maakt duidelijk het ene volk van God uit alle volken zal komen. Er is geen reden om je eigen volk als belangrijkst en beslissend te zien. Christus brengt mensen bij elkaar uit alle volken. Dan zijn wij als kerk in Nederland ook niet beter dan kerken uit andere landen en volken. De kern en het beslissende in het contact met andere kerken op de wereld is of we echt in diepe eerbied, liefde en verwondering voor God en het Lam willen leven.  Of de boodschap die gebracht wordt is dat we  tot verheerlijking van God en het Lam hebben te leven. Verheerlijking is niet alleen met de mond God en Christus loven en prijzen. Dat is het ook. Het is ook dat we juist zo willen leven dat we daarmee Christus als Heer erkennen en de liefde van God in ons leven naar alle kanten laten zien. Christus zo aanprijzen in en door ons leven. Steeds ook weer vergeving zoeken door ons te laten wassen in het bloed van Christus. God geeft ons dan die witte kleren. De feestkleren om als Gods volk uit alle volken gered voor Hem te staan.  

 

SONDAAR?

“En vergeef ons ons skulde, soos ons ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan.”Matteus  6:12 

 

Die Here Jesus  het ons geleer om vir ons lewe afhanklik van die HERE te wees. Ons is vir elke keer wat ons asem haal van die HERE afhanklik. As Hy dit nie vir ons gee nie sal ons meteens sterf. Enige mens op aarde het sy of haar lewe en ook die kos wat jy kry aan die HERE te danke. Of jy dit erken of nie erken nie. Nogtans leer Christus ons nie net bid daarvoor dat jy op aarde leef en kan bly leef nie.

Na die gebed om die daaglikse brood kom die gebed om die vergifnis van die sondes. Let daarop dat dit nie net ’n gebed is om vergifnis van sondes in die algemeen is nie.  Dit gaan om ons eie sondes. Dit is nie ’n gebed wat net vir andere mense kan wees nie. Christus maak duidelik dat ook die gelowiges elke dag nog sondig. Hoe hulle ook in liefde vir die HERE deur die werk van die Heilige Gees wil leef. Ook die gelowiges bly elke dag sondaars. Nie mense wat graag wil sondig nie. Nie mense wat plesier in die sondes het nie. As jy by jouself die sondes raaksien, as jy sien dat dit jou blydskap gee ga jy juis om vergifnis bid. Bid om die verandering van jou hart deur die Gees. Dan kom die verdriet oor eie sondes in jou lewe.

 Ons het ook as gelowiges elke dag vergifnis nodig. Wie dit ontken sê dat Christus self  ’n  leuenaar is. Wie dit ontken sorg daarvoor dat hy by homself nie meer eie sondes raaksien waarvoor hy vergifnis nodig het nie. Jy leer deur Christus bid om deur die Gees se krag daarteen te stry. ’n Gelowige is wel op  ’n ander manier  ’n sondaar as  ’n ongelowige want hy sal so leef: “dat hy homself sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik.”  Antwoord 115 Heidelbergse Kategismus. 

 

HOE STAAT HET ER VOOR? (VI) HOSEA 4

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea 4:6

 

De wet van God vergeten. Dan kijken we niet alleen naar de mensen om ons heen die duidelijk aangeven dat ze niet geloven. Dat ze niet meer geloven. Dat ze niet weten of er een god is en daarom leven alsof Christus er niet is. Nee, laten we het eens veel dichter bij huis zoeken.

Mensen die veel over God en Christus spreken. Mensen die het steeds weer over Gods liefde hebben in de zin dat ieder op zijn eigen manier moet kunnen geloven. Mensen die zeggen dat het om je hart gaat en dat je de liefde van Christus in praktijk moet brengen. Dan kun je toch allerlei verschillende normen hebben. Dan kun je toch heel verschillende beelden van God hebben.

Dan kun je met verschillende beelden van Christus leven als je maar de liefde voor alle mensen in praktijk brengt.

Ieder die regelmatig deze meditaties leest en bijvoorbeeld mijn preken leest of hoort, weet dat ik veel nadruk leg op Gods liefde. Dat God liefde is. Dat de HEERE vanuit Zijn liefde de zonde haat. Juist omdat God liefde is, juist omdat Christus Zijn leven onder de straf die wij verdiend hebben voor ons gestorven is, vraagt dat van ons liefde voor God.

Echte liefde voor Hem. Geen liefde voor jouw of mijn beeld van God. Nee, liefde voor de HEERE Hij echt is! Wie eigen beeld van God maakt door weinig kennis, heeft zichzelf lief in plaats van Christus.

Dat gebeurde onder Israël in de tijd van Hosea. De HEERE is er om Zijn volk te beschermen. Dat vonden ze prima. Maar verder je Bijbel lezen en dan horen wat zonde is en dat je daarbij hebt weg te blijven dat niet. Bij die kennis kun je beter wegblijven of aan de kant schuiven als iets van vroeger. Dan kun je God tam maken en dan zegt Hij wat jij wil dat Hij zegt. Dat heeft niets met het liefhebben en dienen van Christus te maken. Kind van God zijn, kerk van Christus zijn betekent dat we de HEERE willen kennen zoals Hij zich in de Bijbel laat zien. Dat betekent dat we willen weten hoe Hij wil dat we leven. Zo Christus volgen en de HEERE al meer leren kennen vanuit Gods Woord. Zo ons beeld van God al meer laten corrigeren door die Geest die ons het Woord gegeven heeft.

 

BID EN JY SAL KRY

“Vra, en vir jou sal gegee word”.   Matteus 7:7

 

   Ons vertrou so vinnig op onsself. As jy na mense in ons tyd luister, merk jy dat steeds weer op. Jy hoor in ons tyd dikwels: “As jy iets regtig wil en jy volg jou hart dan gaan jy dit reg kry.” Dikwels word beklemtoon dat ons dinge in eie krag kan doen. As jy dan so begin dink en werk en jy kry wat jy graag wil nie reg  nie is die teleurstelling baie groot.  Wie na hierdie wêreld kyk, sien dat baie dinge misluk. Ons kry dit as mense  nie reg om vir ’n regverdige wêreld te sorg nie. Ons kry dit nie reg om siekte en dood uit hierdie wêreld te kry nie. Altyd weer is daar mense wat ander onregverdig behandel. Steeds weer sien ons dat die een groep die ander doodmaak. Steeds weer sien ons korrupsie. Ons menslike krag is klein en dan is daar nog die sonde waarvan die krag onder die mense groter is as dit wat goed is.

Dit leer ons as juis om te bid. Om vir ons lewe van elke dag God se hulp te vra. Ek dink nou aan Psalm 127: “As die HERE die huis nie bou nie, swoeg die bouers tevergeefs daaraan; as die HERE oor die stad nie wag hou nie,  bly die wagte tevergeefs wakker. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, eers laat tot rus kom, kos eet wat  moeisaam verkry is. Netsowel gee Hy dit aan Sy geliefdes in die slaap” Vs 1,2

Die HERE sê hier nie dat ons lui kan wees nie!  Ons moet juis self werk maar dan met die groot vraag: “HERE wil U ons seën want sonder U hulp kan dit nie reg kom nie.” Selfs as dit nie reg kom nie het God se kind moed en uitsig want om Christus ontwil  omdat jy weet dat jy eens vir altyd op God se volmaakte wêreld sal leef. Jy kry dit doodseker uit genade!    

 

LEVEN MET EN VOOR CHRISTUS

 

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” Romeinen 8:1,2

 

Wat is het eigenlijk om christen te zijn? Is dat dat ik vooral veel discussieer over dingen die over God gaan? Is dat dat ik lange verhalen in mijn vertrouwde omgeving  hou over hoe Christus voor mij en andere gelovigen vergeving en eeuwig leven verdiend heeft? Dat ik daar binnen een bepaalde groep veel over praat? Laten we goed bedenken dat het nooit in de eerste plaats om discussie gaat. Het gaat om het leven met en voor de HEERE. Om het leven steeds maar weer voor Christus!

Is het echt zo dat ons leven Christus is? De Heilige Geest laat het Paulus zo schrijven: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” Fil 1:21

Waarom is Christus voor ons gestorven? Om vanuit de door Hem verdiende vergeving voor mij, voor Hem te leven. Gerechtvaardigd door Christus om mijn leven aan Hem te wijden. Om te leven zoals de Geest het Paulus laat schrijven in Galaten 2: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Vs 20

Dan leer ik in heel mijn bestaan te leven vanuit het eerste gebod: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Exodus 20:3

Dan kan het niet meer zo zijn dat leven met Christus een deel van mijn leven is. Dan kan het niet meer zo zijn dat mijn dienen van God er voor de zondag is en af en toe op de andere dagen van de week. Dan is het niet overdreven als ik elke dag in het gewone leven over God en over Christus praat. Dan is het niet overdreven wanneer ik in alle dingen van mijn leven elke dag me de vraag stel: Hoe wil Christus dat ik nu leef, voel en doe? Dan staat niets in mijn leven meer los van Christus als mijn Verlosser en Koning. Dan wil ik in alles vanuit de rechtvaardiging door Christus leven. Dan wil ik dat ook niet verdoezelen omdat mensen om me heen dat gek en overdreven vinden. Als ik belijd dat Christus mijn God en Koning is, is het toch vreemd als ik dat in het gewone leven niet zeg? Dat er voor mij door Christus lijden geen verdoemenis is, is toch iets om van de daken af te schreeuwen en zo te leven?! We blijven toch niet stil omdat we er bang voor zijn wat andere mensen daarvan vinden?!

 

HOE GROOT IS DIE HERE!

Laat  u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.” Matteus 6:11

 

 Ons het elke dag weer die goeie nodig. Ons  leef op ’n wêreld wat nie ons wêreld is nie. ’n Ander het hierdie wêreld gemaak. As ons sien hoe groot die heelal is, as ons sien hoe die hele skepping werk, sien ons raak dat ons dit nie geskep het nie. ’n Ander wat soveel meer en groter as wat ons is, het dit gedoen. Iemand waarmee ons en die hele skepping nie vergelyk kan word nie. Ek moet nou dink aan wat ons in Jesaja 40 oor die sterre en ander hemelliggame lees: “Met wie wil julle My  vergelyk, sodat Ek net soos hulle sal  wees?  Vra die Heilige. Kyk boontoe en sien! Wie het hierdie dinge geskep? Dit is Hy  wat die hemelse leër een vir een uitlei, hulle almal op die naam roep. Deur die toedoen  van Hom wat groot vermoëns  en geweldige krag het ontbreek nie een nie.”  Vs 25,26

 

Ons het as mense na de sondeval steeds weer die neiging om nie met God te reken nie. Ons probeer ook die begin van die skepping self  sonder God te verklaar. Meer as 13 miljard jaar gelede sou ’n baie klein en baie heet iets daar gewees het en ontplof het. So sou die heelal, wat nog steeds vanuit die ontploffing groter word,  ontstaan het.  Ons het dit bedink omdat ons dan sonder die HERE kan reken. ’n Groot vraag by hierdie teorie bly ook nog waar hier die baie heet en swaar deeltjie vandaan gekom het. Ons mag weet dat die skepping God se werk is wat ons nie menslik kan verklaar nie. Ons kan hierdie groot God deur Christus ons Vader noem en Hom selfs elke dag vra om ons daaglikse kos!  

Hoe groot en heilig is Hy. Hoe heerlik om jou aan Hom deur Christus se werk  te kan toevertrou. Om met Hom vertroulik in die gebed te kan praat. Hy sien om na  hom of haar wat in diepe afhanklikheid  Hom  soek. Dan is hy nooit te klein en te skuldig. As jy Hom soek en jou sondes bely is dit die Here Wat Sy liefde om jou vou.

 

 

WIJSHEID NODIG!

 

“Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, 14want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken.” Spreuken  3:13-15

 

 Een politieke aardverschuiving hier in Nederland. Een uitslag die eigenlijk niemand zo heeft zien aankomen. Er zijn mensen heel blij en anderen  heel bezorgd. Hoe moet het en kan het verder? Daarvoor is wijsheid nodig. Wijsheid die inzicht geeft in de werkelijkheid. Hoe staan dingen er echt voor? Hoe kan er zo gehandeld worden dat daarbij de liefde en zorg voor elkaar al meer vorm krijgt?

 Dit vraagt van ons veel gebed. Gebed voor de overheid en zij die over ons land en volk moeten regeren. Daarbij moeten we bedenken dat alles in de handen van Christus is. Dit vraagt van ons niet maar alleen gemopper en kritiek maar het echte gebed, het echte gaan tot de HEERE ook in deze situatie. Waarbij duidelijk moet zijn dat egoïsme, ook volksegoïsme uit de Boze is. Waarbij de echte zwakke in de wereld onze zorg en hulp altijd zal moeten blijven krijgen.

Het is jammer dat de stemmen die vanuit de Bijbel, vanuit wat Christus willen spreken in de Tweede Kamer verzwakt zijn. Want ook voor de politiek geldt wat we lezen in Spreuken 9: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.” Zie ook Psalm 111:10

Vanuit dit lezen we dan in Spreuken 4: “Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je beschermen. 7Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!”vs 5-7

 

We hebben nodig dat juist vanuit Gods wijsheid naar moeilijke situaties wordt gekeken. Vanuit de liefde van God en de liefde tot de naaste. Dan kom ik nooit eerst maar dan wil ik wel voor de mensen om mij heen goed zorgen. Dan zijn regels en protocollen niet de baas maar de zorg die anderen echt nodig hebben. Dan willen met ons hart er voor anderen zijn en elkaars belangen behartigen. Dan heeft het recht van de sterkste niet het laatste woord maar de zorg en liefde die we de echte zwakke kunnen geven. Dan beslissen kleur, godsdienst, volk en overtuiging niet of iemand zorg krijgt maar wel de situatie waarin de naaste, de medemens verkeert.

HEERE geeft inzicht en wijsheid. Geef regeerders met hart voor U en voor de mensen in dit land. Ontferm U over ons.  Laten we echt bidden ook voor onze politici en regeerders.

 

HOE STAAT HET ER VOOR? (V) HOSEA 4

 

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea 4:6

 

 Het volk kiest vandaag in Nederland. Het lijken heel spannende verkiezingen te worden. Verkiezingen in een land waarin de afval van de HEERE en Zijn goede normen en waarden zo groot is. Een land en volk dat de duidelijke stem van het evangelie zo nodig heeft. Wat zien we in kerken die de taak hebben om het duidelijke Woord van God te laten horen? Wat doen de mensen die geroepen zijn om het volk te onderwijzen. Dat waren in het Oude Testament in het bijzonder de priesters.

Wat zien we gebeuren?  We horen van discussies over predikanten die universitair geschoold moeten zijn of niet. Of predikanten de vaardigheden hebben om een goede leider te zijn in die zin dat ze mensen bij elkaar kunnen houden, dat ze mensen kunnen leren leven met en geloof en zich aanpassen aan de veranderende cultuur. We horen over gesprekken waarin gender en seksualiteit zo verschillend beleefd worden en de theologen zo toegerust moeten zijn om als kerken aanvaardbaar te zijn in de samenleving. We horen veel over spiritualiteit maar weinig over het kennen van de HEERE! We horen weinig over wat dit kennen van de HEERE betekent voor de waarden en normen in het omgaan met de naaste. De spiritualiteit van ons en het daarmee omgaan moet de theoloog, de dominee begeleiden. Dat is in elke gemeente weer anders en dat moet hij kunnen hanteren.

De dominee, de priester gaat niet voor in het kennen van Christus, want iedereen beleeft Christus weer anders wordt gezegd, maar in het begeleiden van hoe mensen dit beleven. We drijven op eigen spiritualiteit, eigen godsdienstige gevoelen in plaats van het echt kennen van Christus en Hem volgen op Zijn Woord. Zou de kerk dan blijven bestaan? Vergeet het.

Dan draagt een kerk ten onrechte de naam kerk. De kerk is dat wat van Christus is. Wat in Hem is zoals Hij echt is. Bekering is nodig. Om de HEERE weer echt te kennen zoals Hijzelf gezegd heeft dat Hij is. Eerbied voor Hem en niet onze eigen beelden maken. Eigen beelden maken en mensen daarin stimuleren is juist wat voorgangers hebben af te leren. Gewoon de gemeente gaan leiden  volgens het Woord van de Goede Herder Jezus Christus. Dan alleen is er toekomst voor de kerk.  Dan alleen is er toekomst voor ons land. Wanneer dat Woord klinkt en blijft klinken zonder concessies aan de geest van de tijd te doen.

 

 

 

 

 

GOD SE WIL DOEN

“Laat U wil geskied” Matteus 6:10 

 

 Op watter manier doen ons God se wil?  Doen ons dit graag of met teësin? Mopper ons as ons God se wil in ons lewe doen? Is in ons hart iets wat sê: Ek moet dit doen maar eintlik wou ek dit nie so doen nie?

Gelukkig wil God se kind  die Hemelvader se wil doen. Dit is heerlik as jy by jou self opmerk dat jy dit ook graag doen. Dat jy al hoe meer gaan raaksien dat God se wil regtig goed is. Dat jy met blydskap maak wat die HERE as Sy wil in die Bybel vir jou duidelik gemaak het. Dat jy al hoe meer saam met die digter van Psalm 119 leer sing: “Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings  is ek verheug soos oor enige rykdom. Oor U opdragte wil ek nadink; ek wil op U paaie let.” Vs 13-15  Nogtans is dit in ons lewe nie altyd so nie. Somtyds voel dit asof God se wil vir ons nadelig is, dit voel  asof dit vir jou ’n belemmering is. Dit voel asof dit ons lewe beperk. Jy kan nie doen wat jy graag wil nie. Dan het jy en ek nodig dat ons vrede met die HERE en Sy wil kry. Dan het ons nodig om onsself te verloën en ons teëpratery stil te maak. Dan het ons die gebed dat die Gees in ons werk om raak te sien dat God se wil goed is, so nodig. Dan bid ons dat ook in ons eie lewe dit so word soos ons in Fil 2 lees: “Doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God smetteloos te midde van ’n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle  soos sterre in die heelal deurdat julle vashou aan die woord van die lewe.” Vs 14-16   Ek en jy het daarvoor regtig steeds weer nodig dat die Gees in my werk op die gebed!  

 

HOE STAAT HET ER VOOR? (IV) HOSEA 4

 

“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid;

bloedbad volgt op bloedbad.” Hosea 4:1,2

 

Ik las de afgelopen dagen een opmerking dat er juist universitair geschoolde theologen nodig zijn om de kerken te leiden. Zij die daarvoor op Hbo-niveau opgeleid zijn, zouden daarvoor minder geschikt zijn. Laat ik eerst zeggen dat ik erg gehecht ben aan wetenschappelijk opgeleide dienaren van het Woord. Ook gehecht eraan dat ze de Bijbel in de grondtalen Hebreeuws en Grieks zelfstandig kunnen lezen. Dus straks geen verkeerde conclusies.

Toch moet hierbij gezegd worden. Laat ik dat maar even heel prikkelend neerzetten. Liever en LBO opgeleide broeder die in diepe eerbied voor de HEERE leeft en met alle hulpmiddelen de Schrift als het voluit betrouwbare Woord kent en uitlegt dan een universitair opgeleide predikant voor wie de Bijbel niet meer het volledig betrouwbare Woord is. Liever iemand met een lage opleiding in onze ogen dan iemand die meer gaat voor allerlei eigen theologische ideeën dan om Gods Woord al dieper te  leren kennen en al meer in diepe eerbied voor Christus en Zijn gegeven Woord  te leven. Of te wel de eerbied, de verbondenheid aan Christus in liefde en je daarmee overgeven aan Gods eigen Woord is het allereerste vereiste. De vreze van de HEERE

Daarom is er een theologische opleiding vereist die juist die kennis van de HEERE en Zijn Woord als het allerbelangrijkste en beslissende in het vaandel heeft. Als dat zou betekenen dat de overheid onze titels en graden niet meer erkend zij dat zo. Dan lijden we in de wereld om Christus om juist Hem en Zijn Woord hoog te houden. Al doet de wereld met haar eigen wetenschappelijke standaarden daar verachtelijk over. We hebben dienaren van het Woord nodig die ons leiden met het Woord van onze Herder, van onze God! Dan leren we de wereld kennen. Dan leren we als Gods kinderen leven in de wereld van vandaag. Dan leidt de Geest ons. Dan zijn we ook echt wetenschappelijk bezig! Waar de kennis van de HEERE en Zijn Woord verdwijnt komt er chaos en losbandigheid.

 

GOD SE KRAG IS ALTYD GROTER

“Laat U wil geskied” Matteus 6:10 

 

Bid is nie dat ek met myself praat nie. Bid is nie een of ander spirituele ervaring van my eie siel nie. As dit so sou wees, sou dit beteken dat ek die krag wat ek nodig het by myself soek. Bid soos Christus ons dit geleer het, beteken dat jy nie jou krag en leiding in en by jouself soek nie. As dit daarom gaan wat die goeie is, wantrou jy jou eie hart. Jy weet dat as jy jou oorgee aan jou eie gevoel, jou eie gedagtes, jou eie verstand jy dikwels doen wat nie goed is nie. Nie goed vir jouself, nie goed vir jou naaste, nie goed in die HERE se oë nie. As ons bid: “Laat u wil geskied” dan kyk ons boontoe en vra  ons dat die Heilige Gees ons vanuit God se Woord leer wat Vader se wil is om dit dan as kind van Vader so te doen.

De Here Jesus is daarby ons volmaakte voorbeeld. Hy was op hierdie aarde die sondelose mens. As Hy as God se Seun op pad is na die kruis, word dit vir Hom baie moeilik. Hy weet hoe swaar dit sal wees om God se boosheid en straf teen ons sondes te dra. Dit maak Hom doodsbang. Ons hoor Hom dan in Getsemane bid: “Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied!”  Lukas 22:42 Selfs die Here Jesus wat sonder enige sonde is en wat met  Sy hart in liefde heeltemal op Vader in de hemel gerig is, bid dat nie Sy wil maar Sy Vader se wil in Sy lewe moet geskied. Hy bid om krag en liefde om dat te doen.   As jy dit lees dan leer jy as God se kind om nog meer met jou hart te bid: “Leer my om nie my wil nie maar U wil te doen!” Hoe het ons die gebed en die Gees se krag nodig om volgens Vader se wil te leef. Hy gee dit aan ons wanneer ons vanuit ons hart daarom vra. Hoe bang ons ook al is. Hoe groot die verleiding ook al is.  Gods se krag en liefde is groter!

 

LET OP JOUSELF

“Laat U wil geskied”.  Matteus 6:10

 

Ons bid dat God se wil gedoen word op hierdie aarde. As ons dit bid dan bid ons in die eerste plek vir ons eie lewe. ’n Mens sien dikwels dat mense groot woorde gebruik omdat ander nie doen wat volgens hulle goed is nie. As jy dan na hul eie lewe kyk sien jy so baie waarin hulle teen God se wil in gaan. Somtyds ontmoet jy mense in Christus se kerk wat baie sterk die klem  op die doen van God se wil lê. Hulle veroordeel ander streng as hulle dit nie heeltemal doen nie. Na ’n rukkie word duidelik dat hulle op ’n bepaalde terrein al jare lank in die verborgene in sonde leef. Om daarvoor te sorg dat niemand van hulle sal dink dat hulle so leef nie, beklemtoon hulle dat jy suiwer voor God se oë moet leef.

So’n voorbeeld maak duidelik dat dit nie  net om die uiterlike gaan nie. Dit gaan daarom dat ons met ‘n suiwer hart voor die HERE wil leef. As ons die derde bede so bid,  doen ons dit nooit as iemand wat hom beter as ander voel nie. Dan doen jy dit nooit as iemand wat eintlik uitstraal dat jy hierdie gebed vir jou eie lewe  nie meer so nodig het nie.  Ons het almal hierdie gebed enige dag van ons lewe op aarde nodig. Ons almal het dit nodig omdat ons die HERE se Gees nodig het om nie ons eie sondige wil te wil doen nie maar God se goeie wil! Ons leer so ook die goeie omgang met mekaar as jy ’n ander sien sondig. Ons lees hieroor in Galasiërs 6: “Broers, as iemand in deur een of ander sonde oorval word, moet julle  wat deur die Gees vervul is, so iemand  in ’n gees van sagmoedigheid reghelp, maar let op: jouself,  dat ook jy nie versoek word nie. Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus.” Laat ons nie hoogmoedig bid nie maar juis in groot beskeidenheid.   

 

 

DOOR CHRISTUS ALS HET LAM TOEKOMST!

 

“En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.” Openbaring 5:10

 

Ineens is er de dood. Een sterke man. Ineens leeft hij niet meer op aarde. Rouw en verdriet kunnen plotseling je leven binnenkomen. We weten het maar als het gebeurt, is het toch zo anders. Verdoofd, je kunt het je niet voorstellen. Hoe verder. Is er toekomst?

Dan kijken we naar wat er in de hemel gebeurd is. Alles lijkt in Openbaring 5 dood te lopen op de ellende op deze wereld. Alles lijkt dood te lopen in de dood. Gods plan tot redding moet verder. Dat plan staat in het boek dat in Openbaring 5 genoemd wordt. Er lijkt geen toekomst want het boek blijft dicht. Niemand is het waard om dat boek te openen. Er lijkt bij sterven geen troost te zijn. Dan wordt er op Christus gewezen die als het Lam van God geleden heeft voor wie met eigen schuld en zonden tot Hem vlucht. Zo is er toekomst voor wie in geloof sterft. Zo is er troost, houvast voor wie als gelovige alleen achterblijft.

Dan lezen we het Woord van God dat vast en zeker is. Dan mogen we ook in diep verdriet en met tranen in ons hart en/of in onze ogen weten dat wie tot Christus vlucht zelfs als koning zal leven in de hemel en op de nieuwe aarde.  Dat is de weg waarin Christus arme zondaren, die niets anders dan de hel verdiend hebben, tot koningen en priesters wil maken!  Tot mensen die als priesters hun leven wijden aan de HEERE en aan een leven waarin de eer van Christus boven alles gaat. Waar we onze levens als een levend dankoffer voor Christus willen leven. Toegewijd niet aan onszelf maar met diepe liefde aan Christus. Om ook anderen op deze wereld belangeloos te helpen. Ook als je daar ver voor weg moet en je tijd moet geven.

Dan horen we door Christus werk ook bij  hen die koningen zullen zijn.  Dat betekent wie in geloof sterft en in geloof op aarde leeft op de nieuwe aarde in alles Gods grootheid zal uitstralen. Dan staan we door Gods genade  zelfs boven de engelen en stralen naar hen die grootheid van God uit. We lezen daarover o.a. in  1 Kor 6: “Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?”  vs 2,3

Dan is er troost en toekomst. Ook in dagen van rouw.  Christus is onze enige troost in leven en sterven.   

 

BEVRYDING - OORWINNING

“Laat u Koninkryk kom”  Matteus 6:10

 

 Christus is die Koning. Nogtans bid ons om die kom van die Koninkryk. Jy kan dit vergelyk met wat in de Tweede Wêreldoorlog gebeur het.  Ons weet nou dat die regte bevryding begin het toe die Geallieerdes op die strande van Frankryk geland het. Ons noem dit D-day. Nogtans was heel  Europa toe nog nie bevry nie. Dit moes wag tot die oomblik dat die soldate van die Geallieerdes in die lande gekom het en die Duitse besetting verjaag het. Dan het ons gepraat van V-day: die oorwinningsdag.

So is dit ook met God se koninkryk. Christus het die groot Oorwinning behaal. Hy het dit op die dag van Sy opstanding gewys. Nogtans het die duiwel en die sonde nog mag op hierdie wêreld. Ons sien dit ook raak as ons Romeine 16 lees. Die Heilige Gees bemoedig die gelowiges in vers 20 met hierdie woorde: “God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by  julle”.  

Jy sien hier raak dat die genade van Koning Christus meer is as die aanwesigheid van die duiwel. As jy by Christus skuil dan kan die duiwel jou nie in sy hande kry nie. Dan kan jy deur die krag van Christus se Gees in alle verleiding as God se kind leef en bly leef. Daarby bly die gebed nodig omdat ons dit nie in eie krag kan doen nie.  Ons bly bid tot die Koninkryk van God volkome op die aarde gekom het en al God se vyande vir altyd van die aarde weg is. Ons mag as ons so bid saam met Paulus dit gelo en bely: “Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat Sy liefde aan onsbewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here.”  Rom 8:37-39

 

OERCONSERVATIEF? BIJ WIE BEN JE VEILIG

 

“Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.” Psalm 139:15-18

 

Ben jij oerconservatief?  De partijleider van de VVD Yeşilgöz haalde enkele dagen geleden fel uit. Daarbij ging het vooral over abortus. Ze zetten de aanval fel in op mensen die opkomen voor de bescherming van het ongeboren leven. Ze noemde dat oerconservatief. Ze zei erbij dat we dit achter ons moeten laten en dat we vooruit moeten. Daar staat ze voor. Je ziet hoe mensen de bescherming van het ongeboren kind conservatief noemen. Iets wat niet zou passen bij mensen en een samenleving die vooruit wil.

Moet je er eens over nadenken wat dit betekent. Liefde voor en bescherming van dat kleine kindje dat zo kwetsbaar is, dat door de enig levende God gegeven is, zou achterhaalt zijn. Het doden van dat kleine kindje in de buik van de moeder zou modern zijn. Dat zou vooruitgang zijn. Een vraag die ik dan stel is: Waarom zou je in een moderne samenleving een kind dat geboren is niet doden als je vindt dat dit kind je toch niet geeft wat je ervan verwacht hebt? Is dit dan de moderne samenleving die selecteert en wie in de weg zit maar gedood kan worden?

Het lijkt er op dat modern en vooruitgang is dat je voor jezelf kunt gaan ten koste van anderen. Zelfs ten koste van de meest kwetsbare die helemaal van onze verzorging en bescherming afhankelijk is. Gelukkig is de ene levende en goede God vol van liefde en zorg voor de meest kwetsbare. Dat heeft niets met conservatisme te maken maar alles met liefde en warmte. Met de echte liefde voor elkaar die vanuit Gods liefde ontstaat en gevoed wordt. De HEERE is het die ook dat hele kleine kwetsbare kindje in de buik van de moeder Zijn liefde en zorg wil geven.

Wanneer we spreken zoals mevrouw Yeşilgöz zijn we op weg naar een al hardere en koude samenleving. Een samenleving waar we niet om elkaar heen staan en het leven beschermen met warmte  en liefde. We gaan dan voor het recht van de sterkste. Dat maakt alles stuk. Laten we ons toevertrouwen aan God en aan Zijn kostbare, warme gedachten.  Als we dat niet doen, gaan we over tot grensoverschrijdend gedrag. Gedrag dat over de grens gaat die de God die liefde is gesteld heeft. De enig goede grens. Bij Christus en een leven volgens Zijn wil ben je veilig.

 

HEMELBURGERS OP AARDE

“Laat U Koninkryk kom”. Matteus 6:10 

 

Die gebed om die kom van God se Koninkryk is ook ’n gebed vir die kerk.  Die kerk is naamlik die burgers van die Koninkryk op hierdie wêreld. Ek  dink nou aan Fil 3: “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.” Vs 20. Ons kyk van die aarde af boontoe na die hemel waar ons Koning Jesus Christus is. Ons sien vol verwagting uit na die dag dat ons Koning na die aarde terugkeer en alles en almal wat op die aarde bly volgens God se wil sal leef in volkome en volmaakte vrede.

Ons bid in die tweede bede dat Vader die kerk op aarde bewaar  en ook laat  groei. As ek dit skryf dan bedoel ek ook regtig die kerk. Die kerk is hulle wat regtig met hulle hart in liefde vir die HERE leef. In artikel 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word dit so goed en mooi omskryf:  “Ons glo en bely ’n enige katolieke of algemene kerk, ’n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in Sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.”

Ons bid dat hierdie kerk sal groei. Ons bid dat op hierdie aarde al hoe meer mense regtig hulle as burgers van God se Koninkryk sal gedra. Dat hulle so mensen met liefde wys hoe goed dit is om saam by Christus te behoort. So bid ons ook vir alle werk van sending en evangelisasie om saam met ander mense tot Christus te roep om ook burger van God se Koninkryk te word. Om so nie moedeloos op ’n wêreld vol geweld en slegte dinge te leef nie maar te kan uitsien na die koms van Koning Christus.  Ons bid dat baie  daar kom waar die evangelie van die Koninkryk en die Koning Jeus Christus in waarheid verkondig word.  Om saam God se vrede en liefde uit te dra tot God se eer.

 

 

GAAT HET NIET TEVEEL OM HET GETAL?

 

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.” Psalm 133:1

 

De GKN en de DGK zijn op weg naar vereniging. Dit ligt ook als een belangrijk punt op de synode van de GKN op dit moment. Er worden al meerdere dingen samen gedaan zoals ambtsdragersconferenties en een dag voor en door de jeugd. Er zou nog meer te noemen zijn. Verder wijzen meerderen op een verdere eenwording met gereformeerden. Met hen die in diepe eerbied voor de HEERE en Zijn Woord als kerken willen leven. Die daarbij de belijdenis van de kerk willen volgen omdat die in overeenstemming met Gods eigen Woord is.

Daarvan mocht ik ook iets vertellen in een interview dat deze maand in De Bazuin (blad dat vooral binnen de DGK gelezen wordt) verschenen is. Dan komt er van meerdere kanten de vraag: Dominee gaat het u niet teveel over het getal in plaats over de zuiverheid van de kerk?

Eerlijk gezegd moet ik dan eerst even over iets heen als die vraag gesteld wordt. Hoe komen mensen bij deze gedachte? Ik kan zeggen dat ik daar zelfs niet aan denk! Waarom dan die inzet voor verdere eenwordng? Om een rede. Dat is dat ik Christus wil volgen in Zijn werk waar Hij mensen bij elkaar brengt rondom Zijn Woord! Het gaat om Zijn werk! Hem heb ik en hebben we als kerken te volgen. Waar Hij vergadert door Zijn Woord en Geest moet ik ophouden met mijn eigen mening en kritiek. Daar hebben we elkaar te zoeken om samen op te trekken. Omdat Christus vergadert. Wie ben ik om Hem niet te volgen?

Dan zie ik zwakke plekken bij anderen maar als ik eerlijk ben ook bij eigen kerken. Is het zo dat we alleen eenheid moeten zoeken en hebben met kerken die helemaal volgens onze normen en gewoonten leven? Is het zo dat een kerkverband alleen met volgens ons zuivere kerken mag bestaan? Ik geef een voorbeeld, dat met velen uitgebreid kan worden als je naar de profeten luistert en de brieven van Paulus leest, dat is wat Christus schrijft aan de 7 gemeenten in Openbaring. In Openbaring 2 en 3. Wat constateert Christus een gebreken! Toch horen ze bij Hem. Zij vormen een kerkverband waarbij Christus tussen de kandelaren loopt en laat zien dat deze kerken bij Hem horen.

Dan hebben we samen als norm: Christus en Zijn Woord. Dan helpen e elkaar ook als zwakke kerken om op Zijn weg te gaan en te blijven gaan. Niet om het getal maar om de eer van God. Waar het Woord niet meer het laatste Woord heeft, willen we niet zijn maar waar Gods Woord norm is zoeken we elkaar om daadwerkelijk samen te leven. Niet om het getal maar om het werk van Christus dat we zien. Om samen naar hem te luisteren. Ook zondag weer.

 

HOE STAAT HET ER VOOR? (III) HOSEA 4

 

“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid;

bloedbad volgt op bloedbad.” Hosea 4:1,2

 

 Geen trouw dat is dat er geen eerlijkheid is. Mensen veranderen van mening en van wat ze doen volgens het belang en de verlangens die er op dat moment zijn. Wij leven in Nederland naar de verkiezingen toe. We zien weer gebeuren dat het vooral om eigen belangen gaat. Mensen kiezen in meerderheid op die partij die hun belang het meest bevordert. Dan gaat het er vooral om welke partij er voor kan zorgen dat ik er wat geld en goed betreft het beste vanaf kom. Het leven voor jezelf en je eigen belang zit er zo diep in bij ons als mensen. De marktwerking is voor velen een heilig principe in plaats van de zorg voor elkaar. De zorg in het bijzonder voor de zwakken in de samenleving. Het zijn juist de profeten die in Gods naam tegen de instelling om voor je eigen belang te gaan ten koste van de zwakken, hevig protesteren. We zullen dat in het vervolg ook verder gaan zien.

Waar is de goedertierenheid? Dat is de liefde en trouw die er vanuit Gods liefde en trouw in ons leven hoort te zijn. Is er echte zorg voor elkaar? Of komen we al meer in een harde maatschappij terecht?  Een kerk of een maatschappij waar allerlei procedures, waar een woud van regels de omgang met de ander bepalen. Wie dan het beste thuis is in procedures en regels komt er goed af en de ander kan hulpeloos aan de kant blijven zitten. Je voldoet nou eenmaal niet aan bepaalde regels  en dus is wat jij doet niet goed. Er wordt dan niet meer echt naar iemand gekeken. Dat doet de HEERE gelukkig wel. Hij kent ons hart en leven en wil daarin onze Vader zijn die voor ons zorgt. De vorige keer hebben we het al over de kennis gehad. Waar de kennis verbonden met God liefde en trouw verdwijnt, verdwijnen de goede normen die een zaak van ons hart zijn. Daar krijgt eigen belang en het aantasten van het leven van anderen weer alle kans. Dus terug naar de HEERE en Zijn liefde en trouw. Met hart en ziel.

 

BID OM 'N SKITTERENDE BESTAAN

“Laat u Koninkryk kom”. Matteus 6:10


Christus het na Sy opstanding na die hemel gegaan. Hy het daar in die troon gaan sit. Hy is die Koning van die konings wat vanuit die hemel regeer. As jy daaraan dink, kan jy die vraag vra: “Moet ons dan nog om die Koninkryk bid? As Christus al koning is, is dit mos nie meer nodig nie?” Dit is goed om by die antwoord op hierdie vraag daaraan te dink hoe dit in die tyd van die Ou Testament was. Was die HERE toe die Koning of moes Hy nog koning word? Laat ons ’n bietjie in die Psalms kyk:
a. Die HERE is Koning vir ewig en altyd; die heidene het vergaan uit Sy land.” 10:16
b. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; …. Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd”. 24:1,8
c. “Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle. (die konings wat teen Hom opstaan!) ….Wee dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! ….. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan Sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!.” 2:4,10,12
Die HERE is Koning, Christus is Koning. As ons bid om die kom van Sy Koninkryk vra ons dat alle teenstand en alles wat daarmee in stryd is vir altyd van die aarde sal verdwyn. Ons bid om die terugkeer van Koning Christus op die wolke. Ons bid dan om die vrede wat orals sal wees. Waar elke vorm van haat, van oorlog, van konkurrensie vir altyd verdwyn het. Waar almal wat daar leef vanuit hul hart in volle liefde en vrede met God, met andere, met die natuur sal leef. Ons bid dan om ‘n regtig skitterende bestaan waar God se Naam in alles skitter. Hoe goed is dit!

 

HOE STAAT HET ER VOOR? (II) HOSEA 4

 

“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.” Hosea 4:1

 

Hoe staat het er voor met mijn leven? Hoe staat het er voor met het leven in de kerk? Hoe staat het er voor met het leven in het land en de wereld waarin we wonen?

Als we over deze vraag nadenken, moeten we bedenken dat de HEERE als de enige God ons leven kent. Hij is het die over het leven van ieder mens op aarde oordeelt. Hij kent ons van binnen en van buiten.

Willen we kijken hoe het er voor staat dan moeten we ons leven en wat er in de wereld gebeurt meten aan wat Gods wil is. Dan hebben we dat af te meten aan Zijn goede geboden. Als we dat niet doen, scheppen we voor onszelf een vals beeld. Dan meten we ons leven aan onze eigen wil, aan wat onze omgeving wil en doet. Dan houden we eigen verkeerde dingen en gevoelens onder in het water van ons eigen zondige hart. Dan zijn we eigen rechter en praten we onze verkeerde dingen goed met ons eigen zondige gevoel. Dan praten we goed wat in werkelijkheid krom is.

Dat gaat gebeuren als er geen kennis van God in het land is. Natuurlijk is kennis in de Bijbel meer dan dat je weet wat God gedaan heeft en wat Zijn geboden zijn. Het is dat je met een hart vol liefde in liefde en gehoorzaamheid voor Christus wil leven.

Toch gaat het ook om weten wie God is en wat Zijn wil is. Daar begint het. Je kunt niet zeggen het gaat niet om kennis maar om liefde. Liefde zonder dat je weet wie het is die je liefhebt, kan geen echte liefde zijn. Dat is een of andere eigen fantasie of idee.

Het liefhebben en daarmee kennen wie de HEERE is, wie Jezus Christus is, begint met het kennen van de feiten! De feiten die de Heilige Geest ons in de Bijbel geeft. Wanneer we niet meer weten wie God is en wat Zijn goede geboden zijn dan verdwijnt het goede leven uit ons en uit de omgeving waar we leven. We leven in een tijd dat er door velen wordt gezegd dat kennis niet belangrijk is. Het is een dikke leugen waarmee de duivel probeert om ons los te maken van Christus en een leven in dienst van Hem. Los van een leven in liefde voor Hem.  

 

GODS SE NAAM HEILIG IN EIE LEWE

“Laat U Naam geheilig word” Matteus 6:9

As ons bid: “Laat U Naam geheilig word” vra ons ook dat die Gees so in ons werk dat ons nie dinge doen wat daarvoor sorg dat God se naam gelaster word nie. Die gelowiges is verteenwoordigers van God op aarde. De HERE roep alle mense maar ons op ’n spesiale manier om beeld van Hom op hierdie wêreld te wees. Die kerk is God se volk wat uitdra wie en hoe die HERE is. Mense moet aan ons kan sien dat ons Christene is. By ons behoort die liefde so duidelik te heers dat mense begin sien wat God se liefde is. Dit kry ons uit onsself in eie krag nie reg nie. Ons ervaar dit steeds weer as ons self in die spieël van God se liefde en wet kyk. Dit is daarom so nodig om hierdie gebed wat Christus ons leer met jou en my hart te bid. Ons sien in hierdie wêreld dat ’n kerk wat eie eer en mag soek juis ’n anti-reklame vir die lewe met Christus is. ’n Voorbeeld in die Bybel is as Dawid owerspel met Batseba gepleeg het en haar man laat doodmaak het. Ons hoor die profeet Natan in reaksie daarop o.a. dit sê: “Maar omdat u die vyande van die HERE deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster.” 2 Sam 12:14.
As ons die eerste bede bid, vra ons te leer om so te leef dat ons regtig al hoe meer God se beeld sal wees. Ons bid dan om so te leef soos ons dit in Fil 2:15,16 lees: “Doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God smetteloos te midde van ’n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Op hierdie manier sal julle op die dag van Christus my rede tot roem wees.” Laat ons bid!

 

 

HOE STAAT HET ER VOOR? HOSEA 4

 

“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.” Hosea 4:1

 

Het is van tijd tot tijd nodig om te kijken hoe het ervoor staan in je leven. Om heel bewust erover na te denken in wat voor omgeving je leeft. Dat geldt voor de omgeving waar je leeft, waar je kinderen opgroeien, waar je je contacten hebt. Dat geldt voor de kerk waarin je jouw plaats inneemt. Dat geldt ook voor je eigen leven. Een beoordeling waarin je naar anderen kijkt en niet naar jezelf kijkt, geeft altijd een scheef en verkeerd beeld.  Zo’n kijken hoe het er voor staat lezen we in Hosea 4. Een beoordeling die zowel het 2 als het 10 Stammenrijk raakt. We gaan er naar kijken met de ogen open naar eigen tijd en omstandigheden.

We krijgen in vers 1 een algemene beoordeling vanuit de hemel. De HEERE die ook de harten van de inwoners kent, komt door Hosea vertellen hoe het er voor staat. Het is niet zomaar een beoordeling. Het is geen vrijblijvend onderzoek waar je mee kunt doen wat je wil. Niet een of ander programma van een politieke partij in verkiezingstijd. Nee, het gaat hier om een rechtszaak. Waarbij het de HEERE is die op grond van Zijn alwetendheid met een beoordeling en een uitspraak komt.

Het eerste dat Hij laat zien is dat het in de kerk, onder Zijn volk niet goed zit. Het zit niet alleen met de wereld verkeerd. Ook in de kerk. Dat laat ons zien dat we met het toetsen van ons leven niet alleen naar de wereld moeten kijken. Dat we de wereld niet mogen gebruiken om te zeggen dat het bij ons en met mijzelf nog wel meevalt. In de wereld is het zo erg. Bij ons zijn er ook wel dingen niet goed maar als je dat met de buitenwacht vergelijkt is het zo gek nog niet. Dan houden we ons voor de gek! Het erge is dat meerdere keren ook blijkt dat het in de kerk net zo erg is als in de wereld. Dat kwam duidelijk naar voren bij onderzoeken over seksueel misbruik. Dus laten we steeds weer in ons leven dit voor ogen hebben wat we in Psalm 139 lezen: “Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.” Psalm 139:23,24

 

GEBED OM GOD SE LEIDING

 

‘Pelgrimslied

Ek kyk na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom, My hulp is van die HERE, wat hemel en aarde gemaak het.” Psalm 121:1,2 

 

Môre begin ons sinode. Self is ek ook een van de afgevaardigdes. Ons gaan nie na ’n vergadering van een of ander vereniging nie. Kerke van Christus kom saam. Ook om te bespreek en te besluit oor vereniging met ander kerke. Ons het die HERE se wysheid en leiding so nodig. Om juis so te vergader dat dit vir ander tot voorbeeld en seën is. Dat God se liefde in die besluite en die omgang met mekaar so duidelik raak gesien kan word. Ons het die gebed so nodig.

Ons bid omdat ons ons afhanklik van die HERE weet. Afhanklik regtig enige  oomblik van ons lewe.  Die HERE wys vir ons dat ons ook in de maak van ons planne Sy hulp en Sy seën benodig.

As ons deur die lewe gaan dan trek ons. Ons maak ’n reis. Om op die regte plek te kom het ons die HERE se leiding en beskerming nodig. Ons lees in Psalm 121 van Gods kind in die Ou Testament wat na Jerusalem  wil stap om daar in die tempel die HERE te vereer. Die HERE woon daar toe in die tempel onder Sy volk. Dis die beste plek om te wees. Naby jou God. In regte vrede deur Christus offer waardeur jy met God versoen is. As jy die regte keuse in jou lewe gemaak het wil jy reis na die Nuwe Jerusalem.  Jy kom agter dat jy dit nie op eie krag kan doen nie. Wie dink dat hy dit self kan en dat hy so ’n goeie gelowige is, sal val. As jy dan nog dink jy kan self sal jy vir altyd bly lê en nooit in die Nuwe Jerusalem  binne kom nie. Wie regtig op reis is na die enigste goeie bestemming sien die probleme en verleidings op die reis raak. Dan bou jy nie op jouself nie.  Nee, dan kyk jy boontoe!  Dan verwag jy jou hulp van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Dan lê jy jou lewe in Sy hande. Die hande wat so vol liefde en almag is. Ons kan nie in  beter hande as in Christus se hande wees wat ons dra en lei nie. Dan is dit die Gees wat ons lei.  Hy sal wie op Hom bou nooit verlaat nie. Daarom verlaat ons ons in die gebed op Hom. Ons verwag dit nie van onsself en van wat op aarde is nie. Ons kyk omhoog en bid tot die Vader van ons Here Jesus Christus!    

 

TE PERSOONLIJK? (IV)

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Exodus 20:2

 

Klinkt de boodschap om tot Christus te komen en je om te keren van jezelf naar de HEERE alleen daar waar God Zijn verbond met mensen gesloten heeft? Klinkt Gods boodschap waarbij opgeroepen wordt tot geloof en bekering alleen onder de mensen die gedoopt zijn?

Nee, en nog eens nee. Die boodschap moet na Christus hemelvaart juist de hele wereld over. Christus stortte de Heilige Geest op de Pinksterdag juist uit om de gelovigen de kracht te geven om anderen de boodschap van Christus te brengen. Ook mensen die nog nooit van de HEERE gehoord hadden. Zij moeten opgeroepen worden om Christus als hun God, Koning en Verlosser te volgen. Om vanuit dat persoonlijke geloof wat er komt zich te laten dopen en dan samen met de andere gelovigen kerk van Christus te zijn.  Leven in de kerk van Christus betekent niet automatisch dat je gelooft. Dat je echt met Christus verbonden bent. Juist daarom moet juist ook in de kerk de oproep tot geloof en bekering klinken. We dwalen zo makkelijk af.  We worden zo makkelijk langzaam maar zeker door de geest van de tijd veranderd. Ons geloofshuis wordt zo makkelijk ondergraven door wat er steeds op ons afkomt. Je hart wordt langzaam maar zeker leger en als het leeg is, komt de wereld je hart binnen. Je constateert dat Christus, dat geloven je niet zo veel meer zegt. Ik denk hierbij aan wat we in de Bijbel van Demas lezen. Demas was een medewerker van Paulus in de verkondiging van  Christus. Op een bepaald moment moet Paulus dit schrijven: “want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.” 2 Tim 4:10

Waar dat persoonlijke geloof, waar die persoonlijke band met de HEERE verdwijnt daar komt liefde voor andere dingen en is of gaat je geloof dood. Zonder de levende liefdesband met de HEERE kunnen we niet.

 

TE PERSOONLIJK? (III)

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Exodus 20:2

 

 Je gaat weg bij een gemeente omdat de dominee volgens jou te evangelisch preekt. Je spreekt er over door en het lijkt vooral vast te zitten op het pers0onlijk aanspreken en het echt zelf leven met de HEERE. Dat komt in de verkondiging van het evangelie sterk naar voren en wordt de gemeente voorgehouden. De predikant is heel gewoon gereformeerd in zijn denken.

Je praat met een broeder die er een groot gevaar in ziet om veel nadruk te leggen op persoonlijk geloof want dan ga je het alleen over de liefde hebben. Dan ga je alleen zeggen dat het zo fijn is om bij Christus te horen. Dan zou er geen aandacht meer zijn voor Gods oordeel, straf en waarschuwing.  

Laat ik hier maar heel eerlijk en direct zijn. Dit soort dingen zijn onzin en gevaarlijk. Want wat gebeurt er als vanuit de Schrift en de verkondiging van het Woord ook steeds weer heel duidelijk op het persoonlijk geloof gewezen wordt? Om persoonlijk elk moment van je leven zelf met je hart voor Christus leven. Dan sta je oog en oog met de HEERE die met Zijn liefde tot je komt.

O, zie je daar heb je het weer die liefde. Nee! Niet de liefde als ding. Wel de HEERE die in Zijn liefde tot je komt, die je roept. God die Zijn Zoon gestuurd heeft om te redden! Die juist omdat Hij liefde is de zonde haat, ook de zonden in mijn en jouw leven. Je leven komt te staan in het licht van Christus en dan ontdek ik mijn schuld en zonden als nooit tevoren. Dan sta ik voor de keus om te vluchten naar Christus of om weg te vluchten en op afstand van de HEERE met mijn zonden door te gaan. Neem ik Zijn waarschuwingen aan of leef ik mijn eigen leven? Dit ontdek ik alleen als ik persoonlijk met Christus leef. Dat is niet evangelisch in de zin waarin het woord in Nederland vaak gebruikt wordt. Het is juist het leven met de HEERE zoals dat ook in Gods verbond met Zijn volk tot ons komt.  Zonder dat persoonlijk geloof, dat persoonlijk leven met Christus is je geloof dood! Dan heb je juist bekering nodig. Heerlijk als in de prediking opgeroepen wordt tot dat persoonlijk geloof!

 

DANKDAG

 

Lukas 12:21: "So gaan dit met  iemand wat vir homself skatte bymekaarmaak, en nie in God ryk is nie."

 

Dit is vandag hier in Nederland Dankdag. Ons kom vanaand in 'n kerkdiens saam om die HERE te dank vir die oes en dat ons kan werk en vir onsself en ons gesinne kan sorg. Ons dank die HERE vir wat Hy ons vir die gewone lewe van elke dag gegee het. Hoe belangrik is dit om raak te sien dat die HERE die God is wat in alles vir ons sorg. Dat ons sonder Hom nie een keer kan asemhaal nie. Dat ons sonder Hom nie een stukkie brood kan eet nie.

Die boer waarvan die Here Jesus in Lukas 12 vertel, is 'n man wat dink dat sy oes van hom is. Dat hy alles vir homself kan hou en dink dat hy vir sy eie rykdom gesorg het. Hy is 'n man van die 3 h's. Dit is dat jy haal, jy het en jy hou dit vir jouself. Dan kan dit lyk dat jy baie het. Die Here Jesus maak duidelik dat 'n mens wat nie vir alles wat jy het dankbaar aan die HERE is baie arm is. Die man waarvan die Here Jesus vertel, sterf in die nag nadat hy oor homself en sy besittings gespog het. Dan staan hy voor God en word vir ewig veroordeel. Dan gaan jou besittings in die oordeel vir altyd verlore en jou lewe  is dan vir altyd 'n ellendige bestaan. Hoe belangrik is dit om dankbaar te wees en om met 'n hart vol liefde vir ander te gee wat dit swaar gekry het. Die allerbelangrikste in die lewe is dat jy en ek leef met Christus en dat ons so ryk in God is. Dan kan dit wees dat ek arm is, dan kan dit wees dat ek doodgeskiet word maar dan leef ek. Dan kan niks en niemand my die lewe met die HERE afneem wat so wonderlik ryk is. Dan is Christus die rykdom van my lewe. Ons lees daarvan o.a. ook in Psalm 49: “Moenie bang wees as iemand ryk word, as hy die rykdom van sy huis vermeerder nie; want hy sal niks daarvan in sy dood saamneem nie”. Vs 17,18

 

PIJN

“Ik echter ben ellendig en lijd pijn; laat Uw heil, o God, mij in een veilige vesting zetten.” Psalm 69:30

 

 Het leven kan zo’n pijn doen!  Ook als je kind van God bent. Die pijn kan er ook zijn vanuit mensen van wie we zoveel houden. Van mensen die zo dicht om ons heen staan. Onze eigen kinderen, onze familie, mensen met wie we vroeger of nu zo innig optrokken of omgaan.

We leven in een tijd waarin veel besproken moet worden. Ook uit het verleden. Dan komt het geregeld voor dat mensen die je zo liefhebt bij je komen en je vertellen wat jij vroeger verkeerd gedaan hebt en hoe je daarmee hun leven verwond hebt. Dan kunnen er beschuldigingen komen waar jij je eigenlijk niets bij voor kunt stellen. Wat kan dat een pijn doen. Zelfs zo dat je het lichamelijk voelt. In Afrikaans kennen we het woord ‘hartseer’. Je voelt hoe je hart pijn lijdt.

Er is natuurlijk altijd de reactie mogelijk dat je er niet over na wilt denken. Dat je je er makkelijk vanaf maakt. Dat is de ene kant. Er is ook een andere kant. Dat is dat je echt met je hart die ander liefde hebt gegeven. Dat je je kinderen in liefde de weg van de HEERE gewezen hebt. Dat je hart er was voor de ander vanuit Gods liefde. Dat betekent niet dat je geen fouten hebt gemaakt. Dat betekent niet dat er in je omgang met de ander geen zonden waren. Zonden zijn nooit een excuus maar we moeten wel bedenken dat we allemaal onze zonden hebben.  Ook in de omgang met geliefden. Het lijkt in onze cultuur meerdere keren alsof dat niet telt. De ander maakt verwijten maar het lijkt erop dat die ander er niet mee rekent dat hij of zij ook zelf verkeerde reacties en verkeerde dingen gedaan heeft en doet. We beschuldigen makkelijk anderen, we willen ze te graag op de knieën zien zonder in rekening te brengen hoe we zelf zijn en waarin we zelf tekortschieten. Als de HEERE zo met ons zou omgaan was er voor niemand van ons een hoopvolle toekomst. Als het goed is, willen elkaar juist bemoedigen vanuit de liefde en vergeving die we allemaal van God om Christus’ zo nodig hebben. Laten we juist als christenen erop letten om elkaar niet onnodig pijn te doen maar samen met onze eigen verkeerde dingen tot de HEERE te gaan. Om dan bemoedigd door Gods liefde samen van Zijn liefde te leven. Als we die liefde hebben willen geven, mogen we weten dat zelfs bij verwijten de HEERE dat gezien heeft en ziet. Bij de HEERE ben je dan uit genade veilig. Bij hem ben je dan om Christus geliefd. Bij hem heerst geen cancelcultuur.   

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (VII)

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

 Mense word beïnvloed. Vanuit die samelewing kom idees, kom ‘n gevoel na ons toe. Baie mense wil so leef dat die meerderheid rondom jou nie krities op jou is nie. Baie mense ervaar in die lewe ‘n groot leegte. Hulle probeer die leegte te vul met wat hulle vermaak. Wanneer jy na die vermaak weer huis toe gaan, begin die leegte weer kom.

Dit het ook invloed op mense wat kerk toe gaan. Hulle leef in die wêreld en daardie invloed kom ook na ons toe.  Dit is so belangrik dat ons die leegte, die sinloosheid wat ons kan ervaar nie laat bestaan nie. Ons kry dit nie reg deur vermaak, deur geld, deur vriende en al die ander dinge op hierdie wêreld nie. Jou en my lewe wat so onrustig kan wees, wat so leeg kan aanvoel. Ook deur eensaamheid. Ons lewe kan net regtig vol word as Christus in ons woon. As Hy deur die Gees nie tydelik in ons woon nie maar vir ewig. Paulus wys in die brief aan die Galasiërs dat hy onrustig is oor hulle aan wie hy skryf.

Hulle soek hulle lewe nie net in Christus,  nie net in God nie. Dit maak Paulus omdat hy hy vir die Galasiërs omgee onrustig. Ons lees in Gal 4:19,20: “My kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle, totdat  Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek was nou by julle, en kon met ‘n ander stemtoon met julle praat, want ek is raadop met julle.”  

Paulus is raadop met hulle uit liefde. Hy sien raak dat die Galasiërs nie regtig met hul hart vir en met Christus leef nie. Hul hart is nie vol van Hom nie. Christus word nie toegelaat om so in hulle te woon nie dat gebeur wat ons lees in Gal 2: “Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. Met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my!”vs 19,20

Om die leegte op te vul is dit nodig dat Christus nie as ‘n gas in my leef nie maar dat Hy dit is wat my hele lewe bepaal.  Dat my lewe Christus in alles asem. Dan is my en jou lewe altyd sinvol. Christus het die sin van jou lewe geword.  

 

TE PERSOONLIJK? (II)

 

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”

 

 De HEERE sluit Zijn verbond met Zijn volk. Hij geeft aan Zijn volk Zijn wet die voor alle mensen op aarde geldt. De 10 geboden Zijn Gods wet voor alle mensen en alle tijden. Juist in die 10 geboden spreekt de HEERE ons persoonlijk aan! Het kan niet persoonlijker. De HEERE laat met Zijn eigen stem horen dat Hij spreekt: “Ik ben de HEERE uw God”.  Hij spreekt hier niet over ‘jullie’ God maar over ‘jouw’ God. Hier en in de hele wet, die de HEERE vanaf de Sinai afkondigt, wordt in het Hebreeuws het persoonlijk voornaamwoord in het enkelvoud gebruikt.

De HEERE spreekt ons heel persoonlijk aan! In het verbond, in de kerk kun en mag je jou nooit  verschuilen achter de rest van de mensen. Je hebt nooit een excuus om de meerderheid te volgen als ze een andere weg gaan dan Christus ons wijst. We lezen dat bijvoorbeeld op een heel duidelijke manier in een gedeelte in Exodus dat niet lang na het geven van de 10 geboden door God tot Mozes is gesproken. We lezen in Exodus 23:2: “U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.” We staan altijd weer persoonlijk verantwoordelijk tegenover de HEERE.

De Here Jezus benadrukt dit o.a. als Hij zegt: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.” Mattheus 10:37,38

“Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” Mattheus 10:47-50

De HEERE komt met Zijn hart, met Christus naar ons toe. Hij vraagt ons hele hart voor Hem. Daarom kan de omgang met Hem, met de God van het verbond nooit te persoonlijk zijn.

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (VI)

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

Kinders word opgevoed in gesinne waar die Bybel nooit meer oopgaan nie. Kinders gaan in Nederland na skole waar nooit meer oor die inhoud van die Bybel en die Christelike geloof gepraat word nie. In Europa groei jongmense op wat regtig niks meer van God en Christus weet nie. Selfs in hulle herinnering weet hulle niks van glo in die HERE nie.

God en Christus is vir hulle selfs so ver weg dat dit geen enkele rol in hul lewe speel nie. Hulle groei op sonder God. Vir hulle bestaan net wat hulle nou sien en hoor. Een van die gevolge is dat mense op hul gevoel leef. Wat hulle voel is vir hulle die waarheid. Die gees van die tyd het daarom dikwels die beslissende invloed op hul lewe.

Dit kan gelowiges onrustig maak. Hoe kan jy daarop reageer? Dit maak ook duidelik dat as grootouers glo en  hul kinders afskeid van die  lewe met die Here neem hul kinders  nog ‘n herinnering aan die Bybel, aan wie Christus het terwyl die kleinkinders nog net by oupa en ouma iets van die geloof sien. Die volgende generasie weet niks meer nie.

In die onrus daaroor is dit so belangrik om met liefde aan mense wat niks van die HERE weet nie oor Hom te vertel. Om te wys wie Hy is. Om die verhale wat ons in die Bybel lees met liefde vir hulle te vertel. Om te wys hoe groot en vol liefde die HERE is. Om te wys hoe dankbaar en bly jy met die HERE is.  Dat ‘n lewe sonder Christus ‘n mens in die ewige ellende bring maar die lewe met Hom bevryding en ewig goed lewe gee. . Met liefde vertel soos Paulus dat ook gedoen het aan mense wat niks van die HERE geweet het nie. Wys hoe goed dit is om met Christus te leef. Dat by Hom verlossing en ewige rus gevind word.  Straal die rus wat jy vind in God na hierdie mense uit.

 

TE PERSOONLIJK?

 

“Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Jozua 24:14,15

 

Ik las de afgelopen week een artikel  waarin werd gezegd dat we wel zelf moeten geloven maar dat het niet te persoonlijk mag worden want dan zouden we evangelisch worden. Zonder dat er echt werd uitgelegd wat op dit punt met evangelisch wordt bedoeld. Wanneer je te persoonlijk zou geloven, zou het verbond in de verdrukking komen.

Laten we ons aandacht de komende weken eens richten op persoonlijk geloven en hoe God met Zijn volk op aarde omgaat.

Eerst maar eens over dat persoonlijk geloof. Is zelf geloven iets dat nodig is maar wel op de tweede plaats komt? Kun je ook te persoonlijk geloven? Dat laatste is onmogelijk. Het is ook schadelijk om zoiets te zeggen. De Geest gaat ons juist voor in de oproep om zelf te geloven. Dat persoonlijke geloof is nodig. Zonder persoonlijk geloof als volwassene ga je verloren. Persoonlijk geloof is iets heel anders als individualisme. Bij dat laatste gaat het alleen om jezelf en wordt Gods volk, wordt de kerk waarin het Woord gesproken bijzaak of helemaal onbelangrijk. Hier kom ik nog op terug. Eerst nu en de volgende keren iets over de vraag of het nodig is persoonlijk  te geloven. Daarbij moeten we goed bedenken dat God een Persoon is en  jij een persoon bent. De HEERE wil dat jij met een hart vol liefde aan Hem verbonden bent. Die liefde voor God als Persoon is nooit genoeg. Nooit te persoonlijk. Voor nu twee voorbeelden die aangegeven dat je niet zonder persoonlijk geloof kunt.  

Jozua houdt er rekening mee dat het volk Israël in grote meerderheid die persoonlijke omgang met de HEERE vaarwelzegt. Daartegenover zegt hij dan: “Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” vs 15.

Gods verbond met Zijn volk, roept juist om dat persoonlijk geloof. Zoals we dat ook lezen in Handelingen 2 op de Pinksterdag waar Petrus in Gods naam tegen mensen zegt: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” vs 38-40

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (V)

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

Jy moet dit self maak in die lewe. Jy moet jouself ontwikkel. Jy moet sorg dat jy ‘n lewe kry wat vir ‘n rukkie lekker en ook nog sinvol is. Die lewe word in baie mense se oë ‘n produk waaraan hulle steeds weer self moet werk. Hoe jy daaraan ook werk nogtans sien jy steeds weer dinge wat nie is, nie loop soos jy wil nie. Die lewe word nie soos jy wil nie. Dan kom die tyd dat jy deur ouderdom en siekte nie meer kan soos jy wil nie. Wil jy dat nog meemaak? Of het dan die tyd gekom om die lewe self te beëindig?

Die onrus in harte van mense is groot. Die onrus, die drang na meer in die hoop dat jy dan rus sal vind is. Steeds weer. Die onrus kom jou lewe in as jy sonder Christus leef. Dit kan ook ‘n soort gelatenheid word. Dit is nie anderste en daarom sien jy nie waarvoor jy leef nie.

Wanneer dit in mense se lewens ‘n groot rol speel, sal mense of die hardheid van die bestaan kies en  gaan vir hulle belange ook as dit ander mense beskadig. Of hulle soek dit in verbinding met ander mense. Hulle soek by ander mense hulle vermaak, hulle rus. 

Die probleem by die laaste is dat jy ook dan met baie teleurstelling te doen kry. Steeds tog weer die onrus wat jou deur die lewe jaag.

Hoe belangrik is dit dat ons ons lewe nie in die dinge van hierdie wêreld soek nie. Dat ons in hierdie wêreld die ware rus uitstraal. Rus wat ons nie vind in mense en wat mense doen nie: “Moenie op vooraanstaandes vertrou nie, op ‘n mens, by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit, hy keer terug in die grond, op daardie dag is sy planne daarmee heen nie.” Psalm 146:3,4

Dit gaan  nie help om vir jou belange te gaan en baie geld en goed te versamel: “Moenie bang wees as iemand ryk word, as hyn die rykdom van sy huis vermeerder nie; want hy sal niks daarvan in sy dood aanneem nie, sy rykdom sal hom nie na benede volg nie. Al wens hy in sy lewe homself geluk en sê. “Hulle moet jou prys, want jy doen goed vir jouself,” sa hy by sy voorgeslagte aankom. Vir ewig sal hulle die lig nie sien nie.” Psalm 49:17-20.

Rus vir ewig vind ons in God, in Christus. Laat die rus in ons lewe te sien wees. Sodat onrustige mens na die oorsaak van daardie rus begin vra.       

 

 

OORLOG (VII slot)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

4. Een oorlog is niet te rechtvaardigen met als reden dat in een ander land mensen op een andere manier denken en geloven. We mogen niet met geweld en oorlog andere mensen onze overtuigingen en ons geloof opdringen. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel lezen dat we niet doot kracht en niet door geweld maar door Gods Geest hebben te strijden.  Zie o.a. Zacharia 4:6  en Efeze 6:10-20.

We moeten in deze gevallen het zwaard in de schede laten en met de verkondiging van het Woord en het gebed strijden.   

5. Ook bij een oorlog is het belangrijk dat wie aanvalt geen rede zoekt om eigen machtswellust te kunnen bevredigen.  Geen aanleiding zoeken om eigen verkeerde motieven te verduisteren. Daarbij is het ook belangrijk om er op te letten of een leider van de oorlog zich aan zijn woorden houdt. Bijvoorbeeld de belofte om geen burgerdoelen aan te vallen. Als iemand steeds weer zijn beloften breekt zegt dat ook iets of het hier om een gerechtvaardigde oorlog gaat.

6 Alle andere middelen moeten geprobeerd zijn om de zaak op te lossen. Er moet geen enkele andere mogelijkheid meer over zijn en ook moet de zaak zo dringend en ernstig zijn dat dit een oorlog ‘waard’ is.

 

Gelukkig is er bij alle angst en onzekerheid die in de wereld heerst de ene rotsvaste zekerheid dat Christus regeert. Dat Hij zal komen met de vrede voor ieder die in zijn of haar leven op Hem bouwt. Geen wereldleider, geen mens die leiding geeft aan een oorlog kan er voor zorgen dat niet komt waarvan we in Psalm 72 lezen: “O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht.

De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen.” Vs 1-4

De tiran die een onrechtvaardige oorlog voert en zich niet bekeert, zal bij zijn dood of bij de terugkeer van de Here Jezus ervaren wat we lezen in Jesaja 13:11: “Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.”

 

OORLOG (VI)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

Enkele heel belangrijke punten bij het beoordelen van een oorlog zijn de volgende:

1. Het is een oorlog die door een wettige overheid gevoerd wordt. Geen oorlog die door een stel ontevreden mensen gevoerd wordt en die zo dood en verderf zaaien.

2. De grenzen van een ander zelfstandig land worden geëerbiedigd. De soevereiniteit van een ander land wordt erkend. Alleen als dit land zelf een bedreiging vormt en dat ook duidelijk laat zien, kan ter verdediging een militaire installatie die echt een bedreiging is aangevallen worden.

3. De oorlog die gevoerd wordt heeft een duidelijk doel. Nooit het doel om een ander land te verwoesten. Zeker niet om burgers aan te vallen. We lezen in het Oude Testament al dat de oorlog niet tot doel mag hebben om dat te verwoesten wat juist burgers nodig hebben om te overleven. We lezen in Deuteronomium 20 deze opvallende woorden: “Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens. Maar de bomen waarvan u weet dat het geen vruchtbomen zijn, mag u te gronde richten en omhakken om een belegeringswal te bouwen tegen de stad die oorlog tegen u voert, totdat ze ten onder gaat. Vs 19,20

Een oorlog moet in die zin menselijk blijven dat burgers geen doelwit worden om te doden. Dat niet het doel is om een land in puin te leggen.

Volgende keer nog enkele afsluitende punten. 

 

OORLOG (V)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

Na de zondeval is er de haat, de jaloezie,  het verlangen naar eigen macht en eer. Dat zelfs ten koste van de levens van anderen. Een sprekend voorbeeld daarvan is ook de uitspraak van Lamech in Genesis 4: “Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!  Want Kaïn wordt  zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.” Vs 23,24

Om er voor te zorgen dat mensen tegen geweldenaars, tegen machtsbeluste mensen en tirannen beschermd worden, is een leger en soms oorlog nodig. Om er voor te zorgen dat het verschrikkelijke onrecht niet de hele wereld in beslag neemt. Wanneer Gods vrede niet meer in het hart heerst, is het soms nodig om hard op te treden tegen mensen en landen die als agressor optreden.  Dan blijft het verschrikkelijk dat mensen gewond raken, dat anderen zelfs sterven in een oorlog. Toch is dat in deze zondige wereld van tijd tot tijd nodig om je land en burgers van dat land te verdedigen als de aanval komt. Het kan ook nodig zijn om zwakken en onderdrukten te redden van mensen die met geweld anderen aanvallen en met de dood of uithongering bedreigen. De zonde die wij als mensen in de wereld gebracht hebben, zorgt er voor dat we soms naar de wapens moeten grijpen. Dat mag er nooit toe leiden dat we het niet erg meer vinden om andere mensen te doden. Steeds weer zal ook bij het overwegen van een oorlog in ons hart moeten blijven dat het doden van mensen nooit een mooi doel is. Zie Genesis 9:6 en denk aan het zesde gebod.  Hierbij moeten we dan ook bedenken dat het in het zesde gebod er om gaat dat we niet wederrechtelijk doden. Doden uit zelfverdediging of als straf op begane misdaden is hiermee niet verboden.

Het is zelfs zo dat als vijanden in onze handen vallen we voor ze hebben te zorgen als het om voedsel en om noodzakelijke medische hulp en verzorging gaat. Denk maar eens aan wat de Here Jezus in de Bergrede zegt: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” vs 44,45

 

OORLOG (IV)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

Gods wil en doel is dat er vrede heerst. Een vrede die we als Zijn beeld allemaal uitstralen en in praktijk brengen. De werkelijkheid is na de zondeval heel anders. Betekent het uitstralen van Gods vrede dat we als gelovigen geen soldaat mogen zijn? Dat we aan geen enkele oorlog mee mogen doen of daar steun aan verlenen. Het zo denken en handelen noemen we pacifisme. Moet je als christen een pacifist zijn?

Wanneer we Gods Woord lezen is het antwoord daarop nee.  We zien in de Bijbel dat ook het volk van God oorlog voert. Oorlogen in dienst van God. Oorlogen in dienst van Gods vrede. Dat betekent zeker als de HERE niet meer zelf duidelijk maakt wanneer er oorlog gevoerd moet worden dat we heel voorzichtig moeten zijn. Dat we niet snel tot oorlog hebben over te gaan en dat ook de manier van oorlog voeren er een moet zijn die van het liefhebben van de naaste en zelfs van het liefhebben van de vijanden heeft te getuigen.

Het is wel zo dat de overheid het recht heeft om met het zwaard het recht te handhaven. Zie o.a. Handelingen 25:11; Romeinen 13:4. We zien in de Bijbel ook dat soldaat zijn op zichzelf niet verkeerd en zondig is. Wanneer soldaten bij Johannes de Doper komen om zich te laten dopen met het oog op de ontmoeting met de Christus lezen we: “Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.” Lukas 3:14. De HERE vraagt van deze soldaten niet dat ze uit het leger gaan. Hij vraagt van hen wel een christelijk optreden als soldaat. We worden daarin bevestigd als we in het Nieuwe Testament lezen dat Romeinse officieren die tot geloof in Christus zijn gekomen voorbeelden in een leven met Christus zijn. Zie o.a.:  Lukas 7:1-10; Handelingen 10:1,2,22-25.

Soldaat zijn, de orde handhaven is na de zondeval nodig. Dat mogen we niet aan mensen die niet in Christus geloven overlaten. Het vraagt wel van ons om ons niet met geweld te laten meesleuren en dat niet te verheerlijken.  

 

 

 

OORLOG (III)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

We hebben al gezien dat de HERE de aarde zo gemaakt heeft dat er de harmonie met Hem en tussen alle schepselen was. In de tijd dat het niet meer zo is, laat de Geest ons zien dat de HERE die vrede op de nieuwe aarde weer zal geven. Zo dat die nooit meer verdwijnt. De HERE komt tot Zijn doel.

Een paar teksten waar dit zo duidelijk aan ons verteld wordt:

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” Openbaring 21:2-5

Deze prachtige toekomstmuziek heeft als het goed is ook invloed op het leven van Gods kinderen. Juist de mensen die vanuit de door Christus verdiende vrede met God voor de vrede gaan, worden ons tot voorbeeld gesteld. We worden daartoe opgeroepen. Ook hiervan 2 voorbeelden:

“Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.  Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” Psalm 34:14,15

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.” Mattheus 5:8.9

In de wereld van vandaag hebben we vanuit Gods vrede, vrede te zoeken. Betekent dit dat we pacifisten moeten zijn? Dat we dus zelf nooit in een oorlog zullen meevechten? Daarover morgen verder.

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (III)

 

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

Onrus by baie mense. Hoe gaan ons met die onrus by ander mense om? Hoe praat ons met hulle wat in hulle lewens vasloop? Veroordeel ons mense wat twyfel, wat wanhopig is, wat hulle onrus deur feesvier of deur spannende dinge te doen, wil stilmaak. Ek bedoel dan so veroordeel dat ons nie na hulle luister nie. So veroordeel dat ons eintlik nie regtig met hulle kontak wil hê nie.  Is hulle net slegte mense? Is hulle mense wat beter kon weet en wat ons daarom hulle links laat lê?

Ons moet regtig in ons eie hart kyk of dit eintlik nie is soos ons voel nie. Dit kan wees dat ons as gemeente uitstraal dat ons goed is en dat al die ander verkeerde mense is. Mense wat ons net op afstand wil hou. Ons kan daarby nog vroom woorde gebruik. Gelowiges moet vreemdelinge op aarde wees en daarom nie die kontak soek met mense wat in ons oë nie gelowig leef nie.

Ek stem saam dat ons as burgers van God se Koninkryk vreemdelinge op hierdie aarde is en moet wees. Vreemdelinge wat hulle nie tuis voel in ‘n omgewing waar die sonde heers.

Nogtans mag ons nooit vergeet dat Christus sondaars soek. Hy het die hoere en die tollenaars opgesoek om hulle tot Hom te roep. Tot bekering tot Hom. Bedink as jy dit lees dat jy en ek dieselfde bekering nodig het. Ons het niks om ons bo ander sondaars te verhef nie. Wie besef dat hyself deur genade gered word, verhef hom nie bo ander nie. Juis die genade van Christus aan jou bewys, sit jou in beweging om na die ander te gaan, te luister en met liefde Christus te wys. Om saam Hom te gaan dien. Dan wil ek luister om juis die ander te kan wys hoe nodig ook hy of sy Christus nodig het. Hoe die ander juis deur Christus verlos en genees kan word. Dat Christus daarvoor die enigste weg is. Om juis die ander met liefde en blydskap te wys hoe goed dit is om as burger van God se Koninkryk nou vreemdeling op aarde te wees. Dit is tog nie so dat jy dit self eintlik net as ‘n las ervaar om met Christus te leef en daarom nie met blydskap die ander op Christus kan wys nie. Hoe goed is die lewe met Christus vir die mens wat in eie krag die sin en doel van die lewe nie kan ontdek nie.

 

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (II)

 

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

Baie mense in ons tyd is onrustig. Ons soek om ons onrus te bestry met welvaart, met prestasies, met jou goed voel vir ‘n rukkie en so baie ander dinge. Nogtans kom die onrus terug. Jy sien dat baie mense aan negatiewe gedagtes en selfs depressies ly. Hier in Nederland is daar baie jong mense wat depressief raak. Hulle sien nie raak wat die doel van die lewe is nie. Hulle ervaar die lewe as sinloos. Hoekom sou jy nog langer leef? Hoekom sou jy die las van die lewe nog langer dra?

Wat is die boodskap wat ons vir ‘n wêreld wat so voel en dink het? Ons moet daarby bedink dat mense na die kerk al hoe meer negatief gaan kyk het. Ons moet dan nie dadelik die kerk begin verdedig nie. Want een van die oorsake hoekom mense negatief oor die kerk begin dink en voel het, is dat die lewe van baie mense in die kerk nie volgens God se wil is nie. As jy hoor en ook self ervaar  hoe omvangryk die seksueel misbruik en die onreg in die kerk was en is. As jy met mense praat wat dit self aan eie liggaam en lewe ervaar het. As jy raaksien dat hierdie dinge baie keer nie in die kerk aangevat is nie. Dat dit selfs bedek is en nie bestraf is nie. Dan verstaan jy hoe mense in die kerk, hoe selfs leiers in die kerk dit swakke mense dikwels so moeilik gemaak het om te bly glo. Of hulle het bly glo maar het die kerk verlaat. Ons moet ook hierdie werklikheid  raak sien.

Hoe onrustig kan mense wees. Juis dan het hulle die evangelie nodig. Dan het hulle Christus nodig. Dan het hulle iemand nodig wat vrede met God het, wat sy of haar rus in Christus vind. Dan is dit so nodig dat iemand vanuit die vrede met Christus na die ander luister. Dat hy of sy vir die ander oop staan. Dat jy luister na die hartseer wat daar by die ander is. Dat ook in die prediking  die mededoë  juis ook met hierdie mense klink. Om te wys dat die HERE se liefde na hulle uitgaan al het hulle vroeër met die menslike, sondige hardheid van die kerk te doen gekry.  Christus is nie soos baie mense in die kerk nie. Hy haat die onreg en die sondes.  Hy gee juis om vir swakkes en mense wat deur onreg getref word. By Hom staan die deur vir hierdie mense oop. Hulle mag tot Hom vlug en by Hom skuil. Dit het ons as kerk juis uit te dra en uit te straal.

 

 

SO ONRUSTIG! AANVEGTING (I)

 

“Waarom kwyn je weg, my siel. En is ek onrustig in my?” Psalm 42:12

 

Ek is besig om preek te maak. Sondagoggend van artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelydenis. Oor God wat die Skepper van alle dinge. Dat hy nie die skuld van die ellende in die skepping is nie. Hy het ook die engele geskep. Heeltemal goed. Ook die engel wat die duiwel geword het.

Hoe moet ek daaroor preek? Net vertel hoe alles gebeur het en dan aan die einde van de preek amen sê?  Dit terwyl hulle wat in die kerkdiens is die verskriklike  beelde van wat In Israel en die Gasa gebeur het. Meerdere van hulle vra hoe hierdie dinge met God wat in beheer is gerym kan word. Hoe is hierdie soort geweld moontlik as Christus regeer?

Kan en mag ek die Woord verkondig sonder om dit te verbind met wat in die harte van die hoorders en in hierdie wêreld gebeur? Kan en mag ek die Woord steriel verkondig asof die lewe van vandag en môre eintlik niks daarmee te doen het nie. Mag ek so maak?

Baie dinge kan ook my hart as prediker onrustig maak. Hoe belangrik is dit dan om op die HERE te sien. Om te vra dat die Gees my die rus gee om na die HERE te luister. Sy Woord in alle rus te lees. Om daardie Woord te kan verbind met die situasie waarin die hoorders leef. Om te wys hoe Christus naby is ook as die vrae en die ellende oor ons rol. Om te wys dat die HERE in die middel van al die onrus, twyfel, aanvegting naby ons is. Ons mag die HERE se stem hoor. So naby is Hy. So naby as ons Sondag na die kerk kom. Dan bid ek dat die HERE my gevoelig maak vir wat in die lewens van mense in ons tyd speel. Om vanuit liefde vir mense in die nood van ons tyd die Woord te bring. Om ook eie aanvegting in God se hand te lê en aandagtig na die HERE te luister. Dat ek dit Sondag aan Christus se gemeente in die lewe van vandag en môre mag voorhou. Sodat ons sien wat dit beteken om op God te hoop. Regte verkondiging van God se Woord vra om te wys wat hierdie Woord, wat God self vir ons in ons tyd beteken. Ek hoop in die tyd wat kom meer hieroor te skryf. In die sekerheid dat ons altyd en in alles op God kan hoop. In Christus is in alle aanvegting die vaste grond waarop ons ook nou en in die toekoms kan staan.

 

OORLOG (II)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

Hoe heeft de HEERE Zijn schepping gemaakt en bedoelt. We zien dat hier ook in een derde punt en daarna ook waar de oorsprong van oorlog in de schepping ligt.

 

3. Leven in harmonie met de hele schepping. Ook in vrede met de dieren en de planten. Van niemand gaat er ook maar enige bedreiging naar elkaar uit. Ook bij de verdere ontwikkeling van de aarde zou er zonder de zondeval geen enkele aantasting van de rest van de schepping zijn geweest. Het zou onder Gods leiding een samenleven zijn waarbij de aantasting van de aarde er nooit zou zijn.

Waar komt de oorlog en het elkaar aantasten uit jaloezie en uit zijn op eigen macht voor jezelf of jouw groep vandaan? De oorsprong daarvan ligt bij de zondeval in de hemel.  Bij de duivel die als goede engel geschapen is en dan toch leidinggeeft aan een opstand tegen God. De duivel en zijn volgers willen niet in vrede knechten van God zijn. Daar begint het uit zijn op macht tegenover God, tegenover elkaar. Daar in de hemel is de eerste oorlog gekomen omdat schepselen niet de vrede zoeken in de vrede die God gegeven heeft. Dan komt de duivel als het schepsel dat losgeraakt is van God. Hij komt om de mens ontevreden te maken en tegen God op te zetten. Wij hebben ons laten verleiden terwijl het niet nodig was. Het zaad van de oorlog, van elkaar willen doden vanwege jaloezie en verlangen naar macht is geboren. De eerste moord op aarde wordt een feit als Kain Abel doodslaat. Oorlog komt niet van God. Het komt van de duivel en van de mens met zijn zondige hart.  Op een heel ontdekkende manier lezen we dit in Jakobus 4: “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.” vs 1,2

De weg van God is de weg van de vrede. De God van de vrede had de aarde in vrede geschapen. Die vrede is na de zondeval weg. Toch is het goed om er vanuit de Bijbel op te letten dat de HERE nog altijd vrede wil. Dat Hij ook zondige mensen juist door Christus de weg van de vrede wijst.

 

 

OORLOG (I)

 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:4,5

 

Wat komt oordeel dichtbij. Verschrikkelijk. Als je ziet hoe Hamasstrijders  onschuldige mensen verschrikkelijk afslachten. Je rilt ervan. Daarvoor zijn excuses op geen enkele manier geldig. Dat je tot zoiets in staat bent! Bijna niet te geloven. Als mensen dat nog proberen te vergoelijken ook.  Hoe krijg je het voor elkaar. Het is goed om juist in deze tijd aandacht te geven wat de Geest in de Bijbel ons leert over oorlog en vrede.

Oorlog is vreemd aan Gods schepping Het is belangrijk om eerst er op te letten hoe de HERE het leven op deze aarde bedoeld heeft. Dat zie je aan het begin en dat zie je ook als je let op het leven zoals het er op de nieuwe aarde zal zijn na Christus terugkeer.

Dan is het heel duidelijk dat de HERE een leven in onderlinge vrede wil. Hij schept alles op aarde zo dat er vrede kan zijn en blijven. Dat betekent dat de HERE Zijn schepping zo inricht dat het leven er zo kan zijn:

1. In vrede met God. We zijn niet als vijanden van God geschapen. Geen enkel schepsel is zo door God gemaakt. De mens is als kind van God geschapen. De engelen als knechten van God. De hele schepping om juist vanuit de vrede met God tot eer van Hem te bestaan.

2. De mens is zo door God gemaakt dat hij met al de andere mensen in vrede zal leven. In echte gerechtigheid en heiligheid.  Dat betekent o.a. zonder concurrentie, zonder dat je uit bent op iets wat van een ander is. In liefde voor de ander. Je wilt de ander altijd helpen, samen leven in liefde, in blijdschap met elkaar. Elkaar iets aandoen, komt zelfs niet in je hart en gedachten op. Zo is Gods schepping bedoeld. Dat laat zien hoe de HEERE als de Schepper van alle dingen is. Volgende keer nog een derde punt in die verband.

 

VERLOSSING OF OORDEEL (IV)

 

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Johannes 3:38

 

 Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is God die mens geworden is. Hij vertelt ons dat wie ongehoorzaam aan Hem is onder Gods oordeel ligt. Wie niet met Hem als de Heer van eigen leven leeft, blijft onder dat oordeel van God liggen. Om daarvan bevrijd te worden, moet je bij Jezus Christus zijn. Het is nodig om je aan Hem toe te vertrouwen en Hem met je hart gehoorzaam te zijn.

Gehoor geven aan wat Hij ons geleerd heeft. Naar Hem luisteren om ook te doen wat Hij gezegd heeft. De geboden van Zijn Vader zijn ook Zijn geboden. De Vader en de Zoon zijn een!

In onze tijd hoor de dan de jamaars. Onder andere dat je er toch wel rekening mee moet houden dat Jezus als echt mens op een bepaalde plaats geboren is. In een bepaalde tijd en in eigen omstandigheden. Met een moeilijk woord wordt er dan over gesproken dat de incarnatie. Die incarnatie zou ook betekenen dat Jezus woorden gesproken heeft die erg door de tijd en de plaats waar Hij geleefd bepaald zijn. Die daardoor voor ons niet zo belangrijk zijn. Het woord incarnatie is niet anders dan een moeilijk woord voor de menswording van de Zoon van God.

Is het zo dat we de woorden van de Here Jezus van tijd tot tijd met een korreltje zout moeten nemen omdat Hij toch ook maar een mens van Zijn tijd en cultuur was? Nee en nog eens nee! Wie dit soort dingen zegt en leert gooit Christus en de hele Bijbel te grabbel. Hier zou zo veel  over te zeggen zijn. Nu net twee fundamentele teksten voor de verkondiging van Christus over de hele wereld die laten zien dat wat Christus ons geleerd heeft voor alle tijden en culturen de echte waarheid is. Dus ook dat zonder geloof en gehoorzaamheid aan Christus er geen verlossing is.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Matt 28:19. Wat Christus geboden heeft geldt voor alle volken en voor altijd!

“Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.” Rom 1:5  Wat was deel van de taak die Paulus van Christus zelf gekregen had?  Om mensen tot gehoorzaamheid te brengen aan Christus. Om niet meer eigen hart en cultuur te volgen maar de enig ware God die laat zien wat leven met Christus is. Voor alle tijden en culturen. Gelukkig kunnen we op Christus als de waarheid aan.

 

NIE OMKYK NIE

 

“Iemand anders, een van Sy dissipels, het vir Hom gesê: “Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.” Maar Jesus sê vir hom:  “Volg My, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe.” Matteus 8:21,22

 

As Christus roep, is niks belangriker as Hy nie. Hy vra van ons ons hele lewe, al ons liefde omdat Hy Hom volledig vir ons gegee het. Hy het Homself selfs in die hel laat kom om jou en my daarvan te red. As ek keuses moet maak, moet ek steeds weer daarop let hoe Hy Hom volledig vir my opgeoffer het. Wat ‘n liefde van Hom! Sou ek Sy liefde afwys deur ander mense se liefde en geneentheid te wil wen of behou? Die Here Jesus wys ons ‘n ander pad. Hierdie pad: “Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” (Luk 9:62)

Hoe dikwels is ons lewe nog slap en kyk ons agtertoe? Kyk ons om sonder om Christur regtig  volgens Sy Woord te volg? Hoe dikwels probeer ons mense tevrede te stel en ook Christen te wees? Hoe dikwels probeer ons in ons omgang met ander en in die manier waarop ons leef  om ‘n kompromis te maak? Hoe dikwels probeer ons om Christen te wees en ander mense tevrede te hou terwyl ons weet dat ons so nie volledig Christus se pad gaan nie? Ons moet bedink dat as ons so lewe ons nie regtig Christus volg nie! Dat ons dan nodig het om dit as sonde voor die HERE te bely. Dat ons nodig het dat die Heilige Gees in ons die radikale volg van Christus steeds weer werk. Dat ons op ons knieë gaan en dit aan die HERE vra. Die enigste regte pad van die lewe vir jou en my. Hoe belangrik is dit om dit ook vir mekaar te leer, daarin mekaar te stimuleer. Om al hoe meer te leer om Christus sonder vrae, sonder innerlike teenstand te volg.  Net met die een vraag in ons hart en op ons lippe: Liewe Here wat is die pad wat U wys. Die pad wat U vir my gebaan het omdat U in ongelooflik liefde U vir my  sondaar gegee het.

 

HEERE DOE DE MENSEN DIE BLOEDVERGIETEN WEG

 

“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.” Psalm 139;13,14

 

Je rijdt Gaza uit. Je zit op een auto met anderen. Wapens in de hand. Je ziet een groep jongeren die feest viert. De haat heeft je hart zo in bezit genomen dat je met anderen begint te schieten. Je ziet hoe jongeren neervallen. In een keer dood. Je neemt met anderen ook nog wat jongeren mee om te gijzelen. Om mensen in doodsangst te brengen en misschien wel te martelen en te doden.

De haat vernietigt elk respect voor anderen. Het is verschrikkelijk. We zien het nu In Israël Verschrikkelijk hoe dit volk uit het niets wordt aangevallen. Hoe je ook over politiek denkt. Dit is je reinste terrorisme. We zien het op zoveel andere plaatsen op de wereld. Mensen zoeken zichzelf, zoeken eigen macht en positie en dan moeten anderen maar dood om je doel te bereiken. De ellende in zo’n wereld is dat je dan ook nodig hebt om anderen aan te vallen om jezelf te verdedigen.

De HEERE heeft ieder mens gemaakt om met respect met de ander om te gaan. Juist daarin ligt de echte oplossing op deze zondige aarde. Om elkaar te laten leven, om elkaar goed te behandelen ook als we het op bepaalde punten helemaal met elkaar oneens zijn. Ook als we verschillen van mening van wie bepaalde stukken grond zijn en welke naam ze moeten dragen. Laten we uit eerbied voor de HEERE ieder met respect behandelen omdat we allemaal schepselen van God zijn. Psalm 139 laat ook zien dat we mogen vragen om het ingrijpen van God: ‘God, breng toch de goddelozen om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten”vs 19

HEERE grijp zo in dat de geweldenaars gestopt worden. Ontferm u over een arm volk dat in de geschiedenis al zoveel onrecht heeft moeten verdragen.

 

CHRISTUS EERSTE

 

“Iemand anders, een van Sy dissipels, het vir Hom gesê: “Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.” Maar Jesus sê vir hom:  “Volg My, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe.” Matteus 8:21,22

 

Die Here Jesus gee hierdie man as hy Jesus wil volg geen uitstel om sy pa te gaan begrawe om hom en ons te leer dat ook nooit ons familie, nooit mense van wie ons baie hou ‘n belemmering of oponthoud mag wees om Jesus Christus te volg nie. Dit mag ons nooit in die pad staan om in diens van Sy Koninkryk te staan nie. Wie in diens van Christus se Koninkryk staan leef! Die werklik lewendes werk in die Koninkryk en die Koninkryk kom altyd eerste. As ander dinge gedoen moet word, is daar genoeg anderes wat die lewe met Christus nie werklik ken nie wat dit kan en sal doen. Die dooies, hulle wat Christus nie as die Lewe nie volg kan dit doen.

Die Here Jesus wys vir hierdie man en vir ons dat Hy altyd eerste in ons lewe behoort te kom. Nie ons pa en ma nie, nie ons kinders nie, nie ons vriende, nie ons broers en susters nie maar Hy wat Sy lewe in onbegryplik groot  liefde vir ons gegee het. Die Here Jesus stel ons dit enkele hoofstukke later op hierdie manier so skerp voor oë: “Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.” Matt 10:37. As later sy moeder Maria en sy broers met Hom wil praat terwyl Jesus besig is om vir mense die onderwys van die Koninkryk te gee, sê Hy: “Wie is my moeder? En wie is my broers? En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, die is my broer en suster en moeder.” Luk 12:48-50

Wie in Christus is, kry ‘n nuwe familie waarby die band aan Christus altyd beslissend is.

 

 

VERLOSSING OF OORDEEL (II)

 

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Johannes 3:38

 

 Wie is God eigenlijk? Juist in de kerk gaat het over God. Bij veel kerken staan er kerktorens. Waarom staan die er? Die wijzen naar boven. Die zeggen daarmee dat je voor je leven en voor alle dingen van je leven omhoog moet kijken. Zoals we dat bijvoorbeeld in Colossenzen 3 lezen: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”vs 1-3

Wanneer je het oordeel van God weglaat in de prediking, bij de catechisatie, bij jouw spreken over God en Christus krijgen we een ander beeld van God. Dat is iets wat de hele geschiedenis weer dreigt. Dat we God zo met ons verstand en gevoel filteren dat we een eigen god overhouden. Een god naar onze smaak, een god zoals wij die graag in onze tijd zien. Dan hebben wij God getemd naar ons beeld. Dan spreken we niet over de echte God maar dienen we ons eigen beeld van God. God die waarschuwt en straft en uit liefde zo met Zijn volk en met mensen omgaat is in onze tijd niet populair. Wij willen dat uitfilteren en wat gebeurt dat vaak op preekstoelen en in gesprekken in onze tijd.

Ik sluit voor vandaag af met een overzicht van Leviticus 26. Daarin vertelt de HEERE hoe Hij Zijn volk Israêl zal opvoeden als ze een andere weg gaan dan Hij wijst. De HEERE laat voor eenn groot deel chronologisch zien wat Hij dan gaat doen. Juist uit liefde om Zijn volk bij afwijking terug te krijgen op de smalle weg naar het behoud. De Geest vertelt ons dat God zo is! Hier het overzicht:

 • Koorts, ziekte                                                                Lev 26:16
 • Nederlagen                                                                    Lev 26:17
 • Droogte                                                                         Lev  26:20       
 • Wilde dieren die kinderen aanvallen                              Lev 26:22    
 • Pest  - in macht van vijanden                                        Lev 26:25
 • Honger zo erg dat kinderen gegeten worden                 Lev 26:29
 • Verwoesting heiligdommen. Steden puinhopen              Lev 26:30,31

Ballingschap/ verstrooiing                                                    Lev 26:33       

 

VOLG CHRISTUS!

 

“Iemand anders, een van Sy dissipels, het vir Hom gesê: “Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.” Maar Jesus sê vir hom:  “Volg My, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe.” Matteus 8:21,22

 

Die Here Jesus wat op die punt staan om met die twaalf na die ander kant van die See van Gallilea te gaan het die skrifgeleerde geantwoord. Hy het hom nie verbied om deel van die binnekring van sy leerlinge te word nie. Hy moet net mooi weet wat dit beteken. Ons kry die indruk dat dit die skrifgeleerde afgeskrik het. Dan kom ‘n ander wat tot nou toe Jesus gevolg het. Dit lyk asof hy verstaan wat Jesus vir die skrifgeleerde gesê het. Hy is bereid om so die Here Jesus te volg. Hy het net een probleem en dit is dat sy pa oorlede is. Hy kan nou nie dadelik saamgaan anderkant die See van Galilea nie. Hy vra om deel van Jesus se binnekring te mag wees maar vra daarby net uitstel tot na sy pa se begrafnis. Dit lyk ‘n baie redelike versoek. Dit was onder die Jode ook so dat as jy jou pa of ma moes begrawe dat jy van al die ander pligte onthef was. Dit wat hierdie man hier sê,  klink dus baie goed en elkeen het daarvoor begrip, Almal sal verstaan dat hierdie man uitstel vra om hom later definitief en permanent by Jesus se leerlinge aan te sluit. Die uitstel wat hierdie man vra is ook nie ‘n uitstel vir ‘n lang tyd nie. Ons moet bedink dat by die Jode in die omstandighede van toe die tyd van doodgaan tot begrafnis nooit meer as 24 uur was nie.

‘n Mens kan daarom jou indink dat Jesus se woorde hier baie hard klink. Hoe is dit moontlik dat die Here Jesus hierdie man verbied om sy pa te gaan begrawe as hy Sy leerling en volgeling wil word. Lê die Here Jesus hier geen laste op wat geen mens kan dra nie? Is dit nou nie onmenslik nie?

As die Here Jesus in hierdie omstandighede sê: “Volg My, en laat die dooies hul  dooies begrawe” moet ons mooi bedink dat Hy God is. Die Here Jesus weet wat in hierdie man se hart leef. Hierdie man moet weet dat die volg van Jesus sy hele lewe vra. Hy moet besef dat as hy tussen die Here Jesus en Sy Koninkryk en sy familie of  iets wat hom baie lief is moet kies hy altyd vir Christus en Sy Koninkryk behoort te kies. Die Here Jesus sê hier nie dat ons nie met groot eerbied ons ouers moet versorg nie. Hy sê nie dat ons hulle nie met eerbied en liefde behoort te begrawe nie.

Hy stel hierdie man op die proef. Hy wys dat die volg van Hom alles vra.

 

 

VERLOSSING OF OORDEEL (I)

 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Johannes 3:38

 

Er zijn van die momenten dat dingen extra bij je binnen komen. Dingen die je weet, die je gelooft, waar je uit leeft maar toch is er dan het moment dat het zo sterk beslag op je legt. Zo was dat voor mij zaterdag. Toen we het er over hadden of de HEERE ook door straf en waarschuwing ons tot een leven met Hen wil brengen. Of de HEERE dus ook waarschuwt en straft om mensen te laten omkeren naar een leven met Christus. Of Hij deze middelen ook gebruikt om ons weer terug te brengen op een weg waar we leven volgens de geboden van Christus.

Je bent daar mee bezig, je praat er over en een paar dagen later is er een broeder die je laat zien hoe in je vroeger vertrouwde omgeving gepreekt wordt. Hoe mensen worden opgeroepen  om kerk te zijn. De boodschap is dan om je met de mensen te verbinden en alle verwijzing naar dat je gered moet worden door Christus en dat de HEERE ook waarschuwt, straft en oordeelt is volledig verdwenen. Het klinkt allemaal heel lief en goed.

Maar dan sla ik mijn Bijbel open. Dan lees ik wat Christus ons in dat Woord zelf vertelt. Dan lees ik het Woord dat meer waar is dan wij ons kunnen bedenken. God zelf spreekt voor 100% zuiver in Zijn Woord. Hij kan niet anders.

Dan zie ik dat als verkondigd wordt dat we een lievige god hebben die niet straft, niet toornt, niet waarschuwt dat een boodschap is van de goden die niet bestaan. Dat is niet de boodschap van Jezus Christus die de echte Jezus is. Dat is het evangelie van de lieve god die niet de God is die van zichzelf zegt dat Hij liefde is. De God die liefde is haat de zonde. Die straft uit liefde. Die waarschuwt dat wie niet met Christus als de Verlosser van eigen zonden en met Hem als de Heer van je leven leeft, verloren gaat.

Waar deze boodschap niet meer gebracht wordt, klinkt het evangelie niet meer. Daar kan het bordje kerk op het gebouw staan maar het is een leugen. Het doet zo zeer als je ziet dat mensen in kerken al meer overgeleverd worden aan de boodschap van de lieve god in plaats van de boodschap van de God die liefde is. De Here Jezus zelf sprak juist wel over die toorn van God, Hij waarschuwde wel. Hoe is het mogelijk dat voorgangers het woord van Christus achterhouden en hun eigen lievige, leugenachtige boodschap brengen!  Hierover in de komende tijd nog meer.

 

GEVOLGE VAN DIE VOLG VAN CHRISTUS

 

“ 'n Sekere skrifkenner het toe nadergekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy sy kop kan neerlê nie.” Matteus 8:19,20

 

 

Die wêreld laat wie Christus volgens Sy woord volg niet met rus nie. Dit kan  gebeur dat ons vanweë die volg van die Here Jesus op hierdie aarde, ook in eie land nie met rus gelaat word nie. Dit kan gebeur dat ons as kerke van diskriminasie beskuldig gaan word omdat ons geen vroue in die ampte toelaat, omdat ons homoseksuele omgang sondig bly noem. Omdat ons  sondig bly noem as iemand na ‘n ander gelag omgebou wil word. Dit kan beteken dat regtig gereformeerde, regtig Christelike onderwys onder kritiek en druk kom en staan. Dat die staat nie meer geld vir hierdie onderwys wil geen nie. Dat regtig gereformeerde skole  selfs aangekla word omdat hulle ander godsdienste as verkeerd in die onderwys ontmasker en Christus as die enigste Verlosser verkondig. Die Bybel as die waarheid en die HERE as die enigste God aanwys. Ons moet bereid wees om Christus voluit te volg ook as dit onrus, teenstand en finansiële probleme in ons lewens bring. Hoe belangrik is dit wat die Here Jesus vir ons in Joh 16:33 sê: “Dit het Ek vir julle gesê, sodat julle in My vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaarkry;  maar hou  moed, Ek het reeds die wêreld oorwin.”

Hoe belangrik is dit dat jy en ek ons rus nie in die lewe in hierdie wêreld soek nie. Dat ons ons rus en vrede in ons lewe nie soek deur vriende van hierdie wêreld, van die meerderheid te wil wees nie. Hoe belangrik is dit dat ons Christus as die Koning volg soos die Gees dit vir ons sê in Hebr 13:12-14: “Daarom het ook Jesus so buite die poort gely, sodat Hy die volk deur sy eie bloed kon heilig.  Laat ons dus uitgaan na  Hom buite die laer, en sy smaad verduur. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad.”

‘n Ware Christus se doel met sy of haar lewe is nie om in hierdie sondige wêreld tuis te wees en in die oë van hierdie wêreld suksesvol te wees nie. Die ware volgeling van Christus, soek sy rus by die HERE. Hy wil leef soos Christus, sy Heiland dit wil hê. Hy wil so leef dat hy eendag deur Christus se verlossingswerk tuis op die nuwe aarde sal wees. As jy so leef kom Christus altyd eerste in jou lewe. Daaroor ‘n ander keer meer.

 

IN CHRISTUS VIR ALTYD NUUT

 

“ 'n Sekere skrifkenner het toe nadergekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy sy kop kan neerlê nie.” Matteus 8:19,20

 

Ons weet ook wat gebeur het toe die Here Jesus in Jerusalem was. Die stad wat juis Hom as die stad van God met gejubel en aanbidding moes ontvang. Wat Hom moes ontvang om Hom in hierdie stad ‘n permanente woonplek as die groot Koning te gee. Dit is juis die leiers en die volk in hierdie stad wat Jesus verwerp. Juis hier word Jesus gevange geneem en veroordeel. Juis hier roep die mens: “Laat Hom gekruisig word.” Hier verwerp die hele mensheid deur Pilatus se oordeel die Here Jesus. Die mense wil Hom nie hê nie. Hy is die uitgestotene. Dan gebeur selfs dit as die Here Jesus op Golgota aan die kruis hang dat die hemel vir Hom volledig toegesluit raak. Die drie ure van duisternis luister ook Vader in die hemel nie na die Here Jesus en kry Hy van Vader geen enkele hulp as die hel teen Hom in alle krag losbars nie. Die Here Jesus vind as die Verlosser op hierdie aarde geen rus nie. Hom word geen rus gegee as Hy besig is om Sy taak as die Verlosser te doen nie. Hy moet ly, Hy moet verneder word om die ware Verlosser vir God se volk te kan wees.

Dit moet die skrifgeleerde wat Jesus wil volg weet. Dit moet enige mens ook vandag weet as hy ‘n Christen wil wees. Wie Christus volg, kry daardeur op hierdie aarde nie ‘n suksesvolle lewe nie. Dikwels sal ons vanweë die volg van Jesus Christus, vanweë die gehoorsaamheid aan Sy wil juis nie vir sekere posisies oorweeg word nie. Hoe belangrik is dit ook vir ons vandag om te weet wat dit ons kos op hierdie aarde as ons Christus volg. Dan kan dit in jou lewe in die samelewing, in die besigheidswêreld en selfs in die kerklike wêreld gebeur dat die vashou aan Christus. Aan God se wil jou onaanvaarbaar maak. Jy word as outyds gesien. Jy word met jou vashou en volg van Christus as ‘n gevaar gesien. Dit kan gebeur dat juis jou lewe in liefde vir Christus daarvoor sorg dat diskriminasie en haatspraak oor jou lewe kom.

Bedink dan dat Christus jou voor gegaan het en daarom nog meer gely het. Vir jou gely het om jou eendag daarvan te verlos. Wie Christus volgens Sy Woord volg is juis modern want wie Hom volgens Sy Woord volg kom op die nuwe wêreld waar alles nuut en volmaak is. Wie leef volgens die HERE se gebooie is en bly altyd hedendaags. Dan vind jy die ware rus.

 

DIE GELEDEN HEEFT/WAT GELY HET

 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  Jesaja 53:5

 

Er is veel te doen om het lijden van de Here Jezus. Ook onder mensen die er van overtuigd zijn dat de Here echt geleefd heeft en echt aan het kruis gestorven is. Enkele weken geleden was het dr Stefan Paas die terecht opmerkte dat ook in gereformeerde en reformatorische kerken je merkt dat mensen het moeilijk vinden om te zeggen dat je de Here Jezus echt nodig hebt om gered te worden. Mensen krijgen er in onze samenleving al meer moeite mee om te zeggen dat je gered moet worden van het oordeel. Er is al eerder deze maand op gewezen door dr Huijgen dat het spreken en preken over de hel al minder wordt. Ook in kerken waarin dat tot een tijdje terug wel gebeurde. De boodschap van Christus die je nodig hebt om van het welverdiende oordeel van God verlost te worden voelt bij veel mensen al meer vreemd. Het lijkt niet meer aan te slaan in onze tijd. Moeten we het over een andere boeg gooien? Moeten we mensen niet veel meer benaderen met Christus als het voorbeeld van een goed leven? Met Christus die ons leert om vredestichters te zijn naar elkaar toe, naar de schepping toe? Wanneer ik daar nu iets over zeg, moet je wel bedenken dat we ook echt vredestichters moeten zijn naar elkaar, naar de hele schepping. Dat hoort er echt bij. Maar het kan nooit in de plaats van dat lijden, dat dragen van de straf door Christus voor ons. Dat kan niet zonder de indringende vraag of jij met Christus als je Verlosser en Heer leeft. Of je jou door het geloof aan Christus hebt toevertrouwt. Zonder het persoonlijke geloof in Christus als de drager van het oordeel van jouw zonden kan het niet. Juist het kennen van Christus als de Redder die je nodig hebt en de bekering tot Hem en daarmee tot een leven volgens Gods wil kan het niet. Dat is geen dus piëtistisch verhaal. Dat is de kern van het evangelie waardoor wie gelooft in het hele leven volgens Gods wil wil leven. Dan is er niets in het leven waarin je je niet als eigendom van Christus wilt gedragen.

Dat het niet zonder het geloof in Jezus Christus als de enige Verlosser kan, maakt de Here Jezus ons zelf zo duidelijk! Bijvoorbeeld in Johannes 3: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Vs 17,18

 

RUS IN CHRISTUS

 

“ 'n Sekere skrifkenner het toe nadergekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy sy kop kan neerlê nie.” Matteus 8:19,20

 

Die jakkalse het altyd wel ‘n plek waar hulle kan slaap. Die voëls maak neste waarin hul  rus mag vind. So is dit nie met die seun van God wat mens geword het nie. Wat Homself verneder het en hom as ‘n gewone mens laat behandel. Hy het reg op die beste bed en op alle eer een aanbidding. Nogtans kry Hy dit nie. Hy kry in Sy lewe as Verlosser op aarde geen rus nie. Ek noem nou net enkele oomblikke in Jesus se lewe wat dit duidelik maak.

Die Here Jesus tree in Judea op. Hy preek daar en wys in wonders dat Hy die Verlosser is wat deur God van die hemel gestuur is. Die leiers in Judea is Jesus se teenstanders. Ons lees dit in Joh 5:18: “Om hierdie rede  het die Jode toe nog harder probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God Sy eie Vader genoem het en Hom so God gelykgestel het.” Die Here Jesus antwoord hierop en verlaat Judea en gaan na die veiliger Gallilea. ‘n Groot menigte volg nog altyd die Here Jesus. Sy invloed op die volk is nog groot. Dan wys die Here Jesus die groot groep wat Hom volg daarop dat hulle nie vir aardse voedsel en vir wonders Hom moet volg nie maar om Homself. Die rede wat die Here Jesus dan uitspreek, word as hard ervaar en Jesus se weiering om Hom koning deur hulle te laat maak, sorg vir ‘n groot verwerping. Ons lees dan in Joh 6:66: “Hieroor het baie van Sy dissipels teruggedraai en nie meer met Hom rondgegaan nie.” Ook as Jesus in ander streke kom, tref Hom verwerping. As die Here Jesus in die gebied oos van die Jordaan is en daar ‘n besetene genees het, lees ons dat die inwoners van Gadara vir Hom sê: “En kyk, die hele dorp het uitgegaan, om Jesus te ontmoet; en toe hulle Hom sien, het hulle Hom gesmeek om uit hulle gebied weg te gaan.” (Matt 8:34) Die Here Jesus is eintlik nêrens meer werklik welkom nie. Hy moet rondswerf. As Hy na Jerusalem op pad gaan om daar as ons Verlosser die verlossende offer vir ons te bring, soek Jesus rus in ‘n stad van die Samaritane. Ons lees van die inwoners van die stad: “maar die Samaritane het Hom nie ontvang nie, omdat Hy doelgerig na Jerusalem op pad was.” (Luk 9:53)

Jesus Christus het op, aarde geen rus gevind. Mense het Hom verlaat en vervolg. Hy het dit vir ons gedoen om ons eendag ewig rus en vrede te geen. Ook as ons nou onrustig is mag ons moet en rus vind in Christus.

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (X slot)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

Gisteren noemde ik aan het einde een paar verzen uit Hebreeën 5 “Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.” Vs  8,9

De Zoon van God wordt echt mens. Hij leert. Zijn hart is gericht op de vader. Dat Hij leerling zal zijn, wordt ons al in het Oude Testament verteld. De leerling die in alles op Zijn Vader gericht is en het onderwijs dat Hij krijgt voor 100% met hart en ziel volgt. We lezen in Jesaja 50: “De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.” Vs 4,5

Wanneer het onderwijs van de HEERE voor Christus is dat Hij moet lijden. Dat Hij er voor ons zo diep onderdoor moet  onttrekt Hij zich niet aan dat onderwijs. Dan voert Hij uit wat Vader in de hemel zegt. Hier zien we wat leven in geloof is; in liefde God volgen op Zijn Woord. Christus is altijd gehoorzaam om ons van de schuld te redden en om onze ongehoorzaamheid met Zijn gehoorzaamheid te bedekken. Dat de Zoon die mens geworden is volledig gehoorzaam het onderwijs van de Vader uitvoert, lezen we ook al in Jesaja 50: “Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.”vs 6,7

In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus Christus de weg van het lijden voor de gelovigen gaat. Hij laat zo zien dat Hij de Zondeloze is die wij elke dag voor de bedekking van onze zonden nodig hebben. Wat is Christus een heerlijk cadeau van God. Tot Hem gaan en Hem als Redder en Heer kennen is zo goed!  

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (IX)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

 De Zoon van God wordt echt mens. Hij komt als een echt mens in de wereld. Daarbij is Hij ook zelf actief. Het is dat wat Hij ook echt wil. Hij heeft namelijk de menselijke natuur aangenomen. De Zoon van God laat niet maar dingen over zich komen. Hij wil samen met de Vader en de Geest het verlossingsplan van de Drie-enige God uitvoeren. Dat actieve van de Zoon komt zo prachtig naar ons toe in Psalm 40 waar we lezen: “U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, brandoffer en zondoffer Toen zei Ik: Zie, Ik kom, Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen”. Vs 7-9 Zie ook Hebr 10:5-14

Dan wordt de Here Jezus uit Maria geboren als een zondeloos mens. De grote vraag is of Hij dat zal volhouden. Blijft de Here Jezus zondeloos tijdens Zijn leven waarin er zoveel op Hem afkomt. Waarin de verleiding om even niet te doen wat Gods plan is zo groot is. Als je er aan denkt hoe wij vaak makkelijk aan de verleiding tot zonde toegeven. Zelfs als de druk op ons niet erg groot is. Ook als het niet gaat om de dreiging van geweld, van verachting en van de dood  geven wij zo vaak aan de verleiding toe. Wij geven zo vaak aan de verleiding toe alleen omdat er in ons hart een bepaald verlangen ontstaat of omdat we bepaalde dingen zien.

De Here Jezus komt enorm onder druk te staan. De oorzaak daarvan ligt niet in Hem maar in ons. Hij moet de straf voor onze verkeerde dingen op zich nemen. Houdt Hij dat vol? Zal Hij een keer voor de duivel buigen om van al het moeilijke af te zijn? Zal Hij met het Verlosser-zijn ophouden omdat het zo onnoemelijk zwaar geworden is? Blijft Jezus de zondeloze mens die Gods wil en plan voor 100% blijft uitvoeren? Het is niet zo dat Jezus dit even fluitend gedaan heeft en het Hem niets kost. Denk maar eens aan wat Hij in de tuin van Getsemane deed en zei. Heel opvallend is wat we in Hebreeën 5 lezen: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.” Vs 7-9

Je ziet hier hoe de Zoon van God echt mens geworden is en een hevige strijd voor ieder die geloofd gestreden heeft. Morgen meer daarover.

 

JESUS VOLG

 

“En 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar U ook al mag gaan. En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.” Matteus 8:19,20

 

As die skrifgeleerde Jesus werklik wil volg, werklik aan Hom verbonde wil wees moet hy weet dat hy in sy lewe geen rus gaan vind volgens menslike maatstawwe nie. Dit sal vir Christus se leerlinge so bly tot die dag dat Hy op die wolke vanuit die hemel terugkeer. Ook hier geld wat die Here Jesus later vir Sy leerlinge sê. Hy sê in verband daarmee dat die wêreld Christus se kerk, Sy volgelinge in die geskiedenis sal vervolg. Ons lees  in Joh 15 die volgende: “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle My woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.” Vs 17-20.

Christus se leerlinge, hulle wat om hulle lewe ontwil aan Hom verbonde wil wees, moet bedink dat hul lewe op aarde nie ‘n maklike en suksesvolle lewe sal wees omdat hul Christene is nie. Dit is die groot dwaling van die mense van die jare gelede die Jabes-gebed en nou die welvaartevangelie. Dit is die groot dwaling van mense wat sê dat as jy waarlik ‘n Christen is en jy bid om groot dinge dat jy dan ook ryk en suksesvol in hierdie lewe op aarde sal wees.

Christus wys juis in ons teks dat die lewe as Christen ‘n lewe van vreemdelingskap in die sondige wêreld sal wees. Jy sal dikwels verjaag word, dikwels nie die posisie in die besigheid kry, dikwels nie met partytjies kan saamdoen nie. Dikwels ander mense moet soek met wie jy werklik vriende kan wees omdat jy Christus volg. Die  vreemdeling wees en  dit ook voel kom in ons lewe in vanweë die volg van Christus in liefde. Hoe belangrik is dit dat ons let op wat met ons Meester en Verlosser op aarde gebeur het. Hy sê vir die Skrifgeleerde wat hom wil volg hoe die lewe as volgeling van Hom op hierdie aarde sal wees.

Ons lees dat ons Here in vers 20 daarvan sê: “Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.”

God se kind word opgejaag soos Sy Meester. Nogtans is hy op pad na die ewige rus. Juis omdat hy aan Christus verbonde is.  

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (VII)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

 Wij als mensen hebben de ellende, het verdriet en de dood in de wereld gebracht. Wij hebben over onszelf Gods oordeel uitgeroepen. Daardoor stopt dat zelfs niet bij de dood maar is er een voortbestaan waarin voor ons persoonlijk het verdriet en de ellende verder gaat. Ook voor de rest van Gods schepping op aarde hebben wij als mensen voor zoveel ellende gezorgd. Het is niet voor niets dat de hele schepping naar de dag uitkijkt dat de Here Jezus terugkomt. De nieuwe aarde zal er dan komen waarop er vrede in de natuur is en ook de natuur schittert meer als we tot nu op aarde hebben meegemaakt. De diversiteit in de schepping is dan enorm!

Hoe komt dat? Omdat de Zoon van God mens geworden is. Omdat Hij in onze plaats de straf gedragen heeft waardoor dat oordeel van God dat over ons en de aarde ligt, verdwijnt. Voor jou als gelovige en voor de hele aarde. Voor ons als mens geldt daarvoor dat we dat ontvangen als we in liefde met Christus als onze Verlosser verbonden zijn. De Zoon van God is mens geworden om in onze plaats te lijden en zo dat heerlijke leven met God en daardoor met andere mensen en met heel de natuur te verdienen. Hij leeft als zondeloos mens zodat Zijn zondeloze leven, Zijn leven in totale liefde voor God en de naaste over jou gelegd wordt. Om jou daarmee te kleden! Over al dat verkeerde van jou en mij heen. Op een prachtige manier belijden we dit in Zondag 23:

Hoe bent u rechtvaardig voor God?

 Alleen door waar geloof in Jezus Christus.
Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.”

 

WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA/ DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA (VI)

 

“Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien e knie gemeenskap met ’n man het nie?” Die engel het haar geantwoord:  Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.” Lukas 1:34,35  

 

Die Seun van God het mens geword. Sonder sonde! Altyd met hart en siel ’n mens wat Sy Vader in die hemel dien. Nooit selfs maar ’n gevoel of ’n gedagte wat sondig was nie. Waarmee Hy net Homself gesoek het en nie God in die hemel of Sy naaste nie. Hy was heeltemal gerig op die doen van God se wil en daarmee om Homself op te offer vir elkeen wat by Hom skuil om vergifnis van eie skuld en sondes te kry. Hy is dit wat ons sondes op Hom laat laai om vir ons vergifnis en verlossing van God se oordeel te verdien. Hy doen dit in ons plek.

Hy dra die straf en Hy leef ’n volmaakte lewe as mens. Hy doen ook die laaste met liefde vir ons. Vir hulle wat by Christus hul lewe soek.

As die Here God na die Here Jesus kyk sien Hy iemand sonder ook maar een sonde. Ons lees dit ook baie duidelik in God se eie Woord.

Ons lees dit o.a. op die volgende plekke in die Bybel:

“Hy wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie”. 1 Petrus 2:22

“Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.”2 Korintiërs 5:21

“Want ons het nie ‘n Hoëpriester wat nie medelye met ons swakhede kan hê nie, maar Een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat Hy gesondig het.” Hebreërs 4:15

Die Sondelose sterf vir sondaars. Hoe groot is die wonder van God se genade! Wie daardie genade ken, wie die HERE so ken, wil juis daarom al meer volgens God se wil leef.  Terwyl jy weet dat Christus se sondeloosheid jou toegereken word.

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (V)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

De Zoon van God echt mens. Echt mens zodat Hij zelfs onze broer genoemd wordt. De Here Jezus is als je in afhankelijkheid en  gehoorzaamheid aan Hem leeft jouw broer. Hij zegt dat ook zelf. Wanneer Maria en Zijn bloedeigen broers en zussen ergens buiten staan en iemand anders dat aan de Here Jezus vertelt, gebeurt er het volgende: “Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?

En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.

Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” Mattheus 12:48-50

De Here Jezus is echt mens. Toch is die die vertrouwelijke band  er niet in de eerste plaats door de bloedband maar door het geloof, door het je toe te vertrouwen aan die Here Jezus als je grote Broer en als jouw Heer en God. Christus is jouw allerbelangrijkste Medemens die ook jouw God is. De vertrouwelijkheid en die diepe eerbied gaan in een leven met Hem samen.

Die vertrouwelijkheid  zien we ook als de Here Jezus Zijn leerlingen Zijn vrienden noemt. Hij is in het geloof onze Vriend. Niet om met Hem om te gaan als iemand met wie je even een potje gaan knikkeren maar als die Ene grote Verlosser die het geheim van Zijn leven met jou deelt. We lezen daarvan in Johannes 15: “Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.” vs  15

Dat Christus in het geloof onze broer en vriend is, maakt ook duidelijk dat we naar Hem kunnen gaan in ons gebed. Dat maakt meteen al duidelijk dat Hij veel meer dan ons is. Want we bidden tot Hem die God is in het vertrouwen dat alleen God ons kan helpen. Over die vertrouwelijkheid in het bidden door de Here Jezus lezen we in Hebreeën 4:14-16: “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (IV)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

Die Seun van God word mens. Nie maar vir ’n deel nie. Hy word met siel en liggaam mens. Niks wat menslik is, is die Here Jesus vreemd nie.  Dalk skrik jy van wat ek nou skryf. Jy wil sê: dominee jy is nie reg nie. Wat jy nou sê,  is in stryd daarmee dat die Here Jesus God is. Jy vergeet dat elke mens sondig is en die Here Jesus was en is nie sondig nie. Hy het nooit een verkeerde ding gedoen, gesê, gevoel en gedink nie. Jy is reg! Ek stem vir 100% saam dat die Here Jesus God is en dat Hy volledig in liefde vir God en mense geleef het.

Nogtans was Hy regtig ook heeltemal mens. Hoe is dit moontlik? Omdat die HERE ons as mense heeltemal goed gemaak het. Die sonde, ook ons sondige hart behoort nie by die mens-wees soos die HERE dit bedoel het nie. Ons is  as mense sonder sondige hart geskep. Ons het deur Adam en Eva die sonde in ons lewe gebring. Ons het ons sondig gemaak. Daardeur het enige nakomeling van Adam en Eva as sondig mens in de wêreld gekom. Ons kon nie meer ‘n kind verwek wat nie sondig was nie.

Dit is die HERE self wat ‘n nuwe begin gemaak het. Dit is die Gees wat die sondelose mens Jesus Christus in die maagd Maria verwek het. Die Seun van God word mens sonder sonde. ‘n Nuwe skepping om daarvoor te sorg dat wie by Hom vergifnis en nuwe lewe soek ‘n nuwe skepping word! Ons lees daarvan iets op ‘n pragtige manier in Hebreërs 2: ‘Aangesien die kinders dan aan die vlees en bloed deel het, het ook Hy (God se Seun) net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat Hy deur Sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die Duiwel, kragteloos kon maak, en sodat Hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry.    .... Daarom moes Hy in elke opsig gelyk word aan Sy broers, sodat hy ‘n barmhartige en getrou Hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes.“ 2:14,15 ...17.

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (III)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35 

 

De Zoon van God wordt echt mens. Hij komt niet in de wereld met een perfect en stralend lichaam. Hij komt niet naar de wereld met een krans die steeds om Zijn hoofd te zien is. Hij valt onder de mensen niet op. Dat heeft de HEERE ook al in het Oude Testament laten weten. We lezen in Jesaja 53 over de Verlosser die komen zal o.a. dit: “Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” Vs 2,3

De Zoon van God is een mens geworden die als je naar Hem kijkt zo’n gewoon mens is. Hij draagt ook in Zijn lichaam de gevolgen van de zonden. De verlossing is niet alleen maar iets wat er voor de ziel is. De Zoon van God is naar de wereld gekomen om zondaars van hun schuld en van alle gevolgen van de zonden te redden. Hij draagt in Zijn hele wezen de straf die wij verdiend hebben.

De HEERE stuurt Zijn Zoon als de Verlosser in een lichaam dat de onvolmaaktheid en kwetsbaarheid van ons lichaam laat zien. Hij zorgt er zo ook voor dat mensen niet op het uiterlijk kunnen afgaan. Ze worden doordat de Verlosser zo komt verplicht om op de inhoud te kiezen. Er moet naar de Here Jezus geluisterd worden. De mensen in Nazareth, waar de Here Jezus opgegroeid is, verbazen zich over Zijn kennis. Over wat Hij leert want Hij is toch maar de zoon van de timmerman? Zie Markus 6:3  

Mensen worden geroepen om juist te luisteren en de Here Jezus op Zijn Woord te geloven. Om op Hem te bouwen die zieken geneest als teken van Gods Koninkrijk. Bouwen op Christus als de Verlosser en als de Geneesheer is zo nodig. Geloven op Zijn Woord. Zonder te bouwen op uiterlijke pracht en praal.

 

 

“En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,

sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra. Matteus 8:16,17

 

Die Here Jesus het op ‘n berg vir baie mense gepreek. Hy het hulle in die hemelse leer onderwys gegee. Dit wat Hy vir die groot menigte geleer het, het groot indruk op die mense gemaak. Hulle het agtergekom dat Jesus se leer met groot gesag na hulle toekom. Sy leer het gesag omdat dit die leer van die hemel, van die Vader is. Ons lees van die mense se reaksie op die Bergpredikasie in 7:28,29: “En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.”

Die volk het ontdek dat ‘n groot verskil tussen Jesus en die Skrifgeleerdes bestaan. Hulle begin verstaan dat ‘n keuse tussen Jesus en die ander leiers van die volk gemaak sal moet word. Na die Bergpredikasie is die aantal mense wat Jesus volg baie groot. Dit is duidelik dat sy invloed onder die volk al hoe meer groei. Jesus word ‘n belangrike faktor binne die Joodse samelewing in Palestina. Na die bergpredikasie wys die Here Jesus Sy spesiale gesag. Hy wys dat Hy meer as al die ander mense is. Ons lees in die eerste deel van hoofstuk 8 van drie genesings. Drie keer dat Jesus wys dat Hy die groot Heelmeester is. Selfs siektes moet dadelik vir Hom wyk. As Hy gesond wil maak, kan geen siekte een oomblik staande bly nie. Die Here wys in die genesings dat Hy die Lewe is wat ook die lewe gee. Die Here Jesus se naam word al hoe meer bekend. Hy raak bekend vanweë sy onderwys en vanweë die genesings wat Hy doen. Dit wat Hy sê en doen is wonderlik. Jy moet by Jesus wees. Hy is so spesiaal.  Sy belofte dat wie in Hom glo na ‘n toekoms gaan waar die siekte en die dood verdwyn het, word in die genesings tydens Sy lewe op aarde beklemtoon. Die Here jesus is die Verlosser vir ons hele lewe.

 

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA. (II)

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:34,35  

 

 De Here Jezus uit de maagd Maria geboren. Maria een heel gewoon mens. Een gewone vrouw. Door God uitgekozen om de moeder van de Verlosser te zijn. De echte moeder. Omdat God haar voor deze taak heeft uitgekozen zal haar naam op de hele wereld genoemd worden. Met eerbied en verwondering. Omdat zij dit heeft mogen doen en omdat zij in geloof deze taak ook aanvaard heeft. Wat een prachtige woorden van geloof spreekt zij als zij zegt: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” Lukas 1:38

Zij vertrouwt in alle eenvoud op wat de Geest door de engel Gabriël zegt. Al kan het eigenlijk niet volgens ons verstand en onze ervaringen. Dan is wat de engel hier zegt ook nog iets dat niet eerder is voorgekomen en ook niet meer zal gebeuren op deze manier. Dat is waar wij als mensen vaak de meeste moeite mee hebben. Wij willen vaak geloven wat misschien wel uitzonderlijk is maar toch herhaalt kan worden. Als het niet herhaalt kan worden is het voor ons vaak iets van een sprookje. Dat kunnen we niet geloven zeggen we dan. Dat is vast zo vertelt om iets anders duidelijk te maken in een beeld. Ik kan niet geloven dat het echt zo gegaan is.

Maria gelooft dat zij zonder sperma zwanger zal worden terwijl ze het Kind nog niet in haar buik voelt. Omdat ze de HEERE op Zijn Woord vertrouwt. Omdat ze Hem als de God  kent voor wie niets onmogelijk is. Hij is God en wij als mensen moeten niet denken dat we op dezelfde hoogte staan!  Wanneer we alleen geloven wat wij kunnen herhalen of als eigen denkexperiment kunnen bedenken dan heeft God de hele schepping niet uit niets gemaakt, dan heeft Hij geen droog pad door de Schelfzee gemaakt, dan is er geen langere dag dan 24 uur geweest waarvan we lezen in Jozua 10, dan is Christus niet uit de dood opgestaan en dan komt Hij niet op de wolken terug om te oordelen de levenden en de doden. Dan komt er geen nieuwe hemel en aarde. Dan zijn we ten dode opgeschreven. Dan hebben wij God dood verklaard. Onszelf goddelijk gemaakt maar wel goden die sterven en geen toekomst hebben. Laten we geloven zoals Maria dat deed. Dat wil de Geest ons geven.

 

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST, GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA/WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA.

 

“Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien e knie gemeenskap met ’n man het nie?” Die engel het haar geantwoord:  Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.” Lukas 1:34,35  

 

 Ons word in sonde ontvang en gebore. Na die sondeval is elke mens vanaf sy geboorte ’n sondige mens. Wanneer ons sien wat op hierdie wêreld gebeur, kan ons dit nie ontken nie. Dit wys dat as ons na onsself kyk dat vir die aarde geen goeie toekoms kan bestaan nie. Die geskiedenis wys ons dat die kwaad steeds weer lewens op hierdie aarde stukkend maak. Dan het ons ook nog te doen met die gevolge van die sonde. Dood, siekte, psigiese nood, natuurrampe en nog so baie meer.  Ons as mense kan hierdie wêreld nie regruk nie. Ons is van onsself te sleg en het ook nie die mag en krag om oor die natuur te regeer nie.

Ons het iemand nodig wat baie beter en baie meer as ons is. Ons het iemand nodig wat nie net deur mense verwek en voortgebring word nie. Ons het iemand nodig wat van buite die skepping kom om ons en die wêreld te red. Maria vra die vraag as die engel haar vertel dat sy ‘n kind sal kry terwyl sy nog maagd is. Let daarop dat die Gees dan nie deur die engel sê dat sy na Josef moet gaan om met hom gemeenskap te hê nie! Iets anders gaan gebeur. Die antwoord vanuit die hemel is dat die Heilige Gees oor haar sal kom! Dat dit God is wat die Kind in haar sal verwek.

Dit is regtig so dat Maria as maagd swanger raak. Die opvallende is dat die Gees dit ook nog benadruk deur daarop te wys dat Josef tot die geboorte van die Here Jesus geen gemeenskap met Maria gehad het nie. Ons lees dit in Matteus 1:25: “Josef het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan ‘n seun geboorte gegee het nie. En hy het Hom Jesus genoem.”

Gelukkig het God op ‘n spesiale manier onder ons mense ingegryp. Ons kon nie vir iemand sorg wat regtig die Redder van mense en van die wêreld is nie. Jesus Christus die sondelose mens wat ook die Seun van God is, is die Verlosser.  Dit leer ons om ons verwagting op Hom te stel.  Die HEERE het daarvoor gesorg dat Jesus nie in sonde ontvang en gebore is.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (XI)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

 De Here Jezus is de Zoon van God. Jezus zegt in Johannes 10: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.” Vs 27-30

De Vader stuurt de Zoon. Zij zijn een. Zij zijn samen met de Geest de ene God. Het is in een woord geweldig dat Jezus Christus de Zoon is. Daarom kan Hij ook onze Heer zijn! Niet maar Heer met woorden. Niet maar Heer omdat Hij mensen en machten tegenover elkaar uitspeelt. Niet omdat Hij bluft of manipuleert. Nee, Hij is de Verlosser die God is. Hij is onze Heer. Hij heeft het over ons en over alles en iedereen te zeggen.

De ellende van ons leven en van de hele wereld is dat wij Christus zo niet erkennen. Wij willen zo graag onze eigen koning zijn. Velen op deze wereld  leven voor eigen macht en verlangens. Spionagesystemen, afpersing, hackers die geld zoeken en zo veel anderen proberen macht uit te oefenen. Ook in het heel gewone leven.  Waarbij ze anderen allerlei ellende bezorgen. Mensen willen hun eigen positie krijgen, houden en uitbreiden. Macht en het verlangen naar invloed maakt van mensen enge wezens.

Dan is er die Ene die Zijn macht zo heeft gebruikt dat Hij zichzelf opofferde om mensen te bevrijden van schuld en zonden. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn leven voor zondaars te geven en heeft Zijn macht gebruikt om als Overwinnaar op te staan uit de dood. Om mensen met een slecht hart op een slechte wereld Zijn Geest op het gebed te geven. Om mensen te leren op te staan en anders door Gods kracht te willen leven. Om door het leven met hem als de Heer van je leven uitzicht te hebben op een altijd heerlijk leven op die nieuwe aarde. Waar al de machtswellustelingen verdwenen zijn. Waar de heerlijke macht van God en het Lam regeert zonder enige tegenstand!

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE (X)

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

Die Here Jesus is die unieke Seun van God. Hy is God die Seun. Niemand anderste is wat Hy is nie. Juis Jesus se opstanding het kragtig aangedui dat Hy die Seun van God is. Sien Rom 1:4. Wanneer ons oor Jesus Christus praat is Hy nie net die volmaakte mens nie. Die verbinding tussen opstanding, Seun van God wees en Jesus wat die Heer is lees ons in Rom 1 so: “Wat na die Gees van heiligheid op grond van Sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die Seun van God – Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het op tot eer van Sy Naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is”. Vs 4-6

Die erkenning van Jesus Christus as God die Seun beteken dat ons Hom ook as die Here van ons lewe volg. Is dit so dat jy en ek in Christus kan glo sonder om Hem regtig as ons Here te erken? As die Verlosser wat ons in alles gehoorsaam wil wees. Ons lees in 1 Korinte 12: “Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê “Jesus is vervloek!” nie, en niemand kan sê “Jesus is die Here!” behalwe deur die Heilige Gees nie.” Vs 3

Ons moet hierby mooi bedink dat dit hier daarom gaan dat jy met jou hele hart bely dat Jesus Here is. Nie net algemeen nie maar ook van jou en my eie lewe. Dit gaan daarom dat ons leer om Jesus Christus met liefde in ons hart gehoorsaam te wees. Om Sy waardes en norme al meer in ons hart te laat heers en daaruit te leef. Om God se Woord wat van Hom kom te eerbiedig en ons na Hom toe en Sy wil, wat God se wil is, te bekeer.

Jesus is Here. Gods se kinders vertrou hulle aan Hom toe en verloën hulleself om al meer as beeld van Christus en daarmee as God se beeld op hierdie aarde te leef. Geloofsgehoorsaamheid is ‘n pragtige  woord. Hoe groot is die voorreg om te gehoorsaam aan Hom wat net goed is en ons net leer wat regtig goed en mooi is. Ook as in ons eie lewe daarteen nog teenstand is. Die Gees wil ons al meer bring onder die sagte juk van Christus en ons bevry van die harde juk wat vanuit ons eie sondige hart kom.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (IX)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Jezus Christus is  Gods eniggeboren Zoon. Dat betekent ook dat Hij de unieke Zoon van God is. De gelovigen worden in de Bijbel kinderen van God en ook zonen van God genoemd. Mensen die in hun leven en in hun eeuwige bestaan de HEERE als hun Vader mogen kennen. Die de Here Jezus als mens zelfs als hun broer mogen kennen. Zonder dat dit laatste iets afdoet van Zijn Heer over ons zijn. Zonder dat dit iets van zijn God zijn en onze diepe eerbied voor Hem afdoet.

Jezus Christus is de Zoon van God die er altijd al was. De Vader was nooit zonder de Zoon en de Zoon nooit zonder de Vader. Altijd samen met de Geest de ene God.

De Here Jezus is het die op de derde dag opstaat uit de dood. Hij laat zien dat niets en niemand in de schepping Hem kan uitschakelen. Je kunt God doodverklaren, je kunt Jezus Christus doodverklaren. Je kunt zeggen dat het open en lege graf alleen maar verzinsel is. Je kunt zeggen dat mensen Zijn dode lichaam uit het graf hebben gelegd en niemand dit meer heeft kunnen vinden. Dat kun je allemaal zeggen maar het feit is dat Jezus is opgestaan. Het feit is dat daarvan veel getuigen op aarde waren. Mensen die de Opgestane Christus hebben gezien. Jezus Christus was echt dood maar Hij leeft. Hij is opgestaan. Dat is zo omdat Hij ook de Zoon van God is die niet dood te krijgen is. Toen de Vader en de Geest Jezus lieten opstaan, werd Jezus Christus voor de hele wereld aangewezen als de unieke Zoon van God. We lezen dat in Romeinen 1 zo: “Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”

Wie in Christus geloofd en dus met Hem leeft als de Heer van je leven hoort door Christus opstanding zelf bij Gods kinderen  en  zal eens met eigen lichaam opstaan uit de dood. Er is een duidelijk onderscheid in de verhouding tussen Christus en Vader in de hemel en de gelovigen als kinderen van God. De Here Jezus maakt dat na Zijn opstanding heel duidelijk als Hij tegen Maria van Magdalena zegt: ‘Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Joh 20:17

Morgen verder.   

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18 (VIII)

 

 Het God aan die kruis gesterf? Jy hoor dit mense sê. Dit lyk logies. God se eie Seun het mens geword. Ons lees dit in Johannes 1 so: “In die begin was die Woord, en die Woord was 
by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. ….. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”  Vs 1-3 ….14

Dit is Johannes die Doper wat Hom as die Verlosser aanwys. Dit is die Vader en die Gees wat duidelik maak dat Jesus Christus die Seun van God is. Ons lees dit in die vervolg van Johannes 1: “En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly. En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is.” Vs 32-34. Sien ook Matteus 3:16,17

Die Here Jesus is God en mens. Beteken dit nou ook dat God aan die kruis sterf? Nee! Die Verlosser sterf. Hy moet in ons plek regtig sterf. Hy dra vir die gelowiges die straf. Om so elkeen wat glo deur die dood te dra en die ewige lewe te gee. Daarom moet die Verlosser die dood regtig ondergaan. Beteken dit dat God gesterf het? Nee! God is gelukkig onsterflik. As God gesterf sou het, sou die duiwel die mag in hande kon neem. Dan was die HEERE nie regtig God nie. Die mens Jesus Christus is die Verlosser  (1 Tim 2:5) en het gesterf om deur die Vader wat leef opgewek te word. Om deur die Gees wat leef so aangewys te word as die Seun van God. Die Seun staan self op uit die dood. Omdat niemand Hom as God die Seun dood kon kry nie. Hierdie geheimenis is groot. Nogtans mag ons weet dat God leef en dat Hy die mens Jesus Christus het laat opstaan om so te wys dat die dood nie die laaste woord het nie!  

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (VII)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is God de Zoon. De Zoon is mens geworden om onze Verlosser te kunnen zijn. Dat allemaal volgens het Goddelijke verlossingsplan. De verlossing van zonde, dood en hel is Gods werk. De redding van het oordeel en het geven van een eeuwig gelukkige toekomst is Gods werk en Zijn werk alleen. Een en al genade die we niet vanuit onszelf bewerkt hebben.

We zien dit o.a. in Galaten 4: “Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,

om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.” Vs 4-7

Als mensen hadden wij geen toekomst. De enige toekomst die er na de zondeval was, was een eeuwig bestaan in de hel. Totaal van God verlaten. Overgeleverd aan de duivel en ons eigen zondige hart. Een bestaan na de dood dat nog voller van ellende is als wat we nu op de wereld zien en ervaren. Elk lichtpuntje is dan verdwenen.

Dan zie je in Galaten 4 dat het de Drie-enige God is die hoop, zekere hoop geeft. Hij stuurt Zijn Zoon! Let er op dat deze Zoon niet ontstaat op aarde. De Vader stuurt de Zoon vanuit dehemel naar de aarde! De Vader laat Zijn liefde en genade zien door de Zoon die er altijd al was mens te laten worden op aarde. Om te redden. Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God die mens wordt om te lijden. Om uit de hel te verlossen tot het eeuwige leven in vrede met God en mensen. Om eeuwig voluit Gods liefde te ontvangen en in liefde met iedereen en alles op de nieuwe aarde te leven. Morgen nog meer hierover.

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18 (VI)

 

Die HERE beloof. Hy doen wat Hy sê. God se beloftes is juis in Christus seker. Ons lees dit baie kernagtig in 2 Korinthe 1:20: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom (Christus!) is hulle “ja”; daarom sê ons deur Hom  “amen” aan God, tot Sy eer.”

As jy raaksien dat God se beloftes waar en seker is, is van groot belang dat ons verwagting ook die regte een is. Dit gaan heeltemal verkeerd as ons verwagtings anderste is as wat die HERE regtig beloof het.

Jy sien dit as die Here Jesus op aarde Sy werk doen. Wanneer God se Seun mens geword het. Wat was die verwagting van baie Jode in daardie tyd? Dat die HERE beloof het dat die Christus wat kom dadelik as die magtige Koning gaan optree. Dat al die teenstanders van Jode tydens die Verlosser se lewe op aarde oorwin en onderwerp sal word. Hulle verwagting was dat hulle as volk die magtigste sou word. Hulle verwagting het God se belofte nasionalisties gemaak. Toe gaan dit heeltemal mis.

Hulle het nie daarop gelet dat die Verlosser wat kom eers as die Christus sal moet ly en die straf moet dra vir ons sondes nie. Dat Hy dit as die Kneg van die HERE moet doen. Ons lees daarvan o.a. in Jesaja 50 en 53. Die Verlosser moet eers die oorsaak van ons ellendes, ons eie sondes dra. Die straf daarvoor op Hom neem. Daarby kom dat Hy dit nie net doen vir die Jode nie maar vir mense wat uit alle volke op aarde kom. Bedink daarby wat ons al eerder gesien het. Dat God se belofte na die sondeval kom tot die hele mensheid. Dat die Verlosser wat God beloof ook in die Ou Testament die lig vir die volke genoem word. Dat die Gees ook Psalm 87 vir ons gegee het.

Ons leer hier om as dit om God se beloftes gaan om ons verwagting altyd deur God se hele Woord te laat bepaal. Dan weet ons dat deur die geloof mense uit alle volke deur Christus gered word en dat die nuwe hemel en aarde kom waar Christus as die Oorwinnaar oor alles heers. Ook dit het die HERE beloof.

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (V)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

De HEERE had in het Oude Testament de Christus als de Verlosser beloofd. Al vanaf net na de zondeval. Gods voor ons onverklaarbare liefde en genade, werd toen al zichtbaar.

Er kwam straf. Door onze schuld werd het leven moeilijk en zwaar.  Wij maken het door onze schuld en zonden vaak voor anderen nog beroerder dan voor onszelf. De dood kwam in de wereld. Die hoort niet bij Gods goede schepping. Die hoort niet bij de God van het leven, van het eeuwige leven. Er kwam voor ons het zicht op een heel slechte toekomst. Zicht op de hel. Eeuwige ellende.

Dan waar er geen uitkomst meer in eigen leven en vanuit de schepping is, is er Gods belofte. Daar waar wij er niet voor kunnen zorgen dat ziekte en dood uit het leven verdwijnen, is er Gods belofte. De belofte van de God van het leven.

Hij belooft die Ene die als Verlosser zal komen voor wie zich aan Hem vastgrijpt. Die belofte is er niet alleen voor Israël! Bedenk dat die belofte gedaan is aan de hele mensheid. Als de mensheid die blijft verwerpen, gaat de HEERE zijn weg met Israël. Om uit dat volk die beloofde Redder te laten voortkomen. Met altijd nog het oog gericht op de hele mensheid. Wanneer de Here God met Abraham over deze belofte spreekt, zegt Hij ook dit: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Gen 12:3  De Geest maakt later heel duidelijk dat het hier om de belofte van de Christus gaat die weer aan alle volken verkondigd moet worden. We lezen dat in Galaten 3: “En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.” vs 8,9

De HEERE laat al vanaf het begin zien dat Hij wil redden. Hij is de God die Zijn volk een verwachting geeft die zo goed is! Dat vraagt van onze kant om die verwachting dan ook vanuit wat God zegt in te vullen. Daarover morgen verder.

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE (IV)

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

In Jesus glo. Wanneer dit om Jesus gaan wat die Verlosser is, beteken dit ook dat ons in Hom as die beloofde Christus glo. Dit gaan om Jesus Christus soos God Hom na de wêreld gestuur het. Nie ‘n Jesus volgens ons eie geur en smaak nie.

Dit gaan om Hom wat die Messias is. Ons het te doen met twee woorde wat dieselfde betekenis het. Messias is die Hebreeuse woord en Christus die Griekse. Al twee beteken: Gesalfde. Hy is nie ‘n gesalfde nie maar die Gesalfde. Nogtans is dit goed om te dink aan ander wat in die Ou Testament gesalf is. Dit was die hoëpriester, koning en ook meerdere profete. Wat was daarvan die betekenis as iemand in God se naam gesalf word? As met iemand gebeur wat ons van Aaron in Psalm 133 lees: “Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.”

Dan is dit die HERE wat iemand aanwys om ’n spesiale taak vir Hom uit te voer. Die HERE roep en sê: Jy moet dit vir My gaan doen. Ek gee jou hierdie opdrag. Partykeer dink mens dat hulle daardie opdrag nie kan uitvoer nie. Die HERE maak in die salwing duidelik dat Hy daarvoor gaan sorg dat daardie mens dit kan uitvoer. Die HERE gee daarvoor wat nodig is. Hy gee Sy Gees om bekwaam te maak.

Die Here Jesus kry die grootste en swaarste opdrag wat op aarde gedoen moet word. Ons sien baie duidelik dat Hy dit moet doen. As die Here Jesus wat Johannes die Doper kom, gebeur die volgende: “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien  die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.
En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.” Matteus 3:16,17

Die Here Jesus is die Christus! Hy is deur die Vader aangewys. Die Gees kom sonder mate oor Hom. Hy gaan doen wat die Verlosser moes doen. In ons plek ly en leef. Sonder die geloof in daardie Christus bestaan geen verlossing van het oordeel nie.  Die Seun het gekom om as die Gesalfde regtig die Verlosser te wees!

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (III)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus Zijn Eniggeboren Zoon. Wij geloven in Jezus. In die ene Persoon die door de Vader naar deze wereld gestuurd werd om als de Verlosser te komen. Als de Redder die ieder mens nodig heeft.

Die naam Jezus is niet zomaar een naam. Het was wel een naam die in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament veel vaker onder Gods volk voorkwam. Het was geen naam waardoor je opviel. Toch moest juist deze naam aan de unieke Redder gegeven worden.

De Hebreeuwse vorm van deze naam is Jozua. De bekendste Jozua is de helper en opvolger va Mozes. Jozua is het die het volk Israël het beloofde land inbrengt. Het land dat overvloeit van melk en honing. Het land waar er vrede en rust zal zijn als het volk de HEERE dient volgens Zijn Woord. Dan zal dat land een afbeelding van het hemels vaderland en van de nieuwe aarde zijn. Toch is dat land nog niet volmaakt. Toch is het de zonde en het leven tegen Gods wil in die er steeds weer voor zorgt  dat honger, ziekte, vijanden die komen en zelfs ballingschap het volk in dit land treffen.

Gods werk van verlossing stopt niet bij deze Jozua waarvan de naam betekent: De HEERE redt, de HEERE verlost. Heel nadrukkelijk geeft de HEERE vanuit de hemel de opdracht dat als het Kind uit de maagd Maria geboren zal zijn hij de naam Jezus (Jozua) moet krijgen. Zie Mattheus 1:20,21; Lukas 1:31

De Zoon van God die de naam Jezus krijgt is een heel bijzondere Verlosser. Hij is de enige Verlosser die van de schuld door onze zonden en van de gevolgen van de zonde kan redden. Hij is de enige die jou en mij kan bevrijden van de straf die wij op onze zonden verdiend hebben. Daarvoor moeten we gaan tot Jezus Christus als onze Verlosser, God en Heer. Wie met hem leeft als de Verlosser krijgt de rust en vrede die nooit meer verstoord zal worden. Na je sterven of als de Here Jezus eerder terugkomt,  krijg je dan de rust en de vrede die het eeuwige geluk brengt. Dat leven in vrede en volmaaktheid met God. Daarom is het zo belangrijk dat we in ons leven doen waartoe de Geest ons in Hebreeën 4 oproept: “Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.   ….   Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Vs 11 …`14

 

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE/ EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE (II)

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”  Mattheus 16:16-18

 

Echt geloven is meer dan je vertrouwen stellen op de Vader die de Schepper is.  God  is meer dan de Schepper. Hij stopt niet met Zijn werk, met Zijn liefdevolle aanwezigheid op aarde wanneer wij de zonde op deze aarde laten heersen.

De Drie-enige God is niet alleen de God van het Oude Testament. Doordat we op grond van wat de HEERE ons zelf vertelt ook het werk van Jezus Christus als de Verlosser belijden, zien we dat het dezelfde God is die we in het Oude en Nieuwe Testament ontmoeten. Er is geen God van het  Oude en een van het Nieuwe Testament. Er zijn namelijk geen twee goden. Er is er gelukkig maar een waarop je ook voor 100% aankunt. Daarom zijn het Oude en het Nieuwe Testament ook het ene Woord van God.

Wanneer mensen die zeggen te geloven zeggen: “maar dat staat maar in het Oude Testament” zitten ze helemaal naast. Dan slaan ze daarmee de ene God in feite in het gezicht. In de geschiedenis zijn er steeds weer mensen geweest die het Oude Testament als minderwaardig hebben bestempeld. Dat ging zelfs soms zover dat het Oude Testament gezien werd als een boek van een andere god. Van een slechte god. De god die zichzelf zoekt en geen echte liefde kent. Daarmee werden Gods goede geboden in het Oude Testament ook buiten spel gezet. Als gevolg hiervan krijgt in onze tijd heel vaak de liefde de klank dat je dus maar kan leven zoals jezelf wil. Liefde is dan geen echte liefde meer voor God maar een excuus om je eigen manier van leven en je eigen ideeën te kunnen vasthouden. Liefde wordt dan in feite van de echte God en de echte Verlosser losgemaakt. Het wordt vooral liefde volgens je eigen richting en smaak en ieder moet daarin voor zichzelf kunnen kiezen. Dat het Oude Testament er helemaal bij hoort zegt ook de Here Jezus, de Zoon van God steeds weer. Een voorbeeld.

In Johannes 5 praat de Here Jezus met de Schriftgeleerden. Hij zegt dan o.a. dit: “En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Vs 37-39

 

EN IN JESUS CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONS HERE/ EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBORE ZOON, ONZE HERE

 

“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus,  die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:16-18

 

Die Vader is nie alleen nie. Hy was nooit alleen. Altyd sonder ’n begin saam met de Seun en die Heilige Gees. Dit is opvallend dat hierdie gedeelte van de Apostoliese Geloofsbelydenis met die woordjie en begin. Die Drie-enige God het nie net die skepping gemaak nie. Hy het dit saam met die Seun (Johannes 1) en met die Gees (Genesis 1:2) gedoen.

Dit is nie net die Vader wat gewerk het, werk en sal werk word duidelik in die woordjie en. Ons ken God die Seun op ‘n spesiale manier in Jesus Christus. Ons sien daarin o.a. raak dat God se werk nie opgehou het met die skepping nie. Selfs toe ons as mense God se skeppingswerk op aarde met die sonde besoedel het, laat God die wêreld en selfs ons as sondaars nie los nie. God beloof dat vir wie by Hom verlossing, redding, genesing soek die Verlosser sal kom. Ons weet dat Hy gekom het in Jesus Christus wat God se Seun is.

Die heerlike belofte het die HEERE al in Genesis 3 gegee: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” Vs 15

Die HEERE is nie net die Skepper. Hy is ook die Verlosser. Ons sien daarin God se spesiale onverdiende liefde. Die Here Jesus is op ‘n unieke maner God se Seun. Wie glo is deur Christus kind van God. Nooit op dieselfde manier as Christus nie. Jesus Christus is self God. Dat word ons nooit nie. Nogtans deel ons in God se liefde soos die Vader dit aan die Seun gee. Zie Joh 17:26 Hoe groot is God. Hoe diep is Sy liefde. Hoe groot is Sy genade vir sondaars wat hulle skuld en sondes bely.

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (IX)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

Hoe gaan we met de schepping om waarop de HEERE ons een plaats gegeven heeft? Ik kom meerdere keren mensen tegen die zeggen dat dit niet onze verantwoordelijkheid is. Die zelfs zeggen dat mensen die voor de bewaring van natuur opkomen en die zich beijveren voor het klimaat eigenlijk de aarde als god zien. Zij zouden aan afgodendienst doen. Dat kan als je de aarde of de schepping als het hoogste goed ziet. En er kan vanuit onderzoek ook verschil van inzicht zijn over wat goede en niet goede maatregelen zijn. Dat is niet waar het me nu over gaat.

Wel is een belangrijke vraag voor gelovigen of we geroepen zijn goed voor Gods schepping te zorgen of niet. Dat is een heel andere vraag dan of we goed voor onze portemonnee of welvaart moeten zorgen. Als deze laatste dingen ons in onze gedachten drijven, dienen we zelf een afgod. De afgod Mammon. De Here Jezus maakt duidelijk dat het niet mogelijk is om God en de Mammon te dienen. Zie o.a. Mattheus 6:24 We moeten onszelf toetsen of eigen welvaart en geld niet in ons hart de dienst uitmaakt als we hierover nadenken.

Goed beheer van de schepping waarin we Zijn schepping bewaren is onze roeping. Een roeping die verstaan zou moeten worden door iedereen die zich christen noemt. We moeten goed bedenken dat de HEERE de Schepper van alle dingen is. Dat God gezegd heeft dat het goed is. Hij heeft ons op de aarde de plaats gegeven als Zijn beeld. Daartoe worden wij geroepen. Zoals de HEERE goed voor Zijn schepping heeft gezorgd en in de diversiteit Zijn groot en Zijn veelkleurige wijsheid laat schitteren zo hebben wij dat als Zijn beeld ook te doen! We willen toch wel beeld van God zijn? Wij willen toch niet  beeld van de duivel zijn die Gods grootheid en heerlijkheid juist wil aantasten? Dit betekent niet dat we met geweld actie gaan voeren en andere mensen dwars gaan zitten. Het betekent wel dat we vanuit Gods liefde ons op vredelievende en liefdevolle manier inzetten voor Gods schepping en daar niet minachtend over doen.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (VIII)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die HERE is die Skepper, Hy is die Eienaar van alles. Hy is dit wat van Sy skepping geniet. Hy het alles so gemaak dat dit goed is en tot Sy doel kom. Ons is na die sondeval mense wat juis nie tot ons doel kom nie. Daarom is in ons lewe baie onrus, baie wat vir hartseer en probleme sorg. Ons kan weer rus vind as ons by Christus skuil. Ons rustelose hart, kom regtig tot rus wanneer ons in God geborge is. As ons ons aan Christus oorgee om in God se liefde opgeneem te word en vir Hom volgens Sy goeie wil te leef.

Ons soek baie keer ons rus iewers anderste. Ons soek ons rus dikwels in wat ons in die skepping self vind. Baie belangrik daarby is in ons tyd dat ons baie wil hê. Ons wil koop, ons wil konsumeer. Ons soek dit in baie welvaart waarin ons dinge koop en ons voel ‘n rukkie lekker as ons dit vir onsself gekry het.  As ons daaraan gewoond geraak het dat ons dit het, wil ons weer meer of iets anderste. Die dinge wat ons koop of het, moet ons rus gee. Ons gaan daardeur die regte rus nooit kry nie. Die aarde is nie van ons nie. Die hele skepping is van die HERE! Ons lewe by Hom soek en leer om daarmee tevrede te wees gee die ware rus.  Wie leef vir soveel as moontlik vir jouself kry, leer Christus nie ken nie. Dan moet jy baie onrustig word as jy dink aan jou ontmoeting met die HERE na jou dood. Wie nou tevrede leer wees met Christus en God se liefde, al is jy glad nie welvarend nie, het deur Christus vir ewig ryk geword. Dan kan jy sonder angs en onrus uitkyk na jou ontmoeting met God na jou sterwe. Dan het jy tot jou doel gekom.   

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (VII)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

We zijn door God gemaakt. Hij is de Schepper. Dat betekent o.a. dat wij het leven  hebben gekregen als een cadeau van Hem voor ons. Het leven dat we hebben gekregen is tegenover Hem geen recht dat we zelf hebben. Het is Gods geschenk waar wij op een goede manier mee om hebben te gaan. Dat betekent dat wij geen rechten tegenover God hebben maar wel dat we het recht op leven dat God aan iedereen gegeven heeft eerbiedigen. God heeft het leven gegeven om het in liefde tot Hem en in liefde tot alle andere mensen te leven.

Dat betekent eerbied voor het gegeven leven tot in de moederschoot. Dat betekent dat ik vanuit Gods liefde me wil inzetten voor het leven van de mensen om mij heen. Daarom heeft het door God gegeven leven recht op leven. Op een leven waarin ik in de levens van anderen Gods liefde laat zien.

Wanneer we zien dat ons leven door God gegeven is, beseffen we dat niet wij het middelpunt van de wereld of van ons eigen leven zijn. Het middelpunt is de HEERE. Het middelpunt is Christus die we door het werk van de Geest kennen. Dan draait het in mijn leven dus niet om mij maar om Christus en om dienstbaar zijn aan de mensen om me heen. Dan leer je zien hoe erg narcisme is. Als alles of bijna alles om mij draait dan sta ik tegenover God en de naaste. Dan breek ik de band met de HEERE en maak levens van anderen kapot.

Dat iedereen en alles door God gemaakt is, maakt mij klein en leert mij om mijn leven zo in te richten dat ik zo wil leven dat het in Zijn ogen goed is. Dat is het echte goede leven. Ik hoef niet groot en belangrijk te zijn. Ik leef om God groot te maken en zo een zegen voor anderen te zijn.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (VI)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Ons het gesien hoe belangrik dit is om raak te sien dat dit die HERE is wat die hemel en die aarde geskep het. Ons het ook gesien dat dit beteken dat ons bely dat en hoe Hy dit gedoen het. Ons is eerbiedige leerlinge van God. Ons gaan in die klaskamer van die Gees sit om te luister na Sy Woord. Ons wil luister en bely. Ons wil nie eiewys wees nie. Ons wil nie twyfel aan God se almag en Sy Woord nie. Ons leer Hom bewonder as die Skepper van alle dinge.

‘n Belangrike vraag is dan nog: Hoekom het die HERE die hele heelal gemaak. Die groot rede is dat Hy dit gedoen het tot Sy eer. Dit gaan dan nie daarom dat die HERE net Homself soek en Sy eer soek ten koste van ander nie.

Die HERE het alles goed gemaak. Hy soek Sy eer op s’n manier dat alles in die skepping daardeur tot sy of haar doel kom. Dit gaan op die manier om God se eer dat alles en almal daardeur juis tot die grootste geluk en blydskap kom. Al die verdriet, alles wat seer maak op hierdie wêreld is nie die gevolg van God se skeppende werk nie maar van die sonde wat ons in die wêreld gebring het nie. Leef tot God se eer vra van ons na die sondeval dikwels selfverloëning vanweë ons sondes en die gevolge van die sonde in ons lewe. Ons mag weet dat die leef tot God se eer op aarde ons sal bring in die tyd, wat ewig is, dat leef tot Sy eer so goed is en nooit meer tot selfverloëning in jou lewe sal lei nie.

Die verlange van die kerk, van die gelowige. Die verlange van die hele skepping is daarom juis gerig op Christus se terugkeer. Dan kom alles en almal tot hul heerlike doel en is dit alles wat met blydskap en in volledige liefde en harmonie tot God se eer bestaan. Ons lees daarvan op ‘n pragtige manier in Romeine 8: “Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename – erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word.” Rom 8:16-19  

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (V)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

 

Wanneer er gesproken wordt over schepping of evolutie komt vaak de vraag aan de orde of ons in Genesis 1,2 verteld wordt dat of hoe alles gemaakt is. Velen kiezen dan voor dat. Dan is het namelijk niet nodig om tegen de gevestigde mening in dat het door evolutie is in te gaan. De geloofsvoorveronderstelling dat het door evolutie is, is zo sterk dat velen er niet tegenin durven te gaan. Dan ben je zo’n buitenbeentje. Toch moet je bij eerlijk Bijbellezen zeggen dat de Geest ons ook vertelt hoe de HEERE het gedaan heeft.

Toch dreigt er bij de discussie over dat of hoe onder te sneeuwen wie het gedaan heeft. Dat is namelijk de belangrijkste vraag. Die vraag is ook beslissend voor het antwoord of het om dat of hoe gaat. Als je ziet wie alles geschapen heeft, hoef je niet meer te kiezen of het om dat of hoe gaat. Dan is het geen probleem want we lezen in de Bijbel heel duidelijk wie de Schepper is. Dan zie je dat de HEERE alles gemaakt heeft en dat Hij ons ook nog eens vertelt hoe Hij het gedaan heeft.

De allereerste zin van de Bijbel vertelt ons namelijk wie alles wat er is, alles wat je kunt zien gemaakt heeft: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. Gen 1:1. Niemand anders deed het! Er was niemand anders toen Hij met Zijn scheppingswerk begon. Hij schiep eerst de hemel met haar bewoners lezen we in het boek Job. (Job 38:7) Dat strijdt niet met Genesis 1.

Eerst wordt de hemel met haar bewoners en als woonplaats van de HEERE gemaakt. Waar Hij de lof van de inwoners van de hemel krijgt. Dat past in het geheel dat God alles gemaakt heeft. Dus het hele Heelal. In Genesis 1 gaat de Geest dan vertellen hoe het met de aarde verdergegaan is. De Geest vertelt dan vanaf vers 2 ho  in 6 dagen de aarde zo werd ingericht dat daarop leven tot Gods eer mogelijk geworden is.

Wat is het belangrijk om vanuit het Goddelijk indrukwekkende scheppingswerk God te zien. Hoe groot is Hij! Hij verdient daarvoor de eer. De eer zoals de hele schepping Hem die ook brengt in het boek Openbaring: “En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. (Openbaring 4:8-11)

De schepping is er om God te eren in ons hele leven.

 

HOE LANG LEVEN WE? (III slot)

 

En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mattheus 25:46

 

Leven met de eeuwigheid in zicht. Verstandig zijn en daarom niet vergeten dat de manier waarop je nu op aarde leeft bepalend is voor hoe het na je dood met je gaat. Hoe en waar je na je dood voor eeuwig bestaat.

De band met Christus en je leven in Zijn dienst is daarvoor beslissend. Wanneer je daarover nadenkt, ga je ook zien dat dingen opgeven in je leven, jezelf verloochenen in het leven hier en nu je leven niet verwoest. We hebben allemaal dingen in ons eigen leven, in ons eigen hart die anders zijn dan de wil van God zoals die tot ons komt in Gods eigen Woord. Wij zijn na de zondeval van onszelf zondaars, vijanden van God. Dat betekent heel concreet dat we allemaal vanuit ons hart dingen willen doen tegen Gods wil in. Ons gevoel wil tegen Gods goede geboden ingaan. Ons gevoel kan zo anders zijn dan wat ons als de wil van God wordt voorgehouden in Gods eigen Woord.

Dat kan ons diep raken in ons leven. Dat kan ons diep raken in wie wij eigenlijk willen zijn. Dat kan zo scherp staan tegenover ons eigen ik, tegenover de identiteit die we zelf willen kiezen.  

Mensen roepen ons in onze tijd toe dat we vooral onszelf moeten zijn. Dat we vooral ons gevoel moeten volgen, dat we vooral moeten leven zoals wij voelen. Wie dat niet doet, maakt zichzelf ongelukkig en krijgt een mislukt leven horen we dan.

Juist als we letten op dat eeuwige leven zien we hoe slecht en dom dit soort woorden en adviezen zijn. Je kunt hier je eigen gevoel volgen, jezelf willen zijn en je een tijd lang goed voelen. De duivel zal zeggen: Zie je wel je bent op de goede weg. Maar als dat een leven tegen Gods goede wil en geboden in is, moet je eens je zogenaamde geluk van 100 jaar inleveren voor een eeuwigheid aan moeite, verdriet, ellende en liefdeloosheid.

Wie zichzelf verloochent, al doet dat nog zo zeer en roept iedereen om je heen dat je dat  niet moet doen, is verstandig. Dan deel je in de liefde van God door Christus. Dan is God als liefhebbende Vader om je heen om Christus werk. Hoe diep het verdriet en de strijd ook is. Dan verwelkomt de HEERE jou na een leven vol strijd als Zijn kind in de hemel en op de nieuwe aarde. Dan wacht je een eeuwigheid zo goed, zo mooi, zo gaaf, zo vol van Gods liefde die overal is. Hou de eeuwigheid in het oog en leef hier en nu met het oog op een eeuwig leven met Christus. Zo goed wil de Here God voor je zijn.  

 

 

HOE LANK LEEF ONS? (II)

 

“Hierdie menses al weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe.” Matteus 25:46

 

Ons het gister gesien dat ons lewe nie by die eerste dood ophou nie. Na die lewe op hierdie aarde kom ons voor God se troon te staan. Die lewe is nie ‘n lewe van 85 of 100 jaar nie. Na hierdie lewe op aarde bly ons bestaan. Die plek waar ons kom sal verskil. Nou leef ons op hierdie aarde saam. Na hierdie lewe kom die skeiding. ‘n Bestaan of in die ewige dood of in die ewige lewe. Die ewige dood is nie dat ‘n mens nie meer bestaan nie. Dit is juis die Here Jesus wat die meeste van almal in die Bybel daaroor praat. Die ewige dood is die bestaan waar God se liefde en sorg heeltemal verdwyn het. Dit is wat ons die hel noem. Dit is nie lekker om daaroor te praat en te skryf nie. Dit is nie lekker om in die preek ook daaraan aandag te gee nie.

Mense wil dit dikwels nie hoor nie. Mense wil dit vergeet. Mense doen ‘n beroep op God se liefde om te sê dat ons nie oor die ewige oordeel moet praat nie. Dit terwyl juis die Here Jesus daaraan so baie aandag gee.

Hy wys steeds weer op die twee weë waarop ‘n mens kan gaan. Hy bevestig en verdiep wat ons in Psalm 1 lees. Juis in die Bergpredikasie is dit die Here Jesus in wie God se liefde so helder skitter, wat ons leer: “Gaan deur die nou poort in. Want breed is die pad en wys die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur binnegaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei! En daar is min wat dit vind.” Matteus 7:13,14

Dit is opvallend dat die Here Jesus dadelik daarna begin praat oor die vals profete. Mense wat in  Gods se naam, in die naam van  Jesus ons dinge wil leer, vir leer en lewe, wat teen God se Woord ingaan. Wat ingaan teen wat Christus ons leer. As jy dit hoor, begin jy raaksien hoe verkeerd en gevaarlik dit is as mense sê dat dit vir Christus nie  saak maak hoe jy leef nie. Hy sou almal aanvaar en nie regtig tot bekering oproep nie. Hy sou so vol liefde wees dat dit nie nodig is om jou en my lewe langs God se wet te lê en ons op allerhande punte te bekeer. Dit is nou ‘n valse leer! Wie hierdie soort dinge sê is ‘n valse profeet en moet so ontmasker word. So ‘n mens is vir al die ander ‘n gevaar. Die gevaar is dat s’n leraar jou op die breë pad lei wat na die ewige verderf lei.   

 

HOE LANG LEVEN WE?

 

En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mattheus 25:46

 

Hoe lang leven we? De gemiddelde leeftijd in Nederland ligt op ongeveer 85 jaar. Mensen willen van die 85 jaar wat maken. Ze doen er alles aan om die 85 jaar redelijk gezond te halen. Want daarna is het voorbij. Zo leven veel mensen. Ik denk dat het zelfs zo is met veel mensen die zich christen noemen. Wat er daarna eventueel is, is een soort extraatje. Je weet toch nooit zeker of dat komt en hoe dat is. Er zijn ook veel mensen die zich niet gelovig noemen en die denken dat er na de dood nog wel iets zal zijn. Maar dat is zo onzeker dat we er in die gemiddeld 85 jaar geen rekening mee houden. Het lijkt alsof de eeuwigheid als werkelijkheid  al meer uit ons leven  verdwijnt.

Tot zo’n 200 jaar gelden was voor de meeste mensen het leven hier voorbereiding op de eeuwigheid. Hoe je nu leefden, was beslissend voor je leven na de dood.

Nu leven de meeste mensenvoor een leven tot de dood op aarde. Daarna is er volgens ons niets of als het wel zo is dan zien we het wel.

Deze verandering van denken heeft grote invloed op ons leven. Als ik leef voor de tijd tot mijn dood op aarde hoef ik geen verantwoording af te leggen van mijn leven op aarde. Dan ben ik mijn eigen rechter. Dan is het leven mijn bezit waarin ik uitmaak hoe het er uit gaat zien.  Dan gaat het om het leven hier en nu.

Als we het hebben over de eeuwigheid richt ik mij er op hoe de Geest daarover spreekt in Gods Woord. Dat betekent dat we na onze dood voor God verschijnen. Dat we tegenover Hem als onze Schepper verantwoording hebben af te leggen van ons leven. Was ons leven een leven in dienst van Christus? Als dat zo is, staat door Christus de poort naar de hemel en daarna naar de nieuwe aarde voor ons wagenwijd open. Een leven bij de HEERE in vrede. In vrede met alles en iedereen. Een leven waarin we God als onze Vader kennen en waarin zonder einde van Zijn liefde mogen genieten.

Verschijnen we voor God zonder dat leven met Christus dan blijft de poort naar dat heerlijke leven gesloten. Dan bestaan we ook eeuwig verder maar dan een bestaan zonder Gods liefde en in onvrede en in ellende. Wat is het belangrijk om rekening te houden met de eeuwigheid! Om je leven hier en nu daarop af te stemmen. Morgen nog iets meer daarover.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (IV)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

 

Een van de slechtste dingen die over het geloven, het leven met de HEERE gezegd worden,  is dat geloven saai is. Dat geloven betekent dat je van alles niet mag. Dat geloven in Christus zwaar is en dat het een somber leven betekent als je gelooft.

Ik weet dat veel mensen een verkeerd beeld van geloven in Christus maken en zo deze indruk ontstaat.  Toch is het ook zo dat we elkaar in de kerk meerdere keren zo’n beeld voorhouden. Dat we onze jongeren die indruk geven. Wat ik nu ga schrijven zegt op geen manier dat we onszelf niet moeten verloochenen. Ik zeg ook niet dat bekering en belijden van schuld niet nodig is. Dat is het zeker wel. Toch maakt dat geloven geen sombere boel.

Juist als je naar de schepping kijkt zie je hoe het de HEERE juist om vreugde en blijdschap gaat. De HEERE wil juist de blijdschap bij Hemzelf en in Zijn hele schepping. Wanneer de HEERE Zijn schepping gemaakt heeft zoals Hij wilde, lezen we in Genesis 2: “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.” Vs 2,3  Het was voor God heerlijk dat Hij kon genieten van wat Hij gemaakt had.

Het is daarom ook een zaak van blijdschap dat Christus naar de wereld gekomen is om ons door het geloof van onze schuld en zonden te verlossen. De engel zegt tegen de herders in het veld van Efrata o.a. dit: “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.”

De schepping kijkt met grote verwachting uit naar de dag dat Christus terugkomt: “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” Rom 8:19-21

Dan is de schepping weer helemaal goed. Dat komt er voor wie gelooft in Christus als de Verlosser en zo met Hem leeft. Geloven is een leven vol hoop, vol dankbaarheid, vol blijdschap Laat dat van ons afstralen in de kerk en daarbuiten.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (III)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die HERE is die Skepper. Hy is die Vader wat vir Sy kinders sorg. Kan Hy dit in alle omstandighede? Is dit nie so dat somtyds dinge ook vir Hom te groot is dat Hy nie meer weet hoe Hy in daardie omstandighede verder moet nie?

As jy hierdie vraag vra is dit belangrik om daarop te let dat die HERE die hele heelal uit niks geskep het nie. Uit heeltemal niks nie. Dit was vir Hom nie nodig om voordat Hy gaan skep alles te bereken nie. Dit was vir Hom nie nodig om voordat Hy regtig gaan skep dit te gaan probeer en  eers iets wat klein is te maak. Hy het nie eers ‘n proefopstelling nodig nie.

Hy is God. Hy het alle kennis. Hy het nie nodig om eers te gaan leer nie. Hy het die kennis, Hy het die krag en mag. By die skepping gebeur wat ons in Psalm 33 lees: “Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.  Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;  want Hý het gespreek, en dit was; Hý het gebied, en dit staan.” Vs 6-9

Hy wat alles gemaak het, Hy wat Sy Seun vir sondaars na die aarde gestuur het is die enigste God. Niks is vir Hom te groot en te wonderlik nie. As jy dit bedink, sien jy raak dat Hy in alle omstandighede jou God en Vader kan wees. Niemand anders kan  so vir jou sorg en jou in alle omstandighede help as die HERE nie. Niemand anderste kan in alle omstandighede vir jou en vir Sy skepping toekoms gee nie. Dat doen Hy vir Sy skepping en vir wie hom of haar aan Christus toevertrou. Hy is dit wat daarvoor sorg dat die aarde nie op ‘n bepaalde oomblik opbrand nie maar ewig bly bestaan. Al gaan Sy vuur van oordeel oor die aarde om die te reinig. Die aarde het nie self die krag om ewig te bly bestaan nie maar die HERE as die ewige God laat die aarde ewig bestaan.   

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE/ EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE. (II)

 

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28

 

De HEERE is de Schepper. Hij is het die als de Vader alles gemaakt heeft. Gisteren zagen we dat  Hij alles goed gemaakt heeft. Hij is goed. Alleen van Hem kan gezegd worden dat Hij liefde is en daarom de bron van alles is wat goed is. God is liefde en Hij is geen haat.  Omdat Hij liefde is haat Hij elk kwaad.

Waarom heeft Hij alles uit niets gemaakt? Omdat Hij ons nodig heeft? Er was een tijd dat de Drie-enige God er alleen was. Er was verder niets dan Hij! We moeten goed bedenken dat er toen ook de liefde was die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest deelden. Er was ook toen de liefde die naar elkaar als Goddelijke Personen uit ging. Dat is niet iets wat ik nu bedenk. We lezen dat klip en klaar in de Bijbel. De Here Jezus zegt in Johannes 17: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”  vs 24

De Zoon van God die mens geworden is, is de eeuwige Zoon van God! De Vader, de Zoon en de Geest zijn eeuwig. De Vader was er daarom nooit zonder de Zoon en de Zoon was er nooit zonder de Vader. Het was nooit zo dat de Vader, de Zoon, de Heilige Geest eenzaam waren. Er was het samenleven als de ene God. In diepe liefde. God had de schepping en ons niet nodig om Zijn liefde kwijt te kunnen. Die God van liefde is het die juist door Christus zelfs aan zondaren liefde geeft. Christus is voor ons het beeld van God. Zie kol 1:16,17.

Die liefde van God komt naar buiten in Christus. Kijk maar eens mee hoe we dat in de Bijbel lezen. Hoe we juist dan ook zien dat als we Christus willen volgen uit liefde volgens al Gods geboden willen leven.

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Joh 3:35,35

“Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.” Joh 5:20,21

“Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft.” Johannes 14:31

 

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE AARDE/ IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE. (I)

 

“Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelyk is Sy insig.” Jesaja 40:28

 

Die Geloofsbelydenis van Nicea begin met hierdie woorde: “Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge”

Ons bely daar dieselfde as in die Apostoliese Geloofsbelydenis. Daar is die Geloofsbelydenis van Nicea toegevoeg: “van alle sigbare en onsigbare dinge.” Die HERE het regtig alles geskep. Alles goed geskep. Dit gaan o.a. terug op wat ons in Kolossense 1:15-17 lees: “Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die Eersgeborene oor die hele skepping; want deur Hom het God alles geskep: alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is – alles is deur Hom en tot Hom geskep. Hy het voor alles bestaan, en in Hom hou alles stand. ”

Jy sien hier hoe die Gees vir ons duidelik maak dat alles in die skepping deur God gemaak is. Dat dit ook deur die Seun van God gebeur het. Ook die Gees wat daarby aktief betrokke. Ons lees in Genesis 1 dat dit die Gees is wat oor die waters gesweef het. Gen 1:2. Die Drie-enige God het alles wat in die skepping is gemaak.

Saam het hulle dit goed gemaak. As die een God. So gemaak dat alles tot eer van God kon leef. Die HERE het niks en niemand as Sy teenstander gemaak nie. Die sonde en die teenstand teen God en alles wat sleg is het die HERE nie in die skepping gelê nie. Die teenstand en die kwaad het nie deur God nie maar deur die duiwel en deur die mens wat teen God gekies het in God se goeie skepping gekom. Alles wat met die regte liefde stry is die keuse van skepsels wat deur God goed gemaak is maar terwyl hulle goed was vir die kwaad gekies het.

Alles is deur Hom tot Hom geskep. Dit beteken om tot Sy eer te leef en te bestaan en dus om regtig goed te wees. Die skuld vir ellende, onreg, dood, oorlog, verdriet, natuurrampe en alles wat vir die slegte sorg, lê nie by die HERE wat die Skepper is nie. Dit beteken dat ons as skepsel juis op die HERE en wat Hy sê moet let om op die regte pad te kan gaan. Die pad van ewige hoop!   

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE. SKEPPER (V)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

 Er zijn machtigen in de wereld die zeggen in God te geloven. Machthebbers die met macht en geweld in de wereld tekeergaan en dat doen met woorden die moeten laten zien dat ze in God geloven. Die zich zelfs opwerpen als verdedigers van de normen van het Christendom. God als de Almachtige belijden, als de Schepper om vervolgens met geweld je eigen macht te behouden of uit te breiden.

Als je dat ziet kun je zeggen in onze tijd: die man gelooft tenminste nog in God. Dat is heel wat beter dan al die mensen bij ons die het nooit over God hebben en die voor normen opkomen die zo verkeerd zijn.

Mensen die met geweld hun eigen zaak bevorderen noemen God vaak de Almachtige. Als ze het al over Christus hebben, wat veel minder gebeurt, dan gaat het om Christus als de machtige Koning.  Voor dit soort mensen is juist die kracht God. Zij willen een zegen van een grote kracht om hun eigen macht te stutten en te laten overwinnen. De grote vraag of dit soort mensen, dan denk ik o.a. aan Poetin en Hitler, samen met ons in dezelfde God geloven.

Geloven zij in God de Vader van onze Here Jezus Christus? Nee en nog eens nee! Zij geloven in kracht voor hun eigen zaak en misbruiken daarvoor Gods naam. Zij kennen niet de liefde die de Vader door Jezus Christus Zijn Zoon naar ons laat komen. De HEERE komt niet naar ons om met macht en geweld mensen tot een leven met Hem te brengen. De HEERE is niet zo. Luister maar wat Hijzelf zegt:

“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” Zacharia 4:6

De Here Jezus zegt tegen Petrus die het zwaard getrokken heeft: “Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.” Matt 26:52

Christus roept ons op om over de wereld te gaan niet met geweld maar met deze opdracht: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheus 28:18,19

We worden opgeroepen om te strijden niet met geweld maar met het zwaard van het Woord: “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efeze 6:17,18

Ik geloof niet in de god van Poetin, Hitler en andere mensen die Gods macht willen gebruiken om eigen belangen met geweld af te dwingen. Hoe mooi hun woorden ook klinken. Zij laten niet het beeld van de echte God zien!

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE (IV)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

 

De HEERE is de Almachtige. Zo is Hij ook de Schepper. Gisteren zagen we al dat dit betekent dat we wat Hij doet niet kunnen narekenen. Wat is het belangrijk om dat te beseffen! Er wordt vaak zo over God gesproken dat we in Hem kunnen geloven als wij als mensen kunnen verklaren wat en hoe Hij dingen gedaan heeft. Dat kan heel goed klinken. Je kunt dan zeggen: Zie je wel, mensen willen best in God geloven. We moeten zorgen dat ze het snappen, dat ze het mee kunnen voelen. Tot in kerken wordt er zo over gesproken. Als je het kunt uitleggen en wij kunnen dat begrijpen en aanvoelen dan kun jezelf geloven of anderen overtuigen. Dan zou je de hinderlijke afstand tussen God en ons hebben weggenomen.

Het klinkt mooi maar het is juist aanleiding om God op afstand te houden. Wij kunnen de HEERE namelijk niet narekenen en dan tot de conclusie komen: Zie het is toch waar. Wij kunnen met ons gevoel God niet narekenen en aanvaardbaar maken. Waarom niet?

 1. Omdat we schepselen zijn en blijven. Wij worden nooit God. De HEERE is altijd meer dan ons.
 2. Daar komt bij dat we zondige mensen zijn en dat dit er voor zorgt dat ons verstand en gevoel door de zonde, door de tegenstand tegen God beïnvloed is.    

Wanneer we God willen narekenen om te kijken of Hij het waard is om Hem te dienen, komt het nooit goed. Dit betekent dat als het om de schepping, om de verlossing en al de andere dingen die God doet en zegt gaat, het nodig is om Zijn wijsheid altijd boven de onze te stellen.

Op een prachtige manier vinden we dat ook in het Nieuwe Testament als over het resultaat van Christus werk gesproken wordt. Het gaat me nu om wat we in Romeinen 11 lezen: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” vs 33-36

Wie ziet wie de Drie-enige God is, wordt stil van aanbidding. Dan leg ik mijn hand op mijn eigenwijze mond en de eigenwijze menselijke wetenschap. Dan wil ik dat de Geest mij Gods wijsheid leert en mij leert om die met blijdschap en verwondering te belijden. Uit te dragen.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, SKEPPER /IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER (III)

 

“Ek is God, die Almagtige. Leef v=oor My, en wees onberispelik.” Genesis 17:1

 

God is Almagtig. Dit is iets om so bly mee te wees. Hoekom het die HERE ons vertel dat Hy alles uit niks gemaak het? Hoekom lees ons in die Bybel dat en hoe die HERE hemel en aarde gemaak het? In die eerste plek om ons te wys wie Hy is. Wie ons die enigste God en die Vader van jesus Christus mag ken. Om ons o.a. te wys dat Hy almagtig is. Hy is nie deel van die skepping nie. Hy is nie iemand wat deur ontwikkeling ontstaan het nie. Hy is die enigste lewende God wat altyd daar was en altyd daar sal wees. Altyd as die enigste God. Alles en elkeen wat verder bestaan is skepsel. Niks en niemand word God nie.

Die HERE wys Sy grootheid deur in 6 dae die aarde heeltemal so in te rig soos Hy die aarde wil hê. So groot is Hy. Hoekom wil ons van Sy grootheid afneem deur ander verklarings vir die ontstaan van die aarde en die heelal te bedink? Dit is so dat hoe die HERE dit gedoen het ons vuurmaakplek te bowe gaan. Hoekom moet ons dan eiewys wees pleks dat ons in verwondering Hom aanbid? God se grootheid en ons eiewys weer kom so duidelik vorentoe in Jesaja 40. Laat ons daarvan leer. Ons lees daar o.a. dit:

“By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.

27Waarom  sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie  moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. ”vs 25-29

Laat ons die Almagtige God eer en so ook die skepping bely as Sy wonderlike werk soos Hy dit ons self vertel het.

   

 

 

GODS ZEGEN

 

“De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Korinthe 13:13

 

Je ziet in de tekst hierboven het woordje zij  schuingedrukt. Dat betekent dat dit woordje in de oorspronkelijke tekst er niet staat. Wij hebben dat woordje nodig om het in Nederlands een lopende zin te krijgen.  Je kunt hier ook in plaats van zij het woordje is gebruiken. Zo spreek ik zelf altijd de zegen aan het einde van een kerkdienst uit.

Je kunt daarbij de vraag stellen of dat wel goed is. Mag je de zegen wel zo uitspreken dat je daarmee zegt dat Gods zegen echt naar je toekomt? Wat van mensen onder je gehoor die niet geloven of die zeggen te geloven en er een echt zondig leven op na houden zonder zich daarvan te bekeren. Dat is een heel goede vraag.

Is het zo dat ieder die Gods zegen hoort ook werkelijk in die zegen deelt? Ik hoop 30 september bij de opening van ons theologisch onderwijs in de GKN een lezing te houden over gezegend leven. Hoort daar ook Gods waarschuwing en zelfs aankondiging van oordeel bij? Komt Gods zegen automatisch in ons leven omdat God vol plezier naar het leven van alle mensen kijkt? Als je zo over Gods zegen praat en denkt ben je het echte evangelie kwijt. Een gezegend leven is er alleen maar dan ook helemaal als je naar Christus vlucht met je eigen zonden en die belijdt. Dan zegent de HEERE zo dat Hij in al je strijd en gebrokenheid je draagt en je leert om van Christus te houden en te willen leven volgens Gods gebod.

Als de zegen uitgesproken wordt, komt die heel echt naar je toe. Dan is het de HEERE die je roept om die zegen in geloof te ontvangen. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is als  de Here Jezus Zijn leerlingen erop uitstuurt om het evangelie onder Israël te verkondigen. Dan zegt ons Heiland o.a. dit:  “Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.
En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.” Lukas 10:4-6

Het gaat om geloof, om leven met de HEERE! Het is ook daarom dat Mozes in de woestijn tegen Gods volk moet zeggen: “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.” Deuteronomium 11:26-28

Waar de zegen zo uitgelegd wordt dat dit zelfs zonder geloof een gezegend leven geeft voor wie die zegen hoort daar is het echte evangelie totaal verdwenen. Laten we Gods zegen in geloof ontvangen!

 

EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE /IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE (II)

 

“Ek is God, die Almagtige. Leef voor My, en wees onberispelik.” Genesis 17:1

 

Die HERE is die Almagtige. Hy is die enigste wat dit van Homself kan sê. Niemand kan ook maar iets noem waarin die HERE nie Almagtig is nie. Somtyds dink mense dat hulle slim is. Dan vra hulle vir jou of die HERE ‘n klip kan maak wat Hyself nie kan optel nie. Dit lyk ‘n vraag waarmee jy kan beweer dat die HERE nie Almagtig is nie. As jy mooi na so’n vraag kyk, sien jy dat dit ‘n strikvraag is soos die Jode ook strikvrae vir die Here Jesus gevra het. Die beste antwoord op hierdie vraag is dat die HERE alles kan wat Hy wil. Ons moet  bedink dat die HERE se wil vir 100% goed is. Die HERE is Almagtig maar kan die verkeerde nie doen nie. Hy is altyd trou aan Homself, aan dit wat regtig goed is. Hy misbruik nooit Sy almag nie. Dit staan altyd in diens van Sy Koninkryk waarin niks en niemand iets wat sleg is sal doen nie. Waar God se liefde orals vir 100% woon. Wie dit weet, sien raak dat die vraag of die HERE ‘n klip kan maak wat Hy self nie kan dra nie niks anders is as iets wat belaglik is nie.

Die HERE se almag staan in diens van Hom en Sy Koninkryk. Staan in diens van Sy plan van verlossing. Niemand kan die werk van Christus as die Verlosser stop nie. Die duiwel kan allerhande magte ontplooi maar God oorwin deur Sy almag. Ons kan ons aan die almagtige Vader en Skepper toevertrou. By Hom is ons veilig. Hoe swaar en moeilik die lewe ook is. Hoe die gevolge van die sondes ons en ons kinders ook tref. By die HERE, by Christus, by Sy liefde en sorg is jy veilig. Hoe jy die wonde van die lewe ookal voel. Hoe die hartseer in jou hart ook gevoel word. Mense en die duiwel kan ons so seermaak. Nogtans is by die HERE selfs vir ons sondaars uitsig. Christus oorwin die duiwel. Christus sorg daarvoor dat die poorte van die hel ons ondanks  so baie trane, verdriet en onreg nie oorwen nie. Vir wie by Christus behoort, kom aan die onreg, hartseer en al die moeilike dinge ‘n end. Die poort na die hemel en die nuwe aarde staan ook vir God se kinders oop. Hulle mag ingaan en alle trane sal vir altyd van jou oë weggevee word deur die almagtige Vader.   

 

HOERA VOOR HET KAPITALISME? 

 

Even iets heel anders tussendoor. Ik kijk vanavond naar het nieuws van 20.00. Er is een bericht dat hoop geeft voor long-covid patiënten op de hele wereld. Het lijkt erop dat een bepaald experimenteel medicijn voor kanker voor genezing kan zorgen. Een kuur van 8 dagen zou daarvoor misschien zelfs genoeg zijn. Om verder te kunnen met dit onderzoek hebben de onderzoekers meer van dat medicijn nodig. Er is bij twee farmaceuten aangeklopt met als resultaat dat ze het niet krijgen. De zoektocht gaat door.

Het is duidelijk dat farmaceutische grootmachten eigen belangen heel sterk beschermen. Dat eigen winsten en invloed er heel erg belangrijk zijn. We zien dit in de hele wereld. Mensen willen rijk worden, willen macht hebben en uitbreiden. Mensen zeggen dan zelfs dat het kapitalisme het beste systeem is. Ze zien het zelfs als christelijk. Ze vallen mensen aan die op grond van Gods Woord laten zien dat niet rijk willen worden, niet eigen macht willen hebben en uitbreiden dat is wat God van ons vraagt.

We zien de verschrikkelijke gevolgen van kapitalisme. Het recht van de sterkste door geld en invloed. Denk aan de verkoopprijzen van voetballers. Terwijl we zeggen tegen slavernij te zijn. Mensen worden producten die je kunt kopen in plaats van samen leven voor het liefde geven en zorgen voor mensen die weinig hebben en rechteloos zijn. Mensen verdienen miljoenen per jaar terwijl anderen met hard werken het hoofd net boven water kunnen houden of net niet meer.

Wat is de Heilige Geest hierover duidelijk! Geen woord frans bij. Ook als het er om gaat hoe we als samenleving hebben te functioneren. Dan komt kapitalisme en leven voor rijkdom en eigen belang niet voor in ons christelijke woordenboek. Wie rijk is wil dan juist ook geven en er voor anderen zijn.

Dan willen we zo leven en zo samenleving zijn dat er voor ieder echt genoeg is. Dan stellen we medicijnen beschikbaar al kunnen we er misschien nog weinig aan verdienen en leiden we zelfs verlies als we dat kunnen dragen. Luister maar eens wat de HEERE zegt: “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” 1 Tim 6:6-10

HEERE laat dit doordringen in de harten van mensen zodat er voor zieken en zwakken hoop is en die hoop niet teniet gedaan wordt door mensen die hun zakken vullen. Die hun talenten van U gekregen! alleen voor veel geld willen ontwikkelen.

 

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE/EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE (I)

 

“Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” Genesis 17:1

 

Wanneer we het over God als Almachtige hebben, denken we al gauw aan de schepping en aan allerlei wonderen in de geschiedenis. We betrekken het woord Almachtige vaak meteen op de volgende woorden in de Apostolische Geloofsbelijdenis: “de Schepper van de hemel en de aarde”.

Toch zou het een verarming zijn als we het woord  Almachtige alleen daarop betrekken. Natuurlijk heeft het ook op de schepping en zoveel meer betrekking. We gaan dat ook zien. Maar laten we er eerst eens over nadenken dat het Almachtig zijn van de HEERE ook alles met Zijn Vader zijn te maken heeft. Hoe Hij Vader is en hoe Hij Vader kan zijn.

We hebben gezien dat de liefde van de Vader naar ons uitgaat. Dat de Vader Zijn eigen Zoon naar de wereld gestuurd heeft om te redden. Dat zijn prachtige gedachten en plannen. Het is prachtig om te horen dat Christus tot verlossing gekomen is. Je kunt plannen maken, prachtige plannen. Je kunt dingen beginnen uit te voeren om het resultaat van je plannen voor elkaar te krijgen. Maar krijg je dat ook voor elkaar? Kun je er echt voor zorgen? Al heb je aan alle voorwaarden voldaan. Bij ons mislukt het vaak of we krijgen het maar voor een deel voor elkaar. Bij ons komen er later toch weer spaken in het wiel. Er komt ook een dag dat we het aan andere moeten overgeven door ziekte of dood en dan maar hopen dat anderen nog iets kunnen.

Zo is het bij de HEERE niet! Hij is echt de Almachtige. Hij is de Eeuwige.  In Hem ligt de verlossing door Christus vast. Wie in geloof Christus als de Verlosser omhelst die is zeker van de verlossing omdat de HEERE de Almachtige is. Niets en niemand kan Hem stoppen. Daarom verdient Hij alle eer.

 

EK GLO IN GOD DIE VADER/IK GELOOF IN GOD DE VADER (IV)

 

Jesus sê vir haar; Moenie My langer vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ‘Ek vaar op na My Vader, en julle Vader, en na my God en julle God. “ Johannes 20:17

 

God as jou Vader ken. Deur Christus in Vader se liefde deel soos Christus daarin deel. Dat is die groot wonder van die geloof in Christus. Dat is die unieke wat ons deur die geloof in Christus het. Dat jy so in God se warme aanwesigheid mag deel as mens kan ‘n mens nooit heeltemal bevat nie. Ons sien en voel daar op hierdie aarde net ‘n klein bietjie van. As ons dit raaksien is die wonder al so groot! Hoe heerlik sal dit wees as ons sonder sonde naby die HERE in die hemel en op die nuwe aarde sal wees. Alles deel dan in God se liefde sonder enige aanvegting, sonder enige twyfel, sonder enige beperking. Dit is so groot en so mooi dat dit bo ons vuurmaakplek gaan.

Juis so word duidelik hoe die eer van God die doel van ons lewe is. Dan begin jy ook raaksien dat as jy daardie wonderlike liefde van God nie sien nie jy  jou lewe tot God se eer as ‘n las ervaar. Dan voel jy asof vir jou daar geen ruimte meer is nie. Die liefde vir jouself en vir dinge wat jy nog wil doen maar sonde is, staan ‘n lewe waarin God altyd weer die middelpunt is in die pad. Dan het ons onsself as sondaar en as iemand wat self eie lewe wil bepaal nog te baie lief.

Lewe tot eer van ons hemelse Vader is ‘n lewe waarin ons dien. Die HERE in die eerste plek en vanuit die dien van God jou naaste. Ons kan onsself nie genoeg voor oë hou wat ons lees in Markus 10:44,45 nie: “En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

God se liefde vir sondaars soos jy en ek is so groot dat dit vra om leef tot God se eer. Dit is Christus wat deur Sy Gees daarvoor die krag en liefde wil gee.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER/EK GLO IN GOD DIE VADER (III)

 

“Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Johannes 20:17

 

God als je Vader aanspreken. Dat leert de Here Jezus ons in het Onze Vader. In dat dagelijkse intieme gesprek met God in de hemel. We zijn als kinderen van God door Hem geschapen. Zo goed, zo mooi. Zo volledig toegerust tot ons doel. Juist het doel waarmee de HEERE ons en alles geschapen heeft, moeten we steeds heel goed in het oog houden.

Het laat namelijk zien hoe we elke dag weer hebben te leven. Je ziet dan ook door alles heen het doel van je leven. Laat ik het weergeven zoals we het in de Heidelbergse Catechismus belijden: “God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.” antwoord 6

Waarin ligt het doel van ons leven?  In het kennen van God. Dat kennen van Hem leidt dan weer tot het loven en prijzen van God. Om het kort te zeggen we zijn door God gemaakt tot Zijn eer.

Dat is het wat we vaak ook zeggen. Dat is wat in de Bijbel steeds maar weer terugkomt. Het gaat om Gods eer. Of te wel dat in en door ons leven de HEERE in en uit ons leven schittert! Dat dat de grootste blijdschap van ons leven is. Het gaat niet om mij, het gaat er niet om dat ik om het leven vanuit de talenten die ik gekregen heb, schouderklopjes krijg en misschien wel veel in de belangstelling sta. Voor velen is dat in onze tijd wel het doel van hun leven. Wat komt er dan  bij de meesten een teleurstelling. Doel niet bereikt en het voelt alsof het leven mislukt is. Wat zie je ook een ellende bij mensen die hun eigen doel bereikt hebben en beroemd zijn geworden maar toch vervallen in verslaving en dergelijke. Het echte doel dat laat zien dat je leven altijd zin heeft en altijd zijn of haar doel bereikt, ligt in God. In Christus. Daarom is er niet beter en mooier als te leven tot Gods eer. Daarover volgende keer verder.  

 

EK GLO IN GOD DIE VADER/IK GELOOF IN GOD DE VADER (II)

 

Jesus sê vir haar; Moenie My langer vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ‘Ek vaar op na My Vader, en julle Vader, en na my God en julle God. “ Johannes 20:17

 

Wanneer ons die Evangelies lees, val dit op hoe dikwels de Here Jesus oor My Vader praat. Steeds weer is dit die manier waarop Hy oor Vader in die hemel praat. Hy wys op die intieme verhouding wat tussen Hom en die Vader bestaan. Die eenheid tussen Christus en de Vader is selfs so sterk dat ons in Johannes 14 Hom dit hoor sê: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’” vs 9

Die Here Jesus het in Johannes 10:30 al gesê: “Ek en die Vader is een.”

Die Vader en die Seun is saam met die Gees die een Drie-enige God. Hulle is regtig die een God. Dit beteken dat die Seun ook volledig in die Vader se liefde en sorg deel. Die plan van verlossing wat Christus uitvoer is die plan van die Drie-enige God. Dit is die Vader wat volgens daardie plan Sy Seun na die wêreld stuur om vir sondaars te verdien dat ons ook seuns van God kan word. Dit is opvallend dat ons in die Nuwe Testament steeds weer lees dat die resultaat van Christus se werk is dat wie hom of haar in geloof op Hom bou seuns van God word. In ons tyd word dit deur mense gesien as diskriminasie. Vrouens sou nie genoeg gewaardeer word.

Dit is glad nie so nie. Dat wie glo deur die wonder van God se genade seuns van God genoem word het daarmee te doen dat die Gees so wys dat ons deel in die liefde wat Christus as die Seun vir ons verdien het. Ons behoort by Christus , ons is in die geloof in Hom. Daardeur mag ons deel in dieselfde liefde wat Hy van Sy Vader kry. Sowel vrouens as mans. Kinders van God wat deel in wat die Seun as Verlosser verdien het. Die skepping sien uit na die oomblik dat al die seuns van God by Christus se terugkeer op die wêreld leef. Sien Rom 8:19.  Dan maak dat nie saak of jy nou ‘n man of ‘n vrou is. Wie glo, deel in die liefde wat die Vader die Seun gee! Jy mag deur Hom die HERE ken as jou Vader!  

 

GODS LIEFDE EN ONZE KWESTIES

 

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Johannes 13:34,35

 

Gisteren was ik de Sjoel in Elburg.  Vroeger de synagoge daar. Nu een museum over het Joodse leven dat er vroeger in Elburg en in de omgeving was. Een klein maar heel mooi museum. Juist daar kwam het weer heel erg op me af hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Hoe is het mogelijk dat je mensen zo uitmoordt! Dat je hele groepen mensen zomaar de dood in jaagt. Wat zijn we als mensen toch diep zondig. Dat komt juist ook in de omgang met andere mensen zo schrijnend naar voren. We hebben onszelf, onze eigen ideeën en belangen zo lief. Verschrikkelijk.

Als je dan ziet dat de HEERE nog naar ons omziet. Dat de Vader in de hemel zelfs Zijn Zoon die Hij met Zijn hele hart liefheeft naar de wereld stuurt voor een stel ellendelingen die wij door eigen schuld zijn. Die liefde is zo groot. Daarvoor kun je de Here God alleen maar aanbidden.

Dan kijk ik naar binnen. Dan denk ik er aan dat ik morgen het evangelie in Amersfoort en Zwolle moet verkondigen. Om juist Christus te verkondigen en de mensen voor ogen te schilderen. Als je daaraan denkt hoe staat het dan met ons leven in de kerk? Spat de liefde voor elkaar en voor onze naaste vanuit Gods liefde in Christus er dan vanaf? Of gaan onze gesprekken en vergaderingen vaak over kwesties? Over dingen waar we elkaar ook gauw verongelijkt over aankijken. Dan zeggen we dat er beter gecommuniceerd moet worden. Dat kan zo zijn maar laten we nu eens bij onszelf beginnen. Ophouden over kleine dingen moeilijk te doen maar elkaar vriendelijk vragen hoe we elkaar kunnen helpen. Hoe we al meer een gemeente kunnen zijn die juist de liefde van Christus ook in de praktijk uitstraalt. Zodat mensen zeggen: Moet je eens kijken die mensen daar zijn heel anders. Je ziet dat de liefde, de liefde van Christus hen verbindt en de manier waarop ze met elkaar omgaan bepaalt. Zijn we niet veel te veel met kwesties bezig in plaats dat we daarvan die geweldige rijkdom in Christus zien en ons daarover al meer verwonderen? Dan hebben we ook niet zoveel tijd meer voor kwesties! Dan hoeven we niet met alles mee te kijken en te beslissen. Als we maar samen Christus op Zijn Woord volgen.  Hoe meer Christus in ons leven opstaat hoe meer de liefde naar anderen gaat overheersen en onze eigen belangen en ideeën  al minder belangrijk worden.  

 

IK GELOOF IN GOD DE VADER/EK GLO IN GOD DIE VADER (I)

 

“Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Johannes 20:17

 

Het is heel bijzonder dat we mogen geloven in God de Vader. Hij is de Vader van Zijn Zoon Jezus Christus. Christus is de Zoon van God en zelf is Hij ook God. Samen met de Vader en de Heilige Geest. Samen zijn ze  de enige God. Wie in geloof Christus vastgrijpt als zijn of haar Redder en God is kind van God. Mag God als Vader aanspreken. Voor wie zo leeft, is God  ook echt jouw Vader. Vader met een grote letter. Het kan zijn dat je een vader hebt of hebt gehad waaraan je geen goede herinneringen hebt. Bij wie echte liefde en zorg voor jou ver te zoeken was.

Dan kan juist het noemen van God als Vader negatieve gevoelens oproepen. Het is dan zo belangrijk  dat je de Here God niet vanuit je eigen vader en vanuit ervaringen met andere mensen gaat beoordelen. Dat je leert om dat juist andersom te doen. Beoordeel je eigen vader, andere mensen en ook jezelf vanuit wie God als Vader is. De Vader met volmaakte liefde en zorg voor Zijn kinderen. De Vader die liefde is en in wie  geen enkele liefdeloosheid is!

Juist in dat woord Vader voor God komt uit dat Hij geen afstandelijke God is. Hij kijkt niet zo af en toe als toeschouwer vanuit de hemel  naar ons. Hij is niet de God die af en toe wat vermaak nodig heeft en daarvoor af en toe naar de wereld  kijkt. Hij is niet de onbewogen koele God die niet de warmte van echte liefde kent. Hij is de bron van alle echte warme liefde! Hij is ook niet de God die eens de wereld heeft gemaakt en daarna Zijn handen van de wereld en van ons heeft afgetrokken. Dat toen de ellende op de wereld kwam en het Hem eigenlijk niet meer interesseert.

De HEERE is Vader! Zijn hele hart gaat naar ons uit. Daarom stuurde de Vader Zijn Zoon om de wereld te redden van de ondergang.  

 

EK GLO IN/IK GELOOF IN (VII)

 

“Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ’n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Hebreeën 11:1

 

Glo in God beteken dat ek my aan Hom toevertrou. Dat ek Hom vertrou en nie myself nie. Dat ek in geloof weet dat ek vir wat regtig goed is en wat die doel van my lewe is by die Here God moet wees. Ek kan dink dat ek alles so kan lei dat ek my doelwitte kan bereik maar dit is nie so nie. As ek my doelwitte nogtans bereik is dit dikwels omdat ek daarmee ander hartseer besorg het. Ons leef in ‘n tyd dat ons vir onsself dinge wil bereik. As ons dit nie reg kry nie sou ons lewe misluk wees.

Dit sou om ons prestasies gaan. Wie so dink en leef, dink dat hy of sy eie lewe self kan lei . Asof ek die koning van my lewe is. Glo in God wat die Vader van Jesus Christus is beteken, dat ek my lewe uit hande gee. Ek lê dit in Sy hande. Hy weet wat regtig goed vir my is. Ek wil my lewe so lei dat ek Hom daarmee eer. Dan gaan jy raaksien dat die oproep tot bekering wat steeds weer klink nie snaaks is nie. Dat ek dit so nodig het om nie ander mense en myself te beskadig nie. Ek is ‘n kortsigtige en sondige mens wat nie kan oorsien  wat in die wêreld gebeur nie. Ek kan dit selfs nie as dit oor my eie lewe gaan nie. My lewe is net goed en veilig as ek dit in God se hande as my Vader lê.

Abraham word geroep. Hy het selfs ook ander gode gedien. Hy leer deur God se roeping sien dat de HERE die enigste God is en volg Hom op Sy stem. Weg uit sy eie land, weg by sy eie familie. Hy gaan na die plek wat die HERE hom wys. Wie God se stem volgens Sy gegewe Woord volg, is op die regte pad. Daar sal God jou gee wat jy nodig het om regtig as Sy kind te lewe en ook as Sy geliefde kind toekoms te hê. Toekoms vir ewig! Want die HERE wat my Vader en God wil wees oorsien selfs die ewigheid. Hoe wonderlik en groot is daardie God. Sou ek hom nie op Sy stem volg nie?!  Sou ek nie met my hart in Hom glo nie?!

 

IK GELOOF IN/EK GLO IN (VI)

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

 

Gaat geloven in de Drie-enige God om standpunten? Is het echte geloof dat ik dingen over God weet en dat geloof en daarmee uit? Nee, geloven is dat ik een liefdesrelatie met de HEERE heb. Dat ik in liefde reageer op Zijn liefdesaanzoek dat in het evangelie  mij toekomt. Het gaat er om dat we echt met Christus als onze God, Verlosser en Heer leven. Dat we Hem voor ogen zien om Hem te volgen.

Dus hoor ik iemand zeggen het gaat dus niet om standpunten. Dus gaat het niet om de inhoud maar om het gevoel. Denk nu een na. Wat is bij een echte liefdesrelatie onmisbaar? Dat ik van die ander houd met mijn hart. Dat is veel meer dan dat ik het lichaam van die ander aantrekkelijk vindt. Dat is dat mijn hart met dat van die ander verbonden wil zijn. Dan je juist eensgeestes met die ander wil zijn. Dat je juist zo wilt leven, dat wil doen wat die ander blij maakt.  Daarbij komt in onze gebroken en zondige wereld veel moeite en verdriet.

Laten we goed bedenken dat er bij God niets is dat verkeerd is. Laten we goed bedenken dat Christus God is en dat er bij Hem als mens ook geen enkele zonde was en is. Gods hart is zo zuiver, zo heilig, zo goed. Geloven in de enig echte God is leven met die Ene die in alles goed is. Die in alles wat Hij zegt in Zijn Woord zuiver en betrouwbaar is. Als geloven betekende dat ik voor bepaalde standpunten ga, is mijn geloof zo wankel. Dan kunnen mijn standpunten steeds weer veranderen met de omstandigheden, de cultuur en de tijd mee. Dan kunnen we zeggen dat we met ons geloof en onze standpunten met de tijd moeten meegaan.

Het is zo anders als ik de HEERE in liefde voor me zie. Als ik Hem hoor praten met mij door Zijn Woord. Die geweldige God, die heerlijke Verlosser leert door de Geest van die ene God te houden. Die ene God leert me om mijn  zondige ik te haten en Hem lief te hebben. Juist omdat geloven een liefdesrelatie met de HEERE is waarin Hij laat zien wat echte liefde is, neem ik met mijn hart de standpunten in die Hij mij in Zijn Woord leert. Daarom bid ik dat die al meer door mij met liefde omarmt worden. Dat ik ook daarin Christus in geloof omhels. Om al meer zo te leven, te spreken, te doen en te voelen zoals dat voor Hem goed is.

Geloof ik in standpunten? Nee! Ik geloof in God en daarom wil ik de standpunten innemen die Hij mij leert om daar al meer met mijn hart uit te leven.

 

IK GELOOF IN/EK GLO IN (V)

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

 

 Er zijn mensen die zeggen  niet te geloven. Ze geloven niet maar bouwen hun leven alleen op de feiten. Alleen op wat bewezen is. Het lijkt logisch maar het is het niet. Ieder mens gelooft ergens in. Ieder mens vertrouwt op anderen zonder zelf de kennis te hebben om alles na te gaan en te begrijpen. Hoeveel dingen zijn er niet, ook bij de slimste mens op aarde, die je niet zelf hebt onderzocht. Hoeveel dingen zijn er niet in de schepping waar ook de slimste mens geen verstand van heeft. Daarbij gaat ook de slimste af op wat anderen zeggen en beweren. Op deze manier gelooft ieder mens. Je stelt voor een groot deel van je leven jouw vertrouwen op anderen.

Dan moet je ook toegeven dat menselijke wijsheid en wetenschap altijd weer feilbaar blijkt. Geen mens heeft het volledige overzicht over wat er in de schepping, in het heelal allemaal speelt en hoe het in elkaar zit. Echte wetenschappers zullen dan ook zeggen dat we nog heel weinig weten als je naar het geheel kijkt. Dat zie je nu bijvoorbeeld met het opwarmen van de oceanen. Wetenschappers zeggen nu dat als een half jaar geleden gezegd was dat de oceanen nu zo warm zouden zijn ze dat niet voor mogelijk hadden gehouden. Toch is het zo!

Als je hier over nadenkt wat is de HEERE dan geweldig! Wat is het dan goed om in Drie-enige God te geloven. Ons vertrouwen voor 100% op Hem te stellen. Hij heeft alles gemaakt. Uit niets! Hij heeft niet eerst onderzoek gedaan of het project schepping mogelijk zou zijn. Nee! Hij is God en Hij schept alles. Hij weet van alles hoe het in elkaar zit. Hij hoeft dat niet na te zoeken in een of ander boek of document waarin na onderzoek staat hoe Hij het gemaakt heeft. Nee! Hij is de Schepper die alle kennis paraat heeft en zelfs nog veel meer dan over de schepping zoals wij die kennen. Hij is de bron van alle kennis. Iets daarvan zien we in de schepping die Hij gemaakt heeft. Dan zie je dat er niets beter is dan je toe te vertrouwen aan Hem en  Zijn kennis. Waarvan we iets lezen in Zijn Woord. Dat naar ons toekomt in de schepping. Dan zie je dat God veel meer te vertrouwen is dan alle menselijke kennis. Geloven in de HEERE is echte wijsheid.  

 

EK GLO IN/IK GELOOF IN (IV)

 

“Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ’n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Hebreeën 11:1

 

Glo in God. Glo in Hom wat Hom as die enigste God, wat regtig leef en bestaan. ons gewys het wie Hy is. In Sy eie Woord en ook in Sy skepping. De wêreld en die hele heelal sou nie bestaan het as Hy dit nie met Sy stem geskep het nie. Hy het alles uit niks geskep. Sonder Hom was daar niks nie. Sonder dat Hy ses dae met Sy stem en hande geskep het sou die aarde nog woes en leeg wees. Dit is die God wat leef wat vir alles wat leef gesorg het en nog sorg. Sonder Sy skeppende werk sou ons nie leef nie en sou ons nie die lewe en die natuur op hierdie aarde kon bewonder nie. Sonder God se werk sou die heelal wat ons ondersoek en vol bewondering sien nie bestaan nie. Niks daarvan nie.

Hieronder twee tekste vanuit Gods eie Woord wat ons dit so heerlik wys. Laat ons steeds weer die bril van Gods se Woord op ons neus plaas om Sy heerlikheid in heel die skepping te kan raaksien.

Hier dan die twee tekste:

Hebreeën 11:3; “Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die sigbare ontstaan nie.”

Jesaja 40:25-28 ”Met wie wil julle My vergelyk. Sodat Ek net soos hulle sal wees?” vra die Heilige.  Kyk boontoe en sien! Wie het hierdie dinge geskep? Dit is Hy wat die hemelse leër (alles wat jy in die heelal sien RV) een vir een uitlei, hulle almal op die naam roep. Deur die toedoen van Hom wat groot vermoëns en geweldige krag het, ontbreek nie een nie. Waarom sê jy dan Jakob, en beweer jy Israël: “My lewenspad is verborge vir die HERE, my reg gaan by my God verby?”

Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie – ondeurgrondelik is Sy insig.”

Die HERE wat die lewende God is, word nie moeg. Dit is nooit so dat Hy nie volgens Sy Woord doen wat hy gesê en beloof het nie. Ons mag en word opgeroep om in Hom te glo. Hoe goed is dit om jou aan Hom toe te vertrou.

 

 

VAKANTIEMIJMERING (VIII)

 

BIDDEN VOOR DADERS. BIDDEN VOOR MOORDENAARS?

 

 Weer terug in Nederland. Lees net een artikel in het Reformatorische Dagblad over het bidden voor daders van misdaden. Twee weken geleden werd iemand in Leiden doodgestoken en raakte nog 2 anderen gewond. Dat is verschrikkelijk. De zondag erna werd er in een kerk ook voor de dader gebeden. Met deze woorden: “Open hem de ogen voor wat hij heeft aangericht maar geef hem ook te mogen zien  wie U bent Here Jezus, U die zelf gebeden heeft voor de mensen die U gingen doden.”

Op dat gebed liepen mensen boos de kerk uit. Op sociale media kwamen er verontwaardigde reacties. Het deed me denken aan vorige week zondag toen ik in de VGK Pretoria was en er na de dienst een korte presentatie was over werk onder gevangenen. Om mensen ook in de gevangenis, ook moordenaars het evangelie van Christus te brengen. Om ze uit te nodigen om bij Christus met berouw in eigen hart vergeving te zoeken. We zien in onze samenleving in een afrekencultuur. Als iemand iets verkeerd gedaan heeft ,moet de hele wereld het weten en moet zo iemand voor het leven getekend zijn en een tweede kans willen velen deze mensen niet geven. Ook niet als ze hun straf hebben uitgezeten.

Dan gaan mijn gedachten naar de Here Jezus aan het kruis. Dan hoor ik daar die moordenaar op de laatste dag van zijn leven zeggen: “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.”

Zegt de Here Jezus dan dat hij te slecht is? Dat er geen toekomst voor hem kan zijn. Nee! Want uit Jezus mond komen dan deze woorden: “Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” Lukas 24: 42,43

Dit is zo anders dan weglopen en verontwaardigd zijn over een gebed ook voor misdadigers. Wie zo reageert staat niet vol verwondering aan de voet van het kruis. Dan ken je niet de echte liefde van God.

Wat zijn we vaak onbarmhartig. Wat verheffen wij ons makkelijk boven anderen. Terwijl er in ons leven en ons hart ook zoveel mis is. Als de HEERE mij eens zou beoordelen op de manier waarop we anderen vaak beoordelen dan was ik voor eeuwig verloren. Laten we ook hierin beeld van Christus willen zijn. Altijd weer mag iemand terugkomen. Wie echt berouw heeft, wordt door God in liefde aangenomen.  Ook als dat op de laatste dag van zijn of haar leven op aarde is.

Wat zijn wij vaak hard! Laat ons hart niet hard zijn maar laat ons hart al meer uitgaan naar zondaren, ook naar moordenaars omdat God zelfs mij wil vergeven. Omdat Hij mij als ik mijn schuld belijd zelfs meer dan een tweede kans geeft. Hij geeft mij dan het eeuwige leven. Mijn hart is van zichzelf niet beter dan dat van die man die een ander in Leiden doodstak. Niet beter dan die van de moordenaar aan het kruis. Gods liefde is meer dan menselijke liefde. Gelukkig maar want anders konden we het allemaal voor eeuwig vergeten. Daarom bid ik voor slachtoffers en daders. Omdat we allemaal alleen door genade gered kunnen worden.

 

VAKANTIEMIJMERING ZUIDAFRIKA (VII)

 

GEREFORMEERD ONDERWIJS

 

Gisteravond was ik in Pretoria bij de inhuldiging van prof Kobus Mentz als rector van Aros (Academie Reformatoriese opleiding studies}. Dat was voor mij heel bijzonder. Zelf was ik betrokken bij het heel kleine begin van deze instelling. Een instelling die ontstaan is vanuit het gereformeerde onderwijs dat bij Johannes Calvijn en Dirk Postma in Pretoria gegeven is. Verschillende mensen zagen de nood en de roeping om een opleiding te starten om mensen op te leiden tot gereformeerde onderwijzers. In het eerste jaar waren er 4 studenten. Na bijna twintig jaar later zijn het er meer dan 2400!

Professor Mentz heeft in zijn intreerede heel duidelijk laten weten dat het gereformeerde karakter van de opleiding niet onderhandelbaar is. Voluit de Schrift en de belijdenisgeschriften zo gebruiken dat dit voor de opleiding ook maximaal benut wordt als de wijsheid en de normen die de HERE ook voor het onderwijs gegeven heeft. Hier wordt  duidelijk gestaan voor voluit gereformeerd onderwijs. Dit wordt ook inhoudelijk overgedragen. Ook aan studenten die niet gereformeerd zijn of zelfs niet geloven. Het is ononderhandelbaar om voor hen het onderwijs aan te passen. Daarom wil deze instelling ook geen subsidie van de overheid. Volledig vrij omvanhet Woord alleen onderwijs te blijven geven. Op een hoog niveau maar geen compromis sluiten om maar aanvaard te worden.

 Dit hangt ook samen met de overtuiging dat we in de wereld staan om vanuit de band van liefde met Christus de taak hebben het evangelie uit te dragen. Vanuit de band in Gods verbond het Koningschap van Christus uit te dragen op alle terreinen van het leven. Om vanuit opvoeding en onderwijs in de kracht van de Geest de verlossing door Christus en het leven onder Hem als de Koning uit te roepen. Het was ook heel mooi dat prof Mentz moest beloven dat uit te dragen wat vanuit Gods betrouwbare Woord naar ons toekomt ook als de meerderheid anders zou denken. Het Woord van God boven alles omdat het van God komt als de Betrouwbare. Als je dit meemaakt maakt dat heel dankbaar. Het zorgt ook voor verdriet en zorg als je nu kijkt naar wat in Nederland gereformeerd onderwijs heet. Wat is er veel van wat je hierboven leest verloren gegaan bij veel gereformeerde scholen.

HERE breng terug naar Uw Woord en naar onderwijs voluit volgens Uw Woord. Zegen waar dit in diepe afhankelijkheid van U wel volgens Uw Woord gebeurt. Zegen scholen en instellingen die  al meer volgens Uw Woord  in rapport met deze tijd dit willen doen. Ook als anderen en de samenleving daartegen protesteren. Maak ons trouw ook als we scholen en instellingen daarom voor 100% zelf moeten gaan bekostigen.  

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (VI)

 

IN GOD SE NATUUR DEEL

 

Somtyds lees ’n mens dinge in die Bybel wat vir jou baie lank vreemd klink. Jy lees dit maar kan dit nie mooi ‘n plek gee nie. Jy glo dit maar sukkel om te verstaan wat dit nou is.

Ek dink vir myself nou aan wat ons in 2 Petrus 1 lees. Waar die Gees Petrus laat skryf: “Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir ‘n godvresende lewe, deur die kennis van Hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het Hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, noudat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is.” 2 Petrus 1:3,4

Wat beteken dit nou dat ons in die geloof “deel aan die goddelike natuur kry”? Dit klink in ons ore so mistiek. So vaag asof dit iewers bo ons sweef. Nogtans is dit nie so nie. Dit wys ons hoe intiem die gemeenskap met God is as ons met Christus in liefde verbonde is. As ons deur die Gees vir Christus lewe, deel ons deur Hom in God se liefde. Dan is dit so dat Christus ons deur Sy offer by die Vader bring. Ons mag dan deel in die liefde wat die Vader en die Seun saam met die Gees deel. Dit is nie so dat ons gode word nie.

Ons word nooit God nie! Die HERE is God en ons is en bly skepsel. Die groot wonder is dat ons deur Christus se offer en Sy volmaakte lewe mag deel in die liefde soos Christus dit van die Vader ontvang het. So deel ons in die goddelike natuur. So deel ons in die gemeenskap wat God ons uit genade wil gee. Dit is so groot! Soos Christus in God se liefde deel so mag ons daarin deel. So groot is God. So groot is Hy in genade en liefde. Dan sien jy ook raak wat jy mis  as jy nie in geloof vir Christus lewe nie. Dan is jy ewig sonder hierdie liefde. Dan is God se oordeel vir altyd oor jou. As jy met jou hart raaksien hoe groot God se beloftes is en hoe intiem leer jy om godvresend te leef. Jy wil so lewe dat jou band van liefde met die HERE nie versteur raak nie.   

 

VAKANTIEMIJMERING ZUIDAFRIKA (V)

Vergeving en verzoening

 

Wij komen als zondige mensen in de wereld. Vanaf onze geboorte ligt de toorn van God over ons leven. Na de zondeval worden wij als verloren zondaren geboren. We zijn dan niet de parel in Gods hand waarmee het vanzelf goed zal aflopen. We hebben Christus als onze Verlosser nodig. Als de man die we in geloof aangrijpen. We willen in Gods warme liefde delen zoals Christus daarin deelt. Dat kan alleen als we Christus omhelzen in geloof. Als we volgens Zijn goede wil willen leven en onze zonden belijden. Dan weten we dat Christus ook voor ons de straf zo gedragen heeft dat we kind van God mogen zijn die in Gods liefde en bescherming delen.

Wanneer je dat ziet wordt ook duidelijk dat vergeving en verzoening bij elkaar horen. Ik weet dat er heel moeilijke omstandigheden zijn waarbij dit zo bitter moeilijk in dit leven is. Daarover schrijf ik nu niet. Het gaat om de gewone gang die er in onze levens moet zijn. Uitzonderingen mogen nooit een excuus zij om ons achter te verschuilen.

Ik heb vergeving nodig. Ook tegenover mijn naaste. Dan kan het niet zo zijn dat ik de HEERE om vergeving vraag maar niet naar mijn naaste ga die ik iets aangedaan heb. Dat ik dan niet tegenover hem of haar mijn verkeerde dingen uitspreek en om vergeving vraag. Het is ook prachtig dat de Geest ons oproept om elkaar onze zonden te belijden. O.a. Lukas 17:3,4;  Jakobus 5:15

Het laat zien dat de vergeving niet op zichzelf staat. Het dient een doel. Het doel van de verzoening! Dat we elkaar vergeven en daarna echt in liefde, ook in gevende liefde voor de ander verder gaan. Dat we vanuit de verzoening elkaar weer zonder problemen een zoen kunnen geven. Vergeving dient niet een wapenstilstand maar de echte warme vrede. Dat heeft Christus voor ons verdiend in de verhouding met God als onze Vader. Geen wapenstilstand met God maar dat wij delen in Zijn warme liefde zoals Christus in die liefde deelt.

Dan zie je hoe groot de zegen is die Christus voor ons verdiend heeft. Hoe groot en genezend dit is tussen broers en zussen in geloof in de kerk. Hoe groot het voorbeeld is dat we in de wereld van nu en morgen kunnen en moeten uitstralen door de Geest die Christus ons gegeven heeft.

 

VAKANSIEMYMERING SUIDAFRIKA (IV)

 

OPREG

 

Baie dinge gaan stukkend. Mense maak mekaar stukkend. Ek gaan al meer sien hoe belangrik dit is dat ons opreg na mekaar is. As ek daaroor nadink moet ek dink aan die Here Jesus. Hoe het Hy daaronder gely dat die mense nie opreg was nie terwyl Hy vir 100% was en is. Ek dink aan Judas. Hoe onopreg was hy. Hy het gedoen asof hy van die Here Jesus hou. Hy was ‘n dief. Hy het vir sy eie belange die Here Jesus begin volg. Toe die Here Jesus nie doen wat hy gedink het nie verraai hy Jesus. Hy neem geld aan om dit te doen. Sy hart was nie regtig in liefde met Christus verbonde nie. So onopreg. Jesus is deur hom oorgelewer aan die vyande. Hoe onopreg was die Joodse leiers. Hulle veroordeel die Here Jesus terwyl hulle weet dat hulle nie ‘n beskuldiging het wat water hou nie. So onopreg! Dit is so belangrik dat ook ons ander nie veroordeel sonder dat daar bewyse is dat iemand iets gedoen of nie gedoen het nie. Dit is moord as ons ander vals laat beskuldig word en dit ook in ons hart ‘n bietjie begin glo terwyl dit nie seker so is nie. Die Here Jesus sterf. Hy verdien vergifnis vir sondaars. Petrus wys op die Pinksterdag dat dit God se eie volk is wat die Seun van God, wat die sondelose mens veroordeel het. Hulle staan skuldig aan Sy dood. Petrus sê op die Pinksterdag: “Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van die wettelose mense gekruisig en doodgemaak.” Hand 2:23

Jesus is getref deur die onopregtheid van mense. Daarby was mense wat dit nie so raakgesien en bedoel het nie. Nogtans het hulle dit gedoen en lê God se oordeel oor hulle. So kan dit ook met ons gebeur. Ons besef nie wat ons gedoen het. Dan kom die feite. Hulle word ons vertel. Dan staan ons vir die keuse wat ons gaan doen. Gaan ons probeer verskonings soek. Of gaan ons volledig ons sondes bely. Wat daarvan ook die gevolge sal wees. As mense in Handelinge 2 raaksien wat hulle gedoen het sê Petrus deur die Gees: “Bekeer julle”. Hand 2:38

Die Gees wys die pad van die redding en genesing! Dit is dat ons opreg bely dat ons heeltemal verkeerd was. Dat ons gesondig het en dat ons die verhouding met die ander heeltemal wil herstel. Nie net vergifnis vra met ons woorde nie maar ook in ons dade. Die spesiale is dat Christus so sondaars weer wil ontvang in liefde. Hy wil selfs hul Verlosser wees en vir hulle die verhouding met die Vader herstel. Ons moet as mense in die kerk daarvan voorbeelde wees. Mense wat deur ons seer gekry het en ons onreg aangedoen het, moet ons opsoek en regtig ons sondes bely. Sonder enige verskoning. Opreg wees is onmisbaar in ‘n Christelike lewe. So moet ons voorbeelde in de wêreld wees. Dit is verskriklik as mense moet ly onder ons wat nie opreg is nie. Laat ons juis by Christus die liefde vind om opreg te wees ook as ons dan diep deur die stof moet gaan om wat ons gedoen of gesê het.

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (III) 

 

MACHT
 
Je kijkt om je heen. Je volgt het nieuws in je eigen land. Je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Je kijkt om je heen hier in Zuid-Afrika. Je ziet hoe mensen naar Europa vluchten. Hoe mensen vanuit Afrika naar Zuid-Afrika vluchten. Mensen op zoek naar een betere toekomst. Je ziet hoe mensen in kampen en en hier in Zuid-Afrika in townships in erbarmelijke omstandigheden wonen. Arm en menselijk gezien zonder toekomst.
Dit terwijl over de wereld machthebbers oorlogen voeren om maar meer aanzien te krijgen. Je ziet hoe een hele oorlogsindustrie zoveel geld opslokt. Leiders die voor eigen macht en aanzien leven. Vertaal het ook maar naar onze eigen politiek. Partijen die gaan voor zoveel mogelijk stemmen en daarmee voor zoveel mogelijk macht. Macht die niet in de eerste plaats aangewend wordt om het goede voor de zwakken in de samenleving te zoeken en te doen. Als het laatste een van de grote doelen was, zouden partijen veel meer samenwerken en niet hun eigen profiel en invloed willen bevorderen. Ze zouden zoveel mogelijk samenwerken om mensen te helpen.
We zitten in zo'n gekke wereld. De macht van de zonden in onze eigen hart komt zo duidelijk naar voren. Laten we toch kijken naar de HEERE. Hij die Zijn macht steeds weer gebruikt om ons liefde te geven en ons tot liefde op te roepen. Die ons de weg wijst om elkaar te helpen zodat ook de arme en de mens die onrechtvaardig behandeld is weer volop uitzicht krijgt. Daarom ook in blijdschap en dankbaarheid kan leven. De HEERE is het die in Zijn macht en liefde Zijn Zoon gegeven heeft om voor ons de weg naar dat leven met Hem dat daardoor altijd goed is, te wijzen. Die weg ligt open en die ontvang je als je Christus als je Verlosser, God en Heer omhelst.

 

 

VAKANSIEMYMERING SUID-AFRIKA (II) 

 

"Luister, tog na 'n regverdige saak, HERE, gee tog aandag aan my klaagroep, hoor my gebed wat kom oor lippe sonder bedrog."Psalm 17:1

 

Die onreg in die wêreld is so erg. Daar is so baie mense wat onder die onreg ly. Dit is heeltemal erg as die onreg dit in die kerk wen van wat reg is in die HERE se oë. Onreg wat mense se lewens verwoes terwyl in de kerk juis die lewens van mense opgebou en verlos moet word. Leef vanuit die verlossing, en die blydskap wat dit geef. moet juis in Christus se kerk gesien en beleef word.Hier hoor ons iemand wat in die kerk, onder God se volk onreg aangedoen word. Dit kan wees dat ons eers die indruk het dat iemand onreg gedoen het. As later die feite boontoe kom dat dit nie so was nie. Dan moet dit in Christus se kerk so wees dat ons regtig bely en alles terugneem waarin ons die ander onreg aangedoen het. Hoe belangrik is dit! Ons mag ook altyd daarom bid. Die HERE is naamlik die regverdige regter. Hy sien alles wat gebeur het. Niemand kan dit vir die HERE wegsteek nie. Eendag sorg Hy daarvoor dat die onreg weggedoen word en dat die skuldge ook regtig daardie skuld toegereken kry. Dit is nie so dat ons met 'n beroep op vergifnis en op God se liefde onreg kan laat bestaan nie. Dan laat ons mense wat onreg aangedoen is liefdeloos in die lewe staan. Hoe nodig het ons dit altyd weer om ons eie hart te toets in die HERE se heilige lig. In die lig van Christus. Die pad wat Christus wys om ons broer en suster in geloof liefde te gee, beteken ook dat ek hom of haar as regverdige behandel en die reg herstel as dit aangetas is.

 

VAKANTIEMYMERING SUID-AFRIKA (I) 

 

"Die HERE is my herder, ek ly nier gebrek nie". Psalm 23:1

 

Gisteraand het ek in Kaapstad aangekom. Ek het Afrika weer geruik. Hoe goed is het om hier weer te wees. na een rustige vlug in die aand al weer so baie gepraat. Dit was of 'n mens nie weg was nie. Jy moet net mekaar se verhale hoor omweer te hoor wat die omstandighede is waarin elkeen leef. Jy hoor en voel hoe die HERE jou weer me ander saambring. Jy hoor ook van hartseer. Hoe goed is dit dan om saam te weet en te ervaar dat die HERE die Herder is wat ons gee wat ons nodig het. Dat Hy dit ons aan niks laat ontbreek nie. Ook hier in Suid-Afrika. De HERE is die God van die hele aarde en van die hele geskiedenis! Hy laat geen van Sy kinders sonder Sy sorg als die Hemelvader nie. Ons ly nie gebrek as God se kinders nie. Selfs nie as ons honger is, selfs nie as ons onreg aangedoen word, selfs nie as dit pad in die lewe baie swaar is nie. 'n Mens kan so moeg wees. Ook as jy jonk is. Dit kan wees dat jy mense as 'n bedreiging voel. Nogtans is die HERE as jy by Hom skuil jou Vader wat Sy Goddelike liefde gee. Wat Sy Seun gestuur het wat ons beloof: "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” Matteus 11:28-30 Die HERE sorg en daarom ly ek nie gebrek nie.

 

MAN VROUW KINDEREN EN ASIELBELEID

 

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Gen 2:24“

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deuteronomium 6:6,7

Het lijkt er op dat ons kabinet gevallen is op het punt van gezinsvereniging van asielzoekers die hier in ons land mogen blijven. Het zou gaan om “strengere regels rond de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen die hier een verblijfsvergunning krijgen.” Het gaat me nu dus niet om het asielbeleid zelf. Het gaat me er wel om of je mensen van wie vastgesteld is dat ze goede redenen hebben om in ons land asiel te zoeken en ook daarom toestemming hebben gekregen om hier te blijven een vereniging met hun gezin een hele tijd mag weigeren?Daarbij is het beslissend om te denken aan wat de HEERE ons zegt over gezinsverbanden. Dat is niet in de eerste plaats iets van onze eigen smaak. Het is heel duidelijk dat de HEERE de verhouding tussen man en vrouw gegeven heeft om heel dicht bij elkaar te zijn. Om zelfs tot een vlees te worden. Deze verhouding heeft God gegeven als de meest intieme tussen een man en een vrouw. Dat is de intieme verhouding die Hij gegeven heeft voor je hele leven. Je mag niet zeggen dat als er een moest vluchten en in ons land asiel krijgt dat hij of zij dan maar naar een andere partner om moet kijken en zijn of haar kinderen ver weg moet vergeten. God heeft Zijn goede gebod gegeven dat man en vrouw bij elkaar horen en dat kinderen bij hun vader en moeder horen. Om door hen opgevoed te worden in liefde. Gods geboden zijn ook goed voor een gezond asielbeleid. Ze zijn door de HEERE aan elkaar gegeven. Dat hebben we tot in de politie te eerbiedigen. Partijen die hiermee sjoemelen en proberen onmenselijke lasten op te leggen aan mensen die in een nood zitten die de meeste van ons niet kennen laten zich zien als onbarmhartig. Als harteloos. Ik heb het niet over het hele asielbeleid maar wel over mensen die hier status hebben gekregen. We moeten juist in deze omstandigheden ook als volk en politiek Gods barmhartig laten zien. We hebben ook in die verbanden gehoorzaamheid aan de verhoudingen die God gegeven heeft te eerbiedigen.

 

DANKBAAR VOOR GODS TROON

 

“En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam.” Openbaring 7:10

 

Gods volk dat op aarde in liefde van Zijn genade geleefd heeft, staat dankbaar voor Gods troon. Zonder angst omdat Christus de straf voor hen gedragen heeft. Dat volk roept uit: “De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam.” Gods kind kan vol vertrouwen in het leven staan. Die kan zelfs in de wereld van vandaag met allerlei bedreigingen met vertrouwen naar de toekomst kijken. Omdat Gods zorg en genade voor wie met Christus leeft nooit verdwijnt. Dat is het genadige werk van God. God heeft Zijn Zoon als het Lam naar de wereld heeft gestuurd. Christus heeft als het Lam Zijn leven aan het kruis gegeven. Hij heeft door Zijn offer de Geest verdiend voor wie zegt: ‘ik kan zelf niet verder. Leidt mij toch op de enige goede weg naar de hemel en de nieuwe aarde.’

Dan is het Jezus Christus als het Lam die voor jou, voor Gods kerk verdiend heeft dat je door het leven op een zondige aarde heen naar het hemelse Kanaän geleid wordt! Naar de wereld waar de zaligheid, het volle geluk, de volle verlossing er is. Waar alles wat verleidelijk en zondig is verdwenen is. Dat mag je nu al weten, daaruit mag je nu in 2023 al leven! Christus laat het ons nu zien om moed te vatten ook in de wereld van nu en morgen. Om echt met Christus te leven. Om bij de moeilijkste dingen in je leven op Christus te bouwen, om bij Hem vergeving te zoeken, om door de Geest te leren voor de Vader en de Zoon te willen leven. Dan kan ik blij zijn ook als verdriet mijn leven verscheurt. Het verdriet is dan niet het laatste en het alles beheersende. Christus heeft als het Lam voor Gods kinderen ook voor nu en de toekomst de angel uit het leven gehaald. Laten we persoonlijk zo met Christus leven en ook als kerk. Laat de dankbaarheid en de blijdschap dan van ons persoonlijke leven maar ook van ons leven als gemeente afspatten! Daar is alle reden toe als we echt met de HERE leven!Dankbaar dat wij kind van God mogen zijn en dat de zaligheid van Hem en Hem alleen komt. Daarom is die zaligheid, dat eeuwige geluk zo zeker. Het komt van God en het Lam!

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (IV)

 

“Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Joh 4
 
Hoe belangrik is dit dat ons ook solank as moontlik vir ons kinders skole soek waar die waarheid van die HERE se Woord hulle omring en die laaste woord het. As ‘n mens dan dink aan hoe in baie lande in hierdie wêreld die vryheid om onderwys te gee volgens eie geloof en oortuiging ingeperk word, gaan jy juis sien hoe belangrike regte Christelike onderwys is. Om in die skole juis te leer hoe iemand na die tyd van skool leer om te onderskei wat regtig goed en verkeerd is.
Juis in hierdie tyd is dit so belangrik om in die prediking en in de kategese die gedagtes van die wêreld te leer ken en dan raak te sien watter pad die HERE ons wys. Juis in ’n tyd dat ook owerhede wil dat ons ons kinders leer dat nie net Christus en wat Hy ons leer die waarheid is nie. Ons het hierin ‘n groot verantwoordelikheid.
Ons kan en wil in die opvoeding en dus ook nie in die skole swyg van Christus as die weg, die waarheid en die lewe nie. Juis Christus bepaal ons opvoeding en ons onderwys van begin tot einde. Ons mag dit dan nie verswyg omdat ons bang is dat ons subsidie verloor of as dit om Nederland gaan nie meer bekostig sou word nie. As dit gebeur is dit ook vir ons ‘n toets of ons regtig in die waarheid wil leef en Christus in die wêreld bely. Al raak dit ons beursie baie.
Al moet ons ons verloën nogtans is die lewe in die waarheid ‘n heerlike lewe. Wie glo het ’n blink toekoms. Hoekom? Omdat as ons in God se krag in die geloof volhard Christus ons Redder en Koning is. ‘n Beter en ryker lewe kan jy nie kry nie waar jy ookal sal soek. Leef in die waarheid, laat jou deur God se waarheid omring. Die HERE sal ons dan deur alles dra en ons by die lewe in die waarheid bewaar. Hy gee ons krag om te volhard in die lewe met Hom.

 

ONDERWIJSVRIJHEID

 

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deuteronomium 6:4-7

 

Ik lees in het Reformatorisch Dagblad van 4 juli 2023 dat minister Dijkgraaf een brief namens het kabinet over de onderwijsvrijheid naar de Tweede Kamer geschreven heeft. Uit deze brief blijkt o.a. dit: “Het kabinet neemt namelijk het uitgangspunt van de Onderwijsraad over dat het onderwijs dient te bestaan uit een kern waarin de regels van de democratische rechtstaat gelden. Dat zijn vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Deze burgerschapsopdracht moet het vertrekpunt van het onderwijs zijn. Daaromheen mogen de scholen een schil vormen waar ze hun eigen levensbeschouwing en identiteit een plek geven. Maar die mag niet in strijd zijn met de kern. Het eigen verhaal is een toevoeging op de gemeenschappelijke kern en niet andersom, aldus de Onderwijsraad. Het kabinet onderschrijft dat uitgangspunt.”

Mijn gedachten gaan uit naar de tekst hierboven. Daarna denk ik aan Willem Groen van Prinsterer (18010-1876). Menselijk gezien de vader van de christelijke politiek in ons land. Hij liet zien in o.a. de boeken Ongeloof en  Revolutie en Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap dat het onchristelijk is om juist politiek te voeren en onderwijs te geven vanuit een leven zonder God, zonder Christus als Heer over ons hele leven. Waarbij vrijheid gelijkheid en solidariteit (broederschap) leidend zijn. Dat is aantasting van de echte vrijheid. Dat betekent dat vader staat de opvoeder in dit land wordt. Vader staat neemt de plaats van God en van de ouders in.  We hebben dat vroeger in het communisme fel veroordeeld. Nu wordt het al meer werkelijkheid in ons eigen land. De HEERE geeft niet de staat de macht als opvoeder van onze kinderen maar geeft de ouders de verantwoordelijkheid. Daarbij is de grondslag wat de HEERE ons in Zijn Woord leert en niet wat wij als burgerwaarden formuleren. Onze liberale staat gaat al meer in de richting van de verdrukking van christenen die zonder enige vorm van geweld volgens Gods Woord willen leven. Laten we dat goed zien! Laten we bidden om Gods kracht om vast te houden samen met onze kinderen aan wat Hij zegt. Laten we bidden dat de Geest zo werkt dat echte onderwijsvrijheid niet ingeperkt  of zelfs verdwijnen zal. HEERE ontferm u over dit arme volk. De komende tijd hoop ik hier nog meer over te schrijven.

 

SCHONE KLEREN

 

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Openbaring 7:9

 

We hebben in het boek Openbaring al eerder gezien dat er schepselen zijn die voor de troon van God en het Lam mogen en kunnen staan. De 24 oudsten als vertegenwoordigers van de kerk uit de hele geschiedenis, de engelen en ook de vier dieren als vertegenwoordigers van de hele schepping. Nu wordt duidelijk dat niet alleen zij maar ook Gods hele volk bij Christus in de hemel mag komen. Wie je ook was op aarde. Hoe eenvoudig ook in de ogen van mensen. Hoe arm en gehandicapt ook. Al heb je nog zo’n donker en duister verleden waarvoor je je schaamt. Wanneer je met berouw over je zonden tot Christus bent gekomen en in alle eenvoud met een hart op de HERE gericht samen met Gods volk ook in 2023 trouw naar Hem komt luisteren, mag je zonder angst eens voor de troon van God en het Lam verschijnen. Niet om bang te zijn, niet om veroordeeld te worden maar om daar in witte feestkleren te staan.

Zijn jouw kleren vandaag zo mooi wit? Is jouw leven nu zonder schuld en zonden? k wou dat het zo was. Als je eerlijk bent is het niet zo. Moet je dan bang zijn om in 2023 te sterven? Wel als je het dat zondige leven zo goed vindt. Als je gewoon wil leven zoals jij voelt. Wanneer geloven in Christus er in jouw leven een beetje bijhangt. Als je dat niet verandert, sta je eens met doodsangst voor de troon van Christus als je Rechter. Maar wie bij Christus vergeving en vernieuwing van zijn of haar leven zoekt, mag weten dat jouw leven gewassen is in het bloed van Christus. Dat je als je sterft van God die nieuwe spiksplinternieuwe witte kleren zonder enige smetje aankrijgt. Jij mag onbekommerd vol blijdschap leven bij jouw Koning en Verlosser. Je mag samen met heel Gods volk bij Hem zijn. Dat is echt een feest. Dat is een feestelijk leven voor altijd. Daarop wijst de Heilige Geest doordat er hier gesproken wordt over de palmtakken die Gods volk in handen heeft. Die palmtakken herinneren aan het Loofhuttenfeest. Dan werd er het feest gevierd dat de HERE Zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijd had. Dat ze een vrij volk waren door Gods ingrijpen en Hij hen op weg naar het beloofde land beschermd, bewaard en geleid had. Hij had hun in het beloofde land dat overvloeit van melk en honing gebracht!

 

 

GODS NAAM EN VRIJZINNIG GELOVEN

 

“Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de Naam, hij vloekte.” Leviticus 24:11

 

Gisteren gepreekt over Leviticus 24:10-23. Voor velen een onbekende geschiedenis. Voor ons lijkt het nogal heftig. Een jongen die in een gevecht de Naam van de HEERE lastert en zo vloekt. Het oordeel van God is dat iemand die dit doet de doodstraf verdient.

Het maakt nog meer indruk als je bedenkt wat hier gebeurt. Het gaat hier namelijk niet om vloeken zoals wij dat kennen. Het gaat hier niet om gvd’s en om Jezus als krachtterm. Daarvan zou iedereen in de tijd van de Bijbel stijf gestaan hebben. Ook mensen die andere goden dienden dan de HEERE. Dat kwam niet voor. Iedereen was te bang dat er dan  meteen een straf van de goden zou komen.

Het woord dat hier voor lasteren  gebruikt wordt, betekent dat je iets licht maakt. Iets weinig waarde toekent. Je moet je voorstellen dat deze jongen laat horen dat de HEERE veel beloofd heeft maar ze zijn nog steeds in de woestijn. De HEERE stelt als god weinig voor. Hij is maar een god.

Als je bedenkt dat daarop de doodstraf staat onder Gods volk, als je bedenkt dat wie zo over Christus spreekt dus geen plaats in de kerk hoort te hebben, ga je meer zien.

Dan denk ik aan de theologie. Dan hoor je theologen zeggen dat we niet meer in het beeld van God zoals je dat in de Bijbel leest, hoeven te geloven. De HEERE zou in werkelijkheid niet almachtig zijn, God zou meer een kracht dan een persoon zijn. Christus zou een prachtig mens zijn geweest maar dat Hij God was en is dat kunnen we niet meer geloven. Dat God gehoorzaamheid vraagt en dat Zijn oordeel komt als we niet willen gehoorzamen, zou niet meer bij geloven in onze tijd passen. Er is nog zoveel meer.

De HEERE die de enig levende God is wordt door dit soort opmerkingen licht gemaakt. Wij kunnen van Hem ons eigen beeld maken.

Dan lees ik dat wie Gods Naam licht maakt en daardoor anders maakt onder Gods oordeel valt. Dat laat de rillingen over mijn lijf gaan. Vrijzinnigheid is geen vorm van christelijk geloof maar valt onder Gods oordeel. Het leert me nog eerbiediger met de HEERE en Zijn Woord om te gaan.     

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (III)

 

"Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Joh 4

 

Ons het baie nodig om mekaar te help want ‘n kind gaan nie sommerso die regte pad. ‘n Kind is nie sommerso ‘n gehoorsame kind nie. Johannes wys daarop deur te sê dat hy geen groter blydskap ken nie as dat hy hoor dat sy kinders in die waarheid wandel. Hy hou daarmee rekening dat sy kinders ook kan afval en op die pad van die ongeloof en ongehoorsaamheid begin loop. Ons weet hoe groot die hartseer is as ons een van ons kinders, een van die lidmate van die gemeente ‘n pad sien stap wat van Christus en die gehoorsaamheid van Hom begin afwyk. Hoe groot is dan ons sorg, hoe groot is ons hartseer as iemand sy rug op die HERE draai en afskeid van Christus neem. ‘n Groter hartseer is nie moontlik nie. Jou kind kan nog beter sterf terwyl hy met Christus leef as dat dit gebeur dat hy nie meer van God se genade wil leef nie. Ons kan ons kinders nie die geloof gee nie. Nogtans is dit ons verantwoordelikheid om as ouers en as hele gemeente ons kinders in die waarheid op te voed. Hoekom is Johannes nou so uitermate bly, hoekom mag ons so bly wees as jongmense onder ons op die pad van Christus stap en dit bely? Omdat dit ‘n heerlike wonder is. Die wonder dat kinders, wat van hulleself regtig nie beter as ander kinders is nie, hul eie sondige hart en die wêreldse verlangens wil verloën. Dat hulle bely dat hulle die duiwel en sonde as vyande wil bestry. Dat hulle in Christus naam in die geestelike oorlog saam wil stry teen de duiwel, die wêreld en hul eie vlees. Hierdie wonder is so groot omdat ‘n mens van hom of haarself juis nie so wil leef nie. Hoe goed is die HERE vir ons dat Hy die liefde vir Hom werk in harte van mense. Dat ons ondanks onsself kinders van God mag wees. Wie daarom bid met sy of haar hart, kry dit van die HERE. Dit leer ons ook altyd weer om te bly bid vir ons kinders wat ‘n ander pad gaan as wat die Gees ons wys. Hoe warm en dankbaar word ons as ons en ook geliefdes vir Christus leef. Ons sien dan God se onverdiende werk in ons en in ander. Elke dag dat jy mense in die waarheid sien wandel is ‘n dag om dankbaar en bly te wees.

 

OPROEP TOT GELOOF EN BEKERING

 

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheus 4:17
 
De Here Jezus roept op tot bekering. Hij maakt duidelijk dat de oproep tot bekering in de prediking niet gemist kan worden. Ook niet in de kerk. We moeten goed beseffen dat de prediking van de Here Jezus juist onder het verbondsvolk, in de kerk plaatsvond. Het is niet zo dat als je lid van de kerk bent, als je gedoopt bent en belijdenis van je geloof gedaan hebt geen bekering en geen oproep tot bekering meer nodig hebt. In onze tijd hoor je geregeld dat dit in de kerk niet meer nodig is want daar zitten gelovigen en een oproep tot bekering wordt door velen dan als onnodig, onprettig ervaren. Ze zien het als negatief en iets dat onrustig maakt. Het zorgt er voor dat je niet alleen met gevoel dat alles wel goed zit de kerk uit gaat. Dat wil je niet.
Je ziet hier bij de Here Jezus zelf dat die oproep tot bekering altijd heeft te klinken. Je ziet dit de hele Bijbel door. Steeds weer lees je in Oude en Nieuwe Testament dat Gods volk en ieder persoonlijk onder Gods volk wordt opgeroepen om volgens Gods Woord te leven. Steeds weer worden we naar de wil van God teruggeroepen door de Geest die Gods wil laat zien, door de profeten die terugwijzen naar Gods wil, door Christus zelf die ons wijst op zichzelf en die oproept tot een leven volgens Gods wil. De apostelen doen het niet anders. Oproep tot geloof en bekering kan in de prediking niet gemist worden. Anders wordt het een praatje volgens eigen gevoel. Klinkt misschien heel mooi en laat je heel goed voelen of laat je voelen alsof de genade niet voor jou is. In beide gevallen is dat niet het evangelie. Het echte evangelie is oproep tot geloof en bekering en is dus altijd weer echt gemeende uitnodiging om tot Christus te komen!
Zoals de Here Jezus dat in de synagoge in Nazareth gedaan heeft. Toen haalde Hij juist dat geweldige uitnodigende gedeelte in Jesaja 61 aan waarvan Hij duidelijk maakte dat het daar om Hem gaat. De Here Jezus roept op tot geloof en bekering en nodigt uit met deze woorden uit Jesaja 61 zoals we die in Lukas 4:18,19 lezen: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP (II)

 

“want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Johannes 3,4

 

Johannes wys ons deur hierdie woord kinders weer op die verbond. Die lidmate van Christus se gemeente is verbondskinders. Juis daarom is elke kind wat in die gemeente gebore word ook ‘n kind van die gemeente. Ons behoort as gemeente God se volk te wees. Ons is nie los indiwidue nie wat net op die Sondag vir onsself na die kerk gaan om die Woord te hoor nie. Juis in die kerk behoort ons vir mekaar verantwoordelikheid te neem en mekaar te help. Ons behoort mekaar en ook die jongmense te help om God se kinders, kinders van die evangelie te wil wees en te wees. Om so te groei dat ons vanuit die innige band met Christus leef en dit ook weer uitleef. Die ouers ontvang daarin dan ‘n besondere verantwoordelikheid en ontvang daarby ‘n besondere gesag. Nogtans behoort die hele gemeente op mekaar betrokke te wees om mekaar ook in die opvoeding van kinders en jongmense te help. Ons is almal ook as ons volwasse of oud is kinders van die evangelie en ons behoort mekaar te help om op die pad van Christus, van die evangelie te bly. As ons van kinders praat beteken dit dat ons vir die ander lief is en die ander vanuit Christus se liefde wil voorthelp op die regte pad. Die HERE roep ons om kinders van Hom te wees. Om so tel leef. Dat ons kinders van die lig en dus van Christus wil wees en nie die donkerte se kinders. Dit beteken ook dat ons ander wys hoe wonderlik dit is om kind van God te wees. Dit is ’n saak van blydskap wat ons ook kan uitleef. Nie as ’n moontlikheid nie maar as die heerlike werklikheid in ons lewe.

 

NIET TE TELLEN

 

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.” Openbaring 7:9
 
Je leeft op aarde. Je komt voor allerlei vragen te staan. Mensen vragen aan jou allerlei dingen en doen allerlei dingen die zo anders zijn als wat je in de Bijbel leest. Waar wil je bij horen? Bij die grote massa die een andere weg gaat, een ander leven leidt dan de HERE in de Bijbel ons wijst? Of wil je horen bij dat volk dat vaak veel kleiner lijkt maar dat volgens de normen en waarden van de Drie-enige God wil leven zoals je die in de Bijbel vindt? Het zijn vragen die als het goed is ons leven bepalen. Persoonlijk, kerkelijk, politiek, in je hele leven.
Het eerste dat de Geest Johannes laat zien, is dat al lijkt Gods volk zo klein je toch bij een geweldig groot volk mag horen. Gods volk uit alle tijden is echt een geweldig groot volk. Bedenk daarbij hoe groot de bemoediging voor Johannes was en voor die 7 kerken aan wie het boek Openbaring gestuurd moest worden! Johannes is verbannen naar het eiland Patmos omdat hij het evangelie van Christus bleef uitdragen. De 7 gemeenten zijn kleine gemeenten in grote steden. Ze zijn nog veel meer een minderheid als dat wij dat nu zijn. Vervolging kennen ze en die dreigt voor hen steeds weer. Christus laat zien dat ze echt bij Gods grote volk mogen horen!
Het is ook een internationaal volk. Alle nationaliteiten en kleuren zijn vertegenwoordigd! Dat volk zal in de hemel en op de aarde weer de ene taal spreken zoals voor de torenbouw van Babel de mensen een taal spraken. Het bijzondere van het volk dat in verschillende talen en landen in eerbied en liefde voor Christus geleefd heeft, is dat ze voor troon van God en het Lam staan. In vrede met God vol verwondering. Dat is ook onze toekomst wanneer we echt in liefde voor de HERE en Zijn Woord op aarde leven. Wanneer we ons al biddend niet laten meenemen door wat de wereld tegen Gods Woord in leert.

 

KINDERS WAT OP DE PAD VAN DIE WAARHEID LOOP

 

“want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.” 3 Johannes 3,4
 
Dit maak Johannes so bly as hy hoor dat Gajus in die waarheid wandel. As hy dit geskryf het volg daaruit ‘n algemene uitspraak wat verduidelik hoekom Johannes ook so bly oor Gajus is: “Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.”
Hoekom praat Johannes hier van sy kinders? As hy dit skryf moet ons nie aan kinders dink wat hy by sy vrou verwek het nie. Hoe is Gajus en ander nou Johannes se kinders? Dit is hulle deur die verkondiging van die evangelie! Johannes het in verkondiging van Christus ‘n baie belangrike plek ingeneem. Hy was een van die apostels. Hy en ander het met oortuiging en in diepe afhanklikheid van die HERE gepreek en hulle nie die swye laat oplê nie. Nie deur die Joodse Raad nie, nie deur die keiser, konings en goewerneurs nie en ook nie deur groepe mense wat hulle bedreig nie. Hy en ander het gesien hoe die HERE vanuit die hemel mense deur die prediking tot Christus lei en so gemeentes ontstaan.
Die lidmate van die gemeente en hulle kinders is daardeur Johannes se kinders wat deur die prediking van die evangelie verwek is. Ook Paulus praat op hierdie manier. Ek noem enkele voorbeelde:
“Ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle tienduisend tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie; want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie.” 1 Kor 4:14,15
“Dit is goed as daar altyd geywer word in ‘n goeie saak en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie, my kinders, vir wie ek weer in barendsnood is totdat Christus in julle ‘n gestalte kry.” Gal 4:19.
Dit is so belangrik om op die prediking van die evangelie kinders van God te word en te bly!

 

144.000 (IV)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wanneer Christus in Openbaring over Gods volk spreekt en Hij noemt de twaalf stammen, hebben we te maken met het volk van God uit alle volken. Dat zie je ook in het vervolg. Nadat Johannes de namen en de getallen heeft gehoord, laat Christus hem nog iets zien! Die geweldige massa die je als je het zo ziet niet tellen kan! Die mensen uit alle volken en rassen die door de Geest tot geloof in Christus zijn gebracht. De 144.000 die genoemd zijn, zijn ook de grote massa die als je ze voor je ziet door jezelf niet te tellen is. Je raakt de tel kwijt zoveel zijn er die door genade in Gods genade mogen delen.

Die 144.000 laat zien dat Gods volk compleet wordt. Niemand zal gemist worden. Die 144.000 en die massa die niemand tellen kan, maakt duidelijk dat Gods volk een geweldig groot volk is. Gods genade is groot!  De HERE zorgt dat een geweldig groot volk van de ondergang, van het eeuwig oordeel gered wordt. Dan blijven er nog wel vragen over. Waarom de stam Dan niet genoemd wordt en wel Efraim en Manasse. Daar kun je dingen over zeggen, ook zinnige dingen maar het blijft bij veronderstellingen. Daarop ga ik nu ook niet in. Het belangrijkste is nu dat we zien dat de HERE in een onzekere, onveilige, zondige wereld waarin er dingen gebeuren die verschrikkelijk zijn jij en ik ons aan de HERE mogen en kunnen vasthouden. Dat als jij jouw leven in Zijn handen geeft Hij ervoor zorgt  dat je voor de troon van Hem en het Lam kunt staan. Dat je met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Dat er daardoor in je leven ook de dankbaarheid en de blijdschap van het geloof is of komt. Mensen uit alle volken staan zo voor Het Lam van God. Gered door hem. Daarbij maakt kleur, geslacht, gezond of ziek, arm of rijk, psychisch sterk of zwak en nog maar op niet uit. We mogen door geloof bij het Lam horen ook in de toekomst.

 

DIOTREFES

 

“Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diótrefes, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie.  Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen  deur met slegte woorde teen ons uit te vaar; en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente.” 3 Johannes 9,10

 

Gaius ontvang graag broers en susters wat op pad. Hy ontvang ook graag broers wat van plek tot plek reis om die evangelie te verkondig. Dit is vir Gajus nie maklik om dit te doen want daar is ‘n ander broeder. Sy naam is Diotrefes. Hy werk daaraan om die belangrikste in die gemeente te wees en te bly. Hy sien die gemeente as sy eiendom.

Hy wil nie dat mense uit ander plekke kom nie want dit kan sy posisie aantas. Hulle kan dinge sê of voorstel waar hy nie van hou en waardeur hy sy greep op die gemeente verloor. Hierdie Diotrefes het dalk ‘n groot kennis en praat baie van Christus maar hy het nog nie gelees wat dit beteken om diensbaar te wees. Hy het nog nie geleer wat die Here Jesus in Markus 10:43-45 sê: “maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”

Hoe groot die druk van Diotrefes ook op Gajus is om nie meer die broers en susters wat op pad is op te vang en voort te help nie, Gajus mag weet wat die Heilige Gees in vers 11 sê: “Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaaddoen, het God nie gesien nie.”

Johannes het van Gajus die goeie berigte gehoor dat hy tot nou toe nie onder Diotrefes se druk beswyk het nie. Dat hy vanuit Christus se liefde Hom as Koning gevolg het en hom so ‘n ware Christen betoon het. Ons kry altyd weer te doen met mense wat ook in die kerk op eie invloed en mag uit is. Wat nie net wil dien nie. Ons moet daarby ook altyd na ons eie hart en lewe kyk. Wanneer ons op Christus let, leer ons om te dien!

 

PREDIKING - JEZUS - KONINKRIJK

 

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheus 4:17

 

De kern van de prediking is dat Jezus Christus verkondigd wordt. Niet als een losse persoon. Niet als iemand waar iedereen zijn of haar eigen beeld van kan maken. Dat is iets wat ons wel in het bloed ziet. Als je gaat letten op de geschiedenis en de omstandigheden dan zie je dat velen steeds weer hun eigen beeld van God en Christus hebben gemaakt. Een beeld dat hen aansprak of waar ze van dachten dat het de mensen zou aanspreken. Om zo te zorgen, dachten ze dat de kerk en het geloof  zo zouden overleven. Dan maak je geloven tot een menselijk zaakje. Dan kneed je God en Jezus zolang tot ze voor jou en anderen aanvaardbaar zijn.

De HEERE kent onze zondige neigingen. Daarom heeft Hij Zijn Woord gegeven waar we lezen wie Christus echt is. Daarom is het ook van groot belang dat mannen die geroepen zijn om elke zondag te preken dat beeld van Christus, dat beeld van God ons voorhouden. In het tweede gebod worden we niet voor niets gewaarschuwd om geen beeld van God te maken. Ook geen eigen denkbeeld.

Dan gaan we zien dat Jezus geen los persoon is. Dan krijgen we juist voor ogen geschilderd dat Jezus Christus het Koninkrijk van God op aarde heeft verkondigd. Hij is voor ons de toegang tot dat Koninkrijk. Bij Zijn hemelvaart is duidelijk geworden dat Hij dat Koninkrijk regeert. Christus is Koning. Dat betekent dat wij niet koning willen zijn over ons eigen leven. Dat betekent dat ons o.a. verkondigd moet worden dat wij ons naar Christus en Zijn geboden hebben te richten. Dat Hij niet hoeft te veranderen naar ons gedachten maar dat wij hebben te veranderen in onze gedachten, gevoelens, handelingen naar Zijn beeld. Dan ga je als zondig mens zien dat zelfverloochening heel logisch is als je Christus dient en burger van Zijn Koninkrijk wilt zijn.  

 

GAIUS

 

“Die ouderling aan die geliefde Gajus wat ek in waarheid liefhet.” 3 Johannes 1

 

Johannes het sy lewe daaraan gewy om vir mense op allerhande plekke Christus te verkondig. Hy is ook die apostel wat die langste geleef het. Iewers in die laaste periode van sy lewe skryf Johannes die brief wat ons sy derde brief noem. Dit is een van die kortste briewe in die Bybel. Johannes skryf dit vir een persoon, vir Gajus. Nogtans is die belang van hierdie brief baie wyer. Dit is daarom dat die Heilige Gees daarvoor gesorg het dat hierdie brief bewaar is en ‘n plek in die Bybel gekry het.

Johannes skryf hierdie brief aan Gajus om hom te bemoedig en om ‘n verkeerde rigting in die gemeente waar Gajus is, aan te wys. Johannes noem homself hier die ouderling. Hy spreek Gajus vanuit die amp wat Christus vir hom gegee het aan. Johannes is nie maar ‘n ouderling nie. Vandag kan een van ons ouderlinge hom nie as ouderling by een van die gemeentes presenteer en sê ek tree hier nou by julle as ouderling op nie. Johannes is een van die apostels wat ‘n amp ontvang het wat nie aan een gemeente gebind was nie. Johannes skryf nou vir Gajus wat hy ken. Hy stimuleer Gajus om aan te gaan met sy werk in die gemeente. Gajus leef uit die liefde vir God, liefde vir gemeente. Hy bewys ook liefde aan broers en susters wat vanuit ander plekke kom. Hy is gasvry vir broers en susters in die geloof wat ‘n plek soek om dan iewers te bly. Hy is daarin ‘n voorbeeld in die gemeente. Hy help mense om weer verder te kan reis.

Dit is veral mense wat in daardie tyd reis en op verskillende plekke die evangelie verkondig. Die eerste tyd was daar die mense soos Timoteus wat die apostels gehelp het en evangeliste genoem is. Hulle het in opdrag van die apostels op verskillende plekke Christus verkondig. Gajus ontvang hulle hartlik en help hulle sodat hierdie broers weer bemoedig word en op ander plekke weer hulle pragtige werk kan doen. Hoe nodig is dit ook vandag om hulle wat op ander plekke die evangelie bring daarin te ondersteun.

 

 

IS HIER PLAATS VOOR?

 

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.” 2 Timotheus 4:1,2

 

Er is veel aan de hand in het kerkelijke leven in Nederland. Op meerdere plaatsen is er spanning. Soms heel veel spanning. O.a. rond de nu ontstane Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dat komt tot in preken en gebeden in de zondagse kerkdiensten naar voren. Soms op een heel beschamende manier. As je zulke dingen noemt is eerlijkheid geboden. Eerlijkheid in liefde. Dan gaat mij er nu om of het zo is dat je in de NGK van nu voluit kunt doen wat Paulus hier Timotheus opdraagt. Laat ik twee voorbeelden noemen. Is er een NGK gemeente die mij uitnodigt als ze weet dat ik een preek ga houden over 1 Tim 2:11-15? Waarin ik volgens wat de Geest hier Paulus laat schrijven ga zeggen dat vrouw in het ambt tegen Gods Woord en bedoeling is. Dat je dan bezig bent om meer de geest van de tijd te volgen dan de wat de Heilige Geest ons leert. Als ik daarbij zeg dat dit ook consequenties heeft voor de kerken met wie je wilt samenleven.Het tweede voorbeeld. Is er een NGK kerk die mij uitnodigt als ik zeg dat ik ga preken over Genesis 2:24? Als ik eerlijk voor die tijd zal zeggen dat ik dus ga vertellen dat seksueel leven en seksueel eenworden er volgens Gods wil alleen is tussen een man en een vrouw in het huwelijk voor altijd. Dat ik daarbij ook Mattheus 19 zal betrekken waar Christus daarover spreekt. Dat ik er ook op zal wijzen dat als je toch een andere weg verkondigd dan de Geest in de Bijbel doet je dwaalt. Dat predikanten en hoogleraren die dit doen daarmee tegen Gods Woord en wil ingaan. Dat als ze dat doen en blijven doen voor de gemeente in het kerkverband consequenties zou moeten hebben. Dan heb ik het niet erover om gevraagd te worden op een of andere vergadering. Nee, over de bediening van Gods Woord in de kerkdienst waar het als het Woord van Christus onze Heer klinkt. Klinkt als het Woord dat in liefde gehoorzaamd wordt. Het Woord dat ook op dit punt evangelie is!

 

GODS EER BOVEN ALLES

 

“opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte”. Efeze 1:12,13

 

Ons leven heeft een leven tot Gods eer te zijn. Ons leven heeft als doel dat uit ons leven de lof op God klinkt en dat ook anderen die lof op de HEERE brengen omdat wij tot Gods eer leven. Dat betekent ook dat kerk-zijn en de prediking als hoogste doel de lof op fr HEERE hebben. Hem de lof brengen. Hem in Zijn grootheid en waarheid laten zien.

Juist in een tijd waarin kerken en predikanten om Gods eer trouw willen zijn aan Zijn Woord. De daarom niet samen kunnen met anderen die Gods Woord niet eenvoudig laten staan zoals de Geest dit ons gegeven heeft.  Broeders en zuster, ambtsdragers, predikanten die daarom op zichzelf blijven en niet meegaan met de fusiekerk die de NeGK nu is,  worden openlijk tot scheurders en verschrikkelijke mensen gemaakt op de sociale media. Al ben je het niet met ze eens dan nog is dit ten hemel schreiend. Broeders en zusters, ambtsdragers die voor Gods ogen om de eer van God niet anders kunnen worden bespot, beschuldigd. Wat is de verleiding dan groot om maar stil te blijven. Om dingen maar niet te zeggen, die er in je hart voor Gods ogen zijn, omdat je anders neergesabeld wordt.

Wat is het dan belangrijk om op de HEERE te letten. Op Christus om te leven en te preken tot Gods eer. De verheerlijking van Hem gaat boven alles. Dat maakt klein en ook moedig. Tot bemoediging een paar zinnen uit het prachtige nieuwe boek van R. van Kooten Handboek Apostolische Homiletiek I: ‘” de wetenschap van het preken voor Gods aangezicht is verootmoedigend en mag gelijk bevrijdend werken zowel wat betreft de neiging mensen te behagen (te preken wat ze graag horen willen) als ook van mensenvrees  om met vrijmoedigheid  - dat betekent: alles durven zeggen – het Woord te preken. De kern is de vrijheid om de waarheid van God bekend te maken zonder vrees voor oppositie of gevolgen. Deze wetenschap zorgt ervoor dat wij beseffen dat belangrijker is hoe God over onze preek oordeelt dan wat mensen ervan vinden.” p. 96,97     

 

 

144.000 (III)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wie zijn in de ogen van de Here Jezus de Joden, het volk van God? Zijn dat de Israëlieten? Of ligt dat anders? Christus schrijft aan de gemeente van Smyrna o.a. dit:“Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.” Hij schrijft een hoofdstuk later aan de gemeente van Filadelfia: “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.” 3:9 Je ziet hier dat de Joden die de gemeente van Christus vervolgen synagoge van de satan genoemd worden. Christus zegt daarom dat ze geen echte Joden zijn.

Wie worden er in het Nieuwe Testament de echte, de geestelijke nakomelingen van Abraham genoemd? Wie zijn er samen met de gelovige Joden het volk van God? Wie zijn er geënt op de boom die het gelovige deel van Israël is? We lezen in Romeinen 11 dat de gelovigen uit de andere volken op de boom van Israël geplant worden. Dat daarom niet op de Israëlieten neergekeken mag worden. Wie eens ingeplant is maar niet gelooft, niet op Christus bouwt, wordt van de stam afgebroken.

Wie zijn in geestelijke zin de echte nakomelingen van Abraham? Een heel duidelijk antwoord geeft de Heilige Geest in Galaten 3:28,29: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” Wanneer Christus in Openbaring over Gods volk spreekt en Hij noemt de twaalf stammen, hebben we te maken met het volk van God uit alle volken. Dat zie je ook in het vervolg. Daarover volgende keer.

 

 

SKOENE WAT VREDE BRING

 

“en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.” Efese 6:15

 

Hoekom is dit so goed om bereid te wees om in God se leër te dien? Omdat jy dan bereid is om vir die “evangelie van vrede” te leef. Jy leef nie vir iets wat sleg is nie, jy leef nie vir iets wat geen uitsig, rus en vrede gee nie. Nee, jy wat Christus in jou lewe bely leef vir die evangelie: die blye boodskap. Jy leef vir die beste boodskap wat oor die wêreld gaan. Glo in Christus en jy het vir altyd vrede. Ware vrede wat niemand van jou kan wegneem nie.

 

Dan kan jy worstel met dinge in jou lewe, ook jy jonk is. Dan kan die teleurstellings so groot wees, hoe seer kan jy nie gemaak word nie! Hoe onseker en opstandig. Somtyds kan dit wees dat ’n mens nie verstaan wat in jou lewe gebeur. Ons kan opstandig voel. Nogtans kom dan die evangelie van vrede, van Christus war die vredemaker is. Dan kom die ware liefde weer na ons toe. Hoe verkeerd ons ookal gedoen, gepraat en gevoel het. Christus bring die blye boodskap dan weer na ons: “Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie … Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe.” Psalm 23 

 

Ek mag deur tot Christus te vlug, weer vrede met die HERE as my God hê. Hy is om Christus se lyding altyd by my. As jy so vir die Here en Sy koninkryk wil leef, kan die probleme in jou lewe groot wees maar dan het jy vrede. Dan mag ons as ons Christus voor die mense se oë bely weet dat selfs die duiwel met sy grootste aanval ons die ware vrede nie kan ontneem nie. Hy kan jou as soldaat in God se diens nie vir ewig laat struikel nie. Ons mag in geloof weet dat die gelowiges op pad is na die lewe waar die duiwel en die sonde geen enkele invloed meer het nie. Die lewe waar elkeen wat ‘n ware soldaat in diens van Christus op aarde was in die ewige vrede leef waarvan ons in Rom 16:20 lees: “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.”Wie God se wapenrusting in diepe aanvanklikheid van God aantrek mag weet dat die HERE jou sal bewaar. As ons dit weier, as ons uit God se leër dros, verloor ons alle vrede en verwagting. Dan het ons geen troos nie. Wie soldaat in Christus se diens mag weet: “Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.” Ps 16:6

 

144.000 (II)

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

Wat wil het getal 144.000 uitdrukken? In de eerste plaats is het de optelling van 12 maal 12.000. Het getal twaalf wijst op het complete volk van God. De twaalf zonen van Jakob, de twaalf stammen van Israël. De Here Jezus koos ook 12 apostelen uit die Hem als oor en ooggetuigen op aarde moesten vertegenwoordigen en zo het fundament moesten leggen voor de kerk na Christus hemelvaart. We lezen in Openbaring dan ook van het Nieuw Jeruzalem: “Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Openbaring 21:12-14

Dat hier over 12 keer 12.000 gesproken wordt wijst op het complete volk van God. Het laat ook zien dat het een door God bepaald getal is en dat het er ongelooflijk veel zullen zijn. Je moet daarbij bedenken dat het getal 1000 toen het grootste getal was wat genoemd werd. Er werd in die tijd nog niet over miljoenen en zeker niet over miljarden gesproken. De hoogste getallen waren altijd duizendtallen.

Ook in het Oude Testament wordt steeds over de 12 stammen gesproken om het hele volk van God, de hele kerk aan te wijzen. Terwijl er in de praktijk 13 stammen waren. Omdat de stam van Jozef in de 2 stammen was verdeeld namelijk Efraim en Manasse. De dertien stammen waaronder Levi een heel aparte plaats innam. Al de stammen waren nakomelingen van de 12 zonen van Jakob. Maar gaat het hier toch niet alleen om de gelovigen uit de Joden? Dat lijkt toch het meest logisch? Als we dat denken, brengen we het onderwijs van Christus en de Geest in het Nieuwe Testament niet goed in rekening. Laten we eerst maar eens kijken in wat Christus eerder in het boek Openbaring schrijft. We gaan terug naar hoofdstuk 2 en 3. De volgende keer verder.

 

 

GOEIE SKOENE

 

“en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.” Efese 6:15

 

Skoene is vir ‘n soldaat nie onbelangrik nie. Die verskil in skoene kon toe die verskil tussen oorwinning en neerlaag beteken. En van die sterk punte van Aleksander die Grote, wat omtrent 350 voor Christus geleefd het, was dat sy soldate skoene aangehad het waarmee hulle vinnig groot afstande kon stap. Op oomblikke dat niemand dit verwag het, verskyn sy leërs op plekke waar hulle volgens ander nooit op daardie oomblik kon wees nie. So het Aleksander deur verrassing en oorrompeling baie oorwinnings behaal. Ook die Romeinse leërs het hulle vinnig en ver kon verplaas vanweë die skoene wat die soldate gedra het. Die skoene is die derde wat soldate toe aan die begin van die dag aangetrek het.

Die skoene waar dit hier oor gaan is die van die bereidheid. ‘n Christen is naamlik bereid om te dien. Om nie jou eie lewe te soek nie, om nie vir jou eie saak te veg nie maar vir Christus. ‘n Christen, ‘n mens wat deur die Gees tot ‘n nuwe mens gemaak is, is bereid om hom of haarself vir Christus en Sy kerk op te offer. Wie sy of haar geloof bely wil Christus ook hierin volg wat self in Mark 10:45 sê: “Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”

Ons kan ons lewe nie as ‘n losprys vir ander of vir onsself gee nie. Ons kan onsself nie van die ewige straf verlos nie. Dit kan en het Christus alleen gedoen! Sy liefde vir elkeen wat Hom as sy of haar Redder bely, is so wonderlik groot. Juis daarom is die gelowiges beried om in Sy diens te leef en so God en mense te dien. Wie homself soek, kan mooi woorde oor Christus en die geloof sê maar wil nie regtig dien nie. Dan stap jy by die ware diens aan die HERE weg. Voorbeelde daarvan in die Bybel is Orpa en Demas. Hulle wou nie werklik hulleself verloën nie. Christus die Verlosser is die groot voorbeeld van selfverloêning. Hom het ons te volg. Laat ons in Sy spoor gaan.

 

 

144.000

 

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4

 

De HERE heeft in de wereld waarin er aan jou en mij als mens heel erg getrokken wordt mensen verzegeld. Mensen waar de duivel uiteindelijk geen grip op kan krijgen. Die juist dat verkeerde dat van buiten en van binnen aan ons trekt de strijd te verklaren.

Christus is het die de vragen van Johannes en van ons echt hoort. Die Christus wijst ons de 144.000. De 144.00 die bestaan uit steeds 12.000 voor elke stam en dat 12 keer. Daarna hoort Johannes niet alleen namen en aantallen. Hij ziet daarna de menigte die niemand tellen kan die uit alle volken komt.

Hoe zit dat nu? Zijn die 144.000 nu gelovigen uit de Joden en is die grote menigte die niemand tellen kan dan de gelovigen die uit andere volken komen? Moeten we op grond wat we hier lezen aannemen dat er uit elke stam van Israël er uiteindelijk 12.000 tot geloof zullen komen? Maakt het dan niet uit of het een grote of een kleine stam was? Moeten we hieruit de conclusie trekken dat uit de stam Dan niemand tot geloof gekomen is omdat die stam niet genoemd wordt? Genoeg vragen die ook belangrijk zijn om te zien hoe we het boek Openbaring moeten lezen.

Laten we eerst eens kijken naar die 144.000 die verzegeld door God zijn. We moeten goed bedenken dat in het boek Openbaring beelden en symbolische getallen gebruikt worden. Denk alleen maar de verzen hiervoor. Het gaat daar o.a. over de 4 engelen die aan de vier hoeken van de aarde staan. Het gaat er dan om dat de HEERE door de engelen de macht over de aarde heeft. Overal! Geen windstreek uitgezonderd.

Het gaat hier om 144.000. Het is niet zo dat Christus hier zegt dat er 144.000 mensen uit de hele geschiedenis uitverkoren zijn en echt tot geloof komen. Zo vind je het ongeveer bij de Jehovah getuigen. Als dat zo zou zijn zouden er in de hele de geschiedenis maar heel weinig tot geloof komen. 144.000 lijkt wel heel veel maar als je dat neemt over al de mensen die op aarde geleefd hebben is dit maar een handjevol zijn. Dat is niet de bedoeling want later wordt juist ook over die menigte gesproken die niemand tellen kan. Zouden het niet zo kunnen zijn dat het volk Israël er niet meer dan 144.000 behouden zullen worden? Ook dan zouden het er wel heel weinig zijn. Gelukkig is dat ook niet zo. God werk is gelukkig zoveel groter! Daarover de volgende keren verder.

 

REGVERDIGHEID AS WAPEN

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Dit gaan hier naamlik nie in die eerste plek om God se vryspraak van sondaars nie. Die borsharnas van die geregtigheid wys in die eerste plek daarop dat jy as Christus se soldaat op die HERE se regte paaie wil stap. Jy as soldaat gaan nie jou eie pad nie maar luister na God se goeie bevele. Jy volg Christus volgens die woorde wat uit Sy mond kom. Jy volg God se instruksies vir jou lewe. Jy kyk na die HERE. Hy is die Heilige en Regverdige, jy wil Sy beeld vertoon. Om te weet wat regtig regverdig is moet jy nie na jou eie hart luister nie, moet jy nie na ander mense kyk nie, moet jy nie die stem van die meerderheid as norm neem nie. Om werklik te weet wat goed en regverdig is het ons nodig om op die HERE te let. Van Hom lees ons in Jesaja 59:16,17: “daarom het sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid  Hom ondersteun. En Hy het geregtigheid aangetrek soos ‘n pantser”.

Wie God se soldaat wil wees, wil op die paaie gaan wat Hy as die regte paaie vir jou wys. Dan gaan jy ook saam met hulle wat vanuit liefde vir die HERE saam met jou soldate in God se leër is. Dan wil jy ook deel van Christus se kerk op aarde wees en bly. Dan wil jy ook nie by God en Sy norme wegloop nie, dan wil jy nie soldaat volgens jou eie waanwysheid wees nie! Nee dan wil jy volgens Christus se gebooie leef.

Daar is die oomblikke dat ons die borsharnas laat val en die sonde en ons die duiwel weer meer invloed in ons lewe gee. As ons so deur eie skuld beseer word, mag ons nogtans weer die borswapen aantrek en hoef ons nie beseer te bly lê nie. Hoekom kan ons weer opstaan en weer as soldaat in die Here se leër ons plek inneem, hoekom is dit nie nodig om raadop te raak nie? Omdat ons Christus as ons Verlosser mag ken!  Omdat Hy vir ons met Sy dra van my skuld en sondes verdien het dat die HERE my as ‘n regverdige behandel. Hy verklaar my om Christus se werk regverdig. Ek mag ondanks die val in sonde soldaat in Sy leër bly.

 

OPENBARING 7  VERZEGELD

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” Openbaring 7:2,3

 

Wat is dat nu dat je verzegeld bent door God? Je bent, denk ik snel geneigd om daarbij aan de doop te denken. De doop heeft er wel alles mee te maken maar is niet het zegel zelf. Wij praten ook over de doop als teken en zegel. Dat klopt ook. De doop is ook het zegel, het bewijs, de garantie dat de HERE met Zijn belofte naar ons toekomt.

Waar gaat het nu om? Dat je steunt op de belofte die God aan jou gedaan heeft. Zelfs als je dit leest en niet gedoopt bent zegt God tegen jou: “Schuil in deze zondige en onveilige wereld bij Christus! Zoek je leven niet in wat hier schittert en macht heeft maar bij Christus.” Wie dat in alle strijd en gebrek doet, mag weten dat hij of zij het zegel van God gekregen heeft. Hij heeft je om Christus’ werk de Heilige Geest gegeven die je vastmaakt aan Christus. Daarmee ook aan Vader in de hemel. De Geest leert je om niet met de wereld te willen meedoen maar teer en vol liefde voor Christus te willen leven. Je zegt daarom heel eerlijk en met verdriet: HERE vergeef mijn zonden. Je vraagt vol eerbied: Geef me uw liefde en houd me nu en in de toekomst staande als uw kind.

Dan hoor je bij de kudde van Christus die Gods belofte in geloof heeft toegeëigend en die daarom vol vertrouwen verder kan. Omdat Christus de Geest voor je verdiend heeft. Dan mag je rust vinden in deze belofte van Christus aan jou gedaan in Joh 10: “.En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.” Vs 28,29.

 

 

BESKERMING

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Jy mag  vanuit die vertroue leef dat Christus alle mag in hemel en op aarde het. As jy dan bang begin word omdat die volg van Christus daarvoor sorg dat mense jou teenstanders word. As die duiwel jou in sulke moeilike omstandighede bring, mag jy by Christus wat die Oorwinnaar oor dood, duiwel en sonde is jou rus en krag vind. Dan mag jy weet dat jy deur Christus se offer aan die kruis ook vir jou, meer as ‘n oorwinnaar is! God se liefde en mag is so groot. As ons  daaraan dink en in ons hart laat kom, verdryf dit die angs in jou lewe. Angs wat jou lam maak. Dan is jy deur God se krag nie meer ‘n bangbroek nie maar ‘n soldaat in Christus se leër. ‘n Soldaat met ‘n hoë moreel omdat jy weet dat in Christus die oorwinning seker is. Laat ons dan die gordel van die waarheid, van die in opregte liefde Christus  dien, aantrek.

As ‘n mens in ‘n oorlog is, is jy in ‘n gevaarlike situasie. Een van die kwesbare gedeeltes van ons liggaam is ons rug, ons bors en maag. Die swaar bewapende soldaat in die Romeinse leër het as tweede ‘n borsharnas aangetrek. Hierdie harnas is o.a. aan die gordel vasgemaak. Hierdie yster harnas moes jou rug, bors en maag teen die wapens van die vyand beskerm. As jy hierdie borsharnas nie aantrek  beseer elke pyl of swaard van die vyand wat jou raak jou. Met die borsharnas aan kan jy verder veg as ‘n pyl of swaard op hierdie harnas kets.

Ons moet leer om in ons lewe die borswapen of borsplaat (2020 vertaling) van die geregtigheid aan te trek. Wat hier die geregtigheid is, sien ons volgende keer raak.  

 

OPENBARING 7 VERZEGELD

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” Openbaring 7:2,3

 

In Ezechiël 9 zie je de mannen die het oordeel moeten voltrekken maar voordat ze het doen, is er de man in het linnen. Christus die dan nog moet komen. De Man die met Zijn pen een teken op de voorhoofden van de ware gelovigen zet. Zodat zij door de oordelen heen toch gered worden. Je kunt hier o.a. denken aan de verovering van Jericho. Iedereen in de stad werd om het goddeloze leven dat ze geleid hadden gedood. Maar er bleef een huis staan. Het huis waar een rood touw aan de buitenkant hing. Daarin woonde Rachab de hoer. Zij had haar zonden beleden en wilde voor de HERE leven. Zij was gemerkt met dat rode touw waardoor het bloed van Christus ook voor haar zou vloeien en haar schoonwassen van al haar zonden. Wie zo tot Christus gaat, al is de geschiedenis van jouw eigen leven nog zo vuil, mag weten dat je leven verzegeld is. Zoals we daarvan in Openbaring 7 lezen. We zien namelijk in tekst hierboven dat Gods oordelen moeten wachten tot Gods volk verzegeld is. Er komt een andere engel. Hij komt vanuit de hemel. Hij heeft het zegel van de levende God bij zich. Dat zegel waarmee de zegels van het boek die in Openbaring 6 opengegaan zijn, verzegeld is. Als teken dat het echt van God komt en in Zijn hand is. Nu laat de Here God met dat zegel mensen, Zijn knechten verzegelen. Zij krijgen het zegel op hun voorhoofd als teken dat ze bij Hem horen. Ook als de oordelen van Gods heel erg en zwaar over de wereld komen. Zelfs op de dag van het laatste oordeel kunnen deze oordelen en ellende hen niet losmaken van God en van Christus die als het Lam voor hen de straf gedragen heeft. Hier zie je wat we in Romeinen 8 als Gods belofte lezen: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Rom 8:38,39

 

SONDE BELY EN GOD SE WAPENRUSTING

 

“Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan”. Efeze 6:14

 

Ons het raakgesien dat dit daarom gaan dat ons opreg vir die HERE leef. Dat ons regtig met ons hart soldaat in Christus se leër is. Dat ons nie ’n huursoldaat is. Iemand wat wegsstap as dit moeilik word. Dit gaan daarom dat ons uit liefde vir Christus en as vyand van ons eie sondige hart die volle wapenrusting van God aantrek.Die lewe in waarheid, die opreg leef vir die Here word in hierdie brief meerdere kere beklemtoon. Enkele voorbeelde daarvan is: “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus ….. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, eleen met sy naaste, want ons is mekaar se lewe. ….. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.” 4:15,25; 5:9.

Die gordel wat jy nodig het, is dat jy vanuit Christus se liefde met jou hart by Christus wil behoort, dat jy regtig in Sy diens wil staan, vir Hom en Sy Koninkryk wil leef. Bid dan ook steeds weer tot die HERE om ‘n hart wat nooit van die HERE geskei wil wees nie. Dit kan ook in jou lewe gebeur, miskien is dit selfs nou so, dat jy met twyfel, met opstandigheid teen God se pad in jou lewe stry. Alles voel so moeilik. Sekere sondes voel vir jou so lekker om te doen. Dit kan wees dat jy ‘n sonde gedoen het waarvan jy besef hoe verkeerd dit was maar dit voel te erg om na Christus terug te gaan. Hoe belangrik is dit dan vir ons om te bid, om by die HERE te skuil, om van die Heilige Gees weer die liefde om in waarheid vir Christus te leef te ontvang. Om saam met Dawid wat in sonde geval het te bid: “Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.” Ps 51:12,13.

As jy so bid dan gee die HERE vir jou die regte moreel om weer in Sy leër te dien. Juis omdat in jou hart Sy liefde oorwin het. Dan wil jy Christus dien en dan kan daar stryd in jou hart wees maar om Hom te volg is dan jou lewe. Dan mag jy vanuit die vertroue leef dat Christus alle mag in hemel en op aarde het. Dat Hy jou weer in Sy leër opneem.

 

OPENBARING 7 GOD VERGEET ZIJN KINDEREN NIET

 

“En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat, met het zegel van de levende God.” Openbaring 7:2

 

De HERE maakt terwijl de gevolgen van de zonden als het welverdiende oordeel over de wereld gaan ruimte voor tempering. Het wordt op aarde nog niet de hel die we wel verdiend hebben. Zelfs niet als het er op aarde heel erg aan toegaat. Als vervolging erg is. Wanneer de verleiding van die duivel om werelds te leven heel sterk en intens naar ons toekomt, is er toch door Gods werk de ruimte en de kracht om aan Christus verbonden te zijn en te blijven. Daarop mogen en moeten we elkaar wijzen nu en in de toekomst. Dat is ook zo als je op je leven terugkijkt en je jouzelf de vraag stelt of je eigenlijk nog wel gelooft. Wanneer je je afvraagt of je eigenlijk nog wel wil geloven, of je nog wel met Christus als je Heer en Koning wilt leven. Ook wanneer je je afvraagt of je het wel gaat volhouden in geloof, of je het wel kan uithouden bij een leven volgens Gods eigen Woord terwijl er om je heen zoveel zijn die zeggen dat je het allemaal veel makkelijker moet nemen.

Hou je het vol om bij zo’n klein clubje in de ogen van anderen te horen? Laten we dan even heel eerlijk met elkaar zijn: Als ik dat zelf voor elkaar moet boksen en volhouden, ga ik onderuit. Wie nu denkt: ‘ik sta uit mezelf sterk’ moet zich afvragen of hij wel echt gelooft.

Moeten we dan gaan twijfelen en of heel erg tobberig en somber worden? Gelukkig niet! Want ondanks onze zonden, ondanks de duivel is de HERE er en Hij werkt reddend in alle omstandigheden. Dat lezen we ook in Ezechiël 9. Het staat er in die tijd voor het verbondsvolk echt slecht voor. Ze hebben van hun leven met de HERE ondanks zoveel waarschuwingen uit liefde er een geweldige puinhoop van gemaakt. Ze nemen het leven met God maar makkelijk op. Je moet gewoon je eigen gang kunnen gaan en de HERE vindt dat echt niet erg denken ze. Ze leven in zonden en denken toch gered te worden. Dan komt Gods oordeel. Heel intens. Dan zie je dat de HEERE Zijn kinderen niet vergeet. De kinderen van Hem die echt in liefde voor Hem en Zijn Woord wil leven worden zo getypeerd: “de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.” Vs 4

Het gaat om de mensen die uit liefde voor de HERE het zo erg vinden als er in zonden geleefd wordt. Die met echt verdriet de afval van de HERE om zich heen zien. Tot in de tempel toe. Die niet alleen zo naar buiten kijken maar ook in eigen leven het verdriet over eigen zonden kennen en zo naar de HERE gaan. Die worden door de HEERE in Zijn hand bewaard. De winden van Zijn oordeel kunnen hun leven niet scheiden van de liefde van God die in Jezus Christus is. Gods reddende zegel wordt op hun voorhoofden gezet.

 

BEWAPEN JOU MET LIEFDE

 

“Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord”. Efese 6:12-14

 

Watter soort soldaat  moet ons wees? As ‘n mens aan die tyd dink waarin Paulus leef, teken die Gees vir ons die mees swaar gewapende soldaat. Dit is die soldate wat vir die swaarste stryd bewapen is. Ons het met die magtigste vyand te doen en daarom moet  ons so’n soldaat wees. Ons kan ook sien dat Paulus baie goed geweet het hoe soldate bewapen was want die volgorde waarin hy die wapens noem is die volgorde waarin ‘n soldaat dit aangetrek het. Die volgorde was belangrik want sonder die regte volgorde kon jy hierdie wapens nie dra nie en was jy nie goed teen die vyand bewapen nie. Ons kom nou by die eerste wat so ’n soldaat, wat jy en ek moet aantrek. Die eerste wat ons nodig het om staande te kan bly. Om werklik ons geloof, om werklik in die lewe met Christus te kan volhou en daarin selfs te kan groei. Die eerste is: “julle lendene met die waarheid omgord”.

Die eerste wat ‘n soldaat nodig gehad het om aan te trek was ‘n gordel. Die gordel om die heupe was nodig om ander dele van die wapenrusting op te kan laat rus. Die gordel was in die tyd ook nodig om die klere wat gedra is omhoog te kan trek en dan vas te maak sodat jy vinniger kon stap. Die gordel wat jy en ek nodig het is die van die waarheid. Waaraan moet ons nou by die waarheid dink? Om dit raak te sien is dit belangrik om te weet dat die lidwoord die  in die Grieks nie hier staan nie. Letterlik staan hier ‘die gordel van waarheid’. Dit gaan hier in die eerste plek nie om die waarheid van God se Woord nie. Daardie wapen word later in vers 17 genoem. Die waarheid waar dit hier om gaan is dat jy in waarheid, dat jy opreg, dat jy met jou hart Christus as jou Verlosser volg, dat jy in waarheid die HERE liefhet. Dit gaan daarom dat jy met jou hart vol liefde vir die HERE en Sy Woord wil leef. Dat jy daarom jou volledig wil bewapen teen jou eie sondige hart, die duiwel en die wêreld. Dat jy volledig in diens van Christus as jou Heer wil staan.

 

 

BESCHERMING

 

“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.” Openbaring 7:1

 

 Gods engelen houden overal op aarde in de hand wat er voor oordelen over de wereld gaan. Dat heeft ook betekenis voor het leven van Gods kinderen op aarde.

Als gelovigen zijn we op aarde niet zo aan Gods oordelen en aan ellende  overgeleverd dat we het zelf in eigen kracht maar moeten uitzoeken. Het is niet zo dat we in eigen kracht staande moeten blijven.   Het is niet zo dat wij in het leven voor een onmogelijke opdracht staan. Christus heeft voor ons verdiend dat wij niet onder moeten en zullen gaan. Het is niet zo dat de zonden in eigen leven ons reddeloos gemaakt hebben.

Christus heeft verdiend dat er een dosering in de oordelen komt. Een dosering die we kunnen dragen. Een dosering waardoor we tot geloof kunnen komen, waardoor we in liefde voor de HERE kunnen leven. Die dosering lees je bijvoorbeeld ook in Mattheus 24. Luister maar: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” vs 20-22

Wie in geloof op Christus bouwt mag zelfs weten dat God nooit iets over je brengt wat je niet kunt dragen. We lezen in 1 Korinthe 10:13 het volgende: “3Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

Zo is de HERE. Hij zorgt dat er gelovigen zijn en zullen blijven. Hij zorgt ervoor dat de tijd en ruimte er is om met Hem te leven en te blijven leven.

 

WAPENRUSTING

 

“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.” Efese 6:11

 

Die Heilige Gees roep ons in Efese 6 op God se wapenrusting aan te trek. Hy roep ons op om werklik vanuit die geloof te leef. Ons sien hier duidelik dat glo nie een of ander vorm is waarin nie lewe is nie. Jou geloof bely en lidmaat van Christus se kerk wees, is nie net dat jy jouself aan bepaalde gebruike hou nie. Wie so wil glo moet mooi daaraan dink dat jy dan nie werklik ‘n Christen is en ook geen ware Christen kan bly nie. Wie naamlik nie ‘n aktiewe soldaat in Christus se leër wil wees nie, wie nie wil stry nie sal deur die verleiding van die duiwel oorwin word. Dan word jy miskien sonder dat jy dit besef deel van die duiwel se leër.

Ons het nodig om God se volle wapenrusting aan te trek juis omdat ons met magtige teenstanders te doen kry. Jy en ek kan nie as God se kinders staande bly, ons kan nie in lewende geloof volhard sonder om daardie wapenrusting aan te trek nie. Let daarop dat dit ‘n saak van geloof, van geloofsaktiwiteit is om soldaat in Christus se leër te wees. Ons word naamlik daartoe opgeroep om die wapenrusting aan te trek. Hoekom het elkeen van ons dit so nodig? Omdat die duiwel met sy aktiwiteit hom juis teen hulle rig wat by Christus se kerk behoort. Die aktiwiteit wat hy teen ons ontplooi is werklik baie groot en ons kan nie in eie krag sonder die HERE daarteen teenstand bly bied nie. Let daarop wat Paulus as die rede gee waarom ons die wapenrusting moet aantrek: “Want  ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

 

OPENBARING 7 WINDEN

 

De komende tijd hoop ik als het om de meditaties in het Nederlands gaat met het boek Openbaring verder te gaan. Het moeten dan schetsen gaan vormen in dagboekvorm. 

 

“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.” Openbaring 7:1

 

Christus onderbreekt hier de serie van de zeven zegels. Er zijn er nu 6 opengegaan in hoofdstuk 6. Het laatste en zevende zegel gaat open in 8:1. We krijgen in hoofdstuk 7 met een tussenstuk te maken. Een tussenstuk waarin Christus juist wie bij Hem horen moed wil geven. Hij laat zien dat Gods oordelen niet ongecontroleerd over ons komen. Ook niet in 2023. Hij laat zien wat in deze roerige, onrustige wereld de plaats van Gods volk is en waarin ze hun houvast mogen vinden.
Wat laat Christus aan Johannes en daarmee aan ons zien? Vier engelen dus vier belangrijke afgezanten van God zelf staan op de vieren hoeken van de aarde. Het noorden en het zuiden, het westen en het oosten worden door de vier engelen overzien. Wat doen die engelen? Ze hebben de wind in hun handen. De winden die van alle kanten kunnen komen. Er is geen wind die aan de aandacht van deze machtige dienstknechten van God ontgaat. Ze houden ze vast, ze beschikken daarover. De winden zijn Gods oordelen.
Dit betekent o.a. dat de duivel kan met zijn vreselijke kracht niet ongecontroleerd ellende over de wereld kan brengen. We zouden dat wel als zondige mensen verdiend hebben. Gods zorg en liefde betekent dat de vier engelen ervoor zorgen dat niet ongecontroleerd de ellende ons leven zal treffen. Er zijn wel tijden dat het zo in jouw leven kan voelen. Het kan ook in jouw leven zo zijn dat er het ene na het andere moeilijke je leven binnenkomt. Waarom? Hoe moet en kan ik hier nog mee omgaan? Hoe moet het verder met de wereld met al die oorlogen en ellende?
Je kunt in vertrouwen op God verder omdat het juist die vier engelen van God zijn die alles in hun hand hebben. Zonder hun toestemming kunnen de oordelen van God niet over de aarde komen. Ze hebben macht om de aarde te beschadigen. Het is in hun hand. Wat doen nu deze vier belangrijke knechten van God? Ze zorgen voor een windstilte. Ze zorgen ervoor dat er tijden zijn dat de oordelen van God, dat de verleiding van de duivel niet met kracht over ons leven komt. Zij zorgen voor ruimte voor het volk van God! Dat is het wat wij mogen weten in ons leven.
Volgende keer verder.

 

DIE SPESIALE VAN DIE PINKSTERFEES

 

“Maar Moses sê vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy Gees oor hulle mag gee!” Numeri 11:29

 

Wat is die spesiale van die Pinksterfees? Nie dat dit die Gees is wat mense leer om te glo nie. Die mense wat in die tyd van die Ou Testament in liefde vir die HERE geleef het, het ook deur die Gees tot geloof gekom. Hulle het deur die werk van God se Gees nuwe mense geword.

Die spesiale van die Pinksterfees is dat Christus die Gees oor Sy kerk uitstort om daarvoor te sorg dat elkeen in die kerk, dat elke gelowige Sy profeet op hierdie wêreld kan wees. Dit is Christus wat gesê het dat Sy leerlinge in Jerusalem moet wag op die Gees. Hulle glo! Nogtans moet hulle wag op de Gees wat as Gpd se belofte sal kom. Hulle moet nog wag met die uitvoer van die opdrag wat Christus aan Sy kerk gegee het. Die opdrag wat ons in Handelinge 1 so lees: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”vs 8

Hierdie opdrag kan die kerk en die gelowiges nie in eie krag volbring nie. Hulle het daarvoor nodig dat die Gees hulle herinner aan wat Christus gesê het. Hulle het nodig dat die Gees hulle die geloofsmoed daarvoor gee. Hulle het daarvoor nodig dat die Gees die woorde in die mond lê wat hulle moet spreek. Ons lees in Numeri 11 al hoe Moses uitspreek hoe wonderlik dit sou wees as elke gelowige profeet van God op aarde sou wees. Op die Pinksterdag word deur die uitstorting van die Gees werklikheid wat Moses se verlange was en wat die HERE al in die Ou Testament beloof het. Dit is Petrus wat deur die Gees gelei op die Pinksterdag dit vertel: “Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.” Handelinge 2:16-18

Juis omdat die goeie boodskap van Christus die hele wêreld oor moet, juis omdat ons in ons eie omgewing geroep is om Christus se getuie te wees, gee die HERE op die gebed Sy Gees sodat ons Christus se opdrag met blydskap kan uitvoer. De HERE gee ons wat ons nodig het om Sy beeld op aarde te wees.

 

 

JE LEVENSWEG MET GOD DELEN

 

“Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord; leer mij Uw verordeningen.” Psalm 119:26

 

Je ziet hier iets van het intieme, het vertrouwelijke leven met de HEERE. De dichter van deze Psalm heeft net gezegd dat hij aan het stof kleeft. Dat hij sterfelijk is. Dat het op deze aarde een leven vol moeite en verdriet is. Dat als je goed kijkt je leven dreigt uit te lopen op een bestaan waarin zonder einde de ellende over je leven komt. Juist omdat ieder mens God veroordeling verdiend heeft.

Hij vraagt of God hem volgens Zijn belofte het leven wil geven. De hoop en de zekerheid dat sterfelijkheid en moeite en verdriet uit zijn leven zullen verdwijnen. Hij weet vanuit wat God beloofd heeft in Zijn liefde en genade dat er een weg uit dit dorre en uitzichtloze bestaan is. Juist omdat de ene levende God door Christus jouw Vader wil zijn. Jou en mij Zijn liefde wil geven. De dichter heeft zijn leven aan de enig levende God verteld. Hij heeft verteld over de wegen die hij in zijn leven is gegaan. De mooie dingen maar ook de heel moeilijke dingen. Ook de zonden van zijn leven. Ook over gevoelens en dingen die niemand anders weet of misschien alleen een ander mens. Hij heeft zijn hele leven aan God voorgelegd. Hij weet dat de HEERE alles ziet en gezien heeft. Tot dat wat heel diep in zijn hart opgeborgen is. Waarvan hij zelfs bang is om het weer naar boven te halen. Omdat het heel heftige gevoelens bij hem kan oproepen. Toch vertelt hij het aan de HEERE omdat die als Vader het graag hoort. Bij Hem is er dat altijd luisterende oor. Ook voor dingen die geen mens mag horen. Ook die heel verkeerde dingen in mijn leven.

Wie dat doet terwijl er de schaamte in eigen hart is tegenover de HEERE.  Wie toch doorgaat op die manier met de HEERE te praten omdat je jou juist aan Christus als je God en Redder wilt toevertrouwen, mag weten dat God als Vader Zijn arm om je slaat. Hij hoort en verhoort. Hij luistert intens met liefde naar je. Juist daarom zeg je dan ook: Vader in de hemel ik maak er nog zo vaak een potje van. Leer me toch Uw regels, Uw verordeningen. Schrijf ze door Uw Geest in mijn hart om ze al meer te doen. Zo mag ik steeds weer bij de HEERE komen.

 

 

AAN DIE STOF GEKLEEF

 

“My siel kleef aan die stof;  maak my lewend na u woord.” Psalm 119:25

 

Ons het nou by die vierde gedeelte van Psalm 119 gekom. Elke reël  begin in hierdie gedeelte met die vierde letter van die Hebreeuse alfabet. Die naam van daardie letter is daleth. Jy sou kon sê ons letter d.

Die digter ken sy eie swakheid. Hy weet dat sy lewe sal vergaan as dit om sy eie krag gaan. Ons hoor hom sê: “My siel kleef aan die stof”. Jy kan ook vertaal met : “My lewe kleef aan die stof.” Dit gaan daarom dat ons hele lewe gevaar loop. Na die sondeval is dit so dat ons sterflik geword het.  Ons liggaam het so verander dat dit aftakel en dat ons daardeur eendag sal sterf. By die straf op die sonde behoort o.a. dit: “In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.” Genesis 3:19

Nie net ons liggaam is swak en sal vergaan nie. Dit gaan om ons hele lewe. Dit wys ook op wat ons ons siel noem. Siel hier in ons Psalm wys op die ons hele lewe. Ons maak dikwels die onderskeid siel en liggaam. As jy hierdie onderskeid maak, moet ons ook sê dat ons siel, ons persoonlikheid onder God se oordeel lê. Dat ons na ons dood sonder geloof in Christus na die ewige dood gaan. Ons bestaan dan daar tot Christus se terugkeer sonder liggaam. Wie daar kom sal vir altyd in ellende en probleme bestaan. Dit is die HERE se regverdige oordeel. Ons hele lewe is deur ons sondes verbonde met die verganklikheid, met die ewige dood. Ons kleef daaraan vas.

Ons moet daarvan losgemaak word. Om nie in die ewige dood getrek te word nie. Net een kan ons daarvan losmaak. Net een kan ons hiervan bevry. Dat is die HERE. Die digter vra dan ook dat die Here God hom lewend maak. Hy voeg by: “na U woord”.  Dit beteken o.a. volgens wat U beloof het. God se volk het daardie belofte geken. Ons lees dit o.a. as Lasarus gesterf het en Martha sê: “Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.” Joh 11:24.

Wie met Christus leef as sy of haar Redder is losgemaak van die stof en mag weet dat jy leef!  Daardie lewe kan nie stukkend gemaak word nie.

 

BLIJ ZIJN

 

“Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers.” Psalm 119:24

 

Gods getuigenissen bron van blijdschap. Het Woord van God de bron om blij in het leven te staan. Zo wordt er vaak niet gesproken. Gods geboden worden door velen als een last gezien. Geloven betekent dat je allerlei dingen niet mag. Er zijn mensen die zich gelovig noemen maar niet positief tegenover de geboden staan. Dan gaat het alleen maar om moeten, zeggen ze. Dat heeft toch niets met blij zijn te maken? Een deel van de kritiek van buitenaf is dat geloven iets is of lijkt waarbij je allerlei dingen niet mag. Je wordt als gelovige eigenlijk onderdrukt door allerlei regels is dan de gedachte.

De dichter van deze Psalm noemt Gods regels, Gods geboden, dat wat je in de Bijbel leest over God en Zijn daden bron van blijdschap. Hoe kan dat? Waarom is het belangrijk om dat goed in beeld te hebben?

Bedenk daarbij dat het er hier niet om gaat dat blijdschap hetzelfde is als uit je dak gaan. Blijdschap wijst hier niet alleen op een uitbundige emotie. Het gaat erom dat er in je leven de rust en de kalmte is dat je altijd weer reden hebt om uitzicht te hebben. Altijd reden hebt om een weg voor je te zien. Een weg die je zelf misschien op geen enkele manier kunt open maken. In het donker is er ruimte om te weten dat Christus bij je is. Dat Hij je de goede weg wijst wat mensen ook zeggen. Je weet dat je uiteindelijk geen verantwoording aan mensen moet afleggen maar aan de Heere God. Door Christus mag je als je volgens Gods getuigenissen op aarde hebt willen leven, weten dat God je na je sterven als Zijn geliefd kind zal ontvangen. Dat al je zonden weg zijn door Christus’ offer. Alle reden om blij te zijn zoals Paulus en Silas dat waren toen ze in de donkerste cel in gevangenis in Filippi zaten. Dan lezen we: “En omstreeks middernacht  baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.”  Handelingen 16:25  In het donker is de HEERE en Zijn Woord ook dan de reden om houvast te hebben, om in problemen blij met hem en Zijn Woord te zijn.  

 

RAADGEWERS

 

“Al sit vorste en beraadslaag teen my — u kneg oordink u insettinge. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.”  Psalm 119:23,24

 

Wat is die raadgewers van jou lewe? Wat is dit wat beslissend is as jy oor dinge nadink? Die digter van ons Psalm vertel dat belangrike mense  jou beoordeel. Dit lyk daarop dat wat hulle oor jou sê beslissend sal wees vir jou. Vir jou toekoms. Gaan die pad vorentoe vir jou goed wees of baie swaar? Dit lyk daarop dat die leiers dinge van jou gaan vra waardeur jy in probleme kom. Dat hulle van jou gaan vra om op sekere punte teen God se gebooie in te gaan leef. Dit kan byvoorbeeld gebeur as dit om jou werk gaan. Kan jy jou werk behou?

Die digter bely hier dat hy dan oor God se voorskrifte sal bly nadink. Die menslike belange, die menslike beoordeling sal vir hom nie dit wees wat hy altyd sal volg. Dit is God se wil wat vir hom beslissend sal wees. Die oordink van die HEERE se voorskrifte beteken vir hom dat hy as dit moet teen menslike besluite in, God se pad sal gaan. Hoe mense ook oor hom praat.

God se bepalings is sy vreugde. Hulle is die beslissende raadsmanne. So bely hy dat die HERE sy Heer is. Dat Jesus Christus die Koning en God van sy lewe is. Dat hy vanuit God se werk in liefde vir die HERE wil leef. Dit is so belangrik dat dit die beslissende houding in ons lewe is. Die grond van jou bestaan.  Ook in 2023 en die jare wat die HERE ons nog op hierdie aarde gee.  Dan bid ons ook om die vreugde, die verlustiging in de Christus. Dat ons die HERE al meer ken as die groot vreugde van ons lewe. So leer ons dan om die HERE en Sy gebooie as ons raadgewers te volg.

 

 

SMAAD

 

“Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.” Psalm 119:22

 

Jy wil leef volgens God se wil. Jy gaan nie net kerk toe nie maar jy leef vanuit God se Woord. Elke dag weer. Jy wil anders wees as hulle wat vermetel en hoogmoedig is. Wat leef volgens hul eie gevoelens en gedagtes. Jy wil om wie de HERE is en wat Hy gedoen het na Hom luister en naby Hom leef.

Een van die gevolge is dat mense rondom met jou spot. Dat mense waaronder jy leef dinge van jou sê wat nie waar is nie. Dat die smaad van mense oor jou kom. Dat jy deur hulle verag word.

In ons tyd kan jy sommer van diskriminasie beskuldig word omdat jy meen dat  mense van dieselfde geslag nie soos ‘n man en vrou mag saamleef nie. Jy sou iemand wees wat mense wat in jou oë sondig, sleg behandel. Dit sê hulle terwyl jy ook hulle wil help. Jy wil hulle liefde bewys. Jy gee hulle die liefde wat Christus vra wat ons vir ons naaste moet doen. Nogtans bly jy vir jouself en vir ander sondes noem wat die HERE sondes noem. Jy wil jou self van jou eie sondes bekeer en jy roep ander vriendelik en  in liefde op om dit ook te doen.  Dit gaan nie net oor die seksuele maar oor die hele lewe. Jy bly byvoorbeeld ook sê dat dit nie reg in die HERE se oë is om dronk te wees. Jy bly ook uitdra dat mense nie op grond van velkleur of hoe hulle dink of leef  diskrimineer mag word nie. Jy wil elkeen wys wat die goeie lewe naby die HERE is. Jy bly uitdra deur jou lewe en met jou mond wat God se goeie gebooie is. Juis dan vra jy dat die HERE of Hy daarvoor wil sorg dat mense anderste op jou reageer. Dan bid jy die HERE om jou van ‘n oneerlike veroordeling vry te maak. Om jou daardeur juis nog meer ruimte te gee om sonder probleme uit te dra hoe goed dit is om met die HERE te leef volgens Sy gebooie. HERE wees met ons en maak ons sterk in U.

 

HOOGMOEDIG

 

“U bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen.  Wentel smaad en verachting van mij af, want ik heb Uw getuigenissen in acht genomen.”

 

Los van God. Of zogenaamd met God maar voor een deel los van Zijn Woord. Je eigen mening meer volgen dan wat je in de Bijbel als Gods mening leest. Dan ben je hoogmoedig. Het  kan jou en mij nu populair maken. Dat lijkt heel mooi maar we lezen hier en in heel de Bijbel dat dit jou en mij niet populair bij God maakt. Afdwalen van de HEERE en wat Hij ons in Zijn Woord leert maakt ons tot vervloekten. Als ik dit nu neerschrijf gaan de rillingen over mijn lijf. De geest van de tijd komt bij mij binnen en wil protesteren, wil hoogmoedig worden. Dan zie ik weer het kruis, dan zie ik weer wat ik en alle mensen na de zondeval verdiend hebben. Dan zie ik ook weer hoe onmisbaar het is om de HEERE op Zijn Woord te geloven. Om met door de Geest geopende ogen te zien dat het geen evolutie is die ons van deels slechte mensen tot betere mensen moet maken. Dan zie ik dat wij als mensen door God niet als mensen die de slechtheid en het recht van de sterkste in ons hebben, gemaakt zijn. Hij heeft de mens goed gemaakt en wij hebben Zijn vloek verdiend omdat wij onszelf bij de zondeval slecht gemaakt hebben. Die vloek van God hebben we allemaal heel echt verdiend. Juist omdat God liefde is! Het is de duivel die door de geest van de tijd ons hart iets anders wil laten voelen en geloven.

Al met al is het dus zo dat afdwalen van de HEERE gevolgen heeft. Dat dan Gods rechtvaardige oordeel over ons komt.  Dit heeft ook voor ons leven, voor de ethiek grote betekenis. Natuurlijk is Gods liefde de grote drijfveer, is Christus de Persoon die ons leert om volgens Gods woorden te leven. Daarbij hoort ook de waarschuwing zoals we die hier en in de hele Bijbel horen. Weet wat je doet als je afwijkt van Gods opgeschreven Woord en het beter denkt te weten dat de Schrijver van deze woorden.  Bij Christus schuilen betekent dan ook dat ik me overgeef aan Zijn Woord en als dat zo is maar voor dwaas en gek versleten wordt door mensen om mij heen.

Het zijn nu een aantal Nederlandse meditaties achter elkaar geworden daarom volgende week volgen er eerst 3 Afrikaanse meditaties.

 

PASSION - HEMELVAART

 

“Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.” Handelingen 1:3

 

Getwijfeld. Toch gisteravond gekeken naar de Passion-Hemelvaart.  Laat ik eerst zeggen dat het goed in elkaar zat en het ook goed verteld en gespeeld werd. Maar het is heel vervreemdend als je de Bijbel er naast legt. Er komen allerlei dingen in voor die niet kloppen en ook allerlei fantasie die je in het Woord van God niet vindt. Zoals het hele verhaal dat er rond Pilatus en zijn vrouw wordt gesponnen. Terwijl het gepresenteerd wordt als het verhaal dat op weg naar Jezus’ hemelvaart zich heeft afgespeeld. Daarmee komt er op zo’n uitzending het stempel apocrief te staan. Dit is niet het evangelie, dit is niet in overeenstemming met het Woord van God.

Dan zijn er ook de suggesties die zo uit ons levensgevoel komen en de boodschap van wat Christus gedaan heeft scheeftrekken. Bijvoorbeeld de suggestie dat Petrus niet geloofde in de opstanding omdat vrouwen met de boodschap van de opstanding kwamen. Daarbij komen de opmerkingen dat het vandaag nog vaak zo is en wordt de suggestie gewekt dat de boodschap van de opstanding o.a. is dat de emancipatie zich nog veel meer moet doorzetten.  

Voor mij was het slot wel de klapper die de deur dicht deed. Toen werd ons nog even verteld wat de boodschap van Hemelvaart nu eigenlijk is. Of het nu echt gebeurd is of niet. Dat werd zo omschreven: “Dat iedereen is zoals jij, dat iedereen liefde verdiend”. Daarna nog heel duidelijk dat de boodschap is dat je op Jezus mag leunen en zo deze boodschap moet uitdragen.

Dat zou het evangelie zijn. Een boodschap alleen voor nu en voor dit leven tot het sterven. Een leven waarin er niet gesproken wordt over vergeving die je nodig hebt. Wees goed voor elkaar en veroordeel niemand en wees zo lief voor elkaar.

Hoe anders is bijvoorbeeld de prediking van Paulus, die door Jezus vanuit de hemel zelf gestuurd is, in Athene: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” Handelingen 17:30,31

Natuurlijk betekent dat ook liefde voor elke naaste. Zelfs onze vijanden maar dan altijd vanuit de verzoening. Hemelvaart is ook dat Christus vanuit de hemel regeert, dat Hij als Hogepriester actief is in de hemel. Een uitzending zoals gisteren trekt de boodschap van Christus helemaal scheef. Geeft mensen een helemaal verkeerde indruk van de echte boodschap. Laten wij de echte boodschap in liefde tot God en de naaste steeds weer laten horen op deze wereld.

 

HEMELVAARTSDAG: KIJK OMHOOG!

 

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn”. Kol 3:1,2

 

Hemelvaartsdag. De Here jezus die echt met een verheerlijkt lichaam opgestaan is, is met dat lichaam naar de hemel gegaan. Hij leefde als mens op de aarde. Hij leeft nu als mens in de hemel. Zo eenvoudig en zo heerlijk is het.

Wat leert de Heilige Geest ons  als Hij ons vertelt over de hemelvaart van de Here Jezus? Dat we als mensen op aarde naar boven moeten kijken. Dat onze belangrijkste blikrichting naar boven moet zijn.  De allerbelangrijkste richting is voor ons niet opzij, niet naar achteren en zelfs niet vooruit. We zullen altijd eerst naar boven moeten kijken. De harten omhoog naar Jezus Christus gericht. De eerste vraag van ons leven, de eerste vraag elke dag weer is als het goed is: Hoe wil Christus als onze Heer dat we leven. Op Hem gericht, op Gods wil gericht, op het Woord van God gericht. Op dat gericht wat Christus vanuit de hemel tot ons laat komen. Het belangrijkste hier op aarde is dat we ons vandaag en morgen burger van Gods Koninkrijk weten. Zoals we daarover o.a. lezen in Filippenzen 3: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.”vs 20,21

Dus vanuit het omhoog kijken en het willen leven als hemelburger op aarde kijken we dan achterom. Om wat achter ons aan Gods Woord te toetsen. Kijken we opzij om de weg te gaan die Christus in de hemel ons vanuit de hemel door Zijn Woord wijst. Dan gaan we juist vooruit. Dan leven we vandaag en morgen als de HEERE het geeft als mensen die voor Christus willen leven. Dan knopen we in onze oren op Hemelvaartsdag en voor de dagen erna wat de Here Jezus hier op aarde ons geleerd heeft: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”  Lukas 9:62

Als het goed is leert Hemelvaartsdag ons namelijk ook dit samen met Paulus: “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” Fil 3:14

 

VERMETEL

 

“My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.” Psalm 119:20,21

 

Dit is die digter wat as vreemdeling op aarde na God se gebooie verlang. Hy wil God se wil vir die hele lewe ken. Hy wil hulle ken om daaruit te leef. Om daardeur gevorm en gekorrigeer te word. Nie net vir bepaalde geleenthede nie maar vir alles in sy lewe. Altyd weer.

Hy maak ook duidelik wat hoe dit is met hulle wat anderste leef. Hy praat hier in die eerste plek oor hulle wat saam met hom in die kerk is. Die volk van die verbond wat soos hy die woorde van God steeds weer hoor. Hy noem hulle wat van God se verordeninge afdwaal vermetel. Dit beteken dat jy oormoedig is. Dat jy te hoog van jouself dink. Wie God se bevele eenkant toe skuif, wie God se woorde ken maar eie wysheid en gevoelens meer volg as God se bevele is eiesinnig en eiewys. Jy doen dan asof jy God is, jy maak asof jy meer wysheid het en dit beter as die HERE sê.

Ons moet goed bedink dat die HERE se wysheid altyd groter is as ons wysheid. Hy oorsien ons lewe en die hele geskiedenis beter as wat ons dit doen. Hy is ook die God, die Enigste, wat ons die pad wys wat goed en reg vir ons is.

Laat ons nie eiewys wees nie. Dit bly naamlik ook nie sonder gevolge nie. Wie vermetel is en van God se bevele afdwaal, kry met God se straf te doen. Laat ons hoor en maak wat de Gees in Psalm 32:9-11 laat skryf het: “Moet julle nie soos ‘n perd, soos ‘n muil sonder verstand, gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteuel word, anders bly hy nie by jou nie. ‘n Goddelose het baie smarte, maar wie op die HERE vertrou – troue liefde omring hom. Verbly julle in die HERE, en juig regverdiges, ja, jubel dit uit,almal met opregte harte.”

 

VREEMDELING (III)

 

Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.” Psalm 119:18,19

 

 Een vreemdeling voor Gods troon. Je weet dat Christus regeert. Je weet dat de HEERE God is. De enige. Toch trekt de wereld. De omgeving die zo anders doet en denkt. Je voelt dat in je eigen hart. Het is niet voor niets dat we in de Heidelbergse Catechismus belijden dat we drie doodsvijanden hebben: de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Dat eigen vlees is ons hart, onze persoonlijkheid. Dat hart van ons vindt zo makkelijk aansluiting bij de omgeving die anders denkt en voelt als wat de Geest ons in de Bijbel leert. De duivel is het die zo graag lobbyt om vooral niet te doen zoals de HEERE ons de wegwijst in de Bijbel. Dat kan op een uiterlijk heel vrome manier en dat kan rouw en grof. Of ook heel netjes maar vol van afkeer van de weg die God ons wijst. Zo maken we het ook in ons leven op aarde mee.

Juist in die omstandigheden dat de gelovige dat vreemdelingschap tot in eigen hart voelt, is er het gebed dat de HEERE ons Zijn geboden zo duidelijk voor ogen stelt. Om al het waas dat er door de wereld, door allerlei redeneringen tot in kerken toe over Gods Woord gelegd wordt, weg te nemen. Om van de HEERE die ogen en dat hart krijgen dat het Woord van God in al Zijn duidelijkheid laat zien.

Wat is de drijfveer om dat duidelijke Woord te zien? Het verlangen naar de HEERE. Het verlangen om te weten wat echt goed is volgens de Enige die dat echt kan weten. Dat is de HEERE, de enige God. Is het in onze tijd anders? Nee!   De Geest laat de dichter dan ook uitspreken dat het hier om Gods bepalingen gaat voor alle tijden. Gods bepalingen zijn er echt voor de hele tijd totdat Christus op de wolken terugkomt. Daarna is Gods wet in het hart van de gelovigen zo geschreven dat je nooit meer anders wil en ook nooit meer anders doet als wat Gods wil is. Dan wil jouw hart niets meer weten van iets anders dan Gods wil. Daar is je hart dan zo vol van dat je Gods goede wil alleen maar kunt bejubelen. Geen vreemdeling meer voor Gods troon maar zo vertrouwd, zo thuis bij de HEERE. Wat kun je daarnaar uitzien.

 

 

VREEMDELING (II)

 

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.”  Psalm 119:18,19

 

Wanneer ons oë vir die wonders van God se wet oop gemaak word, word ons ’n vreemdeling op aarde. Dan behoort jy niet meer by die mense wat eie hart volg. Dan behoort jy nie meer by die gees van die tyd nie. In die eerste 400 jaar van die Christelike kerk het die beskuldiging na die gelowiges gekom dat hul vyande van die mensheid was. Die mense het gesien hoe Christus se kerk vir die siekes en die swakkes gesorg het wat hulle nie gedoen het. Die samelewing het gesien hoe die gelowiges vanuit wat hulle hoor in Christus se kerk hul aan allerhande sake onttrek het. Hulle het nie saamgedoen met feeste en ander dinge waarop die doen van sondige dinge heel gewoon was. Mense het hulle hieraan vererg. Dan was jy in hul oë ‘n vreemdeling, selfs ‘n vyand van wat hulle as die gewone lewe gesien het. Dit het gelowiges in die tyd na die Nuwe testament nog meer gevoel as dat die volk in die Ou Testament  saam gelowig geleef het. Dan was dit die volk wat saam as vreemdelinge geleef het en mekaar goed kon ondersteun. In die eerste 400 jaar na Christus wat God se kinders ‘n minderheid onder die mense. Die samelewing het steeds kritiek op hulle gehad. Soos ons dit in ons tyd ook al meer ervaar. Die agtergrond aan die vererg aan ‘n regtig Christelike lewe is dat mense hulle aangespreek voel en nie wil dat hulle gedrag sonde genoem word nie. Die Here Jesus wys ons dat ons dit sal moet dra. Dat die vreemdelingskap by die ware geloof behoort. Hy së dit o.a. in Johannes 15:18-22: “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie. As Ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.”

Ons kan en moet ly vir Christus.

 

 

JONA EEN GRAP?

 

“Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai:  Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE.” Jona 1:1-3

 

Je kon gisteren lezen dat prof A. Huijgen aan studenten uit de kring van de Gereformeerde Bond vertelde dat hij het  boek Jona als een grap, als een satire ziet. Het is niet nodig om Jona als historisch zo gebeurd te lezen volgens hem.

Deze mening kennen we al vele jaren. Zijn bewering dat de meeste Bijbelwetenschappers er vandaag zo over denken is helaas juist. Maar is het ook zo dat de Schrift, de Geest zelf zo spreekt? Ik noem een paar dingen:

 1. Jona komt niet alleen in zijn eigen Bijbelboek voor. Hij wordt ook op andere plaatsen genoemd als een profeet die onder Gods volk geleefd heeft. Zie: Matt 12:39-41; 16:4; Lucas 11:29-32
 2. De Geest presenteert Jona als een boek dat ons verteld wat er gebeurd is. Zonder enige aanwijzing voor een grap om duidelijk te maken dat mensen bekrompen denken en het echt zo is dat het evangelie en Gods genade uitgaat naar alle volken. De aanwijzingen die wij voor een grap of satire menen te vinden is alleen omdat wij ons bepaalde dingen niet zo kunnen voorstellen dat die echt gebeurd zijn. Dan zijn we van meerdere wat moeilijke dingen in dit boek af.
 3. Het ergste vind ik nog dat we als we het boek Jona als een grap zien we de Here Jezus, de Zoon van God aan de kant schuiven. Hij is het die Zijn eigen Woord onfeilbaar uitlegt. Hij is het die het feit van Zijn komende opstanding verbindt met het feit dat Jona in de vis was. Jona is door het wonder van God levend uit de vis gekomen. De Here Jezus staat op uit de gevangenis van graf en dood. Was dat dan ook een grap of satire? Om te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Het feit van de opstanding wordt door Christus verbonden met het feit van Jona die na drie dagen uit de vis komt .Levend. Wie zijn wij om dan het boek als een satire te zien dat niet echt zo gebeurd is?!
 4. Er zijn best moeilijke dingen maar die zijn bij zorgvuldige exegese ook op te lossen. Al zou er iets overblijven dat wij niet kunnen plaatsen dan gaat wat de Geest schrijft toch altijd voor ons eigen verstand! Dat is echte theologie.

 

 

VREEMDELING

 

“Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij.” Psalm 119:18,19

 

Vreemdeling zijn op deze wereld. Daar houden we niet van. We willen geaccepteerd worden en zijn. Niet uit de toon vallen. Met de grote stroom mee. Zodat je niet te veel kritiek krijgt en je jou gewoon lekker en goed voelt op deze wereld. Wanneer je het Woord van God verkondigt, komt het voor dat mensen tegen je zeggen: Dominee, ik kom niet meer als jij preekt want onder jouw prediking word ik onrustig. Ik wil met een goed gevoel naar huis en niet dat ik nog over mijn zonden moet nadenken. Niet dat ik weer opgeroepen word om vergeving te vragen, dat ik me moet bekeren. Ik geloof om bemoedigd te worden en met de hoofdstroom van de samenleving mee te kunnen met God als mijn Helper als extra.

Dan is er van het Bijbelse vreemdeling zijn niets over gebleven. Na de zondeval kom je als iemand in de wereld die tegenover God staat. Ons hart wil vanaf het eerste begin vreemd tegenover God staan. De dichter van deze Psalm wil nu juist een vreemdeling zijn voor de wereld. Hij wil thuis zijn bij God. Hij wil thuis zijn bij Christus. Hij wil leren om elke dag zijn zonden te zien en daar vergeving voor te vragen. Hij wil steeds weer het wonder van God zien dat Hij Zijn Zoon uit liefde alleen naar de aarde stuurde om zondaren te redden. Hij vraagt daarom dat de Geest zijn ogen voor de HEERE en Zijn wil openmaakt. Om zo te gaan leven dat hij niet wat de geest van de tijd is volgt maar dat de wil van Geest zijn leidraad is en al meer wordt. Dat hij wel in deze wereld actief voor God en mensen leeft maar zich niet thuis voelt in deze wereld. Wel in de wereld maar niet van de wereld. Daarover volgende keer verder.  

 

 

Oë OOP!

 

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Psalm 119:18

 

As ek hierdie woorde lees, dink ek aan wat die Gees Paulus laat skryf in Efese 1: “hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat  die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is”. Vs 16-18

Ons het nodig dat die Gees so in ons werk dat ons met liefde en aandag God se Woord gaan lees. Dat ons so die wonders van God se wet gaan raaksien. Dat ons gaan sien wat God se groot dade in die geskiedenis is. Dat dit almal te doen het met Christus wat moes kom, gekom het en weer sal kom. Dit is die Gees wat ons deur die geloof die liefde vir God en Sy groot dade wil gee.

Dan sien jy in God se Woord Sy wonders raak. Hier gebruik die skrywer die woord Tora. Hierdie woord word vertaal met wet. Dan sou jy kan dink dat dit hier net om gebooie en reëls gaan. Nogtans is dit nie so nie. Die woord Tora beteken ook onderwysing. Die woord word in die Bybel ook gebruik vir die hele Bybel. Die HERE praat met ons, spreek ons aan in Sy hele Woord. Ook in die groot dade wat God se wonders in die geskiedenis is. Dit begin al in die eerste vers van die Bybel: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.”

Hoe groot en heilig is die HERE! Die lewende God. Hy skep uit niks die hele skepping. In ses dae maak Hy die aarde gereed sodat die skepsels daarop  kan woon en leef. Alles wat deur Hom gemaak is, getuig van Sy grootheid. As ons oë nie deur God geopen word nie dink ons dat deur ewolusie die natuur homself ontwikkel het. Hoe groot is die HERE. Dit leer ons om Hom te loof en by Hom ons lewe te soek.  

 

KNECHT WILLEN ZIJN

 

“Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.  Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.” Psalm 119:17,18

 

De schrijver noemt zich als gelovige dienaar. Hij weet zich een knecht tegenover God. Als kind van God ziet hij de HEERE als Zijn meester. Hier zien we Al wat ook steeds weer in het Nieuwe Testament terugkomt dat Christus onze Heer is.

We moeten goed bedenken dat als we het hebben over de Here Jezus Christus we dan zeggen dat Christus de Heer is. Ook onze Heer. Dat wijst op gehoorzaam willen zijn. Dat wij op wat we lezen in psalm 123: “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienarengericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God”. Vs 1,2

Mijn indruk is dat bij velen het spreken over Jezus als Heer populairder is dan dat er over Christus gesproken wordt als de Verlosser die je als zondig mens nodig hebt. Het verbaast mij dan wel weer dat juist bij mensen die over Jezus als Heer spreken het gehoorzaam zijn aan Gods geboden iets is dat naar de achtergrond verdwijnt.

Dan zie je wat we hier lezen dat we Gods goede werk in ons nodig hebben om gehoorzaam te willen zijn. Om echt knecht van God en Christus te willen zijn. HEERE leer ons om Uw Woord boven alles te stellen in ons doen en laten. HEERE open onze ogen door Uw Geest om juist het heerlijke van Uw wet te zien om volgens die wet te leven. Ook vandaag.

 

DIE WARE LEWE

 

“Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Psalm 119:17,18

 

Ons begin nou aan die derde gedeelte van Psalm 119. Dit bestaan uit 22 gedeeltes. In hierdie gedeelte begin elke sin in die Hebreeus met die letter gimel. Die Gees maak deur die digter van hierdie psalm duidelik wanneer ’n mens regtig leef.

Ons kan leef as ons die HERE ken en volg. Ons lewe is sinvol as ons by die HERE ons krag en wysheid soek. Sonder om met Christus te leef is jou lewe sinloos. Dan is ons lewe leeg. Dan koers ons met ons lewe op die ewige dood af. Dan eindig ons lewe terwyl ons bestaan af op ’n bestaan waarin ons steeds moeite, verdriet en ellende sal ervaar.

Om ’n lewe met uitsig en hoop te hê moet ons by die HERE wees. Ons is afhanklik van Sy goed doen aan ons. Die goed doen dat is dat God ons genadig is. Dat ons by Hom vergifnis vra en ons dit kry en God as ons Vader volg en in Sy sorg en liefde opgeneem word. Dat is ons hoop. As ek nou oor hoop praat is dit nie onseker. Ons gebruik die woord dikwels as iets wat dalk kan kom. As die HERE in Sy woord van hoop praat, gaan dit om Sy belofte. Ons kan op die HERE en Sy belofte bou. Ons kan op die HERE en Sy Woord bou. As ons tot die HERE met ons lewe vlug is dit seker dat Hy Hom oor ons ontferm. Dan is dit seker dat ons alles kry wat Christus vir God se kinders beloof het. Dan is ons lewe sinvol, hoe moeilik en swaar op hierdie wêreld ook. Hoe heerlik is dit om sekerlik te weet wat ons in 2 Korinte 1:20: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.”  

Deur Christus is lewe regtig lewe.

 

BLIJ MET GODS GEBODEN

 

“Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:16

 

Geloven en juist daarin en daarom blij zijn. Blij zijn met de regels, met de geboden die de HEERE gegeven heeft. Die blijdschap laat zien dat zo leven geen wetticisme is. Leven volgens Gods wil is niet een of andere vorm van formalisme. Elkaar afrekenen op bepaalde regeltjes die er volgens ons zijn.  Nee, leven met Christus is leven uit Zijn Woord in liefde voor God en alle mensen om ons heen. Dan zeg je nooit als iemand op zondag in nood is dat jouw hulp moet wachten tot het maandag geworden is. De Here Jezus heeft dat ook steeds weer laten zien.

Je leeft volgens Gods geboden omdat het leven dan pas echt goed is. Wij zijn zondige mensen en daarom valt het ons meerdere keren moeilijk om in te zien dat Gods gebod goed is. Ons gevoel zegt dan dat het jouw of mijn leven beperkt. Gods gebod kan voor ons gevoel ons geluk en onze toekomst in de weg staan. Wat is het dan belangrijk om je  juist je op Gods wil te richten. Om te kijken naar Christus aan het kruis. Om te bedenken dat juist Vader in de hemel Zijn Zoon stuurde om voor jou en mij het leven zonder einde, dat zo in en in goed is voor je, te verdienen. Om te beseffen dat de Geest gestuurd is om ons zo te veranderen dat we in de strijd van het geloof gaan zien dat Gods wil goed is. Dat Hij in die strijd ons de blijdschap en de dankbaarheid wil geven ook voor Gods verordeningen. Ook als die nu steken, ook als die ons nu corrigeren terwijl we dat niet leuk vinden. De blijdschap van het geloof vind je in Christus als je Verlosser om vandaaruit te groeien in het blij zijn met Gods geboden. Geloven betekent blij zijn als het moet tegen de klippen op. Al die klippen kunnen je niet zo echt blij maken als Jezus Christus en het volgen van Hem volgens de wil van Vader. Vaders wil is wet en is goed voor ieder mens. Ook ik heb Gods geboden zo nodig om echt dankbaar voor Christus te kunnen leven.

 

NIE VERGEET NIE

 

“Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal  my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.”Psalm 119:15,16

 

Nie vergeet nie. Wanneer gaan jy die dinge mooi onthou? As jy reëlmatig dit hoor en daaraan terugdink. Wanneer jy jou by iets of iemand betrokke weet. So is dit ook as dit om die lewe met die HERE gaan.

Wanneer onthou jy wat God se wil is? As jy steeds weer God se wil hoor. Wanneer jy steeds weer God se gebooie hoor. Dit is daarom so goed wanneer elke week in die kerk die 10 Gebooie gelees word. Met die doel dat jy steeds weer aan God se grondwet vir die lewer herinner word. Daarom is dit ook nodig om steeds weer in ons Bybel te lees. Wanneer ons dit nie doen nie gebeur wat ons in God se Woord  oor koning Josia se tyd lees.

In koning Josia se tyd het God se volk nie volgens God se wil geleef nie. Hulle het ’n deel van God se wil selfs nie meer geken nie. Die rede van die laaste is dat ’n deel van God se Woord in die tempel onder die stof gelê het. By die herstel van dinge in de tempel word die boekrol gevind waarop ’n deel van God se duidelike wil gestaan het. Jy kan dit lees in 2 Konings 22 en 2 Kronieke 34.  As koning Josia hoor wat daarin staan, bely hy sy sondes en die sondes van die volk.

Wat was en is die rede as ons God se gebooie vergeet? Dit begin daarby dat ons nie van sekere gebooie hou nie. Ons wil eintlik nie daaraan herinner word nie. Ons wil ons eie dinge doen ook as dit met God se goeie en heilige gebooie stry. Ons wil nie dat God se woorde ons onrustig maak nie.

Ons in ons tyd besluit dan dat ons sekere dele van die Bybel nie lees nie. Of ons besluit dat dit nie by ons tyd pas nie en dat God se liefde groter is as dat Hy van ons vra om volgens Sy wil te leef. Ons begin al meer God se gebooie te vergeet en wil nie daaraan herinner word nie. Wie God in Christus, in Sy liefde ken, wil so nie leef nie. Jy wil God se Woord lees om al meer jou eie wil dood te maak en al meer volgens God se wil te leef. So wil jy Christus volg.

 

BEVRIJDINGSDAG

"U zult niet doodslaan.” Exodus 20:13

Net naar de dodenherdenking op de Dam gekeken. Indrukwekkend als je aan de geschiedenis denkt. Indrukwekkend als je let op wat er vandaag op deze wereld gaande is. Zorgwekkend als je er aan denkt hoe er meerdere keren met elkaar in de kerk omgegaan wordt.
Je kunt het met elkaar oneens zijn. Dat kan zelfs levenslang zo blijven maar waarom moet er dan geweld gebruikt worden? Je kunt om bepaalde ideeën en manieren van leven niet samen door een bepaalde deur blijven gaan. Je moet dan afscheid van elkaar nemen. Maar is daarmee de opdracht verdwenen dat je die ander liefde bewijst? Komt ervoor in de plaats dat je die ander dwarszit, hard behandelt, mishandelt of doodt?
Is er enige rechtvaardiging om bijvoorbeeld de Oekraïne binnen te vallen en mensen te doden? Om steden aan gort te schieten met al de slachtoffers. Is het gerechtvaardigd om in de kerk een ander links ter laten liggen, niet naar de ander te luisteren omdat je het op een bepaald punt niet met de ander eens bent? Omdat je voor je eigen club binnen de gemeente gaat.
Nee, en nog eens nee! Waar liefde woont gebiedt de HEERE Zijn zegen. Niet waar we strijd voeren voor eigen ideeën. Of het nu om conservatieve of progressieve ideeën gaat. Dat maakt niets uit. Mensen tot Christus trekken en bij Christus houden doe je door liefde te bewijzen. Echt liefde die geeft. Die liefde moet niets hebben van hardheid. Dat komt in Gods woordenboek niet voor. Liefde die juist de ander wil laten zien dat leven volgens Christus’ woorden echte vrijheid geeft. Dat leven met Hem als Heer je bevrijdt van slaaf zijn van jezelf.
Christus gaf Zijn leven om ons in de echte vrijheid te zetten. De vrijheid om zelfs je vijanden liefde te geven met een open hart. De vrijheid die er nu is, geeft ons de gelegenheid om mensen met liefde en ontferming van de echte vrijheid en van de echte Verlosser te vertellen. Laten we daar gebruik maken en ons inzetten voor die vrijheid.   

 

DODENHERDENKING

 

“Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” 1 Korinthe 15:55-57

 

 De dood is in de wereld gekomen. Niet alleen de dood door ziekte en door aftakeling van ons lichaam. Die zonde heeft  ons leven nog veel erger aangetast. Het is er zelfs toe gekomen dat wij andere mensen dood maken. De eerste dode die op de wereld viel was Abel die door zijn broer Kain werd vermoord. Er zijn buurten in de wereld waar een leven niet telt. Waar je steeds op je hoede moet zijn voor anderen die je wel eens zouden kunnen doden. Er zijn oorlogen aan de gang zoals in de Oekraïne waar je je leven niet zeker bent. Waar soldaten vechten om anderen te doden en zelf constant in gevaar zijn.  Ook daar zijn soldaten en andere mensen die door de agressor hun leven niet zeker zijn. Dat allemaal om macht en aanzien. Hoe ouder ik word hoe verschrikkelijker ik dat vind. Zo slecht, zo walgelijk dat je voor jezelf gaat over de lijken van anderen. Eigenlijk zijn er geen woorden voor.

Er zijn mensen die juist zoals in de Tweede Wereldoorlog en bij andere verdedigende  en vredesactiviteiten hun leven voor de vrijheid en veiligheid van anderen gegeven hebben. Het is goed om daarbij dankbaar stil te staan op deze 4 mei. Mensen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van anderen. Daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. De HEERE zorgt ervoor dat er ook op die manier vrijheid en leefbaarheid blijft op aarde. De duivel kan met alle vijandschap die hij zaait niet de hele aarde tot een hel maken.

Toch  is er meer. Er is er een die Zijn leven zo gaf dat er een tijd op deze aarde komt dat er helemaal geen dood meer is. Dat er alleen de liefde voor God en de ander om ons heen heerst. Dat we elkaar vanuit Gods liefde alleen maar liefde willen bewijzen. Eeuwig leven in liefde zonder einde. Christus droeg de straf voor wie in liefde het van Hem verwacht en bij  Hem vergeving en leven zoekt. Hij is ons grote voorbeeld door een leven in totale liefde voor God en mensen. Laat onze vrijheid waarin we de strijders voor de vrijheid gedenken voor ons ook een dag zijn waarop we Christus danken voor Zijn werk om onze de eeuwige vrijheid te geven.

 

OVERDENKEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.  Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.”  Psalm 119:15,16

 

Dingen moeten vaak snel. We moeten ook nog even Bibellezen. Jongens kom gauw want we moeten nog uit de Bijbel lezen. Psalm 117 lezen in tijden van grote haast.

Het is een heel goede gewoonte om rond elk eten de Bijbel open te doen. Iets dat heel waardevol is. Maar het is wel goed en nodig om er tijd voor te nemen. Het kan goed zo zijn dat we dan rustig lezen en er dan niet veel woorden meer aan wijden samen. Maar laat het wel binnenkomen zodat je het kan meenemen als je weer je gewone dingen gaat doen.

Neem op andere momenten op de dag ook de tijd om echt in alle rust na te denken over wat je vanuit de Bijbel hoort en/of leest. Overdenk wat de HEERE dan tegen je zegt. In Gods Woord komen ook zijn bevelen tot ons. Overdenken betekent dan o.a. dat ik mijzelf in het licht van die bevelen toets. Ben ik iemand die uit liefde voor Christus volgens die bevelen leeft. Volgens de bevelen van Christus als de Heer van mijn leven. Als ik dan ontdek dat daaraan nog flink wat mankeert, overdenkt Gods kind hoe hij of zij dit kan veranderen. Overdenken om dichterbij God te komen in mijn leven.

Dan zijn de ogen van Gods kind ook op God gericht. Hij wordt als ik overdenk al meer het centrum van mijn leven. Dat leert me ook te bidden: Heilige Geest wilt u mijn ogen openen. Wilt u de verkeerde richting van mijn ogen corrigeren en op Christus richten. Zodat mijn ogen niet verlangend uitzien naar dingen en mensen die mij zo makkelijk tot zonde kunnen brengen. Overdenken om met hart en oog al meer de blijdschap te vinden in wat God wil. Dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht met mijn hart voor dat goede Woord van God zoals dat vanuit de Bijbel klinkt.  

 

GOD SE WOORDE!

 

“Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.  Ek sal  my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.” Psalm 119:15,16

 

Die digter van hierdie Psalm het die groot waarde van die HERE se gebooie ontdek. Hy sien raak dat God se gebooie meer wysheid het as die grootste menslike wysheid.  Hy leer al hoe meer dat dit die gebooie van de Here God is.

Dit is een van die belangrikste dinge vir ons lewe dat ons al hoe meer gaan raaksien dat ons in die Bybel God se Woord lees. Dit is nie so dat ons in die Bybel God se Woord kan vind nie. Nie op die manier dat ons volgens ons eie gevoelens en gedagtes Gods woorde in die Bybel moet vind nie en ‘n ander deel van die Bybel as menslike woorde sou waardeer. Nee, die hele Bybel is God se Woord. Hy spreek ons met elke woord in die Bybel aan. So leer die Gees self dit ons. Op ‘n so duidelike manier: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat  die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” 2 Timotheus 3:16,17.  Jy sien hier dat dit om God se lewende stem gaan! Hy spreekt ons aan om juis vanuit Sy Woord te leef. Die hele Bybel is God se Woord en moet daarom ook so uitgelê word dat dit een geheel bly. Die Gees is die Bybel se skrywer. Hy is God en Hy spreek die waarheid en nie teenstrydige dinge nie. So bely ons dit in ons belydenisskrifte:  “Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarop te grondves en daar mee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel  alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig  dat hulle van God is Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind.     

Wie begin raaksien dat die hele Bybel van die enigste God kom, gaan luister en wil God se woorde en gebooie as die hoogste wysheid in sy hart bêre om daaruit te leef.

 

BLIJ MET GODS GEBODEN

 

“Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.  In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.” Psalm 119:12-14

 

Blij zijn met Gods geboden. Blij zijn met de regels die onze hemelse Vader ons geeft. Als je dat doet, komt die lof al meer in je hart te zitten. Dan wil de Geest dat zo zegenen dat je echt blij wordt met wat de HEERE ons in Zijn Woord leert.

Dan gaat het zelfs nog een stap verder. Dan kun je dat hele mooie niet voor jezelf houden. Je leert zien hoe goed Gods geboden zijn. Je hart raakt al meer vol met de lof op Gods geboden en dan verdringt het blij zijn dat wat in Gods ogen zondig is. Wat in Gods ogen verkeerd is, is echt  slecht en verkeerd. Slecht en verkeerd ook voor je eigen leven.  De grond van je hart, hoe dat ook wordt aangevallen, wordt zo al meer bezet door Gods woorden, Zijn geboden, Zijn goede richtlijnen. Vanuit het kennen van Christus als je Verlosser en Koning.

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Leven vanuit Gods geboden wordt al meer je leven. Je kunt er niet meer over zwijgen. Het is zoveel beter dan een vette bankrekening waarvoor je leeft. Het is zoveel beter dan altijd welvarend willen zijn en daar je leven op inrichten. Leven voor Christus, in dienst van Hem en daarom leven voor je naaste, veel geven en daardoor op je euro’s moeten letten voor jezelf is zoveel beter.

Wie voor zichzelf leeft en eigen regels volgt om je doel te behalen zal na zijn of haar sterven straatarm zijn en eeuwig blijven. Die zal een leven hebben dat aan alle kanten moeilijk is en blijft. Wie de lof op Christus gevonden heeft en daaruit leeft, kan intens blij zijn en zo naar de toekomst kijken. Al moet je nu elke dag opletten wat je uitgeeft voor jezelf. Leven met God en daarom volgens Zijn geboden maakt blij.  Geeft toekomst!

 

 

GLO EN BLYDSKAP

 

“Lofwaardig is U, o Here! Leer my u insettinge!  Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.  Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.” Psalm 119:12-14

 

Glo. Die HERE ken. Die HERE se gebooie hoor en in jou opneem. Christus volg volgens Sy gebooie. Daardeur jou sondes leer ken. Hulle bely. Is dit nie almal baie swaar? Is glo in Christus op hierdie manier nie iets wat jou tot iemand maak wat nie regtig bly kan wees nie? Baie mense sê in ons tyd dat op hierdie manier glo jou net droewig maak. Dat so glo die lewe moeilik maak.

Wie hierdie dinge sê, ken nie regtig die HERE nie. Jy kan in Psalm 119 sien hoe die ken van God se gebooie en daardeur die ken van jou sondes en die blydskap van die geloof bymekaar behoort. Die digter van hierdie psalm jubel oor die HERE se gebooie terwyl hy weet hoe Gods se gebooie ook sy skuld en sondes wys. Hy ken die blydskap dat God se gebooie ons ontdek aan eie skuld en sondes Dit is die Gees wat daarmee werk. In jou hart. Wat sou dit erg wees as die HERE nie ons sondes aanwys en ons daarmee nie op die pad van die vra van vergifnis lei nie. Dan ken ons Christus nie regtig nie en gaan ons op die breë pad wat na die verderf lei.

 Die HERE maak ons ryk met Sy gebooie wat ons ons sondes wys. Die Gees wys ons deur God se gebooie wat die goeie lewe is. Die Gees leer ons deur Christus om al hoe meer bly te wees met God se gebooie en die leef volgens hierdie gebooie. Die Gees leer ons so al hoe meer as God se beeld te leef. Dan kom vrolikheid, blydskap oor die HERE en Sy Woord in ons lewe. Glo en leef volgens God se gebooie is een fees. Die fees wat nie verbygaan nie!

 

 

RUIMTE MAKEN

 

“Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.” Psalm 119:11-13

 

Je maakt ook in de kerk, onder het volk van God soms dingen mee die je van je stuk brengen. Hoe is het mogelijk dat er zo gesproken en gereageerd wordt. Het komt over je. Je bent eigenlijk niet in staat om te reageren. Wanneer je dagen erna daarover nadenkt komt het nog dieper en indringender binnen. Het brengt je van je stuk.

Wat moet je er mee? Hoe kun je weer gewoon in het leven staan? Door eerst wat je meemaakt even achter je te laten. Dat lukt niet helemaal maar toch maak je ruimte. Je bidt er om. Om niet jouw emoties je hele hart te laten bezetten.

Je kijkt met je hart naar de Here Jezus, naar de HEERE, naar wat God ons vertelt in Zijn Woord. Je wilt ook in je emotie en je gevoel niet zondigen. Je wilt niet op een verkeerde manier voelen over anderen. Over je naasten, over broers en zussen in geloof. Je ziet de vergevingsgezindheid van de HEERE, je ziet de liefde van Christus voor mensen die zelfs zo gebrekkig zijn in het belijden van eigen schuld. Daaraan ben ik zelf ook schuldig. Dan zie ik Gods liefde. De Geest geeft al meer rustig en maakt op het gebed mijn eigen emotie weer minder. Wie ben ik dat ik zo geraakt ben door anderen terwijl er ook nog zoveel in mijn omgang met mijn naaste mankeert. De boosheid in eigen hart moet het afleggen tegen Gods onverdiende liefde en tegen Zijn gebod om mijn naaste lief te hebben. Het ergste is voor mij als ik in mijn verkeerde emoties blijf hangen dat ik dan de HEERE met mijn gevoelens verdriet doe.

Dan denk ik aan o.a. deze woorden van mijn en onze hemelse Vader: “Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. ….. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” Efeze 4:26,27 …29-32

Deze woorden van God geven ruimte om niet op de verkeerde weg verder te gaan maar Christus te zoeken en mijn naaste. Zo maakt de Geest mensen weer bruikbaar voor de bouw van Gods Koninkrijk, het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Dank u Here dat ik bij u weer echt tot rust mag komen. Dan leer je God te loven voor Zijn woorden waarmee Hij jou en mij als onze hemelse God en Vader aanspreekt.

 

HELE HART

 

“Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here!  Leer my u insettinge!” Psalm 119:9-12

 

Die hele hart en nie afdwaal nie. Die digter van hierdie psalm ken sy eie hart. Hy weet hoe gevoelig hy  vir die afdwaal van de HEERE is. Vir die dwaal wat beteken dat jy volgens jou eie wil die woorde van God gebruik. Dat jy God se liefde en vergifnis as verskonings gebruik om te bly sondig. Om jou eie dinge te maak teen God se gebooie in. Die dwaal om met baie vroom woorde, selfs met aanhalings uit de Bybel jouself te soek. Om te leef vir eie genot en eer. As jy agterkom dat die meerderheid op ’n sekere manier dink dan God se woorde te verdraai omdat jy die guns en eer van die meerderheid soek.

Hoe kan dit dat die dwaal weg by die HERE en Sy wil in jou of my lewe is en al hoe meer invloed kan kry? Omdat ons nie met ons hele hart die HERE soek nie. Ons laat ruimte vir gedagtes, gevoelens en dade wat met die HERE se wil stry. Dit kan wees omdat ons slordig is in die ken van Christus. Ons werk nie so dat ons de HERE al hoe meer en al hoe dieper wil ken nie. Wat ons nou in groot lyne weet is vir ons genoeg. Ons leef nie so dat ons al hoe meer die HERE wil ken en al hoe meer die kennis van Hom en Sy wil ons hart laat vol stroom nie. Hoe meer ons met ons hart op die HERE en die kennis van Hom gerig is hoe minder daar ruimte vir die invloed van die duiwel en die sonde is. Hier sien jy weer raak hoe belangrik dit is om al meer God se woorde in ons hart te bewaar.  Hoe meer ons die HERE reg ken hoe meer ons leer volgens Sy Woord te lewe. Hoe meer die invloed van die duiwel minder word. Hoe meer ons die ou mens in ons leer doodmaak.

Om regtig jonk te wees en al meer jonk en kragtig te word is dit nodig om met jou hart vir die HERE te leef. Ek moet nou dink aan wat ons Jesaja 40 lees: “n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;  maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” Vs 28-31

 

OPZOEKEN OF BEWAREN?

 

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Psalm 119:9-11

 

Je bent jong. Je kunt heel veel dingen opzoeken op het internet. Je hebt ontdekt hoe je werkstukken voor school heel makkelijk met ChatGPT kunt maken. Je hoeft maar aan te geven waar het over moet gaan en wat het niveau moet zijn en hoe lang het moet zijn en er komt een keurig werkstuk uit. Je kunt het nog een beetje bewerken en klaar is kees.

Je hoeft niet veel meer echt zelf te weten om toch goede cijfers te halen. Als je dat nu eens op geloven betrekt. Allerlei dingen van de Bijbel weten, is dat nou echt nodig. Dingen uit je hoofd leren is toch helemaal niet meer nodig zou je zeggen. Je kunt bijna alles opzoeken en als je iets ergens iets voor moet schrijven, gebruik je de ChatGPT.  Alles is op te zoeken en na te lezen toch? Als het over alles gaat en alles in een goed verband kunnen zien, moet je hierbij je vragen stellen.

Maar het gaat me nu eigenlijk nog om iets anders. Je leest in de tekst hierboven over dingen bewaren overeenkomstig Gods Woord. Als het om je leven gaat, als het er om gaat dat je als kind van God wilt leven, is dingen opzoeken dan genoeg?

Ik weet wel zeker van niet. Denk er eens aan dat je met iemand een goede vriend bent of je houdt veel van elkaar op weg naar een huwelijk of in het huwelijk. Iemand zegt iets of er is iets gebeurd. Zeg ja dan: even wachten hoor ik moet even opzoeken op het internet hoe ik moet reageren? Als je dat doet, zal die ander denken dat je niet echt van die ander houdt of om die ander geeft. Liefde betekent, goede vriendschap betekent dat je die ander goed wilt kennen. Dat je bijvoorbeeld onthoudt waar die ander niet van houdt. Dat je weet wat die ander mooi en prettig vindt. Dat je ook graag met die ander rekening houdt. Je onthoudt en bewaart in je hart wat die ander graag wil.  Dat bewaar je in je hart om zo met die ander te leven.

Zo is het nog veel meer met de HEERE. Je wilt het in je hart weten wie Hij is en hoe Hij wil dat je leeft. Je wil niet opzoeken maar echt steeds leven met Christus. Daarom wil je al meer over de HEERE en Zijn wil weten en bewaren in je hart.   

 

 

KEUZE

 

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Psalm 119:9-11

 

Jong zijn. In de meeste gevallen veel energie hebben. Je weg door het leven zoeken. Veel om te kiezen. Misschien wel veel keuzestress in je leven. Wat komt er veel op je af van alle kanten. Je bent nog jong. Past daarbij nu het geloof in God? Het vertrouwen op Jezus Christus?

Daaraan zou je kunnen twijfelen als het om een keuze zou gaan. Je zou kunnen twijfelen als het maar de vraag was of God echt bestaat en Christus als de Verlosser echt naar de wereld is gekomen. Is dat onzeker? Dat kan onzeker zijn in jouw of mijn gevoel en verstand. Maar dat is niet de werkelijkheid. De Here God is de Schepper. Hij heeft dat hele onmetelijke heelal gemaakt. Hij is niet een of andere buitenstaander. Of een of ander vaag figuur. Hij is het die alles gemaakt heeft waardoor wij kunnen leven. Hij heeft laten weten wie Hij is. Hij heeft ons Zijn eigen Woord gegeven. Het klinkt in deze wereld als eruit  voorgelezen wordt. Als je zelf in de Bijbel leest. Dan klinkt Zijn stem.

Als het dan om kiezen gaat, gaat het niet om de keuze of God bestaat, of Jezus Christus die dingen gedaan en gezegd heeft die in de Bijbel staan.

Nee, het is een keuze of je Hem die er echt als de enig levende God is wil dienen of niet. De keuze is of jij en ik op de weg willen gaan die Hij voor ons neergelegd heeft. De weg dat we Christus volgen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is geen ingewikkelde keuze. Het is de keuze voor de echte wereld of voor een schijnwereld die je eens eeuwig bedriegt.  We worden opgeroepen om te zoeken. Niet een of andere zoektocht waar we altijd zoekers blijven. Waar we altijd weer een andere weg zoeken. Nee, we worden opgeroepen om met ons hele hart  de weg van Gods geboden te vinden en daarop al meer met blijdschap te lopen. Dat is ook het beste en het mooiste als je jong bent. Leven met God is zo echt en zo goed! Door Christus als onze Verlosser.

 

JONGMENSE

 

“Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.”  Psalm 119:9,10

 

Vir wie is die Bybel? Vir ou mense? Vir mense wat al baie dinge in die lewe meegemaak het? Die Bybel is  God se Woord vir alle mense. Vir kinders, vir jongmense, vir ouers en vir mense wat alleen deur die lewe gaan en vir ou mense.

Die digter van hierdie Psalm vra nou spesiale aandag vir die jongmense.  Vir die HERE is ook die jongmense belangrik. Jy sien dit ook raak as jy die boek Spreuke lees. Ons lees daar van ‘n vader wat sy kind onderwys gee. Om juis die jongmense  ‘n veilige pad te wys. ‘n Pad wat hulle kan stap waarop die HERE se seën oor hulle lewe is. ‘n Weg waarop hulle kan gaan en verstandig met die ander mense kan leef. Die HERE het ‘n hart vol liefde vir die jongmense. Hy wil ook met Sy Woord na hulle kom. Dink daaraan dat as in de verse hierbo na God se Woord verwys word dit daarom gaan dat die Here God jou persoonlik aanspreek. Hy stel belang in jou!  Die HERE weet dat jy jonk is. Dat waar jy kan jy kan en wil geniet van die lewe. As jy dit  binne die ruimte van God se Woord doen is dit goed. As jy van dinge geniet is dit nie sondig nie. As y dit binne die grense van Sy wil doen, maak jy die HERE juis bly.. De Gees roep jou selfs op om so te maak.  Jy lees dit in Prediker 11 en 12. Die Gees roep jou op om te geniet solank jy nog nie baie verantwoordelikheid het nie. As jou liggaam nog baie krag het. As hier oor die oordeel geskryf word, gaan dit daarom dat as jy van die lewe geniet dit binne die ruimte van God se goeie wil gebeur.

“Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. EN dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie.” 11:9-12:1

 

LOVEN

 

“Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al.” Psalm 119:7.8

 

Gods bepalingen, het onderwijs van de Geest zoals het in de Bijbel tot ons komt, is zo goed.  Het laat in de eerste plaats zien wie God is. Die God die zo goed en heilig is. Die God waarbij we geen enkele kritische vraag hoeven te stellen. We doen het vaak wel. Toch zijn kritische vragen aan Gods adres altijd onterecht. Omdat de HEERE de rechtvaardige God is. Bij Hem is er geen onrecht.

Dat is een van de dingen die je leert als je Gods Woord leest. Dan ga je al meer zien hoe groot en goed de enig levende God is. Dan leer je de Bijbel te lezen om de HEERE te loven. Dat kan door tranen heen. Dat kan in het diepste verdriet. Loven is niet hetzelfde als uit je dak gaan. Het kan zelfs zo zijn dat je toch die kritische vragen in je eigen hart voelt. Je uit ze in het gebed, in het gesprek met de HEERE. Dan is het de Geest die je vanuit het Woord leert dat er zelfs nu houvast voor je is in Christus. Jij mag met jouw vragen naar de Vader gaan. De Geest leert je dat. Je mag door moeilijke tijden heen weten dat de HEERE de eeuwige God en Vader is. Dat als je in je verdriet en problemen het bij de HEERE zoekt Hij je om Christus werk naar de eeuwige blijdschap brengt. Dat Hij wie het bij Hem zoekt vergeeft en altijd tot in het donkerste gat het licht dat in Christus schijnt laat zien. Hoe meer je vanuit de Bijbel God leert kennen des te meer zie je wie de Drie-enige God echt is. Dan leer je vanuit de Bijbel lezen Hem echt loven. HEERE wat geweldig dat U ons niet aan onszelf en niet aan mensen hebt overgeleverd.

Als je zo hebt leren loven en God echt al meer leert kennen, hoe meer je ziet dat leven volgens Zijn bepalingen goed is. Altijd. Omdat de HEERE die deze bepalingen gegeven heeft.  God is en in en goed en rechtvaardig. Daarom ook Zijn onderwijs en bepalingen.

 

 

SCHAAMTE

 

“HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.” Psalm 119:4-6

 

Je moeten schamen. Met het hoofd naar beneden en liever anderen niet aankijken. Dat is iets wat je niet wilt. Dat is een ervaring die je onzeker maakt. Wat betekent dat voor je toekoms?. Zeker in een samenleving waarin er snel met je afgerekend wordt. Als er ergens berichten opduiken dat je negatieve dingen gezegd of gedaan hebt, wordt je in onze tijd snel zonder bewijs aan de schandpaal genageld en moet je weg of hoor je er niet meer bij.

Wanneer we naar ons eigen leven kijken en we zetten dat in het licht van de Heilige God en Zijn wil, moeten we ons elk moment van ons leven schamen. Dan is onze toekomst altijd vol dreiging. Dan lijkt Gods straf, Gods eeuwige veroordeling als een zwaard van Damocles steeds boven ons hoofd te hangen.

De Geest wijst ons de weg om uit die situatie te komen. Dat is de weg van een leven met Hem. Als kind van God die steeds weer Christus wil volgen. Die steeds weer met liefde en eerbied vraagt naar de wil van God. HEERE hoe wilt U dat ik doe. De wil van God, Zijn goede wet is het richtsnoer van je leven.

Je zult zeggen dat is waar, maar we worden toch nooit zondeloos? Dat is waar maar wie vanuit eigen hart bij de HEERE wil horen en op de weg wil gaan die Christus wijst, mag weten dat Christus in je leeft. Dat er daarom ook vergeving is om Christus lijden in jouw plaats. Dat heb je niet verdiend maar dat krijg je. Dat krijg je ook op die manier dat de Geest je de liefde voor Gods wil en wet geeft. Dat geeft de HEERE op het gebed aan ieder die daarom vraagt. Dan sta je bij je sterven of de terugkeer van de Here Jezus niet beschaamd voor God. Dan sta je daar blij en dankbaar omdat de Vader jou dan welkom heet om het werk van de Zoon voor jou. Omdat Christus zondeloze leven over jou zonden is gelegd. Je wordt dan behandeld alsof je geen een zonde gedaan hebt.

 

MYSELF AL HOE MEER LEER KEN

 

“Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.” Psalm 119:4-6

 

 Die wette en reëls van die HERE is so goed. Hulle wys ons die regte pad deur die lewe. Die digter van Psalm 119 ken sy eie hart en lewe. Hy weet dat die werklikheid is dat ons nie uit onsself volgens God se goeie wet leef nie. Hy weet dat die HERE se wet na die sondeval ons ook ons eie sondes wys.  

Hy skryf vanuit die werklikheid: “Ag, was my weë vas om U insettinge te onderhou.” Ons lewenspad is dikwels nie standvastig volgens God se voorskrifte nie. God se wet het na die sondeval ook dit geword wat ons aan ons verkeerde dinge ontdek. Dit beteken o.a. dat as jy in geloof groei jy ook al meer jou eie sondes raaksien. Jy gaan ook al meer raaksien wat vroeër in jou lewe nie reg was nie. Toe ek jonk was, was daar dinge wat ek nie as sonde in my lewe herken het nie. As ek nou daaraan terugdink sien ek dat meer dinge nie reg voor die HERE se oë was terwyl ek dit toe nie so herken het nie.

Dit leer my om soos die digter van hierdie Psalm  tot de HERE te bid. Om nie te dink dat ek self die regte dinge in eie krag kan doen nie. Dit leer my om juis die Gees se krag te vra om al hoe meer volgens God se wil te leef. Dit leer my om steeds weer, elke dag om vergifnis te vra. Sonder om moedeloos te raak. So leer jy steeds bid en leer jy steeds weer om in dankbare blydskap vir Christus te leef.

Ek het God se wet so nodig om op Sy pad te bly stap, om my sondes te bely, om diep afhanklik van die HERE te bly leef. Ek het die Gees se korreksie deur Sy Woord steeds weer nodig. Dit leer my om nie God se gebooie eenkant toe te skuif nie. Dit leer my om in die spieël van God se wet te gaan staan en juis vanuit die lewe met Christus Hom te dank vir Sy wet. Wie in geloof groei leer homself ken en leer nog meer tot Christus as die enigste Verlosser te vlug.

 

PERSOONLIJK

 

“HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.” Psalm 119:4-6

 

De HEERE maakt duidelijk aan de wereld die van Hem is wat het goede leven is. Hij maakt duidelijk wat Zijn wil is. Heel concreet in Zijn geboden, in Zijn regels. Voor Hem leven, de Here Jezus liefhebben betekent uit liefde volgens Gods geboden leven. Wij krijgen van God te horen als zondige mensen wat echt goed is. Wanneer deze dingen in de eerste drie verzen van Psalm 119 al duidelijk door de Here God zijn verteld, lezen we in het vervolg van deze Psalm heel vaak de woorden  ik en mij.

Daarmee maakt de Heilige Geest duidelijk dat het er om gaat dat wij persoonlijk de HEERE dienen. Hoe de mensen om ons heen ook doen, denken en voelen. Dat spreekt nog meer omdat in onze tijd er beweerd wordt dat wij vanaf  ongeveer 200 jaar geleden andere mensen zijn geworden. Wij zoeken wie we zijn, niet meer in hoe de groep om ons heen doet, denkt of voelt. Wij in de westerse wereld zouden wie we zijn nu vinden in eigen gedachten en gevoelens.

Wanneer je de Bijbel leest, is daar heel wat op af te dingen. We zien in de Bijbel juist  hoe gelovigen geroepen zijn om zelf, al is het tegen de stroom van de tijdgeest in, voor Gods wil te kiezen. Voor Christus hebben te kiezen tegen de stroom in. Om jou persoonlijk Gods wil eigen te maken en dan biddend jezelf te verloochenen.  Jezelf verloochenen in de Bijbel is niet dat je dat gelaten over je laat komen. Het is de geloofskeuze om niet je eigen gevoel en je eigen Ideeën te volgen maar volgeling van Christus te willen zijn. Daarom stel je al biddend je vertrouwen op de HEERE en niet op jezelf.

Het gaat er om dat jij en ik zelf vanuit het kennen van God en Zijn wil midden in de wereld en tegen een eigen protesterend hart in met Jozua leren zeggen: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!” Jozua 24:15

Dat wil je altijd samen met anderen doen maar al sta je nog zo alleen dan is Gods wil beslissend. Niemand weet het beter dan Hij. Niemand heeft me meer lief dan de HEERE!

 

GOD SE WET

 

“Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.” Psalm 119:1-3

 

Ek wil nog ’n algemene opmerking maak. Dit is opmerklik dat ons in Psalm 119 geen aanhaling van een van die 10 gebooie lees. Dit gaan steeds weer in die algemeen oor die HERE se bepaling, oor Sy gebooie en reëls. Ons lees dan verskillende kere dat dit op sekere dinge in die lewe toegespits word. Nochtans is dit ’n loflied op die HERE se wet in die algemeen. Wat maak dit vir ons duidelik? Dat al God se reëls goed en heilig is. Dat dit juis as kind van God wat verwonder oor God se liefde en genade is ons mooi moet en wil luister naar al die gebooie van God. Die HERE se wet is een geheel. Dit behoort almal by mekaar. Dit is nie los reëls waarvan jy of ek kan ignoreer nie. Wat is die rede daarvan? Dat dit almal gebooie is wat van die HERE self kom. Dit kom uit Sy hart. Dit wys ons dat 2 dinge:a. Dit gaan nie om die reëls self nie. Ook die toepassing van God se gebooie vra daarom dat dit vanuit liefde en genade gebeur. In diep ontsag vir God. Die leef volgens God se wet mag nooit wettisisme word nie. Ons leef niet volgens die gebooie om die gebooie self. Ons wil leef volgens die gebooie omdat dit God se wil is en Sy wil is goed. Ook as ons anders voel deur ons sondige hart. b. Die gebooie waar dit in hierdie Psalm oor gaan, is die HERE se gebooie. Ons kyk boontoe na Christus om uit liefde vir Hom volgens God se wil te leef. Ons lees dit in die Nuwe Testament o.a. in Kolossense 3:1-7: “AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.4Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het."

 

WAAR IS DE TEMPEL?

 

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.” Psalm 119:1-3

 

Wanneer je Psalm 119 in een keer doorleest, valt je op dat er nooit over de tempel gesproken wordt. We lezen er niets over de offers en de tempel als het centrale punt voor de dienst aan de HEERE voor Israël in die tijd. Als we alleen Psalm 119 als onze Bijbel hadden staan, zouden we niets over de tempel geweten hebben.

Wat zegt dat ons nu? Niet dat de tempel toen niet belangrijk was. Ook niet dat de schrijver van deze psalm de dienst in de tempel niet belangrijk vond. Psalm 119 is deel van het hele Woord van God! Al de delen van Gods Woord  horen bij elkaar zonder elkaar tegen te spreken.

Het laat wel zien waar het  in de aanbidding van God en in de offers in de tempel om ging. Het laat wel zien wat de kern van het leven moest zijn en ook nu moet zijn. Het laat zien in welk verband het gaan naar de tempel stond. Het laat wel zien in welk verband ons gaan naar de kerk en ons leven in de kerk moet staan. Dat is dat we de HEERE in heel ons leven, 24 uur per dag hebben te vrezen. Dat is in diepe eerbied en met liefde voor Hem leven. Volgens Zijn wet. Die wet is dan meer dan een paar regels. De HEERE heeft in Christus Zijn hart laten zien. Hij laat in Zijn wet zien hoe Hij vanuit Zijn hart ons vertelt wat een goed leven is, wat een leven is waar Hij blij van wordt. Dat is ook een leven dat goed is voor de mensen om je heen. Jouw en mijn naasten. De HEERE geeft Zijn regels, Zijn wet om juist te laten zien wie Hij is. De rechtvaardige, liefdevolle, betrokken, goede God! Zijn getuigenissen in acht nemen is de HEERE zoeken met je hart. Dat is voor Christus als jouw Redder en Heer willen leven. Zijn regels, Zijn normen, Zijn raadgevingen zijn Goddelijk goed. Wat zijn we dom, onverstandig, opstandig als we die niet volgen.

Wie in Gods wegen gaat, leest dan ook de rest van Gods Woord en ging daarom in de tijd dat Psalm 119 geschreven is naar de tempel volgens Gods regels. Die gaat volgens Gods gebod in onze tijd naar de kerk. Niet om de tempel, niet om de kerk maar om de HEERE. Om daar Christus te ontmoeten die daar Zijn woorden laat horen. Bij de HEERE zijn in vrede met Hem, luisterend naar Zijn Goddelijke wijsheid is zo goed en heilzaam!

 

WAT IS GELUK? 

 

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.” Psalm 119:1-3

 

Wat is geluk eigenlijk? In onze tijd is voor de meesten geluk dat je jezelf goed voelt. Dat je zo kunt leven dat jij dat volgens je eigen inzichten en gevoelen kan doen. Dat jou en mij geen strobreed voor in de weg gelegd wordt. In onze tijd zelfs zo dat niemand daar kritiek op uitoefent omdat je je anders niet geaccepteerd voelt. Ieder moet helemaal geaccepteerd worden zolang dat politiek correct is. Het is ineens heel anders als een deel van mensen daarop kritiek heeft. Dan is acceptatie niet echt nodig. Dan komen er de grote verwijten en wordt er gezegd dat zo toch niet meer gedacht mag worden in deze tijd. Dan moeten ouders en scholen naar hun kinderen toe het politiek correcte standpunt uitdragen. Soms zitten we toch wel heel dicht bij de dictatuur van de meerderheid terwijl we officieel heel veel kritiek hebben op dictaturen. Omdat in die dictaturen mensen niet hun mening kunnen geven en niet mogen leven zoals zij graag willen. Hier wringt iets. Hier zie je iets dat heel hypocriet is.

Wat is nu echt geluk in een samenleving die al verder van Gods Woord weg gaat? Echt geluk is als ik op de weg van Gods geboden ga. Geluk is als ik ga zien dat om echt gelukkig te zijn mijn gevoelens en gedachten niet beslissend zijn. Gelukkig zijn is niet dat ik maar kan doen wat ik wil vanuit verlangens en gedachten die uit mijzelf komen. Gelukkig zijn is als ik mij door Geest leer overgeven aan God als mijn Vader die veel beter weet wat echt goed is dan ik dat weet. Jezelf laten leren door de Geest om met Christus als je Koning  ‘in de wet van de HEERE te gaan’. Om binnen de beschermende heining van de wet te willen leven. Is dat niet benauwend? Nee, want als je buiten die heining gaat kom je op het gebied van het ongeluk. Dan ga je op die brede weg zonder heining die je in de altijddurende ellende brengt. In het moeras van het ongeluk. Wat is het goed om in de beschermende ruimte van Gods wet te leven.

 

GELUKKIG

 

“Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.” Psalm 119:1-3

 

Ons lees hier die woord “welgeluksalig”. In die 2020 vertaling lees ons “gelukkig’. Dit laat ons dink aan wat die Here Jesus aan die begin van de Bergrede sê. Dan lees ons in die eerste 11 verse steeds weer die woord ‘salig’ of ‘gelukkig’(2020).

Die ware geluk het alles te doen met dat ’n mens vrede met God het. Jy is salig, jy is regtig gelukkig as jy met jou hart aan die Here verbind is. As by jou en my die liefde vir God en Sy wil bo alles gaan. Dit gaan dan nie net oor jou geluk nie. Dit is nies o dat God se kind net aan homself dink nie. Dit is nie so dat ons die ware geluk net vor onsself soek nie. Ons leef in ’n tyd dat dit veral om jou as persoon gaan. Soos ek of jy voel is die belangrikste. Ons is in ons tyd baie ek-gerig.

In Psalm 119 lees ons dikwels die woord ek maar nie om net op jouself gerig te wees. Dit gaan daarom dat elkeen in die goeie verhouding met die HERE moet staan. Dit gaan daarom dat jy opreg van hart is. Die 2020 vertaling gebruik die woord ‘onberispelik’. Dit beteken nie dat die HERE aan ons die voorwaarde stel dat ons volmaak moet wees. Dat ons sonder moet wees om Sy kind te wees. Die woord wat hier gebruik word, wys daarop dat ons ‘n mens uit een stuk moet wees. ‘n mens wat ondanks swakhede en sondes met jou hele hart Christus wil volg. Juis dan ontdek jy jou sondes en begin vergifnis vra. Dan begin jy stry teen die sondes in jou lewe.

Hierdie psalm wys dat ‘n mens net regtig gelukkig kan wees as jy uit liefde en dankbaarheid aan God op die pad wil stap wat Hy wys. Die smal pad waar Christus ons op wys: ‘Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.’  Matt 7:13,14

God se kind is nie op homself gerig maar op die HERE en Sy werk en wil. Saam met soveel moontlik andere mense. Persoonlik geloof is onmisbaar maar dit is altyd gerig om saam met ander die HERE dien.

 

WET EN EVANGELIE

 

aleph

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” Psalm 119:1

 

De komende tijd hoop ik afwisselend in Nederlands en Afrikaans Psalm 119 te overdenken. De langste psalm die er is. De psalm die een groot loflied op Gods wet is. Steeds weer maakt de dichter duidelijk dat Gods wet, Zijn regels zo geweldig zijn. In onze tijd klinkt dat voor velen gek. De wet is iets waar velen niet van houden. Het gaat toch niet om regels maar om de liefde! Het gaat toch niet om de wet maar om Jezus!

Op een bepaalde manier is dat waar. Wanneer we denken dat Gods wet ons kan redden dan is het waar. Niet omdat Gods wet verkeerd is maar omdat wij de wet als zondaars niet kunnen houden. Niet de wet kan ons redden maar Christus alleen. Toch is Gods wet van groot belang.  Het is juist de Here Jezus die heeft laten zien hoe goed Gods regels zijn. Hij heeft met liefde en toewijding juist volgens de wet van Zijn Vader geleefd. Dat laat zien hoe goed Gods wet is. De redding door Christus en Gods wet staan niet tegenover elkaar. Wie door Christus offer gered is, wil juist Christus navolgen in een leven volgens Gods goede wet. De wet laat de grootheid en de wijsheid van God zien. De HEERE is goed en daarom is Zijn wet ook heilig, rechtvaardig en goed. Goed voor ons leven, goed voor iedereen en voor altijd.

Wat is het de moeite waard om juist ook Psalm 119 te overdenken vanuit de verlossing door Christus en op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Je ziet in deze Psalm 22 keer de naam van een Hebreeuwse letter. Om de 8 verzen. Psalm 119 is  zo in 22  delen verdeeld.  De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Wij zouden zeggen van A tot Z. Elke zin in dat gedeelte begint dan ook met die letter. Dus in de eerste 8 verzen begint elke regel met de letter ‘aleph’. De Geest laat de dichter van deze psalm op een bijzondere manier Zijn boodschap brengen.

Je bent echt gelukkig als je vanuit de redding door Christus volgens de wet van HEERE leeft. Daarover morgen meer.

 

 

PSALM 11 (Slot)

 

“Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. 7Want die Here is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.” Psalm 11:6,7

 

Die oordeel wat oor hom sal kom is baie swaar. Die oordeel  wat in vers 6 genoem word laat ons aan God se oordeel oor Sodom en Gomorra dink. Die geweldenaar,  hy wat onreg en geweld liefhet sal nie aan God se straf ontkom nie. Die HERE laat Sy vangnet oor hom kom en hy kan nie meer ontvlug nie. Vuur en swawel sal kom oor hom wat gevang is en dit sal hom baie pyn besorg. Sy bestaan sal  dan  ellendig wees. Want ‘n gloeiende wind sal die deel van sy beker wees. Die beker wys op ‘n mens se lewe. Sy lewe sal deur God se oordeel vanaf ‘n sekere oomblik beteken dat hy nêrens meer water en koelte kan vind om sy  dors, pyn  en ellende te verlig nie.

Die rede hoekom  God se oordeel oor hom kom wat  geweld liefhet is dat die HERE regverdig is. Hy  duld dit nie vir ewig dat  mense dit wat Hy liefhet met geweld versteur nie. Hy wat die Almagtige is, het geregtigheid lief en Hy sal dit wys ook. Eendag sal  die wêreld  van elke misdadiger en van elke geweld verlos wees.

Die HERE is regverdig. Hy straf daarom eendag elkeen wat nie regverdig wou wees nie. Misdaad en geweld loon nie! Ook in ons situasie is dit so belangrik om op die HERE ons vertroue te stel. Om soos Dawid gedoen het by die HERE te skuil.

Die opregtes sal  God se aangesig sien. Hulle wat geweld liefhet sal die HERE eendag in Sy toorn sien. Hulle sal dan bewe vir God se toorn en in radeloosheid en  verskriklike angs dit uitskree:  “Berge en rotse val op ons en verberg ons vir die aangsig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, wie kan bestaan?” (Openb 6:16,17)

Hulle sal vir ewig van God se aangesig verdryf word.

Wie hom van sy geweld bekeer het, wie in liefde vir Christus en daardeur in liefde vir wat die HERE reg noem lewe,  sal God se aangesig altyd bly sien. Sal altyd naby die HERE as sy liefdevolle Vader wees. Jy mag dan altyd Sy vriendlike aangsig sien. Hoe heerlik is dit. Die HERE gee juis vrede vir wie vanuit God se liefde liefde vir sy of haar naaste soek.

 

VOOR ONS TOT ZONDE GEMAAKT

 

“Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”2 Korinthe 5:20,21

 

Wat was het goed om op Goede vrijdag te preken, om op eerste  en tweede  Paasdag  de geweldige boodschap van Christus opstaan uit de dood te verkondigen. In een van de diensten met speciale aandacht voor de kinderen en de jeugd.

Wanneer je dan die grootheid van Gods werk en liefde ziet, besef je al meer hoe indringend de boodschap is die Paulus door de Geest verwoordt als hij schrijft: “Laat u met God verzoenen.”

Des te meer voel je de pijn wanneer op sociale media door meerderen steeds weer de boodschap klinkt dat Christus niet voor ons, niet in onze plaats de straf tegen onze zonden gedragen heeft.  Het hoge woord moet er nu dan ook uit: Bedenk dat je hier met dwaalleraars te maken hebt die met al hun vrome woorden de boodschap en het werk van God verdraaien.

Paulus roept ons op om ons met God te verzoenen en laat zien hoe die verzoening er alleen kan komen in ons leven. Door te geloven in, door in liefde verbonden te zijn met Jezus Christus. Wat is er met Hem als de Zondeloze gebeurd?

Hij had alleen maar haat en afstand tot de zonde. Het is God die Hem tot zonde heeft gemaakt! Hij maakt Hem niet tot zondaar want dat is Hij niet. Hij legt de zonden van de gelovigen als een groot pak op Hem. Christus wordt daardoor een en al zonde. Hij wordt daarom van God verlaten aan het kruis en verdient zo voor wie tot Hem vlucht en voor de HEERE leeft vergeving. Vergeving, verzoening waardoor voor wie aan Hem in een leven met Hem verbonden is er de gerechtigheid is. Dat betekent dat Hij voor mij de straf gedragen heeft, mijn ongerechtigheid is op Hem gelegd en daardoor wordt de zondeloosheid van Christus op mij gelegd. De HEERE behandelt mij alsof ik geen zonden heb gedaan. Het wonder van Gods liefde.

Wat is de Geest daarover duidelijk in het Woord van God. Laat je dat evangelie niet afnemen door mensen die beweren dat verzoening door voldoening een uitvinding van iemand in de middeleeuwen is. Totale onzin. Het is de Geest die ons dit leert in Gods eigen Woord. Dat is het echte evangelie. Christus is opgestaan tot onze rechtvaardiging. De HEERE liet in de opstanding zien dat Hij het offer van de Zoon aanvaardde en er zo betaald is voor de zonden van wie leeft met de Christus. Christus zoals die ons in de Bijbel door de Geest wordt getoond. Dit is niet iets om over te discussiëren maar om te geloven!

 

STILLE ZATERDAG

 

“En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.” Lukas 23:56

 

Er wordt gerust op deze zaterdag. Het is stil nu de Here Jezus gestorven is. Rouw en stilte. Waar is de mijn hoop, waar is mijn moed gebleven?

Zo kan het ook in ons leven zijn. Zoveel wanhoop, zoveel verdriet, zoveel teleurstelling, zoveel verkeerde dingen in eigen leven. Redding, verlossing, genezing, het wegggaan van zoveel pijn lijkt onmogelijk.

Je bent ouders met een kind dat zo ziek is, zoveel verzorging nodig heeft. Het is zo zwaar al doe je het graag.

Je bent een kind, een tiener en je wordt gepest. Niet een klein beetje ook. Het leven lijkt een hel. Het komt steeds weer terug.

Je bent een twintiger en het leven ligt voor je. Je verwacht zoveel van het leven en ineens is er een levensbedreigende ziekte in je leven. Het is heel goed mogelijk dat je eraan sterft of na de behandeling heel veel niet meer kunt.

Je bent van middelbare leeftijd en het leven valt je zo zwaar. Er is al zoveel in je leven gebeurd. Je zit vol met wonden, je hebt zoveel krassen op je ziel. Hoe kun je verder?

Je bent ouder en het leven heeft je teleurgesteld. Ook met mensen die dicht om je heen staan, zijn er zoveel problemen.

Je bent mens en om je heen is het zo anders dan wat de HEERE in de Bijbel zegt. Wat moet je nu geloven? Steeds weer hoor je dat je anders moet denken. Zoals je nu denkt en leeft, is niet van deze tijd. Ook dit kan je zoveel verdriet of vertwijfeling brengen.

Je wordt stil of je gilt het uit van angst en zorg. Waar kun je heen, waar heb je toekomst? Het kan zo zwaar zijn. Zo blijft het als je niet verder kijkt dan deze stille zaterdag.

Ook voor jou is er hoop, is er toekomst al benauwt jou het leven nog zo erg. Wie in de nood namelijk in alle stilte tot Christus gaat mag weten en ervaren dat Hij niet stil gebleven is. Het is morgen Pasen. Ook voor jou is er uitzicht als je naar de Man gaat die voor het echte Pasen heeft gezorgd. Dat heeft niets met eieren en uitgebreid eten te maken maar wel met die Ene die het Leven is en die de stilte en de hopeloosheid heeft doorbroken. Hoe zwaar het leven je nu ook valt.

 

TOCH DE WERELDLEIDER VAN DE WERELDLEIDERS

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Pilatus weet heel  goed dat de beschuldiging die de Joden tegen Jezus ingebracht hebben niet op waarheid berust.  Pilatus heeft zijn eigen redenen om de Joden toch hun zin te geven. Ook dat heeft weer alles met zijn eigen positie te maken.  Eigen belang speelt daarbij de hoofdrol. Jezus moet daaronder lijden. Pilatus heeft aan de Joden toegegeven. Toch wil hij de Joden nog een hak zetten. Hij wil de spot met hen drijven door niet op het bordje te laten schrijven: Hij heeft gezegd dat Hij de koning van de Joden te zijn. Nee, hij laat er op schrijven:  De koning van de Joden. Zo vernederde Pilatus ook de Joden zelf.  Kijk eens wat dat Joodse volk voorstelt.  Zelfs hun koning kan niets tegen ons  Romeinen beginnen.

Toch is dat niet het ergste wat hier gebeurt. Het ergste is dat de Here Jezus nog verder vernederd wordt. Hier wordt van Hem gezegd dat Hij de Koning van de Joden was. Niets meer dan een Jodenkoninkje. Een koning van een volk met veel pretentie maar je kunt wel zien een machteloze koning want nu hangt Hij aan een kruis dood te gaan. Je kunt wel zien dat Hij zeker niet de Koning van de wereld is. Hij is zeker niet de Koning van de koningen. Ten diepste spot Pilatus hier met Psalm 72. De psalm waarin de Heilige Geest laat zien dat een nakomeling van David eens als Koning over de hele wereld zal regeren. Luister maar: “In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.. …… Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.” Vs  7,8,17

Pilatus heeft uit de mond van de Here Jezus zelf gehoord dat Hij en niet Pilatus en niet de keizer in Rome de grote Koning is. Dat het Koninkrijk van Jezus uit de hemel, van God zelf komt. Dat Jezus als Koning alle machten van deze wereld overstijgt. Als Pilatus naar Jezus als koning vraagt, zegt de Here Jezus in Joh 18:36: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.”

Zelfs de oneerlijke dood van Christus om onze zonden heeft er niet voor kunnen zorgen dat Christus de Koning van de koningen is. De Wereldleider van de wereldleiders. Dat kan niemand ongedaan maken. Wat een troost en houvast ook vandaag en voor de toekomst.

 

PSALM 11 (VII)

 

Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.” Psalm 11:5

 

As die HERE  onderskei tussen regverdiges en goddeloses,  word in hierdie omstandighede ‘n sekere saak wat by sekere goddeloses op die voorgrond tree in die kollig geplaas. Dawid ondervind  so baie ellende van mense wat nie regtig met die HERE lewe en wat in geweld sy lewe bedreig. Mense wat geweld liefhet, mense wat graag ander mense martel, mense wat sommer ‘n ander doodskiet, mense wat by ‘n inbraak  geweld gebruik. Hulle wat dit vandag graag doen is goddeloses. Die HERE  haat die man of vrou, die seun of dogter wat graag geweld gebruik. Die wat ‘n ander mens gou slaan moet mooi bedink dat die HERE dit haat as dit nie regtig nodig is nie.

Wie geweld liefhet word deur God gehaat, God se toorn rus dan op jou lewe. Die HERE het hulle lief waarvan Jesus in Mat 5 sê: “Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.Salig die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” (vers 5,6-9,10)

Die HERE se gevoelens word deur die manier waarop ons lewe in beweging gebring. Dis nie so dat die goddelose net ongestraf moord, geweld, verkragting, berowing kan uitvoer nie. Al sal die misdadiger op hierdie aarde nooit sy verdiende straf ontvang nie eendag sal  hy nie aan die HERE se straf ontkom nie.

 

DE LEUGEN IN DE KERK

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Ook na Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij niet gekomen is om nu een aardse koning te worden. Velen keren zich dan heel teleurgesteld van Jezus af. Een ding is duidelijk dat het een smerige leugen is dat Jezus een opstandeling zou zijn. De leugen heerst in de kerk. De kerk roept de wereld met een leugen te hulp om de enige rechtvaardige en zondeloze mens aan het kruis te krijgen. Dood te krijgen. De vader van de leugen: de duivel wint het in de kerk. Verschrikkelijk!

Dat moet de Here Jezus hier ondergaan! Dat moet Hij hier lijden! Zonder als een opstandeling dat lijden als oneerlijk van Zich af te schudden! Want oneerlijk was het! Het kon niet oneerlijker tegenover de zondeloze mens Jezus Christus. Laten we dan nu even niet naar de Joden van toen kijken maar naar onszelf. Zijn wij beter dan de Joden van toen? Probeer jij altijd op een eerlijke manier voor elkaar te krijgen wat je zelf wilt? Ga ja dan altijd heel teer en liefdevol met de ander om en doe je er alles aan om die ander recht te doen? Om er van uit te gaan dat hij of zij goede bedoelingen heeft? Hangen we niet aan de grote klok wat we gehoord hebben of denken zonder om echt met de ander gesproken te hebben? Doen we er alles aan om alleen het goede gerucht van een ander te verspreiden? Of verdraaien we soms ook de woorden van een ander, houden bepaalde dingen expres achter of vertellen alleen een element om de ander in een daglicht te stellen waardoor we onze eigen zin of ideeën makkelijker kunnen uitwerken? Dan wint de satan in de kerk! Dan zijn we bezig om te zondigen. Wat hebben we dan de Here Jezus als de drager van onze schuld nodig! Hij moest daar ook lijden, Hij moest aan het kruis ook die beschuldiging op Zich af laten komen voor elke verkeerde omgang van ons met onze naaste. Voor elke keer dat jij je opstandig gedroeg tegenover Gods goede wil. Jij niet het goede voor God en je naaste gezocht hebt maar wat jij op dat moment voor jezelf en volgens je eigen ideeën wilde.

De Here Jezus draagt dat aan het kruis voor wie dit aan God belijdt! Wie gebroken over zijn of haar zonde bij Hem komt en vergeving vraagt. De Here Jezus draagt aan het kruis, ondergaat op het kruis de straf, het oordeel van God dat ik om mijn zonden verdiend heb. Omdat ik die opstandeling ben. Niet Hij. Ik ben die opstandeling tegenover God en Zijn goede wil! De Here Jezus draagt die straf die zo zwaar en intens is om de Heilige Geest voor mij te verdienen. Om Hem zo voor mij te verdienen dat de Geest mij leert om geen opstandeling meer te willen zijn maar kind dat graag naar Vader in de hemel wil luisteren.

 

 

VALSE BESCHULDIGING

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

De Joodse leiders weten heel goed dat Pilatus Jezus niet tot de dood zal veroordelen als hij merkt dat het verschil over godsdienstige zaken gaat. Ze moeten bij Pilatus met een andere beschuldiging komen. Ze moeten met iets komen dat volgens het Romeinse recht de doodstraf waard is.  Dan komen  ze met de beschuldiging dat Jezus de koning van de Joden wil zijn. Dat Hij het volk tot opstand tegen de Romeinen zou opzetten. Je ziet ook in het Marcusevangelie dat dit beschuldiging is waarop Pilatus de Here Jezus ondervraagd. Kijk maar eens in 15:2,9,12:

“En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: U zegt het.….. En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?….. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt?” Let ook op de spot die de soldaten van Pilatus met de Here Jezus drijven: “Gegroet, Koning van de Joden!” vs 18

Het was echt een heel minne, smerige, ja zelfs een duivelse streek om deze beschuldiging tegen de Here Jezus in te brengen. Wat was de kerk van het Oude Testament, wat was het verbondsvolk diep gevallen door zo de leugen te gebruiken tegen de zondeloze Jezus. Wat zijn leugens vreselijke wapens zelfs in de kerk. Als er een was die had laten horen en zien dat Hij geen koning wilde zijn die een opstand tegen de Romeinen zou ontketenen was het de Here Jezus. Hij had steeds weer laten zien dat Hij daarvoor niet was gekomen. Als Zijn tegenstanders er voor willen zorgen dat Hij zich in die richting zal uitspreken, maakt de Here Jezus duidelijk dat het niet zo is!  Dan komen de Joodse leiders met de vraag of het toegestaan is om belasting aan de Romeinse keizer te betalen. Dan neemt Jezus een geldstuk en wijst erop dat daarop het hoofd van de keizer staat. Dan zegt Jezus: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.” Marc 12:17.

Ook als het Joodse volk de Here Jezus tot hun koning wil maken om zo de Romeinen het land uit te krijgen, weigert Jezus dat. Hij heeft op een bepaald moment een geweldige aanhang. Dan lezen we in Joh 6:15: “Omdat ​Jezus​ nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem ​koning​ te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”

De Here Jezus moet de zonde van de leugen, van oneerlijk onze mond gebruiken hier ook dragen. Ook voor ons. Dat brengt ons toch wel vol berouw aan de voet van het kruis?!

 

PSALM 11 (VI)

 

“Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.” Psalm 11:4,5

 

As die HERE met groot aandag kyk na wat elke mens doen, dan toets Hy elkeen persoonlik. Die HERE is nie net ‘n toeskouer nie. Dis nie so dat die HERE die geskiedenis van die wêreld en die lewe van jou en my persoonlik net vanaf die paviljoen bekyk nie. Hy kyk en toets jou lewe en dit van elke ander mens. Die HERE is daarby met sy hele wese betrokke. Dis nie so dat Hy net alles waarneem en daarvan ‘n rapport skryf en dit dan vir altyd in ‘n argief  bêre nie. Dit wat die HERE sien, dit wat Hy dan aan Sy wil toets bring Hom in beweging.

Dit  maak in die eerste plek gevoelens by Hom los. Dit lees ons in vers 5. Die mensekinders wat in vers 4  genoem word, word in vers 5 in twee groepe onderskei. Die regverdiges en die goddeloses. Die vertaling wat ons in ons vertaling van vers 5 het is nie onmoontlik nie maar is nie die mees waarskynlike nie. ‘n Beter vertaling van vers 5 sou wees: “Die HERE toets die regverdige en die goddelose;  Sy siel haat die wat geweld liefhet.”

Die HERE se toetsing loop daarop uit dat  die regverdige, die gelowige wat ondanks sy sondes na die HERE wil luister en altyd weer op Sy pad wil terugkeer en stap as ‘n regverdige gesien word. Hy is in Christus se bloed van sy sondes skoongewas en wil deur die Heilige Gees gelei word. Die toetsing deur die HERE wys ander as goddeloses aan. Mense wat hulle nie deur Hom in hulle lewe laat lei nie. Dis mense wat  sonder God, sonder Christus, sonder Sy sorg, vergifnis en liefde lewe. Wat hulle laat lei deur hulle eie sondige hart en verlangens.

 

 

JEZUS BESCHULDIGD ZO ONEERLIJK!

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Wie is de Here Jezus eigenlijk? Wie is die man die daar tussen twee moordenaars aan het kruis op Golgotha hangt? Het bordje bij het kruis zegt: een gevaarlijke rebel. Een man die de macht in het Joodse land naar zich toe wilde trekken. De man die in Israël de koningsmacht wilde grijpen. Dat is ook de beschuldiging die Zijn eigen broeders bij de Romeinse stadhouder Pilatus tegen Hem hebben ingebracht. 

Je ziet hier de geweldige oneerlijkheid die de Here Jezus treft. De Joodse leiders hebben de Here Jezus helemaal niet tot de dood veroordeeld omdat Hij de macht in het land zou willen grijpen. Dat weten ze ook heel erg goed. Ze zijn bang voor Jezus omdat ze  bang zijn de geestelijke leiding over het volk aan Hem te verliezen. Hij die met gezag de mensen leert wie God is en wat Gods wil is. De reden waarom zij Hem tot de dood veroordeeld hebben is dat Hij zichzelf als de Zoon van God gepresenteerd heeft. Als God die mens geworden is. Die op deze aarde gekomen is als de door God beloofde Verlosser. Ze hebben Hem tot de dood veroordeeld omdat Hij volgens hen God gelasterd heeft. Wat moet dat  Jezus veel pijn gedaan hebben. Niemand leeft zo in liefde met God en niemand is zo innig aan Vader in de hemel verbonden als Hij. Je kunt je het een heel klein beetje voorstellen als je er aan denkt dat iemand jou er van beschuldigt dat jij die persoon haat van wie je het meeste op deze wereld houdt en voor wie je ook echt leeft.

Wat hebben de leiders van de kerk de Here Jezus op het hart getrapt. En dan gaan ze naar Pilatus. Ze willen Jezus dood hebben. Dat is hun doel. Het doel heiligt dan volgens hen de middelen.

Laten we ons goed bedenken het doel nooit de middelen heiligt als die niet goed in Gods ogen zijn!. Dat de HERE het vanuit Zijn hart haat als we oneerlijke dingen zeggen of doen omdat we dan  volgens ons het goede doel bereiken. Zo mag het ook nooit gaan in de kerk. Wat is kerkpolitiek een groot kwaad alle eeuwen door! Dat is de duivel in de kerk ook als je meent voor het goede te staan.  Al zou het echt een goed doel zijn, mogen we nog nooit middelen gebruiken die in Gods ogen niet goed zijn. Zo mogen we in de kerk ook nooit met elkaar omgaan en over elkaar spreken! Ook nooit negatieve dingen over anderen zeggen als we dingen niet zeker weten en niet zelf met de ander gesproken hebben.

 

PSALM 11 (V)

 

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.” Psalm 11:3,4

 

Hoe ernstig is die situasie. “Die fondamente word omgegooi, wat kan die regverdige doen?”  As die situasie so is, moet ‘n mens amper wel moedeloos word en sy koffers pak en op die vliegtuig stap. Wat kan ek as God se kind wat regverdigheid soek, wat kan ons as kerk in so ‘n gewelddadige en korrupte samelewing doen? Wat kan ons as gelowiges, as kerk doen in ’n samelewing waarin die afval van die HERE al groter word? Waar jy al meer van diskriminasie beskuldig word as jy volgens God se Woord bly leef, dink en praat?  Het ‘n mens, het God se volk dan nog ‘n houvas? As die vrae en die geweldige onsekerheid ‘n mens so bestorm, wys die Heilige Gees deur  Dawid ons die pad waarop ondanks ellende verder kan.

Ondanks al die onreg wat rondom ons gebeur, ondanks die uitsiglose situasie rondom Dawid  wys  Dawid deur die krag van die geloof op die HERE se paleis, op Sy troon.

Hoe die fondamente van die samelewing ook al omvergegooi word, kan niks   verhinder dat ons omhoog kyk nie. Dat jou en my oog op die hemel gerig is waar die HERE woon en troon. Die hemel is sy paleis. Dis die heilige paleis. Dis die paleis wat bo enige paleis uitstyg. Die groot wonder van hierdie Koning is dat Hy met Sy eie oë verder as Sy eie paleis kan kyk. Sy uitsig is nie tot die hemel beperk nie. Sy oë sien alles wat in die skepping gebeur. Die HERE is dit ook wat vol aandag  by Sy skepping, by die mense wat Hy geskep het betrokke is. As in vers 4 selfs die HERE se ooglede genoem word, wys dit daarop dat Hy met besondere aandag by die mense, by elke mens betrokke is.  ‘n Mens knyp sy ooglede ‘n bietjie toe as hy met groot aandag na iets kyk. As jy fokus. Gelukkig kan ons ook in hierdie omstandighede op die HERE bou en op Sy regering vanuit die hemel. Vanuit Sy paleis.

 

JEZUS  AAN HET KRUIS

 

“En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.” Markus 15:25,26

 

Mensen kunnen je te schande zetten. Het kan gebeuren dat mensen tegenover anderen dingen van jou zeggen die bij die anderen wantrouwen of zelfs afkeer van jou veroorzaken. Iemand kan van jou dingen vertellen en je beschuldigen terwijl het niet waar is. Als dat gebeurt word je aan de schandpaal geslagen. Het ergste is dat  nog als je  niet kunt reageren. Dan moet een mens lijden. Wat kan dat zeer doen. Wat kan dat je leven bitter maken en verlammen. Onrecht lijden is een van de moeilijkste dingen voor een mens.

De Here Jezus hangt nu aan zo’n schandpaal. Hij is na gemarteld en bespot te zijn aan het kruis gehangen. Er zijn van Hem slechte dingen gezegd terwijl die helemaal niet waar waren. Dan wordt het hangen aan het kruis ook nog het openlijk hangen aan een schandpaal. Want wat was de gewoonte en  wat gebeurt hier? Er komt een bordje bij het kruis waarop staat waarom deze man de kruisdood moet sterven. Soms moesten de veroordeelden dat bordje om hun nek dragen en soms werd zo’n bordje op het kruis zelf of vlak erbij opgehangen. Iedereen kan nu lezen waarom Jezus officieel deze vreselijke straf gekregen heeft. Hier hangt Jezus de rebel. Hier hangt Hij die de koning van de Joden wordt genoemd. Hij die volgens de beschuldiging een heel gevaarlijke man was. Een gevaar voor de samenleving. De Here Jezus wordt hier vals beschuldigd en wordt hier ook als een minderwaardig mens behandeld. Dit terwijl er niemand zo trouw en rechtvaardig is als Hij. Dit terwijl Hij de Zoon van God is. Hij is de Koning van de wereld. Wat wordt de Here Jezus met deze beschuldiging een pijn gedaan!

Wij zijn de Here Jezus niet. Wij zijn niet zondeloos. Hij hing er voor zondaren zoals jij en ik. Hij heeft gezegd dat als we Hem door Gods genade volgens wij niet boven Hem zullen staan. Ook wij zullen onrecht moeten dragen juist als gelovigen. Christus heeft zo geleden voor wie gelooft dat onrecht lijden kan omdat er uitzicht is door Zijn offer.

 

PSALM 11 (IV)

 

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?” Psalm 11:3

 

Dawid sê in hierdie omstandighede vir sy vriende: Hoe kon julle my die raad gee om te vlug! Hoe goed jy hierdie raad van die vriende kan indink, nogtans was hierdie raad nie goed nie. Hierdie raad het nie van die geloof en van die HERE se roeping uitgegaan nie. Dawid is die koning wat die HERE aangewys het. Hy is die koning oor God se volk. Hy mag sy pos nie verlaat nie, hy moet aan sy roeping voldoen.Die Here Jesus wat baie meer as Sy voorvader Dawid is, is nog dieper deur onreg, geweld, misdaad en ontrou getref. Hy het dit tot in die diepste diepte van die hel gevoel. Hy het die duiwelse geweld nog baie meer as Dawid en ons moet ervaar. Hy het dit ook nog baie meer gevoel omdat hy in alles regverdig was en met alles wat in Hom is die verkeerde, die ontrou, die geweld haat. Hoe het Hy hieronder gely om ons van ons liefde vir die verkeerde, vir misdade en geweld te verlos. Om ons van ons skuld, ons medepligtigheid ook aan al die onreg op aarde te verlos. Hy het daarvoor die straf vir ons gedra as ons tot Hom vlug. Hoe die geweld en misdade die Here Jesus ook geteister het, nogtans het Hy nie gevlug nie. Hy het die taak bly doen waartoe God Hom geroep het. Tot die bittere end. Hoe groot was ook vir Hom die versoeking toe sy vriende vir Hom gesê het dat Hy Sy lyding moes ontvlug. As die Here Jesus na Petrus se belydenis dat Hy die Christus die Seun van die lewende God is, vertel dat Hy na Jerusalem moet gaan om daar te ly en gedood te word lees ons in Matt 16: 22: “Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!”Hierdie woorde van Petrus is vir die Here Jesus ‘n groot versoeking. Dis ‘n versoeking om die lyding te ontvlug en Hom aan Sy taak en roeping as die Verlosser te onttrek. Juis daarom is Christus se reaksie so skerp. Sy antwoord vir Petrus is: “Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense.”Ons is nie Dawid en verseker nie die Here Jesus nie. Nogtans het dit wat ons van Dawid en die Here Jesus gehoor het vir ons vandag groot betekenis. Ook vir ons geld dat ons in die eerste plek aan God se roeping gebind is. Nie aan dit wat vir ons lekker is nie.

 

WIE NIET MET CHRISTUS IS, IS TEGEN HEM

 

“Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Lukas 9:49,50

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.” Lukas 11:23

 

We lezen in Lukas 9: “wie niet tegen ons is, die is voor ons.” In Lukas 11 horen we de Here Jezus zeggen: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.”

Is dit nu een tegenstelling? Nee! Het het laat juist zien wat de weg is die we hebben te gaan als het om de kerk gaat, als het om ons eigen leven gaat.

Bij de kerk en bij het besluit waar je moet zijn om deel van Christus’ kerk te zijn gaat het niet om ons. Het gaat er niet om dat mensen met ons mee moeten gaan. Het gaat er niet om dat mensen daar zijn waar wij zijn. De kerk is op geen enkele manier een menselijk zaakje. De vorige keer vroeg ik me al af of ik op deze manier de kerk relativeer. Dat doe ik zo niet maar maak juist duidelijk dat de kerk veel meer is dan een menselijke club of vereniging. Het gaat om Christus die ik en wij samen hebben te volgen. Daarom zegt de Here Jezus ook dat waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn Hij in hun midden is. Bij elkaar zijn in Zijn naam van Jezus betekent niet dat daar  waar de naam Jezus genoemd wordt het goed is. Dat we dan zelf kunnen denken en leren wat we willen. Het betekent wel dat zij die bij elkaar komen dan Christus boven alles in hun leven stellen en Hem op Zijn Woord in alles willen volgen. Zijn Woord eerbiedigen ook als dat jou voor je gevoel en in de samenleving van vandaag slecht uitkomt.

Christus is de Heer van de kerk. Hij is de Zoon van God die Zijn kerk bij elkaar brengt niet volgens onze gedachten maar op Zijn manier. Wij zijn geen God en kunnen zijn werk niet overzien. Als wij een kerk ontmoeten die volgens het Woord van Christus leeft en de belijdenis van de kerk die met het Woord overeenstemt eerbiedigt, is het Christus die vergadert. Dan hebben we dat te erkennen. Het gaat erom dat we met Christus zijn! Dat is en blijft beslissend. Voor elke gemeente, voor mijzelf. Als ik niet meer met Christus ben door dat we onze  eigen gedachten tegen het Woord vasthouden dan zijn we geen kerk meer. Waar Hij verzamelt daar is Hij. Dan zoeken we elkaar om samen met Hem te zijn! Dan zijn we zo blij met anderen die nu niet bij ons zijn maar die wel Christus volgen op Zijn Woord. Dan is elkaar ontmoeten en elkaar willen helpen het verlangen van ons hart. Dan is wat er vroeger gebeurd is niet meer beslissend. Dan kijken we vooruit en niet meer achteruit.

 

PSALM 11 (III)

 

“As  die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?” Psalm 11:3

 

Die erns van die situasie en die uitsigloosheid van hierdie omstandighede vat Dawid in vers 3 so saam: “As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?”

Die situasie is so dat Dawid nêrens meer veiligheid en sekerheid kan ervaar nie. Selfs die fondamente waarop ‘n gewone lewe gebou is, het in daardie tyd verdwyn. Reg en geregtigheid, waarheid,  eerlikheid, trou en veiligheid het uit die samelewing verdwyn. Die onpartige oordeel en beoordeling het vir ‘n partydige en oneerlike oordeel gewyk. Sien ook Psalm 82 en die meditaties daaroor.

Hoe kan ‘n mens, hoe kan iemand wat as God se kind vrede en reg soek nog in so ‘n samelewing lewe? Dan is dit tog logies dat jou vriende vir jou sê: Gaan na ‘n ander plek waar dit beter en veiliger vir jou is. Dis tog geen lewe daar waar die fondamente van die samelewing so aangetas en omgeskop word nie? Moet ons dit ook nie van ons omstandighede in ons land en lewe sê nie? Kan ons hier nog lewe? Het die misdaad en onveiligheid nie te groot geword nie? Moet ons vir mekaar nie sê dat ons beter na ander oorde op hierdie aarde moet trek nie? Plekke waar dit so baie veiliger is nie. Plekke waar ons en ons kinders nies o dikwels en so met krag deur dwaalleer en die gees van die tyd bedreig word nie. Waar die owerheid ons wil dwing om sekere standpunte te laat vaar en ons kinders anders op te voed in die huis en in die skool as wat ons ion God se Woord leer.

Die Heilige Gees wys ons in Psalm 11 God se pad in hierdie omstandighede. Dawid het geleer dat nie die omstandighede die beslissende rol hierin mag speel nie. Die beslissende moet ook in daardie omstandighede wees of die HERE ons nog ‘n taak en roeping gee. Calvyn skryf by hierdie Psalm o.a.: “Die HERE leer ons hier dat ons steeds op ons plek moet bly,  al beweeg die wêreld. Dit is ons roeping want anders sal ons uit God se beloftes uitval of God se beloftes sal ons ontval. Al word ons op en neer gewerp nogtans moet ons op die geloof van ons roeping bly vashou en daarop bly steun.”

 

WIE NIET TEGEN ONS IS, IS VOOR ONS

 

“Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want  wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Lukas 9:49,50

 

Je leest je Bijbel. Je doet dat op bepaalde momenten op de dag van Genesis 1 tot Openbaring 22. Steeds een stukje verder. Dan kan het zijn dat iets wat je al veel vaker gelezen hebt ineens voor je oplicht. De rillingen gaan over je lichaam. Moet je eens kijken wat hier staat! Zo ging het met me toen ik een paar dagen geleden de verzen die je hierboven leest, las.

Je denkt over deze woorden van de Here Jezus na. Het zijn Zijn woorden en dat betekent dat ik me door Hem laat leren! Je denkt er over na en vraagt je af wat dit voor ons in onze tijd betekent. Dan leer ik hier heel duidelijk dat ik niet in de kerk geloof. Ik geloof volgens het Woord in de Drie-enige God. In de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De kerk is het werk van God maar is niet God zelf!

Dan leer ik dat het in de kerk niet om ons en om onze kerk gaat. Verschrikkelijk als de kerk de kerk van ons wordt. Dan wordt het een menselijke club. Waar ik ook wil blijven als het Woord niet meer echt gevolgd wordt. Of dan  beginnen mensen te denken dat het eigenlijk niet anders kan dat mensen tot Christus moeten komen via onze kerk. Dan wordt onze kerk zo belangrijk. Dan letten we op onszelf in plaats van op Christus. Johannes en Petrus brengen naar voren dat er mensen zijn die niet bij hen zijn en toch dingen in Jezus naam doen. Dat kan toch niet goed en echt zijn? Daar moet de Here Jezus toch wat aan doen! Hij doet dat niet want Johannes en Petrus zitten er helemaal naast. Ze denken veel te menselijk en daarom te bekrompen. De Here Jezus laat zien dat Hij ook werk doet buiten de voor ons bekende omgeving.

Je moet niet in wantrouwend tegenover die anderen staan en niet vertrouwend alleen op eigen kerk de wereld inkijken. Wanneer andere mensen in Christus naam bij elkaar komen en er klinkt het echte evangelie dan horen die bij Christus. Dan mag er geen soort concurrentiestrijd zijn. Wel om elkaar met diep verlangen te zoeken.

Relativeer ik nu de kerk? Nee, want een kerk zonder een leven uit en volgens Gods onfeilbare Woord is geen kerk. Daar vergadert Christus niet. Wat moet ik blij zijn als ook anderen door Christus bij elkaar gebracht worden rondom Zijn Woord. Geleid door Zijn Geest. Daarover volgende keer meer. Want Gods werk is altijd meer dan ik kan overzien!

 

PSALM 11 (II)

 

“Vïr die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël! Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart ” Psalm 11:1,2

 

Ons sal hier by berg nie aan een berg moet dink nie. Dit gaan hier om die gebergte. As die gevaar dreig is die berge dikwels ‘n goeie skuilplek. Dawid het vroeër al baie kere sy toevlug in die berge gesoek. Hy het hom in spelonke en rotsklowe vir Saul weggesteek. Dawid ken die pad in die berge. Daarom praat sy vriende ook van julle berge.

Dawid word deur sy vriende met ‘n voël vergelyk. ‘n Mens kan in die Ou Vertaling sien dat die woord soos ‘n toevoeging van die vertalers is. Dis beter om dit weg te laat. Dan sien ons duideliker dat Dawid se vriende hom ‘n voël noem. Sy vriende gebruik ook vir die woord vlug ‘n opvallende woord. Hierdie woord beteken in die verbinding met ‘n voël dat die voël fladder. Die voël  is in groot gevaar en weet eintlik nie waar hy heen moet gaan nie. Die mense staan klaar om hierdie fladderende voël te skiet. Dit pas ook heeltemal by wat ons in vers 2 lees: “Want kyk die goddelose span die boog”.

Dawid se vyande dring al hoe meer op. Alles is daarvoor klaar en daarop gerig om hom te uit die weg te ruim. Dawid se vyande het alle voorbereidings getref om hulle slag te slaan. Die vyand het die pyl al op die snaar gelê en staan klaar om te skiet en hulle is bereid om daarby alle middele te gebruik.  Ook bedrog en allerhande duistere praktyke. Hulle staan klaar om die opregtes van hart in die donker bedrieglik te oorval. Laat ons bedink dat dit ook met die groot nakomeling van Dawid die Here Jesus gebeur het. Die Joodse leiers in daardie tyd het alles gedoen en beplan om Hom dood te maak. Die spesiale met die Here Jesus is dat Hy nie gevlug het nie. Hy het Hom laat gevangegeneem. Om juis aan die kruis te sterf. Die vyande dink dat hulle gewen het. Nogtans het Christus gewen deur ons sondes te dra en die pad na die lewe vir elkeen wat glo te open.

 

PSALM 11 (I)

 

“Vïr die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël! Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart ” Psalm 11:1,2

 

Dawid se lewe is in gevaar. Sy lewe word van alle kante bedreig. Ons Psalm vertel ons nie wat die omstandighede presies was nie. Ons kan aan verskillende gebeurtenisse in Dawid se lewe dink. Ons kan daaraan dink dat hy steeds weer vir koning Saul moet vlug. Ons kan ook dink aan sy seun Absalom se opstand dink. Dit is moontlikhede maar een ding maak dit moeilik om dit as die mees waarskynlike historiese agtergrond te sien. Dit is dat Dawid in daardie omstandighede gevlug het en ons juis in ons Psalm lees dat hy nie wil vlug nie. Dit sou moontlik wees dat die historiese agtergrond van dit wat Dawid in ons Psalm sê die opstand van Seba teen hom is. Hierdie opstand is onder ons nie baie bekend nie, nogtans was dit ‘n baie gevaarlike aanslag op Dawid se koningskap. Ons lees van hierdie opstand in 2 Sam 20. Dis net na Absalom se opstand en Dawid het weer na Jerusalem teruggekeer. Dit was veral die stam van Juda wat Dawid na Jerusalem teruggebring het. Die 10 stamme is dan baie kwaad want hulle oortuiging is dat hulle nog meer reg op Dawid het as Juda want hulle is 10 stamme. As hierdie onenigheid en ontevredenheid bestaan, maak ‘n sekere Seba hiervan gebruik en onder sy leiding staan die 10 stamme teen Dawid op. Die situasie word dan so ernstig dat Dawid in 2 Sam 20:6 sê: “Nou sal Seba, die seun van Bigri, ons meer kwaad doen as Absalom”.Sonder nou met sekerheid die historiese agtergrond van hierdie psalm te kan vasstel is dit duidelik dat Dawid se lewe en sy koningskap ernstig bedreig word. Dit is die mense wat by hom is wat vir hom sê dat hy en sy familie beter kan vlug. Hulle raad vir Dawid is: “Vlug na julle berg soos ‘n voël.” Is dit 'n goeie raad? Daaroor die volgende keer.

 

VERKIEZINGEN 2023 

 

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

 

Van meerdere kanten is mij gevraagd om hier iets te schrijven over de verkiezingen in ons land waarbij de BBB een geweldige overwinning heeft behaald. Ik ga nu niet op allerlei politieke kwesties in. Ik wil wel iets schrijven over het hele politieke klimaat en wat voor mij bij deze verkiezingen heel duidelijk naar voren is gekomen.

Daarbij denk ik dan ook vooral aan wat de Here Jezus in Johannes 14 zegt: “Ik ben het leven”. Het valt me op dat het als je door de dingen heen kijkt vooral om het geld gaat. Over de eigen portemonnee en om de eigen financiële toekomst. Is er toekomst voor mensen? Daarbij komt dan dat de samenleving in groepen verdeeld wordt en er weinig tot geen aandacht is voor anderen. Er niet naar anderen met mededogen, met een hart vol meegevoel gekeken wordt. Er is weinig tot geen aandacht voor het willen opgeven van een stukje eigen welvaart om anderen weer toekomst te geven. Er wordt vooral de wacht betrokken bij het zelf veel willen hebben. Zelfs in een van de rijkste landen van de wereld. Dan is het ook schokkend dat verwacht wordt dat volgend jaar 1 miljoen mensen in ons land onder de armoedegrens zullen leven. Er wordt dan een beroep gedaan op allerlei regels die er zijn waardoor er niet snel gehandeld kan worden.

Mensen kunnen niet snel steun krijgen, mensen die door de overheid onrecht zijn aangedaan, kunnen niet snel vergoed worden. Want dan zou misschien 10% wel eens onterecht iets kunnen krijgen. Daar moet de rest dan onder lijden. Regels worden dan meer dan mensen met liefde geven wat ze nodig hebben. Onrecht blijft bestaan omdat het onze portemonnee raakt.

Dit soort denken raak je kwijt als Christus je Leven is. Als Hij je leven bepaalt. Dan weet je zo goed dat jij dat leven, die verlossing uit de dood niet verdiend hebt. Toch geeft de HEERE het je zo graag. Gods open hart leert je dan met een open en rechtvaardig hart naar de naaste uit te reiken. Ook in de politiek. Christus is ook het leven en de weg en de waarheid voor het politieke handelen. Leven daaruit hebben we nodig. Dan komt er eerlijkheid en er echt  voor anderen willen zijn in de politiek. Dan is de overheid er om eerlijke, hardwerkende en ook  zwakke mensen in de samenleving te beschermen. Dat willen we dan samendoen.  Dan staat partijbelang nooit voorop. Ook niet als verkiezingen dichtbij komen.  

 

LAAT GOD SE WOORD OOPGAAN

 

“Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.” Psalm 119:130

 

Ons is mense. Die HERE is God. Ons kennis is beperk. God se kennis omvat alles!  Sy kennis is meer as alles wat Hy self as die Skepper in die skepping gelê het. Sy kennis omvat alles want Hy weet en ken alles wat op aarde gebeur. Hy is dit ook wat alles tot in die kleinste detail gemaak het. Met Sy eie stem volgens Sy plan.  Niks bestaan wat Hy nie weet nie. Hy ken ook die toekoms. As die HERE praat, as die HERE Sy woorde laat opskryf in die Bybel is dit woorde, is dit wysheid, is dit verstand wat soveel meer is as ons kennis.

Ek moet nog iets daarby sê. Ons is mense wat na die sondeval leef. Ons verstand het nog meer beperk geraak en het selfs al meer begin vervorm omdat ons teen God het opgestaan. Ons gebruik ons kennis na die sondeval ook dikwels teen die HERE se wysheid en wil in. Ons het onverstandig geword. Sien Romeine 1.

Hierdie dinge wys ons hoe belangrik God se woorde vir ons is. Die Bybel is God se Woord. Dit is die Woord wat Christus ook aangewys het as Sy Woord en wat die Gees deur mense het laat hoor en laat opskryf. Dit is so belangrik dat ons God se woorde tot ons laat spreek! Nie deur dit eers volgens ons gedagtes so te vorm dat dit vir ons aanvaarbaar word nie. Dan vervorm ons God se woorde tot woorde van mense. Dan tas ons God se grootheid en heerlikheid aan. Dan is ons so dom en is ons op ’n duiwelse manier besig. Wil ons verstandig word moet ons God se Woord laat oopgaan en bid ons dat die Gees ons gee om leerling van God se Woord te word en te bly. Dan kry die onkundiges insig, dan raak die eenvoudiges verstandig. Dan straal die ware lig in die wêreld omdat ons God se woorde laat oplig in ons lewens.  

 

DIE HERE VRA VERANTWOORDING

 

“Sta op, o God, oordeel de aarde,  want Ú bezit alle volken.” Psalm 82:8

 

God roept de machtigen, belangrijken, invloedrijken ter verantwoording. Hij laat zien dat ze onrechtvaardig oordelen. Zij zoeken zichzelf door juist in hun beleid en beoordelingen mensen die los van Hem leven te bevoordelen. Een leven zonder de diepe eerbied en liefde voor Christus wordt door deze mensen gestimuleerd. Om hier op aarde een makkelijker leven te hebben of om bepaalde belangen van een groep waar je thuis voelt te bevorderen. Geen onpartijdige oordelen vanuit het Woord van de HEERE allen. Sympathieën voor bepaalde personen beïnvloeden het oordeel dat gegeven wordt. Dat oordeel is niet meer alleen gebaseerd op Gods eigen Woord en de liefde voor Gor en de naaste. De teren omgang met de HEERE en met elkaar is niet meer leidend.

De HEERE roept ter verantwoording. Nu roept de dichter Asaf de HEERE op om op staan. Om op de hele wereld omdat alles van Hem is het recht te herstellen.

De HEERE zal opstaan. Christus zal eens op een dag voor altijd het recht herstellen. Dat gebeurt als Hij terugkomt op de wolken. Dat zal voor altijd ieder die zijn oordeel laat beïnvloeden door geld, door sympathie voor bepaalde mensen van de aarde verdwenen zijn. Hoe belangrijk en recht in de leer ze in ogen van mensen ook waren. Gods oordeel is eerlijk en onpartijdig. Christus komt en dan zal op de hele aarde gebeuren wat we in Openbaring 22 lezen: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” Vs 14,15

God zal door Christus opstaan over de hele wereld. Die roep om op te staan mag de vurige wens ook in ons gebed zijn: “Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” Openbaring 22:20

 

DIE EREKONING! (II)

 

"Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare — Hy is die Erekoning!" Psalm 24:8-10

 

Dis die HERE wat met Sy hemelse leërmag, wat onder leiding van Migael staan, teen die duiwel en sy leër stry. (Dan 10,12) Dis die HERE wat met die hemelse leërmag die duiwel en sy leër oorwin wanneer hulle die hemel binnekom en Christus wat die hemel binnegekom het van Sy troon wil stoot. Kyk Openb 12.
Steeds weer bewys die HERE dat Hy die Held, die Almagtige is. Daarom kan Jesaja vir God se volk in hoofstuk 42 sê:
“Die HERE sal uittrek soos 'n held; Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman; Hy sal die strydkreet aanhef, ja, uitskree, teen sy vyande Hom as held openbaar." (vers 13)
Die HERE wat geweldig in die stryd is, is die HERE van die leërskare. Hy bewys Sy eer, Sy gewig ook deur Sy leër. By die leërskare van die HERE moet ons aan verskillende groepe ding. Dit is die engele, die hemelse leër. (Kyk
o.a: Psalm 103:21; Jos 5:14) Dit is Christus se kerk wat as God se volk Sy leër op aarde is. (Kyk o.a: Ef 6:10 e.v.) Ons moet hierby ook dink die son, maan en sterre. (sien o.a: Rigt 5:20; Jes 40:26) In Sy geweldige groot leër wys die HERE sy grootheid waaraan niks en niemand hom kan gelykstel nie.
Die HERE is die Erekoning. Ons mag en moet vandag sê: Christus is die Erekoning. Hy het as die Koning van alle konings op die Hemelvaartsdag die hemelse paleis binnegegaan. Die ark moes in Jerusalem gebring word om daar in die heiligdom die ereplek te kry. Christus het gekom. Die Seun van God het op aarde geloop, gewerk. Die mense kon Hom sien. Hy het bewys dat Hy die Erekoning is. Hy het dit o.a. bewys deurdat Hy die dood en die duiwel die beslissende neerlaag toegebring het. Hy het die hemelse heiligdom binne gegaan. Ons lees dit in Hebr 9 so: "Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring." (vers 11,12)

 

PSALM 82 (IV)

 

“Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.” Vs 6,7

 

De HEERE heeft bepaalde mensen hoge posities gegeven. In kerk en samenleving. Ze hebben zelfs de erenaam goden gekregen. De HEERE is de Allerhoogste. Hij is de enig levende God. De anderen zijn machten en mensen die veel invloed kunnen uitoefenen. Ze hebben van God een bepaald gezag gekregen. Daarmee tegenover de HEERE als de unieke God ook een grote verantwoordelijkheid.

Mensen met gezag in kerk en samenleving moeten eens verantwoording aan de HEERE hebben af te leggen. Dan vallen ze onder Zijn oordeel terwijl deze mensen veel anderen leiding hebben gegeven en beoordeeld. Daarvan zullen we ons heel goed bewust moeten zijn als de HEERE ons dit soort verantwoordelijkheid roept. Wat is het dan belangrijk om juist met het gezag dat je gekregen hebt dienstbaar te zijn tot opbouw van het Koninkrijk van Christus. Niet op eigen strepen staan, niet de belangen van jezelf of een bepaalde groep zoeken. Dienstbaar zijn aan Christus volgens Zijn Woord

De heilige Geest maakt hier ook duidelijk als we dat niet doen. Dan kun je nog zo’n belangrijke positie in kerk en samenleving gekregen hebben. Als je voor jezelf gaat of voor een bepaalde groep en daar je beleid en je beoordelingen op grond zul je sterven als een mens lezen we hier.

Hoeveel mensen je ook geerd hebben en hoe belangrijk jij in hun ogen ook was toch zul je sterven. Als een mens na de zondeval. Dan zul je sterven als iemand die tegen de wil van God in je roeping hebt uitgevoerd. Dan kom je na je sterven onder Gods oordeel en dan kom je in de eeuwige dood terecht. Hoe mensen misschien ook tegen je opgekeken hebben.

Wie in alle eenvoud in liefde voor Christus en de naaste geleefd heeft en ook als hij of zijn belangrijk in Gods ogen was de ander gediend heeft in liefde en vrede mag weten dat je eens samen met Christus als koning zal regeren. Ook als mensen je eigenlijk niet zagen zitten en vonden dat je teveel vanuit Gods liefde de echte vrede zocht. Wanneer mensen vonden dat je niet genoeg hebt opgebouwd omdat je niet verder wilde gaan in je werk en je beoordelingen dan wat de HEERE in Zijn Woord zegt, mag je weten dat je eens samen met Christus als koning zal heersen. Zie o.a.  2 Tim 2;12; Openbaring 5:10; 20:4-6; 22:5.

Tegenover eigen eer en invloed te zoeken staat wat Christus ons zegt in Markus 10:42-45: “Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet  dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”

 

 

DIE EREKONING!

 

"Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare — Hy is die Erekoning!" Psalm 24:8-10

 

Die poorte moet ruim gemaak word omdat 'n baie besondere persoon kom. Hy word die Erekoning genoem. Hy is die Koning wat die grootste heerlikheid uitstraal. Hy is die Koning wat soveel gewig, soveel eer het dat niemand daarmee vergelyk kan word nie. Hy is die Koning wat so heerlik en magtig is dat Hy alle eer en lof verdien. Dit word beklemtoon as twee keer die vraag gevra word: "Wie is tog die Erekoning?"Die heerlike antwoord is dat dit die HERE is. Hy is nie net die koning wat op 'n troon sit nie. Die koning wat net sekere simboliese handelinge verrig nie. Hy is nie soos baie konings in Europa ‘n koning wat beperkte mag het nie.Hy wys Sy mag in alles wat Hy doen. Die HERE het Sy gewig o.a. daarin bewys dat Hy vir Sy volk en teen hulle vyande gestry het. Die HERE is die groot Held in die stryd. Hy het die volk uit Egipte bevry. Hy het hulle oor droë grond deur die Skelfsee laat trek. Hy het die Faroa en sy soldate in dieselfde Skelfsee laat verdrink. So het Hy toe die Egiptenaars by Israel weggehou deur dit donker tussen Israel en Farao te laat wees. Die HERE het daarvoor gesorg dat die son nie op die gewone tyd ondergegaan het om Israel onder Josua se leiding by Gibeon ‘n baie groot oorwinning te gee. Kyk Jos 10. Dit was die HERE wat as 'n Held gestry het toe Dawid teenoor die reus Goliat gestaan het. Kyk 1 Sam 17. Dit was die HERE wat daarvoor gesorg het dat die een klein klippie wat van Dawid se slingervel gekom het Goliat dodelik geraak het. Dit is die HERE wat met Sy hemelse leërmag, met Sy engele, vir Sy volk stry. As die profeet Elisa in Dotan is, is dit die engele wat die stad beskerm en daarvoor sorg dat die Arameërs in Israel se hande val. Kyk 2 Kon 6.Hoe dit in die wëreld ook onrustig is die HERE is die Erekoning!

 

ENIGE HINDERNIS MOET VERDWYN

 

"Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!." Psalm 24:7
 
Elke hindernis moet vir die ark, vir die HERE weggeneem word. So was dit toe die ark deur die poorte van Jerusalem moes gaan. So was dit toe die Seun van God Jesus Christus gekom het. Maleagi profeteer in verband daarmee: "Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leêrskare." 3:1
Hy profeteer dat Johannes die Doper sal kom om die mense op te roep dat hulle hul lewe moet regruk. Hulle moet bekeer sodat hulle die Verlosser, Jesus Christus, wat kom, kan ontvang. Sodat hulle in hulle lewe, in hulle manier van lewe op die manier ruim baan vir Christus maak en hulle Hom sonder angs kan ontvang. Die Here Jesus het gekom. Hy het Sy werk van redding en verlossing gedoen. Hy het na die hemel gegaan en Sy Gees uitgestort. Eendag sal Hy terugkom. Vir ons is dit nou belangrik dat ons die Here die eer gee wat Hom toekom. Dit is ons roeping in ons persoonlike lewe, in die lewe as gemeente en in ander lewensverbande. Dit is ons roeping om alle hindernisse weg te neem waardeur ons die HERE nie regtig kan ontmoet en ontvang nie. Dat ons in ons lewe so deur die eer vir die HERE gedryf word dat ons alles doen om die HERE se eer as die Koning te bevorder.

 

PSALM 82 (III)

 

“Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.” Psalm 82:5

 

Mensen leven voor zichzelf. Ze leven voor een in hun ogen goed leven op de aarde. Zo kan het ook zijn met belangrijke en invloedrijke mensen in samenleving en kerk. Dit soort mensen is erg gevoelig voor geld en eer.

Wanneer deze mensen moeten oordelen en leidinggeven zijn ze gevoelig voor geld. Dan krijgen mensen geld of andere dingen toegeschoven om een oordeel te vellen of leiding te geven in de richting van de gever. Dan wordt een partijdig oordeel uitgesproken. We lezen daarover o.a. in Exodus 23: “U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt zienden blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen.”vs 8

Deze mensen kunnen ook heel gevoelig zijn voor eer. We zien dat bij de Joodse leiders in de tijd van de Here Jezus. De Here Jezus zegt tegen hen o.a. dit: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?” Johannes 5 43,44

Je ziet hier ook dat we in de kerk hiervoor gevoelig kunnen zijn. Dat gebeurt vooral als we tot in de kerk in partijen denken. Dat we graag bij dat deel van de gemeente willen horen en heel gevoelig zijn voor de goedkeuring van dat deel van de gemeente. Wat werkt dan verwoestend want dan is het niet meer Christus en Zijn Woord wat ons spreken en handelen bepaalt. Wij moeten altijd weer leren om alleen op de HEERE en Zijn Woord gericht te zijn. Niet op eigen smaak of gewoonten. We horen dat o.a. wanneer de Here Jezus in Johannes 7 zegt: “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.”

Wanneer we niet meer onpartijdig oordelen en leidinggeven worden de fundamenten omgedraaid. Dan is in werkelijkheid niet meer God en Zijn Woord bepalend. Dan zie je het verkeerde al meer  de overhand krijgen. Dan gaan we voor onszelf leven in plaats dienstbaar te zijn aan Christus en Zijn Koninkrijk.

 

POORTE HEF JULLE HOOFDE OP!

 

"Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat."  Psalm 24:7

 

Die HERE staan voor die poorte van Jerusalem. Hierdie poorte word ewige deure genoem. Die woord ewig het hier die betekenis van baie oud, eeue-oue deure. Dit is 'n duidelike aanwysing dat dit hier om Jerusalem gaan. Jerusalem was nog nie lank vantevore deur Dawid op die Jebusiete verower nie. Jerusalem was al 'n baie ou stad. 'n Stad met 'n lank geskiedenis. Dit kan ons in die Bybel self al lees. Wanneer Abraham Melgisedek ontmoet, lees ons o.a. dat Melgisedek
koning van Salem is. Kyk Genesis 14. Salem is 'n ander naam vir Jerusalem. (Kyk Psalm 76:3) Al in Abraham se tyd was Jerusalem 'n belangrike stad. Die poorte van Jerusalem is baie oud.
Wat beteken dit nou dat die poorte, die ewige deure hulle hoofde moet ophef? Die Nuwe Vertaling praat nie van ophef nie maar van verbly. Dit is regtig 'n verkeerde vertaling. Die woord wat hier gebruik is, kan nie verbly beteken nie. Dis nie so dat ons die ophef net aan 'n geestelike, figuurlike betekenis moet dink nie. Juis deur die opgrawings in Israel het dit duidelik geword dat ons eers aan iets moet dink wat regtig met die poorte moes gebeur. Want wat het met 'n stad gebeur wat al eeue bestaan het?
Wanneer 'n stad gebou word en die muur en die poort klaargebou is, is die poort hoog genoeg om belangrike gaste, om 'n koning wat op 'n esel ry sonder enige verhindering deur die poort te laat gaan. Wat gebeur met 'n stad wat
tussen mure lê? Wanneer dit reën spoel grond uit en bly langsaan die muur by die poorte lê. Dit gaan al hoe meer gebeur omdat wanneer 'n huis afgebreek word op die reste van die ou gebou weer gebou word. Dit beteken dat grondvlak
binne die muur al hoe hoër word. Die gevolg is dat ook die pad onder die poorte hoër word en so die ruimte tussen die boog van die poort en die pad kleiner word. Dit word dan al hoe moeiliker om sonder die noodsaak om te buk in die stad in te gaan. Sekerlik wanneer 'n koning of 'n ander belangrike gas die stad besoek lyk dit nie gasvry wanneer hy net met moeite die stad kan binnegaan nie. Daarom moet wanneer 'n belangrike besoeker verwag word die poort weer so hoog gemaak word dat seker is dat sonder enige moeite die stad kan binnegaan. Sekerlik wanneer die Koning, wanneer die HERE op Sy troon voor die poort staan moet dit so wees dat alles daarop wys dat die HERE as die Koning met blydskap verwelkom word. Hom moet alle eer bewys word, Hy moet aan alle kante vrye toegang hê.

 

 

PSALM 82 (II)

 

“Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.” vs 3,4

 

De machten en de mensen die HEERE in deze Psalm aanspreekt zijn zij het die niet volgens Gods recht willen oordelen. Zij bevoordelen goddelozen. Zij bevoordelen mensen die heel duidelijk los van God leven en handelen.

Waarin komt dat onrechtvaardige en goddeloze gedrag uit? Wat bevoordelen deze machten en belangrijke mensen tot in de kerk? Dan gaat het juist om de zwakke naaste om ons heen. Dan gaat het juist er om dat je er voor de arme en zwakke naaste in de kerk wilt zijn.

De onrechtvaardige en goddeloze trekt zich niets aan van het recht van de wees, weduwe en arme. De HEERE heeft juist de zwakke het recht gegeven om hulp te krijgen. Zie ook de meditatie een tijdje terug vanuit Deuteronomium 15. Zie o.a. ook Lev 19:10; Deut 10:17,18; 15:11; 24:17; 27:17-19;  Psalm 146:9; Spreuken 22:22,23; 29:7; 31:8,9; Jesaja 58:6,7;  Jakobus 1:27.

Wie grote woorden gebruikt, wie welvarend is en zelf en de gemeente weg wil houden bij de hulp aan zwakken en armen, ook als ze niet gelovig zijn, wordt hier door de |HEERE aangesproken. Mensen die gezag in de kerk gekregen hebben en daar niet tegen optreden bevoordelen de goddelozen die voor zichzelf en eigen groep leven.

Het is juist onze taak om waar we kunnen de armen en de zwakken uit de greep van mensen te krijgen die hen gebruiken tot eigen voordeel. Wie in liefde met Christus leeft wil graag geven aan deze zwakken en armen. Die komt graag voor ze op in en buiten de kerk. Wat kunnen diakenen daarbij ook een goede rol spelen. In het stimuleren en zelf de gemeente door collecten en hulp te betrekken. Je bent goddeloos als je niet bewogen bent met zwakken en armen. Ook als je heel gelovig kunt praten. Dan helpen heel rechtzinnige woorden niet. Daar wijst de Heilige Geest o.a. op door Jakobus: “Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”

Wie zijn dus de goddelozen? Zij die hard oordelen en geen ontferming kennen voor armen en zwakken en weigeren voor hen op te komen.

 

PSALM 82 (I)

 

“Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen?” Psalm 82: 1,2

 

Dit is geen eenvoudige Psalm. Over de uitleg van deze psalm is veel te doen. Vooral over het punt of het hier nu over geestelijke machten gaat zoals de gevallen engelen of over rechters en andere mensen met veel verantwoordelijkheid die over anderen regeren en rechtspreken.

In deze meditaties ga ik daarop nu niet uitgebreid in. Een ding is duidelijk dat er machten zijn die het leven van mensen heel intens raken. Machten die verantwoordelijk zijn en die ook via verantwoordelijke hooggeplaatsen mensen met regeren en rechtspraak te maken hebben. Ieder die in kerk en maatschappij verantwoordelijkheid dragen moeten zich er van bewust zijn dat de HEERE als de enig levende God, die de Schepper val alle dingen is, tot verantwoording roept.

Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat deze Psalm als eerste in de kerk en voor het verbondsvolk gegeven is. Het zegt dus beslissend veel over de kerk en het omgaan met mensen in de kerk. Het zegt veel over de manier waarop ambtsdragers in de kerk hun werk hebben te doen. Ook over hoe we onze woorden gebruiken in de omgang met mijn broer of zus in het geloof en ook in de omgang met alle andere mensen.

De HEERE ziet alles. Hij weet hoe we oordelen. Hij kent ook al onze motieven in die in ons hart zijn als we het doen.

Wat ziet de HEERE gebeuren? Dat er leiders in de kerk zijn die vanuit hun hart onder invloed van de duivel goddelozen bevoordelen. Dat is nog al wat!  Het gaat daarbij om mensen die zich duidelijk goddeloos gedragen. Die met hun woorden en daden los van God en tegen Zijn wil in handelen en spreken. Die zichzelf en niet Gods Woord als maatstaf gebruiken. Niet door een vergissing maar met overtuiging. Als in de kerk ambtsdragers en kerkenraden deze mensen bevoordelen zijn de fundamenten omgekeerd. Dit betekent ook dat als je deze psalm in de kerk gebruikt over bepaalde zaken je een ongelooflijke beschuldiging doet. Dan moeten de mensen die dat doen meteen als goddelozen ontmaskerd worden. We hebben hier met een heel indringende psalm te maken. Morgen meer.

 

DIE HERE KOM!

 

"'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome. ...  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!  " Psalm 24:1,2,7

 

By watter geleentheid het Dawid hierdie Psalm geskryf? Ons kan dit nie met sekerheid sê nie. Dis duidelik dat dit in ons Psalm daarom gaan dat die HERE of 'n stad of 'n gebou binnegaan. Poorte moet hulle hoofde ophef om daarvoor te sorg dat die HERE sonder hindernisse binne kan kom. Wanneer ons bedink wanneer hierdie Psalm geskryf is, bly eintlik net die moontlikheid oor naamlik dat die HERE 'n stad, Jerusalem binnetrek. Wanneer is dit duidelik dat die HERE kom en dat Hy deur poorte wil trek?Dis duidelik as priesters die ark dra en na Jerusalem op pad is. Die ark is naamlik die troon van die HERE op aarde. Wanneer die ark gedra word moet die volk besef dat dit nie net 'n ding is wat kom nie maar dat dit die HERE self is. Wat het tydens Dawid se lewe, tydens sy koningskap gebeur?Dawid het die ark na Jerusalem laat haal. Kyk 1 Sam 6. Israel het die ark iewers op ‘n plek buite Israel se volksbestaan gebêre. Die ark as God se troon staan nie in die middelpunt van hulle lewe nie. Dit wys hoe die volk van die diens aan HERE afgeval het. Nou is dit Dawid wat die ark na Jerusalem wil bringsodat die diens aan die HERE weer in die middelpunt van Israel se volkslewe kom en staan. Dan gebeur dit dat Ussa die ark aanraak wanneer die ark dreig om te val. Ussa sterf omdat hy God se troon aangeraak het wat hy nie mag aanraak nie. Die ark word dan vir 'n rukkie in die huis van Obed-Edom gebêre. Na drie maande laat Dawid die ark, die troon van God weer haal om hom in Jerusalem 'n ereplek te gee. (Kyk 2 Sam 5,6; 1 Kron 15) Toe het die HERE op 'n besondere manier na Jerusalem gekom en op Jerusalem se poorte geklop. Dit lyk asof alles daarop wys dat Dawid vir hierdie geleentheid Psalm 24 geskryf het. Natuurlik kon Israel hierdie Psalm weer gebruik as die ark vir 'n sekere geleentheid die stad uitgedra is en later weer teruggebring word. (Kyk o.a: 2 Sam 11:11; 15:24 e.v; 1 Kon 2:26) Ons weet dat later hierdie Psalm elke eerste dag van die week in die tempel gesing is. Die Koningskap van die HERE oor alle dinge, die eer wat Hy verdien was die inhoud van die Psalm waarmee die tempeldiens elke nuwe week begin het. Sy Koningskap moet elke week weer deur Sy volk uitgeroep word en moet elke week weer die lewe en die werk beheers.

 

 

BIDDAG 2023

 

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” Mattheus 7:7

 

Vandaag biddag voor gewas en arbeid in ons land. Heel veel mensen zullen er niet van weten en er ook niets van merken. Wat is een biddag? Waarom is dat nodig? Je moet werken voor je geld. Je moet je talenten ontplooien en daar je best voor doen en dan komt het goed. Er is werk genoeg dus je kunt zeker in Nederland aan de slag. Je kunt wel zweverig praten maar je moet het wel zelf doen.

Dan hoor je politici zeggen dat we eens moeten ophouden om geld te geven aan anderen die het zoveel slechter hebben dan wij. Dat we moeten ophouden om geld  te investeren in zaken die het klimaat raken. Dat geld kunnen we allemaal beter voor onszelf en onze mooie Nederland besteden. Dan groeit onze welvaart want wij hebben er hard voor gewerkt. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Wij eerst en de rest van de wereld moet zich maar redden. Je  kun best over meerdere maatregels discussiëren. Maar niet vanuit deze egoïstische,  groepsegoïstische houding. Mensen die zo denken en voelen moeten ook niet bidden. Het bidden vloekt met deze houding en met de woorden die ze spreken.

Bidden vandaag betekent dat we onze eigen armoede, ons eigen onvermogen om voor werk en eten te zorgen bij de HEERE neerleggen. Hij moet het geven. Zonder zegen komt er niets! (zie bijvoorbeeld Psalm 127) Zonder zijn zegen zal ook het rijkste land en volk ter wereld zo arm worden als een kerkrat.

Bidden betekent dat we onze lege handen bij de HEERE ophouden. Dat we graag als we meer krijgen dan we nodig hebben, geven aan mensen die het heel moeilijk op deze wereld hebben. Dan stopt ons geven niet bij mensen die heel dichtbij zijn. Dan geven we ook aan landen en mensen die o.a. arm zijn omdat wij heel goedkoop dingen willen hebben. Waardoor wij voor een deel van de oorzaak van armoede bij anderen op deze wereld zijn.

Ook op dit punt gelden de bekende woorden: Bid en werk. Laten we met een houding waarin we klein zijn voor de HEERE samen gaan bidden. Laten we bidden met een hart dat vanuit Gods liefde openstaat voor de naaste. Dichtbij en ver weg. Laten de diakenen ons in de kerk juist met het Woord ook deze weg wijzen. Christus heeft willen lijden voor mensen over de hele wereld en voor mensen die rijk zijn en arm. Hij deelt vergeving en eeuwig leven uit aan elk die tot Hem komt en kijkt niet naar onze positie in de wereld en de samenleving.

 

DIE HERE IS KONING!

 

“'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.” Psalm 24:1,2 

 

Die HERE is Koning. Ek sê dit nou en dalk klink dit in julle ore so gewoon. Ons het dit al so dikwels gehoor. Eintlik lyk dit ou nuus. Besef ons nog regtig wat dit beteken dat die HERE, dat Christus Koning is? Dit is regtig iets wat ons in beweging moet bring,  wat vir ons,  wat vir die wêreld van die allergrootste belang is.

Die HERE is Koning.  Hy is nie 'n koning nie.  Alles wat jy  sien, selfs alles wat ons nie sien nie  maar tog op die aarde is, is van Hom.  Staan onder Sy gesag.  Juis omdat Hy die Skepper van die hemel en die aarde is, is dit so. Omdat die HERE   alles  met  Sy  vingers gemaak het.  Daarom kan Dawid ons Psalm begin  met  die woorde:  "Die aarde behoort aan die HERE en  die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon."

Omdat  alles  aan  die HERE behoort kan net hulle regtig by  die HERE tuis wees wat Hom as Koning erken. Wat Hom gehoorsaam.   Hulle  wat  steeds weer na die Koning se wil vra en  daarvolgens  wil lewe kan sonder angs en bewe by Hom kom. Hulle sal deur Hom geseën word. Hulle kan op die berg van die HERE klim. Hulle kan met blydskap na Jerusalem opklim en daar die  HERE se tempel binnegaan.  Hoe goed is dit dan wanneer hulle deur die priester daar die HERE se seën ontvang.

Die HERE is Koning.  Jesus Christus is Koning.  Dit beteken  dat alle eer,  alle aanbidding, alle gehoorsaamheid aan Hom toekom.   Dit  beteken dat God se kinders soldate is wat op  veroweringstog  moet gaan om al hoe meer mense te beweeg om die  HERE  die eer te gee wat Hom toekom.  Dit het alles te  doen  met  die  eer  wat  ons die Koning van hemel en aarde  verskuldig  is. 

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (IX)

 

“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.”  Jakobus 3;13,14

 

2.  We kijken iets verder bij Efeze 4:31,32: “Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.”

Goed zijn voor elkaar betekent dat je een hart hebt, dat naar de ander uitgaat. Je zoekt het goede juist voor de ander. Je spreekt daarom niet onnodig negatief over anderen om geen negatieve gevoelens te kweken. Je bidt de HERE er juist om, om vanuit het evangelie positief tegenover de ander te staan. Je wilt juist met de ander meeleven ook als die ander niet altijd zo vriendelijk tegen jou doet. Je laat merken dat je met de ander meeleeft in blijde en verdrietige dagen. Een woord, een kaart, een briefje, een mail. Je laat de ander ook merken dat je graag wilt vergeven als dat nodig is. Dat je niet op je strepen staat, dat je niet  vol wantrouwen naar de ander kijkt. Maar dat je zo vol liefde naar de ander kijkt zoals de HERE naar jou kijkt en jou graag vergeeft en jou graag als Zijn kind weer aan Zijn hart drukt. Dit laat zien hoe het niet past bij een leven samen in Christus’ kerk om op afstand van elkaar te blijven, omdat er nog iets uit het verleden speelt. Of omdat we zonder concreet te zijn toch iets tegen die ander in de gemeente hebben. Dan is het zo nodig om elkaar op te zoeken en onze mond tot onderlinge vrede en liefde te gebruiken. Niet om je zin te krijgen maar om vanuit die echte liefde, vrede en vergeving te leven. Dan komt er echt bloei in ons leven. Ook samen als gemeente.

3. Je leest deze dingen nog concreter in Kol 3:13: “Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.” Het gaat hier weer om ‘elkaar’. Weer over de gemeenschap van de heiligen als gemeente van Christus. Juist daar komt het erop aan dat we elkaar verdragen. Het kan zijn, dat jou of mij ineens een verwijt wordt gemaakt. Wat is het dan belangrijk om te verdragen, ook als je ervan overtuigd bent dat het verwijt dat jou met de mond gemaakt wordt, onredelijk of zelfs oneerlijk is. Dan is het belangrijk om te vragen: HERE geef me Uw liefde en geduld om te verdragen. Om niet direct in emotie te reageren. Om niet meteen zo fel te reageren dat je daarmee ook de ander niet bereikt en er alleen gauw ruzie komt. Verdraag de ander dan. Doe dat ook als je op dat moment onrecht wordt aangedaan. Verdraag en denk er eerst rustig over na. Ook als je per brief of mail een verwijt krijgt. Schrijf niet direct uit emotie terug en druk dan niet meteen op de knop ‘Verzenden”! Trek je terug in je binnenkamer, vraag als het nodig is aan iemand die je als wijs kent, advies. Buig je knieën en vraag de Geest om je inzicht te geven. Ook liefde voor de ander van wie dat verwijt komt. Zoek de ander op, kom met liefde om te praten over het verwijt. Met het doel om samen in vrede met de HERE te leven en daarom samen in vrede met elkaar. Om juist samen gehoorzaam de weg te willen gaan die Christus ons concreet in ons leven wijst.

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VIII)

 

“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.”  Jakobus 3;13,14

 

 In dit gedeelte  hiervoor stelt de Heilige Geest heel sterk en indringend aan de orde dat je je tong niet dubbelhartig mag gebruiken. Het is niet Gods bedoeling dat we met de door hem geschapen tong en mond het leven van andere afbreken. In de verzen hierboven wordt op het positieve gewezen wat hiervoor in de plaats moet komen. Het moet juist gaan om de goede opbouw van het leven. Ook om het leven van anderen. De liefde van God en daardoor de liefde voor onze naaste moet ook de koers van onze tong elke dag beheersen.  

Het positieve dat de HERE in het negende gebod gelegd heeft, komt in de Heidelbergse Catechismus Zondag 43 zo naar voren: “verder dat ik in rechtszaken en in alle andere handelingen de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.”

Je ziet hier dat positieve doel van Gods gebod. Je ziet hoe de HERE juist wil dat we in liefde met elkaar leven. Dat we vertrouwen en liefde naar elkaar uitstralen en zo elkaar opbouwen in een leven met de HERE. Als je daarover nadenkt is het heel opvallend hoe vaak het woordje elkaar in het Nieuwe Testament voorkomt. Een paar voorbeelden wil ik hier noemen die juist ook ons heel praktisch kunnen helpen in het gebruik van onze tong. In het spreken met elkaar juist in de gemeente van Christus.

 1. Efeze 4:25: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.” Je ziet hier hoe we juist als gelovigen in de kerk bij elkaar horen. Eén lichaam vormen. Dan wil je juist goed voor elkaar zorgen. Elkaar geen schade aandoen. Als je dan bij iemand een ziekte, een wond ziet, ga je naar die ander om te helpen van het genezen en bestrijden van die ziekte. Dan zeg je het tegen elkaar en niet tegen de hele goegemeente. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om met liefde naar de ander te luisteren. Om, ook als het je raakt wat de ander zegt, blij te zijn dat de ander in jouw leven een ziekte aangewezen heeft die bestreden moet worden.

Volgende keer verder met nog enkele andere gedeelten uit Gods zuivere Woord.

 

HOELANK NOG HEERE?

 

“HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden tegen het gebed van Uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt, onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Psalm 80: 5-8

 

 Het is moeilijk voor Gods volk.  Het kan moeilijk zijn in de kerk. Er is zoveel ellende. Een deel van Gods volk is in ballingschap. Toch bidt de dichter ook voor hen. Het lijkt erop dat deze Psalm geschreven is toen nog alleen het koninkrijk Juda bestond. Toch wordt de hand uitgestoken naar broers en zussen van de andere stammen. Hoe ze in het verleden ook een verkeerde weg zijn gegaan. Hoe er ook sprake was van afval en dwalingen. De dichter bidt door de Geest gedreven om eenheid. De verdeeldheid van Gods volk  zorgt er voor dat de mensen buiten de kerk de spot met de kerk drijven. Moet je eens kijken hoe ze over vrede en liefde spreken maar als je ziet hoe verdeeld ze zijn en hoeveel ruzie ze met elkaar maken! Zo wordt de kerk een makkelijke prooi voor de wereld. Ook voor de jonge mensen die in de kerk zoveel ruzie, ellende en onderling gekrakeel zien. Wat betekent God, wat betekent Christus dan in werkelijkheid?

Je ziet dat het Asaf als kind van God aan het hart gaat. Hij ziet in al dat gedoe, in al die afval, in al die gevolgen hiervan de toorn van God. De toorn van God over geslachten die niet met hun hart de HEERE gediend hebben. Dat zorgt er niet voor dat Asaf en de mensen die in geloof leven zich van de HEERE afkeren. Zij gaan juist in gebed tot de HEERE. HEERE hoe lang nog deze verschrikkelijk situatie. HEERE we hebben Uw genadig ingrijpen niet verdiend maar grijp toch in!

U weet hoeveel tranen er zijn gevloeid. HEERE laat het toch zo zijn zoals we lezen in Psalm 56: “Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is.”vs 9,10

HEERE breng terug, verenig. Maak ons mensen die hun vrede bij U zoeken en U volgen en aanhouden met bidden en werken. HEERE geef vanuit Uw vrede  onderlinge vrede en maak Uw kerk tot een geloofwaardige getuige in de wereld. Doordat we vanuit Uw vrede in Christus onder elkaar in vrede leven. Onszelf verloochenen en zo samen met veel anderen naar Christus en Uw onfeilbaar Woord terugkeren.

HEERE breng ons terug naar U en naar elkaar! In Uw vrede! Laat uw licht ons ontdekken aan eigen schuld en gebrek en maak ons in Uw licht tot mensen die elkaar liefdevol zoeken en vinden. Verwonderd over het wonder dat mensen Christus met hart en ziel willen volgen.  Laat dat wonder voor mijzelf nog het grootst zijn.

 

VOL VERWAGTING

 

“Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here eer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. 8Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes.” Psalm 130:6-8

         

Die digter van Psalm 130 het geleer dat hy homself op geen  enkele manier kan verlos nie. Hy sal dit buite homself moet  soek. By die HERE!

Die digter van ons Psalm wys daarop, dat sy lewe steeds weer vol verwagting is. Hy rig sy blik steeds weer op die HERE vir die vergifnis van sy sondes, vir die redding uit die  dieptes. Hy vergelyk dit met die wagte wat in die nag die  stad moet bewaak en beskerm. Hierdie wagte het in die  donker die wag gehou. Hulle het daarna uitgesien dat dit weer dag geword het, want dit was vir hulleself ook gevaarlik om in die nag buite te wees. Hulle was die eerste teiken van skelms en oorvallers. As die son begin opkom, het dit ook vir hulle weer veiligheid beteken.

Sonder die HERE se hulp en vergifnis, is dit nag in 'n mens se lewe. Sien ook Psalm 32. Die HERE alleen kan hierdie nag wegneem. Die digter van ons Psalm hoop ook op die HERE se Woord. Dit maak duidelik dat hy God se beloftes ken. Die Woord, wat betroubaar is, bevat God se beloftes, dat Hy die sondes van elkeen wat op Hom hoop en by Hom  die vergifnis van sy sondes soek, wil en sal vergewe. Dit is nodig om steeds weer die Bybel met aandag te lees, want dan word ons steeds weer aan die HERE se beloftes herinner en sterk dit die sekerheid van ons geloof.

Hoekom moet 'n mens dit nou van die HERE verwag? Is dit  regtig so dat dit enige effek sal hê? Ja, want by Hom is die goedertierenheid. Dit wil sê, by Hom is die liefdevolle trou  aan Sy verbond. Hy sal vol van liefde doen wat Hy belowe  het. Dit is nie nodig om maar vir een sekonde daaraan te  twyfel nie. Hy wil en kan vergewe. Hy kan dit doen, omdat by Hom baie verlossing is. Dit is nooit so dat Hy moet sê: “Nou kan Ek  jou nie meer vergewe nie, want my hele voorraad vergifnis is klaar. Jesus Christus het Goddelik baie vergifnis verdien.

Vers 8 wys met klem op Jesus Christus. Dit kan ons sien as ons vers 8 met Matt 1: 21 vergelyk. Daar sê 'n engel vir Josef: "en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos."

Die “Hy” van vers 8 is die HERE. Dit is Jesus Christus.   Dit is weer een van die baie bewyse dat Jesus Christus ook God is.

Vers 8 is in Jesus Christus heerlik vervul. As ons ons oë op Hom rig, het die HERE, om Christus ontwil, ons vir altyd uit die dieptes verlos.

 

 

IN GODS LICHT STAAN

 

“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Psalm 80:2-4

 

Psalm 79 eindigt met het beeld van de schapen. Schapen die de HEERE als hun Herder zullen loven. In het begin van Psalm 80 zijn het de schapen die ook om de zorg van God als de Herder vragen. Het volk en ook wij in ons leven, leven meerdere keren alsof we het zelf kunnen. Meerdere keren moet de HEERE het volk laten voelen dat ze het zelf niet kunnen.

Asaf maakt in vers 2 duidelijk waarom de HEERE de Goede Herder is. Een van de redenen daarvoor is dat Hij het is die de ark als troon op aarde heeft. Het zijn de cherubs die rond Zijn troon zijn. Dat zijn de machtige engelen. De HEERE is de Almachtige!  

De HEERE is de Herder en de Koning! De Here Jezus de Zoon van God is de Goede Herder en is de Koning van de koningen die vanuit de hemel regeert. Zie Johannes 10; Openbaring 4,5.

Wat laat ons dat in onze tijd zien? Dat we ons door Christus moeten laten leiden. Samen met Gods volk, samen als gemeente. Dat we dat werk van Christus als de Goede Herder ook merken door over de hele wereld mensen te zien die voor Christus leven als hun Redder en Koning. Dat wijst ons er ook op, dat we juist Hem mogen vragen om ons te redden uit de greep van de zonde, de duivel, tirannen en machthebbers die het onrecht  omarmen.   

HEERE laat uw blinkend licht zo schijnen dat we op het spoor van Christus en Zijn Woord lopen. Dat Uw blinkend licht hen die onrecht doen en blijven doen wegvaagt. Dat wie in hun kleinheid bij U het leven zoeken gered worden van al de ellende, liefdeloosheid en van de dood. Verlossing, echte redding is er alleen waar Gods blinkend licht ons beschermt en de weg wijs. Waar we ons de weg laten wijzen. Echte verlossing is er alleen bij Christus als het Licht van de wereld. Gods licht schijnt eeuwig en onafgebroken op de nieuwe aarde. Dank U HEERE dat u om Christus onze gebeden verhoort.

 

NOGTANS VERGIFNIS

 

“As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing,  dat U gevrees mag word.”  Psalm 130:3,4   

      

Die  digter van Psalm 130 bely in vers 4 die wonder van die vergifnis. Vir sover 'n mens kan sien, bestaan daar geen enkele rede om hom genadig te wees nie. Die mens kan niks by die HERE bring en dan sê: “HERE, dit is 'n rede hoekom U ons nou kan vergewe” nie.

By onsself is geen enkele rede daarvoor te vinde nie. Nogtans kan die Psalmdigter met groot eerbied en sekerheid sê: "Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word."

As die HERE vergewe, vergewe Hy regtig. Dan het die sonde regtig uit Sy gedagtes verdwyn en Hy kom dan nooit meer daarop terug nie. Sien Miga 7: 19.

As 'n mens redding van die ewige oordeel soek en uit die dieptes gered wil word, moet hy dit nie by homself soek  nie. Die enigste manier om uit die dieptes gehaal te word, is deur vergifnis.Die HERE alleen kan dit gee.

Wat is nou die doel van God se vergifnis in ons lewe? Wat  moet dit in ons lewe op aarde bewerk? Dit word in die tweede deel van vers 4 genoem. Die doel is, dat ons vanuit die vergifnis van ons sondes leer, om eerbiedig vir Hom te  lewe. Dat die HERE se liefde in Christus vir ons so groot is  en so in ons hart deurdring, dat ons deur blydskap en  dankbaarheid nie anders wil, as om in vrees vir die HERE, in diepe eerbied vir en afhanklikheid van Hom te lewe. Dit is nie angs en vrees wat ons by Christus bring nie. Dit is nie angs en vrees wat ons vir die HERE laat lewe nie. Let op  die volgende sin in artikel 24 van die NGB: "Daarom is  daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die  mens vir 'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy daarsonder nooit iets uit liefde tot God  doen nie maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis.”

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VII)

 

“Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.” Kolossenzen 3:8,9

 

Ook in de gemeente van de Here Jezus gebeurt het, dat we het ene moment de naam van God in onze mond nemen, over Hem goed spreken en vlak daarna op een ander moment beginnen te roddelen en slecht over een ander in de gemeente of in onze kennissenkring te praten. Misschien hebben we net gelezen of gebeden of komen net uit de kerk en krijgen we ruzie en schelden we de ander ineens voor alles uit wat maar lelijk is. Het kan zo gauw gebeuren dat we met een dubbele tong spreken. Als dat gebeurt en een ander zegt er iets van, dan zijn we nogal eens geneigd om daarover luchtig te doen. Dan zeggen we: Doe niet zo moeilijk. Ik ben ook maar een mens. Vooral als we op roddelen, op negatief praten over een ander aangesproken worden. Dan is onze reactie zo makkelijk: doe niet zo wereldvreemd, dat doet bijna iedereen.

En toch hoort dat roddelen, dat negatief praten over de ander, het kritisch zijn op de ander zonder er met de ander in liefde over te hebben gesproken niet bij het mens-zijn zoals de HERE dat bedoeld heeft. Zoals het ook echt goed voor ons is. Kijk maar eens in het Jakobus 3: 9b,10: “… en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.  Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.”  Dan volgen er in vers 11 en 12 voorbeelden die laten zien dat het niet goed is dat uit een bron, en dus uit een leven, twee tegenstrijdige geluiden komen.

Je ziet dat de HERE het zo niet wil. Hij heeft het zo niet bedoeld. Want ieder mens is als beeld van Hem bedoeld. Dat beeld van Hem mogen wij niet met grove, beledigende, onnodig kritische woorden de grond in boren. We mogen een ander mens niet met onze woorden onnodig van ons afstoten. Een ander mens mag in onze ogen nooit te minderwaardig zijn om in liefde te behandelen, ook met onze woorden. Dat de HERE dat ook heel echt meent, zie je in de al eerder aangehaalde  woorden van de Here Jezus:  “Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.” Mattheüs  15:11. 

Hier zie je hoe belangrijk het is dat we elkaar helpen, elkaar aanspreken om niet te roddelen, om een ander niet met grove woorden van ons af te stoten of te bekritiseren.

 

TE SCHULDIG OM GEHELP TE WORD?

 

“Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” Psalm 130:3,4

 

As die digter van ons Psalm na sy eie lewe kyk, bly geen  hoop in sy hart oor nie. Dan begin alles in hom daaraan   twyfel, of die HERE vir hom sal help. As 'n mens net op sy eie hart, sy verlede, of wat hy gedoen het begin let, krimp hy vir die HERE in mekaar. Een sonde in ons hele lewe, is genoeg om vir altyd deur God veroordeel te word.

As die HERE ons sondes op waarde sou skat, sou geen enkele persoon ook maar een oomblik sonder God se ewige oordeel kan bestaan nie. Sien ook Psalm 143: 2; Mal 4: 2; NGB art 14; HK vr/ant 4, 5, 8, 10, 11 en DL I, 1.Die woord  “ongeregtigheid” wat in vers 3 gebruik word, dui veral op die verdorwenheid van die mens se hart. Die mens wil sondig. Sy hart is op die sonde gerig. As die HERE die verdorwenheid van ons hart, wat steeds weer in dade uitkom, teenoor ons persoonlik in berekening bring, wag net God se oordeel vir ons.

Dit maak duidelik dat ons ons nooit op ons goeie werke, op die dinge wat ons uit geloof gedoen het, vir ons verlossing  kan beroep nie, want selfs een sonde is genoeg vir ons ewige veroordeling.

As vers 3 die laaste was wat die Psalmdigter kon sê, was  alles aanwesig om moedeloos en radeloos te word. Die sonde is die oorsaak vir die dieptes waarin 'n mens homself bevind. Wie hierdie dieptes in sy lewe nie erken nie, wie geen werklike skuldbesef het nie, wie homself nog nie so sleg vind nie, deel nie in wat ons in vers 4 lees nie.

Hierby is baie belangrik wat ons in 1 Joh 1: 8,9 lees: "As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle   ongeregtigheid te reinig."

 

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (VI)

 

“Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.” Kolossenzen 3:8,9

 

We hebben gezien dat we ook onze mond in liefde voor de HEERE en onze naaste hebben te gebruiken. Dat betekent naar de mensen om ons heen met liefde en in teerheid. Geen harde en vuile taal. Bekend staan om onze vriendelijkheid en liefdevol spreken in onze woorden onder elkaar en naar buiten toe. Dat roept nog al eens kritische reacties op als je dit zegt. Dan hoor je maar altijd die liefde. Dan merk je hoe juist Gods liefde scherp is en ons ontdekt aan onze zonden. Dat willen velen niet. Juist je onttrekken aan Gods liefde zorgt voor hardheid in woorden.

Er is ook nog iets anders. Dat is wat we hier in Kolossenzen 3 lezen. Juist in de gemeente van Christus moet het zo zijn vanuit Gods liefde dat we niet liegen. Dat we elkaar niet om de tuin leiden. Dat we juist eerlijk zijn. Dat daarin de ambtsdragers ook goede leiding geven in woorden en in eigen leven. Juist in de gemeente van Christus kunnen we open en eerlijk naar elkaar zijn. Als dat betekent dat we iets hebben op te biechten dan vragen we elkaar vergeving. Om daarna open en eerlijk met elkaar voor Gods ogen verder te kunnen. Liegen betekent dat je iets te verbergen hebt tegenover de ander. Dat er geen open gesprek kan zijn bij een open Bijbel. We hebben vaak allerlei redenen waarom we dat niet zouden kunnen of het niet verstandig zou zijn. Dat moeten we als smoesjes voor Gods ogen wegdoen om juist vanuit een leven met de HEERE te groeien in een leven waarin we open naar elkaar zijn. Om zo samen Gods weg te gaan en elkaar in liefde te corrigeren. We moeten ook bedenken dat liegen voor de HEERE echt heel erg is. Dat belijden we ook in de Catechismus. Lees maar mee: “Wat eist God in het negende gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen kwaadspreker of lasteraar ben.
Dat ik ook niemand lichtvaardig en onverhoord veroordeel of help veroordelen.
Maar dat ik alle liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste de zware toorn van God niet op mij laden wil.”

Eerlijk en oprecht met elkaar omgaan en zo een licht in de wereld zijn persoonlijk en als gemeente. Daartoe roept Christus ons.

 

 

HOE GROOT IS DIE NOOD!

 

“'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o Here! Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.” Psalm 130:1,2

 

Psalm 130 staan as een van die 7 boetpsalms bekend. Die ander wat, vanaf die begin van die christelike Kerk,  boetpsalms genoem word, is: 6, 32, 38, 51, 102 en 143.

Hierdie Psalms beklemtoon op 'n besondere manier die boete, die skuld, wat 'n mens teenoor die HERE het. Dit is opvallend, dat een van die Psalms wat as voorbereiding op die besondere ontmoeting met die HERE in die tempel moet dien, 'n boetpsalm is. Dit wys ons daarop, dat ons ons op die ontmoeting met die HERE moet voorberei, ook deur ons eie skuld teenoor die HERE te ken en te bely. Sonder jou eie posisie as sondaar teenoor die HERE te ken, kan 'n mens nie op 'n goeie manier die HERE ontmoet nie en kan 'n mens nie op 'n goeie manier kerk toe kom nie.

Die digter se nood is groot. So groot, dat hy dit met die  dieptes vergelyk. Wat word met hierdie dieptes bedoel? Dit is die dieptes van die see. Dieselfde woord word ook in  Psalm 69: 3,15; Jes 51: 10 en Es 27: 34 gebruik.

Die digter se probleme is so groot, dat hy dit met die dieptes  van die see vergelyk. Hy is in daardie dieptes. Uit daardie  dieptes kan 'n mens nie kom nie. Aan alle kante word 'n mens deur die branders bedreig. Nêrens vind hy iewers vaste grond onder sy voete nie.  'n Mens kan in hierdie omstandighede net om hulp roep.

Die digter van hierdie Psalm roep nie 'n mens te hulp nie. Hy weet dat dit sinneloos sou wees. Menslike hulp is in hierdie omstandighede te min. 'n Mens is te swak om nou die regte hulp te bied. Daarvan lees ons o.a. ook in Psalm 146: 3-6: "Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot  in ewigheid."

Die adres wat God se kind in nood soek, is die HERE. Ons wat  Christus ken, mag deur Hom die weg tot die HERE as ons Vader gaan. Dit is Jesus Christus wat vir ons sê: "Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is  sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle  siele; want my juk is sag en my las is lig." (Mat 11: 28-30).

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (V)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Schelden doet geen zeer. Het zijn maar woorden. Dit zijn uitspraken die we nogal eens hoorden. We weten in onze tijd hoe verschrikkelijk onwaar deze zijn. Wat kunnen woorden voor de naaste, hoe onwaar ook, een verwoestende uitwerking hebben. Ook psychisch gezien. De wil van God om ook in onze woorden teer en liefdevol te zijn, laten de echte wijsheid zien.

Dat het hierbij om de wil van God gaat, laat de Here Jezus ook zien als Hij over het laatste oordeel spreekt. De woorden van de Here Jezus die ik nu noem hebben ook een plaats gekregen in onze belijdenis. In artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het gaat me nu om wat we lezen in Mattheus 12:36,37: “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”

Wat we gezegd hebben en hoe we het gezegd hebben in ons leven doet er toe. De HEERE zegt in het oordeel niet: Ach het waren maar woorden, dat is allemaal niet zo erg. Nee, tot op onze woorden en ook tot in onze gedachten en gevoelens komen we in het oordeel. Dan gaat het er ook om hoe we dingen gezegd hebben. De Here Jezus maakt duidelijk dat we nooit onze schouders mogen ophalen over woorden en hoe dingen gezegd zijn. Dat we ook nooit kunnen zeggen: het is toch waar en dan maakt het niet uit hoe ik het zeg.

We hebben elkaar vanuit Gods Woord te corrigeren en leiding te geven om ook met onze woorden vol liefde voor God en onze naaste te leven. Ook dat is deel van de leer die ons leven heeft te bepalen. Ook dit zal vanaf de preekstoelen, in de catechisatielokalen, op de huisbezoeken en in het leiding geven door de ambtsdragers een belangrijke rol moeten spelen. Christus zegt ons dat onze woorden in het oordeel komen en daarom hebben ook ambtsdragers daarin geestelijk leiding te geven en geestelijk te beoordelen.   We mogen niet spelen met onze woorden om onszelf maar te kunnen zijn. We hebben onszelf te buigen onder het onderwijs dat de Geest ons in het Woord geeft. Ook op dit punt.

 

SORG VIR DIE ARMES (VI slot)

 

“Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.” Deuteronomium 15: 10,11

 

Wie vanuit Christus se liefde graag en gul gee word vanuit menslike oogpunt armer. Dit lyk so maar dit is 'n leuen. Alles wat ons nie vanuit Christus se werk en liefde beskou nie is 'n leuen. Wanneer jy uit liefde jou hand wyd oopmaak vir die ellendige en arme onder God se volk word jy al hoe ryker. Dan word ons saam as gemeente al hoe ryker. Want dan kom die HERE se seën oor ons lewe. Dit word in die boek Spreuke op 'n pragtige manier onder woorde gebring:

"Wie hom ontferm oor die arme, leen die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde.(19:17) Wie aan die arme gee, sal nie gebrek lei nie; maar hy wat sy oë toemaak, word swaar vervloek." (28:27)

Dit nërens vir nodig om in jou hart bedroef te voel wanneer jy gee nie. Dis nie belangrik dat jy en ek in luukse kan lewe nie maar dat onder die HERE se seën lewe. Dan is ons ryker as die rykste man of vrou op aarde wat nie met die HERE lewe nie. Laat ons ons eie hart en lewe beproef of ons so lewe en voel. Laat God se Woord en Sy liefde ons juis in hierdie rigting dring. Dis onmoontlik om God lief te hê en nie jou broeder nie al kos dit vir jou baie geld. Die geld moet binne Christus se gemeente rol om saam in vreugde, in die blydskap van die vergewing van die sondes optimaal vir Christus en Sy ryk te kan werk.

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (IV)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Juist onze tong en mond gebruiken we zo gauw verkeerd. Als we dat doen heeft het ook vaak grote gevolgen. Ook dat heeft de Geest ons al laten zien in Jakobus 3:56,8: “Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt.  Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.  …. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.”

Onze tong laat vaak zien wat er in ons hart leeft. Als uit onze monden negatieve dingen over onze naaste komen, die we niet met die ander zelf bespreken, luisteren we daar ook vaak graag naar. Het lijkt soms of we genieten van het negatieve dat over een ander verteld wordt. Ook dat lezen we al in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Spreuken 26:22:  “De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.”

Dan gaat het hier bij lasteren niet alleen om negatieve dingen over de ander die waar zijn. Soms hoor je mensen zeggen: ik roddel niet, want wat ik zeg is echt helemaal waar. Zelfs als dat zo is en je hebt niet met de ander zelf gesproken is het laster. Zelfs al is het helemaal waar, maar het is niet nodig om dit aan een ander te vertellen, is het toch laster. Als je negatieve dingen over een ander weet, of je hebt kritiek op een ander dan ga je dat niet verder brengen, maar houd je dat in een zo klein mogelijk kring. Om juist samen verder te komen. Om juist in de vrede van Christus samen verder te leven. Het is juist ook daarom dat de Here Jezus ons in Mattheus 18 laat zien, dat we het negatieve van de ander met de ander zelf moeten bespreken en in een zo’n klein mogelijk kring moeten houden als dat maar enigszins kan.

 

 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

 

“Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?” 1 Korinthe 1:11-13

 

Wat een spanning en verwarring in de wereld van nu. Wat een spanningen, verdriet en verwarring in zoveel kerken in ons land op dit moment. Wat staan er een kerken op haren en snaren. Wat maakt dit duidelijk dat we eenheid hebben te zoeken en te vinden! Een in Christus, een in een leven volgens Gods onfeilbare Woord.

Helpt het dan om te zeggen dat bij diepe verschillen het alleen maar gaat om verschil in uitleg terwijl we allemaal toch de Bijbel als Gods Woord zien. Dat zou helpen als we samen terugkeren naar dat Woord. Maatr zo is het niet. Je moet ook bedenken dat mensen als Arius en Pelagius van wie hun leer als ketters is veroordeeld ook meenden dat ze volgens de Bijbel leerden en leefden. Ze waren in de ogen van de mensen toen vrome mensen. Zij legden de Bijbel zo uit dat de kerk daarvan moest zeggen zo mag het niet.

We mogen nooit scheurmakers worden. Ik geef zo twee linken naar artikelen die ik geschreven heb die daarop verder ingaan. Het is wel zo dat je niet daar kunt blijven waar dingen geleerd worden die heel duidelijk ingaan tegen wat de HERE in Zijn eigen onfeilbare Woord tegen ons zegt. Dan denk ik o.a. aan vrouw in het ambt, homoseksualiteit. Dan denk ik aan onderwijs waarbij gezegd wordt dat de Geest het in Gods Woord verbiedt maar dat we het vandaag anders kunnen doen omdat de cultuur of wij als mensen de laatste twee eeuwen zo veranderd zijn. Dan is het Woord niet meer veilig, dan krijg je in die kerk o0nderwijs dat van Christus afleidt. Daar kan je niet meer zijn. Dan scheur je niet maar wil je bij Christus blijven als je moet vertrekken. Dat doet zo zeer. Je leven lang. Dat is een van de offers die je dan in je leven om Christus brengt.

Dan is er het gevaar van sektarisme. Je zoekt je eigen kerk volgens je eigen mening en smaak. Ook dat is zo verkeerd. Dan hebben we de eenheid te zoeken en bij eenheid in Christus is dan bijvoorbeeld diversiteit in liturgie (liturgie en liederen die volgens Gods Woord zijn) geen verhindering voor eenheid. Dan mogen we van eigen smaak nooit maar dan ook nooit een blokkade maken. Het enige is, is dit in overeenstemming met Gods Woord. Eigen smaak en gewoonte is dan zo onbelangrijk geworden als je samen Christus kent en volgens Zijn Woord als Verlosser, Koning en God volgt. HEERE leer zo eenheid te zoeken en maak ons klein zodat we die eenheid ook juist in deze tijd vinden! Zo’n een getuigenis in ons land mogen zijn.  

 

https://www.evangeliebelijden.nl/kerk-in-verscheidenheid-kerk-en-verscheurdheid

https://www.evangeliebelijden.nl/samen-gereformeerd-een-diepe-roeping

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (III)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

Jakobus schrijft in hoofdstuk 3 van zijn brief over de zonde van de tong. Dat doet hij niet om mensen te zeggen: ‘Je kunt er niets aan doen dat je er met je woorden zo’n puinhoop van maakt in deze wereld.’ Nee, hij schrijft dit om ons te laten zien dat we Christus nodig hebben om vergeving van onze verkeerde woorden. Dat we de Geest nodig hebben om in ons te werken om echt een ander mens te worden en met onze woorden in liefde voor God en onze naaste bezig te zijn.

Het gebed om het werk van de Geest hebben we ook hiervoor zo nodig. Dan leert de Geest ons weer om onze tong volgens Gods bedoeling te gebruiken. Ik geef een paar voorbeelden uit de Bijbel hoe goed en nodig dat is:

a.   “Een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een bedrieger.” Spreuken 14:25

b. “De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.” Spreuken 10:11

c. “In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is weinig waard.  De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand.” Spreuken 10:19-21

d. “Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.” 1 Petrus 3:9-12

e. “Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.” 1 Petrus 4: 11.

 

 

SORG VIR DIE ARMES (V)

 

“Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want 
ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.

Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.” Deuteronomium 15: 10,11

 

 

Die HERE weet wat die werklikheid in hierdie wêreld sal wees. Voordat die Here Jesus terugkom sal selfs onder God se volk altyd armes lewe.  Hulle sal nie ontbreek nie. Ook in Christus se kerk sal dit so wees. Die Here Jesus bepaal Sy leerlinge daarby wanneer Maria Hom met kosbare olie salf. Hierdie fles met baie kosbare reukolie het ’n waarde van omtrent 300 penninge. 1 Penning was die arbeider se dagloon. Die waardevan hierdie fles is dus 'n arbeider se  jaarloon. Wanneer die dissipels Maria bekritiseer omdat dit tog betersou gewees het om 300 peninge aan die  armes te gee, sê Jesus o.a:  "Laat haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle  altyd  by  julle,  maar My het julle nie altyd nie." (Joh 12:7,8 sien ook Mat 26:6-13)

Christus, wat  die Koning van die kerk is verduidelik dat die gebod om vir armes en behoeftiges te sorg nie verdwyn het nie. Hoe meer God se volk van Sy liefde gesien het hoe intenser  hierdie gebod ons lewe raak. Maar dit is nie reg om Maria te kritiseer nie want Sy eer nou juis die Heiland.  Sy  eer  die Koning van die kerk wat deur Sy lyding vir ons  sondes in ons plek, ons juis nog meer dring om vir die armes en behoeftiges te sorg. Sy  liefde  is daarvoor onmisbaar. Wanneer ons regtig met Christus lewe, maak juis  Sy  liefde ons bly wanneer ons kan gee om ander mense te help. Om ander mense in staat te stel om regtig hulle talente  in  God  se diens te kan ontplooi.  Ons lees dit ook wanneer  Paulus aan die gemeente van Korinte in sy tweede brief skryf: "Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem,  nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n  blymoedige  gewer lief.  En  God  het  mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle  opsigte  volop  kan hê en oor vloedig kan wees tot elke  goeie werk. ..... sodat julle in alles ryk kan word tot alle  mildadigheid,  wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want  die  bediening  van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen  in die behoeftes van die heiliges nie,  maar is ook oorvloedig  deur baie danksegginge aan God".  (9:8,9,11,12)

Die  eer van God het ook alles met die hulpbetoon aan armes  en behoeftiges vanuit 'n bly hart te doen.

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (II)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32

 

  Het is goed om er eens op te letten wat de Here Jezus zegt over de omgang met elkaar als het om onze woorden gaat.  Kunnen we in de kerk hard zijn voor elkaar in woorden? Kan het zo zijn dat je kind van God bent en met heel harde woorden met jouw mening een ander in de hoek drijft? Dat je dan zegt: Ik moet dit kunnen zeggen. Anderen moeten niet zo kleinzielig zijn. Is het zo dat je als broers en zussen in geloof kunt samenleven en met grove en harde beschuldigingen komt? Kunnen we dan zeggen dat is hij en hij is nu eenmaal zo? En dan de schouders ophalen.

Laten we dan eens luisteren naar wat de Here Jezus zegt in Mattheus 5. De Here Jezus geeft hier Goddelijk onderwijs en wijst ons de enig goede weg. Zou je dan nog met excuses komen als het gebeurt. Uit de mond van de Zoon van God horen we deze woorden: “Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.” Vs 22. Hier is geen woord Frans bij.

Het was ook voor de Joden toen een heel opvallend woord. Alleen de ernstige gevallen van moord werden door de Hoge Raad behandeld. Eenvoudiger gevallen van moord werden door lagere rechtbanken afgehandeld. Dat mensen elkaar uitscholden of hard verwijten maakten, kwam daar nooit terecht.

De Here Jezus maakt duidelijk dat als je de ander aanspreekt als dwaas of domkop de HEERE dat ernstig opneemt.  Wie in woorden liefdeloos en hard met zijn broer of zus in geloof omgaat, ligt onder Gods oordeel. Dat is het wat Christus ons leert. Dat is dus ook de weg die in Christus’ kerk gewezen moet worden. Die vooral de ambtsdragers hebben te wijzen. Dat is de weg die we hebben te gaan. Om zo ook bekend te staan in de wereld. Hard en stoer zijn hoort niet bij Gods kinderen. In liefde duidelijk maar liefdevol en teer spreken hoort daar wel bij!

 

ONZE WOORDEN EN DE OMGANG MET ELKAAR (I)

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:29-32)

 

De komende tijd wil ik het hebben over de omgang met elkaar in de woorden die we spreken. De aanleiding is dat ik in mijn leven steeds weer mensen ben tegengekomen die zeggen: je moet dingen flink kunnen zeggen. Je moet harde woorden kunnen spreken en daar moeten mensen niet moeilijk over doen. Zeker niet in d3e kerk. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ik moet de dingen zo kunnen zeggen en al dat gepraat over liefde en tere omgang dat is niet zo belangrijk. Mensen die anderen in woorden erg hard aanvallen mogen niet tot de orde geroepen worden en zeker niet door een kerkenraad vermaand worden. Is dat zo. Spreekt de HEERE zo?  Daar gaan we met deze tekst boven de de komende meditaties vanuit verschillende gedeelten in de Bijbel naar kijken.

Jakobus schrijft in hoofdstuk 3: 6 over het rad van de geboorte. Dit is in de HSV met onze levensloop vertaald. Vanaf de geboorte van een mens draait het wiel van het leven. Vanaf het begin is er de zonde die vanuit ons hart zorgt voor verkeerde woorden. Die er voor zorgt dat ons hele leven een verkeerde koers gaat. Een koers die ingaat tegen Gods wil en tegen het liefhebben van de HERE en onze naaste. Ons eigen spreken beheerst ons zo dat we de weg opgaan van die verkeerde woorden. Zo worden wij ook door onze woorden smerig gemaakt en gaan een smerig leven lieden. De Here Jezus wijst daar ook op in Mattheus 15:11:”Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.”

Ons leven als mensen staat zonder Christus en zonder het werk van de Heilige Geest aan ons in verbinding met de hel. Het vuur van de hel steekt ons leven aan. De zonde en de duivel hebben vrije toegang doordat wij als mensen tegen God gekozen hebben. Onze woorden die vanuit ons zondige hart komen, versterken vanaf het begin van ons leven een leven tegen de liefde voor God en de naaste in. In hoofdstuk 3:7,8 leert de HERE ons dat we nooit uit die kringloop in eigen kracht kunnen komen. Wij kunnen als mensen veel. We kunnen zelfs wilde dieren temmen en zorgen dat ze voor ons geen gevaar meer zijn. Zelfs een slang of een leeuw kunnen getemd worden. Maar met de tong en dus ook met ons hart krijgen we dat nooit in eigen kracht voor elkaar. Onze tongen zijn voor ons als mensen ontembaar. Wij blijven uit onszelf achter ons zondige hart en achter onze zondige woorden aanlopen. We lopen dood op de hel. We zijn dan zelf mensen die dodelijk gif verspreiden. Ook hardheid en zomaar beschuldigingen naar een ander horen niet bij het leven van een kind van God. Dat is nooit goed te praten.

 

 

SORG VIR DIE ARMES (IV)

 

Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby — en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en 
hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.” Deuteronomium 15: 9-10

 

Bewys met die geld wat ek vir jou gee ook   barmhartigheid,  wys  juis in die gemeenskap  van die heiliges  en vanuit God se volk, dat jy graag gee. Dat ons alles doen om daarvoor te sorg dat almal soveel as moontlik vouit hulle kultuuropdrag in die wëreld kan vervul.

Dit is vir die HERE 'n groot sonde wanneer onder Sy volk die reg van die arme (Eks 23:6) nie met vreugde en blydskap erken word nie. God se volk het van die HERE die grootste geskenk, Sy eie Seun gekry.  Hy wat Sy lewe vir die sondes van  die gelowiges opgeoffer het. Wanneer ons armes en

behoeftiges en swakkes nie vol vreugde gul wil ondersteun nie Wanneer die wat nie genoeg het nie daaroor tot die HERE moet kla sal dit ons as 'n groot sonde toegereken word. Die woord wat in vers 9 vir sonde  gebruik  word  dui  op 'n sonde wat die HERE 'n mens swaar toereken. Dit word ook duidelik wanneer later in Israel mense net aan hulleself dink en nie vir die armes omgee nie. Dan  hoor ons uit die profeet Amos se mond  hierdie woorde: "Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie; julle het pragtige wingerde geplant, maar sal die wyn daarvan nie drink nie." (5:11 sien ook 4:1; 8:4-8)

Wanneer  onder  die  HERE se volk nie goed vir armes en behoeftiges gesorg word is dit 'n skande. Dit tas die HERE se eer aan. Sy volk is Sy eer, moet  Sy  goedheid en  barmhartigheid  weerspieël en aanbeveel.  Moet wys die hart van Vader in die hemel wat vir skuldige mense, vir sondaars  wat elkeen van ons is,  wat vir brandarme  sondaars die liefste wat Hy het, Sy enigste Seun gegee het. Sy enigste Seun het vir elkeen wat glo sy totale skuld, sy totale armoede betaal.  Wie  vanuit hierdie liefde graag barmhartigheid in en buite die kerk wil bewys, sal die HERE se seën ontvang. 

 

 

SORG VIR DIE ARMES (III)

 

“Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby — en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en 
hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.” Deuteronomium 15: 9-10

 

Dit sou ’n slegte gedagte wees wanneer hy sou dink:  Hoe jammer is dit nou om geld vir armes te gee. Wanneer jy dink: Hoe jammer is dit nou van my geld om dit aan die diakonie te gee. Om dit deur die diakens of deur anderes te gee vir die mense wat in Turkije of Sirië deur die verskriklike aardbewing getref is.

Meerdere kere hoor jy mense sê: Wanneer ek uitreken wat ek dan weggee sou ek daarvoor soveel ander dinge vir myself kon koop.  Ek sou met daardie geld vir myself baie wins kon maak.

Dit kon in Israel gebeur dat 'n arme vir jou kom vra om geld te leen. Dit is in die sesde jaar. Nog amper een jaar en dan sou die sabbatsjaar aanbreek.  Wanneer daardie jaar begin, het elke skuld verdwyn en mag niemand meer geld wat geleen was by 'n ander terugeis nie. Wanneer mense hulle geld as hul eie geld sien is die kans groot dat hulle dan nie wil leen nie.

Die HERE sê nou dat dit baie sleg is wanneer iemand so dink. Wie so dink gaan alles doen om vir die armes nie t gee wat hulle nodig het. Dan sien jy geen ie as iets wat mooi en goed is maar net as iets waardeur jy iets verloor. Dit is in die HERE se oë 'n groot sonde.

Dit maak duidelik dat die HERE nie wil dat ons redeneer vanuit  die gedagte dat die geld wat ons verdien of op ’n ander manier gekry het ons geld is nie.  Wanneer ons die broers diakens geld gee, is dit nie ons geld wat ons weggee nie. Dit is nie ons geld wat die broers diakens beheer nie. Dis ook regtig 'n verkeerde manier van praat wanneer ons sê: Die broers diakens moet suinig met die geld omgaan want dit is ons geld.

Ons  moet mooi bedink dat alles van die HERE is.  Elke sent wat jy verdien, is God se geld. Die HERE leen dit vir jou en sê vir jou: Jy moet dit mooi beheer om daarmee My te eer. Jy moet daarmee Christus se Koninkryk dien. Bly bedink dat dit  My geld is.  Geef daarom gul vir hulle wat in nood is! Gebruik dit in liefde vir God en vir  jou naaste. Dan is jou naaste ook die moslim en die ongelowige wat in  nood is. Laat ons as Christene bekend staan as mense wat graag en veel gee vir hulle wat in nood is.

 

SYNDROOM VAN DOWN  09-02-2023

 

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen? Psalm 11:3   “Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.” Psalm 139:16

 

Hier eerst een aanhaling uit een biologieboek voor de havo dat op het punt van verschijnen staat. Dit deel van het boek is geschreven door de arts Luc Bonneux. “Nu de screening van NIPT veilig is geworden zou hij moeten worden ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat er nog kinderen met deze aandoening (syndroom van Down) worden geboren. Denemarken heeft het begrepen maar Nederland verzaakt zijn preventieplicht, wat blijkt uit het feit dat hier nog kinderen met downsyndroom worden geboren.” Zie het RD van 9 februari p.11

Zo worden jongeren op scholen voorgelicht. Moord op kinderen wordt als iets goeds voorgesteld. Bepaalde mensen worden door ons als minder gezien en dat is lastig en dus zorg je ervoor dat ze gedood worden. Zo eenvoudig is dat toch. Dit terwijl de HEERE ook deze kinderen ons geeft. Bescherming van het leven staat op het spel. Er zouden dus mensen van meer en minder waarde zijn en zij die van meer waarde zijn kunnen dan over anderen besluiten en ze zelfs hun leven afnemen. Dat heet dan een beschaafde Westerse wereld. Je ziet dat als de liefde voor de HEERE en Zijn Woord verdwijnen ook de liefde voor de naaste al meer weggaat. Dan wordt de maatschappij hard en gaat al meer het recht van de sterkste, het recht van de meest ontwikkelde, het recht van een bepaalde groep gelden. Hier zie je hoe denken vanuit het recht van de sterkste of de meest aangepaste voor moord, voor hardheid, voor leven voor jezelf zorgt.

Hoe anders is het echte evangelie. Door Christus is er juist ook voor de zwakke die tot God vlucht vergeving en eeuwig leven. Wat is het nodig om juist op scholen lesboeken te hebben en te ontwikkelen die een heel andere weg wijzen. Die ook ontmaskeren hoe dit soort woorden voor ellende en verderf zaaien. HEERE dank U dat ook iemand met het syndroom van Down voor u een echt mens is dat in Uw liefde mag delen.

Inmiddels is meegedeeld dat het bewuste gedeelte door de uitgever wordt teruggenomen omdat dit teveel mensen kwetst.  Het is wel opvallend dat de rede daarvoor is dat ze andere niet willen kwetsen. Op geen manier wordt ingezien hoe diep ingrijpend de geuite mening is en dat het hier om iets gaat dat in zichzelf slecht is.

 

SORG VIR DIE ARMES (II)

 

“As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek.” Deuteronomium 15: 7,8

 

Juis om blywende armoede te bestry het die HERE O.a.  die sabbatsjaar en die jubeljaar ingestel. Sien Levitikus 25 Dit kon gebeur dat iemand soveel skuld teenoor 'n ander gemaak het dat selfs sybesittings  nie  genoeg oplewer om te kan afbetaal nie.  Dan kon dit  gebeur  dat  die  een  Israëliet 'n slaaf van ’n ander Israeliet word.  Hoe groot die skuld ook was, altyd het die Israëlitische slaaf uitsig gehad.  Want elke sewende jaar was die  sabbatsjaar  en  dan moes elke slaaf vrygelaat word en was elke skuld onder Israel kwytgeskeld. 

Dan het elke Israëliet weer 'n skoon lei gehad. Elke vyftigste jaar was dit jubeljaar. Dan  was dit selfs so dat elke familie weer sy  oorspronklike stuk grond teruggekry het.  Mense wat groot stukke land in besit gekry het, het dit dan weer verloor en moes dit weer aan die familie teruggee wat dit oorspronklik by  die  verowering  van  Kanaän gekry het. Ook dit was 'n maatreël  van die HERE om daarvoor te sorg dat sekere families en geslagte nie vir altyd tot armoede sou verval nie. Binne  God  se volk, binne die HERE se verbond moet elkeen uitsig  kan hê,  moet ook in materiele sin mense uitsig kan hê.

Daarom is die HERE se opdrag om jou hart nie te verhard en jou  hand nie toe te hou nie wanneer 'n arm broer of suster  by  jou  kom  om hulp te vra. Dit moet juis so wees dat jy  graag  vir hom  of haar gee.  Dat jy hom of haar graag wil leen  en  dit  ook  gul  wil doen. Dit wat hy nodig het om regtig met sy gesin so te kan lewe dat hy met sy gesin in diens van Christus kan lewe, moet ons hom graag wil gee wanneer dit vir ons moontlik is. Wanneer in 'n gesin die gawes aanwesig is om kinders te versorg en op te voed,  om hulle  tot diens aan Christus te lei mag gebrek aan geld geenbelemmering wees om nog kinders te kry nie. 

Dit moet so wees dat ons dink vanuit die HERE se opdrag, vanuit die  gemeenskap van die heiliges waar Hy ons aan mekaar gegee  het.  Dan word ons denke verander.  Dan begin ons so  dink:  Hoe heerlik is dit dat ons daarvoor kan sorg dat mense dit kry waardeur hulle hul talente en hul lewe vol uitsig vir die HERE kan leef.

 'n  Israeliet  moes  leer om sy arme broer of suster dit te leen  wat die ander regtig nodig het sonder dat hy die kansop  terugbetaling in rekening sou bring.  Oor die laaste die volgende keer meer.

 

SORG VIR DIE ARMES (I)

 

“As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek.” Deuteronomium 15: 7,8

 

Israel is God se volk.  Israel is die volk van die verbond.  Dit  is  die  volk wat die HERE uit Egipte verlos het.  Hoe moeilik  en  swaar  was die lewe in Egipte.  Hoe moes hulle daar as 'n slawevolk lewe. Nou het die HERE hulle bevry. 40 Jare  het  hulle  vanwe‰  klein  en ongeloof in die woestyn rondgetrek.  Die beloofde land Kana„n is nou in sig. Nog 'n  kort  rukkie  en die volk sal in die land lewe wat van melk  en  heuning  oorvloei.  Net voordat dit gebeur hou Moses sy  laaste  toespraak.   Hy  mag nie in die beloofde land inkom   nie. Hy moet omdat hy op 'n sekere oomblik die HERE nie die eer  gegee  nie  het maar op homself gewys het net voor die  drumpel van Kana„n sterwe.

In Sy laaste toespraak maak Hy die volk van die verbond nog een keer duidelik hoe die HERE wil dat hulle lewe.  Hoe die lewe in die verbond moet wees.  'n Element wat Moses in die HERE  se  naam  dan  nog 'n keer beklemtoon is die sorg vir  hulle wat geen of min inkomstes het. Die volk moet daarvoor sorg  dat  die  priesters wat geen eie stuk grond gekry het van  hulle  werk in diens van die evangelie sonder sorg kan lewe.   Hulle  moet  ook daarvoor sorg dat die vreemdeling, wees  en  weduwee  in vreugde kan lewe al het hulle geen of  min  inkomstes.  Wanneer alles volgens die HERE se wet reg sou  funksioneer,  wanneer elke lidmaat van God se volk in volmaakte  gehoorsaamheid  sou  lewe,   sou daar geen armes onder  die verbondsvolk wees nie. Dit is waarop die HERE Sy           volk in vers 1-6 wys.

Dit is die situasie waarna God se volk moet strewe. Die HERE  weet  dat  hierdie  volmaakte situasie nie sal ontstaan nie. Daarom gee Hy sosiale wette aan Sy volk om die armoede wat  sal ontstaan te bestry. More meer hieroor.

 

VERSCHRIKKELIJKE AARDBEVING

 

“Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was.” Psalm 18:8

 

Een geweldige aardbeving. Wat een verwoesting. Wat een ellende. Wat een gewonden en een doden. Wat een angst. Gebouwen storten als een kaartenhuis in elkaar. Wat zijn de mensen in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zwaar getroffen. We kunnen het via onze media van heel dichtbij zien.

Wanneer we met geestelijke ogen daarna kijken zijn er zeker drie dingen die we daarbij moeten bedenken.

 1. Wat een ellende! Wat is het nodig om met open hart en handen te geven om de mensen die getroffen zijn te helpen. Want het kon ons net zo goed getroffen hebben. Dat brengt me bij het tweede.
 2. Aardbevingen waarbij dood en verderf te zien is. Waarbij er zoveel verwoest wordt. Al blijf je leven, tekent het je leven en geeft het veel verdriet en zorg. Dat is het gevolg van onze zonden. Van ons allemaal. Daarom hebben aardbevingen met Gods toorn te maken.  Het is het gevolg van de zondeval. Wij als mensen hebben het de wereld ingebracht. Daarom past het ons niet om met een beschuldigende vinger naar God te wijzen. Het past ons om juist bij Hem hulp te zoeken. Om te beseffen dat Hij God is en dat de enige die ons blijvende hulp kan geven Jezus Christus is.
 3. De aarde die schudt, die beweegt laat zien dat we het niet van de aarde moeten hebben. Dat het nodig is om bij de Schepper van het hele heelal ons leven te zoeken. Zo in een aardbeving ook een stem die ons allemaal oproept om verder te kijken dan de aarde. Om te beseffen dat je leven op aarde zomaar afgelopen kan zijn. Toch is het niet nodig om wanhopig te zijn. Wij als mensen zijn de schuld van verwoestende aardbevingen. De HEERE stuurde Zijn Zoon om voor wie gelooft en zich aan Hem toevertrouwt een eeuwig leven te verdienen waar geen natuurrampen meer op aarde voorkomen. Waar het leven een en al vrede en rust is. Waar je altijd veilig bent omdat Christus jouw zonden en de straf op die zonden dan gedragen heeft. Zo is ook deze aardbeving een oproep om tot Christus te gaan.

 

 

DOOR HET WOORD GEHEILIGD

 

“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; 
Uw woord is de waarheid.”  Johannes 17:16,17

 

Uw Woord is de waarheid. Dat zegt de Here Jezus. Dat heeft de Heilige Geest laten opschrijven voor alle eeuwen. Het Woord van God is de waarheid. De Here Jezus bidt dat we door dat Woord van God geheiligd zullen worden.

Dat is als het goed is voor ons een grote stimulans om naar de woorden van God zoals we die in de Bijbel vinden te luisteren. Wat gebeurt er als je naar Vader in de hemel als Zijn kind naar Hem luistert? Dan komt er verandering in je leven. Dan is de mening van de meerderheid om je heen niet de maatstaf voor je denken, spreken en handelen. Dan vraag je je af of wat mensen zeggen de waarheid is. Ik heb het hier niet over complottheorieën. Dat zijn namelijk net zo goed menselijke meningen. Het gaat me er hier om dat dat we meningen en wat we doen toetsen aan wat de HEERE zegt. Wat Hij zegt is waar. Als je wilt weten wat een goed leven is dan moet je bij de Bijbel zijn. Dan leert de Geest je wat de werkelijkheid is en hoe je hebt te leven tot de gevoelens in je hart toe.

Bedenk dat de Here Jezus dit zegt binnen de kerk op dat ogenblik. Het is niet zo dat wat de meerderheid in een kerk denkt of voelt dus altijd de waarheid is. Je moet altijd weer terug naar de HEERE zelf.

Wie luistert met zijn of haar hart en in eigen leven volgens Gods woorden gaat leven die wordt door de Vader in de hemel geheiligd. Dan kom je apart te staan. Samen met al die anderen die in liefde voor Christus en Zijn Woord leven. Dan kom je tegenover het leven en denken van de wereld te staan. Dan zoek je niet het compromis met het leven en denken van de wereld. Dan wil je geen dubbelleven leiden. Dan  bid je dat de Geest je leert leven volgens de waarheid, volgens Gods onderwijs aan ons gegeven. Hoe vreemd dat ook klinkt in de wereld om je heen. Dan heiligt God je zodat je hoort bij het volk dat voor eeuwig toekomst heeft. Dan ligt het heilige, zondeloze leven van Christus over je heen. Het leven van hem die voor jou de straf voor eeuwig gedragen en zo weggenomen heeft.

 

 

 

GELUK?

 

“Hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.” Handelingen 14:17

 

We hebben tot nu toe een zachte winter. Dat zorgt er voor dat we geen gas tekort hebben. Deze week kwam in het nieuws dat een topman van Shell daarvan zei dat het geluk was. Hij wilde er voor waarschuwen dat het volgend jaar heel anders kan zijn en we onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Dat laatste is waar. Toch is het opvallend dat de zachte winter hier geluk wordt genoemd.

Je ziet hier dat de HEERE als de enig levende God vergeten wordt. We denken alleen vanuit de schepping en niet vanuit de Schepper. We hebben zo’n onwerkelijk klein wereldbeeld voor onszelf ontwikkeld.

Waaraan hebben we de zachte winter die we in deze spannende tijden zo nodig hebben te danken? Aan klimaatverandering, aan het lot? Nee, aan de HEERE die regen en droge tijden, vruchtbare maar ook onvruchtbare jaren geeft. We zullen in de eerste plaats moeten bidden tot God. Dat Hij ons dat geeft wat we in deze omstandigheden zo nodig hebben. Wij kunnen denken dat wij de geschiedenis maken of dat het niets anders is als een onberekenbare reis door de tijd maken.

Dat is gelukkig niet zo. Het is Christus die vanuit de hemel regeert.

Laten we ons klein maken voor Hem en belijden dat we er op deze wereld een grote puinhoop van maken. Dat we allemaal de hel van een altijddurende oorlog in de kou verdiend hebben. Laten we bidden dat de HEERE zorgt. Dat Hij ons leert, en al meer mensen om in diepe afhankelijk van Christus. 

 

BASIESE GELOOF: SO SEKER VERLOS VAN DIE TOEKOMSTIGE TOORN!

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Geen enkele mens kan aan die toorn van God ontkom nie. Want niemand is sonder sonde en skuld nie. Almal verdien daardie verskriklike toorn op die dag van Jesus se terugkeer. Nogtans mag die gelowiges selfs uitsien na daardie dag. Hulle mag sonder angs in hulle hart op hierdie dag wag. Hoekom? Hoekom mag jy as God se gelowige kind byvoorbeeld die fees van die Nagmaal vier wat ook ‘n teken en seël daarvan is dat die Here Jesus sal terugkom. Omdat die Nagmaal ook die seël daarvan is dat Christus ook vir die gelowiges verdien het dat God se toekomsitge toorn hulle nie tref nie omdat Christus dit gedra het. Omdat die Nagmaal ook die versekering is dat vir die gelowiges die Here Jesus se terugkeer juis beteken dat hulle saam met al die gelowiges  met Christus fees sal vier op die nuwe aarde. Die enigste rede daarvoor is dat Jesus jou deur die dra van die straf wat ons verdien het  van die toekomstige toorn verlos het. Jy en ek het die toorn regtig verdien maar Christus het in selfopofferende liefde dit dan vir die gelowiges gedra. Wat ‘n liefde van God se Seun. Wat ‘n houvas en bemoediging in die lewe. Hoe heerlik is dit as ons in geloof, in diepe afhanklikheid van die HERE op hierdie aarde leef. Dan mag ons so seker as jy ons brood en wyn by de Nagmaal proe, so seker as jy dit gesien vir jou lewe weet: “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons , of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.”  1 Tes 5:9,10

Lewe met Christus is lewe, ewig verlos van God se toorn deur Sy liefde alleen! Deur Christus se offer vir ons, in ons plek alleen!

 

VERZOENING NIET UITSTELLEN

 

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave." Mattheus 5:23,24

 

Een aantal dagen geleden schreef ik iets over het omgaan met elkaar. Juist ook in de kerk van Christus. Dit is daarop een vervolg. Wij erkennen Christus in de kerk als onze God, Koning en Verlosser. Hij heeft het over ons te zeggen. Dat geldt dus ook van deze woorden die uit de mond van de Here Jezus zijn gekomen om ons de goede weg te wijzen.

Als ik dan naar de praktijk kijk, ben ik er van overtuigd dat deze woorden van de Here Jezus een van die zijn die we met vrome woorden nogal eens aan onze laars lappen. Als er problemen ontstaan, als mensen iets tegen elkaar hebben, zijn we er goed in om te zeggen dat het tijd moet hebben, dat we procedures moeten maken, dat het nu te gevoelig ligt, dat we er nog niet klaar voor zijn om er nu over te praten. Dat we er nog niet aan toe zijn. Het klinkt allemaal zo mooi en wijs.

Het gevolg is meerdere keren dat de wortels van verbittering en afstand naar elkaar al meer beginnen te groeien. Omdat we niet de wijsheid van onze God en Verlosser in praktijk brengen. Omdat we te trots en te eigenwijs zijn. Wat zorgt dat voor een ellende en voor veel meer werk dan nodig is. De Here Jezus zegt naar nu vertaald:  wanneer je op zondag naar de kerk  gaat of omdat je vanwege gezondheid  een kerkdienst voor het scherm meebeleeft, moet je eerst naar de ander gaan die iets tegen je heeft om het op te lossen. Ook als je denkt dat het niet jouw schuld is. Niet uitstellen, niet op de lange baan schuiven, geen kans geven om verbitterd te worden.

Geen formalisme in de zin van dat pas over zoveel tijd er een vergadering is waar dit ter sprake komt. Als broeders en zusters altijd de vrede zoeken. Met een open hart vanuit Gods liefde naar elkaar. Wat zou het een zegen zijn als we zo leren leven. Wat zou dat een heerlijk getuigenis naar buiten zijn en een blijdschap en vrede in de kerk geven. Weg met alle formalisme en leven vanuit Gods liefde met elkaar. Als ambtsdragers hebben we daarin het goede voorbeeld te geven. Altijd weer. Je nooit verschuilen achter regels maar elkaar zoeken volgens de woorden van onze God en Verlosser.

 

BASIESE GELOOF: VERLOS VAN DIE TOEKOMSTIGE TOORN

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Die heidene wat toe in Tessalonika en in die hele Grieks-Romeinse wêreld geleef het, het groot geword met verhale oor godeseuns. As die inwoners van Tessalonika oor die water uitgekyk het en dit was helder weer het hulle die godeberg Olympus by Atene gesien. Daar leef die oppergod Zeus met al die godeseuns wat eendag by vroue op aarde verwek is en nou ook gode geword het.

Hierdie verhale en die gevolge wat dit vir die Tessalonisense in hulle dagelikse lewe gehad het, het hulle agter hulle rue gelaat. Hulle kyk nie meer vol verwagting na die Olympusberg nie maar na die hemel. Hulle is nie meer bang vir die grillige en onbetroubare aksies van die gode nie maar verwag van die hemel die Seun van God Jesus Christus. Hulle verwag Hom as die Redder van hulle lewe.

Dit is duidelik dat die apostels in hulle prediking Christus se terugkeer en wat daarmee saamhang as ‘n basiese element van die prediking en die eerste onderwys gesien het. Steeds weer lees ons daarvan as hulle die evangelie ‘n eerste keer verkondig. ‘n Duidelike voorbeeld daarvan is ook as Paulus op die berg Areopagus in Atene die evangelie vir die geleerde Grieke verkondig. Ons lees daarvan in Handelinge 17:30,31:

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.”

Die Tessalonisense wag op die Seun van God wat nou in die hemel woon. Die woord wat hier vir verwag gebruik word lê die klem daarop dat hulle geduldig wag. Hulle weet verseker dat Hy kom maar hulle kan afwag wanneer dit gebeur. Hierdie sekere verwagting dat Christus van die hemel sal kom, stimuleer hulle lewe met Hom. Hulle wil nou in liefde en gehoorsaamheid aan Hom hulle lewe vorm gee. Hulle weet hoe beslissend Sy terugkeer is, hulle weet dat Hy die magtige koning is. Want hulle weet en glo dat Hy uit die dode opgewek is. Hulle glo dat Christus se opstanding God se aanwysing is dat Hy die offer van Sy Seun vir die gelowiges aangeneem het. Hulle weet dat die opstanding van die Here Jesus Hom ook so duidelik as God se Seun as as die Here, die Koning aangewys het. Paulus skryf daarvan in Rom 1:4: “en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here”.

 

DE BIJBEL GODS PRACHTIGE CADEAU VOOR HEEL MIJN LEVEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen,

Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De Bijbel als prachtig cadeau. De Bijbel die midden in je leven staat. De stem van God die bepaalt wie je bent. Waarom:

Omdat Gods stem beslissend is bij de beslissingen in mijn leven.

Omdat de Bijbel als de stem van de Goede Herder voor mijn omgang met de mensen om me heen beslissend is.

Omdat Gods stem leidend is bij het opvoeden van mijn kinderen.

Omdat de stem van de Geest door de Bijbel mij leert hoe ik met mijn werk en opleiding heb om te gaan.

Omdat de stem van mijn hemelse Vader die door de Bijbel tot mij komt mij leert hoe ik in mijn huwelijk sta of hoe ik met mijn single zijn of mijn kinderloosheid om ga.

Omdat Gods stem mij leert wat voor man of vrouw ik in dit leven heb te zoeken en waar ik niet moet zoeken en vinden.

Omdat de HEERE mij door Zijn Woord leert hoe ik me heb op te stellen als er spanningen en conflicten zijn.

Omdat de Drie-enige God door de Bijbel mij leert hoe ik met geld en goed heb om te gaan.

Omdat de Heere God mij leert door de Bijbel hoe ik met mijn tijd, ook mijn zogenaamde vrije tijd heb om te gaan.

Dit vooral omdat de Geest mij door het Woord leert om bij God als onze Vader en bij Christus als de enige Verlosser van zonde en schuld het echte leven te zoeken en te vinden.

De Bijbel Gods geschenk voor alles in mijn leven.

HEERE wat bent u goed voor ons om de Bijbel te geven die duidelijk is!

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (III)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Let daarop dat die Heilige Gees dit self vir ons sê dat by die basiese se lewe as Christen behoort dat jy jou bekeer van die afgode. Jy draai jou rug op alles wat stry met die HERE en Sy liefde en Sy wil. Juis in de Bybel wys die Gees dat God se onverdiende liefde so duidelik, so sigbaar, so oorvloedig na ons toegekom. By die doop en die nagmaal sien ons dieselfde.  As jy sien hoe groot God se liefde is dat Hy selfs Sy Seun vir ons gegee het en sien hoe groot Christus se liefde was en is. Hoe Hy gely het om jou skuld te dra dan leer jy raaksien dat bekering is dat jy regtig jou rug dra op alles wat God se naam aantas en jou in stryd met Hom bring.

Dit is wat die HERE vanuit Sy liefde in Christus van ons vra. Dat jy jou rug op die afgode, op die sonde draai en jou tot Hom bekeer. Dat jy Hom as die lewende en waaragtig God dien. Letterlik beteken die woord dien hier dat jy Hom as slaaf volg. Dat jy graag God se slaaf wil wees. ‘n Slaaf wat dan as ‘n kind van God behandel word. ‘n Slaaf wat wil doen wat die enigste ware God sê, wat die enigste God wat waaragtig is, wat die waarheid vir jou wys, sê. Slaaf van God wees is regtig pragtig. Dan staan jy in die ware lewe. Dit vra die die HERE van al Sy kinders. Dan maak dit nie saak  waar ons bly en waarop op hierdie wêreld ons lidmaat van Christus se gemeente is nie. Tussen kerken en lidmate wat regtig  by Christus behoort kan nie daaroor ’n verskil wees dat ons moet en wil breek met ‘n ou sondige lewe nie. Dan mag daar geen verskil wees daarin dat ons in alles slaaf van God wil wees nie. Dan kan daar verskil in kennis wees maar waar die ware liefde, die ware geloof is wil enige kind van God in alles wat hy weet die HERE met sy of haar hele hart gehoorsaam wees, dien en eer. Wie dit nie wil nie beweeg self by God weg en laat die dreiging van die toekomstige toorn oor sy lewe bestaan.

 

 

WAAR LIEFDE WOONT

 

“Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.” Galaten 5:13-15

 

Soms moet je iets van je hart. Dat heeft nu te maken met een ontmoeting met iemand vorige week. Ik kreeg met een man een gesprek. Een goed gesprek. Een gesprek waarbij we samen bij Christus kwamen. Deze man wil niets anders dan de HEERE met Zijn hart dienen. Hij deelde op een goede manier de zorgen die er over het veel kerken zijn. Juist als het gaat om de trouw aan de HEERE en Zijn Woord. Toch was het een gebroken broeder. Hij had in de kerk zoveel ruzie meegemaakt. Zoveel liefdeloosheid. Zoveel moeilijk doen om vormen en regels die niet het evangelie en Gods eigen Woord raken. Zoveel veroordeling had hij gezien en meegemaakt. Op mijn uitnodiging om naar de kerkdienst te komen waar ik voorging, zei hij met tranen in de ogen dat hij dat niet kon. Hij wil dolgraag het evangelie horen maar als hij dan weer in een gemeente komt waar ze over kleine dingen ruzie maken en mensen veroordelen dat kon hij niet meer aan.

Je kunt hiervan van alles vinden. Er is zeker meer van te zeggen. De ellende is dat ik dit in mijn meer dan 35 jaar predikant zijn teveel heb meegemaakt. Ook collega’s die daardoor het onderspit moesten delven. Wat zijn we vaak enthousiast begonnen. Door de HEERE geroepen om dat geweldige evangelie van Christus te verkondigen. Mooier kan er toch niet zijn! Heerlijk het Woord van echte redding mensen mogen verkondigen. Natuurlijk weet je dat er tegenstand zal komen. We zijn zondige mensen. Maar dat geruzie onder mensen, onder mensen die door Gods liefde elkaar liefhebbende broers en zussen horen te zijn om dingen die niet raken of je wel of niet bij Christus hoort, is ten hemel schreiend. Wat gaan daaraan een mensen, wat gaan daar een ambtsdragers, wat gaan daaraan een dienaren van het Woord kapot.

Dan hoor je soms zelfs iemand zeggen: ze moeten eens wat minder soft zijn die mensen, de Here Jezus heeft nog veel erger geleden.

Dat laatste is zo erg als dit in deze omstandigheden gezegd wordt! De Here Jezus leed uit liefde voor zondaren zo erg dat wij dat nooit zouden kunnen. Hij moest zelfs God zijn om dat te kunnen. Wij worden nooit God. We moeten voor zulke dingen geen excuses en zeker geen vrome excuses gebruiken. We moeten onze hand in eigen boezem steken en leren zien dat ons harde liefdeloze gedrag, het gelijk willen hebben om eigen dingen zonde voor de HEERE is. Dan moeten we klein voor Christus worden om helende liefde te kunnen gaan geven. Dat ook echt doen! Onszelf verloochenen. Ik met mijn mening ben niet belangrijk en zeker niet om daardoor scheiding en ellende bij anderen te veroorzaken.  De kerk van Christus moet een trouwe kerk zijn maar mag nooit een harde kerk worden. Dan kun je nog zo rechtzinnig zijn maar als hardheid je leven beheerst naar anderen ben je geen gelovig kind van God.

De liefde voor de naaste is het waarin ons leven met Christus juist vorm moet krijgen.

 

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (III)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Dan was daar nog die verering van allerhande ander gode. As jy in ‘n sekere beroep gestaan het, het jy saam met ander in dieselfde beroep ‘n vereniging gevorm en moes jy saam met hulle reëlmatig die beskermgod van jou beroep in sy of haar heiligdom vereer. Feeste, familiebyeenkomste, die saamkom van die stadbevolking, die amptelik jou beroep kan uitoefen en nog so baie meer het met die verering van afgode saamgehang. Die hele samelewing was daardeur gestempel. Jou hele sosiale lewe ook.

As jy dan sê dat die HERE alleen God is en jy Jesus Christus as jou enigste Redder en Koning volg, word jy gesien as ‘n vyand van die hele samelewing, as ‘n vyand van die mensheid. Jy verbreek dan regtig baie, baie bande.

Die bekering, die hulle rug draai in denke en in doen op die afgode het in Tessalonika plaasgevind. Ons is dikwels geneig om te sê: Jy kan van mense tog nie vra om so radikaal te wees nie. Daar is by mense tog die begin van die lewe met die HERE maar dan kan jy  nog nie van hom of haar verwag om met alles te breek nie. Dan maak jy mense tog ongelukkig en isoleer jy jouself  en ander teveel. So praat ons somtyds as dit oor sending of evangelisasie gaan. So praat en dink ons somtyds ook as dit om ons eie lewe gaan. Jy en ek het nie beelde, afgodsbeelde waarvoor ons kniel nie en ons gaan nie na tempels nie. Maar wat van jou as die god Dionysius sommer in jou lewe verskyn omdat jy van tyd tot tyd teveel drink en die alkohol die stuur in jou liggaam begin oorneem? Wat van jou as jy weet dat ‘n sekere fliek nie goed is nie maar jou vriende sê: Jy moet dit kyk man gaan jy dan na daardie tempel? Wat doen jy as jy fliek kyk of jy kyk televisie of ander sosiale media en die naam van die HERE, die naam van Christus word misbruik. Staan jy dan in die fliek op en verlaat die saal, hou jy op met kyk omdat jou God en Redder se naam aangetas word. Omdat ’n verkeerde beeld van die HERE, van Christus uitgedra word. Draai ons om as Christus se naam lelik gemaak word of is ons eintlik onverskillig? Ons kan baie voorbeelde hierby voeg.

Dink daaroor voor God se oë na of dit te radikaal is. Bedink daarby dat die HERE die God van liefde is wat jou heeltemal wil verlos en wat alle eer in die hele skepping verdien.

 

BESLISSENDE WOORDEN

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen,

Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De Bijbel is het Woord van God. Dat zijn woorden waarvan we de betekenis eigenlijk niet groot genoeg kunnen maken. Waarom niet?

Zou dat zijn omdat het:

Zo’n oud boek is?

Omdat we er zoveel wijsheid in vinden?

Omdat we er mee opgevoed zijn?

Omdat we kunnen zeggen dat veel van de manier waarop we nu leven voortkomt uit het joods-christelijke van de Bijbel?

Als dat het is waarop we steunen is dat echt niets waard. Dan bouwen we ons leven op zand en gaat de Bijbel in ons leven nooit echt de plaats innemen die het verdient.

De Bijbel is echt het Woord van God. Het is Gods levende stem. Hij spreekt ons in Zijn Woord aan. Als de Bijbel opengaat, begint God met je te praten. Dan komen er de woorden op je af in verhalen, in geboden, in brieven en in profetieën en ook in dichterlijk taal. Dat zijn echt de woorden van de enige levende God. Het zijn de woorden waarvan we in Psalm 12 lezen: “De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.” Vs 7

Het beroerde is dat wij er meesters in geworden zijn om aan dat Woord te sleutelen, om delen van dat Woord buiten de orde te stellen, om onze eigen wijsheid boven de woorden van God te stellen. Dan zeggen we dat de Bijbel grote waarde heeft maar de HEERE moet niet zo dichtbij komen dat we onze mening of ons leven anders moeten inrichten. Dan weten wij  het zo snel  beter of zelfs meer dan de HEERE zelf zegt. Dan moet de Geest die spreekt en Christus die spreekt toch wijken voor onze wijsheid of onze manier van leven. Daarbij hebben we allemaal hand in eigen boezem te steken!

Daartegen is maar een medicijn: het gebed dat de Geest ons klein maakt en ons in onze eigenwijsheid breekt en ons door Christus maakt tot mensen die niet meer willen zijn dan leerlingen van God. Dus ook van Zijn Woord!

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (II)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

Waar hierdie woord bekering of bekeer gebruik word gaan dit om ‘n radikale omkeer in jou lewe. Dit gaan nie om jou koers ‘n klein bietjie aan te pas nie maar om ‘n totaal ander koers in jou lewe. Selfs so dat jy jou rug draai op dit wat jy tot nou toe gedoen het. Die woord wat Paulus hier vir bekeer gebruik wys daarop dat dit gaan om ‘n radikale omkeer van jou lewe sowel in denke as in doen. Hoe belangrik is dit ook vir ons. As jy lidmaat van die kerk is, as jy na die preek luister, as jy Nagmaal vier, as jy in God se verbond gebore is, gaan dit nie net daarom dat jy in die evangelie, in Christus glo as ‘n idee nie. Dit gaan nie net daarom dat jy die belangrikste punte van die leer van God se Woord ken nie. Dit is belangrik! Maar dit gaan daarom dat dit jou hele lewe deurtrek. Dat dit sowel jou hele denke asook jou lewe elke dag beheers en stuur.

Jy moet jou eers indink wat dit vir die mense toe beteken het! Watter geweldige verandering dit in hulle lewens was. Die dien van verskillende afgode het hulle hele denke en manier van lewe bepaal. Daar was die aanbidding van Kabeiros wat ook  die voorvaderverering ingesluit het. Dit was ‘n vaste onderdeel van hulle lewe en as jy dit nie gedoen het, was jy verag want jy hou jou voorouers nie in ere nie. Dan was daar die verering van Dionysius wat die god van die wyn en die natuur was. Hierby het behoort die reëlmatige feeste waar die wyn ryklik gevloei het en waarby van Dionysius verwag is dat hy vir hulle ‘n lewe na die dood sou gee. Dit was feeste wat die eenheid van die stadsbevolking gewys het. As jy nie saamdoen,  is jy geen deel van die samelewing nie. Dan is daar die verering van die keiser. Daaraan moet jy saamdoen om te wys hoe jy saam met die hele stad  aan die reëls wat almal aanvaar, lojaal is. Die manier van lewe wat daar onder die keiser as ‘n godheid is, aanvaar jy saam met die ander en jy maak geen onrus nie. Dit is een van die groot beskuldigings teen die Christene dat hulle algemeen aanvaarde reëls nie aanvaar nie en mense tot ‘n ander manier van lewe wil beweeg. Ons lees die beskuldiging juis as Paulus in Tessalonika is. Ons lees naamlik in Hand 17:6,7: “Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, en jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus.”

Jy sien hier dat ons geroep is om as die eerste van ons lewe burger van God se Koninkryk te wees.

 

 

HOMPJE CELLEN

 

“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.” Psalm 139:16

 

Er is in de media weer ophef over het ongeboren kind. De bekende Tim Hofman verdedigd zijn vriendin die over een eigen abortus schrijft en daarbij spreekt over een hompje cellen dat zo verwijderd wordt. Ze biedt daarbij excuses aan dat hompje cellen in haar baarmoeder aan omdat ze er nog niet klaar voor was om daarvoor te zorgen.

Daarop komen reacties. Heel goed voor te stellen. Zeker als je zo in het openbaar schrijft. Op deze reacties komt een felle reactie van Tom Hofman die laat merken hoe hij over het ongeboren leven denkt. Hij schrijft in reactie o.a. dit: “Fascinerend hoe mensen die doorgaans geen zier om mensen en mensenrechten geven (bruine mensen eng! homo’s vies! vrouwen dom!) opeens helemaal wild worden van een klompje cellen laten verwijderen.”

Jouw eerste reactie is waarschijnlijk verontwaardiging. Toch moeten we daar nog even mee wachten. Wat waren o.a. de reacties die er op het schrijven van zijn vriendin kwamen? O.a. dingen zoals dit en dan ook nog anoniem: “„Was ze ook nog niet klaar voor bescherming? Of gewoon te lui om het te gebruiken. Ik wil geen kind dus ik vermoord je maar. Egoïstisch rotvolk”, 

Zo’n reactie is niet goed. Juist als kinderen van God, als gelovigen mogen we niet zo reageren. We hebben op te komen voor het ongeboren kind! Dat ongevormde begin is leven, is een kind dat de HEERE gegeven heeft. Dat kind verdiend juist daarom bescherming. Wij hebben niet het recht om dat kind te doden. Het is al echt een persoon.

Dat moeten we steeds weer met liefde en bewogenheid naar voren brengen maar niet door te gaan schelden en nooit anoniem. Als ik dat eerste bericht lees dan is daar ook een aanknopingspunt. De vrouw die schrijft biedt haar excuses aan. Dat doe je niet als je het alleen als een hompje cellen ziet. Dan zie je doorschemeren het besef dat het toch veel meer is. Dan is het goed om juist daarop te reageren en met liefde duidelijk te maken waarom je voor de bescherming van het ongeboren kind staat. Dat wij als mensen niet boven aan de ladder staan en alleen aan onszelf verantwoording hebben af te leggen maar juist ook aan Hem die ook ons het leven gegeven heeft. Die ook het leven dat in onze ogen als een ongevormd begin begonnen is, gegeven heeft. Niet schelden, niet de bescherming van het ongeboren leven opgeven maar in liefde laten zien hoe de HEERE het leven geeft en we er mee hebben om te gaan. Dat we dan op Gods zorg mogen bouwen en vertrouwen.   

 

 

BASIESE GELOOF: OMKEER (I)

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

 

Die boodskap wat vanuit die gemeente van Tessalonika deur die wêreld eggo is dat hulle voorbeelde van die geloof in Jesus Christus is. Dit is nie net een of ander vae eggo wat klink nie. Die mense kan ook vertel wat die inhoud van hulle geloof is. Die inhoud is dit wat ons in ons teks lees. Dit is ‘n goeie opsomming van hulle geloof en die lewe van die geloof onder hulle.

Die eerste wat van hulle ook aan Paulus hulle vertel word, is dat hulle hul  “van die afgode bekeer het”.  Die bekering van die afgode was een van die eerste punte wat Paulus in sy prediking aangespreek het. Ons lees dit duidelik as die bevolking van Listre Paulus en Barnabas as gode wil aanbid. Dan sê hulle vir die inwoners van Listre o.a. die volgende: “Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.” Hand 14:15.

Paulus noem die afgode hierdie “nietige dinge”. As jy dit bedink, let dan eers daarop hoe dit wat hy hier sê ooreenkom met dit in ons teks: “Julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende ….. God te dien.”

Wat is dus een van die eerste beginsels van die prediking dat mense hulle van die afgode bekeer. Wat is nou bekeer? Om dit mooi raak te sien  is dit goed om eers op die letterlike betekenis van die woord bekeer te let. Vir ons is die woord bekeer ‘n geestelike woord wat ons net in verband met die geloof gebruik. Ons moet bedink dat sowel in die Ou as in die Nuwe Testament, sowel in die Hebreeus as ook in die Grieks hierdie woord, of die woorde wat daarvoor gebruik word ook ‘n hele gewone betekenis gehad het. Jy kon die woorde bekeer jou op die sportveld of iewers op die straat hoor. Dit kon wees dat ‘n onderwysers vir ‘n leerling sê: bekeer jou en die leerling het dan besef dat hy die opdrag kry om hom letterlik om te keer. Letterlik is die betekenis dat jy jou omdraai. Jy het met jou gesig een kant toegestaan en nou draai jy jou rug na daardie rigting. Gello in Christus beteken dat jou lewensrigting heeltemal anders geword het.

 

ZO’N PRACHTIG CADEAU

 

“Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.” Psalm 119:15,16

 

De woorden van God. Zijn geboden. Ja de Bijbel is belangrijk. Een kerk kan niet zonder de Bijbel. Maar het is toch wel een oud boek. Er staat veel moois in maar het is niet meer echt van deze tijd. Dan nog al die geboden. Dat is toch wel iets dat ons steekt. Wij willen vrij zijn. Wij willen ook niet echt bekritiseerd worden. Want we zijn wie we zijn. Het spreekt toch veel meer aan dat de Here Jezus ons van de straf gered heeft. Dat Gods liefde naar ons toekomt. Dat Hij om Christus ons onze vrijheid gunt en ons Zijn wijsheid en Zijn zorg aanbiedt als het moeilijk in ons leven is. Anders voelt het zo als verplichtingen en dat tast toch onze vrijheid aan en wie we zelf zijn. Wij zijn er als personen ook nog en wij mogen er toch zijn.

Het zijn gedachten en gevoelens die door de hele samenleving gaan en ook ons raken. Het zit in de lucht. Het trekt overal heen. Het wil ook mijn en jouw hart veroveren. Juist dit verklaart ook dat als je het met de manier van leven van bepaalde mensen niet eens bent en je zegt dat  ze zichzelf aangevallen en niet geaccepteerd voelen.

Maar nu terug naar de woorden van God. Naar de Bijbel. Het is een zegen dat we dat Woord hebben. Dat is echt zo’n geweldig cadeau! Vooral voor zondige mensen zoals wij. Vooral voor ons die uit onszelf, vanuit onze eigen kracht allerlei verkeerde en domme dingen doen. Wij die ons tegenover God gezet hebben omdat we eigen baas willen zijn.

In ons eigen gevoel en verstand is de goede weg en het goede leven niet te vinden. Hier zie je hoe belangrijk en onmisbaar het juist is wat de HEERE over onze schuld en zonden zegt. We moeten er voor uitkijken om niet met onze mond te zeggen dat de Bijbel voor de kerk onmisbaar is maar dat we het cadeau van Gods Woord daarna in het cadeaupapier laten zitten. Het moet uitgepakt worden. Gelezen met eerbied. Om te leren. Dan ga je zien dat Gods geboden geen last zijn maar een prachtig cadeau dat we zo nodig hebben. Elke dag. Omdat ik zo dom eigenwijs ben en de HERE een en al wijsheid.

 

BASIESE GELOOF

 

“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe  julle jul van die afgode  bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus  wat ons van die toekomstige toorn verlos.”1 Tes 1:9,10

 

‘n Groot deel van die gemeente in Tessalonika het uit die heidendom gekom. Die mense wat in hierdie gemeente die Nagmaal gevier het, was enkele jare gelede nog besig om by offermaaltye in die tempels van hulle afgode die afgode te vereer. Die lidmate van hierdie gemeente was verseker nie net mense wat ‘n joodse agtergrond gehad het of die Ou Testament al baie goed geken het en al besig was om die HERE op die regte manier te dien nie. Die meeste van hulle was voor hul bekering nog regtig in die greep van ‘n heidense lewe. Hierop wys in ons teks die mededeling dat die Tessalonisense hul van die afgode bekeer het. Belangrike afgodediens toe in Tessalonika was die verering van Kabeiros as die god van die voorvaders en die verering van Dionysius en die aanbidding van die keiser. Dan was daar langsaan nog verering van minder belangrike gode.

Ons lees in die teks hierbo wat die kern van Paulus se prediking aan heidene was. Die Gees wys ons hier die kern van die sendingprediking. Hy wys ons die eerste beginsels wat daar moet wees om waarlik gemeente van Christus te wees. Hier sien ons hoe aktueel ons teks ook vir ons vandag is.  Hoe belangrik  dit is as jongmense belydenis van hulle geloof wil aflê, as mense vra om deel van dee  gemeente wil word. As gemeentes vra om deel van die kerkverband te word. Dit is so belangrik in die eerste pel vir ons persoonlik en as gemeente by die vraag of ons regtig Christene is of ons regtig kerk van Christus is.

 Sonder hierdie basiese in leer en lewe is ons nie Christene nie. Dan leer ‘n mens ook sien hoe hierdie basiese nog altyd teenstand in ons harte oproep. Let vir ons tyd daarop spesiaal op dat by die basiese geloof behoort dat jesus ons van die komende toorn verlos!  Die oordeel van god en God se toorn oor die sondes behoort by die basiese geloof. Sonder dat dit deel van jou geloof en lewe is, is ons nie Christene nie!

 

BIJBELLEZEN EN VERANDEREN

 

“Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet,  zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn” Psalm 95:7b,8

 

Ik hoop dat jouw Bijbel niet stoffig is.  Dat het stof geen kans krijgt omdat je elke dag je Bijbel openmaakt en er in leest. Dat je elke dag de stem van God in je leven wilt horen en overdenken. Met wat voor doel lees je  in de Bijbel?

Je antwoord is misschien: om meer over de HEERE te leren. Om meer te leren wat de wil van God is. Dat zijn goede antwoorden. Dat zijn dingen die onmisbaar zijn als je in je Bijbel leest. Het is goed om al meer te leren over wie Christus is, wie God de Vader is, wie de Heilige Geest is. Je zult merken dat je dan al meer de grootheid van de Drie-enige God gaat zien.

Toch moet er iets bij gezegd worden. Iets dan onmisbaar is! De Heilige Geest heeft het 100% betrouwbare Woord van God niet alleen gegeven om dingen te weten. De stem van God zoals die door de Bijbel tot ons komt, is er op gericht om jou en mij te veranderen! Om ons tot andere mensen te maken. Om in ons hart te komen en volgens dat Woord al meer te gaan denken, te gaan voelen, te gaan spreken, te gaan handelen.

De HEERE spreekt ons echt elke keer aan als we in de Bijbel lezen. Het gaat maar niet alleen om  de Bijbel als boek maar het is juist die levende stem van God die door het lezen van de Bijbel tot ons komt. Om mij als eigenwijs mens leerling van Hem te maken en onze eigen wijsheid aan de kant te zetten. Om mij met mijn korte lontje tot een al meer zachtmoedig mens te maken. Om mij die met woorden zo makkelijk mensen tegen elkaar opzet tot vredemaker te maken. Om mij te ontdekken aan verkeerde dingen in mijn voelen, spreken en handelen. Om juist dat al meer te veranderen. Als wij aangesproken worden op het verkeerde, het zondige in ons, hebben we de neiging om ons te verzetten, om ons te verharden. Om misschien de Bijbel aan de kant te schuiven of onze eigen uitleg te geven waardoor we in eigen wijsheid Gods wijsheid aan de kant schuiven. Wat is dat erg. Lees je Bijbel en laat je aanspreken. Bid dat de Geest je echt laat luisteren om te veranderen. Dat hebben we allemaal elke dag nodig. Dat wil God om Christus’ werk je geven!

 

GETUIES WEES

 

“Julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.  En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het  met die blydskap van die Heilige Gees,  sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedónië en Acháje. Want van julle uit het die woord van die Here weerklink nie alleen in Macedónië en Acháje nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie.” 1 Tes 1: 5b-8

 

Dit behoort by ons geen vraag te wees of ons Christus in ons lewe wil navolg en so voorbeeld van die lewe met Hom wil wees nie. Dit behoort by jou geen vraag te wees of jy in die lewe met die HERE wil groei nie. Nader aan die HERE beweeg, al hoe meer Sy navolger word, behoort ons lewe as Christen te wees. Dan is jou eerste en ook ons eerste prioriteit nie om daaroor na te dink hoe ons die meeste in ons samelewing aanvaar sal word en ook nog Christen kan wees nie.  Die eerste is  hoe ons Christus se getuies in ons omgewing teen alle teenstand in kan wees. Hoe belangrik is dit dat ons as kerk ook deur ons manier van leef Christus se getuie in die wêreld is. Hoe belangrik is dit dat jy deur jou manier ‘n voorbeeld vir mense is waardeur hulle nie ‘n verkeerde beeld van Christus en Sy gemeente kry nie. Laat die ken van Christus ons stimuleer om persoonlik en saam as gemeente voorbeeld, goeie voorbeelde van die lewe met Christus te wees. Laat ons steeds weer deur die krag van die Gees nuwe krag wil ontvang om dit al hoe meer te kan wees.

As ons nie so wil leef nie, as dit jou te vroom of te gelowig is, moet jy bedink dat jy Christus nou nie volg nie. Dan leef jy nou sonder vergifnis van jou sondes. Dan is bekering so nodig want dan is jy besig om God se liefde te verag en God se eer vir mense te verduister. Laat ons so leer leef van God se genade en laat die blydskap van die Gees ons beheers. Laat die lewe met die HERE ons bo alles gaan. Dan kry ons in en deur Christus alles uit genade vir ewig!

 

LAAT JE JE AANSPREKEN? (I)

 

“Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet,  zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn” Psalm 95:7b,8

 

 Er kan in ons leven een pijnlijke tegenstelling zijn. We zijn naar buiten toe een gelovige man of vrouw. We geven leiding aan een bijbelstudievereniging, je bent misschien ambtsdrager, je doet mee aan gesprekken over Christus en het leven met Hem. Met je mond ben je naar anderen toe iemand die als gelovige spreekt.

Maar in je gezin ben je vaak een heel ander persoon. Op je werk of bij je opleiding ben je iemand die om jouw gedrag niet erg goed bekend staat. Je hebt een kort lontje, je bent niet iemand die bekend staat als een mens die warmte en liefde uitstraalt. Ze kennen je niet als een christen. Je wil ook liever niet dat mensen dat weten. Is niet nodig. Als ze horen dat je dat bent zijn ze verbaasd en bevestigt dat voor meerderen dat christen schijnheilig zijn.

Het is zo dat iedere gelovige een strijd heeft te voeren tegen het verkeerde in eigen leven. Toch is dat iets anders dan dat je leven twee gezichten heeft. Een die in de kerkelijke omgeving zegt wat verwacht wordt en waar je om jouw woorden misschien zelfs wel aanzien hebt maar in het gewone leven ben je iemand die volgens eigen zondige hart leeft.

Het is een gevaar dat we dit in stand houden. Dat kan gebeuren door steeds te zeggen dat je zondig bent. Dat jouw karakter nu eenmaal zo is en dat je er niet veel aan kunt doen. Je gelooft en je weet veel van de Bijbel maar het moet niet zo dichtbij komen dat het jou moet veranderen. Ik ben zondig en vraag om vergeving en dan is het toch goed. Zo’n levenshouding werkt verwoestend! Hoe behoudend en orthodox we ook met onze mond zijn.

Waarvoor heeft de HEERE de Bijbel aan ons gegeven? Om op afstand te weten wie Hij is? Om Hem te loven en te prijzen zonder dat het invloed op ons dagelijkse leven heeft? Ben je een christen als je een dubbelleven leidt?

Nee en nog eens nee. Juist wie belijdt dat de Bijbel voluit Gods onfeilbare Woord is, weet dat dit niet zo is. De Heilige Geest spreekt ons door en in het Woord aan!  Hij spreekt de zondige mens aan om te veranderen. Als we veel over bekering spreken maar het Woord op afstand houden dan weten we zelf niet wat bekering is. Het gevaar is dat we onze harten verharden terwijl we veel over de HEERE spreken. Het is nodig om de komende tijd daar verder over na te denken.  

 

 

 DIE REGTE BLYDSKAP VAN DIE GELOOF

 

Die vorige keer het ek met die volgende woorden uit Rom 8 geeindig: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en medeerfgename van God, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.” 16-18.

Dit is ook daarom dat Paulus en Silas met al hul beserings in die slegste sel in die tronk nog altyd van Christus getuig het deur lofliedere op die Here in die tronk te sing. Daarom kan Paulus ook in Fil 4:4 skryf: “Verbly hulle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle.”

Hier sien ons hoe die blydskap van die Gees, die blydskap van die geloof nie afhanklik is van die druk wat op gelowiges geplaas word nie. Hierdie blydskap is so sterk omdat Christus dit verdien het en die Gees dit werk. Dit wys ons dat die verbondenheid aan die HERE vir Sy kind  die belangrikste en beste in die lewe is. Dat jy Sy liefde en genade mag ken en daarin deel is soveel meer as eer, aanvaarding en wêreldse geluk.

Die Tessalonisense het dit raakgesien en daarom leef hulle teen alle verdrukking in met Christus en is hulle aktief vir God. Wie so leef dink nie meer daaraan dat hy te gelowig of te vroom kan wees nie. So ‘n mens dink nie daaraan hoe hy nog net soveel vir homself kan leef, watter sondetjies  nog kan doen en dan nog net deur die HERE aangeneem sal word nie. Jy dink dan nie groot van jouself nie want jy val jouself nog so baie teen vanweë die sondes wat jy doen. Dit is vir jou hartseer en jy bely dit vir die Here. Jy dink nie dat jy die beste voorbeeld van geloof is nie maar jy wil in liefde vir Christus as jou Redder so leef as wat dit in Vader se oë reg is. Jy wil God se wil navolg. Jy wil Christus navolg. Christen-wees is jou lewe.

As jy by jouself ontdek of weet dat jy nie so leef en eintlik tot nou toe ook nie so wou leef nie. Dan is dit die HERE self wat jou met die oog op jou lewe en toekoms persoonlik aanspreek. My kind, wat Ek My belofte en liefde gegee het,  leef tog nie met ‘n onverskillige hart vir my. Dink tog nie dat jy self kan bereken hoe jy nog net by Christus kan behoort nie. Dink ook nie dat jy later wel weer gelowig met jou hele hart sal leef nie. Verag My liefde tog nie maar laat My liefde jou beweeg om regtig vir My en vir Christus te leef. Verag nie mense wat so leef nie en sê nie wat ’n vroompies is hulle nie maar  laat ons ons voeg  by hulle wat met hul hele lewe Christus wil volg. Wie so navolg word ook voorbeeld.

 

MIDDEN IN DE WERELD: GODS WERELD OF DE WERELD VAN MIJN ZELF?  13 januari 2023

 

Dit wordt mijn laatste vakantiemijmering in deze reeks. Nu niet meer vanuit Australië. Vanuit ons eigen huis in Nederland. Na een geweldige tijd bij de kinderen en kleinkinderen in Australië. Ook een tijd waarin er echt rust was. Waarin je los van alles wat moet, kunt leven en denken. Ook een tijd waarin je verder vooruit kunt kijken. In het besef dat Christus de geschiedenis in Zijn hand heeft en houdt.

Toen we thuiskwamen lag o.a. het boek  “Een vreemde nieuwe wereld” van Carl Trueman op tafel. Deze man heeft 2 jaar geleden het boek:  ‘The Rise and Triumph of the Modern Self’ geschreven. Een heel goed boek dat ik toen ook gelezen heb. Afgezien van de taal waarin het geschreven is, is het geen eenvoudig boek. Voor velen is het niet echt toegankelijk. Juist daarom ben ik blij dat Trueman op verzoek dat boek bewerkt heeft en een kortere en toegankelijker versie geschreven heeft. Het mooie is dat het meteen in Nederlands vertaald is en nu beschikbar is onder de titel: “Een nieuwe vreemde wereld”.  

Ik heb er al eerder over geschreven dat prof Ad de Bruijne ee