Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

VERBONDSOUTOMATISME?

 

“Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang”. Deut 30:19,20a

 

 Die HERE kom in die besnydenis in die tyd van die Ou Testament en nou in die doop met Sy belofte en Sy eis tot ons. God se belofte in die doop vra om ’n lewe met die HERE. God se belofte is van groot waarde. Dat die HERE in jou lewe so naby jou kom is ’n voorreg. Jy mag steeds weer Sy stem hoor. Sy stem wat na jou uitgaan en jou in liefde roep om met Christus as jou Verlosser, Koning en God te lewe. God se belofte beteken dat jy by die HERE behoort. Nogtans is dit nie so dat iemand wat gedoop is outomaties hemel toegaan nie.  Die sogenaamde verbondsoutomatisme is ’n dwaalleer. Dit maak mense onverskillig en sorg daarvoor dat mense nie op die smal pad stap wat na die lewe lei nie. Die verbondsoutomatisme sorg daarvoor dat ons sonder probleme op die breë pad gaan stap. Die groot probleem kom dan aan die einde van jou lewe wanneer jy na jou dood voor Christus verskyn. Dan sal  Hy vir die gedooptes wat op die breë pad gestap het sê: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” Matteus 7:21-23

Ons moet mooi bedink dat dit ’n groot voorreg is om by die HERE in Sy verbond te behoort. Jy het dan baie van die HERE gekry. Nogtans is dit nie so dat jy nie meer in gevaar is nie.  In de 17e eeu skryf iemand in Nederland dat gedooptes ’n groot voorreg gekry het maar dat hulle nog in gevaar is om verlore te gaan. God se eis leer ons om juis elke dag weer ons aan God se belofte vas te hou en in liefde volgens Sy wil te lewe. Dan het ek elke dag vergifnis nodig maar nie as iemand wat slordig leef nie. Ek het vergifnis nodig omdat ek in liefde vir God in die spieël van Sy wet kyk. Juis om te wil groei in liefde vir Hom en al hoe meer te stap op die smal pad waarop ek Christus se bloed nog enige dag van my lewe op aarde nodig het. God se liefde is so groot!

 

OOK EIS

 

"Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden". Deuteronomium 30:19,20a

 

We zijn bezig met na te denken over de doop. De HERE komt in de doop heel dicht bij ons. Hij zet ons in de lichtkring van Zijn verbond. Hij is het die zich als onze God en Vader aan ons leven verbindt. Daarin zie je de onverdiende goedheid van God jouw leven binnenkomen. Gods liefde omringt je leven. De belofte dat Christus ook jouw Verlosser is. Het is de Geest die jou zo aan Christus elke dag weer wil verbinden.

Daarbij hoort ook dat je beseft wat dat voorrecht betekent. Het vraagt om jouw en mijn antwoord. De HERE vraagt in het verbond ons hart. Het vraagt om het geloof dat we ook echt voor Christus willen leven. Dat we onze eigen wijsheid willen opgeven voor de wijsheid die vanuit Gods Woord tot ons komt. De doop en daarmee het verbond laat ons zien dat er een belofte en een eis is. Geen eis om ons te pesten, geen eis om ons het moeilijk te maken. Wel een eis die om ons hart vraagt. Die er om vraagt dat we ons eigen zondige leven opgeven en steeds weer echt naar de HERE luisteren. Dat wat Hij zegt voor ons beslissend is. Dat we niet varen op het gevoel van ons hart en op wat onze tijd en cultuur goed vindt. In die zin is de doop die aan God verbindt ook in onze tijd heel erg belangrijk. Wie is in jouw leven de baas? Wie in  jouw kerk de baas? Wie in jouw gezin de baas? Niet de baas als de onderdrukker maar als de Ene die de goede weg wijst. Ben je dat zelf, is dat in de kerk toch wat in de maatschappij de koers is, is dat in het gezin wat anderen denken en voelen? De Geest laat in Deuteronomium aan het verbondsvolk, aan hen die gedoopt zijn, horen dat het verbond ons zegen brengt wanneer we kiezen voor het leven. Wanneer we onverkort op de HERE en Zijn Woord vertrouwen. Dat is God liefhebben!  Wanneer we zijn Woord hoe het ook tegen eigen gevoel en ook het gevoel van de samenleving ingaat boven alles stellen. Omdat Gods liefde in ons woont.  

 

DOOP EN NUWE VERBOND

 

"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Matteus 28:19,20a

 

Die doop as teken van God se verbond. Ons leef in die tyd van ’n nuwe verbond. Die verbond waarin Christus gekom het en Sy plaas ingeneem het. Van die ou verbond lees ons in Hebreërs 8: “Want 
as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie.”

Beteken dit dat die HERE na Christus se werk nie meer die verbond met die gelowiges en hulle kinders sluit nie? Het is dit so geword dat iemand net nadat Hy openlik belydenis van sy of haar geloof gedoen het gedoop kan word? Nee so is dit nie. Ons lees juis steeds in die Nuwe Testament dat iemand met sy of haar hele huis gedoop word. Iemand se huis het net as in Abraham se tyd toe beteken dat daarby ook kinders en selfs slawe en hulle gesinne behoort het. Dit gaan daarom dat mense in die omgewing waar hulle bly die onderwys vanuit God se Woord kry.

Wat het dan nog mankeer aan die eerste verbond? Die belangrikste is dat die Verlosser nog nie gekom het nie. Die eerste verbond word gekenmerk deur die bloed wat nog moet vloei. Steeds weer het mense tydens die eerste verbond offers gebring waarby jy bloed gesien het. Dit het gewys op Christus wat moes kom. Die Versoener het nog nie gekom nie. By Christus se offer aan het kruis het die eerste verbond geëindig.  Christus het Sy bloed, Sy lewe gegee. Die versoening het plaasgevind. Elkeen wat in Christus glo, hoef geen bloed meer te laat vloei as offer. Ons mag in die tweede verbond sekerlik weet dat Christus die beslissende werk gedoen het.

Die HERE gaan in die eerste en die tweede verbond op dieselfde manier met Sy volk om. Die eerste en die tweede verbond is fases in die een verbond wat die HERE met Sy volk sluit. Die belofte is ook nou vir die gelowiges en hulle  kinders! Sien Hand 2:38,39.     

 

DOOP EN ONDERWIJS

 

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Mattheus 28:19

 

Dopen. Gedoopt worden. Gods belofte komt naar je toe. Het is maar geen mooi ritueel waar een doopfeest bij hoort en dan klaar. Heel emotioneel raken over de doop maar daarna is er niet veel meer wat aan Christus en Zijn Woord herinnert in het leven van de gedoopte of van de ouders die hun kind hebben laten dopen. Wie zo leeft, heeft niet gezien in wat voor een kader de Here Jezus zelf de doop zet. Dat is het kader waarin je onderwezen wordt. Het is het kader waarin je wilt leren alles wat Christus zelf ons geleerd heeft. De doop wijst er juist om dat het om een leven met de HERE gaat. Een leven waarin je Hem en Zijn hart al meer wilt kennen. Ik schrijf nu juist 'Zijn hart' omdat het in het leven met de HERE er om gaat dat wij ons hart aan Hem geven. Het gaat er om dat we Christus en wat Hij wil al beter leren kennen. Niet om dat alleen met jouw verstand te weten maar om vol verwondering Hem te eren en al meer volgens Zijn wil te leven. Onze eigen wil verloochenen omdat die niet best is en Gods wil meer al meer doen omdat er niet beter en mooier voor ons is.
Gedoopt zijn, je kinderen laten dopen betekent dat je het echte levende contact met de Here God zoekt. Dat je aan Hem al meer verbonden wilt zijn als de God en Verlosser die je met je hart wilt volgen. Dat houd je dan juist ook je kinderen voor. Je laat zien wat Gods belofte inhoudt. Daar blijf je jouw leven lang mee bezig omdat je nooit uitgeleerd raakt. Gods Woord is zo rijk en ontdekkend dat je jouw leven lang leerling blijft. Om jezelf en anderen steeds weer te laten delen in wat de Geest jou vanuit het Woord geleerd heeft. Om te willen groeien in dat leven met Christus. Dan zie je dat de doop niet maar een ritueel kan zijn. Het is het heerlijke teken waarin die ene grote God zich als jouw Vader en Verlosser aan jou en anderen verbindt. Je bent wel heel onverschillig en dom als je die doop er maar een beetje bij laat hangen.

 

VOOR WIE?

 

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​Heiligen​ Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Matt 28:19

 

De doop is meer dan een of ander ritueel. Het is meer dan dat je door de doop in naam een christen bent. De doop betekent dat Gods belofte tot je komt. Dat je deelt in de liefde en genade die de HERE aan Zijn volk geeft. Met de oproep om die belofte dan ook aan te nemen in geloof. Die belofte komt naar jongeren en ouderen. Die komt tot die man of vrouw die uit een leven zonder Christus tot geloof komt en gedoopt wordt. Die komt ook naar dat kleine baby'tje dat in een gelovig gezin geboren wordt. Gods belofte komt naar ouderen en ook naar dat baby'tje van gelovige ouders. Het is zelfs zo dat de belofte niet afhankelijk is van de doop. Zonder dat dit betekent dat je slordig met de doop omgaat en die om allerlei redenen uitstelt.

Een klein kindje van gelovige ouders dat in de eerste dagen na de geboorte sterft en nog niet gedoopt is, hoort echt bij de HERE. We hoeven niet te twijfelen aan het behoud van dat kind. Zo was het David die voordat het zoontje van hem en Batseba besneden was getroost was toen dit kind op de zevende dag stierf. (2 Sam 12:18) De besnijdenis moest plaatsvinden op de 8e dag! David houdt op met vasten en huilen. Zijn knechten zijn daar verbaasd over en vragen David er naar. Dan zegt David; "Maar nu is hij dood; waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkeren." 2 Sam 12:23David weet dat als hij sterft hij naar de HERE in de hemel gaat. Hij weet dat het goed is tussen hem en de Here God. Hij heeft zijn zonden beleden en vergeving gekregen. Hij heeft eeuwige toekomst. Hij weet dat hij die heeft samen met zijn heel jong gestorven zoon. Zo belijden we dat ook in de Dordtse Leerregels: "Over de wil van God kunnen wij ons alleen uitspreken op grond van Gods eigen Woord. Dit verzekert ons ervan, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waartoe zij met hun ouders behoren. Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen die God zeer jong uit dit leven wegneemt." I,17

 

DOOP EN GEZIN

 

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​Heiligen​ Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Matt 28:19

 

Mensen kwamen tot geloof in Christus. Zij werden met hun hele huis gedoopt. Wanneer we kijken naar de omstandigheden in de tijd van Abraham maar ook veel later in het Romeinse Rijk is duidelijk wat de woorden "met zijn of haar huis" betekenen. Voor ieder was duidelijk dat bij het huis van een ander kinderen en ook de slaven met hun kinderen hoorden. Die waren zonder enige twijfel deel van het huis. Zonder enige terughoudendheid gebruikt de Geest de uitdrukking "met zijn of haar huis". Zeker als we aan Cornelius (Handelingen 10,11) en de purperverkoopster Lydia (Handelingen 16) denken, zullen die ook slaven gehad hebben. Gods verbond strekt zich dus ook in het Nieuwe Testament uit naar de kinderen en naar mensen die bij het gezin horen en daar meedoen met het onderwijs dat daar gegeven wordt. Dan is zelfs de bloedband voor Gods verbond niet beslissend.

Zo wordt duidelijk dat het teken van de doop Gods trouw en liefde laat zien aan ieder die in bij het gezin een gelovige hoort. Juist als je dat gezag gekregen hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid om die ander als kind van Gods verbond op te voeden. Dat maakt ook duidelijk dat elke gezagsrelatie in zo'n situatie gekenmerkt moet zijn door Gods liefde! Dat je de ander ook behandelt als iemand die samen met jou in Gods liefde en genade deelt. Daarbij hoort o.a. geen huiselijk geweld en onderdrukking.

 

DOOP EN BESNYDENIS (III)

 

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19

 

Die HERE sluit Sy verbond met Abraham en sy nageslag. Hy beloof dat Hy hulle God sal wees en hulle Sy volk. God se belofte kom na hulle vanaf die staanspoor van hulle lewe. Die seuns se besnydenis op die agtste dag is daarvan 'n teken en waarborg. Wie moet besny word vanaf Genesis 17? Ons lees dit daar in vers 12,13: "’n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie — die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as ’n ewige verbond."

Alles wat in Abraham se huis as man gebore is, moet besny word. Die hele huis beteken dat almal wat vir hul lewe onder die gesag van Abraham val, die teken van die besnydenis moet ontvang. Die HERE sluit Sy verbond met Abraham en almal wat onder Sy gesag geleer word om kinders van God te wees volgens Sy Woord. Dieselfde sien ons wanneer die doop word ingestel. Dan sê die Gees dat die belofte by die doop vir die gelowiges en hulle kinders is. Sien Hand 2:38,39. Ons lees in die Nuwe Testament meerdere kere dat iemand wat tot geloof gekom het met sy of haar hele huis gedoop word. Sien Hand 11;14;16:33,34; 18:8; 1 Kor 1:16.

Weer sien ons dat die HERE by die doop dieselfde struktuur as by die besnydenis gebruik. Dit gaan om God se een verbond! Die verbond waarby God se belofte regtig na die gelowiges en hulle kinders kom. In besnydenis en doop.

 

DOOP EN BESNIJDENIS (II) 

 

Nog even verder over de besnijdenis en de doop. Wanneer je er op let hoe de HERE de besnijdenis instelt en hoe dat bij de doop is gegaan, zien we heel opvallende overeenkomsten. De eerst is dat zowel de besnijdenis als de doop bij volwassenen begint. In Genesis 17 wordt Abraham als gelovige opgeroepen om zich te laten besnijden. Dat is de opdracht die de HERE hem geeft. Vanuit het zichzelf laten besnijden komt de opdracht om ook nu en in de toekomst de jongetjes op de achtste dag te laten besnijden. De besnijdenis moet daar plaatsvinden waar de volwassenen het onderwijs in liefde voor de HERE geven en Gods weg wijzen. Het zijn de volwassenen die het Woord van God en daarmee Gods beloften aan de kinderen hebben voor te houden. Steeds weer. Zie Deuteronomium 6Wanneer in Handelingen 2 de eerste mensen gedoopt worden, zijn dat volwassenen. Mensen die zich op de verkondiging van het evangelie door Petrus bekeren tot Christus. Daarbij wordt meteen gezegd dat de belofte die ze in de doop ontvangen ook voor hun kinderen is! Handelingen 2:38,39. Hier weer dezelfde manier van werken door de HERE. Zonder geloof geen besnijdenis of doop maar dan wel meteen ook voor de kinderen van de gelovigen. Omdat die het heerlijke evangelie dat vast en zeker is aan hun kinderen, aan hen die onder hun gezag vallen op het hart moeten en mogen dienen. Hierbij heeft ook grote betekenis dat er over huis gesproken wordt. Daarover morgen meer.

 

DOOP EN BESNIJDENIS (I)

 

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19

 

Doop en besnydenis. Behoort hulle by mekaar? Of het hulle eintlik niks met mekaar te doen nie? Dit is in die Nuwe testament duidelik dat die besnydenis nie meer by die kerk van Christus behoort nie. Dit is nie meer 'n teken en waarborg wat onder God se volk deur die HERE voorgeskryf is nie. Dit was anderste vanaf Genesis 17. Toe was die besnydenis van die seuns op die agste dag onder God se volk 'n Goddelike verpligting. Ons lees dit baie duidelik in Gen 17:12-14: "’n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as ’n ewige verbond.En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond verbreek."Dit is duidelik dat die besnydenis in die tyd van die Ou Testament 'n sakrament was wat die HERE Sy volk gegee het. 'n Duidelike teken dat Hy vanaf die begin van die lewe van elkeen onder God se volk met Sy belofte tot hul kom. Hulle kan bou op Hom, op Sy genadige belofte. By die doop is dit ook God se belofte wat tot ons kom. Op Hom mag jy jou lewelank bou!

 

 

DOOP: BELOFTE EN EIS 

 

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19

Die HERE kom in die doop met Sy belofte. Sonder Sy belofte vir sondige mense sou vir ons geen goeie toekoms bestaan nie. Die pad vorentoe sou vir ons een groot kwelling wees. 'n Kwelling waaruit ons nooit sou kon stap nie. Dit omdat ons die sonde in de wêreld gebring het. Die doop wys dat die HERE 'n nuwe begin met ons wil maak. Hy is dit wat in Sy genade na ons toekom met Sy Woord van liefde! Hy roep ons op om met hartseer oor ons sondes tot Christus te kom. Hy roep ouers op om hul kinders God se belofte met liefde en bewoënheid op die hart te bind. Beteken dit dat die doop net belofte is? Nee, so is dit nie. Vanuit God se belofte klink ook juis God se eis om te glo. Om jou hand op Sy belofte te lê! Die HERE eis dat ons Sy belofte in geloof toeeien. Maak dit nie wanhopig en radeloos nie? Ons kan uit onsself nie in liefde vir die HERE leef nie. Nogtans is dit nie nodig om te wanhoop nie want die HERE beloof ons ook die Gees wat op die gebed ons tot nuwe mense wil maak! Die HERE self wil in ons werk en ons gee wat Hy beloof het! Hy wil ,ons die geloof wat ons leer om volgens God se eis te leef, gee. Die HERE is die troue God van die verbond.

 

GEDOOPT EN HET KOMT GOED?

 

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des ​Heiligen​ Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Matt 28:19

 

Is de doop een geruststelling? Is de doop de garantie dat het niet fout met je kan aflopen? Is de doop jouw ticket naar de hemel en naar de nieuwe hemel en aarde? De doop is zeker een geruststelling maar niet omdat het mijn ticket naar het eeuwige leven is. Wie zo denkt komt tot een soort van verbondsautomatisme. Dan wordt de doop iets anders dan Gods zekere belofte die om geloof vraagt. Het verbond dat de HERE sluit met Zijn volk en ook met ieder lid daarvan steunt op Gods belofte. De HERE komt met de belofte dat Hij vanaf het begin van je leven voor jou wil zorgen als de hemelse Vader. Als de enige God. Hij klopt met Zijn belofte door je ouders, door de catechisaties, door de prediking steeds weer op je hart. Door de gegeven belofte aan je hart te leggen met de oproep tot bekering. Tot een echt leven in liefde met en voor Christus. Zo werkt de Geest met de doop! Gods belofte die zichtbaar en voelbaar gegeven wordt. Dat vraagt juist om geloof. Dat geeft juist meer verantwoordelijkheid. Dat de doop niet een middel is waardoor je onverschillig kunt zijn en het toch wel goed komt, lezen we heel duidelijk in Rom 6: "Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de ​zonde​ blijven, opdat de ​genade​ toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de ​zonde​ gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in ​Christus​ ​Jezus​ ​gedoopt​ zijn, in Zijn dood ​gedoopt​ zijn? Wij zijn dan met Hem ​begraven​ door de ​doop​ in de dood, opdat evenals ​Christus​ uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." vs 1-4

 

DIE DOOP VAN GROOT WAARDE

 

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19
 
Die doop getuig van God se belofte van vergifnis. Deur Christus verdien. Wie vergifnis vra met sy of haar hart sien eie sonde en skuld raak. Wie vergifnis vra wil juis uit liefde vir die HERE volgens Sy wil, wat goed en heilig is, leef. Dit het alles met die doop te doen. Met die HERE wat met Sy wonderlike belofte in die doop tot ons kom. Ons sien die op 'n baie mooi manier raak in 1 Petrus 3:20,21: "wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ’n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ’n bede tot God om ’n goeie gewete — deur die opstanding van Jesus Christus."
Dit gaan hier om die sondvloed. Die water wat van God se oordeel oor die sonde en oor die sondaars wat hulle op Sy stem nie wil bekeer nie. Nogtans is nie net God se oordeel aanwesig nie. Die water van die doop is juis die teenbeeld van die water wat oordeel verkondig. Die water wat ons by die doop sien en voel getuig van God se genadige liefde! Wie hom laat doop vra daarin om 'n gewete wat al hoe meer skoon sal wees. 'n Gewete wat al hoe meer waarsku by verkeerde gedagtes en gevoelens. Die doop is van groot waarde!

 

 DE DOOP EN JEZELF BESNIJDEN

 

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des ​Heiligen​ Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Matt 28:19

Gisteren zagen we dat de doop van Johannes niet gelijkstaat met de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De doop van Johannes was er op gericht om mensen voor te bereiden op de komst van de Here Jezus. Gericht ook op mensen die toen besneden waren. Mensen die in het dagelijkse leven zagen hoe God Zijn belofte in de besnijdenis aan Zijn volk gaf. Er vloeide dan bloed dat er op wees dat de Verlosser Zijn werk zou gaan doen. Dat Hij Zijn leven zou geven voor zondaars. Voor de mensen die hun leven wilden besnijden. Zo hun leven willen laten opensnijden voor de HERE. Die bereid zijn om al meer als iemand die van het verkeerde houdt dood te gaan. Om al meer open te staan door Gods werk voor de woorden van God en die al meer te volgen. Om al meer daaruit te leven. De besnijdenis wees op de Verlosser die Zijn werk zou gaan doen. Dat is voorbij wanneer Christus Zijn leven uit liefde alleen gegeven heeft tot op het kruis. Dan wordt de besnijdenis overbodig. Dan is het tijd voor de doop. Het bloed vervangen door het water. Als teken dat Christus Zijn heerlijke werk van verlossing heeft gedaan. Het water dat wijst op het resultaat van Zijn werk voor eeuwig dat er vast en zeker vergeving door Hem is voor wie zijn of haar zonden belijdt. De doop spreekt van het zo ontzettend rijke en genadige werk van de Drie-enige God.

 

DIE BEGIN VAN DIE CHRISTELIKE DOOP

 

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19

 

Wanneer het die doop begin soos Christus die ingestel het? Wanneer jy dit vra, kom dikwels die antwoord by Johannes die Doper. Hy het begin doop en dit sou die eerste Christelike doop gewees het. Nogtans is dit nie reg nie. Die doop van Johannes is nie dieselfde as die doop wat Christus vir ons opgedra het nie. Jy kan dit baie duidelik in Handelinge 19 sien. Paulus kom in Efese. Hy ontmoet daar manne wat deur Johannes gedoop is. Hy vertel hulle van Christus wat gekom het en oor die Gees wat uitgestort is. Hierdie manne kom tot die geloof in die Here Jesus en ons lees dan die volgende: "En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus." vs 3-5  'n Mens sien hier die onderskeid tussen die doop van Johannes en die doop van Christus in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees baie duidelik raak. Die doop van Johannes was 'n tydelike teken om mense op die ontmoeting met Christus voor te berei. Die doop deur Christus voorgeskryf is 'n teken en 'n waarborg vir die Christelike kerk totdat die Here Jesus op die wolke terugkom.

 

DOOP EN CULTUUR

 

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des ​Heiligen​ Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Matt 28:19

 

De doop hoort bij de kerk van Christus. Toch kan dat ook veel te makkelijk gezegd worden. De doop kan een soort ritueel zonder inhoud worden. Dat gebeurt wanneer de doop alleen maar een soort symbool wordt. Wanneer de doop een uiting van cultuur-christendom zoals bijvoorbeeld Forum voor Democratie over het christendom spreekt. Een cultuur-christendom heeft eigenlijk niets met het christelijk geloof te maken. Het is in feite juist de uitholling van het echte geloof. Het geeft mensen een totaal verkeerde indruk van wat leven met Christus is. Het is in feite zonde tegen het tweede gebod. Je noemt christendom wat niet meer is dan lege symbolen. Een lege huls. Dat leidt als je er aan vasthoudt tot een afgodendienst. Je eigent je iets als cultuur toe. Iets dat je zelf gemaakt hebt. Terwijl de HERE naar ons toekomt en ons oproept tot bekering en een leven in liefde en daarom in gehoorzaamheid aan Christus. De doop zonder dat er een opvoeding plaatsvindt vanuit de levende band met de HERE is een lege huls. Gods belofte die in de doop tot ons komt, vraagt er juist om dat die belofte met liefde steeds weer aan het hart van de gedoopte gelegd wordt. De doop roept elke dag weer tot liefde voor de HERE en niet tot liefde voor een of andere door ons gemaakte cultuur. De cultuur moet juist vanuit Gods belofte, juist vanuit de erkenning van Christus als onze God en Heer gevormd worden.

 

DIE DOOP WYS CHRISTUS SE WERK

 

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matt 28:19
Die evangelie word verkondig. Mense kom tot geloof in Jesus Christus. Dan kom die oomblik dat hulle wat tot geloof gekom het, gedoop word. Dit is Christus self wat vir ons gesê het dat dit moet gebeur. Dit is opmerklik dat Christus nie voorskryf dat hulle besny moet word nie. Die tyd van die besnydenis is na Christus se werk op aarde verby. Hy het Sy bloed en daarmee Sy lewe vir God se kinders gegee. 'n Teken wat bloed wys, is na Sy werk van verlossing nie meer nodig nie. Ek kom later nog terug op die verband tussen die besnydenis en die doop. Daar is 'n belangrike verband tussen hierdie twee.
Mense wat tot geloof kom moet gedoop word. Die water wat van die afwassing van die sondes praat, is nou nodig. Die gelowiges mag weet dat Christus regtig vergifnis vir al hulle sondes verdien het. In die doop kom sigbaar en voelbaar God se belofte tot ons dat Hy ons om Christus se werk wil vergewe. Die doop is God se waarborg vir jou dat Hy jou vergewe wanneer jy met 'n opregte hart daarom vra. Die doop is nie ons getuienis dat ons 'n goeie mens is wat die vergifnis verdien het nie. Die doop wys en waarborg God se belofte vir 'n sondige mens wat vir die HERE wil leef. God se belofte is gelukkig altyd meer as ons beloftes. Dit is ook die rede hoekom ons vergifnis nodig het.

 

GEEN TOVERMIDDELEN

 

"En meteen riep de vader van het ​kind​ onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp." Markus 9:24

 

Wanneer we nadenken over tekenen bij het evangelie hebben we het over doop en avondmaal. Ze zijn een zichtbaar en voelbaar plaatje bij het evangelie. Een zichtbaar teken door Christus zelf gegeven. Daarom belangrijk en onmisbaar. Toch gaat het niet om het teken zelf. Het is altijd belangrijk om niet het teken zelf als het belangrijkste te zien. Je bent niet gered omdat je gedoopt bent en omdat je avondmaal viert. De sacramenten zelf zorgen niet voor de verlossing. Het zijn geen soort tovermiddelen. Wanneer we op doop en avondmaal zelf gaan vertrouwen zijn we bezig met afgoderij. Dan komt in beeld wat we lezen in Deuteronomium 4: "En mij gebood de HEERE in die tijd om u verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn – u hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de HEERE bij de ​Horeb​ tot u sprak vanuit het midden van het vuur –" vs 14,15We moeten bedenken dat het altijd om de HERE gaat. Het gaat altijd om het leven met Christus. Geen enkele vorm, geen enkel teken kan de plaats van onze God en Verlosser innemen. Daarom altijd weer de harte omhoog op Christus gericht. Altijd weer luisteren naar Zijn stem en Hem volgen volgens Zijn Woord. Dan zijn het doop en avondmaal die ons sterken en bemoedigen in een leven in liefde voor de HERE.

 

TEKENS NODIG

 

"En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!" Markus 9:24

 

Ons het by die hoor van die evangelie tekens nodig. Die luister na wat die HERE sê is en bly die belangrikste. Die Doop en die Nagmaal is as tekens wat Christus ons gegee het belangrik. Nogtans bly die lees en verkondig van die evangelie altyd op die eerste plek staan. Hoekom? Omdat ons geloof op die HERE gerig moet wees. Ons leer deur die evangelie wie die HERE is, wie ons is, wat die skepping is. Ons leer deur die evangelie wat God se wil is, wat die pad van die verlossing is, wat die toekoms ons sal bring. Die doop en die nagmaal is tekens wat by die evangelie kom. 'n Erediens waarin net die doop en nagmaal, wat ons sakramente noem, bedien word maar nie die evangelie verkondig word is nie 'n regte erediens nie. Die doop en nagmaal maak as tekens nie uit hulle self duidelik wat God se boodskap, wat Sy belofte is nie. Ons het noduig dat by die tekens ons die evangelie van Jesus Christus vertel word. Dan sien en voel ons die boodskap van God. Die sakramente is tekens dat die evangelie, wat ons gehoor en gelees het, sigbaar en voelbaar na ons toe laat kom. Son gee die Gees ons waarborge waarin die boodskap klink dat ons op God se woorde kan vertrou! Hulle is vas en seker. So kom die HERE ons te hulp.

 

 

STEUN VIR SWAK MENSE

 

"En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!" Markus 9:24

 

Is dit maklik om te glo? Nee! Ons hart wil nie in die HERE glo nie. Ons wil na die sondeval nie op Hom vertrou nie. Ons wil self in beheer wees. Ons is dit wat nie verder kyk as wat volgens ons moontlik is nie. Ons kyk in ons tyd nie verder as wat volgens ons in die skepping moontlik is nie. Ons wil eie baas wees. Dit moet nie Christus wees wat vir ons vertel wat goed is nie. Ons sal self dit bepaal. Almal dinge wat in ons sondige hart en bestaan 'n belangrike rol speel. Dit is daarom nodig dat die HERE self met Sy Gees in ons werk en ons hart verander. Hoe belangrik is altyd weer die gebed dat die HERE in ons werk en woon. Die gebed dat ons steeds weer by Christus as ons Verlosser en Here gebring word. Die HERE het juis vanweë die ongeloof, die kleingeloof wat in ons hart wil woon die sakramente: Doop en Nagmaal gegee. Ons het dit as swak mense so nodig. Ons bely dit in artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelydenis so: "Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou.Hy het dit by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen." Die HERE is die genadige Vader wat weet wat Sy swak kinders nodig het en dit ook vir ons gee!

 

 

DOOP GEEFT ZEKERHEID

 

"Als u met uw mond de Heere ​Jezus​ belijdt en met uw ​hart​ gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het ​hart​ gelooft men tot ​gerechtigheid​ en met de mond belijdt men tot zaligheid." Rom 10:9,10
 
Je hebt leren luisteren. Je hebt door de Geest van God geleerd niet je eigen wijsheid als het belangrijkste en het beslissende te zien, maar je aan Gods wijsheid te onderwerpen. Luisteren naar de stem van God is belangrijker geworden dan je eigen gedachten, plannen en gevoelens.
Bij het luisteren naar de HERE, hoort ook de doop en het avondmaal. Hij wil door deze twee middelen juist ons geloof versterken. In het werk van God met Zijn uitverkoren kinderen hebben doop en avondmaal hun eigen plaats. Het Woord komt eerst. Doop en avondmaal bevestigen de heerlijke belofte van eeuwige verlossing door Christus’ bloed. De HERE maakt in de sacramenten deze belofte zichtbaar en voelbaar.
De doop is voor Gods kind de verzekering, de garantie dat hij deze belofte van God als zijn Vader gekregen heeft. Elke keer dat je ziet dat iemand gedoopt wordt, komt die belofte weer zichtbaar naar je toe. Dat betekent dat je altijd weer op de belofte van de HERE bij de doop gedaan mag pleiten. Wanneer je verdriet over je zonden hebt, mag je pleiten op Gods belofte dat Hij jouw zonden wil vergeven wanneer jij jouw zonden aan Hem belijdt. Je kunt op deze belofte pleiten, altijd weer als je met een van Hem afhankelijk hart om de kracht van de Geest bidt; om echt te strijden tegen het verkeerde in je leven. De HERE geeft in de doop de belofte om daaruit te leven en daarmee te werken. Om die belofte in je hele leven met eerbied en liefde te gebruiken.